Noterlik dairesi A. Konu başliklari b. Öneri metinleri

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.42 Mb.
səhifə11/22
tarix14.08.2018
ölçüsü1.42 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22

Sözleşme içeriğinin iyi bir şekilde okunarak matrahın belirlenmesi ile aynı asıldan doğma iki ayrı hukukî muamele oluşturan işlemlerden Damga Vergisi Kanunu'nun 6/2. maddesi uyarınca bunlardan en yüksek vergi alınması gerektiren işlem üzerinden alınması icabettiğinin göz önünde tutulması,
Müteselsil kefalet asıl işlemle birlikte birbiri ile ilgili iş sayıldığı ve aynı asıldan doğma olduğu için Damga Vergisi Kanununun 6. maddesi uyarınca bunlardan en yüksek olanı üzerinden verginin alınması gerektiği,
Türkiye Noterler Birliği'nin 1997/3 sayılı genelgesi uyarınca KDV düşüldükten sonra kalan meblağın matrah olarak nazara alınması,
Hususlarının unutulmaması,
22- Suret çıkarmaya ilişkin 2007/55373 yevmiye sayılı, 885.750,00 TL toplam bedelli, kiracının kira bedeline karşılık kira dönemi sonuna kadar kambiyo senedi tanzimle kiralayana vereceğinin " kararlaştırıldığı işyeri kira sözleşmesinde, söz konusu teminatın gözden kaçırılarak 6.643,13 TL yerine 5.314,00 TL eksiğiyle 1.329,13 TL damga vergisi alındığı görülmüştür.
Kiracının, kiralanana vereceği kullanma ve diğer zararlar karşılığı alınacak bedel, akdi garanti eden ve mal sahibinin haklarını teminat altına alan bir hüküm olduğu; Damga Vergisi Kanunu uygulamasında bunun (DVK 6.md.) asıl işlemle bağlantısı nedeniyle birbiri ile ilgili işlem sayılması gerektiğinden; (kira) ile (teminatın) damga vergilerinin ayrı ayrı kendi matrah ve oranlarına göre hesaplanıp, bunlardan yalnızca en büyük olanın alınması icap ettiğinin,
23- Noterlik dairesi ile ilgili kira mukavelesine ait damga vergisinin yatırılmadığı saptanmış, 139,80 TL noksanlık tamamlattırılmıştır.
488 sayılı Damga Vergisi Yasası' nın 1. maddesi ve ekli 1 sayılı tablonun I/1-c pozisyonuna göre, kira kontratlarının mukavele süresi ve kira bedeline göre damga vergisine tâbi tutulacağının, noterliğin taraf olduğu sözleşmelerde de nazara alınması,
Yap - İşlet - Devret Modeli
24- 2011/1171 yevmiye sayılı yap işlet devret yöntemiyle kiraya verme sözleşmesinde, arsa üzerine yapılması ve işletme sonunda devredilmesi öngörülen otel için yatırım harcamasına yönelik bir beyan ve bilgi bulunmamasına, 25 yıllık kira döneminde ise toplam 1.626.846,16 TL ile ayrıca sözleşmenin haksız tasfiyesinde 450.000 TL cezai şart ödenmesinin öngörülmesi üzerine 3.712,50 TL yerine 9.708,98 TL fazlasıyla 13.421,48 TL damga vergisi tahakkuk ve tahsil edildiği belirlenmiştir.
TNB'nin 2006/39 sayılı Genelgesi ve dayanağı Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 09/03/2006 tarih ve 16073 sayılı yazısında da değinildiği üzere; 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası, "Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde Damga Vergisi en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır." 492 sayılı Harçlar Kanununun 46 ncı maddesinde de, "Birbirleriyle ilgili işler bir arada bulunuyorsa en yüksek harç alınmasını gerektiren iş üzerinden bir harç alınır." hükümlerini taşıdığı,
Buna göre, kiralayana kullandırılan gayrimenkulle ilgili sözleşmede, yapım işi ile işletme olmak üzere iki akit veya işlemin varlığı kabul edileceği, bu durumda aynı asıldan doğma bu iki işlem dikkate alınarak bu tür sözleşmelerden;
a) Yatırım harcamasının bilinen veya tahmini değeri üzerinden binde 8,25 nispetinde,

b) Kiralama işleminden ise kira bedelleri toplamı üzerinden 1,65 nispetinde,
Hesaplanacak damga vergisinden yüksek olanının tahsil edileceğinin,
Harçlar Kanununun 38/2. maddesinde gösterilen pey akçesi, zamanı rücu, ücret tevkifi ve cezai şart gibi bir aktin müeyyidesi kabilinden olan taahhütler hariç, söz konusu durumlarda olduğu gibi asıl sözleşmenin ya da yüklenimin konusunu oluşturan değerlerin, muhtelif bölüm ve parçalardan ve sebeplerden meydana gelmesi halinde, bunların toplanması suretiyle yani edim karşılıklarının bir araya getirilmesi sonucu oluşacak rakama göre damga vergisi (harç olması gerekir,) Harçlar Kanunun 46. maddesi uyarınca birbiri ile ilgili işlem sayıldığından yüksek olandan alınması gerekir.) alınması gerektiğinin,
Unutulmaması,
73- KREDİ
Kredi: Banka Tarafından Kredi Alacağının 3. Şahsa Temliki - Harç ve Damga Vergisi Alma
1- 2008/6636 yevmiye sayılı iki imzalı temliknamede, Şekerbank A.Ş' nin borçluların kullanmış oldukları kredilerden dolayı doğmuş bulunan alacaklarının tamamını 3.100.000 USD ( 3.701.090,00 TL ) bedelle 3. bir şahsa temlik ettiği iş kâğıdında, temlik alan ve eden arasında herhangi bir kredi ilişkisi bulunmadığı da dikkate alındığında, kredi borçlarını tahsil edemeyen bankanın alacaklarını temlik etmesinde harç ve damga vergisi bağışıklığı söz konusu olmadığı halde 6.661,96 TL harç, 27.758,18 TL damga vergisi alınmadığı gözlemlenmiş, eksiklik ikmal ettirilmiştir.
TNB'nin 2007/13 sayılı genelgesinde açıklandığı üzere bu tür temliknamelerin kredinin geri dönüşü olarak değerlendirilemeyeceğinden harç ve damga vergisi tahsil edilmesi gerektiğinin anımsanması
1- 2017/6636 yevmiye sayılı iki imzalı temliknamede, Şekerbank A.Ş.'nin borçluların kullanmış oldukları kredilerden dolayı doğmuş bulunan alacaklarının tamamını 1.000.000,00 TL bedelle 3. bir şahsa temlik ettiği iş kâğıdında, Banka tarafından kredi alacağının temliki işlemi damga vergisinden muaf olduğu halde 9.480,00 TL damga vergisi alındığı gözlemlenmiştir. (Not: 09/08/2016 tarihinden itibaren yapılan işlemlere yöneliktir.)

Kredi: Yabancı Kişi - Damga Vergisi Muafiyeti


2- 2006/8491 yevmiye sayılı bir imzalı Kutlutaş-Dillingham adi ortaklığının, 1.100.000 Usd (1.3386) tutarındaki İzmir-Aydın otoyolu yapımı için kullanmış olduğu kredinin ödenmesi ve teminatını oluşturduğunun işlemde belirtilip, TNB genelgesinin de eklenilmesine rağmen yabancı ortağa isabet eden miktar üzerinden alınmaması gerektiği halde 677,81 TL harç ve 5.522,73 TL damga vergisinin alındığı görülmüştür.
(2006/11062, 13817, 16676, 19735, 31232, 43243, 2007/18438, 22966, 32938, 48887, 2008/508 yevmiye sayılılarda da aynı davranışın sergilenmesi sonucu toplam olarak 14.610,85 TL harç ve 138.540,06 TL damga vergisinin tahsil edildiği anlaşılmıştır.)
Türkiye Noterler Birliği'nin 2008/45 sayılı Genelgesinde aynı konuya değinilmiş, 5035 sayılı Kanun ile tüm kredilerin ve bunlara ilişkin teminatların harç ve damga vergisinden muaf hale getirildiğinin hatırda tutularak, kredilerle ilgili olarak 492 sayılı Harçlar Kanunun 123. maddesinde "…bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödemelerine ilişkin işlemler harca tabi tutulmaz" hükmü ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli tabloda yer alan istisna hükümlerinin IV - Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kâğıtlar bölümünün 23. fıkrasında "Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kâğıtlar ile üzerine konulacak şerhlerin (kredilerin kullanımları hariç) (6728 sayılı Yasayla 09/08/2016 tarihinden itibaren kredilerin kullanımları da istisna kapsamına alınmıştır.) damga vergisinden istisna edildiğinin bilinmesi,
Türkiye'de faaliyet gösteren, yurt dışında yerleşik şirket tarafından kredinin kullanılması, geri ödenmesi ve teminatına ilişkin olarak düzenlenen kâğıtların damga vergisinden, yapılacak işlemlerin ise harçtan istisna edildiğine dair herhangi bir düzenlemeye ise yer verilmediğinin hatırda tutulması,

74- KOOPERATİF
Kooperatif Ana Sözleşme Tasdiki: Harç Alma - Damga Vergisi Alma

1- ... yevmiye sayılı kooperatif ana sözleşmesinin tasdikinden maktu harç ve damga vergisi alındığı görülmüştür.
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 93/1-b maddesi gereğince, bütün kooperatiflerin diğer bir kısım işlemlerinde olduğu gibi, ana sözleşmelerinin tasdikinde de damga vergisi ve harç alınamayacağının bilinmesi,


Kooperatif Üyelik Başvurusu: Tarım Satış Kooperatifine - Harç ve Damga - Tarım Kredi Kooperatifine

2- Tarım Satış Kooperatifine üye olmak için taahhütte bulunan şahıslarca imzalanan iş kâğıtlarından muaf olduğu düşüncesiyle harç ve damga vergisi alınmadığı anlaşılmış, eksiklik tamamlattırılmıştır.
Tarım Kredi Kooperatifleri hakkındaki 1581 sayılı Kanun'un 19. maddesinin getirdiği istisna ayrık olmak üzere diğer kooperatiflere ortak olma taahhüdünde bulunan şahısların işlemlerinden harç ve damga vergisi alınması, Tarım Satış Kooperatifleri Kanunu'nun 21. maddesinin bu hususta bir muafiyet getirmediğinin, Maliye Bakanlığı GGM'nin 9/10/1965 tarih ve 2101108-787/42655 sayılı Mütalâaları'nda da belirtildiği üzere, bu kooperatiflere ortak olmak isteyen şahısların imzaladıkları taahhütname veya mektuplarından harç ve damga vergisi tahsili gerektiğinin hatırda bulundurulması,


Kooperatif: Kalkınma Kooperatifi - İmza Sirküleri - Harç

3- ... sayılı Gürsu Köyü Kalkınma Kooperatifi başkanı ile iki üyesinin tanzim ettirdikleri imza sirkülerinden, muaf olduğu gerekçesiyle harç alınmadığı görülmüş, eksiklik tamamlattırılmıştır.
1163 sayılı Kooperatifler Yasası'nın 93. maddesi ile her nevi kooperatiflerin defter ve ana sözleşme tasdikleri ile aynı Yasa'nın 13. maddesi uyarınca verilecek bildirimlerin harç ve damga vergisinden muaf tutulduğunun, imza sirkülerlerinin bunun içinde sayılmadığının, Kalkınma Kooperatiflerinin tabi oldukları özel bir yasa ve kendilerine bağışıklık sağlayan özel bir yasal hüküm bulunmadığının unutulmaması,


Kooperatif Hisse Devri: Mukavele Devri - Damga Vergisi

4- ... sayılı "kooperatif hisse devri" adı altında yapılan sözleşmelerin, "mukavele devri" niteliğinde sayılması suretiyle, bunlardan 1/4 oranında damga vergisi alındığı belirlenmiş, eksiklik tamamlattırılmıştır.
1163 sayılı Kooperatifler Yasası'nın 14. maddesi yalnız "ortaklığın devrine" ilişkin olup, "payın devrini" düzenlemediği gibi, bu nitelikteki işlemlerin "bir hakkın başkasına aktarılması" mahiyetinde olup, Damga Vergisi Kanunu'nun 14/2. maddesinin kastettiği anlamda bir "mukavele devri" olmadığının ve dolayısıyla da damga vergisinin ¼ oranında alınamayacağının bilinmesi,


Kooperatif Hisse Devri: Ortaklık Payının Bölünmesi - Hukuka Aykırı İşlem
5- 2006/24841 yevmiye sayılıda; S.S Gaziantep Taksi ve Minibüs Galericileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifine ait 1/2 payın 24.000,00 TL' ye devrine ilişkin iki imzalı sözleşmede, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19.maddesinin 1. Fıkrasında yer alan "Kooperatife giren her şahıstan (her şahıs tarafından) en az bir ortaklık payı alınması gerekir" hükmü karşısında, tasfiye halinde olsa bile kooperatif ortaklık payının bölünmesi mümkün bulunmamasına rağmen payın bölünmesi suretiyle işlem ifa edilerek harç ve damga vergisi alındığı gözlemlenmiştir.
TNB'nin 10/09/1996 gün ve 42 sayılı genelgelerinde de açıklandığı üzere 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19.maddesinin 1.fıkrasında yer alan "Kooperatife giren her şahıstan (her şahıs tarafından) en az bir ortaklık payı alınması gerekir" hükmü karşısında, tasfiye halinde olsa bile kooperatif ortaklık payının bölünmesi, kooperatif ortaklık payının bölünmesine yönelik taahhütname veya muvafakatname düzenlenmesi mümkün bulunmadığının hatırdan çıkartılmaması, ayrıca anılan işlem nedeniyle de harç ve damga vergisi alınamayacağının bilinmesi,


75- KÖY

Köy: Harç Mükellefiyeti
1- ... sayılıda, Köy hükmi şahsiyeti adına muhtar PTT acenteliğini üstlenip, 2.000 liralık teminatı da yatırmayı üstlendiği halde, bu taahhütnameden köyün genel Bütçeye dâhil kuruluş olduğu ve harçtan muaf bulunduğu düşüncesiyle harç alınmadığı belirlenmiş, 500 liralık noksanlık ikmal ettirilmiştir.
Köyler, Damga Vergisi Kanunu'nun 8. maddesi gereğince, resmî daire sayılarak damgadan muaf tutulmuş ise de, Harçlar Kanunu'nun 13/j maddesinde sayılan Genel Bütçeye dâhil kurum olmadığı gibi, bahsi geçen kuruluşların da yalnız 492 sayılı Yasa'ya bağlı 1 ve 3 sayılı Tarifelerdeki harçlardan muaf olduklarının, noter harçlarının ise 2 sayılı Tarifede gösterilip, bu kapsamda kalmadığının unutulmaması,


76- KUR'A

Kur'a: Harç: İşlem Başı/İmza Başı - Damga Vergisi Alma
1- ... sayılı işlemle, talep üzerine mahalline gidilerek Yalvaç'ta faaliyet gösteren bir yapı kooperatifinin gerçekleştirdiği daire ve dükkânların kur'a çekilişinin yapıldığı, bu tutanak sebebiyle imza başına maktu harç ile bunun yanında 150 TL damga vergisi bedeli tahsil olunduğu saptanmıştır.
Talepte bulunanın imza sayısı itibariyle herhangi bir harç eksikliğine neden olunmamakla birlikte, bu gibi davet üzerine hususi müesseselerin kur'a, seçim ve toplantılarında hazır olunarak düzenlenecek tutanakların, Harçlar Kanunu'nun 2 sayılı Tablosunun II. Maktu harçlar bölümünün 8. maddesi mucibince, maktu ve işlem başına harca tabi tutulduğunun, bu kabil muamelelerin ismen sayılmadıkları ve mahiyetleri gereği vergili kâğıtlardan sayılmadığı gibi, 488 sayılı Yasa'ya bağlı 1 sayılı Tabloda yer almamaları sebebiyle damga vergisine tabi bulunmadığının hatırdan çıkarılmaması,


77- MAL BİLDİRİMİ
Masraf Bildirimi: Sendika Üyesine Ait - Tam Ücret Alma
1- ... sayılı, sendika üyesinin 2821 sayılı Yasa gereğince 8 yıl için tevdi ettiği mal beyannamelerine ait işlemlerde, ...X8 sene =... TL tam ve indirimsiz emanet saklama ücreti alındığı görülmüştür.
2821 sayılı Sendikalar Yasası'nın 64. maddesi gereğince, bu nevi işlemlerden ancak yarı nispetinde ücret alınabileceğinin unutulmaması,

78- MİLYONLUK İŞLEM


Milyonluk İşlem: Gelirleri Ortak Cari Hesaba Yatırmayı Unutma
1- Özel milyonluk işlemlerin gelirlerinin ortak cari hesaba yatırılışı ile ilgili olarak yapılan incelemede; ... sayılı işlem gelirinin söz konusu hesaba yatırılmasının unutulduğu saptanmış, denetim sırasında gereği yaptırılmıştır.
Bu kabil işlemlerden alınan ücret ve sair hisse tutarlarının 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 109. maddesi hükmü gereği, en geç beş iş günü içerisinde, ortak cari hesaba yatırılması hususuna gereken önemin atfedilmesi, sorumluluk tevlit edebilecek bu neviden ihmali hareketlere bundan böyle yol açılmaması,

79- MİRAS-TAKSİM

Miras Taksim Sözleşmesi: Değersiz İşlem - İmza Başına Harç Alma
1- ... sayılı 8 imzalı değersiz miras taksim mukavelesinin tetkikinde, imza başına maktu ... liradan ... TL harç alındığı görülmüştür.

Harçlar Kanunu'na bağlı 2 sayılı Tarifenin II/11. bendi gereğince, miras taksim mukavelelerinden herhangi bir değer ihtiva etmiyorsa (işlem başına) maktu ... TL harç alınması gerektiğinin bilinmesi,
Miras Taksim Sözleşmesi: Değerli İşlem - Maktu Harç Alma
2- ... sayılı 4 imzalı ... TL değerli miras taksim sözleşmesinin incelenmesinde, işlem başı maktu harç alındığı anlaşılmıştır.
Harçlar Kanunu'na bağlı 2 sayılı Noterlik Harçları Tarifesi'nin önceki şeklinde, değerli olan ve olmayan diğer bir kısım işlemler gibi miras taksim sözleşmelerinden de (maktu) harç alınması hüküm altına almış iken, söz konusu II/11. bendin başına sonraki değişiklikle (belli bir meblağı ihtiva etmeyen) cümleciği eklendiğinden, her iki nevi miras taksim sözleşmesi arasında harç hesabı yönünden farklı uygulama yapılması gerekmekle, taraflar bu nevi bir sözleşmede değer belirtmişlerse, imza sayısına göre nispî harç alınması icabettiğinin bundan böyle hatırda tutulması,


Miras Taksim Sözleşmesi: Veraset ve İntikal Vergisinden Yararlanarak Tereke Değerini Bulma


3- (AA)'nın ölümü üzerine, 6 mirasçı, kendi aralarında tüm terekeyi kapsar şekilde miras taksim sözleşmesi yaparlarken, ticarethaneyi devralan (BA) tüm veraset ve intikal vergisi olan ... lirayı da ödemeyi üstlendiği halde, yalnızca beyan edilen veraset ve intikal vergisi değeri üzerinden imza başı harç ve damga vergisi tahsil edildiği anlaşılmıştır.
Mirasçılar, terekeye dâhil mallar için değer göstermeden, miras taksim sözleşmesi tanzim ettirebilirler ise de, tüm mallar nedeni ile yapılan taksim sözleşmesi içinde yer alan veraset ve intikal vergisi hısımlık dereceleri bilinen mirasçılar için parada belirlenen oranda hesaplanıp bulunduğuna göre, bu matematik işlemin geriye doğru izlenmesi suretiyle, tereke değeri tespit edilebileceğinden, bu gibi durumlarda yalnızca ödenmesi taahhüt edilen veraset ve intikal vergi miktarının harç ve damga vergisi yapılmaması, (tereke değeri) saptanarak daha yüksek tutarlı bu miktarın harç ve damga vergisi matrahı yapılması,
Mirasçının, diğerlerine ait vergi borcunu ödemeyi üstlenmesi olayı, Vergi İdaresine karşı değil de, başkaları lehine vuku bulmuşsa, bu işlemin kefaletname olarak kabulü suretiyle Damga Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı Tablosunun I/C-16. Pozisyonuna dayanılarak damga vergisinden bağışık sayılamayacağının da göz önünde bulundurulması,
Mirastan Feragat Sözleşmesi: Nüfus İdaresine Bildirmeme
4- Mirastan feragat sözleşmelerinin, nüfus müdürlüğüne bildirilmediği ifade ve müşahede edilmiştir.
Türkiye Noterler Birliği’nin 1989/15 sayılı Genelgesi'nde de açıklandığı veçhile, 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 69. maddesinin, vasiyetnameleri ve sair ölüme bağlı tasarrufları yapanların ölmeleri halinde bilgi verilmesi için, durumun kayıtlı oldukları nüfus idaresine yazı ile bildirilir, hükmünü taşıması ve Medenî Kanun'da miras mukavelelerini düzenleyen maddeler ölüme bağlı tasarruflar bölümünde yer alması sebebiyle, mirastan feragat sözleşmelerinin de, Noterlik Kanunu'nun 69. maddesi uyarınca, adı geçen idareye bildirilmesi,
NOT: TNB'nin 2003/45 sayılı genelgesi ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün 29/08/2003 tarih ve 16259 sayılı yazısında da belirtildiği üzere; Mernis projesi çerçevesinde on-line sisteme geçildiğinden bu tür bildirimlerin noterlerin bulundukları yer nüfus müdürlüklerine gönderilmesinde yasal bir engel olmadığı, hizmette güven, sürat ve etkinlik sağlayacağı ve buna göre işlem yapılmasının uygun olacağı hususundaki görüşü doğrultusunda Nüfus Müdürlüklerine gönderilecek bildirimlerin işlemi yapan noterin bulunduğu yer nüfus müdürlüğüne gönderilmesi hususunun düşünülmesi


80- MOTORLU ARAÇ

Motorlu Araç Satış: Kasko - Listede Olmayan Araçlar - Rayiç Değer
1- ... sayılı, 1975 model Ford Minibüs satışı ile ilgili, 25/04/1991 günlü işlemde, Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince tespit edilen o tarihte geçerli listede bu yıla ait modelin bulunmadığı düşüncesiyle, tarafların 500.000 liralık değer beyanı ile yetinildiği, son yılın değerine göre her yıl için %10 indirim yapılarak değerinin saptanması yoluna gidilmediği,

... yevmiye numaralı, 29/04/1991 günlü işlemde yine aynı marka 1973 model arabanın satışında 1.500.000 liralık değerin esas alındığı,

... sayılıda, Renault 1975 model arabanın değerinin, 30/04/1991 günlü satışında 1.000.000 liralık değer beyanı ile yetinildiği,
Görülmüş, durum maliyeye duyurulmuştur.
492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 43. maddesi uyarınca, motorlu kara taşıtları ile ilgili alım, satım ve her türlü taahhütte, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince tespit ve ilan edilen kasko değerlerinin esas alınacağı, eski model taşıtların asgarî değerinin de o taşıtların listede yer alan en eski modelleri için belirlenen değerden, her model yılı için %10 indirim yapılmak suretiyle tespit olunacağının bilinmesi,
Motorlu Taşıtlar Vergisi: Ödendiğini Belgeleme
2- Bir kısım plakalı motorlu aracın satışına dair işlemde, motorlu taşıtlar vergisinin ödenip ödenmediğinin, bu yönü ile mükellefin ilgisi bulunup, bulunmadığının araştırılmadığı, bazılarında da önceki yıllar aracın noterlikte satıldığı gerekçesiyle bu verginin aranmadığı belirlenmiş, gereğine tevessül edilmiştir.
3418 sayılı Yasa ile değişik 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Yasası'nın 13/c-son maddesi mucibince, noterlerin motorlu taşıtların her türlü satış ve devir işlemlerini yapmadan önce, bu verginin ödendiğini gösterir belgeyi istemeye mecbur, aksi halde ödenmemiş olan vergiden mükellefle birlikte müteselsilen sorumlu olduğunun bilinmesi,


197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Yasası'nın 5, 6 ve 9. maddeleri gereğince, bu vergi yasa ve takvim yılına göre hesaplanıp alındığına nazaran, geçen seneler içinde aynı araba için satış işlemi yapılmış olmasının bu zorunluluğu kaldırmayacağının hatırda tutulması, son yıla ait verginin ödenmiş olması da daha evvelkilerin alınmış olmasına delalet etmeyeceğinden taşıtın kayıtlı olduğu vergi dairesinden "motorlu araçlar vergisi ile ilişiği bulunmadığı" yolunda belge istenmesi,

81- MUKAVELE DEVRİ


Mukavele Devri: Değerli Sözleşmenin Devri - Damga Vergisi (Tam) Alma
1- ... sayılı, 205.000 TL değerli mukavelenin aynen üçüncü bir şahsa devrine ilişkin işlemden 1.538 TL damga vergisi alındığı tespit edilmiştir.
Bu gibi mukavele devri işlemlerinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 14/2. maddesine tevfikan, aslından alınan verginin 1/4'ünün alınması,
Mukavele Devri: Taşeronluk Sözleşmesi - Damga Vergisi
2- Müteahhidin, kendi yapacağı işin bir kısmını, bir taşerona yaptırmasına dair sözleşmeden, mukavele devri olarak nitelenmesi suretiyle, aslından alınacak oranda hesaplanan damga vergisinin 1/4'ünün tahsil edildiği belirlenmiş, noksanlık için gereği ifa ettirilmiştir.
Taşeronluk sözleşmesi, hukukî hüküm ve etkileri itibarı ile mukavelenin yerine geçen bir sonuç yaratmadığından, bu nevi işlemlere Damga Vergisi Kanunu'nun 14/2. maddesinin uygulanma imkânının olamayacağının hatırda tutulması,


82- MUVAFAKATNAME
Muvafakatname: Anne ve Babanın Muvafakati - Müstenidat
1- Reşit olmayan kişilerin, yurt dışına çıkabilmesi için, velilerince verilen muvafakatnamelerde, sözü geçen iş kâğıtlarına müstenidat olarak belge eklenmediği görülmüştür.
Noterler Birliğinin 1980/23 sayılı Genelgesi'nde de açıklandığı veçhile, reşit olmayan kişilerin, yurt dışına çıkabilmesi için tanzim olunan muvafakatnameler tanzim edilirken, gerekli belge veya örneklerinin ilgiliden istenip, müstenidat olarak işleme eklenmesinin usul edinilmesi,
Muvafakatname: Aynı Zamanda Değersiz Taahhüde İlişkin Olması - Damga Vergisi
2- 1992/12377 sayılıda, velayeti altındaki çocuğunun araba edinmesine muvafakat eden veli, aynı zamanda evladının verdiği her türlü zararı da karşılamayı şimdiden taahhüt ettiği halde, işleme yalnızca muvafakatname olarak bakılarak harç alınmakla yetinildiği, damga vergisi karşılığı tahsil olunmadığı belirlenmiş, eksiklik giderilmiştir.
Kişilerin, muvafakatname niteliğindeki beyanlarının aynı zamanda bir yükümlülüğü de içermesi halinde, o kâğıdın ikinci bir işlemi ve taahhütnameyi de ihtiva ettiği kabul edileceğinden, damga vergisinin ilgili olan işlemlerin vergiye tabi olanına göre tahsil edilmesi gerektiğinin,
Muvafakatnameler, Damga Vergisi Kanunu'nun 1 sayılı tablosunda açıkça vergiye tabi kâğıt olarak sayılmadıkları ve hukukî nitelikleri gereği diğer bir kâğıda benzetilerek de damga vergisine tabi tutulamayacaklarından, muvafakat edilen husus (muvafakat işlemi) dışında (damga vergisine tabi bir işlemi) olayımızda olduğu gibi bir değersiz taahhütnameyi oluşturuyorsa, kâğıdın o kısma ait işleminin mahiyetine göre damga vergisi konusu yapılması icabettiğinin unutulmaması,
Muvafakatname, Damga Vergisi Alma
3- Başka bir işlemle bir araya gelmeden, tek başına tanzim edilen muvafakatnamelerden, damga vergisi tahsil edildiği anlaşılmıştır.


HİGM'nin 12/10/1972 tarih ve 995 sayılı mütalaasında da belirtildiği üzere;


Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə