Piramitler ülkesi misir

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 51.32 Kb.
tarix17.01.2019
ölçüsü51.32 Kb.
PİRAMİTLER ÜLKESİ MISIR
TANITIMI:

Resmi dil:Arapça


Başkent:Kahire
Yönetim şekli:Cumhuriyet
Cumhurbaşkanı:Muhammed Hüsnü Mübarek
Başbakan:Ahmed Nazif
Yüzölçümü:1,001,450 km²
30. en geniş ülke
Nüfus:77,505,756 (2005)
En kalabalık 15. ülke
Bağımsızlık:26 Temmuz 1952 (İngiltere'den)
Milli gelir:(GSMH) 282 milyar USD (2004)
En zengin 31. ülke
Kişi başına geli: $4,072 USD (2004)
En müreffeh 115. ülke
Para birimi:Mısır paundu (£E / LE / EGP)
Saat dilimi
- Yaz saati EET (UTC+2)
EEST (UTC+3)
Ulusal marş:Biladi, Biladi, Biladi
İnternet alan adı :eg

 Mısır (Arapça: مصر  Mısr/Masr) adıyla bilinen Mısır Arap Cumhuriyeti (Arapça: Cumhûriyet Masr'al Arabiye) Kuzey Afrika'nın en kalabalık ülkesidir. Nüfusun büyük bir bölümü Nil Nehri boyunca yerleşmiştir.

 Adının Kaynağı : Mısır adı dünya literatüründe iki ana isimle anılmaktadır. Eski Mısır dilinde bu ülkenin adı olan Kemet'ten türeyen Kopt ile bu ülkeye İbranilerin verdiği Mizraim sözcüğünden türeyen Mısrdır. Mısır adı, Hitit kaynaklarında Miziri şeklinde geçmektedir. Avrupa dillerine ise El-Kopt türevinden geçmiştir.
Türkçede tahıl anlamındaki mısır sözcüğünün aslı Mısır buğdayı iken zamanla buğday sözcüğü kullanımdan düşmüş ve ülke adını ifade eden Mısır'la eşsesli hale getirilmiştir.

TARİHİ

Mısır'ın en eski sakinleri oldukları bilinen insanlar, beyaz ırktan idiler. Bunlar daha sonraları güneyden gelen zenciler ve Süveyş yolu ile gelen Asyalılarla karışmışlardır.

Mısır medeniyeti en eski medeniyetlerden biridir ve bu medeniyet, “Firavun” denilen yerli hükümdarların devirlerinde sanat fen ve edebiyatın en yüksek derecesine ulaşmıştır. Bunun böyle olduğu bugün de memleketi kaplayan ehramlar, tapınaklar, v.s. gibi kalıntılarla sabittir. Yerli hanedanların hükümdarlığı M.Ö. 525 te sona ermiştir. O tarihte, meşhur Keyhüsrev'in oğlu İran hükümdarı Kambis asker göndererek Mısır'ı zapt etmiştir. Büyük İskender zamanında Makedonyalıların istilasına uğrayan Mısır, M.Ö. 30 da Romalılar tarafından işgal edilinceye kadar Batlamyos elinde kalınmıştır. Ortaçağda Arapların egemenliği altına girmiş, XVI. yüzyılda Yavuz Selim tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na katılmıştır. Campo Formia Antlaşmasından sonra Napoleon Bonaparte, Hindistan yolunu kapayıp İngiltere'nin ticaretini mahvetmek maksadıyla Mısır'ı istilâ hülyasına kapılmıştır. Fakat Fransız kıtaları hızlı basanlardan sonra 1801 de Nil vadisini tahliye zorunda kalmıştır. 1841 de imzalanan Londra Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğini sözde devam ettirmekle beraber gerçekte hıdivligi bağımsız ve babadan oğula geçer bir duruma sokmuştur. Fakat Mehmet Ali Paşa ile haleflerinin Sudan seferi maliyeyi o derece sarsmıştır ki, Mısır İngiliz - Fransız kontrolünü kabul zorunda kalmıştır. Sonunda Arabi paşa'nın “millî” adı verilen 1881 yılındaki ayaklanması, İngilizlere Hıdiv'i himaye bahanesiyle 1882 de Nil vadisini işgal fırsatını vermiştir. O zamandan sonra İngiltere Mısır'a geniş ölçüde egemen olmuş ve elindeki toprakları Sudan'da, Bohrel Bazal'a kadar genişletmiştir.8 Nisan 1904 de İngiltere ile Fransa arasındaki anlaşmalarla Fransa, Nil vadisindeki bütün nüfuzundan kesin olarak vazgeçmiştir. 18 Aralık 1918 de İngiltere Mısırı himayesine aldığı bir devlet olarak ilân etmiş, 1920 Sevres Antlaşmasıyla de Türkiye Mısır üstündeki bütün hak ve iddialarını İngiltere'ye devretmiştir. Fakat bizzat İngiltere de 28 Şu. bat 1922 de bu himayeden vazgeçmiş ve Mısır'ın istiklâlini ilân etmiştir. O tarihte Birinci Fuat Mısır'ın ilk kralı olmuş Kral Faruk'un yönetimi sırasında, 1952 de Mısır'da askerî bir ayaklanma çıkmış, General Necip, ballığa son vermiş, Faruk'u sınır dışı ederek cumhuriyet ilân etmiştir. 1954 yılında da 1952 ihtilâlini yaratanlardan Cemal Abdünmâsır, idareyi eline almıştır.

Yemen ve Suriye'nin de katılması ile “Birleşik Arap Cumhuriyeti” adı altında bir devlet durumuna gelmiş; ancak 1961 Eylülünde Suriye, ayaklanması ile bu birlikten ayrılmıştır.


COĞRAFİ KONUMU

Asya kıtasında yer alan bölümü Sina Yarımadası ile birlikte 1.020.000 km²'lik bir yüzölçüme sahiptir. Batıda Libya, güneyde Sudan ve kuzeydoğuda Filistin ve İsrail'le kara sınırı bulunmaktadır. Mısır'ın kuzeyde Akdeniz'e, doğuda Kızıldeniz'e kıyısı bulunmaktadır.

Coğrafya : Yüzey şekilleri bakımından sadelik gösterir. Çöl düzlükleri ve onun içinde açılmış bulunan Nil vadisi olmak üzere başlıca iki bölüme ayrılır.

Mısır, Afrika'nın kuzey kısmında Büyük Sahradan Kızıl denize kadar uzanan çöl düdüklerinin bir parçasıdır. Memleketin batı kısmını Libya çölü kaplar. Bu çölü nehrinin doğusunda, Arap çölü adı altında Kızıl denize kadar devam eder. Sina yarımadasının en büyük kısmını da Tih çölü kaplar. Bu çöl düzlükleri, yer yer yatakları tamamıyla kurumuş bazı akar su vadileri ile yanılmış bir plato halindedir. Üzerinde şurada, burada bazı yükseklikler ya da bazen deniz seviyesinin altına kadar alçalanan çukurluklara rastlanır. Platonun yükseltisi batıda 400 - 500 metre kadardır. Fakat doğuya doğru, bilhassa Nil'in doğusunda yükselti artar. Kızıl deniz kıyılarında ve Sina yarımadasında yer yer 2.000 metreyi de geçer.Batıdan bakıldığı vakit plato manzarası gösteren bu bölge, Kızıl deniz kıyılarından sarp yamaçlı dağlık bir bölge görülür. Platonun Akdeniz ve Kızıl deniz kıyılar?, kuytu limanlardan mahrumdur.

Bu plato içinde yerine göre 100 - 2002 metre kadar gömülmüş olan Nil vadisi, nin genişliği 12 - 18 Km. arasında de-ğişir. Nil'in Mısır sınırları içindeki boyu 2.000 Km. kadardır. Nehir Kahire -den itibaren platodan kurtulur ve çok geniş deltası üzerinde birçok kollara ayrılarak Akdeniz'e dökülür. Deltanın" kıyılarında denizden kıyı kordonları ile ayrılmış birçok lagünler meydana gelmiştir. Mısır'ın en önemli limanları olan İskenderiye ve Port Sait bu kordonlar üzerinde kurulmuştur.

İKLİMİ:

Mısır'ın ancak kuzey kısmına kış mevsiminde pek az yağış düşer. Bunun haricinde memleketin bütün diğer kısımları son derece kuraktır. Sıcaklık: yaz ve kış yüksektir. Fakat bütün çöl bölgelerinde olduğu gibi günlük sıcaklık farkları kuvvetlidir.TARIM VE HAYVANCILIK

Mısır birçok tarım memleketlerinden farklı olarak yetiştirebileceği birçok tarımsal maddeleri dışardan satın alır. Çünkü tarlalarının en büyük kıs, mini, dünya pazarlarına sürdüğü pamuğa ayırmış bulunmaktadır. Tek ürün halinde olmamakla beraber. Mısır denince akla pamuk gelir.Ayrıca

pirinç, mısır, buğday, fasulye, meyve, sebze yetiştirilir. büyükbaş hayvan, su bufalosu, koyun ve keçi beslenir.

Pamuklu dokumacılık hariç olmak: üzere endüstri gelişmemiştir. Demiryolları yalnız delta mıntıkasın da sıktır.. Bunun dışında ancak tek bir hat Nil vadisini takiben güneye doğru uzanır. Nil nehri sağladığı birçok faydalardan başka, aynı zamanda mühim bir ulaşım yoludur.EKONOMİ

Ekonomiye genel bakış: Mısır ekonomisi tarım, hayvancılık ve turizme dayanır. Tarım daha çok Nil vadisinde yapılmaktadır. Tarım ürünlerinden ve hayvancılıktan elde edilen gelirin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı %20'dir. Çalışan nüfusun %40'ı bu sektörlerde iş görmektedir. Üretilen tarım ürünlerinin başında pamuk gelir. Bunun yanı sıra tahıl ve çeşitli sebzeler de üretilmektedir. Balıkçılık da yaygındır. Mısır'da demir, fosfat, manganez, çinko ve altın cevheri gibi bazı madenler çıkarılmaktadır. Maden gelirleri gayri safi yurtiçi hasılanın %2'sini oluşturur. Bir miktar da petrol üretilmektedir. Orman ürünlerinden de belli oranda yararlanılmaktadır. Mısır tarihi eser yönünden oldukça zengin bir ülkedir. Kahire'deki Amr ibnu As, Hz. Hüseyin, Sultan Hasan, Ezher, Tulunoğlu, İmam Şafii, Mehmed Ali Paşa camileri ve piramitler başta gelen tarihi eserlerdendir. Kahire'de çok sayıda antik ve İslâmi eserin sergilendiği müzeler mevcuttur. Bütün bu tarihi zenginlikler Mısır'a çok sayıda turist çekmektedir. Dış ticaretindeki açığın bir kısmını turizm gelirleriyle kapatmaktadır. Son zamanlarda Türkiye'nin önemli tekstil gruplarının da Mısır'daki nitelikli serbest bölgelerde yatırım konusunda çalışmalar yaptığı gözlenmektedir.Doğal kaynakları: petrol, doğal gaz, demir, fosfatlar, manganez, kireçtaşı, alçıtaşı, talk, asbest, kurşun, çinko

Endüstri: Sanayi kuruluşlarının başında gıda maddesi, meşrubat ve sigara üretimiyle ilgili kuruluşlar gelmektedir. İkinci sırada tekstil ve deri fabrikalarıyla konfeksiyon atölyeleri gelir. Mısır'da üretilen pamuğun önemli bir kısmı kendi fabrikalarında işlenmektedir. Bunun yanı sıra demir çelik, inşaat, elektrik donanımı, bazı mekanik aletler üretimi, madeni ve toprak eşya üretimi, kimya, mobilya, kâğıt, ilaç, plastik vs. sektörleriyle ilgili sanayi kuruluşları da bulunmaktadır.

NÜFUS

Nüfus Bilgileri


Nüfus: 69,536,644 (Temmuz 2001 verileri) Nüfusun %45'i şehirlerde yaşamaktadır.
Nüfus artış oranı: %1.69 (2001 verileri)
Mülteci oranı: -0.24 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 60.46 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 63.69 yıl
erkeklerde: 61.62 yıl
kadınlarda: 65.85 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 3.07 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.02 (1999 verileri)
Ulus: Mısırlı
Nüfusun etnik dağılımı: Mısır halkının yaklaşık %91'ini Araplar oluşturmaktadır. Arapların %91.5'i Müslüman, kalanı Hıristiyan'dır. İkinci önemli etnik unsur nüfusun %7'sini oluşturan Kıptilerdir. Kıptilerin tamamı Hıristiyan'dır. Kıptilerin kendilerine özel bir dilleri vardır. Ancak bugün artık Kıptice konuşan kalmamıştır ve Kıptiler de Arapça konuşmaktadırlar. Kalan nüfusu Avrupalı Hıristiyan etnik unsurlarla, Nubiyalı, Beja, Arnavut, Berberi gibi değişik kökenlerden gelen Müslüman etnik unsurlar oluşturmaktadır.
Din: Resmi din İslam'dır. Halkın %91'i Müslüman'dır. Kalan nüfusu Kıpti kökenli Ortodoks Hıristiyanlar (Kıptiler diğer Ortodokslardan farklı bir inanca sahiptirler), Rum kökenli Ortodokslar, Arap kökenli Maruni Hıristiyanlar ve çeşitli Avrupa ülkelerinden Mısır'a yerleşmiş olan Katolik ve Protestan Hıristiyanlar oluşturmaktadır. Müslümanların tamamına yakını Sünni, çoğunluğu Şafii, önemli bir kısmı da Hanefi'dir.
Diller: Resmi dili Arapça'dır. Halkın tamamına yakını Arapça konuşur. Bazı küçük etnik unsurlar kendi aralarında mahalli dillerini konuşurlar.
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %51.4
erkekler: %63.6
kadınlar: %38.8 (1995 verileri)

ULAŞIM

Ulaşım ve Taşımacılık


Demiryolları: 4,955 km (2000)
Karayolları: 64,000 km (1996)
Su yolları: 3,500 km
Boru hatları: Ham petrol 1,171 km; petrol ürünleri 596 km; doğal gaz 460 km
Limanları: Aleksandria, Al Ghardaqah, Aswan, Asyut, Bur Safajah, Damietta, Marsa Matruh, Said Limanı, Suez
Hava alanları: 90 (2000 verileri)
Helikopter alanları: 2 (2000 verileri)

MISIR’DA YEMEK KÜLTÜRÜ

Mısır, coğrafi konum olarak üç önemli bölgeye ayrılır. Birincisi kuzeyda 1000 km.lik bir kıyı şeridi olan Akdeniz kıyısı ile, doğuda yine 1000 km.lk Kızıldeniz kıyı şerididir. İkinci bölge ise Nil Deltasıdır.


Yüzölçümü küçük olan bu bölge nüfus yoğunluğu açısından en fazla olanıdır. Üçüncü bölge ise, Nil Nehri’nin her iki tarafında ve Sina Yarımadasının ortasında bulunan çöldür. Bu coğrafi konum, toplumun sosyo-ekonomik konumunu belirlediği gibi yeme alışkanlıklarını da belirler.
Kıyı şeridinde daha çok balık ve deniz ürünleri, Nil Nehri Deltası'nda ise pirinç ve kümes hayvanları yenir. Çölde ise daha çok kuzu, koyun ve bakliyat tüketilir.
Mısırlılar kahvaltıda ekmek, tereyağı, reçel, bal ve değişik peynirler yer, yanında ise süt veya çay içerler. Bazı bölgelerde kahvaltıda kaynamış yumurta, bazılarında ise Tameya denilen Mısır'a özgü bir yemek yerler. Tameya bakla ve undan yapılmış bir çeşit sebze köftesidir. Kızartıldıktan sonra üzerine susam serpilerek yenir.
Mısırlılar öğle yemeklerini, öğleden sonra saat dört civarında yerler. Öğle yemeği kışın, çorba, tavuk veya kuzu eti, salata veya sebze, makama veya pilavdan oluşur ve meyve ile biter.
Mısır sıcak bir ülke olduğu için, Mısır Mutfağı genelde sebze ve meyveye dayalıdır. Bu ülkede çok bol ve çeşitli sebze ve meyve yetişir ve çok da ucuzdur.
Mısır halkının yemekleri daha çok tencere yemekleridir. Kızartma ve ızgara da sık kullanılan ve sevilen pişirme yöntemlerindendir. Tencere yemeklerinde en önemli olanlar çorbalardır. Özellikle tüm baklagilleri kullanarak çok çeşilli ve zengin çorbalar yaparlar. Baharat ve ot olarak en çok karabiber, kimyon, kuru nane, dereotu, samusak, soğan, maydanoz ve kişniş kullanan Mısırlılar, tatlıya da çok düşkündür. Baklava, kadayıf, kabak tatlısı ve tüm sütlü tatlılar hemen her gün aranan tatlılardandır. Bu tatlıların en önemlilerinden biri "Ommu Ali" "Ali'nin Annesi" dir. Bu tatlının küçük bir öyküsü vardır. Bu öyküye göre, Mısır Hıdiv'i (Osmanlı'nın Mısır Valisi) zaman zaman kıyafet değiştirerek halkın arasına karışır ve onları evlerinde "Tanrı misafiri" olarak ziyaret ederdi. Tine bir akşam Vali, Kahire'nin yan mahallelerinden birindeki küçük bir evin kapısını çalar ve eve konuk olur. Kıyafet değişikliğine rağmen Vali'yi tanıyan aile ne ikram edeceği konusunda telaşa düşer. Evde yenebilecek hemen hiçbir şey yoktur. Fakat evin hanımı mulfağındaki malzemelerle, ki bunlar çeşitli kuruyemişler, süt ve yufkadır, çok hoş bir tatlı yapar ve Vali’ye ikram eder. Vali tatlıyı çok sever, ev sahibine tatlının adını sorar. Tatlının herhangi bir adı olmadığından ev sahibi birden şaşırır ve hemen tatlıyı karısı yaptığı için "Ommu Ali" "Ali'nin Annesi" der. O gün bugün Mısırda bu tatlı ünlü olur ve büyük bir zevkle yenir.
Mısırlıların ilkbahar başlangıcında kutlanan "Firavunlar Bayramı" vardır. Bu bayramda Mısırlılar taze soğan, tuzlu balık ve haşlanmış yumurta yerler.
Mısırlıların günlük yaşamında Türk Kahvesinin çok önemli bir yeri vardır. Yalnız Mısırlılar bu kahvenin içine çekilmiş kakule katarak, kahveyi kokulandırırlar.

Ana yemekler ve sebzeler

Mısır mutfağı birçok noktada Türk mutfağıyla benzerlikler sergiliyor. Bunlardan biri yemek öncesi servis edilen mezeler: Çeşit çeşit peynirler, salatalar, Mısır’a özgü mukallal (sebze turşusu) ve humus (nohut ezmesi) çeşitli aysh’larla (ekmek) birlikte ikram edilir. Mezelerin ardından ise ana yemeklere geçilir. İşte bu yemeklerden bazıları:


Fuul: Geleneksel yemeklerden olan fuul, çok fazla tüketiliyor. Bezelye veya fasülye püresinden yapılıp baharatlarla tatlandırılan bu yemek oldukça ilginç bir lezzet sunuyor. Eğer Mısır ziyaretinizin amaçlarından birisi yeni tatlar keşfetmekse bu yemeğin mutlaka tadına bakmalısınız.

Çorbalar: Mısır’da çorba açısından bir sıkıntınız olmayacak çünkü birçok restoran menüsünde mercimek çorbasına yer veriyor. Ayrıca balık çorbası ve Mısır’a özgü “melukya” çorbası da çok meşhur. Et ve sebzeyle hazırlanan melukya, üzerinde baharatla servis edilir.

Şıvarma: Şişe, koyun eti parçaları ve aroma vermesi için domates dilimleri dizilir. Fırında iyice pişirilir ve Mısır kebabı şıvarma hazırlanmış olur. Birçok Ortadoğu ülkesinde meşhur olan bu yemek, et yemeği severler için enfes bir alternatif.

Deniz mahsülleri

Bir ülkenin tam ortasından nehir geçiyorsa, iki yanında deniz varsa ve bir de göle sahipse bu ülke deniz ürünleri yönünden çok zengindir demektir. Mısır’da tadına bakabileceğiniz balıklardan bazıları şunlar: Istakoz, kalamar, morina, karides, mürekkepbalığı, kefal...Bir not: Nil Nehri kıyılarındaki balık restoranları size güzel bir imkân sunuyorlar. Birçok balık çeşidinin sergilendiği restoranlara gidiyorsunuz, istediğiniz balığı görerek seçiyorsunuz ve seçiminiz pişirilerek masanıza getiriliyor.

Tatlılar

Milli tatlımız baklava her yerde! Mısır’da da birçok baklava çeşidine rastlamak mümkün. Ayrıca birçok şerbetli tatlıyı ve yine aşikâr olduğumuz tatlılardan biri olan kadayıfı deneyebilirsiniz.SOSYAL YAŞAM
Mısır’da çocuk yaşamın başlangıcını ifade etmekte, , saflığı ve masumiyetisembolize etmektedir. İlk çocuğun doğumu, yeni evli bir çiftin tam anlamıyla aile farklı bir statü kazanmakta ve her bir erkek çocuğun doğumuyla bu statü artmaktadır. Erkek çocuklarla ilgili kutlamalar ve törenler daha kalabalık ve parlak olmaktadır. Ancak bunun yanında kız çocuğun olması da istenmektedir, kız çocuk anne için bir yardımcı ve arkadaştır, ayrıca anne-babalarına daha çok özen gösterdikleri,

ilgilendikleri düşünülmektedir. Mısır kültürü kadınlara çocuklarını babalarına sonsuz bir saygı duyacak şekilde yetiştirmelerini öğretmektedir. Mısır’da akraba evlilikleri yaygındır. Kadınlarda evlilik için en uygun yaş 20 olarak görülmektedir, evlilikler genellikle görücü usulü yapılmaktadır .

Türkiye ile Mısır arasında kıyafet farkı yok. Modern giyiniliyor ama biraz daha muhafazakar olduğu söylenebilir. Ev ortamının sağladığı temizlik ve rahatı hiçbir otel karşılayamıyor. Hırsızlık vakaları çok az. Aracınızı çalışır vaziyette bırakabilir, marketten bir şey alıp çıkabilirsiniz. Mısır’da ailenizle yaşıyor ve yoğun çalışıyorsanız, sosyal imkanların kısıtlılığı zorlayıcı. Eşiniz part-time bir işte çalışabilir, kurslara katılabilir, dil eğitimi alabilir. Hava nedeniyle hayat genellikle kapalı mekanlarda geçiyor. En büyük problem toz. Evinizi günde 3 kez silseniz bile tozla karşılaşıyorsunuz. İlk gittiğinizde eşiniz her şeye mendille dokunabilir, daha sonra alışıyorsunuz. Yanınızda kolonya bulunması alınabilecek basit bir tedbir.

KÜLTÜREL YAŞAM

Mısır, daha ziyade Arap ve İslam kimliği ile yoğrulmuş bir sosyo-kültürel yapılanma içinde olsa da, özellikle Kahire ve İskenderiye gibi şehirleri aracılığıyla Doğu Akdeniz, Uzak Doğu ve Ortadoğu ile kurduğu iktisadi, siyasi ve ticari bağları nedeniyle, Batı Avrupa kültürü ile de bariz bir etkileşim içinde olmuştur. 80 yıl süren İngiliz işgaliyle başlayan bu yoğun etkileşim, bugünlere kadar devam etmiştir. Bu etkileşim, bir yandan derin geleneksel köklere bağlı olan, diğer yandan da Batı motifleriyle kaynaşma göstermiş olan Mısır şiir, roman ve oyunları gibi kültür ve sanat alanında da kendisini hissettirmiştir.

Folklor kaynaklarına bariz bir yönelmenin yaşandığı ve bunun birçok alanda kendisini gösterdiği Mısır'da, geleneksel el sanatları, halk dansları, plastik sanatları, resim ve heykel alanlarında da önemli bir canlanmanın yaşandığından bahsedilebilir.
Afrika kıtasının en büyük şehri olan ve Arap aleminin önemli bir kültür merkezi olma vasfını taşıyan Kahire, zengin bir tarihî geçmişe sahip olup, çok sayıda tarihî eser barındıran modern bir turizm merkezidir. Diğer yandan dünyanın yedi harikasından biri olan İskenderiye fenerinin bulunduğu İskenderiye, Ebu Simbel tapınaklarının olduğu Asvan ve dünyanın en büyük sfenksiyle en büyük üç piramidinin bulunduğu Gize de, önemli kültür merkezleridir. Kahire'de bulunan Abbasî halifelerinin türbeleri ile Memlûklar zamanında yapılan mescit, külliye, medrese, tekke, türbe ve hanlar, ülkedeki Türk mimari tarzının güzel örneklerini teşkil ederken; Osmanlı mimari sanatının tanınmış numunelerinden Süleymaniye Camii, Mahmûdiye Camii, Murad Paşa Camii, Mehmed Ali Camii ve Kethüda Abdurrahman Sebili de Mısır kültür hayatına önemli bir zenginlik katmaktadır.
TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS

- Mısır antik medeniyetiyle ünlü bir ülkedir ve dünyanın en çok ilgi çeken tarihsel anıtları yine buradadır. Gize Piramitleri, Karnak Tapınağı ve Krallar Vadisi en önemli tarihsel anıtlardır.

Sabahın ilk saatlerine kadar açık olan dükkanlardaki alışveriş, ailelerin doldurduğu kordonboyu kahvehaneleri Kahire, İskenderiye gibi büyük şehirlerde hayatın 24 saat sürdüğünün işaretidir. Çarşı olarak; Kahire'deki Khan El Halil görülmesi gereken bizdeki Kapalı Çarşı tarzında önemli bir mekandır. Tarihi turizm gelirine dönüştürmekte başarılı olan Mısır'da görülmesi tavsiye edilecek bir mekan da Kahire'deki Firavunlar Köyü'dür. Nil'in kenarında ayrılmış özel bölümde Firavunlar çağındaki yaşam canlı oyuncular tarafından tasvir edilmektedir. Mısır'ın liman kentleri; Port Said ve İskenderiye'dir. Ticaret kapasitesi (pamuk,gıda,tarım ürünleri) , endüstriyel işlevi (petrol rafinerisi,tekstil ürünleri,kağıt,plastik) ve limanıyla (taşımacılık) birinci önemdeki İskenderiye, Mısır'ın ikinci büyük kenti, düzen ve yaşam tarzı olarak İzmir'i andırır. Uzun bir kordon boyuna sahip olan kentte yerleşim kıyı boyunca yayıldıktan sonra kıyıdan içeriye doğru gelişmiştir. Dünyanın yedi harikasından biri olarak nitelendirilen İskenderiye Feneri bugün sadece kartpostallarda yer almaktadır. Çok lezzetli Akdeniz balıklarını yeme şansını bulabileceğiniz modern balık restoranları (Balık Pazarı) özellikle öğle yemeği zamanı saat 15'ten gecenin ilerleyen saatlerine kadar doludur. Mısır'a özgü kebaplar ve aşure ile muhallebi karışımı tatlısı "Umm'ali" tadabileceğiniz oryantal restoranlarda (Abu Shakra) kaliteli servis sunulmaktadır. Şehrin valiliğince kordon boyundaki binaların dış yüzey yenilemesi yapılarak görüntü kirliliğine son verilmiştir. Özellikle tarihi dokuyu koruyan tedbirlerin alınmasıyla Mısır'ın tarih ve turizm ilişkisinin gücüne verdiği önem örnek alınMasıdır. Büyük zelzelede yıkılmış tarihteki ilk kütüphane olan İskenderiye Kütüphanesi, Bayan Mübarek'in koruması altında Unesco desteğiyle eski yerinde yeniden inşa edilerek açılmıştır. Modern mimarisi ve açılan önemli sergiler yönünden gezilmesi önerilir. Gezilecek diğer yerler arasında Kral Faruk'un Yazlık Sarayı, Sanat Müzesi, kale, Pompey sütunu, Roma-Mısır dini sembollerini taşıyan Kom el Sukkfa adıyla bilinen katlı mezarlar ve Kom el Dikka Roma Hamamları yer alır.

Herbiri ayrı mimari özellikler taşıyan camilerin yanında inşa edilmiş kilise ve sinagoglar ilginç bir dinsel doku görüntüsü vermektedir. Müslümanlar için hafta tatili Cuma günü olup Hıristiyan ve Yahudi Mısır vatandaşları Cumartesi ve Pazar günleri tatil yapmaktadırlar. Bankalar Cuma/Cumartesi kapalıdır.

TÜRKİYE İLE TİCARİ İLİŞKİLER
1998 yılında, Mısır, Türkiye’nin ihracatında 9. sırada yer almaktadır. 1997 ihracatımız 304 milyon dolar iken, bu 1998’de 473 milyon dolara çıkmıştır.
Mısır’dan yaptığımız ithalat ise, 1997’da 399 milyon dolardan, 1998 yılında 392 milyon dolara düşmüştür.
Mısır’ın 1997 yılının 9 aylık döneminde Türkiye’ye yaptığı ihracatta belli başlı maddeleri ham petrol, pamuk, pamuk iplikleri, pirinç, kömür, madenler, cam imalatında kullanılan kum vb. maddeler oluştururken; aynı dönem itibarıyla Türkiye’den yaptığı ithalatta belli başlı maddeleri ise; başta mercimek olmak üzere gıda maddeleri, demir-çelik mamülleri, kimyevi maddeler, otomotiv ve sanayi mamülleri, oto yedek parçası, iplikler, makinalar vb. meydana getirmektedir.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

İNTERNET:

www.domatessuyu.com

modrap.blogcu.comwww.salgit.com

www.thy.com

umutyavuz666.blogcu.comwww.tarihiveturistik.com

www.tugik.org.tr

www.msxlabs.org

www.dunyaturu.com

www.webogreniyoruz.com

derintarih.blogcu.com

www.maximiles.com.tr

www.ogretmenlerforumu.com

ocakbey.azbuz.com

http://hnozunozu.blogcu.com

http://osmanyilmaz34.blogcu.com
KAYNAK KİTAPLAR

Sosyal Bilgiler Kitabı

Coğrafya Atlası

Ülkeler ve İnsanlar Ansiklopedisi
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə