Noterlik dairesi A. Konu başliklari b. Öneri metinleriYüklə 1.42 Mb.
səhifə21/22
tarix14.08.2018
ölçüsü1.42 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Harçlar Kanunu'nun 44/son maddesi gereğince, birden ziyade kimsenin bir kâğıda ayrı ayrı işler için imza atması, imza ettikleri her kısım için ayrı ayrı harç alınmasını gerektirdiği gibi, tek bir şahsın da bir kâğıdı birden çok iş için imzalaması ayrı ayrı harç ödenmesini amir bulunduğundan, asillerin yeniden ayrı ayrı işler için vekâlet vermeleri halinde nasıl harç alınacak ise, onların avukatlarının evvelce ayrı ayrı açılmış dava ve takipler için verilmiş, boşanma, tazminat, sebepsiz iktisap, muvazaa için devredilmiş yetkinin, ikinci elden devri halinde de bunları ayrı işler saymanın kanuna karşı hileyi engelleyeceği,
Söz konusu Yasa'nın 44/3 ve son fıkraları ile bir işten ve ayrı ayrı işler için imza atılmasından söz edilmek suretiyle, birinci fıkra ile de aynı işin esas alındığının düşünülmesi gerektiği, uygulamada da aynı akde taraf olan birden çok şahsın müşterek vekilinin imzasının tek sayıldığının, eğer bir iş kâğıdında satış ve kira gibi birden çok iş varsa bunları aynı tarafın vekili olarak imzalayan, vekilin imzasının her iş için ayrı kabul olunduğu göz önünde tutularak,
Başka başka şahısların vekili olan avukatın onlardan aldığı yetkileri devretmenin bir biri ile ilgisiz ve bağımsız işler için imzalanmış ayrı ve birden çok muamele olduğunun; vekilin imzasının, ismi verilen asiller adedince çoğaltılması gerektiğinin,
Eğer, evvelce birden çok asilin, tek bir iş için, örneğin meni müdahale davası için vekâlet verdiği belgelenirse, işte birlik sebebiyle, yalnızca o işteki asillerin tek imza ile temsil edildiğinin kabulü,
Vekilin, bir davada birden çok şahsı onlardan ayrı ayrı aldığı vekâletnamelerle temsil etmesi söz konusu ise, devredilen vekâletname sayısına bakılmaması, işe bakılması,
Avukat müvekkillerinden biri ile ilgili olarak birden çok dava açtıktan sonra, bunlardaki yetkisini yeni avukata devrediyorsa, her işteki temsil ayrıca harca tabi tutulacağından, bu işlerdeki imzaların ayrı ayrı sayılması, vekâletname tanzim edilirken vekilin, asili hangi işlerde temsil edeceği tek tek bilinmediğinden birden çok yetki ve genel vekâlet için tek bir harç alınmasının; somut olarak işler belli olunca bunlardaki yetkinin devredilmesinin ayrı işler sayılması sebebiyle, varılan sonuçta bir tezat oluşturmadığının unutulmaması,
Avukatın henüz katılmadığı dava veya takip ile ilgili yetkisini devretmesi halinde de, bu imzanın ayrıca sayılması,
Vekâletname: Ek Yetkiler Verme - Düzeltme İşlemi Sayma - Harç
9- Evvelce tanzim olunan vekâletnamedeki yetkilerin genişletilmesi ihtiyacı doğunca, yeni hukukî salahiyetlerin de kullanılabilmesi amacıyla yazılıp imzalanan kâğıtların önceki vekâletnamenin düzeltilmesi niteliğinde olduğunun kabulü ile buna göre harç alındığı görülmüş, eksiklik tamamlattırılmıştır.
Düzeltme, evvelce yapılmış bir hatanın ortadan kaldırılmasına yönelik olarak yapılabileceği gibi; her yetkinin ayrıca verilmesi, bağımsız bir vekâlet verme işlemini oluşturduğundan, aynı şahsın sahip olduğu yetkilere yenilerinin de ilave edilmesinin bu hali ile düzeltme sayılamayacağının, bu nedenle ikinci işlemin de vekâletname gibi harca tabi tutulması gerektiğinin hatırdan çıkarılmaması,
Vekâletname: Taahhütname İçeren Vekâlet - Harç ve Damga Vergisi
10- 1993/... sayılı "vekâletname" başlıklı iş kâğıdının incelenmesinde, ilgili mümessili saydığı kişiye vekâlet verirken aynı zamanda onu azlettiğinde durumu Vergi Dairesine de bildirmeyi, aksi halde bundan doğacak tüm zararlara katlanmayı da taahhüt ettiği halde, işlemin yalnızca "vekâletname" gibi harç mevzuu yapıldığı belirlenmiş, noksanlık ikmal ettirilmiştir.
TNB'nin 1989/62 sayılı Genelgesi'nde bahsedilen, Maliye Bakanlığı GGM'nin 26/06/1989 tarih ve 50582 sayılı Mütalâası'nda da açıklandığı üzere, aynı zamanda başka bir taahhüdü içeren vekâletnamelerden hem "vekâletname" ve hem de "değersiz taahhüt"sebebiyle harç ve ikinci hukukî muamele nedeniyle ayrıca damga vergisi tahsil edilmesi icabettiğinin hatırdan çıkarılmaması,
Verilen vekâletname işlemi ile taahhütname işleminin, bir birinin yerine geçme özelliği olmadığı ve ayrı ayrı olayları konu edindiği nazara alınarak, bunların bir biri ile ilgili iş sayılmaması, harç tahakkuku sırasında bu özelliğe de dikkat edilmesi,
Vekâletname: Değerli Kâğıt Bedeli - İkiden Çok Yapraklı Vekâletnameler
11- Vekâletnamelerin değerlendirilmesinin tetkikinde;
1994/... sayılı olup 4 yaprak kâğıda yazılan vekâletname nedeniyle; Değerli Kâğıt Kanunu Tablosunun 1/c maddesi gereğince kaç yaprak olursa olsun 7.000 TL değerli kâğıt bedeli alınacağı düşüncesiyle I asıl, 2 örnek yazılan işlemden (7.000 x 3 =21.000 liralık) değerli kâğıt bedeli tahsil edildiği anlaşılmış eksiklik tamamlattırılmıştır.
1994/... sayılı, 3 yapraktan oluşan genel vekâletnameden de her bir yaprağın (noter kâğıdından) daha az değerli olmasının mümkün bulunmadığı gerekçesiyle (4.000 x 3 yaprak =12.000 TL x 1 asıl ve 2 örnekten =36.000 TL)değerli kâğıt karşılığı alındığı gözlemlenmiştir.
Evvelce Maliye Bakanlığınca bastırılan vekâletnameler 2 yapraktan oluştuğu için, bunlar sebebiyle alınacak değerli kâğıt bedelleri adî kâğıtlardan daha yüksek tutulmak ihtiyacında kalındığından, eğer bir vekâletname 2 yaprak adî kâğıda, yani noter kâğıdına yazılırsa bundan 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu'na bağlı tablonun 1/c bendi gereğince ki, halen geçerli olan Tabloya göre 100.000 TL değerli kâğıt bedeli alınması, Vekâletname 2'den fazla yapraktan meydana gelmiş ise, o takdirde 2'den sonraki kâğıtlar için de aynı Tablonun 1/a maddesi mucibince, halen 50.000.-er TL değerli kâğıt karşılığı hesaplanması, Yapılan açıklamalara göre de 4 yapraklı bir vekâletnameden, bu gün itibariyle (100.000)+(2 x 50.000 =100.000)in toplamı olan 200.000 ve 3 nüsha yazıldığı için 200.000 x 3 nüsha =600.000 TL değerli kâğıt bedeli) alınması,
Değerli Kâğıtlar Kanunu'na bağlı Tabloda yaprak sayısına değinilmemekle birlikte vekâletnamelerden 2'den fazla yapraktan oluşsa bile yine de işlem başına maktu Tablodaki 1/c maddesindeki tutarın alınması ile yetinilemeyeceğinin bilinmesi,
Vekâletname: Değerli Kâğıt Bedeli - Birden Çok Yaprağa Yazılan
12- Vekâletnamelerin birden fazla kâğıda yazılması halinde birinci yaprağın 200 ve sonraki kâğıtların da keza 200 TL olarak değerlendirildiği ve bu suretle değerli kâğıt bedeli alındığı anlaşılmıştır.
MGB. GGM'nin 28/02/1964 gün ve 21011126/38-7037 sayılı Mütalâaları gereğince, vekâletname re'sen senet ve protestoların uygulamada maliyece bu cins değerli kâğıt satılmadığı göz önünde tutularak,
Tek bir adî kâğıda sığması halinde Değerli Kâğıtlar Kanunu'na ekli Tablonun 1-c bendi uyarınca (...) TL
İki yaprak kâğıda yazılmışsa; her iki yaprak için toplam Değerli Kâğıtlar Kanunu'na bağlı Tablonun 1-c maddesi uyarınca (…) TL
İkiden çok adî kâğıda yazılması durumunda da bunun içindeki ilk ikiden sonraki her yaprağın, ayrı ayrı Değerli Kâğıtlar Kanunu'na bağlı Tablonun 1-a bendi gereğince (...)'er TL hesabıyla,
Değerlendirilmesi icabettiğinin unutulmaması,

Vekâletname: Yetkinin Belli Para İle Sınırlandırılması - Değerli İşlem Sayma - Harç ve Damga Vergisi
13- ... sayılı özel vekâletnamede, yetkinin 2.000.000 TL ile sınırlandırılması üzerine, bu miktarın damga vergisine esas alındığı ve dolayısıyla işlemden 10.000 TL damga vergisi bedeli tahsil olunduğu görülmüştür.
Vekâletnameler, 488 sayılı Yasa'nın dışında kaldığından bunların damga vergisine tabi tutulmaması gerektiğinin unutulmaması,
Vekâletname, bir şahsın kendi yapacağı hukukî muamelenin yapılmasını bir başkasına bırakmasına dair yetkilendirme olup, vekil ile asil arasında sırf bu sebeple para ile belirlenebilecek borç ilişkisi doğmadığının, aynı zamanda ücreti ve tarafların yetki ve yükümlülüklerini gösteren belgenin yetkilendirme dışında vekâlet sözleşmesi oluşturacağının ve ayrı nevi bir işlem sayıldığının;
Vekilin yetkisini icra ederken gözetmesi gereken kuralların bu arada üçüncü şahısla yapılacak akdin, belirli miktarla sınırlandırılmış olmasının yetki düzenlemesi ile ilgili olup, vekilin bizzat bu değeri borçlanması ve akdin onunla kurulması anlamına gelmeyeceğinin bilinmesi,
Vekâlet veren, önceden üçüncü şahısla bir akit yapıp, belirli taahhüt altına girdiğini beyan ederek bunun icrası için yetki verdiğini de vurgulamakta ise, o takdirde vekâletname işlemi yanında bununla ilgili olarak tanzim edilmiş bir taahhütname de belgelenmiş olacağından, bunun gerektirdiği harç ve damga vergisinin de tahakkuk ettirilip, harçlardan hangisi fazla ise onunla icabeden damga vergisinin tahsilinin imkân dâhilinde olabileceğinin akılda tutulması,
Vekâletname: T.C. Kimlik Numarası
14- Tetkik edilen bazı avukat vekâletnamelerinde, ilgililerin T.C. kimlik numaralarına yer verilmediği izlenmiştir.

(2006/3049, 3079, 3108, 3112, 4649, 2007/1912, 2051, 2065, 8823, 9009,… yevmiye sayılılar)


Türkiye Noterler Birliği Başkanlığının 21/04/2005 tarih ve 5273 (15) sayılı Genelgesinde belirtildiği üzere, noterlerce düzenlenen avukat vekâletnamelerinde vekâlet verenlerin T.C. kimlik numaralarının bulunması gerektiğinin hatırlanması, 
Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar Hakkında Özel Yetki Verilmesi
15- ... sayılı iş kağıtlarında;
- Kaza-i rüşt talep hakkı (MK.m.12),

- Şahsiyet haklarına tecavüzün men' ini talep hakkı (MK.m.24/25),

- Adının kullanılması çekişmeli olan kişiye tanınan "korumayı talep hakkı (MK. m.26),

- Adım değiştirilmesini talep hakkı (MK.m.27),

- Evlenmenin iptalini talep hakkı (MK. m. 148),

- Boşanma davası açma hakkı (MK.m161),

- Soybağının reddi (MK.m.286),

- Evlenme yoluyla soybağının kurulmasına itiraz hakkı (MK .m.294),

- Evlat edinme (MK.m 305),

- Evlatlık ilişkisinin kaldırılması, (MK.m.317/318),

- Tanıma (MK.m 295),

- Tanımanın iptalini dava hakkı (MK.m 297/298),

- Babalık davası açma hakkı (MK.m 301)

- Nişanlanma, evlenme, evlat edinme gibi genellikle temsilciye tanınan izin veya icazet verme hakları, İstek üzerine kısıtlama talebi (MK.m 408),

- Manevi tazminat talip hakkı (BK.m47/49, MK.m.25, MK.m 121 ),

- Bağışı iptal hakkı (BK.m 244),

- Eşlerden birinin aile konutu ile ilgili kira sözleşmesinin feshedilmesine, aile konutunun devredilmesine veya aile konutu üzerindeki hakların sınırlandırılkasına ilişkin rızası (MK.m194) gibi işlemlerin yapılması için verilen vekaletnamelerde özel yetki verilmesi gerektiği halde adı geçen konuları içerin bir kısım vekaletnamelerde özel yetki verilmediği halde adı geçen konularla ilgili olarak vekaletname tanzim olunduğu müşahede olunmuştur.
Bu tür işlemlerin yapılmasında özel yetki verilmesi gerektiğinin gözardı edilmemesi, konuya ilişkin TNB'nin 2008/1 sayılı genelgesinin de hatırlanması,
Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar Hakkında Vekaletname Düzenlenemeyecek Konular
16- ... sayılı işlemlerde;
- Nişanlanma (MK.m118) ve Nişanı bozma hakkı (MK.119vd.),

- Evlenme (MK.m124), Zina yapan , hayata kasteden, pek kötü ve onur kırıcı davranışta bulunan eşin affı (MK.m161 ve m. 162),

- Eşlerin oturacakları konutu birlikte seçme hakkı (MK.m 186),

- Eşlere tanınan evlilik birliğini temsil hakkı (MK.m 186),

- Velayet hakkının kullanılması (MK.m 335 vd.),

- Ölüme bağlı tasarruf yapma hakkı(MK.m.502/503; m.531 vd.),

- Mirastan yoksunlukta miras bırakanın affı (MK.m578)
konularında temsil yetkisi verilen hususlarda vekaletname düzenlediği anlaşılmıştır.
Belirtilen konularda da temsil yetkisine ilişkin olarak vekaletname düzenlenemeyeceğini belirten TNB'nin 2008/1 sayılı genelgesinin gözardı edilmemesi.
Avukat Olmayan Kişilere Avukatın Yapacağı İşler İçin Vekalet Verilmesi
17- 2001/10085,11965,28725 y sayılı genel vekaletnamelerin incelenmesinde;
Avukat olmayan kimseler tevkil edildiği halde; vekile, kanunen ancak avukatların yapabilecekleri muameleleri yapma yetkilerinin de tanındığı görülmüştür.
1136 sayılı Avukatlık Yasasının 35/1.maddesi uyarınca mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adlî işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda kayıtlı avukatlara tanınan bir hak ve yetki olduğundan, bundan böyle avukat olmayanlara verilen genel veya özel vekaletnamelerde Yasanın bu hükmünün önemle gözönünde bulundurulması; bu kabil vekillere belirtilen işlemleri yapmaya değil, yapmak üzere avukata vekaletname vermeye yetki tanınabileceğinin anımsanması,

Birkaç Şahsa Vekâleten İşlem Yapan Kimsenin İmzasından Müvekkilleri Adedince Çoğaltılarak Harç Alınamayacağı
18- 1998/35955, 43183, 45583 yevmiye sayılı iş kâğıtlarında; birkaç şahsa vekâleten işlem yapan kimsenin imzasından müvekkilleri adedince çoğaltılarak harç alındığı anlaşılmıştır.
Bakanlığın 08/12/1964 gün ve 20128 sayılı tamimi ile 04/03/1967 tarih ve 4578, 21/04/1970 gün ve 10781 sayılı Mütalaalarında izah edildiği üzere; 492 sayılı Harçlar Kanununu 44/2. maddesinde "bütün imzaların kanunen tasdiki şart olan muameleler" den TTK. nun 279 ve şirket ana sözleşmeleri ile ilgili diğer maddelerde yazılı ahvalin kastedildiği, şirket ana sözleşmelerinde olduğu gibi, her ortağın imzasının ayrı ayrı tasdikinin kanunen şart olduğu hallerde harcın vekilin temsil ettiği kişiler adedi kadar çoğaltılması gerektiği, kanunen böyle bir şartın açıkça hükme bağlanmadığı diğer işlemlerde, bir kişinin birden çok kişiyi temsil etmesi harcın artırılmasını gerektirmediği cihetle, söz konusu hallerde, Harçlar Kanununun 44/1 maddesi gereğince birden çok kişiyi temsil eden vekilin imzasının müvekkilleri adedince çoğaltılamayacağının, aynı kişiyi temsil eden ve müştereken hareket eden vekillerin imzalarının tek sayılması gerektiğinin unutulmaması,

139- VERGİ BORCU


Vergi Borcu İçin Kefalet: Damga Vergisi
1- Vergi mükelleflerinin, vergi dairelerine olan borçları sebebiyle tanzim ve imza edilen kefaletnamelerin, damga vergisine tabi tutulduğu müşahede edilmiştir.
TNB'nin 05/09/2003 gün ve 30 sayılı Genelgesi'nde de açıklandığı gibi, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı damga vergisinden bağışık işlemler Tablosunun I/C-16. maddesi uyarınca, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun'un 11. maddesi gereğince noterde düzenlenen şahsî kefaletlerle ilgili kâğıtların damga vergisinden istisna edildiğinin hatırda bulundurulması,
Vergi ve Harçları Geç Yatırma: Gecikme Zammının TNB'nin Geliri Olduğu
2- Bir kısım devrelere ait harç, damga ve değerlendirme gelirlerinin maliyeye zamanından geç yatırıldığı belirlenmiş, gereğine tevessül olunmuştur.
Noterlik Kanunu'nun 119. maddesinin uygulanmasına dair Yönetmelik'in 5. maddesi gereğince, her on beş günlük dönemde biriken vergi ve harçların, onu takip eden 7 iş günü içinde merciine tevdiinin ihmal edilmemesi,

Noterlik Kanunu'nun 120 ve 189/8. maddeleri gereğince; gecikme hallerinde hesaplanacak gecikme zammının Türkiye Noterler Birliği hesabına yatırılması,


140- YANGINDAN KORUNMA
Yangından Korunma Önlemleri Almama - Zararlı Hayvanlardan Cilbentleri Korumama
1- Dairede yangına karşı koruma malzemesi bulundurulmadığı görülmüş, cilbentlerin iyi bir şekilde muhafaza edilmediği, bu bölüme zararlı hayvanların girdiği müşahede edilmiştir.
Noterlik Kanunun Yönetmeliği'nin 59. maddesi gereğince, dairede her türlü tehlikelere karşı korunma tedbirlerinin alınması, zararlıların imhası ve bunların yaratabilecekleri tehlikenin önlenmesi, bu konuda etkin gayret gösterilmesi,
141- YAZI ÜCRETİ
Yazı Ücreti: Sayfa Hesabı - Tanıklık ve Onama Şerhleri
1- Mart 1980 tarihinden sonra yapılan araba satışlarına ait iş kâğıtlarının incelenmesinde; müstenidat dâhil her işlem için 160.-'ar TL fazla ücret alındığı belirlenmiş, gereğine tevessül edilmiştir.
Türkiye Noterler Birliği’nin 25/12/1980 tarih ve 32 sayılı Genelgesi'nde açıklandığı üzere, yazı ücreti yönünden bir sayfanın Harçlar Kanunu'nun 135. maddesi gereğince, 50 harf =bir satır, 20 satır =bir sayfa olarak hesaplanması icabettiğinin unutulmaması, iş sahiplerinden benzeri şekilde fazla ücret alınmaması, Ücret Tarifesinin 3. maddesi mucibince tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaması,
Yazı Ücreti: Aslın Yazı Sayfası - Suretin Sayfa Sayısı (+) Onama Şerhi
2- Genelde doğru hesaplanmış olmakla birlikte, zaman zaman 1993/436 ve 478 yevmiye sayılılarda olduğu gibi; aslı ve ilgiliye verilen nüshası bakımından yazısı (2) sayfa tutarı onaylama araba satışı işlemlerinde; (yazı ücretinin) (3) sayfa tabanından hesaplandığı; Suretlerin yazı sayfa hesabının belirlenmesi sırasında da (onaylama şerhinin) harf sayısına bakılmadan işleme ( I+ ) sayfa olarak ilave edildiği ve (örnekler) bakımından bu işlemin sayfa sayısının (4) sayfa kabul edildiği anlaşılmıştır.
Suretin sayfa sayısının belirlenmesi sırasında; müstenit özeti dâhi l (suret tasdik şerhi) dışında kalan tüm yazıların bir bütün oluşturduğu göz önünde tutularak onaylama şerhinin harf sayısı da dâhil edilerek işlemin sayfa sayısının hesaplanması; suretlerin sayfa sayısının (asıl + 1 sayfa) olarak belirlenmesi yönteminden vazgeçilmesi,

142- YEDİEMİN SENEDİ


Yediemin Senedi: Rehin İle Beraber - Damga Vergisi
1- Otomobil kredisi veren bankanın, alacağı nedeniyle aynı vasıtayı önce rehin alıp, bunu daha sonra üçüncü bir şahsa yediemin olarak vermesine dair değerli işlemlerin bir arada yapıldığı durumlarda, (yediemin işlemi) (diğerleri) ile ayrı ve birbiri ile ilgisiz hukukî muamele sayıldığı halde, bunların birbiri ile ilgili sayılması sonucu tek bir defa damga vergisi tahsil edildiği belirlenmiş, eksiklik tamamlattırılmıştır.

TNB'nin 1990/77 sayılı Genelgesi'nde izah edilen, Maliye Bakanlığı GGM'nin 05/11/1990 tarih ve 101511 sayılı Mütalâası'nda da açıklandığı üzere, rehin ile yediemin sözleşmeleri ihtiva ettikleri hususlar itibariyle bir biri ile ilgisiz sayılıp biri diğerinin yerine geçmediğinden, bunların ayrı ayrı harç ve damga vergisine tabi tutulması icabettiğinin bilinmesi,

143- YETKİ BELGESİ


Yetki Belgesi: İşleme Ekleme
1- Bir kısım iş kâğıtlarında, şirket veya dernek adına işleme imza koyan şahsın yetki belgesinin işleme eklenmediği müşahede olunmuştur.

1512 sayılı Kanun'un 79. maddesine göre, vekil, veli, vasi, kayyım, mümessil ve mirasçı sıfatıyla veya şirket ve dernek gibi tüzel kişiler adına noterlik işlemi yaptırmak isteyenlerin, sıfat ve yetkilerini ve işlemi yapmaya izinli olduklarını bildirir belgeyi göstermekle yükümlü bulundukları, belgenin gösterildiği iş kâğıdına yazılmakla beraber işlemle ilgili kısımlarının birer örneğinin harçsız ve vergisiz olarak gerek ilgilisine verilecek ve gerekse dairede saklanacak asıl ve örneklerine bağlanması icabettiğinin bilinmesi,
Yurt Dışı Fuarlara Üretici/İmalatçı Firma Adına Pazarlamacı Olarak Katılıma İlişkin Sözleşme Hakkında
2- ... sayılı da ... maddenin şirket adına ithalinde yurt dışındaki tanıtım ve pazarlamaya konu olabilecek ürünün işlem taraflarınca beyan edilecek değeri yerine kapasite raporunda belirtilen ürünün toplam değerinin harç ve damga vergisinin matrahına esas alındığı müşahede olunmuştur.
Türkiye Noterler Birliği’nin, ithali izne bağlanan malzemelerin üçüncü kişiler eliyle ithaline ilişkin yetki belgesi ve taahhütname başlıklı 1998/63 ve 1999/13 sayılı genelgeleri'de göz önüne alınarak, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 42. maddesinde değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde 2 sayılı Tarifede yazılı değer veya ağırlığın esas alınacağı, menkul ve gayrimenkül mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kâğıtlarda değer gösterilmesinin mecburi bulunduğu, Damga Vergisi Kanunu'nun 10. maddesine göre ise nisbi olarak alınacak vergide, kâğıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kâğıtlarda yazılı belli paranın esas alınacağı, söz konusu belgenin noter tasdiki bölümünde cins ve miktarları belirtilen ürünlerin şirket adına ithalinde kapasite raporunda belirtilen ürünün toplam değeri yerine yurt dışındaki tanıtım ve pazarlamaya konu olabilecek ürünün işlem taraflarınca beyan edilecek değerinin nisbi harç ve damga vergisinin matrahına esas alınması ve bu kapsamda 2007/42 sayılı genelgenin uygulamadan kalktığının unutulmaması,
Sözleşmeye Dayanan Yetki Belgesi: Harç - Damga
3- 2001/4508 sayılı, şirketi adına 162 ton (1 kg: 356.709 lira) toluen maddesinin aralarındaki satış sözleşmesine göre Kayalar firması tarafından ithali için verilen yetki belgesinde 57.786.858.000 lira matrah üzerinden harcın, 52.008.172 lira yerine 50.578.172 lira eksiğiyle 1.430.000 lira, damga vergisinin ise genel vekâletname kodundan girilmek suretiyle noksan olarak 433.401.435 lira,
2001/4509 sayılıda aynı firmaya 200 ton white spiritin ( 1 kg: 346.782 lira) ithali için verilen yetki belgesinden, 69.356.400.000 liranın matrah olarak alınmaması sonucu harcın, 62.420.760 lira yerine 60.990.760 lira eksiğiyle 1.430.000 lira, damga vergisinin ise 520.173.000 lira,

Olarak eksik tahsil olunduğu gözlenmiş, eksiklik rıza tahtında tamamlatılmıştır.


Türkiye Noterler Birliği'nin, ithali izne bağlanan malzemelerin üçüncü kişiler eliyle ithaline ilişkin yetki belgesi ve taahhütname başlıklı 1998/63 ve 1999/13 sayılı Genelgeleri'de göz önüne alınarak, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 42. maddesinde değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde 2 sayılı Tarifede yazılı değer veya ağırlığın esas alınacağı, menkul ve gayrimenkül mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesinin mecburi bulunduğu, Damga Vergisi Kanunu'nun 10. maddesine göre ise nisbi olarak alınacak vergide, Kâğıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli paranın esas alınacağı, belli para teriminin Kâğıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hâsıl edeceği parayı ihtiva eder şeklinde belirtildiğine göre bu tür işlemlerin değersiz olarak yapılmasının mümkün bulunmadığının, tipik işlem örneğinin 488 sayılı Kanun'a ekli (1) sayılı tabloda yer almamakla birlikte, söz konusu belgenin noter tasdiki bölümünde cins ve miktarları belirtilen ürünlerin şirket adına ithalinde satım sözleşmesine atıfta bulunması nedeniyle belirtilen değer üzerinden nisbi harç ve damga vergisine tabi tutulacağına ilişkin Maliye Bakanlığı GGM'nin 20/11/1997 gün ve 49777 sayılı Görüşü'nün uygulamada nazara alınması,

144- YEVMİYE DEFTERİ


Yevmiye Defteri: Günlük Toplamları Almama
1- Bir kısım günlere ait yevmiye defteri yekûnlarının iş çokluğu gerekçesiyle alınmadığı görülmüştür.
Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 47/2 maddesi gereğince her iş günü bitiminde günlük işlerin kalem kalem yekûnlarının alınmasının ihmal olunmaması,
Yevmiye Defteri: Bir Gün Önceki Toplamların Bir Gün Sonraya Eksik Aktarılması
2- Yevmiye Defterinin bir gün önceki toplamlarının bir gün sonraya aktarılıp aktarılmadığı yönünden yapılan inceleme sırasında, 09/10/1992 gününe ait KDV toplamının bir gün sonraya bilgisayar tarafından her nasılsa 239.982 TL noksan aktarıldığı görülmüş, eksiklik için gereği yaptırılmıştır.
İşlemler bilgisayar ile yapılsa bile iç denetim sağlanarak, benzeri hatalara meydan bırakılmaması,
Yevmiye Defteri: Yalnız Günlük Toplamları Alma - On Beş Günlük Dönemleri ve Ay Sonunda da Aylık Toplamları Göstermeme
3- Yevmiye defterinin incelenmesinde; düzensiz bir şekilde tutulduğu, yalnız günlük toplamların alındığı, bir evvelki günlerin teselsül eden tutarların gösterilmediği anlaşılmış, her on beş günlük dönemin tutarları makine ile toplanarak dönem toplamları bulunmak zorunda kalınmış, bazı rakamların da silinip yeniden yazıldığı görülmüştür.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə