Noterlik dairesi A. Konu başliklari b. Öneri metinleri

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.42 Mb.
səhifə12/22
tarix14.08.2018
ölçüsü1.42 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22

Muvafakatnamelerden tek başına oldukları takdirde damga vergisi alınamayacağının, başka bir işlemle birleştikleri takdirde ise, birleştiği işlemin niteliğine göre diğer işlemin damga vergisinin alınması gerektiğinin bilinmesi,

83- MUVAZENE DEFTERİ


NOT: Muvazene defteri incelenirken gider belgeleri dikkatli bir şekilde tetkik edilmelidir. Gayri safi gelir ve safi gelir arasında herhangi bir yüzdelik oran söz konusu değildir. Ancak bu iki kalem arasında açıklanması lazımgelen bir husus var ise bunun denetim raporunda açıklanması gerekmektedir. Gayri safi gelir ve safi gelir arasındaki izahı mümkün olmayan durumların belgeleri de (muvazene defterinin belirtilen ay ya da aylara ait fotokopisi) eklenilmek ve açık bir şekilde belirtilmek suretiyle ihbar edilmesi gerekir. Bunun haricinde %60-40 veya %50-50 oranlarındaki gelirin ihbar edileceği gibi bir genel uygulama bulunmamaktadır.
Muvazene Defteri Tutmama
1- Muvazene Defterinin 2005 yılından bu yana tutulmadığı anlaşılmış, denetim sırasında gereğine tevessül ettirilmiştir.
Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 47/5 ve 50. maddeleri uyarınca, gelir ve giderlerin yevmiye defteri ve faturalarda bırakılmayarak mutlaka özel muvazene defterine kaydedilmesinin ihmal edilmemesi,
Muvazene Defteri: Giderleri Belgelememe - Gider Belgelerini Düzenli Sıralamama
2- a) Harcama belgelerinin dağınık bir şekilde muhafaza edildiği,
b) Bazı dönemlerde gider olarak gösterilen unsurların harcama belgelerinin ibraz edilemediği, bu cümleden;
2006 yılı Eylül ayında 282,31.- TL tutarında belge mevcutken 245,69.- TL fazlasıyla 528,00.- TL meblağın kırtasiye harcaması olarak gösterildiği, keza, 50,81.- TL yerine 32,56.- TL fazlasıyla 83,37.- TL meblağın katma değer vergisi beyannamesinde mahsup edildiği,
2007 yılı Nisan ayında 1.055,97.- TL tutarında belge mevcutken 831,63.- TL fazlasıyla 1.887,60.- TL meblağın değişik gider olarak yazıldığı,
Saptanmıştır.
Muvazene defterine gelirlerle giderlerin gerçeği yansıtacak şekilde yazılması ve belgeleri ile birlikte konulmasının usul ittihazı,
Muvazene defterinin ilgili gider sütununa toplam olarak yazılan rakamın hangi tarihli alımlardan oluştuğunun, kolayca belirlenebilmesi bakımından, her birinin karşısına sıra numarası verilmiş belgelerin sıra numaralarının kaydedilmesi suretiyle, denetimde kolaylık sağlanması,
Muvazene Defteri: Gelir Gider Araştırması - Demirbaş ve Amortisman - Gider Belgelerinin Karışık Şekilde Tutulması
3- Muvazene Defterinin gider sayfası ile bunun müstenidatı olan belgelerin ve katma değer vergisi beyannameleri ile Yevmiye Defteri kayıtlarının tetkikinde;
Bilgisayar, bilgisayar masası gibi demirbaş niteliğinde olan eşyaların alınır alınmaz tüm bedellerinin gider olarak yazıldığı,
Aylık gider belgelerinin bir araya getirilmediği, ayrı fasıllara gider kaydedilenlerin, diğer fasıllara ait olanlarla karışık olarak bulundurulduğu, böylece denetim açısından güçlük yaratıldığı,

Anlaşılmış, denetim sırasında gereğine tevessül ettirilmiştir.


213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 313. maddesi ile amortisman mevzuu olacak mallar nedeniyle ödenen paraların, aynı Yasa'nın 315. maddesi uyarınca, her yıl yalnızca ve en çok %20'sinin, alındıkları aya "gider olarak" kaydedilebileceğinin bilinmesi,
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 212. maddesi ile noterlerin tuttukları ve gelir gideri gösteren muvazene defterinin aynı Yasa'nın 210. maddesinde sayılan serbest meslek kazanç defteri olup, bunların da, Yasa'nın 182. maddesindeki bilânço esasına göre tutulan defterlerden sayılmadığının hatırda tutulması,
Muvazene Defterinin ilgili gider sütununa toplam olarak yazılan rakamın hangi tarihli alımlardan oluştuğunun, kolayca belirlenebilmesi bakımından, her birinin karşısına sıra numarası verilmiş belgelerin sıra numaralarının kaydedilmesi suretiyle, denetimde kolaylık sağlanması,
TNB'nin 22/2/1999 Hukuk: 2129 sayılı Yazıları ile 2000/30 sayılı Genelgesi uyarınca, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 30. maddesinin (b) bendinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağının hükme bağlandığı,
Diğer taraftan, Kanunun 58. maddesinde, mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile mükellefçe indirilebilecek katma değer vergisinin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı hükme bağlanmakta, ancak indirilmeyen katma değer vergisinin gider olarak göz önüne alınacağı konusunda Kanunda da bir hüküm bulunmadığı,
Bu hükme göre, noterliklerce iktisap edilen binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması söz konusu olmayıp, indirim konusu yapılamayan katma değer vergisi otonun maliyetine ilave edilerek amortisman ayırmak suretiyle gider kaydedilebileceği gibi, ilgili dönemde Gelir Vergisi Kanunu'nun 68/10. maddesine göre gider olarak da dikkate alınabileceği,
Amortismana tabi olmayan mallarla ilgili katma değer vergilerinin tutarlarının Muvazene Defterindeki gider sütunu karşısında ayrıca gösterilmesi, giderlerin katma değer vergisi dışındaki tutarlar olarak kaydedilmesi suretiyle aylık katma değer vergisi beyannamelerinde mahsup edilen katma değer vergisi tutarının tespitinde güçlük yaratılmaması,


Muvazene Defteri: Amortismana Tabi Malların Tüm Bedellerini Hemen Gider Yazma - KDV'nin Mahsubu-Gider Belgelerini Düzenli Sıralamama - Giderin KDV'li Mahsubu

4- Muvazene Defterinin gider sayfası ile bunun müstenidatı olan belgelerin ve katma değer vergisi beyannameleri ile Yevmiye Defteri kayıtlarının tetkikinde;
2005 yılı eylül ayında alınan 8.000.000 liralık bilgisayar yazıcısının amortismana tabi tutulmadan tümü ile bu aya gider olarak kaydedildiği,
2006 senesi temmuz ayında iktisap olunan bilgisayarın da 1/2'lik tutarının bu ayda masraf gösterildiği,
Aynı ayda alınan masa ve sehpanın tüm tutarının gider olarak yazıldığı,

Aylık gider belgelerinin fasıllarına göre bir araya getirilmediği, ya da özel bir şekilde tarih sırasına göre numaralanıp, bunların hangileri olduğunun gider sütunu karşısına kaydedilmediği, böylece denetimde güçlük yaratıldığı,


Katma değer vergisi olarak ödenen tutarların ödendikleri ayda ancak 1/3'lük miktarı indirim konusu yapılabileceği halde, buna riayet edilmeyip, tümü ile indirim konusu yapıldığı,
Maliyeye verilen katma değer vergisi beyannamelerinin tanzimi sırasında, "noterlik ücretleri ve PTT ücreti nedeniyle tahsil edilen katma değer vergisi toplamından", "yapılan alımlar nedeniyle ödenen katma değer vergisinin ilgili bölümü toplamı" "mahsup edilerek, bakiye Vergi Dairesine yatırıldığı halde, masraf belgelerinin faturalarda görünen katma değer vergili tutarlarının, toplam olarak Muvazene Defterine gider olarak yazıldığı, böylece indirilmiş verginin bir de gelir vergisi matrahından mahsup olunduğu,
Belirlenmiş, denetim sırasında yasal gereği ifa ettirilmiş, Muvazene Defterindeki gider sayfasında gerekli değişiklik yaptırılmış, yeni cetveller tanzim ettirilmiş, eksiklik tamamlattırılmıştır.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 313. maddesi ile amortisman mevzuu olacak mallar nedeniyle ödenen paraların, aynı Yasa'nın 315. maddesi uyarınca her yıl yalnızca ve en çok %20 sinin alındıkları aya "gider olarak" kaydedilebileceğinin bilinmesi,
Noterler "bilânço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefi" olmadıklarından Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 315. maddesi gereğince, uygulamada "hızlandırılmış amortisman" denen yöntemle, azalan bakiyeler usulüyle amortisman uygulaması yapamayacaklarının, bu nedenle de amortismana tabi malların ½'lik tutarlarını, alındıkları ayda gider gösteremeyeceklerinin unutulmaması,

Muvazene Defterinin ilgili gider sütununa toplam olarak yazılan rakamın, hangi tarihli alımlardan oluştuğunun, kolayca belirlenebilmesi bakımından, öncelikle, gider belgelerine sıra numarası verilip, sonra da bu numaraların Muvazene Defterindeki ilgili hane yanına yazılması yahut ta aynı fasılla ilgili gider belgelerinin bir arada tutulması suretiyle, denetimde kolaylık yaratılması,
Katma Değer Vergisi Beyannamesi tanzim edilirken, "tahsil edilen toplamdan" "indirilen katma değer vergisinin, ayrıca "gider' olarak gösterilmesinin mükerrer düşme haline dönüştüğünün, bu sebeple Muvazene Defterine gider olarak yazılacak alımların faturalarındaki katma değer vergisi dışındaki miktarlarının masraf olarak yazılabileceğinin hatırdan çıkarılmaması,
TNB'nin 2000/30 sayılı Genelgesi'nde zikredilen Maliye Bakanlığı GGM'nin 13/04/2000 gün ve 16814 sayılı Yazısında açıklandığı gibi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 30. maddesinin (b) bendinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlandığı,
Diğer taraftan, adı geçen Kanun'un 58. maddesinde mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile mükellefçe indirilebilecek katma değer vergisinin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı hükme bağlanmakta, ancak indirilmeyen katma değer vergisinin gider olarak göz önüne alınacağı konusunda Kanunda da bir hüküm bulunmadığı,
Buna göre de, noterliklerce iktisap edilen binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması söz konusu olmayıp, indirim konusu yapılamayan katma değer vergisi otonun maliyetine ilave edilerek amortisman ayırmak suretiyle gider kaydedilebileceği gibi, ilgili dönemde Gelir Vergisi Kanunu'nun 68/10. maddesine göre gider olarak da dikkate alınabileceğinin göz önünde bulundurulması,
Muvazene Defteri: Tayin Edilen Noterin Defteri Alıp Götürmesi
5- ... yıllarında kullanılan ve başka yere atanan noterin bu devreye ait muvazene defterini alıp götürmesi sebebiyle, denetime başlandığında yevmiye defteri kayıtları ile söz konusu defter kayıtlarının karşılaştırılması mümkün olmamış, teftiş sırasında irtibat kurularak bahsi geçen defter getirtilip bu karşılaştırma ancak o zaman yapılabilmiştir.
Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 47. maddesi gereğince tutulmakta olan ve 50. maddeye göre düzenlenen muvazene defterinin, noterin şahsına değil, noterlik dairesine ait olduğu göz önünde bulundurularak defterin nakil sebebi ile de olsa başka yer noterliklerine götürülemeyeceğinin, TNB'nin 1991/38 sayılı Genelgesi'nde bahsedildiği üzere, çekilen fotokopilerin noterlikte bırakılıp, defter aslının vergi mükellefi olan noterde kalabileceğinin,
Bilinmesi,
Muvazene Defteri: Gider Gösterilmeyecek Kalemler
6- Muvazene defteri ile harcama belgelerinin incelenmesinde, Noterin kendisi için yaptırmış olduğu şahıs sigortası primlerinin tamamının gelir vergisi matrahından indirildiği,

Ezcümle;
a) 2001 yılında gelir vergisi matrahından düşülebilecek azamî tutarı gösteren aynı yılın ikinci yarısı için geçerli yıllık brüt asgari ücret tutarı olan 2.015.280.000 liranın üzerindeki 5.598.030.300 lira,


b) 2002 yılında gelir vergisi matrahından düşülebilecek azamî tutarı gösteren aynı yılın ikinci yarısı için geçerli yıllık brüt asgari ücret tutarı olan 3.010.500.000 liranın üzerindeki 2.359.587.000 lira,
Prim ödemesinin yasaya aykırı şekilde gider gösterildiği,
Tespit edilmiş, ilgilinin 2001 yılı gelir vergisi matrahından fazladan indirilen miktar için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 371. maddesinde yer alan pişmanlık hükümleri çerçevesinde Vergi Dairesine ek beyanname vermesi sağlanmıştır.


193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 89/1-1. maddesine göre, beyan edilen gelirin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için % 5'ini) ve her bir kişi için asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak ve sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin ve prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilen hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarını, yıllık beyanname verilmesi sırasında bildirilecek gelirden indirilmesi imkânı tanındığının tatbikatta nazara alınması,
7- Muvazene Defteri İle Harcama Belgelerinin İncelenmesinde;
a) Vergi Usul Kanunu'nun 229 ilâ mükerrer 242. maddelerinde tanımlanan fatura ve fatura yerine geçen vesikalarla tevsik edilmesi gereken bir kısım harcamaların (muhasebe ücreti, cam bedeli, daktilo ve hesap makinesi bakım ücreti, sürekli form kâğıdı bedeli vb.) bu türden belgeler olmaksızın gelir vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alındığı,


b) Envantere kayıtlı herhangi bir binek otomobil bulunmadığı halde, yüksek miktarda benzin, yedek parça ve bakım onarım harcamasının masraf gösterildiği,
c) Gelir Vergisi Kanunu'nun meslekî giderleri düzenleyen 68. maddesinde sayılmayan türden çok sayıda ve yüksek tutarlı ilaç faturalarının gider olarak hâsılattan indirildiği,


d) 25/12/2001 tarihinde iktisap edilen KDV hariç 1.462.660.000 lira değerindeki bilgisayar ile 28/08/2002 günü iktisap olunan KDV hariç 5.508.475.000 lira kıymetindeki bilgisayar, yazıcı ve teferruatının envantere dâhil edilmediği gibi muvazene defterine doğrudan gider olarak kaydedildiği,
e) Gelir Vergisi Kanunu'nun 68. maddesinde sayılan giderler arasında yer almayan ve serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmaksızın şahsî kullanım ve tüketime yönelik olduğu kanaati uyandıran bir takım harcamaların (kol saati, lens, kuru temizleme, giyim, fotoğraf baskısı, otomatik çamaşır makinesi deterjanı, tekel maddeleri, seyahat bileti, parfüm, balık, video kamera kaseti vs) yasal deftere masraf olarak yansıtıldığı,
f) 2001 ve 2002 yıllarında ifa edilen Noterlik faaliyetinin niteliği ve kapsamı ile mütenasip olmayan ölçülerde kırtasiye malzemesi alımlarının olduğu ve bu malzemelere ilişkin harcamaların tamamının muvazene defterine gider olarak yazıldığı, (ya da dairede bilgisayar kullanıldığı halde, 2000 ve 2001 yıllarında, noterlik iş hacmi ile müte­nasip düşmeyecek miktarda görülen ve dairede varlığına rastlanmayan matbu iş kâğıtları bastırıldığına ve kırtasiye malzemesi satın alındığına dair faturaların gider olarak gösterildiği,)

Belirlenmiştir.

 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 227. maddesinde yer alan, "Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir" kuralına uygun davranılması,193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 68. maddesinin 10. bendine göre, sadece envantere dâhil olan binek otomobillerinin giderleri ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlarının serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak hâsılattan indirilebileceğinin hatırdan çıkarılmaması,

Gelir Vergisi Kanunu'nun meslekî giderleri düzenleyen 68. maddesinin 6. bendine göre, sadece mesleğin ifasına lüzumlu aletlerin, eczaların ve sair maddelerin tedariki için yapılan giderlerin masraf gösterilebileceğinin unutulmaması,
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 313. maddesine göre, amortismana tabi tutulmaksızın doğrudan gider yazılabilecek alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar için geçerli olan sınırın 2001 yılında 150.000.000 lira, 2002 yılında 250.000.000 lira olduğunun hatırlanması ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılan bu haddin ilânına ilişkin Maliye Bakanlığı tebliğlerinin titizlikle izlenmesi, keza doğrudan gider yazılabilecek sınırı aşan demirbaşların amortismana tabii tutulabilmesi için envantere kaydı gerektiğinin gözden ırak tutulmaması,
Serbest meslek kazancının tespitinde hâsılattan indirilebilecek giderlerin sayıldığı Gelir Vergisi Kanunu'nun 68. maddesinde, serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmayan şahsî kullanım ve tüketime yönelik harcamalara yer verilmediğinin tatbikatta nazara alınması,
Kırtasiye malzemesi ile ilgili harcamalarda iktisadî, ticarî ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun varlığına karine teşkil edebilecek ya da şüphe uyandıran gider kayıtlarından kaçınılması,


Muvazene Defteri İle Harcama Belgelerinin Tetkiki Kapsamında, 2001 Yılı Aralık Ayında Makine Bakım ve Onarım Harcamalarına Dayanak Gösterilen 27/12/2001 Tarih ve 015918 Numaralı Fatura İle Yapılan Bilgisayar Malzemeleri Alımının Gider Gösterildiği,


8- Fatura muhteviyatı malzemelerden 1.046.020.000 liralık kısmının iktisadî ve teknik bakımdan bütünlük arz ettiği, tamir ve bakım giderlerinden ziyade, Noterlikte mevcut bilgisayarların iktisadî kıymetlerini ve kullanım sürelerini devamlı olarak artırmak amacına matuf olmasına rağmen amortismana tabi tutulmaksızın doğrudan gider kaydedildiği tespit edilmiş, ilgilinin fazla­dan indirilen miktar için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 371. maddesinde yer alan pişmanlık hükümleri çerçevesinde Vergi Dairesine ek beyanname vermesi sağlanmıştır.


213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 269. maddesi uyarınca tesisat ve makinelerin gayrimenkuller gibi değerlendirileceği, aynı Yasa'nın 272. maddesine göre ise normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü genişletmek veya iktisadî kıymetini devamlı olarak artır­mak maksadıyla yapılan giderlerin gayrimenkulün maliyet bedeline ekleneceği, gayrimenkuller için yapılan giderler hem tamir hem de kıymet artırma giderlerinden terekküp ettiği takdirde, mükellefle­rin bu giderlerden maliyet bedeline eklenecek kısmı ayrı göstermek mecburiyetinde olduğu hususları­nın tatbikatta nazara alınması, hakeza anılan Yasa'nın 313. maddesi gereğince, amortismana tabi tutulmaksızın doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlarla ilgili haddin iktisadî ve teknik bakımdan bütünlük arz eden sabit kıymetlerde topluca dikkate alınacağı ve alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar için geçerli sınırın 2001 yılında 150.000.000 lira olduğunun hatırlanarak her yıl yeniden değerleme oranında artırılan bu haddin ilânına ilişkin Maliye Bakanlığı tebliğlerinin titizlikle izlen­mesi,


Alınan Kredi Faizinin Yıl İçinde Gider Gösterildiği

9- 10/10/2000 tarihinde iktisap edilen 06 GGP 61 plakalı otomobile ilişkin olarak kullanılan bir yıl süreli taşıt kredisinden doğan faiz tutarının tamamının 2000 yılı kayıtlarına doğrudan gider olarak yazıldığı belirlenmiştir.

 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 66. maddesi uyarınca serbest meslek erbabı sayılan noterlerin kazançlarının, aynı Yasa'nın 67. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği, bu madde hükmüne göre, serbest meslek kazancının, bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan fark olduğu, kredi faizlerinin vergi mevzuatı karşısındaki durumunu belirleyen 163 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde, yatırımların finansmanında (sabit kıymet iktisabında) kullanılan kredilere ilişkin faizlerden yatırım dönemine ait olanların yatırımın maliyetine ilave edileceği, işletme dönemine ait olanların ise ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılabileceği veya maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tâbi tutulabileceğinin açıklandığı, keza, Gelir Vergisi Kanunu'nun serbest meslek kazancına ilişkin hükümlerinde tahsilât esasının benimsenmesi ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde muhasebenin temel ilkeleri arasında sayılan "dönemsellik ilkesi" göz önünde bulundurulduğunda, kredi faizlerinin taşıtın iktisap edildiği yılsonuna kadar ödenen kısmının taşıtın maliyetine ilave edilmesi gerektiği, daha sonraki yıllarda ödenecek kredi faizlerinin ise ödendiği yıllarda gider olarak dikkate alınabileceğinin uygulamada göz önünde bulundurulması,


Envantere Kayıtlı Olmayan ve Harcama Belgesi Bulunmayan Giderler
10- Harcama belgelerinin tetkikinde;
a) 2002 yılı Haziran ayında diğer gider harcamalarına dayanak gösterilen belgeler arasında bu­lunan 11/06/2002 -010206 tarih-sayılı ve KDV hariç 249.800.000 lira meblağlı, 20/06/2002-010212 tarih-sayılı ve KDV hariç 248.200.000 lira meblağlı, 27/06/2002-010215 tarih-sayılı ve KDV hariç 249.900.000 lira meblağlı, 28/06/2002-010216 tarih-sayılı ve KDV hariç 248.200.000 lira meblağlı, 29/06/2002-010217 tarih-sayılı ve KDV hariç 218.400.000 lira meblağlı faturalar ile yapılan bilgisayar malzemeleri alımının ince­lenmesinde, fatura muhteviyatı malzemelerin iktisadî ve teknik bakımdan bütünlük arz ettiği ve tamamının envantere kayıtlı olmayan ve dairede varlığına rastlanmayan bir bilgisayara ait olduğu beyan edildiği halde, KDV hariç toplam 1.214.500.000 lira miktarın amortismana tabi tutulmaksızın doğrudan gider kaydedildiği,
b) 2002 yılı Ağustos ayında KDV hariç 3.135.480.000 lira kırtasiye masrafı gösterildiği halde, 06/08/2002-51224 tarih-sayılı ve KDV hariç 219.000.000 lira meblağlı, 27/08/2002-426137 tarih-sayılı ve KDV hariç 254.000.000 lira meblağlı, 27/08/2002-426138 tarih-sayılı ve KDV hariç 254.000.000 lira meblağlı, 27/08/2002-426139 tarih-sayılı ve KDV hariç 254.000.000 lira meblağlı, 27/08/2002-426140 tarih-sayılı ve KDV hariç 254.000.000 lira meblağlı, 27/08/2002-426141 tarih-sayılı ve KDV hariç 254.000.000 lira meblağlı, 2708/2002-426142 tarih-sayılı ve KDV hariç 254.000.000 lira meblağlı, 27/08/2002-426143 tarih-sayılı ve KDV hariç 254.000.000 lira meblağlı, 27/08/2002-426144 tarih-sayılı ve KDV hariç 254.000.000 lira meblağlı, 27/08/2002-426145 tarih-sayılı ve KDV hariç 254.000.000 lira meblağlı faturalar olmak üzere KDV hariç toplam 2.505.000.000 lira tutarında dayanak belge bulunduğu, bu veçhile 630.480.000 lira tutarındaki miktarın harcama belgesi bulunmaksızın gider olarak gösterildiği,
Belirlenmiştir.213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 313. maddesi gereğince, amortismana tabi tutulmaksızın doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlarla ilgili haddin iktisadî ve teknik bakımdan bütünlük arz eden sabit kıymetlerde topluca dikkate alınacağı ve alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar için geçerli sınırın 2002 yılında 250.000.000 lira olduğunun hatırlanarak, her yıl yeniden değerleme oranında artırılan bu haddin ilânına ilişkin Maliye Bakanlığı tebliğlerinin titizlikle izlen­mesi,
Muvazene defterine gelirlerle giderlerin gerçeği yansıtacak şekilde belgeleri ile birlikte konul­ması ve yazılmasının ve alınan ilgili belgelerin özel kartonunda saklanmasının usul ittihazı,
Muvazene Defteri: Amortismana Tabi Malların Tüm Bedellerini Hemen Gider Yazma
11-Muvazene defteri ile harcama belgelerinin tetkiki kapsamında;
Miktar ve bedel itibariyle amortismana tabii tutulması gereken bazı demirbaş malzeme alımlarının muvazene defterine doğrudan gider yazıldığı,
Bu cümleden;
- 31/01/2007 tarih ve 31536 nolu fatura ile alınan katma değer vergisi hariç 1.257,00.- TL ederindeki masa ve koltuk takımı,
- 17/05/2007 tarih ve 360400 nolu fatura ile alınan ve iktisadî ve teknik anlamda bütünlük arz eden katma değer vergisi hariç toplam 1.715,04.- TL ederindeki masa ve koltuk takımı,
- 05/10/2007 tarih ve 018971 nolu fatura ile alınan katma değer vergisi hariç 1.461,86.- TL değerindeki cep telefonu,
- 25/12/2006 tarih ve 207700 nolu faturayla alınan ve iktisadî ve teknik anlamda bütünlük arz eden katma değer vergisi hariç toplam 1.539,78.- TL ederindeki bilgisayar malzemesi,
- 03/04/2007 tarih ve 207307 nolu, 24/04/2007 gün ve 21939 nolu, 27/04/2007 tarih ve 694262 nolu faturalarla alınan ve iktisadî ve teknik anlamda bütünlük arz eden katma değer vergisi hariç toplam 2.126,60.- TL ederindeki bilgisayar malzemesi,
- 21/05/2007 tarih ve 15354 nolu faturayla alınan ve iktisadî ve teknik anlamda bütünlük arz eden katma değer vergisi hariç toplam 1.404,00.- TL ederindeki kamera sistemi,
- 12/07/2007 tarih ve 68784 nolu faturayla alınan katma değer vergisi hariç toplam 594,87.- TL ederindeki klima,
- 31/10/2007 tarih ve 10573 numaralı fatura ile iktisap edilen ve iktisadî ve teknik bakımdan bütünlük arz eden katma değer vergisi hariç 600,00.- TL bedelli tül perde ve güneşlik,
- 11/11/2007 tarih ve 058553 numaralı fatura ile iktisap edilen ve iktisadî ve teknik bakımdan bütünlük arz eden katma değer vergisi hariç 1.043,00.- TL bedelli sehpa, koltuk ve sandalye takımı,
- 12/11/2007 tarih ve 115713 numaralı fatura ile iktisap edilen ve iktisadî ve teknik bakımdan bütünlük arz eden katma değer vergisi hariç 593,22.- TL bedelli masa ve koltuk takımı,
Alımlarına ait ödemelerin, amortismana tabi tutulmadan doğrudan gider kaydedildiği belirlenmiştir.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə