Noterlik dairesi A. Konu başliklari b. Öneri metinleri

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.42 Mb.
səhifə14/22
tarix14.08.2018
ölçüsü1.42 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

5- Ziraat Bankasından alınan ve dışarıda yazılan tarımsal kredilerle ilgili olarak yapılan onaylama işlemlerin onaylama şerhlerinin usulünce yazılmadığı, atılan imzaların kime ait olduğunun, şerhte belgelenmediği gözlemlenmiştir.
Noterlik Kanunu'nun 90-93. maddeleri mucibince, Onaylama imzanın noter huzurunda atılması veya kendisine ait olduğunun ilgili tarafından kabulü ile mümkün bulunduğundan, iş kâğıtlarına yazılan şerhlerde, işlemin yapıldığı yer ve tarih ile birlikte, ilgilinin kimliğinin ve adresinin noter ilgiliyi tanımıyorsa kimlik hakkında gösterilen ispat belgesinin, imza huzurda atılmışsa bu hususun, imza dışarıda atılıp da huzurda imzanın kendisine ait olduğu kabul edilmişse, bu konudaki beyanın, onaylama şerhinde açıkça yazılması, yalnızca borçlu veya kefil gibi sıfatların yazılmasının yetmediğinin bilinmesi,

Onaylama İşlem: Harç - Hem İlgiliye Verilen Asıldan Harç Alma – Hem de Daire Nüshası Sebebiyle Harç Alma


6- ... sayılı şirket kuruluş işlemlerinde, ilgiliye verilen tek bir nüshanın, diğer örneklerle birlikte harçlandırılması sırasında, "ikinci bir asıl olduğu" düşüncesiyle, bunun da "asıl olarak" harca tabi tutulduğu ve bu yüzden asılla ilgili imza sayısının her defasında, mevcudun iki katı olarak bilgisayara verildiği görülmüştür.
Noterlik Kanunu'nun 90/2. maddesi gereğince, imza onaylaması şeklinde yapılan iş kâğıdının "aslı ilgilisine" verileceği, imzalı bir örneğinin dairede saklanacağı ve bunların ikisinden biri harca tabi olmadığından, ilgiliye fazla asıl verilmemişse tek bir asıl harcı alınması, söz konusu uygulamanın hatalı olduğunun bilinmesi,
İlgililere "tek asıl" dışında başkaca ilgililerin imzasını taşıyan örnek nüsha verilirse, bunların hem asıl harcına ve hem de asıl damga vergisine tabi olacağının hatırdan çıkarılmaması,

93- ORMAN KÖYLÜLERİ


Orman Köylülerini Kalkındırma Kooperatifi: Kredi – Rehin - Harç ve Damga Vergisi
1- Orman Köylülerini Kalkındırma Kooperatifinin 270.000 liralık borç için bir kamyonu rehin ettiğine dair taahhüdün muaf olduğu düşüncesiyle harç ve damgaya tabi tutulmadığı görülmüş, eksiklik tamamlattırılmıştır.
Tarım Satış, Tarım Kredi ve Esnaf Kefalet Kooperatiflerine tanınan bazı muafiyet halleri hariç, diğer kooperatiflerin 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 93. maddesinde tadadî olarak sayılan işlemler dışında muafiyetten yararlanamayacaklarının bilinmesi, adı geçen kooperatiflerin 6831 sayılı Kanun'a 1744 sayılı Yasa ile eklenen 3. maddesindeki istisnadan da istifade edemeyeceklerinin göz önünde bulundurulması,


94- ORTAK GİRİŞİM
1- 2004/21301 yevmiye nolu, 892.000.000.000 lira değerindeki Tekirdağ Valiliği ile ortak girişim beyannamesi vermek suretiyle ihaleye katılan firmaların imzalarının ayrı ayrı harca esas alınması nedeniyle harcın, 1.605.600.000 lira yerine 802.800.000 lira fazlası ile 2.408.400.000 lira, olarak alındığı belirlenmiş, fazla harcın iadesi için düşünce yazısı yazılmıştır.
Türkiye Noterler Birliği'nin 1989/1 sayılı genelgeleri gereğince ortak girişim adına bir kâğıda imza koyan şahısların imzalarının bir kabul edilerek harcın bu esas üzerinden tahsili gerektiğinin hatırlanması,

95- ÖDÜNÇ SENEDİ: DAMGA VERGİSİ ORANI


2- ... sayılı, ödünç alınan para ile ilgili senette, damga vergisinin %0 9,48 oranında hesaplandığı görülmüştür.
Damga Vergisi Kanunu'nun 1 sayılı Tablosunun IV/1-c bendi gereğince, ödünç alınan paralar için verilen makbuz veya bu mahiyetteki senetlerin binde 7,59 oranında damga vergisine tabi bulunduğunun bilinmesi,

96- ÖĞRENCİ İŞLEMİ


Öğrenci İşlemi: Lehine İşlem Yapılan Kuruluş - Harç
1- ... sayılı taahhütnamelerde, Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı hesabına ... Sağlık Meslek Lisesinde öğrenim yapacak öğrenciler, okul idaresi lehine borçlandıkları, velileri buna muvafakat ettiği ve birer şahıs da müteselsil kefil olduğu halde, 443.600.-'er liralık işlemlerden harç bedeli tahsil olunmadığı saptanmış, 2.000.-'er liralık harç noksanlığı ikmal ettirilmiştir.
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile bu kabil öğrenci taahhütname ve müteselsil kefaletnamelerine damga vergisi bağışıklığı tanınmış ise de, lehine taahhütte ve kefalette bulunulan kuruluşun Genel Bütçeye dâhil olması gerekçesiyle Harçlar Kanunu'nun 13/j maddesi mucibince, işlemlerin aynı zamanda harçtan da bağışık sayılamayacağının, bu gibi kâğıtlarda harç sorumlusunun muameleyi imzalayan özel şahıs olduğunun hatırdan çıkarılmaması,
Öğrenci İşlemi: Lehine İşlem Yapılan Kuruluş - Harç
1- ... sayılı taahhütnamelerde, Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı hesabına ... Sağlık Meslek Lisesinde öğrenim yapacak öğrenciler, okul idaresi lehine borçlandıkları, velileri buna muvafakat ettiği ve birer şahıs da müteselsil kefil olduğu öğrenci işleminde harç alındığı gözlenmiştir.
... sayılı işlemlerde, yurt dışında öğrenim için giden şahısların taahhütname ve müteselsil kefaletnameleri, doğru bir yaklaşımla, damgadan müstesna tutulmasına karşın, bu tür işlemlerin harçtan da muaf olduğu düşünülmeden harca tabi tutulduğu izlenmiştir.
TNB'nin 2016/19 ve 2017/3 sayılı Genelgelerine konu olan Gelir idaresi Başkanlığının 26/01/2017 günlü ve 10314 sayılı yazısında da açıklandığı üzere, 09/08/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 sayılı Yasayla 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 sayılı Harçlar Kanununun da yapılan yeni düzenlemeye göre, öğrenci ve askerlerin eğitim ve öğrenim nedeniyle düzenledikleri kağıtlar için Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Prensipleri aşağıda belirtilmiş olup;
a) Öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu veya diğer kurum ve kuruluşlardan burs ve öğrenim kredisi almak amacıyla düzenlenen sözleşme, taahhütname, kefaletname ve benzeri kâğıtlarla, bu kâğıtlara ilişkin işlemlerden,
b) Öğrencilerin okula veya öğrenci yurduna girebilmek için düzenledikleri sözleşme, taahhütname, kefaletname ve benzeri kâğıtlarla bu kâğıtlara ilişkin işlemlerden,
c) Devlet memurlarının kurum içi eğitim kapsamındaki (Örneğin; Maliye meslek kursu, Polis eğitim merkezi ve Askeri kurs ve benzeri kurum içi) kursların yanı sıra, bilgi, görgü artırmak üzere gönderildikleri yurt dışı programlara katılmaları amacıyla düzenlenen sözleşme, taahhütname, kefaletname ve benzeri kâğıtlarla ilgili işlemlerden,
d) Pilot adaylarının Türk Hava Yollarının pilot eğitim kursuna katılmaları amacıyla düzenlenen sözleşme, taahhütname, kefaletname ve benzeri kâğıtlarla ilgili işlemlerden,
e) Üniversite mezunlarının gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı yüksek lisans, doktora ve benzeri uzmanlık konularındaki ihtisas programlarına katılabilmeleri amacıyla düzenlenen sözleşme, taahhütname, kefaletname ve benzeri kâğıtlara ilişkin işlemlerden,
Damga vergisi ve harç alınmayacağının,

Ancak meslek edinmek isteyenlerin katıldığı yabancı dil, bilgisayar vb. özel kurslara katılmak amacıyla düzenlenen sözleşme, taahhütname, kefaletname ve benzeri kâğıtların ise harç alınmakla birlikte damga vergisinden muaf tutulacağının,
Gözden uzak tutulmaması,
Öğrenci İşlemi: Harç Bağışıklığı - Yanlış Mütalaa
2- Maliye Bakanlığınca yanlış olarak kaleme alınmış yasal dayanağı da bulunmayan bir görüşe istinat edilerek, bunun geçerli olup olmadığı aranmadan, ... sayılı işlemlerde, yurt dışında öğrenim için giden şahısların taahhütname ve müteselsil kefaletnameleri damgadan müstesna ancak, harca tabi iken bir imzalı muamelelerde hiç harç alınmadığı belirlenmiş, birlikte hesaplanan 284.000 liralık noksanlık tamamlattırılmıştır.
Öğrenim amacıyla yapılan düzenleme, Damga Vergisi Kanunu'na bağlı 2 sayılı Tablonun II/1. maddesinde gösterilmiş olup, bu hususlarda öğrencilere veya eğitim göreceklere harç bağışıklığı tanınmadığının, diğer öğrenci işlerinde olduğu gibi yurt dışına gidecek olanlar için de aynı kuralın geçerli bulunduğunun unutulmaması,


Öğrenci İşlemi: Okuldan Atılan Öğrencinin Borcu ile İlgili Taahhüt ve Kefalet

3- ... sayılı iş kâğıdı da, oğlu (MM)'nin Kara Harp Okulundan ayrılması sebebiyle idareye ödenmesi gereken 13.196.500 liralık borcun üç taksitte ödenmesine dair bir imzalı taahhütname ile bununla ilgili müteselsil kefaletname işleminden damga vergisi alınmadığı belirlenmiştir.
Damga Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı Damga Vergisinden İstisna edilen kâğıtlarla ilgili Tablosunun II/1. maddesi ile tanınan bağışıklık, öğrencilerin okula girebilmeleri, okudukları sırada yurtlarda barınabilmeleri, okuma ve eğitim amacıyla bilgi, beceri ve kültürlerini geliştirmeleri amacına matuf olup, okuldan ayrılma olayının Devletçe teşvik edilmesi söz konusu olamayacağından, istisna hükmünün gayesine uygun olmayan işlemlerde tatbik edilmemesi gerektiğinin bilinmesi,
Öğrenci İşlemi: Sosyal Hizmetler ve Dayanışma Vakfından Alınan Kredi
4- ... sayılı, öğrenciye ait, Sosyal Hizmetler ve Dayanışma Vakfından, okuma amaçlı kredi almaya ilişkin taahhütnameden, damga vergisi tahsil edildiği belirlenmiştir.
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı Tablosunun II/1. maddesi uyarınca: öğrenim kredisi, burs gibi yardımlar alan öğrencilerin okul idareleri gibi kendilerine yardımda bulunan diğer kurum ve kuruluşlara verdikleri taahhütname ve bunlarla ilgili kefaletnamelerin de damga vergisinden istisna edildiğinin hatırdan çıkarılmaması,
Öğrenci İşlemi: Sosyal Hizmetler ve Dayanışma Vakfından Alınan Kredi
4- ... sayılı öğrenciye ait Sosyal Hizmetler ve Dayanışma Vakfından okuma amaçlı kredi almaya ilişkin taahhütnameden, damga vergisi tahsil edildiği belirlenmiştir.
09/08/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 sayılı Yasayla öğrenci işlemleriyle ilgili getirilen yeni düzenlemeyle; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı Tablosunun II/1. maddesi uyarınca: öğrenim kredisi, burs gibi yardımlar alan öğrencilerin okul idareleri gibi kendilerine yardımda bulunan diğer kurum ve kuruluşlara verdikleri taahhütname ve bunlarla ilgili kefaletnamelerin hem harç hem de damga vergisinden istisna edildiğinin hatırdan çıkarılmaması,
Öğrenci İşlemi: Öğrenim ve Katkı Kredisi - Damga Vergisi Alma
5- ... sayılı, yüksek okulla ilgili öğrenim veya katkı kredisine dair taahhütname ve bunlarla birlikte yapılan kefaletnamelerden damga vergisi alındığı belirlenmiştir.
Damga Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı Tablosunda 3482 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten sonra diğer bir kısım işlemler gibi öğrenciler tarafından verilen bu nevi öğrenim kredilerinin de damga vergisinden müstesna olan kâğıtlara katıldığının hatırdan çıkarılmaması, yasal değişikliklerin vaktinde izlenmesine özen gösterilerek, kimseye gereksiz kamusal külfet yüklenmemesi,
Öğrenci İşlemi: Öğrenim ve Katkı Kredisi - Damga Vergisi Alma
5- ... sayılı yüksek okulla ilgili öğrenim veya katkı kredisine dair taahhütname ve bunlarla birlikte yapılan kefaletnamelerden harç ve damga vergisi alındığı belirlenmiştir.
Damga Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı Tablosunda 3482 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten sonra diğer bir kısım işlemler gibi öğrenciler tarafından verilen bu nevi öğrenim kredilerinin de hem harç hem de damga vergisinden müstesna olan kâğıtlara katıldığının hatırdan çıkarılmaması, yasal değişikliklerin vaktinde izlenmesine özen gösterilerek, kimseye gereksiz kamusal külfet yüklenmemesi,
Öğrenci İşlemi: Burs Alma İşlemi ile İlgili Taahhüt ve Kefalet - Damga Vergisi Alma
6- Doğrudan doğruya okul idaresine öğrenci ve velileri veya üçüncü şahıslar tarafından verilen taahhüt ve kefaletnamelerin, öğrencilerin burslu olması gerekçesiyle damga vergisine tabi tutulduğu müşahede olunmuştur.
Maliye Bakanlığı GGM'nin 9/4/1965 tarih ve 2101104-970/15016, 12/10/1965 gün ve 2101104-1013/47344 ila 3 Nisan 1972 tarih ve 2101107-887/17662 sayılı Mütalaalarında da belirtildiği üzere, okul idarelerine verilmek maksadıyla düzenlenen bu tür taahhütname ve bunlarla ilgili kefaletnamelerin damga vergisinden muaf olduğunun ve öğrencinin burslu olmasının neticeyi değiştirmeyeceğinin bilinmesi,
Öğrenci İşlemi: Eğitim Merkezine Gitme İle İlgili Taahhüt - TEV'in Verdiği Burs - Damga Vergisi
7- Eğitimle ilgili iş kâğıtlarının incelenmesinde;
Zaman zaman parasız yatılı Orman Muhafaza ve Ağaçlandırma Eğitim Merkezine öğrenim için gidecek olan şahısların imzaladıkları taahhütname ve kefaletnamelerin,
Türk Eğitim Vakfının liselerde tahsil gören öğrencilere verdiği burslar nedeniyle tanzim edilen taahhütname ve bunlarla ilgili kefaletnamelerin,

Damga vergisine tabi tutulduğu müşahede olunmuştur.


Damga Vergisi Kanunu'na bağlı ve Damga Vergisinden Bağışık Kâğıtlarla ilgili 2 sayılı Tablonun II/1. maddesinde 1988 yılında 3482 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle, eğitimin kolaylaştırılıp, teşviki amacıyla sırf okula girebilmek için bile olmasa, eğitime tabi tutulacak kimselerin öğrenim, ihtisas ve benzeri gayelerle bilgilerinin arttırılması amacıyla düzenlenen faaliyete katılabilmeleri için okul veya ilgili kuruluşlara verdikleri taahhütname ve kefaletnamelerle, yine aynı hükümle öğrenim görecek olan kişilere burs, kredi gibi isimlerle veya benzeri gayelerle verilecek olan ekonomik desteklerle alakalı taahhütname ve kefaletnamelerin,
Damga vergisinden müstesna hale getirildiğinin ve eğitim ve öğrenimle ilgili bağışıklık sınırının genişletildiğinin bilinmesi,
Öğrenci Lehine Kefalet: Damga Vergisi Alma - Öğrenci İşleminden Ayrı Tanzim Etme
8- Öğrencilerin okula girebilmek için okul idareleri lehine verdikleri taahhütnamelerle ilgili kefaletnamelerin, öğrenci işleminden ayrı imzalandığı gerekçesiyle damga vergisine tabi tutulduğu tespit edilmiştir.
TNB'nin 2001/55 sayılı Genelgesi'nde açıklandığı üzere, okula girebilmek için öğrenci veya velileri tarafından verilecek taahhütnamelerle ilgili kefalet şerhlerinin veya daha sonra tanzim edilecek kefaletnamelerin, veli dışındaki kimseler tarafından verilmiş olsa bile damga vergisinden müstesna olduğunun unutulmaması,
Bağışıklığın, taahhütname ile kefaletnamelerin birlikte yapılıp imzalanmış olması koşuluna bağlı bulunmadığının hatırdan çıkarılmaması,


97- ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi: İmza Başına Maktu Harç Alma - Değersiz İşlem
1- Değer ihtiva etmeyen ölünceye kadar bakma akdinin iki kişi tarafından imzalandığı gerekçesiyle, imza başına maktu harç alındığı anlaşılmıştır.
Ölünceye kadar bakma akdi ile ilgili işlemlerden 492 sayılı Yasa'nın 2 sayılı Tarifesinin değişik 1. Maktu harçlar bölümünün 11. bendi uyarınca değersiz olduğu takdirde, işlem başına maktu harç alınması gerektiğinin hatırdan çıkarılmaması,
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi: Düzenleme Ücreti Alma
2- Ölünceye kadar bakma akdinden, ölüme bağlı tasarruf şeklinde yapıldığı gerekçesiyle harçtan ücretle birlikte ayrıca ... lirası düzenleme ücreti alındığı görülmüştür.

Noterlik Ücreti Tarifesi'nin 2. maddesi ile yalnız vasiyetname ve vakıf senedi işlemlerinin ... TL düzenleme ücretine tabi tutulduğu, bunun dışındaki sözleşmelerde düzenleme ücretinin alınmaması gerektiğinin hatırdan çıkarılmaması, ilgilere fazla külfet yüklenmemesi,
Ölüme Bağlı Tasarruf: Tescili
3- Ölüme bağlı tasarrufların Tescil Defterine tescil edilerek, tescil ücreti alındığı belirlenmiştir.

Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin hazırlanıp yayınlanmasından önce Bakanlık HİGM' nin 02/12/1974 tarihinde temenni niteliğinde olmak üzere verdiği 34536 sayılı Mütalâa'dan sonra, Bakanlığın katkısı ile oluşturulan özel yönetmeliğin tescille ilgili 49. maddesinde hangi işlemlerin tescile tabi olacağı gösterildiğinde, bunlara dâhil olmayan ölüme bağlı tasarrufların Fihrist Defterine, işlem tarih ve numarası ile kaydedilmelerinin yeterli olduğunun, bunların tescili ile tescil ücreti alınamayacağının bilinmesi,

98- PARMAK İZİ


Parmak İzi: Hangi El ve Parmağın İzi Olduğunu Yazmama
1- İmza bilmedikleri için parmak izi kullananlara ait işlemlerde, parmak izlerinin hangi elin ve parmağının izi olduğunun belirtilmediği ve genellikle izlerin karakteristiklerinin silik bir görüntüden ibaret olduğu müşahede olunmuştur.
1512 sayılı Kanun'un 75. maddesi gereğince, kullanılan izin hangi parmağa ait olduğunun, tasdik şerhinde sarahaten belirtilmesi ve söz konusu izlerin, gerektiğinde mukayeseye imkân verecek derecede belirgin olarak tespit edilmesi,

99- PİYANGO


Piyango: Harç - Değersiz İşlem Harcı - Tarifedeki Özel Düzenleme
1- ... sayılı piyango ve kur'a tutanaklarından, bir tespit işlemi yapıldığı gerekçesiyle Harçlar Kanunu'nun 2 sayılı Tarifesinin II/7. pozisyonu gereğince işlem başına ... harç alındığı anlaşılıp, her birindeki ... 'er liralık noksanlık ikmal ettirilmiştir.
492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı 2 sayılı Tarifenin II/8. bendi gereğince, piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunulması sebebiyle düzenlenen tutanaklardan diğer tespit tutanaklarından farklı olarak maktu ... TL harç alınmasının unutulmaması,

100- PROFORMA FATURA


1- 2003/3560 sayılı 04/03/2003 tarihli çeviride, yabancı şirketin düzenlediği 300.000 USD değerli proforma fatura altında kabul eden sıfatıyla Albim Şirketinin kaşesi ve imzası bulunduğu bu nedenle de sözleşmenin tamamlandığı ve Noterde tercüme ettirilmesi ile de hükmünden yararlanıldığı dikkate alınmadan 300.000 x 1.651.912 = 495.573.600.000 TL üzerinden 3.716.802.000 TL yerine 3.711.502.000 TL eksiğiyle 5.900.000 TL,
2004/1683 sayılı 2.000.000 dolarlık proforma faturanın 26/01/2004 tarihli çeviri işleminde, Albim şirketi adına (MA)'nın imzası bulunduğu ve belgenin Telekomünikasyon Kurumuna sunulduğu dikkate alınmadan, 2.000.000 x 1.327.332 = 2.654.664.000.000 TL matrah üzerinden 19.909.980.000 TL yerine 19.904.080.000 TL eksiğiyle 5.900.000 TL,

Damga vergisi alındığı belirlenmiş eksiklik rıza tahtında ikmal ettirilmiştir.


488 sayılı Yasanın 1/3. maddesi çerçevesinde yabancı memleketlerde düzenlenen kâğıtların damga vergisine tabi olduğun, TNB'nin 2001/ 43 sayılı genelgesiyle Maliye Bakanlığının 17. seri numaralı Damga Vergisi tebliğinde de açıklandığı üzere esas itibarıyla teklifname hükmünde olan proforma fatura üzerinde teklifin kabul edildiğine dair şerh bulunması halinde içerdiği değer üzerinden nispi damga vergisine tabi bulunduğu,

101- PROTESTO


Protesto: Tebliğe Vermeme - Oluşacak Suç: Zimmet
1- Bir kısım protesto evrakı sebebiyle tahsil edilen posta tebliğ ücretlerinin, bunlar PTT kanalıyla tebliğe verilmediği ve muhataba hiçbir surette ulaştırılmadığı için zimmete geçirildiği saptanmış, bununla ilgili olarak hazırlanan liste Cumhuriyet başsavcılığına tevdi olunmuştur.
Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 4/2/1986 tarih ve 1985/6271 Es. 1986/306 Karar sayılı onama kararı ile de kabullenildiği üzere, söz konusu eylem adiyen zimmet suçunu oluşturduğundan, belirtilen hareketten kesin olarak kaçınılması, protesto evrakı tanzim edilir edilmez, evrakın, PTT den gerekli pulu alınarak, hemen tebliğe çıkarılması,
Protesto: Tebligat Parçalarının PTT'den Dönüp Dönmediğinin İzlenmesi
2- Protesto evrakının tetkikinde, Zimmetle PTT'ye teslim olunan tebligatların parçalarının dönüp dönmediğinin kontrol edilmediği ve bazen da dönen parçaların yerine takılmadığı gözlemlenmiştir.
Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 97. maddesine uygun olarak, muhataba gönderilen protestoların tebliğ veya âdemi tebliğ tutanaklarının ilgili iş kâğıtlarına eklenmesine dikkat edilmesi; zamanında dönmeyenlerin arkasının aranması,
Protesto: Tanzim Tarihi Olmayan Senet, Senet Sureti: Harç
3- Ticarî senet protestolarıyla ilgili evrakın tetkikinde;

a) … sayılılarda, tanzim tarihi taşımayan senetlerin protestoya esas sayıldığı,
b) … sayılılarda ise, talepte bulunan tarafından ayrıca örneği getirilmediği için usulünce sureti çıkarıldığı halde bunun için ayrıca suret harcı alınmadığı,
Tespit edilmiştir.
Bakanlık Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün 11/12/1962 tarih ve 20700 sayılı Mütalâaları'nda da belirtildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun poliçede müracaat hakkını düzenleyen 629/2 ve bu maddeye atıf yapan bono ile ilgili 690. maddeleri gereğince protesto evrakına senedin aslı ile birlikte bir suretinin de ilgilisince eklenmesi ve notere böylece ibrazı gerektiğinden, aksine davranan şahıslardan "usulünce" çıkarılan örnekler sebebiyle de harç ve ücret alınması icap ettiğinin,
Türk Ticaret Kanunu'nun 583 ve 688. maddelerinde gösterilen asli ve zaruri şartları taşımayan senetlerin, aynı Yasa'nın 584 ve 689. maddeleri gereğince senet niteliğinde sayılması mümkün olmadığından, tanzim tarihi bulunmayan bu kabil senetlerin, yalnızca bu cins senetlere tanınan usulle protesto edilemeyeceğinin, ancak ihtarname keşidesine dayanak olabileceğinin bilinmesi,

102- REHİN


1- Borç ödeninceye kadar aracın başkasına satılamayacağı ve devredilmeyeceğine ilişkin taahhüdü de içeren rehin ve yediemin sözleşmelerinin tetkikinde;
a) 2006/9936 yevmiye sayılı iki imzalı aracın başkasına satış ve devrinin yapılmayacağına ilişkin rehin verenin taahhüdünün de yer aldığı rehin ve yediemin sözleşmesinde, 7.500 TL rehin değerinin yanında 16.850 TL tutarındaki kasko değerinin esas alınmaması sonucu harcın, 60,66 TL yerine 35,56 TL eksiğiyle 25,10 TL, damga vergisinin, 252,75 TL yerine 196 TL eksiğiyle 56,75 TL,

(Benzer şekilde davranılarak 2006/10172, 10176, 10427, 10976, 12352, 12942, 12960, 13023, 13078, 13237, 14494, 14554, 14689, 14756, 14844, 14845, 14846, 14847, 14848, 14849, 14850, 14851, 14852, 14853, 14854, 14855, 15759, 15763, 16684, 17285, 18222, 18720, 18769, 19530, 19949 yevmiye nolu işlemlerde de toplam 6.517,97 TL harç, 26.955,08 TL damga vergisinin alınmadığı,)


b) 2006/20457 yevmiye nolu, iki imzalı, borçlunun rehin verdiği aracı başkasına satamayacağı ve devrini yapamayacağına ilişkin taahhüdünün yer aldığı 50.000 TL değerinde rehin ve 70.000 TL kasko değeri bulunan sözleşmede birinci değerin esas alınması akabinde harcın, 126 TL yerine 36 TL eksiğiyle 90 TL, damga vergisinin ise 525 TL yerine 150 TL eksiğiyle 375 TL,

(Benzer şekilde davranılarak 2006/21821, 22556, 23715, 24714, 28066, 28099, 28100, 28305, 30300, 2007/1048, 1049, 1050, 1051, 1532, 1535, 3930, 4697, 5447, 5448, 5449, 5450, 5451, 5452 yevmiye sayılılarda da toplam olarak harcın 2.584,32 TL, damga vergisinin 10.062,12 TL noksanıyla tahsil olunduğu,)


Olarak alındığı anlaşılmıştır.
Türkiye Noterler Birliği'nin 1990/77 sayılı genelgesinde de açıklandığı gibi rehin işlemi ve buna ilaveten yediemin sözleşmesine ilişkin esasları ihtiva eden hususlar iki ayrı hukukî muameleyi oluşturduklarından, yediemin tarafını, rehin veya kredi borçlusunun teşkil etmesi halinde de birbirinden tamamen ayrı hukukî işlem vasfındaki her iki sözleşmenin aynı kâğıt üzerinde düzenlenmiş olması halinde dahi ayrı ayrı nisbî harç ve damga vergisine tabi tutulması gerektiğinin hatırlanması,
Türkiye Noterler Birliği'nin 1994/45 ve 2004/35 sayılı genelgeleri ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 43. maddesine 3689 sayılı Yasa ile eklenen fıkra ve bu hükmün uygulanmasına ilişkin 17 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği uyarınca, motorlu kara taşıtlarının noterliklerde yapılacak alım, satım, devir ve taahhüt ile ilgili işlemlerde nisbî noter harcına esas olmak üzere yürürlükteki kasko değerinden az olmamak üzere bir değer gösterilmesi gerektiği gibi rehinli araçların da noterliklerde satışının yapılabileceğinin, bu durumda da aracın satış ve devrine ilişkin taahhüt bulunması nedeniyle kasko değerinin esas alınması gerektiğinin bundan sonraki işlemlerde nazara alınması,
2007/3 sayılı genelgede de borç ve rehin işleminin ilgili ve bir asıldan doğma olduğunun kabul edilip, uygulamanın da Harçlar Kanununun 46 ve Damga Vergisi Kanununun 6/2. maddesi hükümleri gereğince her iki işlemden en yüksek harç ve damga vergisi alınmasını gerektiren işlem üzerinden nisbi olarak tahsil edilmesinin gerektiği belirtilmiş olup, bu işleminde belirtilenden farklı olmadığının göz ardı edilmemesi,


103- RESEN TUTANAK


Re'sen Tutanak: Tespit Tutanağı - Harç

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə