Noterlik dairesi A. Konu başliklari b. Öneri metinleriYüklə 1.42 Mb.
səhifə19/22
tarix14.08.2018
ölçüsü1.42 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

TNB'nin 1985/9 sayılı Genelgesi'nde zikredilen, Bakanlık HİGM'nin 11/01/1985 ve 752 sayılı, 11/03/1981 tarih ve 124/9-5851 sayılı Mütalâaları uyarınca, Noterlik Yasası'nın 99. maddesinde yazılı yabancı dildeki kâğıdın örneğinin çıkarılması işlemi ayrık olmak üzere, sözü edilen Yasanın 103. maddesine müsteniden yapılan tercümelerde evrak asıllarının fotokopilerinin iş kâğıdına eklenmesi gerekmediğinin ve Noterlik Ücret Tarifesi'ne nazaran da çevirme ücretine ilaveten ayrıca karşılaştırma ücreti alınamayacağının bilinmesi,
Müstenit olarak iş kâğıdına eklenecek belgeleri açıklayan Noterlik Yasası'nın 79. maddesinin ilgililerin zararına olarak masrafları çoğaltacak şekilde genişletilerek tatbikine cevaz bulunmadığının hatırda tutulması,
Tercüme: Tercüme Bürosunun Yaptığı Tercüme - Tercümanın Kimliğini Belirtmeme
4- ABC tercüme bürosu tarafından yapılan tercümelerde; ilgili metinlerde tercümeyi yapan şahsın hüviyetinin de belirtilmediği anlaşılmıştır.
Tercümeyi yapan büroda çalışan tercümanların hepsi yeminli bile olsa, tercümenin kimin tarafından yapıldığının belgelenmesi, Noterlik Kanunu'nun 103. maddesinin açık hükmü ile istenmiş olduğundan; yasal kurallara uyulmasına özen gösterilmesi,
Tercüme: Protesto Esnasında Yabancı Dilde Yazılmış Bonoyu Tercüme
Harç: (Asıl) ve (Tercüme Suret Harcı) - Aslın Damga Vergisi - Türk Parası Karşılığının Bulunacağı An - Tercüme Suret Damga Vergisi

5- ... Bu öneri çıkarıldı (Protesto tercümesinden damga vergisi alınması hususu)
Tercüme: Yabancı Para - Türk Parasına Çevirme Tarihi
6- ... sayılı iş kâğıdında, Peter Draga ile alıcı Otto Maier arasında 25/05/1988 tarihinde haricen kendi aralarında almanca olarak yapılan menkul satış sözleşmesinin tercümesi yapılırken, Türkiye'de bunun hükümlerinden de yararlanıldığı halde, 5.100 DM ve 18/10/1990 tarihi itibariyle 10.179.000 TL tutan meblağa göre damga vergisi karşılığının ikmal ettirilmediği belirlenmiş, eksiklik tamamlattırılmıştır.
İlgililerin noterlikte yabancı dilde yazılmış özel evraklarını tercüme ettirmeleri halinde, bunların içindeki akitlerin hükümlerinden yararlanılmış olacağından, çeviri esnasında ayrıca Damga Vergisi Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca alınmayan damga vergisinin de tahsili icabettiğinin, işlemdeki imzalama tarihine doğru geri gidilerek, geçmişteki döviz satış kurunun esas alınmasının söz konusu olamayacağının; damga vergisi borcunun doğmadığı bir tarihe göre vergi matrahı bulunmasının, Vergi Hukukunun ana ilkelerine uymayacağının; bu esasın dövizin değerinin yükselmesi veya düşmesi arasında farklılık yaratamayacağının hatırdan çıkarılmaması,
Tercüme: Çeviriye Eklenen Yabancı Dildeki Metnin Sureti (Fotokopisi) - Değerli Kâğıt Bedeli
7- Tercüme işlemlerine ilgilinin talebi üzerine, yabancı dilde yazılmış metin fotokopileri (suretleri) eklenmiş olmasına rağmen, değerli kâğıt bedeli hesaplanırken yalnızca çeviri metni nedeniyle değerli kâğıt bedeli tahakkuk ettirildiği, çeviriye eklenen yabancı dil metnin fotokopilerinin değerlendirmeye tabi tutulmadığı belirlenmiş, noksanlık tamamlattırılmıştır.
Tercümeye eklenen yabancı dil metnin noter tarafından imzalanıp mühürlenerek resmileştirildiği, artık her ikisinin de ilgili tarafından birlikte kullanılabilir hale geldiği göz önünde tutularak, bunların iş kâğıdına eklenen lüzumsuz kâğıtlar gibi nitelenmesi mümkün olmadığından, tümünün birlikte değerli kâğıt konusu yapılmasının unutulmaması,
8- 2002/8579 yevmiye sayılı yıllık minimum 100.000 Euro (1.176.566) değer ihtiva eden, iki yıl süreli distribütörlük anlaşmasının yapılan çevirisinden 1.764.849.000 lira damga vergisinin alınmadığı görülmüştür.
Türkiye Noterler Birliği'nin 1996/54 sayılı genelgesinde açıklandığı üzere, yabancı bir memlekette düzenlenen kâğıtların noterde tercümesinin yaptırılması kâğıdın hükmünden faydalanılması anlamına geldiği için bahsi geçen distribütörlük sözleşmesinin 488 sayılı Kanunun ( I ) Sayılı Tablosunun I-1/a fıkrasına göre binde 7.5 oranında damga vergisine tabi tutulması gerektiğinin bilinmesi, (Sözleşme distribütör)
9- 2000/54550 yevmiye numaralı Arapça’dan Türkçe'ye çevrisi yapılan sözleşme içeriğinde Senabil şirketler gurubunun midas turizm şirketi ile yaptıkları akitte otel senabilde 01/11/2000 – 28/12/2000 tarihleri arasında 50 gün süre ile 100 kişinin kalması için rezervasyon yapacağının ve bir kişinin günlük masrafının ise 50 SAR (179.377) olacağının belirtildiği halde (50x50=2.500x100=250.000 SAR) bu değerin dikkate alınmadan maktu olarak işlemin çeviri ücreti alınarak yapıldığı, damga vergisinin 335.101.875 lira tahsil edildiği anlaşılmıştır.
İlgililerin yabancı dilde yazılmış evraklarını tercüme ettirmeleri halinde 488 sayılı Damga Vergisi Yasasının 3. maddesi gereğince öncelikle aslın damga vergisine tabi tutulması gerektiğinin hatırdan çıkarılmaması,
Tercüman
10- 18/09/2007 tarihli tutanakla tercüman (AÜ)'nün 36 ayrı dili bildiğine dair yemin tutanağı düzenlendiği tespit edilmiştir.
Bir şahsın kabiliyeti ile de bağlı olarak birbirine yakın özellikle aynı kökenden gelen ve yaygın olarak kullanılan birkaç dili yeterli seviyede bildiği kabul edilse bile, kökenleri, dil yapıları farklı 36 dili resmi evrak düzenlenmesine esas olmak üzere tercüme etme seviyesinde bildiğinin kabul edilmesinin hayatın gerçekleriyle bağdaşmayacağı da dikkate alınarak,
TNB'nin 1982/17 ve 1985/100 sayılı genelgelerinde belirtildiği üzere;
"Noterlikte yaptırılacak tercüme evraklarının, tercüman büroları tarafından değil, tercümeyi yapan tercüman tarafından imzalanması gerektiği,
Bu itibarla tercümanın seçiminde ve tercüme işlemlerinde kanun ve yönetmelik hükümlerinin titizlikle uygulanması,"
Çevirilerin mutlaka yeminli özel kişilere yaptırılmış olması,
Çeviriyi yapan kişinin, o dili bildiğine dair yeterlik belgesinin noterlikteki dosyasında bulunması,
Çevirinin kesinlikle gerçek bir kişi tarafından yapılması, tercüme bürosu veya bir şirketin çeviri altına imza koymasının mümkün görülmediği,"
Yine TNB'nin 2002/96 ve 2007/Hukuk 3308 sayılı genel yazılarında, 1982/17 sayılı genelge ve Yönetmeliğin 96. maddesine atıf yapılarak, çevirme işlemlerini yapacak tercümanların, yabancı dil bilgileri bakımından yeterli kişilerden seçilmesi gerektiğinin hatırlanması,
Tercümanların Yeminin Başkâtip Tarafından Yapılması
11- Bir kısım tercümanların yeminlerinin başkâtip tarafından yaptırıldığı, beyan ve müşahede edilmiştir.
Noterlik Yasası Yönetmeliğinin 96/3. maddesi uyarınca, tercümanlara ait yemin tutanaklarının noter tarafından tanzim edilmesi gerektiğinin hatırlanması,
127- TESCİL ÜCRETİ
Tescil Ücreti: Sayfa Başı Ücret Alma
1- Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlara ait sözleşmelerin eskiden olduğu gibi özel defterine aynen geçirilmesi suretiyle tescil işlemi yapıldığı ve ücretinin de yeni tarifenin yanlış anlaşılması sonucu sayfa adedince alındığı görülmüştür.
1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 108. maddesi uyarınca tescil işleminin iş kâğıdının tarih ve numarası, ilgililerin ad ve soyadları ve muamelenin mahiyetinin yazılması suretiyle yapılması ve ücretinin ... tarihinde yürürlüğe giren yeni Noterlik Ücreti Tarifesinin 6. maddesi mucibince işlem başına maktuen alınması,
Tescil Ücreti Alma: Ticarî İşletme Rehnini Tescil Etme
2- ... sayılı ticarî işletme rehni işleminin, tescil edilip ücret tarifesine göre tescil ücreti alındığı belirlenmiştir.

1447 sayılı Ticarî İşletme Rehni Kanunu'nun 5 ve 6. maddelerine göre, ticarî işletme rehninin Ticaret veya Esnaf ve Sanatkârlar Siciline tescil ile doğacağı hükme bağlandığından, söz konusu tescil işleminin noterlikte yapılamayacağının hatırdan çıkarılmaması,
128- TESPİT TUTANAĞI
Tespit Tutanağı: Şirket Sermaye Tespiti - Damga Vergisi - Sermayeye Göre Damga Vergisi Alma
1- Meslek Odaları ya da dış ticaret için, ait olduğu mercie ibraz edilmek üzere tanzim edilen ilgilisi tarafından bir ticarî işletmenin ödenmiş gerçek sermaye miktarını bildiren "Beyanname" niteliğindeki iş kâğıtlarının, gösterilen sermaye miktarına göre binde 9,48 damga vergisine tabi tutulduğu görülmüştür.
TNB'nin 1983/18 sayalı Genelgesinde söz edilen, Maliye Bakanlığı GGM'nin 02/05/1983 gün ve 2101103-721/28398 sayılı Mütalâaları'na göre, üstüne alma, üstlenme, bir şey hakkında söz verme, kendi ad ve hesabına bir gerçek kişiye veya özel ya da kamu tüzel kişisine karşı yazılı veya sözlü olarak bir işin yapılmasını veya bir malın teslimini yüklenme söz konusu olmadığından bu gibi iş kâğıtlarının taahhütname sayılamayacağının, taşıdığı başlık ve ihtiva ettiği ifade ile beyanname niteliğinde bulunduğunun dikkate alınması, bu bakımdan damga vergisine tabi tutulmaması gerektiğinin hatırda tutulması,
Tespit Tutanağı: Şirket Sermaye Tespiti - Ödenmiş Sermayeye Göre Nispî Harç ve Damga Vergisi Alma
2- Merve Turizm ve Otelcilik A.Ş'nin sermaye artışı yapabilmesi için defterleri üzerinde yapılan 1984/... sayılı tespit tutanağından, 500.000 liralık sermayenin tamamının ödendiğinin belirlendiği gerekçesiyle 1 imza itibariyle 500 TL harç ve 2.500 TL damga vergisi alındığı saptanmıştır.
Tespit işlemleri nitelikleri gereği bir taahhüdü içermedikleri için bunların muhtevalarında yazılan miktarlara bakılmaksızın, işlemlerin değersiz tutanaklar olarak harçlandırılması, aynı zamanda 488 sayılı Yasa'ya bağlı Tabloda yer almadığından dolayı bunlardan damga vergisi karşılığı alınmaması,
Tespit Tutanağı: Re'sen Tutanak Sayma - Harç
3- ... sayılı tespit tutanağından re'sen tutanak olduğu düşüncesiyle Harçlar Kanunu'nun 2 sayılı Tarifesinin II/11. maddesi uyarınca ... TL harç alındığı anlaşılmıştır.
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün 19/12/1969 gün ve 2232311-12/46818 sayılı Mütalâası'nda da belirtildiği üzere, 492 sayılı Yasa'ya bağlı 2 sayılı Tarifenin II/11 son cümlesindeki "re'sen düzenlenecek tutanaklar" sözünün, kapalı bir vasiyetnamenin açılması için veya emaneten bırakılan menkuller konusunda tanzim edilecek kâğıtları kapsadığının, durum tespiti halinde aynı Tarifenin II/7 pozisyonu gereğince iş başına ... TL harç alınması icabettiğinin unutulmaması,
Tespit Tutanağı: İdari Kararlardaki İmzaları Onaylama
4- ... sayılı iş kâğıdında yapılan işlemin, İdare Hukukuna ilişkin bulunmasına karşın, Hazineye ait gayrimenkulün imar planına nazaran ticaret alanı olduğu ve söz konusu arsanın Belediye Başkanlığınca satın alındığı takdirde, üzerine bir kattan fazla bina yapılmayacağı yolundaki Encümen kararına katılanların imzalarının, Encümen toplantısına gidilerek onaylandığı ve işlemin tespit tutanağı sayıldığı anlaşılmıştır.
Noterlik Kanunu'nun 61. maddesi "Noterler davet edildiklerinde ... özel kuruluşların ... toplantılarında hazır bulunarak durumu belgelendirirler." hükmünü içerdiğinden, Belediye Encümenleri özel kuruluş niteliğinde olmadığı gibi, toplantı ve kararları da özleri itibariyle özel hukuku değil kamu hukukunu ve özellikle İdare Hukukunu ilgilendirdiğinden, bu tür toplantılara gidilmemesi dolayısıyla bu nevi kararlara katılanların imzalarının tasdik edilmemesi,

Noterin idari kararların oluşum ve imzalanmasına katılmasına gerek ve zaruret de bulunmadığının bilinmesi,

129- TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ


Toprak Mahsulleri Ofisi: Taşıma Sözleşmesi - Tahmil, Tahliye Sözleşmesi - Değer Gösterme Zorunluluğu
1- ... sayılı iş kâğıtlarında, Toprak Mahsulleri Ofisi ile müteahhit arasında imzalanan tahmil, tahliye ve taşıma mukavelelerinden, sözleşme konusu olan menkul malın miktarının gösterilmediği yalnız birim miktara verilecek bedelinin belirtilmesiyle yetinildiği ve dolayısıyla imza başına maktu harç alındığı anlaşılmıştır.
TNB'nin 1976/5 sayılı Genelgesi'nde sözü edilen, Maliye Bakanlığı GGM'nin 22/12/1975 tarih ve 2232314150/66095 sayılı Mütalâaları'nda da belirtildiği üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatı ile müteahhit arasında yapılan bu kabil sözleşmelerde Harçlar Kanunu'nun 42. maddesi gereğince, değer gösterilmesi ve vergi matrahının açıklığa kavuşturulması icap ettiğinden yükletilen, taşınan ve boşaltılan miktar kesin olarak belli olmasa bile "tahmini miktarın" mutlaka iş kâğıdına dercedilmesi ve bu meblağa göre toplam ücretin hesaplanması suretiyle harç ve damga vergisi alınması,
TMO Veya TİGM'in Sattığı Tohumluklar: DÖÇ Yerine Geçen Kuruluş – Harç - Damga Vergisi
2- Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün sattığı tohumluklar nedeniyle verilen taahhütnamelerden, bunların muafiyeti olduğu gerekçesiyle hiçbir harç ve damga vergisi tahsil olunmadığı saptanmış, birlikte liste hazırlanıp, noksanlıklar tamamlattırılmıştır.
Türkiye Noterler Birliği’nin 20/05/1986 gün ve 40 sayılı Genelgesinde açıklandığı veçhile, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait 113, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait 114 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler 233 sayılı KHK'nin 63. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, TMO ile ilgili evvelki KHK'de ve Damga Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı Tablosunun V/4 ve 5. maddelerinde getirilen muafiyet, bu kurumun müstahsilden yapacağı alımlarla, menkul rehinlerini, ithal edeceği hububat ve unların naklinde kullanılacak her nevi malzemenin ithali sırasında düzenlenecek kâğıtları kapsayıp, çiftçiye yapılan satışları içermediği gibi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Ana Statüsü 14/12/1984 gün ve 18605 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak evvelki özel düzenlemeler kaldırıldığından, bu kuruluşla ilgili kâğıtların harçtan muaf olmadığının ve TNB'nin 16/12/1986 gün ve 86 sayılı Genelgeleri'ne konu yapılan Maliye Bakanlığı GGM'nin 25/11/1986 tarih ve DMG 2101107-1010/83418 sayılı Yazılarında da izah edildiği üzere, TİGM'in DÖÇ'leri ile birlikte diğer bir kısım kuruluşların da yerine geçip, yeni bir tüzel kişilik olduğundan Damga Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı Tablosunun V/7. maddesindeki istisnanın uygulanmasının da söz konusu olamayacağının bilinmesi,

130- TÜRK HAVA KURUMU


Türk Hava Kurumu Lehine Taahhütname: Öğrenme Amaçlı İşlem - Damga Vergisi
1- ... sayılı Türk Hava Kurumu lehine uçucu olmak için kursa katılmak üzere taahhütte, bulunan şahısların imzaladıkları iş kâğıtlarından damga vergisi alındığı anlaşılmıştır.

1606 Sayılı Türkiye Kızılay Derneği ile Türk Hava Kurumunun Bazı Vergilerden, Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına Dair Kanun'un 1 ve 3. maddelerinde kabul edilen muafiyetin kuruma raci olduğunun, onlar lehine taahhütte bulunanları kapsamadığının, ancak, kurs düzenleyen kuruluşlar okul idaresi sayılmasa bile Türk Hava Kurumuna uçucu olmak üzere başvuran şahısların öğrenci addedilerek Damga Vergisi Kanunu'nun 2 Sayılı Tablosunun I1/1. maddesindeki damga vergisi istisnasından yararlanacaklarının unutulmaması,

131- TÜZEL KİŞİ


Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruluş: İmza Sayısı - Harç
1- ... sayılı iş kâğıdının incelenmesinde;
Herhangi bir tüzel kişilik oluşturmayan ve müstakilen yükümlülük altına girmek suretiyle 148.500.000 liralık taahhütnameyi imzalayan İl Özel İdaresi, Sanayi Odası ve ayrıca Sanayiciler Derneği Temsilcilerinin imzalarının tek sayılması suretiyle asıldan 74.250 liralık harç alınmakla yetinildiği belirlenmiş, yapılan araştırmada ortada bir kuruluş bulunmadığı bu sebeple imzaların müstakil addedilmesi icabettiği saptanmış, denetim sırasında noksan alınan 148.500 lira harç ikmal ettirilmiştir.
Bu kabil işlemlerde imza atan şahıslarca daha önceden oluşturulmuş bir tüzel kişilik veya hukuken vücut bulmuş bir kuruluş oluşturulamadığı cihetle ona teban ve onu temsilen iş kâğıdı imzalanmadığı, her imza sahibi ayrıca ve kendine asaleten yükümlülük altına girerek işlemi imzaladığından; söz konusu imzaların tek sayılmasının mümkün olmadığının hatırda tutulması, Harçlar Kanunu'nun 44. maddesinin bu hususu amir olduğunun bilinmesi,
Tüzel Kişi: Temsilcinin Birden Çok Olması - Harç
2- Tüzel kişiler birden çok kimse tarafından temsil edilince; imzanın mümessillerin sayısınca çoğaltıldığı ve imzalar ayrı ayrı sayılıp hesaplanarak harç alındığı,
Örneğin; 1978/... sayılı iş kâğıdı, Nevşehir Valiliğini temsilen Emanet Komisyonu üyesi 1 başkan ve 4 üye ile okulun tamiri işini üstlenen taşeron tarafından imzalanınca toplam 6 imza itibariyle 62.870.000 TL değer üzerinden 189 TL harç alındığı saptanmıştır
Harçlar Kanunu'nun 44/3.maddesi gereğince, aynı tüzel kişiyi temsil eden birden çok mümessilin imzasının tek sayılması gerektiğinin, tavsiye konusu olayda yapımcının bir işverenin de tek imzası olduğunun, işlemden iki imza itibariyle harç tahsili icabettiğinin, temsilcilerin yasa veya organ kararı gereğince müştereken veya münferiden imzaya yetkili olduğu halde birlikte imza koymalarının sonucu değiştirmeyeceğinin unutulmaması,

132- UÇAK


Uçak: Alım Satım Sözleşmesini Reddetme
1- Denetim sırasında, yurda getirilen bir yolcu uçağının alım satımı ile ilgili sözleşmenin yapılmasının, bunların ilgili sicil memurluğunda yapılacağı gerekçesiyle kabul edilmediği müşahede edilmiştir.
2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 65. maddesi ile bu Yasada özel hüküm bulunmayan hallerde, hava araçlarının (menkul mal) hükümlerine tabi bulunduğunun, bunların mülkiyetlerinin devri için taraflar arasında yapılacak (yazılı sözleşmenin) yeterli olduğunun; açıklanan nedenlerle işlemin noterlikte imza onaylaması biçiminde bile gerçekleştirilebileceğinin bilinmesi,
Uçak: Kredili Satış - İpotek Değeri - Harç ve Damga Vergisi
2- Tüm bedeli borçlanılarak satın alınan yolcu uçağının devri ile ilgili sözleşmede, hava aracı satış bedelinden daha yüksek bir bedelle satıcıya ipotek edildiği halde, ipotek değerinin harç ve damga vergisi matrahı yapılmadığı, daha düşük bedelli alım satım değerine göre harç ve damga vergisi alındığı görülmüştür.
Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 70. maddesi uyarınca, hava aracının ipotek edilmesi için sözleşmenin noterlikte en azından imza onaylanması şeklinde yapılması gerektiği ve buna dayanılarak uçak siciline tescil yapılabileceği, bu hali ile noterlikteki ipotek sözleşme ve taahhüdünün hukuken geçerli olduğu göz önünde tutularak; alım satım ile ipotek işlemi birbiri ile ilgili ve aynı asıldan doğma işlemler sayılacağından; her ikisinin harç ve damga vergilerinin ayrı ayrı hesaplanıp, bunlardan en fazla olanın alınması,
Uçak İpoteğinden Doğan Alacağın Temliki: İpoteğin Temliki
3- Uçak üzerindeki ipoteğin temeli olan alacağın tümü ile temliki üzerine, ipotek değeri nazara alınmadan alacak miktarına göre harç ve damga vergisi bedeli tahsil olunduğu saptanmıştır.
Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 84. maddesi uyarınca, alacak ile ipotek birbirinden ayrı devredilemeyeceği gibi; alacağın temliki ipoteğin de temliki anlamına geldiğinden; bu gibi durumlarda alacağın tümü devredilmişse, ipoteğin de tamamı devredilmiş olacağından, buna değinilmese bile kanunî sonuç da göz önünde tutularak en fazla harç ve damga vergisi alınacak değerin seçilmesi,

133- ÜNİVERSİTE


Üniversite: Damga Vergisi Mükellefiyeti
1- Ege Üniversitesi'nin kiraladığı taşınmazı, belirlenen tarihte tahliye edeceğine dair tahliye taahhütnamesi sebebiyle harç gibi damga vergisi de tahsil olunduğu görülmüştür.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 56/b. maddesi ile yükseköğretim kurumu sayılan üniversite, ileri teknoloji enstitüsü gibi kuruluşların, genel bütçeye dâhil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan (mali muafiyetlerle, istisna ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanacağı) hükme bağlandığından, bunların Damga Vergisi Kanunu'nun 8. maddesinde gösterilen kurumlar olarak damga vergisi mükellefi olamayacaklarının, dolayısıyla da tek taraflı işlemleri nedeniyle kendilerinden damga vergisi tahsil edilemeyeceğinin unutulmaması,
Üniversite: Harç Mükellefiyeti
2- Üniversiteye bağlı Tıp Fakültesine alınacak tıbbi aletlerin ihalesi ile ilgili işlemin taraflarca imzalanması üzerine; kurumun harçtan muaf olduğu gerekçesiyle yalnızca müteahhidin imzası sebebiyle harç alındığı anlaşılmıştır.

Bir üniversiteye bağlı fakülteler ayrı tüzel kişilikleri bulunmadığı için yapılan işlemin, bünyesinde bulunulan üniversitenin işlemi sayılması gerekir ise de, 2547 sayılı Yasa'nın 56/b maddesi ile genel bütçeli idarelere tanınan mali kolaylıklardan aynen yararlanması, kendilerinin yargı harçları dışında diğer harçlardan muaf tutulmalarını mümkün hale getirmediğinden, üniversite temsilcisinin imzası nedeniyle de harç tahsil edilmesinin ihmal olunmaması,
Üniversiteye Bağış: Motorlu Araç Bağışı - Harç Ve Damga Vergisi - Taşıt Alım Vergisi
3- Üniversiteye bağışlanan plakasız taşıtın devri ile ilgili işlemler sebebiyle taraflardan harç ve işlemden damga vergisi alındığı; ithal etme nedeniyle Taşıt Alım Vergisi ödettirilmesi doğru olmakla birlikte, alıcı üniversitenin bu vergiden bağışık olduğunun vergi dairesinden yazı getirtilerek belgelendiği anlaşılmıştır.
Yükseköğretim Kanunu'nun 56/a maddesi uyarınca, üniversite gibi yükseköğretim kurumları lehine yapılacak her türlü bağış ve vasiyetnamelerin, vergi, resim ve harçlardan muaf olduğunun, yasa koyucunun bu gibi yardımlarda bulunanların da korunmasını amaçladığının, dolayısıyla sayılı işlemler nedeniyle işlemin taraflarından bağışlama sebebiyle harç ve damga vergisi, ayrıca motorlu araç edinme nedeniyle alıcı olan üniversiteden Taşıt Alım Vergisi alınamayacağının bilinmesi,
Üniversite Lehine Vasiyetname: Harç ve Damga Vergisi - Değerli/Değersiz
4- Noterliğe başvuran şahsın tanzim ettirdiği düzenleme vasiyetname ile bir kısım mallar akrabalara bırakılırken, bazı taşınmazların da üniversiteye (Tıp Fakültesine) vasiyet edilmesi üzerine; işlemden harç ve damga vergisi alınmadığı anlaşılmıştır.
2547 sayılı Kanun'un 56/a. maddesi gereğince, her ne kadar yükseköğretim kurumları lehine yapılacak bağış ve vasiyetnameler sebebiyle harç ve vergi tahsil edilemez ise de, aynı vasiyetname ile bağışıklığı olmayan kimselere de mal bırakılması halinde, değer gösterilmişse, yalnızca üniversite lehine vasiyet olunan değer nedeniyle harç tahakkuku yapılmaması, değersiz vasiyetnamenin maktu harcının ise kısmen üniversite lehine vasiyet sebebiyle azaltılamayacağının uygulamada gözetilmesi,

134- VADE


Vade Yenileme: Yarı Harç
1- 1987/... sayılı işlemle, önceden noterlikte yapılan karz akdinin tarafları 10/07/1987 şeklinde olan borç ödeme gününü 10/07/1988 olarak değiştirip vadeyi uzatınca, 2 imza itibariyle 90.000.000 liralık değerden 90.000 TL harç bedeli alındığı görülmüştür.
492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca, bu kabil süre uzatama ve vade yenileme işlemlerinden, Tarifeye göre hesaplanacak olanın yarısı nispetinde harç bedeli tahsil olunabileceğinin unutulmaması,

135- VAKIF
Vakıf: Kurucu İmzasının Tasdiki - Bir Kısım Kurucuların Bir Şahıs Tarafından Temsili - İmza Sayısı: Harç
1- Adapazarı ... Vakfının kuruluşu ile ilgili işlem, 8 asil ile diğer kuruculardan 52'sini temsilen A, 26'sının vekili olarak B, 71'inin vekili sıfatıyla C tarafından imzalanınca (8+52+26+71 = 157) imza üzerinden harç ve noter ücreti tahsil edildiği görülmüş, ücret fazlalığı konusunda yasal gereği ifa ettirilmiştir.
Harçlar Kanunu'nun 44/2. maddesiyle, bütün imzaların tasdikinin kanunen şart koşulduğu durumlarda (örneğin şirket sözleşmelerinde olduğu gibi), her bir imzanın temsil nazara alınmadan ayrı ayrı sayılması gerekir ise de, vakıf kuruluşu ile ilgili olarak Medenî Kanun'la böyle bir zorunluluk getirilmediğinin; dolayısıyla da bazı kurucuların verdikleri vekâletle tek bir şahıs tarafından temsil edilip, tek bir imzanın harcını ödeyebileceklerinin bilinmesi,
Vakıf Kuruluşu: Parasal Sermaye - Değerli Aynî Sermaye - Değersiz İşlem Sayma - Harç ve Damga Vergisi

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə