Noterlik dairesi A. Konu başliklari b. Öneri metinleri

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.42 Mb.
səhifə7/22
tarix14.08.2018
ölçüsü1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

3- ... sayılıda, menkulü alan şahıs, birçok sayfada "Mustafa Ç." olarak gösterildiği halde, sonraki imza üzerinde "Mehmet Ç." şeklinde yazıldığı ve bu farklılığın iş kâğıdında açıklanmadığı anlaşılmıştır.
İş kâğıtlarının tanzim ve imzalattırılmasında daha dikkatli davranılması, ilerde ihtilaf yaratması muhtemel bu kabil durumlardan çekinilmesi,
İlgili: Aynı Kurumu Temsil Eden Birden Çok Şahsın İmzası İmza Sayısı: Harç
4- ... sayılı, bir tarafta müteahhit, diğer tarafta Cumhuriyet savcısı ve cezaevi ikinci müdürünün imzaladığı cezaevinin ihtiyacına ilişkin ihalede, işlemin üç imzalı sayıldığı ve buna göre harç tahakkuk ettirildiği anlaşılmıştır.
Cumhuriyet savcısının taraf ve ita amiri olarak işleme imza koyduğu durumlarda, cezaevi ikinci müdürünün bir başka kuruluşu temsil ettiği söylenemeyeceğine göre, her iki imzanın da tek bir kuruluşun temsilcilerine ait imzalar olarak nitelenmesi gerektiği, böylece "tek" addedilmesi icabettiğinin unutulmaması,
İlgili: Aynı Tarafı Birden Çok Şahsın Temsil Etmesi İmza Sayısı: Harç
5- Devlete ait iş yapımı ile ilgili ihaleden sonra, bununla ilgili sözleşmenin il valisi ile ona bağlı ihalenin ilgili olduğu tüzel kişiliği bulunmayan kurum müdürü tarafından imzalanması üzerine, işveren imzasının (iki) sayıldığı ve müteahhit ile birlikte üç imza üzerinden harç hesaplandığı saptanmıştır.
İşveren kuruluşu (tüzel kişiyi) temsil eden görevli ve yetkili ile birlikte bir başka resmî sıfatlı kişinin de fazladan imza koyması, kendisi gibi bağlı olduğu tüzel kişiyi de borç altına sokmayacağı, Devlete ait işin temsil yetkili ve görevlisinin her defasında tek olduğu, bir başka görevlinin yetkisi olmadan imza koymasının yeni bir borçlu yaratmayacağı, göz önünde tutularak sözleşme ile işverenin (tek) olduğu belli iken, işlemin resmileştirilmesi sırasında zorunlu olmayan imza sahibinin de imzasının tasdikinin yeni bir harç sorumlusu yaratmayacağının bilinmesi,

56- İLKÖĞRETİM
İlkokul: Sıra ve Kürsü Yaptırma - 222 Sayılı Kanun'a Göre İhale - Harç ve Damga Vergisi

1- İlkokula öğrenci sırası ve öğretmen kürsüsü yapacak olan (HC) ile valilik arasında imzalanan işlemden, ihalenin 222 sayılı Yasa'ya dayanılarak ve orada gösterilen usulle yapılıp yapılmadığı aranmadan, harç alınmakla birlikte, damga vergisi karşılığı tahsil olunmadığı belirlenmiş, denetim esnasında idarenin verdiği ve iş kâğıdına eklenen cevaptan muamelenin sözü edilen kanuna göre yapıldığı anlaşılmıştır.
222 sayılı Kanunun 78 ve 83 üncü maddelerindeki muafiyet hükmünün uygulanması için;
1- İlköğretim kurumlarının ve öğretmen evlerinin yapımı, tadili, onarımı ile okul eşyası, ders aletleri tedariki ve arsa veya arazi iktisabı için yapılacak harcamalara ait olmak ve bir tarafı ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla, düzenlenen sözleşmeler ve ihale kararları damga vergisine konu olmayacaktır.
2- Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim okulları inşaatları ile ilgili müşavirlik, mühendislik ve kontrollük hizmetleri işi ile ilgili olarak düzenlenen sözleşmelerin de bir tarafı ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.
3- İlköğretim işlemleri ile ilgili olmakla beraber doğrudan doğruya harcamanın konusuna girmeyen veya idarenin taraf olarak temsil edilmediği işlemler damga vergisi istisnasından yararlanamayacaktır. Buna göre, ihale ve sözleşme safhasında net ve gerçek harcama tutarı belirlenmiş ve buna ilişkin işlemlerde düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna edilmiş olacağı için artık ilköğretimin değil müteahhitlerin gideri mahiyetinde bulunan, hakediş ve avanslarla ilgili makbuzların, müteahhitlerle taşeronlar ve hizmet satın alınan üçüncü kişiler arasındaki sözleşmelerin, müteahhitlerce bankalardan alınacak geçici veya kat'i teminat mektuplarının ve kredilere ilişkin sözleşme ve teminatların damga vergileri 488 sayılı Kanun esaslarına göre ödenecektir.
4- 83 üncü maddedeki muafiyet sadece vergi ve resme ait olup, harçları kapsamamaktadır. Bu nedenle, yapılacak işlem 78 inci maddede belirtilen işlerle ilgili olsa dahi 492 sayılı Kanuna göre harca tabi tutulması gerekmektedir.
2- 2006/3303 yevmiye sayılı iki imzalı 2.161.806,71 TL bedelli, ilköğretim okulu inşasına dair ihale sözleşmesinin tasdikine dair işlemde 3.891,25 TL harcın tahsil edilmediği gözlenmiş, vergi dairesine ihbarda bulunulmuştur.
TNB'nin 1998/44 sayılı genelgesinde de değinildiği üzere, 222 sayılı İlk Öğretim Kanunu'nun 78 ve 83 maddeleri gereğince anılan işlemlerin her türlü resim ve vergiden muaf olmakla birlikte, harçtan istisna edildiklerine dair bir hüküm bulunmadığının gözden ırak tutulmaması,
İlk Öğretmen Lisesi: Tamirat İşi - Damga Vergisi
3- ... sayılı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihale sonucu, imzalanan Muş Kız İlk Öğretmen Lisesi tamirat işine ait, 2.420.056 TL değerli, iki imzalı sözleşmeden 2.420 TL harç alındığı halde, muaf olduğu düşüncesiyle 12.100 TL tutarındaki damga vergisinin tahsil edilmediği anlaşılmış, rıza tahtında tamamlattırılmıştır.
Maliye Bakanlığı GGM'nin 26/10/1976 gün 2101107-776/59361 sayılı Mütalâaları'nda da açıklandığı veçhile, 222 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlara ait olsalar dahi, 4734 sayılı Yasa'ya göre yapılan sözleşmelerin, söz konusu Yasa'nın 83. maddesinde yazılı muafiyetten istifade edemeyecekleri gibi, bahis konusu Kız İlk öğretmen Lisesinin 222 sayılı Yasa'nın 6. maddesinde yazılı ilköğretim kurumları arasında bulunmadığının, benzeri uygulamalarda nazara alınması, 2982 sayılı Yasa "okullarımda konutlar gibi korumaya almış olup, bunların yapımı ve yarım kalmış inşaatlarının tamamlanmasına dair işlemler sebebiyle harç ve damga vergisi alınamaz ise de, "tamirat" işlerinin bu kapsamda sayılmadığının, bilinmesi,
İlk-San Araba Taahhütnamesi: Alım Satım Değeri - Taahhüt Değeri – Kefaletname - Harç/Damga


4- ... sayılıda, İlksen A.Ş'nin verdiği 39.120.000 liralık arabanın bir kısım borcunun ödenmesi sonucu, bakiye 30.400.000 liralık borç sebebiyle bir alıcı ile onun iki müteselsil kefili tarafından imzalanan taahhütnamede, aracın (satım konusu değerinin) harç ve damga vergisi konusu yapıldığı, iş kâğıdı (taahhütname) ile (müteselsil kefaletten) oluştuğu hâlde bunlardaki imzaların toplandığı ve iki imzalı sayılıp buna göre harç tahakkuk ettirildiği belirlenmiştir.
TNB'nin 26/04/1989 gün ve 38 sayılı Genelgesi'nde bahsedilen, Maliye Bakanlığı GGM' nin Zirai Donatım Kurumunca verilen tarım aletleri ile ilgili bakiye borcu gösteren taahhütnameler hakkındaki, 14/6/1988 tarih ve 2101102-72/36898 sayılı Mütalâa'larında da açıklandığı üzere, alıcı ile satıcı arasında imzalanmayan işlem satış akdi değil, onunla ilgili bir taahhütname oluşturduğu ve taahhütnamelerde de sorumluluk altına girilen miktara göre harç ve vergi alınması gerektiğinden, seri halinde gelebilecek bu gibi işlemlerde (araç değerinin) değil (borçlanılan tutarın) esas alınması,
Harçlar Kanunu'nun 46 ve Damga Vergisi Kanunu'nun 6. maddeleri uyarınca, aynı iş kâğıdında bir araya gelen (taahhütname) ve (müteselsil kefalet) gibi birbiri ile ilgili işlerin her birinin imza sayılarının kendi içinde ayrı ayrı belirlenmesi, harçlarının ve vergilerinin ayrı ayrı hesaplanıp, bunlardan en yüksek olanın alınması ile yetinilmesi,

57- İMZA


İmza: Tasdik Edilmeyen İmza Sebebiyle Harç Alma - İş Kâğıdına Önceden Atılan İmza
1- ... sayılı, bankaca verilen kredilerle ilgili taahhütname ve buna ilişkin müteselsil kefaletnamelerin incelenmesinde, iş kâğıdının banka görevlilerince daire dışında yazılıp imzalandıktan sonra getirildiği kâğıtta, onların da imzaları bulunduğu düşüncesiyle, yalnızca kredi alanla, müteselsil kefiller tarafından imzalanıp, onların imzaları onaylanmasına rağmen, taahhütnamedeki imzanın (tek) yerine (iki) sayıldığı ve iki imza itibariyle harç tahakkuk ettirildiği belirlenmiştir.
Daire dışında yazılıp getirilen bir iş kâğıdının, noterlikte imzası onaylanmayan kimseler tarafından da imzalanmış olması, onların imzaları sebebiyle harç tahakkuk ettirilmesini gerektirmediğinden, noterin ilgili sıfatıyla hizmet verdiği kişilerinden, imzaları nedeniyle harç karşılığı alması icap etmekle, bu gibi durumlarda noterlikçe imzası onaylanmayan banka temsilcilerinin imzası da varmış gibi harç bedeli alınamayacağının bilinmesi,
İmza Sirküleri: İki İmza Attırma
2- ... sayılı imza sirkülerinin incelenmesinde, ilgilinin iki imzasının alınmasıyla yetinildiği görülmüştür.
Ticaret Sicili Nizamnamesi'nin 21/son maddesi gereğince, noterce tasdik edilecek bu kabil imzaların iş kâğıdına en az üç defa attırılması lüzumunun nazara alınması,
İmza Sirküleri: Karar Ekleme - İş kâğıdının İçine Yetki ile Yetki Süresinin Yazılmaması
3- Zaman zaman şirketlere ait imza sirkülerinin, yetki niteliği, süresi gibi unsurlar kaleme alınmadan, buna dair karar fotokopisi işleme eklenerek, "ekli kararla birlikte kullanılmak üzere" biçimindeki bir ibare ile yazıldığı belirlenmiştir.
Ekli kararın iş kâğıdından ayrılıp, bunun yerine başka bir karar örneğinin eklenebileceği, bu yolla imza sirkülerinin yetkisi sona eren kimselerce kullanılabileceği ihtimali de göz önünde tutularak, mahiyetleri gereği, aynı zamanda yetki içeriği ve süresini de ihtiva edecek imza sirküleri oluşturulmasının usul ittihazı,
İmza Sirküleri: Yabancı Dilde Yazılmış Beyanın Tercümesi ile Yetinme – Harç - Tercüme İşlemi Sayma
4- ... sayılı, ilgilinin Fransızca yazıp getirdiği imza sirkülerinin, Türkçe'ye çevrilmesi ile yetinildiği, işleme bunun Fransızca, hariçte yazılmış el yazılı örneklerinin eklendiği, muamelenin tercüme olarak nitelendiği görülmüştür.
Bir işlemin imza sirküleri olarak kullanılabilmesi için, imzaların noterlikte atılması veya noter iş kâğıdındaki imzanın kendisine ait olduğunun ikrar edilmesi, imzaların (noterlikte yapılmış) işlem üzerinde bulunması icap ettiğinden, bu kabil muamelelerin, Türkçe bilmeyen ilgililerin beyanının da çevirisi suretiyle gerçekleştirilmiş imza sirküleri olarak oluşturulması halinde, iş kâğıdının tanzimi sırasında gerçekleşen işlemlerin çoğaldığı da nazara alınarak, hem İmza sirküleri hem de Tercüme nedeniyle iki ayrı harç alınması, imza örneklerini havi olmayan iş kâğıdındaki eksikliğin müstenidat sureti ile tamamlanamayacağının hatırdan çıkarılmaması,
İmza Sirküleri: Şirketin Tescili Amacıyla Geçerli
5- ... sayılı işlemlerin birlikte incelenmesinde, 21/05/1991 günü 13494 yevmiye ile kuruluşu imzalanan ve onaylanan Asena ... A.Ş'nin, Ticaret Siciline tescil ve ilanı yapılmadan defterleri tasdik olunmadan, aynı gün / sayı ile karar aldıklarından bahisle (Yönetim kurulu başkanlığına ... ın üyeliklere de ... ların seçildiği ve şirketi her hususta temsil ve ilzama ... ya yetki verildiğine dair karar) verildiği gerekçesiyle, 13495 yevmiye sayı ile Ticaret Siciline tescil ve ilan içindir notu ile imza sirküleri düzenlendiği görülmüştür.
TNB'nin 20/09/1984 gün ve 41 sayılı Genelgesinde de açıklandığı üzere, Şirketler için tanzim edilecek imza sirkülerinin yapılabilmesi, şirketin tesciline bağlı, ilan edilmese bile kararın tescil olunması koşulu gerçekleştikten sonra yapılabilecek bir işlem olduğundan, Ticaret Siciline şirketin tescili amacıyla hazırlanan işlem imza sirküleri değil, imza beyannamesi (tescil talepnamesi) sayıldığından, üzerine "tescil için geçerlidir" şeklinde not konulsa bile üçüncü kişileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte işlem muhtevası yazılmaması,
İmza Sirküleri: Damga Vergisi
6- ... sayılı imza sirkülerlerinden, damga vergisi tahsil olunduğu müşahede edilmiştir.
Damga Vergisi Kanunu'nun I/1. maddesi ile bu Yasa'ya bağlı 1 sayılı Tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi tutulduğunun, imza sirkülerlerinin ise, bu listede ismen sayılmadığı gibi mahiyeti gereği damga vergisine tabi diğer bir işlem de ayniyet arz etmediğinin bilinmesi,
İmza Sirküleri: Beyanname Sayma - Damga Vergisi
7- Mühür ve imza tasdikleriyle, sirkülerlerin, resmî daireye sunulacak beyanname mahiyetinde kabulüyle damga vergisine tabi tutuldukları görülmüştür.
488 sayılı Yasa'da mühür ve imza tasdikleriyle, imza sirkülerlerinin damga vergisine tabi tutulacağına dair bir hüküm bulunamadığından, bu gibi kâğıtlardan damga vergisi alınmaması,
İmza Sirküleri: Harç - Tüzel Kişi Temsilcilerinin İmzalarını Tek Sayma
8- Geçen denetimden sonra yapılan imza sirkülerinin incelenmesinde, bir yanlış anlamaya dayalı olarak, aynı hükmi şahsiyetin yönetim kurulu başkan veya üyelerinin imza sirkülerleri tasdik edilirken, birden çok imzanın tek sayıldığı anlaşılmış, özel bir inceleme ile yevmiye defteri ve cilbentler üzerinde yapılan araştırmada bulunan eksiklikler listeye dökülerek tamamlattırılmıştır.
Harçlar Kanunu'nun 46. maddesine uygun olarak, bir hükmi şahsiyetin diğer tarafa karşı temsili söz konusu olmadığı gibi, aynı Yasa'ya bağlı 2 sayılı Tarifenin II/1. bendinde imza sirküleri için imza sayısının belirlenmesi sırasında, bunların her bir hakiki şahsa ait olanının ayrıca harca tabi tutulduğunun bilinmesi,

İmza Sirküleri: Fiziki İmza Sayısı - Harç


9- ... sayılı, tek kişiye ait imza sirküleri, 4 asıl yazılıp, 3'ü ilgiliye verilince, her bir kâğıtta fiziki olarak 3 imza atıldığı ve her birinin ayrıca harcı gerektirdiği düşüncesiyle, her bir asıldan (3 X 1.000 = 3.000 TL, toplam 9.000 TL) harç alındığı görülmüştür.


İmza sirkülerine atılan imzanın üç adet olması, işlemde çokluğu gerektirmediğinden, her bir muamelede şahıs değişmediği, çoğalmadığı sürece tek bir asıl harcı alınması, ilgiliye verilen asılların bu şekilde harçlandırılması icabettiğinin unutulmaması,
İmza Sirküleri: Örnek Verme - Örnek Harcı Alma
10- ... sayılı, imza sirkülerlerinde, verilen bir kısım imzalı örneğin, suret sayılması suretiyle bu şekilde noksan harç alındığı saptanmış, eksiklik ikmal ettirilmiştir.
TNB'nin 1988/42 sayılı Genelgesi'nde bahsedilen Maliye Bakanlığı GGM'nin 5/5/1988 tarih ve HARÇ:2232314-147/30187 sayılı Mütalaaları'nda da açıklandığı veçhile, imza sirkülerlerinin özelliği, tasdike konu olan imzayı ihtiva etmeleri olduğundan, ilgililerce imzalanmak suretiyle verilen kâğıtların tamamının asıl sayılması ve buna göre harç alınmasının unutulmaması, üzerinde ilgili imzası bulunan kâğıtların Noterlik Hukuku uygulamasında (suret) değil, (asıl=nüsha) olarak nitelendiğinin ve ilgili işlemin harcının da buna göre tahsili icapettiğinin, mahiyetleri gereği imza sirkülerlerinin asıl olarak ibrazı gerektiğinin bilinmesi,
İmza: Aynı Tarafı Oluşturan Birden Çok Şahıs-Ayrıca Borç Altına Girmemesi -
Harç

11- Memurların taşınması ile ilgili işlemde, Hazine temsilcisi (vali) tarafından imzalanırken, aynı zamanda (kurum) müdürü de iş kâğıdını imzalayınca, işveren imzasının bir yerine, iki sayıldığı ve harcın da ona göre alındığı belirlenmiştir.
Borçlar Hukuku açısından borç doğuran hukukî münasebete katılan ve böylece "edada bulunma yükümlülüğü altına giren" şahsın birliği göz önünde tutularak, bu gibi durumlarda Hazine temsilcisi yanında imzası, şart olmayan ve ayrıca yükümlülük altına girmeyen kurum müdürünün de işlemi imzalamasının, imza sayısını çoğaltmayacağı gibi, harcı da arttırmayacağının bilinmesi,
İmza: İlgiliye Verilen İş Kâğıdını İmzaya Yetkili Başkâtibin - Cilbende Takılanın da Noter Tarafından İmzalanması
12- ... sayılıda, dairede kalan nüshaların noter, ilgilisine verilen nüshaların da imzaya yetkili başkâtip tarafından imzalandığı tespit olunmuş, durum bir tutanakla tevsik olunarak ilgilisi hakkında tevessülata geçilmiştir.
Belirtilen şekli ile yapılması hiçbir şekilde terviç olunamayacak olan bu tarz işlemin yapılmasından kat'i olarak sakınılması, cari tatbikatın yeni ihtilaflar yaratabilecek vüs'atte kabul edilebileceğinin hatırdan çıkarılmaması,
İmza: İşlemin Noter Yerine Başkâtip Ya da Kâtip Tarafından İmzalanması
13- Noterin izin, rapor veya mazereti söz konusu olmadığı halde, dairede düzenlenen iş kâğıtlarının genelde yeminli başkâtip veya yeminli kâtip tarafından imzalandığı göze çarpmıştır.

(... yevmiye sayılılarda olduğu gibi)


Noterlik Yasasının 35. maddesinde açıklandığı üzere; noterlik görevinin bizzat noter tarafından yapılmasının asıl olduğu nazara alınarak, iş kâğıtlarının imzalanmasının usul edinilmesi, imza yetkisi olan başkâtibin veya kâtibin bu yetkisini ancak hastalık, izin gibi engel hallerinde kullanabileceğinin hatırda tutulması,
İmza: Gayrimenkul Satış Vaadi - Alıcı İmzasının Bulunmaması
14- ... sayılı gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde, alıcı (NE)'nin imzasının bulunmadığı saptanmıştır.
Noterlik Kanunu'nun 84. ve 92. maddelerinin amir hükmü karşısında, daha dikkatli davranılması, iş kâğıtlarının muteberiyetini etkileyecek ve sorumluluk doğurabilecek benzeri hareketlerden kaçınılması, eksikliğin giderilmesi,
İmza: Noterin İş Kâğıdında İmzasının Bulunmaması
15- ... sayılı iş kâğıtlarını kapsayan cilbentlerin tamamında, noterin imzasının bulunmadığı görülerek, teftiş esnasında ikmal ettirilmiştir.
Konu ile ilgili olarak Noterlik Kanunu'nun 84. ve 92. maddeleri hükümlerinin titizlikle yerine getirilmesi, muhtemel mahzur ve sorumluluk tevlit edebilecek hallerin daima söz konusu olabileceğinin hatırdan çıkarılmaması,
İmza: Eczane Devri - Hükümet Tabibinin İmzası - Harç Hesabı
16- İlçedeki eczanenin iki şahıs arasında devrine dair sözleşme, bu yerde bulunan uyuşturucu maddeyi ve miktarını da tespit eden ve duruma şahit olan hükümet tabibince imzalanınca, onun da imzası hesaba katılarak harç tahakkuku yapıldığı anlaşılmıştır.
Tanzim edilen iş kâğıdı ile borç altına girmeyen, bir taahhütle bulunmayan, akitte "taraf" sıfatı taşımayan şahısların imzasının harca esas alınamayacağının bilinmesi, evrakın bu bölümünün mümkünse şahidin ifadesinin tespiti olarak değerlendirilmesi, harç uygulamasında, bunlar beraber yazıldığı takdirde hizmetin verilebildiğinin göz önünde tutulması, aynı nedenle yasa gereği birbiri ile ayrılmaz bir bütün olan bu kısım sebebiyle ayrı bir harç tahsil edilmemesi,
İmzaların Tutarlılığı: Noter İmzasının, Farklı Atılması
17- Cilbentlere yapıştırılan iş kâğıdı asıl ve örneklerinin incelenmesinde, bunlara bir birinden farklı imzalar atıldığı, zaman zaman da bunlar arasında benzerlik bulunmadığı müşahede edilmiştir.
Tek bir Noter görevlisine ait tasdik şerhlerinin altındaki imzaların değişik iş kâğıtlarında da olsa birbiri ile tutarlı ve benzer olması gerektiğinin ve evvelce tanzim edilen imza sirkülerine de uyması icabettiğinin, aksine uygulamanın ileride hukukî ihtilaflar çıkarabileceğinin unutulmaması,

İmza: İş Kâğıtlarının Her Sayfasının İmzalanması
18- Zaman zaman birden çok sayfadan oluşan iş kâğıtlarının, ilk ve son sayfalarının ilgililere imzalatıldığı ve aynı yerlere noter yetkili imzası konulduğu, sayfa numaraları yazılmasının unutulduğu görülmüştür.
Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 132. maddesi uyarınca birden fazla sayfayı kapsayan işlemin yapılması sırasında her sayfanın ilgililerle noter tarafından imzalanması, yevmiye numaralarının da her sayfaya yazılması gerektiğinin,
Ancak, ciltli kitap halinde ve sayfa numaraları teselsül eden basılı işlem kâğıtlarının bu kaydın duşunda tutulabileceğinin hatırda bulundurulması,
İmza Sayısı: Aynı Tüzel Kişinin Temsilcileri - Harç
19- ... sayılı, 15.484.500 liralık taşıma sözleşmesi, taşıyıcı kooperatif adına 2 temsilci, diğer yan adına da 2 yetkili tarafından imzalanınca, iş kâğıdında imzanın 4 sayılması suretiyle 30.969 TL harç tahsil edildiği görülmüştür.
Harçlar Kanunu'nun 44/3. maddesinde hükme bağlandığı üzere, bir işte müştereken hareket eden vekil ya da temsilcilerin imzalarının tek sayılması gerektiğinden, aynı tüzel kişi adına hareket eden yetkililerin sayısının çoğalmasının imza sayısını da arttırmayacağının hatırdan çıkarılmaması,
İmza Sayısı: Birden Çok Müteselsil Kefil - Harç
20- ... sayılı, 30.000.000 lira bedelli, 1 borçlu ve ayrıca 2 müteselsil kefil tarafından imza edilen taahhütnamede, 1 imza yerine 3 imzadan 45.000 TL harç alındığı belirlenmiştir.
Harçlar Kanunu'nun 44/3. maddesi uyarınca, bir işte müştereken hareket eden müteselsil kefillerin adedi kaç olursa olsun imzaları tek sayılacağından, söz konusu iş kâğıtlarındaki "kefaletname muamelesinde" tek bir imza, bir biri ile ilgili iş olarak da "taahhütnamede" tek bir imza bulunduğuna göre, Harçlar Kanunu'nun 46. maddesi gereğince, her iki işlemin harçlarından hangisi en yüksek ise, o tutar, harç olarak alınacağından öncelikle her muamelenin harcının ayrı ayrı kendi içindeki imza sayısına göre hesaplanması ve aynı kâğıtta toplanan bu kabil işlerin en yüksek olan harcının tahsili ile yetinilmesi,
İmza Sayısı: Aynı Murisin Mirasçılarının İmzalarını Tek Sayma
21- ... sayılı iş kâğıdında, bir alıcı ile birlikte diğer bir şahsın kendisine asaleten ve bir başkasına vekâleten evraka imza koyduğu anlaşıldığı halde, ... sayılı da aynı murisin mirasçılarının imzaları "tek" sayılarak noksan harç tahakkuk ettirildiği belirlenmiş, gereği yaptırılmıştır. (6), (8)
Harçlar Kanunu'nun 44/4. maddesi gereğince, bir şahsın imzasının değerlendirilmesinde dayanılan "sıfatın" esas alınması, bu nedenle hem "asaleten", hem de "vekâleten" konulan imzanın iki sayılması, ölümden sonra külli halefiyet yoluyla malı kendiliğinden iktisap etmiş olan şahısların, murisi temsil etmediklerinin, imzalarının ancak kendilerine asaleten atıldığının kabulü icabettiğinin bundan böyle göz önünde tutulması,
22- 2004/8229 yevmiye nolu, iki müteselsil kefil imzalı, orman idaresi tarafından el konulan aracın değeri olarak belirlenen 31.000.000.000 lirayı ödeyeceklerine dair işlemden harcın, bir yerine iki imza üzerinden alınması sonucu 27.900.000 lira yerine 27.900.000 lira fazlası ile 55.800.000 lira tahsil olunmuştur.
Harçlar Kanunu 44/3. maddesi gereğince aynı borca kefalet eden birden çok müteselsil kefilin bir kâğıda koyacakları imzaların harcın hesabında bir sayılmasının, (Harç-imza sayısına eklenecek)
Bir İşte Müştereken Hareket Eden Vekil Ya da Temsilcinin İmzalarının Tek Sayılması Gerektiği
23- 2004/217 yevmiye sayılı 400.000.000.000 TL değerindeki taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesi; satış vaadinde bulunan " Varnalı Karacalar Un Sanayi ve Ticaret A.Ş." adına 2 yetkili ile satış vaadini kabul eden (MD) isimli şahıs tarafından imzalanınca, iş kâğıdında imzanın 3 sayılması suretiyle 1.080.000.000 TL harç tahsil edildiği görülmüştür.
Harçlar Kanunu'nun 44/3. maddesinde hükme bağlandığı üzere; bir işte müştereken hareket eden vekil ya da temsilcinin imzalarının tek sayılması gerektiğinden, aynı tüzel kişi adına hareket eden yetkililerin sayısının çoğalmasının imza sayısını artırmayacağının hatırdan çıkarılmaması,

58- İNTİFA


İntifa Hakkı Tesis Vaadi: Gayrimenkulün Emlak Değerini Sorup Belirlememe - Cezaî Şarta Göre Harç ve Damga Vergisi Alma
1- ... sayılı iş kâğıtlarında, Petrol Ofisi lehine taahhütte bulunan şahısların, intifa hakkı bakımından gayrimenkulün değerini 150.000 TL olarak beyan ettikleri yolunda özel not düşülerek buna göre 1 imza itibariyle 75 TL harç, 750 TL damga vergisi,
... sayılı aynı mahiyetteki iş kâğıdında da, 25 yıl süreli intifa hakkı tesis edilirken konulan 100.000 liralık cezaî şart ve bu kadar tutarlı müteselsil kefalet esas alınarak, 5 asıl itibariyle (1 asıl için 50.00x5 asıl) 250.00 TL harç, (1 asıl için 500.00x5=) 2.500 TL damga vergisi alındığı belirlenmiş, maliyeye gerekli duyuruda bulunulmuştur.
TNB'nin 1976/3 sayılı Genelgesi'nde örneği yayınlanan, Maliye Bakanlığı GGM'nin 15/1/1976 tarih ve 2232314-150/2332 sayılı Mütalâa'larında da açıklandığı veçhile, bu kabil intifa taahhütlerinde "Gayrimenkulün tapu sicilindeki kayıtlı değerinin" esas alınmasının unutulmaması, sırf ilgilinin beyanı ile yetinilmemesi,
İntifa Hakkı Tesis Vaadi: Ormandan Uzun Süreli Arazi Zilyetliği Elde Etme – Kira - Matrah ve Damga Vergisi

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə