Noterlik dairesi A. Konu başliklari b. Öneri metinleri

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.42 Mb.
səhifə13/22
tarix14.08.2018
ölçüsü1.42 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313. maddesi gereğince, amortismana tabi tutulmaksızın doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlarla ilgili haddin iktisadî ve teknik bakımdan bütünlük arz eden sabit kıymetlerde topluca dikkate alınacağı ve alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar için geçerli sınırın 2007 yılında 560,00.- TL olduğunun hatırlanarak her yıl yeniden değerleme oranında artırılan bu haddin ilânına ilişkin Maliye Bakanlığı tebliğlerinin titizlikle izlenmesi,
Muvazene Defteri: Gider Gösterilmeyecek Kalemler
12- a) Noterin, kendisi, eşi ve çocukları için yaptırmış olduğu bireysel emeklilik primi tediyelerinden, 2005 yılında 25.420,00.- TL, 2006 yılında ise 2.727,83.- TL tutarında ödeme belgesi mevcutken 6.000,00.- TL meblağın gelir vergisi beyannamesinde matrahtan mahsup edildiği,
b) Noterin, çocuğu için yapmış olduğu eğitim harcamalarının, Vergi Usul Kanunu'nda tanımlanan geçerli bir belge bulunmadan, 2005 yılında 9.000,00.- TL, 2006 yılında da 9.000,00.- TL tutarındaki vergi mükellefiyeti bulunmayan bir vakıf üniversitesine yapılan ödemeleri gösteren banka dekontlarına dayanarak, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin mahsus sütununda mahsup edildiği,

c) Noterin önceki görev yerinde iktisap ettiği ve gelmeden önce devrettiği demirbaş malzemelere ait toplam 660,72.- TL meblağın amortisman gideri olarak gösterildiği,
d) 2006 yılında Belediye Başkanlığına ödenen çevre temizlik vergisine ait toplam 289,56.- TL tutarındaki gecikme zammı ve özel usulsüzlük cezasının masraf gösterildiği,
e) Kamuya yararlı statüsü bulunmayan bir derneğe 2006 yılında yapılan 3.400,00.- TL ve 2007 yılında ödenen 4.000,00.- TL tutarındaki bağışların gider yazıldığı,
f) Soğuk damga alımına ait 19/12/2005 tarih ve 124513 nolu faturaya ait toplam 540,00.- TL ödemenin, 2006 yılı Şubat ayında gider yazılarak ait bulunmadığı yılın gelir vergisi beyannamesinde kârdan mahsup olunduğu,
g) Noterin kendisinin lisan öğrenimine dair kurs bedeli için 22/03/2005 tarih ve 112979 nolu fatura ile ödenen 2.344,00.- TL meblağın, eğitim harcaması olarak, ilgili yılın gelir vergisi beyannamesinin mahsus sütununda mahsup edildiği,

Belirlenmiş, gereğine tevessül olunmuştur.


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89/1-1. maddesine göre; beyan edilen gelirin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için % 5'ini) ve yıllık asgari ücret tutarını aşmamak ve sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin ve prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilen hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının yıllık beyanname verilmesi sırasında bildirilecek gelirden indirilmesi imkânı tanındığının gözden ırak tutulmaması,
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/8-c maddesiyle değişik 2. bendine göre, beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim harcamalarının, yıllık beyanname verilmesi sırasında bildirilecek gelirden indirilmesi imkânı tanınmışsa da, lisan öğrenimi için yapılan harcamaların bu kapsamda değerlendirilmesine olanak bulunmadığının gözden ırak tutulmaması,
Noterin devrettiği ve atandığı dairenin mahsus defterine kaydetmediği ve fiilen de kullanmadığı demirbaş malzemelere ait giderlerin masraf yazılmasına imkân bulunmadığının unutulmaması,
Gelir Vergisi Kanununun 68. maddesinin son fıkrası uyarınca, serbest meslek kazancının belirlenmesinde, ödenen vergi cezalarının gider olarak dikkate alınamayacağının tatbikatta nazara alınması,
Anılan Yasanın 89/1-7. maddesi uyarınca, derneklere yapılan bağışın gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılmasının bahse konu derneğin, kamu yararına faaliyet göstermesi koşuluna bağlandığının göz ardı edilmemesi,
Muvazene defterinin tutulmasında gerekli hassasiyetin gösterilerek bir daha bu tür hatalara yer verilmemesi,
Muvazene Defteri: Toplama Hatası Sonucu Gelir Vergisi Matrahını Eksik Belirleme - Rakamlar Üzerinde Silinti, Kazıntı Yapma
13- Muvazene defteri ile harcama belgelerinin tetkiki kapsamında;
a) Bazı toplama hataları sonucu gelir vergisi matrahının eksik belirlendiği, ezcümle;
- 2006 yılı Haziran ayı gayri safi gelir bölümü toplamının 30.849,80.- TL yerine 6,51.- TL eksiğiyle 30,843,29.- TL,
- 2006 yılı Temmuz ayı (1-15) gider toplamının 12.068,31.- TL yerine 2.741,43.- TL fazlasıyla 14.809,74.- TL,
- 2006 yılı Eylül ayı gelir toplamının 34.862,14.- TL yerine 1.011,50.- TL eksiğiyle 33.850,64.- TL,
- 2006 yılı Ekim ayı gelir toplamının 86.209,06.- TL yerine 1.505,50.- TL eksiğiyle 84.703,56.- TL,
- 2006 yılı Kasım ayı gelir toplamının 47.570,76.- TL yerine 1.005,50.- TL eksiğiyle 46.565,26.- TL,
- 2006 yılı Aralık ayı gelir toplamının 99.031,76.- TL yerine 1.005,50.- TL eksiğiyle 98.026,26.- TL,

Olarak deftere aktarıldığı,


b) Gelir ve giderler bölümünde gösterilen miktarların bir bölümünün çizilerek yerine yeni rakamlar yazıldığı,
Tespit olunmuştur.
Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 46. maddesi uyarınca tutulması zorunlu defterlerden olan muvazene defterinin tanziminde daha titiz davranılarak, gelir ve gider bölümünde yer alan miktarların sıhhati konusunda tereddüt oluşturacak toplama hatası, silinti ve kazıntılardan kaçınılması,
Muvazene Defteri: Giderleri Ait Olduğu Yıl İçinde Göstermeme
14- a) Noterin kendisi için yaptırmış olduğu hayat sigortası poliçesi için, 2004 yılı Aralık ayında ödenen 336,88.- TL tutarındaki meblağın, 2005 yılı gelir vergisi beyannamesinde mahsus bölümde matrahtan mahsup edildiği,
b) Soğuk damga alımına ait 19/12/2005 tarih ve 124513 nolu faturaya ait toplam 540,00.- TL ödemenin, 2006 yılı Şubat ayında gider yazılarak ait bulunmadığı yılın gelir vergisi beyannamesinde kârdan mahsup olunduğu,
Belirlenmiş, gereğine tevessül olunmuştur.
Yıllık beyan esası üzerine vergilendirme usulünü benimseyen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 66. maddesi uyarınca serbest meslek erbabı sayılan noterlerin kazançlarının, aynı Yasa'nın 67. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği, bu madde hükmüne göre, serbest meslek kazancının, bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan fark olduğunun tatbikatta nazara alınması,
Ölüm Yardımının Gider Olarak Gösterildiği
15- Muvazene defteri ve dayanağı belgelerin incelenmesinde; 2004 yılı Şubat, Mart, Nisan, Haziran, Temmuz ve Ekim aylarında, 345.000.000 lira, 2005 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında toplam, 308.000.000 lira ölüm yardımının,
2004 yılı Şubat ve Eylül aylarında noterin çocuğuna ait okul aidatları olduğu belirtilen toplam, 1.173.000.000 lira,
2004 yılı Ağustos ayında katma değer vergisi ayrı olarak gösterilmeyen sağlık gideri faturasına ilişkin, 39.661.017 lira KDV,
2005 yılı Nisan ayında değişik giderler bölümünde fazla olarak toplanılan 60 TL,
Gider olarak gösterilip gelirden mahsup edildiği anlaşılmış, anılan giderler 2006 yılı Mart ayı gelirine ilave ettirilmiştir.
Türkiye Noterler Birliği'nin, Hukuk – 19429 sayılı mütalaalarında da açıklandığı gibi serbest meslek faaliyetleri ile ilgili safi iradın tesbitine ilişkin meslekî giderler 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 68. maddesinde düzenlenmiş olup, burada on fıkra halinde sayılan bu tür giderler, meslekî faaliyetin idamesi ve gereği olarak yapılan masrafları kapsamaktadır. Noterlerin, çocuklarının okul aidatları ve ölüm yardımı anlaşması gereğince yaptıkları yardımlar ise burada sayılan meslekî giderler arasında yer almadığı cihetle safi iradın tesbitinde gider olarak kaydedilemeyeceğinin,
2004/10 sayılı genelgesinde de belirtildiği gibi personel için ödenen yemek bedelleri, kırtasiye, demirbaş alımı, demirbaş kirası için yapılan ödemelere ait Katma Değer Vergisi ise düzenlenen fatura veya gider belgesi olarak kabul edilen perakende satış ve yazar kasa fişlerinde ayrıca gösterilmesi halinde indirim konusu yapılabileceği, bunun haricinde iç yüzde ile hesaplanan kalemler hariç, belge üzerinde miktar olarak gösterilmeyen Katma Değer Vergisi indirim konusu yapılması mümkün bulunmadığının hatırda tutulması,

84- MÜHÜR BASMA


Mühür Basma: İlgilinin İmza Atamaması - Parmak İzini Almama
1- ... yevmiye sayılı iş kâğıtlarında, tarafların imza atamaması sebebiyle ilgilinin mührünün bastırılmasıyla iktifa olunduğu anlaşılmıştır.

1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 75. maddesi gereğince, ilgilinin mühür kullanması halinde parmak izinin da alınması zorunlu olduğunun göz önünde bulundurulması,


85- MÜLKİYETİ MUHAFAZALI SATIŞ
Mülkiyeti Muhafazalı Satış: İşlemin Düzenlenme Yeri - Alıcının Yerleşim Yeri Noterliğine İhbar
1- ... yevmiye sayılı Muğla'da mukim alıcının imzaladığı mülkiyeti muhafaza suretiyle satım sözleşmesinin ilgili Noterliğe gönderilmeden, sicil defterine işlendiği anlaşılmıştır.


Noterler Birliği'nin 19/02/2002 tarih ve 2002/10 sayılı Genelgeleri'nde de izah edildiği gibi, 4721 sayılı Türk Medeni Yasası'nın 764. maddesinin "Başkasına devredilen bir malın mülkiyetinin saklı tutulması kaydı, ancak resmî şekilde yapılacak sözleşmenin, devralanın yerleşim yeri noterliğinde özel siciline kaydedilmesiyle geçerli olur" hükmünü içerdiğinden, artık bu tür muamelelerin; alıcının ikamet noterliğinde yapılması mecburiyetinin ortadan kalkmakla birlikte, bu yerde tescili icabettiğinin daima hatırda tutulması,

 
Mülkiyeti Muhafazalı Satış: Taksit ve Vadeyi Defterde Göstermeme


2- ... yevmiye sayılı mülkiyeti muhafaza kaydıyla araç satışını içeren sözleşmelerin mahsus defterine tescilleri sırasında, taksitlerin vade ve miktarlarının yazılmadığı gözlenmiştir.

Borçlar Kanunu'nun 182. maddesi muvacehesinde, mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlara ait sözleşmelerin mahsus defterine tescilleri sırasında, taksitlerin vade ve miktarlarının da behemehal derci gerektiğinin unutulmaması,

 
Mülkiyeti Muhafazalı Satış: Tescil Edildiğini İşleme Not Etmeme


3- Mülkiyeti muhafaza kaydı ile yapılan satışlara ait sözleşmelere, mahsus deftere tescil edildiği hususunun dercedilmediği gözlenmiştir.
Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 23. maddesi uyarınca, badema bu konuda gerekli meşruhatın verilmesinin unutulmaması, noksanlığın ikmali,

86- MÜSTENİDAT
Müstenidat: Temsilcilik Belgesi Ekleme - Değerli Kâğıt Bedeli Almama

1- Temsilci aracılığı ile yapılan sözleşmelerde mümessilden alınan vekâletname veya temsilcilik belgesi örneği iş kâğıtlarına müstenit olarak eklendiği halde, ... yevmiye sayılı işlemlerde bu kâğıtların değerlendirmeye tabi tutulmadığı anlaşılmış, eksiklik tamamlattırılmıştır.
Yasal yükümlülük gereği olarak iş kâğıtlarına eklenen bu kabil kâğıtların da işlemin ayrılmaz bir parçası olduğu göz önünde tutularak, bunların da değerli kâğıt bedeline tabi tutulması gerektiğinin unutulmaması,

87- MÜTESELSİL KEFALET


Müteselsil Kefalet: Aynı Zamanda Müteselsil Borçlu Olma - Orman İdaresinden Alınan Bina Onarım Kredisi
1- Orman idaresinden tek senetle bina onarım için birden çok şahsın aynı zamanda birbirlerine toplam borç üzerinden müteselsil kefil ve idareye karşı da müteselsil borçlu olarak kredi almalarına dair iş kâğıdının imzalanmasında, tek bir şahsın borçlu, diğerlerinin müteselsil kefil kabulü ile tek imza üzerinden harç alındığı görülüp, eksiklik tamamlattırılmıştır.


Müteaddit kişilerin aynı zamanda birbirlerine müteselsil kefil olarak bir kurum ya da bankadan borç para almaları halinde, bütün şahıslar tek tek toplam parayı idareye karşı borçlu olacaklarından bu sıfatla hesaplanacak harç, müteselsil kefillerin imzalarının "tek" sayılması sebebiyle kefalet için tahakkuk edecek olandan daha fazla olacağından, bütün şahısların borçlu sıfatının nazara alınması suretiyle harç hesabı yapılması ve müteselsil borçluluk sıfatının, kefillikle karıştırılmaması,

88- NOTERLERİN YAPAMAYACAKLARI İŞLEMLER


1- 2005/21563 yevmiye sayılıda; ilgilinin, "tapu sicilinde annesi (HÖ) adına kayıtlı olan, Ankara İli Yenimahalle İlçesi Varlık Mahallesi 5044 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazda ilerde doğacak tüm miras hak ve alacaklarından kardeşi (SÖ) lehine bedelsiz olarak feragat ettiği; kardeşi (SÖ)'nün, ister annesi (HÖ)'nün vefatından önce isterse vefatından sonra anılan gayrimenkulün tüm kayıt ve tescillerini kendi adına yaptırmasına muvafakati bulunduğu" şeklinde beyanını ihtiva eden, bir imzalı ve değer içermeyen düzenleme biçiminde mirastan feragat sözleşmesi tanzim olunduğu; buna bağlı olarak da 22,90 TL maktu harç alındığı müşahede olunmuştur.
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 528, 529 ve 530'uncu maddelerinde, 'Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri' başlığı altında tanzim olunan 'Mirastan Feragat Sözleşmesinin', miras bırakan ile feragat eden mirasçı arasında düzenlenmesi gerektiğinin hatırlanması; arzulanan maksadı sağlamayacak işlem ifasından kaçınılması,

89- NOTER KÂTİPLERİ ve PERSONELİ


Noter Kâtipleri: Ücret Artışları İçin Ek Sözleşme Yapmama
1- Noter kâtipleri ile 2002 yılında, yapılan sözleşmelerde yazılı ücretlerde önemli değişikliklerin olduğu maaş bordrolarının tetkikinden anlaşılmasına rağmen, bu hususun ayrıca yazılı sözleşmeye bağlanmadığı müşahede edilmiştir.
TNB'nin 1979/22 sayılı Genelgesi'nde bahsedilen ve Noterlik Kanunu'nun 45 ve Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 12 ve sonrası maddeleri gereğince; hizmet münasebetinin devam ettiği süre içinde ücrette vaki olacak değişikliklerin de yazılı sözleşmeye bağlanması ve ödenen ücret miktarının sicil defterine işlenmesi,
Noter Personeli: Sözleşme Değişikliklerini Yazılı Hale Getirmeme
2- Personel ile 2003 yılında sözleşme yapıldıktan sonraki değişiklikler için yeni sözleşme yapılmadığı belirlenmiştir.
Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 12. maddesi gereğince, değişikliklerin de yazılı hale getirilmesi ve bir notere onaylattırılması, bir örneğinin de odaya gönderilmesinin ihmal olunmaması,
Noterlikte Tutulan Defterlerin Kontrolünde
3- Noter Başkâtibi olan (MD) ile kâtipler (FYB) ve (SD)'nin bir yılı aşkın süredir çalışmalarına karşın, henüz personel sicil defterine kayıtlarının yapılmadığı, kayıtlı olan personelin sadece ad ve soyadlarının yazılması ile yetinildiği, diğer mahsus bölümlerin doldurulmadığı, kâtip (YB)'nin resminin deftere yapıştırılmadığı, ayrılan bir kısım personelin ayrılış sebebi ve ayrıldığı tarihlerin yazılmadığı,
Personel izin defteri tutulmakla birlikte, bir kısım personelin isimlerinin yazılması ile yetinildiği, diğer bölümlerin doldurulmadığı,
Anlaşılmıştır.
Noterlik dairesinde çalışan personele ait bilgilerin, Noterlik Kanunun Yönetmeliğinin 54. maddesi uyarınca personel sicil ve izin defterine kaydedilmesine özen gösterilmesi, aynı madde gereğince mahsus defterlerin amacına uygun kullanılması,

90- NOTERLİK MAKBUZU


Noterlik Makbuzu: İlgiliye Vermeme - Dairede Müsvedde Olarak Kullanma
1- Talep vaki olmadığı gerekçesiyle bir kısım noterlik makbuzlarının ilgilisine verilmediği ve kalemde bırakılıp dairede müsvedde olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.
Noterlik Kanunu'nun 114. maddesi gereğince, tanzim edilecek makbuzların bir örneğinin mutlaka iş sahibine verilmesi,
Noterlik Makbuzlarındaki Miktarların Yevmiye Defterine Aktarılması: Maliyeye Eksik Yatırma - Fazlalığın İadesi - Fazlalığın TNB'ne Gönderilmek İstenmesi
2- Hesap çekimi ve makbuzlarla yevmiye defteri karşılaştırması sırasında;

… sayılıda, ilgiliden makbuzla 22 TL harç tahsil edildiği halde, bunun yevmiye defteri ve beyannameye 12 TL olarak geçirildiği ve maliyeye eksik yatırıldığı,


... sayılısında da damga vergisi için aynı şekilde 50 liralık hata yapıldığı,
Tespit edilmiş, maliyeye yatırılmayan tutarların ilgililerine noterlikçe iadesi, olmadığı takdirde de Türkiye Noterler Birliği'ne tevdii için beklendiği öğrenilmiştir.


TNB'nin 1979/16 sayılı Genelgelerine konu, Maliye Bakanlığı GGM' nin 30/04/1979 gün ve GEL: UYG:2362915-06/24/31641 sayılı Mütalâası'nda da açıklandığı üzere, noterler tarafından hiç alınmaması gereken veya fazla alınan harç ve damga vergilerinin, Vergi Dairelerince iadesi zaman aldığından, gereksiz formalitelerin önlenmesi bakımından, fazlalığın, maliyeye yatırılmadığı dönemde ilgilisine noter tarafından, maliyeye tevdi olunmuş ise, vergi dairesince iadesi gerektiğinin hatırdan çıkarılmaması,

Noterlik Kanunu'nun 189. maddesinin 8. fıkrası ancak, 120. maddeye göre hesaplanacak "gecikme zamlarının" Türkiye Noterler Birliğine gönderilmesini amir bulunduğundan, hatalı da olsa fazla alınan vergilerin Birliğe tevdi edilemeyeceğinin bilinmesi,
Her iki iş kâğıdı sebebiyle eksik yatırılan miktarın Noterlik Kanununun 120. maddesi mucibince ilgili mercie yatırılmasının temini,91- NÜSHA
Fazla Olarak Düzenlenen Asıl İş Kâğıdının Harç ve Damga Vergisi
1- 2004/4000 yevmiye sayılı işlemde, Tekirdağ Belediyesi ile kiracı arasında akdedilen yıllık 2.220.000.000 lira değerli, bir yıl süreli ve bir de müteselsil kefil imzası bulunan işyeri kira sözleşmesinin üç nüsha olarak yapıldığının işlemde de belirtildiği halde damga vergisinin, 49.950.000 lira yerine 33.300.000 lira eksiğiyle 16.650.000 lira olarak tahsil edildiği,

(2004/4235 ve 13872 sayılı yine Tekirdağ Belediyesi ile kiracılar arasındaki işyeri kiralanmasına ilişkin sözleşmelerde de birden fazla nüsha olarak düzenlenmelerinin nazara alınmaması sonucu, harç asgari sınırda bulunmakla birlikte damga vergisinin 58.500.000 lira eksik olarak tahsil edildiği,)


Belirlenmiştir.

Türkiye Noterler Birliği'nin 1999/24 sayılı genelgesinde; "... düzenleme şeklinde yapılan işlemden talep halinde birden fazla asıl (nüsha) düzenlenebileceğinin, ancak her bir nüshanın ayrı ayrı işlem kabul edilerek harç alınması gerektiği..." belirtilmiştir.
Noter harçları yönünden asıl ile nüshaya aynı hükümler uygulanmaktadır. Düzenlemede verilen ilk ve fazlası nüsha ile onaylamada ilgililere verilen imzalı ikinci ve fazlası kâğıtlardan da ayrı ayrı asıl harcın alınması gerektiği, bunların diğer işlem nevilerinden (Noterlik Kanunu 100. madde ve sonrası) olmasının sonucu değiştirmeyeceği, Harçlar Tarifesinin II/5-a maddesi dışındaki tüm harçların asıl harçlardan oluştuğu, ilgililerin imzasını taşıyan tutanak şeklindeki işlemlerden onlara verilenlerde de yalnız noterin imzası bulunması gerektiği, aksi halde ona da nüsha niteliği kazandırılmış olacağı,
Damga Vergisi Kanununun 5. maddesinde, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nisbette damga vergisine tâbi tutulacağı, nüshanın ise yukarıda da açıklandığı gibi "aslında bulunan ifadelerin aynısını ihtiva eden ve düzenleyen tarafların imzasını taşıyan aynı konudaki müteaddit kâğıtlar" olarak belirlenmiş olup, işlemin aslı nispî vergiye tâbi olduğu takdirde ise nüshaların her birinin de ayrı ayrı aynı nisbette vergiye tâbi olduğunun,
Bilinerek bundan sonraki uygulamalarda nazara alınması,
Fazla Olarak Düzenlenen Asıl İş Kâğıdının Harç ve Damga Vergisi
1- 2017/4000 yevmiye sayılı işlemde, Tekirdağ Belediyesi ile kiracı arasında akdedilen yıllık 2.220,00 TL değerli, bir yıl süreli ve bir de müteselsil kefil imzası bulunan işyeri kira sözleşmesinin üç nüsha olarak yapıldığının işlemde belirtmesi karşısında harç ve damga vergisi hesabında nüsha sayısı kadar ayrı ayrı alınması sonucu, harcın 65,40 TL yerine 130,80 TL fazlasıyla 196,20 TL damga vergisinin 21,05 TL yerine 42,10 TL fazlasıyla 63,15 TL tahsil edildiği belirlenmiştir. (Not: 03/02/2017 tarihinden itibaren yapılan işlemlere yöneliktir.)
09/08/2016 tarihli 6728 sayılı Yasayla 492 sayılı Kanunun 38 inci maddesine eklenen fıkra gereğince birden fazla nüsha olarak düzenlenen muayyen bir bedeli ihtiva eden kâğıtlarla ilgili nispi harca tabi işlemlerden sadece bir nüsha için harç tahsil olunması,
Yine aynı Yasayla 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yapılan değişiklik sonrası, evvelce birden fazla nüsha olarak düzenlenen ve nispi damga vergisine tabi olan kağıtların her bir nüshası ayrı ayrı damga vergisine tabi iken yapılan değişiklikle bu kağıtların sadece bir nüshasının damga vergisine tabi tutulması,
Gerektiğinin bilinmesi,
92- NOTER ÜCRETİ VE İMZA YETKİSİ
Okuma Yazma Bilmeyen Şahsın Düzenleme İşlemi: Tanık Bulundurma - Tanık Sayısı
1- İlgilileri okuma yazma bilmeyen ve düzenleme şeklinde yapılan vekâletnamelerde, iki tanığın hazır bulundurulması gerekirken, bazılarında bir tanığın hazır edildiği, bir kısmında da tanık bulundurulmadığı gözlenmiştir.
Noterlik Kanunu'nun 87. maddesi, düzenleme şeklinde yapılan iş kâğıtlarında, ilgilinin okuma yazma bilmemesi durumunda iki tanığın hazır bulundurulmasını amir olduğundan, bundan böyle anılan hükmün göz önünde tutulması,
Onaylama İşlem: Damga Vergisi - Hem Daire Nüshasından Damga Vergisi Alma - Hem de İlgiliye Verilen Nüshadan Damga Vergisi Alma
2- İmza onaylaması şeklinde yapılan taahhütname veya sözleşmeler nedeniyle, hem ilgiliye verilen (asıl damga vergisi) ve hem de cilbende takılan (daire nüshası) sebebiyle damga vergisi tahsil edildiği saptanmıştır.
Damga Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı Tablosunun I/C-11. bendi uyarınca, kişiler tarafından imzalanan veya imzası ikrar olunan (düzenleme sayılmayıp) onaylama biçimde gerçekleştirilen iş kâğıtlarının (noterlik dairesinde saklanacak) imzalı nüshalarının damga vergisinden bağışık olduğunun, eğer ilgililer kendilerinin imzası bulunan birden çok nüsha isterlerse ancak onlar sebebiyle (asıl damga vergisi) tahsil edilebileceğinin unutulmaması, taraflara gereksiz külfet yüklenmemesi,
Onaylama Şerhi: Tarihi Rakamla Yazma - Yazı ile Yazmama
3- Onay suretiyle yapılan ... yevmiye sayılı iş kâğıtlarında olduğu gibi, tasdikin sadece tarih konulmak suretiyle yapıldığı müşahede olunmuştur.
Onaylama suretiyle yapılan işlemlerin, 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 92. maddesinde yazılı esaslara uygun şekilde yapılması, işlemin yapılış tarihinin hem rakam ile hem de yazı ile yazılması gereğinin uygulamada ihmal olunmaması,
Onaylama Şerhi Yazmadan İş Kâğıdı Tasdik Etme
4- Türkiye Halk Bankası Bitlis Şubesince verilen ticarî kredi sözleşmelerinde, hariçte iş kâğıdını imzalayıp, bunu noterlikte kabul eden ilgililerin imzalarının ve işlem tarihinin onaylanmasına dair bir şerh yazılmadan, sırf noterlik kaşesi basılıp, kâğıdın mühürlenmesi ile yetinildiği ve imza ile iktifa olunduğu görülmüştür.
1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 90-92. maddeleri uyarınca dışarıda yazılıp, imzalanmış iş kâğıdı üzerindeki imzanın noter huzurunda kabul olunduğuna dair şerh yazılmadan ve bunun üzerine iş kâğıdının tasdik edildiği tarih de konulmadan, sırf imza ve mühür koymanın işlemin onama şeklinde yapıldığının kabulü için yeterli sayılamayacağının bilinmesi,
Onaylama Şerhi: İmzanın Kime Ait Olduğu Belirtmeme

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə