Noterlik dairesi A. Konu başliklari b. Öneri metinleri

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.42 Mb.
səhifə22/22
tarix14.08.2018
ölçüsü1.42 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Yevmiye Defterinin Noterlik Kanunu'nun 47. maddesindeki tarife uygun şekilde, her on beş günlük toplamların kendi içinde teselsül edecek şekilde toplanması ve ay sonlarında da aylık toplamların gösterilmesi, toplamların dikkatle yapılması suretiyle silinti ve kazıntıya neden olunmaması,
Yevmiye Defteri: Bir Kısım İş Kâğıtları ile Gelirlerini Mükerrer Yazma
4- Yevmiye defterinin tetkikinde, 15/12/1983 ilâ 22/02/1984 tarihlerini kapsayan ve 1983/35952 yevmiye sayı ile başlayan defterin 48-50. sayfalarının mükerrer kayıtları kapsadığı yıl sonunda fark edilerek fazlalığın genel toplamdan düşülmek suretiyle düzeltme yoluna gidildiği müşahede edilmiştir.
Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 47. maddesinde gösterilen esaslar dairesinde, Yevmiye Defterinin tanzimine itina edilerek benzer hatalardan kaçınılması,
Yevmiye Defteri: Noterlik Makbuzları ile Karşılaştırma - Eksik Aktarma
5- Noterlik makbuzları ile Yevmiye Defteri kayıtlarının karşılaştırması ve defter sayfa toplamlarının kontrolü sırasında; 1994 yılı mart ayı 17. günü tanzim edilen ... ve ... sayılı işlemlerden alınan toplam 82.300 TL harç ile 9.903, -TL damga vergisi, 33.000 liralık değerli kâğıt bedeli ve 16.495 liralık katma değer vergisi tutarının bir sonraki sayfaya aktarılmasının unutulması sonucu, söz konusu harç ve vergilerin maliyeye yatırılmasının ihmal olunduğu anlaşılmış, denetim esnasında eksiklikler gecikme zam ve cezası ile birlikte merciine tevdi ettirilmiştir.
Yevmiye defterinin tutulması ve toplamların bir sonraki sayfalara aktarılması esnasında daha dikkati hareket edilmesi suretiyle, benzeri yanlışlıklara sebep olunmaması; personel tarafından yapılan işlemlerin ikinci elden gözden geçirilmesi,
Yevmiye Defteri: Katma Değer Vergisi Bedelini Yatay Toplam Sonuna Eklememe
6- Yevmiye defterinin incelenmesinde, her hangi bir yolsuzluğa ve eksikliğe rastlanmamakla birlikte, yevmiye defterindeki katma değer vergisi sütununun ayrıca toplandığı, bunun harç, damga vergisi, değerli kâğıt bedeli ile ücretlere eklenmediği ve sayfanın sonundaki genel toplamın eksik gösterildiği, her sayfadaki katma değer vergisi bedellerinin sayfa sonlarında gün ve dönem nihayetlerinde ayrıca toplandığı görülmüştür.
Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 47. maddesi uyarınca alınan ve ilgili sütununa yazılan katma değer vergilerinin genel yekûna katılması gerektiğinin ve bu hususun kontrolde kolaylığı sağlayacağının bilinmesi, sebep ve zaruret yokken genel uygulama dışında çıkılmaması,
Yevmiye Defteri: Bir Önceki Toplamların Bir Sonraki Güne, Aylık Genel Toplamların da Bir Sonraki Aya Aktarılmasında Hatalara Yer Verildiği
7- Yevmiye defterinde; harç, damga vergisi ve değerli kâğıt bedeli günlük toplamlarının bir sonraki güne, aylık genel toplamların da bir sonraki aya aktarılmasında hatalara yer verildiği, ezcümle;
a) 07/02/2007 günü;

- 31.392,04.- TL harç toplamının 109,40.- TL fazlasıyla 31.501,44.- TL,

- 14.750,10.- TL değerli kâğıt toplamının 197,10.- TL ziyadesiyle 14.947,20.- TL,

- 4.553,35.- TL katma değer vergisi toplamının 54,34.- TL fazlasıyla 4.607,69.- TL,

b) 08/02/2007 tarihinde;

- 32.395,64.- TL harç toplamının 109,40.- TL eksiğiyle 32.286,24.- TL,

- 16.062,30.- TL değerli kâğıt toplamının 197,10.- TL eksiğiyle 15.865,20.- TL,

- 4.942,39.- TL katma değer vergisi toplamının 54,34.- TL eksiğiyle 4.888,05.- TL,


Olarak ertesi güne aktarıldığı tespit olunmuştur.
Bundan böyle; işlemler bilgisayar ile yapılsa bile iç denetim sağlanarak, benzeri hatalara meydan verilmemesi,

145- YOL ÖDENEĞİ
Yol Ödeneği: Daire Dışına Çıkma Ücreti - Kur'a, Piyango, Seçimine Ait Özel Yol Ücreti
1- 1990/... sayılı kura çekim tutanağının incelenmesinde, yol ödeneği ile ilgili maddenin 1. ve 2. fıkrası uyarınca alınması gereken ücretlerin toplanıp tahsil edildiği, o tarihteki tarifeye göre (5.000.-)+(50.000.-)=(55.000.-) TL ücret alındığı görülmüştür.
Noterlik Ücret Tarifesi'nin 11. maddesinde tanzim olunan yol ödeneğinin, piyango, kur'a ve seçim ve toplantılarda bulunarak tutanak düzenlenmesi hali ile ilgili olan 2. fıkrasının tatbiki icabeden durumlarda, alınan ücretin dışarıya gitmeye dayanması nedeniyle, tek bir hukukî sebebin iki defa ücret konusu yapılmasına ve aynı zamanda 1.fıkraya dayanılarak ücret tahsiline imkân vermediğinin hatırdan çıkarılmaması,
Yol Ödeneği: Dışarıda Yapılmış Olma Kaydı - Sebebi Göstermeme
2- ... sayılı iş kâğıtlarında, muamelenin daire dışında yapıldığı açıkça belirtilmediği halde yol ücreti alındığı, ... sayılılarda ise; hariçte düzenlendiği tasrih edilmekle beraber sebebinin açıklanmadığı görülmüştür.
Noterlik Kanunu'nun 83. maddesinde işaret edildiği üzere, işlemin dairede yapılmasının gecikmeye neden olması veya başka bir zorluk arz etmesi halinde, sebebi iş kâğıdında gösterilmek suretiyle muamelenin daire haricinde icrasının mümkün bulunduğunun dikkate alınması,
Yol Ödeneği: Dairede Yapılan İşten Yol Ödeneği Alma - Daire Dışında İşlem Yapma Sebebi
3- Tek İşleme münhasır bulunmak kaydıyla, 1987/... sayılı iş kâğıdının dairede düzenlenmesine rağmen 1.000 TL yol ücreti alındığı,
1987/... sayılı iş kâğıtlarında da işlemin dışarıda yapıldığının anlaşılmasına rağmen, sebebinin iş kâğıdına dercolunmadığı,
Saptanmıştır.
Noterlik Yasası'nın 83. maddesi uyarınca, daire dışında işlem yapılması halinde sebebinin iş kâğıdında belirtilmesinin zorunlu olduğunun unutulmaması,


Yol Ücreti: Mesai Dışında Dairede İşlem Yapma - Tatilde İş Yapma
4- ... sayılı iş kâğıdında, Almanya'ya gitmek için aldığı biletin yanmamasını gerekçe göstererek mesai dışında muvafakatname tanzimini isteyen şahıstan, evden daireye gelindiği düşüncesiyle ... TL yol tazminatı alındığı, o vesile ile çıkarılan 1974/... sayılı suretten de aynı ücretin tahsil edildiği görülmüştür.
Noterlik Kanunu'nun 52. maddesi gereğince tatil gün ve saatlerinde kaideten iş yapılamayacağının, istisnaî durumlara sebep olan, gecikilmesi halinde zarar meydana getirecek nitelikteki vakıaların, objektif olarak takdiri icabettiğinin hatırda tutulması,

146- YÜKSEK ÖĞRENİM YURTLARI VE KREDİ
Yüksek Öğrenim Yurtları ve Kredi Kurumu: Burs Alma Kefaletnamesi - Damga Vergisi
1- Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs alacak öğrenciye kefalet eden kişilerin işlemlerinden ... damga vergisi alındığı görülmüştür.
488 sayılı Kanun'un istisnalardan bahseden 2 sayılı Tablosunun II. öğrencilerle ilgili kâğıtlar bölümünün 1. bendi, öğrencilerin okula girebilmeleri için okul idarelerine vermeğe mecbur bulundukları taahhütnamelerle kefaletnameleri vergi kapsamı dışında tuttuğu gibi, Bakanlık veya Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu gibi kuruluşlar okul sayılmasa bile, burs verecek bu makamlara verilmek üzere tanzim olunan kefaletnamelerin de damga vergisinden bağışık sayıldığının; öğrenim, ihtisas, staj ve benzeri gayelerle öğrencilere kredi, burs veya benzeri yardımlarda bulunacak kurum veya kuruluşlar arasında fark yapılmadığının bilinmesi,

147- ZİLYETLİĞİN DEVRİ


Zilyetliğin Devri: Tescil Kararı Verilip Kesinleşmemiş Tapusuz Taşınmaz - Tapu Harcı
1- Mahkemece tescil kararı verilen ancak, kararı kesinleşmeyen ve dolayısıyla tapusu çıkarılamayan taşınmazlarla ilgili olarak ... numaraları altında satış vaadi sözleşmelerinin düzenlediği, tapusuz olan bu malların devirlerinde Harçlar Kanunu'na bağlı 4 sayılı Tarifenin 20/a-2 maddesi uyarınca, alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı alınması icap eden binde 15-48 oranındaki harcın Maliyeye yatırılıp yatırılmadığının araştırılmadığı görülmüş, maliyeye ihbarda bulunulmuştur.
Noterlik Kanunu'nun 60 ve 89. maddelerinde bahsi geçen satış vaadi sözleşmelerine, sadece tapuda kayıtlı olan taşınmazların konu olabileceğinin dikkate alınması, mahkemece tescil kararı verilmiş olsa dahi tapusu çıkarılamayan, hükmü kesinleşmemiş mallarla alakalı olarak yapılan devir sözleşmelerinin Yargıtay'ın 9/10/1946 gün ve 6/12 sayılı içtihadı birleştirme kararında belirtildiği veçhile; zilyetliğin devrine dair bir mukavele mahiyetinde olduğunun hatırda tutulması, bunların tanzimi sırasında da Harçlar Kanunu'na ekli 4 sayılı Tarifenin I/20-a-2 maddesinde yazılı alıcı ve satıcılardan ayrı ayrı alınması gerekli binde 15-48 oranındaki harcın maliyeye yatırılıp yatırılmadığının araştırılması,
Zilyetliğin Devri Sözleşmesi: Tapu Harcını Araştırmama - İş Kâğıdı Örneğini Maliyeye Göndermeme
2- Zilyetliğin devrine dair sözleşmelerin incelenmesinde;

a)Zaman zaman alıcı ve satıcılardan ayrı ayrı tahsil edilmesi gereken binde 15-48 oranlarındaki harcın maliyeye yatırılıp yatırılmadığının aranmadığı,


b)İş kâğıtlarının birer örneğinin maliyeye gönderilmediği anlaşılmış, mal müdürlüğüne tezkere yazılmak suretiyle gereği yerine getirilmiştir.
Harçlar Kanunu'na bağlı 4 sayılı Tarifenin I/20 numaralı fıkrasının a bendine eklenen hüküm gereğince, tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devir ve iktisabında, devreden ve devralandan ayrı ayrı binde 48 nispetinde harç alınması icabettiğinden, bu tür işlemlerden söz konusu harcın maliyece alınıp alınmadığının araştırılması, alındığı takdirde işlem yapılması, TNB'nin 1981/20 sayılı Genelgesi'nde belirtildiği veçhile, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun mükerrer 69. maddesi gereğince, bu kabil iş kâğıtlarının birer örneğinin maliyeye bildirilmesi,
Zilyetliğin Devri Sözleşmesi: Tasarruf Belgesi İsteme - Suret Çıkarma: Tapu Harcı
3- Zilyetliğin devir sözleşmeleri ile zilyetliğin devrini tazammum eden iş kâğıtları üzerinde yapılan incelemede;
Genel olarak tasarruf belgelerinin aranmadığı ve denetim sırasında aksi belirtilmesine rağmen, birer örneğinin mal müdürlüğüne gönderildiğine dair belgelerin ibraz edilemediği,
Tespit tutanağı (beyan tespiti) ve onaylama şeklinde yapılan tapusuz taşınmaz devrine ilişkin iş kâğıtları ile noterlik haricinde aynı gün akdedilen sözleşmelerin örneklerinin çıkarılmasında; alıcı ve satıcılardan ayrı ayrı tahsili gereken binde 15–48 oranında harcın mal müdürlüğünce alınıp alınmadığının araştırılmadığı,

Belirlenmiş, maliyeye yazı yazılmak suretiyle gereğinin yapılması istenmiştir.


Bakanlık HİGM'nin 29/11/1943 tarih ve 97-109/21 sayılı Mütalâaları doğrultusunda işlem yapılarak, zilyetliğin devrine ilişkin sözleşmelere tasarruf belgesi örneklerinin eklenmesinin usul edinilmesi,
TNB'nin 1981/20 sayılı Genelgesi ile Maliye Bakanlığı GGM'nin 26/12/1987 gün ve 2413004-1587/83121 sayılı Mütalâaları'nda belirtildiği üzere, Harçlar Kanunu'nun mükerrer 69. maddesi gereğince, bu kabil iş kâğıtlarının birer örneğinin maliyeye gönderilmesi,

Harçlar Kanunu'na bağlı 4 sayılı Tarifenin I/20-a maddesine eklenen hüküm gereğince, tapuda kaydı bulunmayan taşınmazların, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devir ve iktisabında, devreden ve devralandan ayrı ayrı binde 15-48 nispetinde harç alınması gerektiğinden, düzenleme suretiyle yapılmasa, sureti çıkarılsa bile aynı sonucu doğuran iş kâğıtlarında, Devlet gelirlerindeki muhtemel eksikliği önlemek için, söz konusu harcın maliyece alınıp alınmadığının araştırılması, alındığı takdirde işlemin yapılması,

148- ZİRAAT BANKASI


Ziraat Bankası: Çiftçiye Verdiği Zirai Kredi - Harç
1- Ziraat Bankasınca çiftçilere verilen zirai krediler sebebiyle düzenlenen iş kâğıtlarının bir bölümünde harç tahakkuk ettirilip alınmadığı saptanmıştır

3202 sayılı Ziraat Bankası Kanunu yürürlükten kalktığı gibi, Ziraat Bankasının çiftçiye açacağı kredilerin harçtan muaf olduğuna dair yasal bir düzenleme kalmadığının, bu nedenle her iki tarafın imzası sebebiyle de imzaları onaylanmışsa harç tahsili icabettiğinin bilinmesi,
Ziraat Bankası: Çiftçiye Verilen Kredi
2- Ziraat Bankasınca "çiftçiye" verilen krediler sebebiyle düzenlenen işlemden damga vergisi karşılığı alındığı belirlenmiştir.
Damga Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı Tablosunun III/5. maddesi gereğince, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca çiftçiye verilen kredilerle, bunlara ait gayrimenkul ipotek ve menkul rehni muamelelerinin, damga vergisinden muaf tutulduğunun bundan böyle hatırdan çıkarılmaması,
Ziraat Bankası: Tüccara Verilen Kredi - Harç ve Damga Vergisi
3- Ziraat Bankasınca tüccar şahıslara açılan krediler nedeniyle imzalanan "iskonto ve iştira senetlerinden" damga vergisi tahsil edilmediği görülüp, noksanlık tamamlattırılmıştır.
3202 sayılı TC. Ziraat Bankası Kanunu yürürlükten kalktığı gibi, mevzuatta "ticarî" işlemleri kapsamına alan harç ve damga vergisi muafiyeti bulunmadığının hatırdan çıkarılmaması,
Ziraat Bankası: Kalkınma Kooperatifine Verilen Kredi - Tarımsal Amaçlı - Harç ve Damga Vergisi
4- 1987/... sayılı iş kâğıdında, Köy İşleri Bakanlığınca tahsis edilip, Ziraat Bankasınca Çökelek ve Çevre Köyleri Kalkınma Kooperatifine tarımsal amaçla verilen inşa ve makine alımında kullanılmak üzere ayrılan 141.276.400 liralık kredi muamelesine dair tek imzalı taahhütnameden, hiçbir harç ve damga vergisi karşılığı tahsil olunmadığı belirlenmiş, 70.639 liralık harç, 706.382 liralık damga vergisi noksanlığı ile ilgili olarak gereği yapılmıştır.
1984 yılından bu yana Ziraat Bankasının harç bağışıklığı kalmamış olup,
Damga Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı Tablosunun III/5. maddesine göre tanınan damga bağışıklığı da şahıs olan çiftçilerle, Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatifleri ve bu kooperatiflerin birliklerine tanınmış olup, 1163 sayılı Yasa'ya giren "kalkınma kooperatiflerinin" söz konusu yasadaki 93. maddede sayılanlar hariç diğer hususlarda yaptıracakları iş kâğıtlarının hiçbir harç ve damga muafiyetinden istifade edemeyeceğinin bilinmesi,

Ziraat Bankası Kredisi: Üretim ve Tüketim Kooperatifine Açılan Kredi - Damga Vergisi Almama
5- 1990/... sayılı işlemle Kızılkaya Köyü S.S. Üretim ve Tüketim Kooperatifinin Ziraat Bankasından inşa etmekte olduğu soğuk hava deposu sebebiyle aldığı 35.000.000 liralık kredi akdini her iki tarafın da noterlikte imzalaması üzerine; hukukî muamelenin tarımsal amaçlı olduğu ve kredinin Ziraat Bankasınca verildiği gibi gerekçelerle yalnızca harç karşılığı alınmasıyla yetinildiği, damga vergisi tahsil olunmadığı görülmüş, 175.000 liralık eksiklik tamamlattırılmıştır.
Damga Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı Tablosunun III/5. maddesi gereğince, Ziraat Bankasınca verilen kredilerden çiftçiye ve kooperatiflerden de Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatifi niteliğinde olanlara verilen kredilere bağışıklık tanındığının, söz konusu kooperatifler kapsamında kalmayıp, özel yasası da bulunmayan ve kendisine muafiyet tanınmayan, dolayısıyla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na tabi bulunan üretim ve tüketim kooperatiflerine verilecek kredilere ait kâğıtlara istisna imkânı getirilmediğinin hatırdan çıkarılmaması,

149- ZİRAİ DONATIM KURUMU
Zirai Donatım Kurumu: Taksitli Satış - Ödenen Bedel/Bakiye Borç - Tek Taraflı İşlem - Harç ve Damga Vergisi Matrahı
1- Zirai Donatım Kurumundan alınan menkul mallar için yalnızca borçlu tarafından imzalanan borç senetlerinde, yükümlülük altına girmeden peşinen ödenen kısmın da gösterilmesi ve ilgilinin bakiye borç için imza atması üzerine; harç ve damga vergisi için taahhüt konusu olan bakiye borcun değil, daha yüksek olan malın satış bedelinin esas alındığı belirlenmiştir.
TNB'nin 1987/87 sayılı Genelgesi'nde izah edilen, MGB. GGM'nin 27/11/1987 gün ve 2232314-172/70705 sayılı Mütalâası'nda da açıklandığı üzere, söz konusu işlemlerde hem alıcı hem de satıcının yani tüm tarafların imzalarının bulunmaması sebebiyle ortada bir akit değil, peşin ödenen kısım için bir makbuza işaret eden bir belge, bakiye için bir borç senedi düzenlediği nazara alınarak taahhüt konusu yapılmayan asıl satış bedelinin değil, bakiye borca ait değerin esas alınması suretiyle harç ve damga vergisi hesaplanmasının usul ittihazı,
Alıcı tarafından ödenen para konusunda, satıcının imzası ile kabullenilen bir değer bulunmadığı için, ödemeye ilişkin kısmın hukukî anlamda "makbuz"da sayılamayacağının bilinmesi,
Zirai Donatım Kurumu: Alınan Malla İlgili Borç Senedi - Damga Vergisi Oranı
2- Zirai Donatım Kurumuna rehnederek satın aldığı "mal" bedelinden bir miktar parayı borçlanan şahsın taahhüdünden binde 4 nispetinde damga vergisi alındığı saptanmış, eksiklik tamamlattırılmıştır.
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na bağlı I sayılı Tablonun IV/I-c bendi şümulüne, ödünç verilmiş para ve dolayısıyla karz akdinden doğan borcun girdiğinin,
Karz akdinin bir miktar para veya misli eşyanın, belirli bir süre için ödünç alana verilmesinden ibaret olduğu göz önünde tutularak, satış vesaire gibi nedenlerle borçlanılan bedel hakkında tanzim edilen iş kâğıdının karz akdinden doğan "borç senedi"sayılamayacağının, dolayısıyla indirimli şekilde damga vergisine tabi olamayacağının bilinmesi ve bu taahhütlerin Damga Vergisi Kanunu'nun 1 sayılı Tablosunun I/I-a bendi gereğince binde 9,48 nispetinde damga vergisine tabi tutulması,

Zirai Donatım Kurumu: Çiftçiye Taksitli Satış Yapma - Harç
3- Türkiye Zirai Donatım Kurumunun çiftçilerle aralarında düzenledikleri taksitli borç senetlerinin harca tabi tutulmadığı tespit olunmuştur.
4604 Sayılı Türkiye Zirai Donatım Kurumu Kanunu yürürlükten kaldırıldığından, halen bu kurumun çiftçiye taksitle sattığı zirai aletler için düzenlenen borç senetlerinin veya bunların devir yahut uzatılmalarına ilişkin senetlerin harçtan muaf olmadığının göz önünde bulundurulması,
Zirai Donatım Kurumu: Kurumdan Alınan Malla İlgili Senet - Damga Vergisi
4- Zirai Donatım Kurumundan 1.068.000 liraya traktör kasası alan şahsın tek imzalı taahhütnamesinden muaf olduğu düşüncesiyle damga vergisi alınmadığı anlaşılmış, birlikte hesaplanan 5.340 liralık noksanlık ikmal ettirilmiştir.
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanılarak Türkiye Zirai Donatım Kurumunun Ana Statüsü 23/11/1984 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanarak özel yasası yürürlükten kalkmış olup,
Damga Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı Tablosunun V/6. maddesiyle söz konusu kuruluş, "damga vergisi, bu kurum tarafından ödenmesi gereken", bütün işlemleri sebebiyle damga vergisinden bağışık sayılmış ise de,
Bu gibi, tek tarafa borç yükleyen, üçüncü şahsa ait noterlik muamelelerinin belirtilen nitelikte olmadığının,
Zirai Donatım Kurumunun tek başına yaptırdığı muamelelerin bu kapsamda bulunduğunun,
Kurum ile birlikte taksitle mal alıp, taahhütte bulunanın da işlemi imzalaması halinde Damga Vergisi Kanunu'nun 24/2. maddesi uyarınca, birden fazla kişi tarafından imzalanan kâğıtların damga vergisinin imzalayanlarca müteselsilen ödenmesi gerektiğinin,
Bunlar arasında vergiden bağışık olan kişi veya kurumun bulunmasının, damga vergisinin noksan ödenmesi icabettirmediğinin, açıklanan durumlarda da damga vergisinin tamamının bağışıklığı bulunmayan tarafça ödenmesi gerektiğinin bilinmesi,
Zirai Donatım Kurumu: Tarım Kredi Kooperatifine Bayilik Verilmesine İlişkin Sözleşme – Harç - Damga
5- Zirai Donatım Kurumu tarafından Tarım Kredi Kooperatifine tarım aletleri bayiliğinin verilmesine dair sözleşmeden, bağışık olduğu düşüncesiyle harç ve damga vergisi alınmadığı anlaşılmış, harç eksikliği tamamlattırılmıştır.
İşleme istisna niteliğinde bağışıklık getiren bir yasal düzenleme bulunmadığı gibi; Zirai Donatım Kurumu'nun harç muafiyetini düzenleyen 4604 sayılı Yasa yürürlükten kaldırıldığı, yalnızca 1581 sayılı Yasa'nın 19. maddesi ile TKB'ne harç ve damga (muafiyeti); aynı zamanda Damga Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı Tablosunun V/6. maddesi ile ZDK'na bütün işlemlerinde (damga) vergisi (muafiyeti) tanındığından;
Her iki tarafça imzalanan bu sözleşmeden, sadece ZDK temsilcisinin imzası sebebiyle harç tahakkuk ettirilmesi, TKK' nın temsilcisinin imzasının ise harçsız onaylanması,
İşlemin her iki tarafı da ayrı ayrı yasalarla damga vergisi mükellefi sayılmadığından; iş kâğıdı nedeniyle damga vergisi alınmaması,
Gerektiğinin unutulmaması,
Zirai Donatım Kurumu Lehine Taahhüt: Bakiye Borç - Müteselsil Kefalet
6- 1992/... sayılı işlemle, traktör alınması sebebiyle ZDK lehine tanzim edilen bakiye 85.280.000 liralık tek imzalı taahhütname ve bununla ilgili müteselsil kefaletnameden %07.5 den ... TL yerine ... TL damga vergisi alındığı, işlemin borç senedi sayıldığı ve %06'dan damga vergisi hesaplandığı belirlenmiş, ... liralık eksiklik tamamlattırılmıştır.

Damga Vergisi Kanunu'na bağlı 1 sayılı Tablo ile (IV-I-c bendi) % 06 oranında damga vergisine tabi tutulan işlemler, "ödünç alınan paralarla yani karza dayalı borçlanma" ile ilgili olup, alım satım akdinden kaynaklanan borçlanmaların bu kapsamda olmadığının; aynı zamanda kefaleti de içeren iş kâğıtlarında birbiri ile ilgili "borç senedi" ile "kefaletname"birlikte bulunuyorsa, Damga Vergisi Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca bu gibi durumlarda birbiri ile ilgili işlemlerden "en yüksek miktarda vergi alınmasını gerektiren işlemin" damga vergisinin tahsil edilmesi icabettiğinin hatırdan çıkarılmaması, (1,89)
2011 VE 2012 YILLARINDA LİSTEYE EKLENEN YENİ ÖNERİLER
1- Telefon Faturasının Gider Gösterilmesi
… noterinin izinli ya da raporlu olduğu dönemlere ait cep telefonu faturalarının gider olarak gösterildiği saptanmış, gereğine tevessül ettirilmiştir.
Noterler birliğinin 2000/30 sayılı genelgesi uyarınca telefon faturalarının gider olarak gösterilebilmesi için konuşma ve aramaların, yapılan işin mahiyetine uygun ve iş hacmi ile mütenasip içerikte ve miktarda bulunması gerektiği, bu itibarla izinli veya raporlu iken yapılan görüşmelerin bu nitelikte olmadığının bilinmesi," (Noter)
(NOT: Yıl sonu toplantısında bu hususlara girilmemesine karar verildi bu nedenle bu önerinin uygulanmaması)
2- Amortismana Kayıtlı Binek Otomobillerin Veya Noterliğe Ait Taşınırların Satılması Durumunda Satış Bedelinin Gelir Olarak Gösterilmesi Gerektiği
Başka yere tayin olan noter (AB)'nin amortismana kayıtlı ….. plakalı otomobil ile noterliğe ait bazı taşınırlarını tayin sırasında satmış olmasına karşın gitmiş olduğu noterlikte bunları gelir olarak göstermediği veya gelir makbuzu düzenlemediği öğrenilmiş, gereğine tevessül ettirilmiştir.
Gelir Vergisi Kanunun 67/3. maddesi yollamasıyla, Vergi Usul Kanununu 328. maddesi gereğince amortismana tabi menkul malların satışı neticesinde elde edilen paranın makbuz kesilmek suretiyle noterlik geliri olarak gösterilmesi gerektiğinin unutulmaması,


3- Öğrenim Giderlerinin Masraf Gösterilmesi
Muvazene defterinin incelenmesinde, 2010 yılında noterin çocuklarına ait 13.550 TL öğrenim giderlerinin, anılan deftere işlenerek, gelirden düşüldüğü müşahede edilmiş, eksikliğin ek beyanname verilerek ikmali sağlanmıştır.
TNB'nin 2003/34 sayılı Genelgelerinde izah edildiği üzere, eğitim harcamalarının noterlik masrafına kaydının mümkün olmayıp, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin olarak verilecek yıllık beyannamede, beyan edilen safi iradın yüzde beşine kadar indirim yapılabileceğinin akılda tutulması,
4- Veraset İlamlarından Değerli Kağıt Bedeli Alınamayacağı
Düzenlenen veraset ilamlarından değerli kağıt bedeli/ damga vergisi/karşılaştırma ücreti alındığı saptanmıştır.
Noterlik kanununa eklenen 71/B maddesinin 4. fıkrası uyarınca bu tür işlemlerin değerli kağıt bedelinden istisna tutulduğunun bilinmesi, keza, bu tür işlemlerin mahiyeti itibariyle damga vergisine tabi olmadığının ve suret veya nüshalar için her hangi bir karşılaştırma işlemi yapılmadığından ötürü de karşılaştırma ücreti alınamayacağının hatırdan çıkartılmaması.
5- Veraset İlamlarının Birden Fazla Suretlerinin Asıl Olarak Kodlanmayacağı
Birden fazla sayıda talep edilen veraset ilamlarının (mirasçılık belgelerinin) suret olarak girilmesi yerine hepsinin asıl gösterilmek suretiyle fazla ücret tahakkuk ettirildiğine sıklıkla rastlanılmaktadır.
4 Ekim 2011 tarih ve 28074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin Adalet Bakanlığı’nca çıkartılan yönetmeliğin 4/3. maddesinde "…mirasçılık belgesi ve suretleri verilir." şeklindeki düzenlemeye uyulması.
6- Veraset İlamlarının Bizzat Noter Veya Kendisine İmza Yetkisi Verilmiş Olan Hukuk Fakültesi Mezunu Görevli Ya da Stajyeri Tarafından Tanzim Edilmesi Gerektiği
… yevmiye sayılılarda görüleceği üzere bazı mirasçılık belgelerinin hukuk fakültesi mezunu olmayan başkatip tarafından düzenlenip imzalandığı saptanmıştır.
4 Ekim 2011 tarih ve 28074 sayılı resmi gazetede yayınlanan mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin Adalet Bakanlığınca çıkartılan yönetmeliğin 11. maddesinde bu belgenin bizzat noter veya noterlik dairesinde kendisine imza yetkisi verilmiş olan hukuk fakültesi mezunu görevli ya da noter stajyeri tarafından yerine getirileceğinin unutulmaması.
---//---


/


Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə