Noterlik dairesi A. Konu başliklari b. Öneri metinleri



Yüklə 1.42 Mb.
səhifə3/22
tarix14.08.2018
ölçüsü1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

c) 2003/31197 yevmiye nolu, iki imzalı, 10.000.000.000 lira değerli, arsasına yapacağı inşaatın müteahhitliğini, 4708 sayılı İmar Denetimi Hakkındaki Kanunun 9. maddesindeki müteahhit sorumluluğu ile ilgili İmar Kanunundaki (42. madde de öngörülen 56.786.128.528 lira üzerinden) cezai hükümleri kabul ettiğine ilişkin taahhütname işleminde harcın da bu değer üzerinden alınması sonucu, 18.000.000 lira yerine 84.215.031 lira ziyadesiyle 102.215.031 lira,
Olarak tahsil edildiği görülmüştür.
492 sayılı Harçlar Yasasının 38. maddesi uyarınca, cezai şart, zımanı rücu, ücret tevkifi veya pey akçesi gibi değerler başlı başına bir akte konu olmadıkça harca esas olamazlar ise de, HİGM'nin 10/11/1969 tarih ve 79/7-26732 sayılı genelgelerinde de açıklandığı üzere, bir aktin içinde sözleşmenin mevzuunu teşkil eden değer ile cezai şart bir arada bulunduğu takdirde 488 sayılı Kanunun 6/2. maddesi gereğince bunlardan en yüksek olanı üzerinden ve nisbi esasa göre damga vergisi alınabileceği, ancak müteahhidin taahhüdünü kaç ay geciktireceği önceden bilinemeyeceği için kesin cezai şartın hesaplanmasının mümkün olmadığı gibi, 492 sayılı Kanunun 43. maddesinde belirtilen ve müddeti belli olmayan kira mukavelelerinin değerinin tespitinde söz konusu olan bir yıllık sürenin karşılığı olan kira parasının esas alınmasının cezai şart miktarının tayininde kıyasen uygulanamayacağının unutulmaması,

21- CİLBENT


Cilbent: Protesto Evrakının Ayrıca Özel Cilbende Konulması - Hacmi Müsait Olan/Olmayan İş Kâğıtları - İş Kâğıtlarını Cilbent Dışında Saklama
1- Bütün protesto evrakının sırf bu işlemlere ayrılmış ayrı cilbentlerde ve bir kısım iş kâğıtlarının da hacim itibariyle müsait olduğu halde ayrı bir dolapta saklandığı görüşmüştür.


Hacim itibariyle cilbentlere konulması mümkün olmayan iş kâğıtları dışındaki evrakın tarih ve sıra numarası teselsül edecek şekilde cilbentlerde konulmasının usul ittihazı, Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğin 23/08/2014 tarihinde değişen 9. maddesi gereğince, cilbentlerin A, B, C ve D cilbendi olarak tasnif olunması, 1, 2. ve 3. Sınıf Noterliklerde, bu yönetmeliğin uygulanmasının zorunlu bulunduğunun bilinmesi, sırf belirli iş kâğıtları için ayrı cilbentler ihdas olunmaması, aynı gruba giren kâğıtların kendi aralarında sıralanıp, dillere yapıştırılması,
Cilbent: Defter Tasdiki İşlemleri İçin Dillere Kâğıt Yapıştırmama
2- Defter tasdikleri ile ilgili olarak cilbentler içindeki dillere kâğıt konulmadığı görülmüştür.

NKY' nin 23/son maddesine riayetle, defter onaylamalarında tasdik edilen defterler için, onaylama şerhinde bulunması gerekli bilgileri kapsayan kâğıtların sıra takip etmek üzere cilbentteki yerine konması, bu suretle kontrol imkânı yaratılması,


Cilbent Grubu: İş Kâğıtlarının İlgisiz Cilbende Takılması
3- Zaman zaman, A, B, C ve D cilbentlerine konacak iş kâğıtlarının, ilgisiz yere yapıştırıldığı belirlenmiştir. (Örneğin, yediemin senediyle … taahhütnamenin ve yevmiye sayılı kefaletnamenin B cilbendine, buna karşılık yevmiye sayılı kamulaştırma tebliğinin A cilbendine takıldığı)
Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik'in 9. maddesi gereğince, iş kâğıtlarının özel cilbent gruplarına konulması, özellikle bilgisayar tarafından yazılan cilbent nevinin, yapıştırma işlemi sırasında göz önünde bulundurulması, kâtip işlemlerinin zaman zaman denetlenmesi,
Cilbent: Sonlarının Onaylanmaması - Dillerin Mühürlenmemesi
4- Cilbentlerin sonlarının onaysız, dil ile iş kâğıtlarının yapıştığı kısımların mühürsüz olduğu görülmüştür.

Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 56/2. maddesi uyarınca, cilbentlerin sonlarının onaylanması, dil ile iş kâğıtlarının yapıştığı kısımların noterlik mührü ile mühürlenmesi gerektiğinin hatırdan çıkarılmaması, eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi,
22- ÇIKINTI
Çıkıntı: İmzasız Bırakma
1- ... sayılıda, daktilo ile yapılan çıkıntının imzasız bırakıldığı anlaşılmıştır.
1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 81/1. maddesi gereğince, bu kabil ilavelerin noterin onayı ile birlikte, ilgilisinin imzasını taşıması halinde muteber olabileceğinin hatırda tutulması,

23- ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ


Çıraklık Sözleşmesi: Harç
1- … yevmiye sayılıda, bir anonim şirketin kurduğu iş yerinde çırak olarak öğrenmek, aynı zamanda günlük 2.895 TL para almak suretiyle çalışacak olan, 18 yaşından küçük çocuğun velisi ile şirket temsilcisi arasında imzalanan "çıraklık mukavelesinin" harca tabi tutulmadığı anlaşılmış, bir yıl itibariyle 1.056.675 liralık meblağdan hesaplanan asgarî harç noksanlığı ikmal ettirilmiştir.
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda bu durumdaki çıraklara harç muafiyeti tanınmadığının hatırdan çıkarılmaması, "çıraklık sözleşmesinin" İş Kanununda izah edilen "iş akdinden" ayrı bir müessese olduğunun bilinmesi,
Çıraklık Sözleşmesi: Damga Vergisi
2- 18 yaşını doldurmayan şahıslarla ilgili çıraklık sözleşmelerinden, damga vergisi tahsil edildiği anlaşılmıştır.

TNB'nin 22/3/1991 gün ve 17 sayılı Genelgesi'nde de açıklandığı gibi, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun değişik 2 sayılı Tablosunun, öğrenci ve askerlerle ilgili kâğıtlar bölümün II/1. maddesine göre, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki çırakların öğrenciler gibi korunup onlara ait çıraklık sözleşmelerinin damga vergisinden istisna sayıldığının, bundan böyle göz önünde tutulması,
Kimlerin çırak olduğunun ve bu statünün hangi tarihe kadar devam ettiğinin söz konusu Yasa'nın 3, 10 ve 13. maddeleri gereğince belirlenmesi,
Söz konusu Yasanın uygulanması dışında kalan çıraklarla ilgili çıraklık sözleşmelerine ise, böyle bir bağışıklık tanınamayacağının, bu hali ile uygulamanın belirtilen durumda doğru olabileceğinin bilinmesi, her iki durumun birbirinden dikkate ayrılması,

24- DAİRE




Daire: Yangından Korunma Malzemesi Bulundurmama - Düzen ve Tertibin Gözetilmemesi - Sağlık Koşullarını Gözetmeme
1- İş hacmi itibariyle dar ve yetersiz, yazın sıcaktan durulması zor, iş sahiplerinin dik merdivenden çıkıp, inmeleri güç ikinci kat bir yerde hizmet verilmeye çalışıldığı görülmüştür.
Aynı Yönetmelik'in 6. maddesi uyarınca, dairenin işlerin yoğunluğu göz önünde tutularak hizmetin ifasına elverişli ve sağlık koşulları bakımından da mahsur arz etmeyen, ilgililerin gelip gitmesi açısından zorluğu olmayan bir yere nakledilmesi,
Dairenin resmî niteliği de göz önünde tutularak daha tertipli ve temiz şekilde bulundurulması,


Daire Dışında İşlem Yapılması: Sebebini Göstermeme
2- … yevmiye sayılıda, muamelenin daire dışında yapıldığı belirtilmesine karşın, sebebinin açıklanmadığı görülmüştür.
Noterlik Kanunu'nun 83. maddesinde işaret edildiği üzere, işlemin dairede yapılmasının gecikmeye neden olması veya başka bir zorluk arz etmesi halinde, sebebi iş kâğıdında gösterilmek suretiyle muamelenin daire haricinde yapılabileceğinin hatırdan çıkarılmaması,

25- DEFTER TASDİKİ


Defter Tasdiki: Harç - Kooperatif - Özel Fon Yönetimine Ait Defter
1- Sınırlı Sorumlu ... Esnaf ve Kefalet Kooperatifi üyelerinin kendi aralarında istekle katılanlarının kurduğu, kooperatif niteliği bulunmayan özel Fona ait bir kısım defterlerin, kooperatif defteri mahiyetinde kabulü suretiyle harç alınmadığı belirlenmiş, birlikte hesaplanan eksiklikler tamamlattırılmıştır.
Bir kooperatifin gönüllü üyelerinin kendi aralarında kuracakları bu nevi birliklerin tüzel kişiliği bulunmadığı gibi, 1163 sayılı Yasa'da nitelenen şekilde özellikler taşımayan birliklerin bu yasadaki bağışıklıklardan istifade edemeyeceklerinin hatırdan çıkarılmaması,
Defter Tasdiki: Cilbende Kâğıt Takmama
2- Defter tasdikleri ile ilgili olarak, cilbentlerdeki ilgili dillere kâğıt konulmadığı görülmüştür.
Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 23/son maddesine riayetle, defter onaylamalarında onaylanan defterler için, onaylama şerhinde bulunması gerekli bilgileri kapsayan kâğıtların sıra takip etmek üzere cilbentteki yerine konması,

26- DEĞER


Değer: Araba Kampanyasına Katılan Şahsın Hakkını Devretmesi - Alacak Hakkının Devri - Araba Sıra Hakkının Devri Talepnamesi
1- … sayılıda, (RB)'nin Motar Anonim Şirketi'ne yatırdığı 107.255 lirayı (RT)'ye devrettiği ve araba sırasını verdiği anlaşıldığı halde, sözleşmenin değersiz sayılması suretiyle, iki imza üzerinden harç ve damga karşılığı hesaplandığı görülmüş, eksiklik tamamlattırılmıştır.
Mukavele muhtevalarının dikkatle incelenmesi suretiyle harç ve damga vergisi matrahlarının hatasız saptanması ve harç ve vergi zıyaına neden olunmaması,
Devredenin, evvelce yatırmış olduğu bedeli, müşteriden almış olmasının, devreden ile devralan arasında hukukî bağlılık oluşturduğunun bilinmesi,
TNB'nin 14/01/1980 gün ve 1 sayılı Genelgesi'ne konu olan ve Maliye Bakanlığı GGM'nin 22/11/1975 tarih ve 2232314-150/96072 sayılı Mütalâası'nda sözü edilen talepnamelerde, sıra hakkını devretmeyi düşünen şahsın değersiz başvurusunun söz konusu olduğunun unutulmaması,
Değer Gösterme Zorunluluğu: Petrol Bayiliği - İntifa Tesisi Vaadi
2- … yevmiye sayılıda, bayi (MA), Petrol Ofisi'nden yılda 3000 ton akaryakıt ve 20 ton madeni yağ almayı, 15 yıllığına da bir arsada idare lehine intifa hakkı tesis etmeyi taahhüt ettiği halde, teminat tutarı üzerinden harç ve damga vergisi alındığı belirlenmiş, maliyeye gerekli ihbarda bulunulmuştur
Maliye Bakanlığı GGM'nin 22/11/1975 tarih ve 2232314-150/2332 sayılı Mütalâaları'nda da açıklandığı veçhile, Bu şekilde intifa hakkı tesisi taahhütnamelerinde, gayrimenkulün tapudaki değerinin esas alınması suretiyle harç ve damga vergisi tahakkuk ettirilmesi, 492 sayılı Yasa'nın 42. maddesi mucibince, bu kabil taahhütlerde değer gösterilmesi zorunlu bulunduğu gibi, alınıp, satılması yüklenilen akaryakıt ve madeni yağın piyasa fiyatı resmen belli olduğundan, geçer fiyatın taahhüt edilen tutarla çarpımı suretiyle oluşacak matrah üzerinden harç ve damga vergisi hesaplanıp alınmasının ihmal olunmaması,


Değer Gösterme Zorunluluğu: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
3- … sayılıda, sahibi bulunduğu arsanın mülkiyetinin, bu arsa üzerine inşa olunacak apartmanın, bodrum, zemin ve birinci katlarının verilmesi şartıyla devrine mütedair muamelenin değersiz sayılarak maktu harç ve damga vergisi alındığı belirlenmiştir.


Kat karşılığı arsa devri ve inşaat sözleşmelerinde değer gösterilmesi zorunluluğuna ve bu değerin inşaata tahsis edilen arsanın emlâk vergisine esas değerinden az olamayacağına değinen Türkiye Noterler Birliği’nin 1991/7, 53, 1995/59 (2007/6 sayılı genelgesi ile noterlerin belediyelerden arsanın rayiç değerini sorma zorunluluğu getirilmiştir.) sayılı Genelgeleri'nin dikkate alınması, konuya ilişkin 2006/31 sayılı Genelge'nin de gözden ırak tutulmaması,

27- DEĞERLİ KÂĞIT


Değerli Kâğıt: Sayfaya Göre Alma - Kâğıdın Arka Yüzüne Yazılan İşlemler
1- Zaman zaman, harç ve yazı ücreti için kabul edilen esasın, değerli kâğıt için de, geçerli olduğu düşüncesiyle, işlem kâğıdının harca esas olan sayfa sayısınca değerlendirme konusu yapıldığı, bazen de arka sayfaya yazılmamış olsa idi ayrı bir kâğıda yazılması gerektiği için daha çok değerli kâğıt bedeli alınacağı görüşü ile ön ve arka sayfalarına yazı yazılan işlemlerden yaprak nazara alınmadan, (ön sayfa) için bir, (arka sayfa) için bir olmak üzere bulunan sayıya göre değerli kâğıt bedeli tahsil olunduğu belirlenmiştir.
Danıştay 11. Dairesi'nin 14/5/1973 gün ve 1972/1137 E, 1145 K. sayılı kararı ile MB. GGM' nin 27/4/1973 gün ve 27452 sayılı Mütalâası'nda belirtildiği gibi; Harçlar Kanunu'nun sayfa hesabı konusunda getirdiği esas değerli kâğıtları konusunda geçerli olmadığından, üzerine ne kadar yazı yazılırsa yazılsın her kâğıt yaprağının ayrı bir birim sayılması, ön yüzü ile birlikte kâğıdın arka sayfasına yazı yazılmış olmasının da sonucu değiştirmeyeceğinin bilinmesi,
Değerli Kâğıt Bedeli: Harç ve Damga Vergisinden Müstesna İşlemler
2- Harç ve damga vergisinden müstesna sayılan işlemlere ait iş kâğıtlarından, aynı zamanda değerli kâğıt bedeli de tahsil edilmediği anlaşılmış, noksanlık tamamlattırılmıştır.
210 sayılı Kanun'a tevfikan alınması icap eden bedel, vergi, resim ve harç mahiyetinde olmadığı için özel yasalarında bunlardan istisna sayılan işlemler sebebiyle düzenlenen veya tasdik edilen iş kâğıtlarının her birinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğinin, Özel Yasalarla değerli kâğıttan bağışıklık için özel hüküm getirilmediği gibi 210 sayılı Kanun ile de hiç bir kâğıda bu konuda istisna imkânı tanınmadığının, hiç bir kişiye muafiyet getirilmediğinin unutulmaması,

28- DEĞİŞİKLİKLERİ İŞLEMEME


Değişiklikleri İşlememe: Azilname - Fesihname
1- … sayılı iş kâğıdı ile evvelce atanan vekil azledildiği, … sayılı işlemle de … yevmiye sayılı satış feshedildiği halde, bu hususta evvelki kâğıtlara bir not konulmadığı değişikliğin işaretlenmediği görülmüştür.
Noterlik Kanunu'nun 81. maddesi gereğince, tamamlanan noterlik işleminin değiştirilmesine veya feshine ya da iptaline, düzeltilmesine dair sonraki iş kâğıtlarının tarih ve yevmiye numaralarının evvelki işleme ait kâğıda yazılmasının unutulmaması, Sonradan suret çıkarılırsa veya başka yerlere örnek verilirse, son durumun da not edilmesinin ihmal olunmaması,


Değersiz Taahhütname: Harç - İmza Başı/İşlem Başı
2- … sayılı değersiz taahhüt, iki şahıs tarafından noterlikte imzalandığı halde, yalnız tek bir imza için harç alındığı anlaşılmış, noksanlık ikmal ettirilmiştir
Harçlar Kanunu'na bağlı (2) sayılı Tarifenin ll. maktu harçlar bölümünün 1. maddesi gereğince, değer taşımayan taahhütlerde, harcın "imza başına"… TL olarak hesaplanıp, alınması gerektiğinin unutulmaması,

29- DERNEK KURULUŞU


Dernek Kuruluşu: Ana Sözleşme Tasdiki - Harç
1- … Otomobilciler ve Şoförler Derneğinin, 5 imzalı ve … yevmiye sayılı değersiz dernek ana sözleşmesinin tasdikinde, muaf olduğu gerekçesiyle harç alınmadığı saptanmış, noksanlık tamamlattırılmıştır.
5253 sayılı Dernekler Kanunu'nda bu hususta bir muafiyet bulunmadığı için, söz konusu işlemin tasdikinden, Harçlar Kanunu'na bağlı 2 sayılı Tablonun 11/1. maddesi gereğince imza başına maktu harç alınması,

30- DEVLET SU İŞLERİ


DSİ: Harç Bağışıklığı (Muafiyet) - İmzasını Harçlandırma
1- Gölet ve sulama tesisi ikmali inşaatı ile ilgili olup, müteahhit ile DSİ temsilcisi arasında imzalanan ihale sözleşmesinde, söz konusu idare mümessili imzasının harca esas alındığı belirlenmiştir.
Bakanlık HİGM'nin 06/08/1971 tarih ve 22302 sayılı Mütalâası'nda da açıklandığı üzere, bu gibi sözleşmelerde 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanun'un 49. maddesi uyarınca, DSİ'yi temsilen iş kâğıdına, imza koyan şahsın imzasının harca esas alınamayacağının, kurumun harç "muafiyeti olduğunun" bilinmesi, işlem sebebiyle, yalnızca muafiyetsiz tarafın imzası göz önünde tutularak harç tahakkuk ettirilmekle yetinilmesi,
2- 2007/11911 yevmiye numaralı, DSİ ve yapımcı firmaca imzalanan, kuruma ait ortak tesis ve birimleri kullanılmaksızın enerji üretim tesisinin su kullanım hakkı ve işletme esaslarına ilişkin sözleşmede, şirket tarafından inşa edilecek 8,28 MWm / 7,70 MWe kurulu gücündeki regülatör ve hidroelektrik üretim tesisinin kurulması ve bu tarihten itibaren 49 yıl süre ile işletilmesi kararlaştırılmıştır. Akdin 28. maddesinde enerji üretim lisansı verilen ve şirket tarafından idareye ödenmesi taahhüt edilen elektriğin birim kilowattsaat başına 2,76 yeni kuruş yıllık enerji üretimi ile çarpılması sonucunda hidroelektrik kaynak katkı payı tutarının da belirlendiği sözleşmede harç ve damga vergisi alındığı müşahede olunmuştur.
6200 sayılı DSİ Yasasının geçici 14/e maddesine göre 26/06/2003 tarihinden itibaren yapılmış olan ortak tesis yatırım bedeli geri ödemesi ihtiva etmeyen su kullanım hakkı ve işletme esaslarına ilişkin anlaşmalar ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtların harç ve damga vergisinden muaf olduğu belirtilmiştir. Ancak DSİ'ne ait ortak tesis birimlerini kullanarak, yatırımı gerçekleştirecek olan yatırımcılarla yapılmış olan ve değer içeren anlaşmalara istisna getirilmemiştir. Türkiye Noterler Birliği’nin 2008/29 sayılı genelgesinde de konu açıklanmıştır. Genelgede 4628 sayılı Kanunun kapsamında gerçekleştirilecek elektrik enerjisi üretim tesisi yatırımlarıyla ilgili olarak yapılacak işlemlerle bu konuda düzenlenen kâğıtların damga vergisi ve harçtan istisna edilmesi gerekmektedir. Ancak anılan istisna için yatırımcının üretim ve otoprodüktör lisans sahibi olması, yatırımın da 31/12/2012 tarihine kadar işletmeye girecek olması gerekmektedir.

31- DEVRE MÜLK HAKKI


Devre Mülk Hakkı: Devri - İşlemin Yapılış Biçimi
1- …yevmiye sayılıda, (BÜ)'nün sahibi bulunduğu Marmaris'te yapılmış bir binadaki devre mülk hakkını, (BS)'ye devrettiğine dair muamelenin, imza onaylaması şeklinde ve yalnızca devredenin, tek taraflı imzasıyla yapıldığı anlaşılmıştır.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 65. maddesi uyarınca, devre mülk sahiplerinin hak ve borçları, yetki ve sorumlulukları hakkında 634 sayılı Yasa'da hüküm bulunmayan hallerde Türk Medenî Kanunu'nun ilgili hükümleri tatbik edileceğinden, bu gibi işlemlerin gayrimenkul irtifak hakkı satış vaadi olarak nitelenmesi halinde de bunların Noterlik Kanunu'nun 89. maddesi gereğince düzenleme şeklinde ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 15/9/1965 tarih ve 191 E.1/316 K. sayılı kararında da açıklandığı gibi, iki tarafın da imzasını ihtiva edecek biçimde yapılması, aksi halde tarafları bağlıyıcı bir mahiyeti olmayacağının bilinmesi,

32- DÖVİZ


Yabancı Para: Döviz Satış Kuru - Türk Parasına Çevirme
1- Yabancı para ile değer belirlenen sözleşmelerde zaman zaman efektif satış kurunun, bazen de 1993/... numaralı işlemde olduğu gibi efektif alış kurunun esas alındığı anlaşılmış, ikinci muamelenin gerektirdiği eksiklik birlikte hesaplanıp, tamamlattırılmıştır. .
Türkiye Noterler Birliği’nin 17/06/1985 tarih ve 50 sayılı Genelgesi'ne konu yapılan ve Resmî Gazetede 11/11/1980 günü yayınlanan 14 sayılı Damga Vergisi Genel Tebliği'nin 1. bölümünde açıklandığı veçhile, "yabancı paraların Türk parasına çevrilmesinde, Türkiye Merkez Bankası'nca saptanmış bulunan son döviz satış kurunun esas alınması" gerektiğinin bilinmesi,
Yabancı Para: Döviz Bedelini Belgeleme
2- Muamelelerin konusu yabancı ülke paraları teşkil eden bazı iş kâğıtlarında, bunların Türk parasına çevrilmesinde döviz satış fiyatlarını gösterir dayanak belgenin eklenmesine itina gösterilmediği saptanmıştır.
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün Damga Vergisi Kanunu 14 sayılı Genel Tebliği uyarınca, işlemlerin konusunu yabancı paraların teşkil etmesi hallerinde, bunların T.C. Merkez Bankası tarafından tespit edilmiş bulunan döviz satış kurları üzerinden Türk parasına çevrilmesi gerektiğinden, Merkez Bankasının her günkü kurlarını gösterir resmî bültenin bir nüshasının veya suretinin ilgili iş kâğıdına eklenmesinin usul edinilerek denetimde kolaylık sağlanması,
TNB'nin 2015/2 sayılı Genelgesinde de açıklandığı üzere, internet kullanımının yaygın hale gelmiş olması nedeniyle T.C. Merkez Bankasınca saptanmış bulunan güncel cari döviz satış kurunun anılan bankanın internet sitesinden tespiti suretiyle işlem yapılabileceği ve döviz satış kuru ile işlem tarihini gösteren internet çıktısının işleme eklenebileceği hususunun unutulmaması,
Döviz: Döviz Kurunu Belgeleme
3- Sözleşmedeki değerin "döviz" olarak gösterildiği … yevmiye sayılı işlemlerin tetkikinde, dövizin cinsine göre, o günkü kurun re'sen tespit edilmediği, işlemin arkasına tükenmez kalemle bir rakam yazılmakla yetinildiği müşahede edilmiştir.
Kontrolde gereken kolaylığın sağlanması ve durumun belgelendirilmesi açısından; o günkü resmî kuru gösteren "Resmî veya Özel gazete ilanının" işleme eklenmesi veya Merkez Bankasından keyfiyetin resmen sorularak alınacak cevabın işleme iliştirilmesi, TNB'nin konuya ilişkin 2006/59 sayılı Genelgesi'nin de göz önünde bulundurulması,
Yabancı Para - Türk Parasına Çevirme Tarihi - Tercüme
4- ... sayılı iş kâğıdında, Peter Draga ile alıcı Otto Maier arasında 25/05/1988 tarihinde haricen kendi aralarında almanca olarak yapılan menkul satış sözleşmesinin tercümesi yapılırken, Türkiye'de bunun hükümlerinden de yararlanıldığı halde, 5.100 DM ve 18/10/1990 tarihi itibariyle 10.179.000 TL tutan meblağa göre damga vergisi karşılığının ikmal ettirilmediği belirlenmiş, eksiklik tamamlattırılmıştır.
İlgililerin noterlikte yabancı dilde yazılmış özel evraklarını tercüme ettirmeleri halinde, bunların içindeki akitlerin hükümlerinden yararlanılmış olacağından, çeviri esnasında ayrıca Damga Vergisi Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca alınmayan damga vergisinin de tahsili icabettiğinin, işlemdeki imzalama tarihine doğru geri gidilerek, geçmişteki döviz satış kurunun esas alınmasının söz konusu olamayacağının; damga vergisi borcunun doğmadığı bir tarihe göre vergi matrahı bulunmasının, Vergi Hukukunun ana ilkelerine uymayacağının; bu esasın dövizin değerinin yükselmesi veya düşmesi arasında farklılık yaratamayacağının hatırdan çıkarılmaması,

33- DÜZENLEME İŞLEM


Düzenleme İşlem: İlgiliye Verilen Sureti Harca Tabi Tutmama
1- … sayılılarda, düzenleme şeklinde yapılan iş kâğıtlarının, ilgililerine verilen suretinin, bağışık olduğu düşüncesiyle, onaylama işlem nüshası ile benzerlik kurularak, bunların örnek harcına tabi tutulmadığı görülmüş, sayfaları itibariyle hesaplanan suret harçları tamamlattırılmıştır.
1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 84. maddesine göre, düzenleme şeklinde yapılan iş kâğıtlarının, aslı noterlikte saklanıp, örneği ilgilisine verildiği cihetle, bundan böyle sözü edilen kâğıtlardan da suret harcı tahsil edilmesi, Adı geçen Yasa'nın 90/2. maddesi ile getirilen düzenlemenin yalnızca "onaylama" şeklinde tasdik olunan işlemlere mahsus olduğunun, benzeri bağışıklığın düzenleme işlemlere tanınmadığının bilinmesi,
Düzenleme İşlem: İlginin Aldığı Asılların Harç Ve Damga Vergisi
2- Düzenleme olarak yapılan iş kâğıtları ilgililer istediği için, birden çok (asıl) (nüsha) şeklinde tanzim edildiği ve ilk asıl dairede saklanıp, diğer asıllar kendilerine verildiği halde, onlardan yalnızca (suret harcı) ve (suret damga vergisi) tahsil edildiği anlaşılmış gereği yapılmıştır.
Düzenleme işlemlerin dairede kalıp, cilbende eklenecek olan asıllarını noterle birlikte ilgililerin de imzalaması gerektiği, istek üzerine ilgililerin alacağı kâğıtların da aynı şekilde imzalanması suretiyle oluşturulan (asıl nüshalarının) her birinin asıllar gibi ayrı ayrı, asıllara denk maktu veya nispî harç ve damga vergisine tabi bulunduğu, (suret) sayılan işlemde ilgililerin değil yalnızca (noterin imzasının) bulunacağı, suretlerin de asıllardan ayrı olarak sayfa başı harç bulunduğunun hatırdan çıkarılmaması, (Not: 09/08/2016 tarihinden önceki işlemlere yöneliktir.)
6728 sayılı Yasanın 23 maddesi uyarınca 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir, yine aynı yasanın 30. maddesinde de 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. "Birden fazla nüsha olarak düzenlenen muayyen bir bedeli ihtiva eden kâğıtlarla ilgili nispi harca tabi işlemlerden sadece bir nüsha için harç tahsil olunur hükmü karşısında nispi harç ve damga vergisi gerektiren noterlik işlemlerinde nüsha sayısının önem arz etmeyeceği, kaç nüsha olduğun bakılmaksızın sadece bir nüsha için harç ve damga vergisi alınacağının bilinmesi, (Not: 09/08/2016 tarihinden itibaren yapılan işlemlere yöneliktir.)
Düzenleme Ücreti: Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi - Ölüme Bağlı Tasarruf Biçiminde Yapma

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə