Privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 Introducere

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 3.79 Mb.
səhifə14/40
tarix10.08.2018
ölçüsü3.79 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   40
Pentru subprogramul „Servicii de suport în managementul finanţelor publice” gestionat de Ministerul Finanţelor s-au efectuat cheltuieli în sumă de 18969,9 mii lei, sau la nivel de 35,6% din suma precizată.

La programul dat au fost stabiliţi indicatorii de performanţă, reflectaţi în tabelul următor.Scopul

Deservirea şi asigurarea bunei activităţi de executare a funcţiilor în domeniul bugetar-fiscal

Obiectivele:

Menţinerea şi dezvoltarea sistemului informaţional de gestionare a finanţelor publice

II. Indicatorii de performanţă

Unitatea de măsură

KPI

Prevăzut pe an

Realizat *)

Devieri (+, -)

Motivaţia

de rezultat

Spaţiul unic informaţional a Ministerului Finanţelor, care se asigură prin menţinerea conexiunilor între Ministerul Finanţelor şi subdiviziunile teritoriale, organele subordonate(38 trezorerii teritoriale, 35 direcţii generale finanţe, IFPS, SV, SCFR, Agenţia Achiziţii Publice, etc.)

un.

r1

77

77

0
Conexiuni telecomunicaţionale între Ministerul Finanţelor şi autorităţile administraţiei publice centrale menţinute (inclusiv BNM, CNAM, CNAS, Ministerul Educaţiei etc.)

un.

r2

27

27

0
Gradul de automatizare a proceselor interne a subdiviziunilor MF

%

r3

85

85

0
Mediu informaţional unic a Ministerului Finanţelor cu executorii de buget(ministere, departamente, instituţii publice) în procesul elaborării şi executării bugetului şi formării rapoartelor privind executarea bugetului, menţinut şi dezvoltat

Instituţii publice

r4

1900

2088

188

Include instituţiile la care au fost instalate şi sunt deservite sistemele informaţionale: Finanţe, Plan de finanţare şi 1C.

de produs

Numărul de sisteme informaţionale menţinute şi dezvoltate

unităţi

o1

36

36

0
Numărul de calculatoare şi imprimante deservite

un.

o2

900

900

0
Numărul de documente prezentate MF în format electronic (ordin de plată, plan de finanţare etc.)

unităţi

o3

5

5

0

Include şi setul rapoartelor care fac parte din conţinutul Dării de seamă privind executarea bugetului APC

de eficienţă

Operativitatea de raportare

timp

e1

În timp real

peste o ziTimpul necesar pentru prelucrarea unei operaţiuni financiare

secunde

e2

5

5

0

Serviciile de planificare şi statistică. Volumul mijloacelor financiare aprobate în Legea bugetului de stat pe anul 2012 la acest grup de cheltuieli a constituit 50469,6 mii lei, inclusiv pe componenta de bază – 47522,7 mii lei, mijloace speciale – 2521,9 mii lei și proiecte finanțate din surse din surse externe – 425,0 mii lei.

În urma modificărilor operate pe parcursul anului la legea bugetului, alocaţiile bugetare s-au diminuat la componenta de bază cu 4241,4 mii lei, şi a constituit suma de 43281,3 mii lei, la componenta mijloace speciale s-a majorat cu 2735,3 mii lei, constituind suma de 5257,2 mii lei și la proiecte finanțate din surse externe sa majorat cu 239,2 mii lei constituind suma de 664,2 mii lei.

Factorii care au generat modificările față de bugetul aprobat, se prezintă după cum urmează.


 • reducerea de alocații la componenta de bază în legătură cu:

- amînarea și punerea în aplicare a sporului pentru performanța colectivă a subdiviziunii/autorității publice, stabilit conform sistemului de salarizare a funcționarilor publici, începînd cu semestrul I al anului 2013, precum și amînarea majorărilor salariale prevăzute în anul curent pentru persoanele cu funcții de demnitate publică – 1051,0 mii lei

- reducerea cheltuielilor salariale formate din contul funcțiilor vacante – 245,0 mii lei;

- redistribuirea alocaţiilor între grupa 1.4 și 1.10 în legătură cu aprobarea a unei noi structuri a Biroului Național de Statistică, conform Hotărîrei de Guvern nr.1034 din 29.12.2013 – 2945,4 mii lei;

  • revizuirea veniturilor și cheltuielilor la componenta mijloace speciale în dependența de acumulări, majorarea alocațiilor cu – 2735,3 mii lei;

Cheltuielile de casă în anul 2012 la acest grup au constituit 48834,1 mii lei, sau 99,3% din alocaţiile precizate, inclusiv la componenta de bază 42928,2 mii lei (99,2%), mijloace speciale 5255,9 mii lei (100 %) și proiecte finanțate din surse externe 650,0 mii lei (97,9%).

Cheltuieli efective au fost înregistrate în mărime de 49521,0 mii lei inclusiv, din contul componenta de bază – 43541,9 mii lei, din contul mijloace – 5305,6 mii lei și proiecte finanțate din surse externe 673,5 mii lei.

Datoriile creditoare constituie 1506,0 mii lei (toate componentele) şi se încadrează în limita termenului de achitare. Datoriile debitoare, constituie 146,8 mii lei.

În baza Nomenclatorului serviciilor cu plată şi a Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1403 din 30 decembrie 2005, la grupa dată de cheltuieli s-au aprobat venituri şi cheltuieli pe tipuri de mijloace speciale în sumă totală de 2521,9 mii lei. În urma modificărilor operate pe parcursul anului, veniturile și cheltuielile s-au majorat cu 2735,3 mii lei, astfel veniturile și cheltuielile precizate constituie 5257,2 mii lei. Pe parcursul anului, s-au acumulat venituri în sumă de 6402,5 mii lei.

La grupa dată de cheltuieli pentru anul 2012 a fost prevăzut un efectiv de personal în număr de 709 unităţi, nivelul mediu realizat al numărului de personal fiind de 766 unităţi. La sfîrşitul perioadei de raportare efectivul de personal real încadrat constituie în număr de 681 unităţi.

Programe gestionate de Biroul Național de Statistică

Pentru subprogramul „Elaborarea politicii şi managementului în domeniul statisticii” au fost finanţate cheltuieli în sumă de 10864,0 mii lei, sau la nivel de 99,4% din alocațiile precizate.


La programul dat au fost stabiliţi indicatorii de performanţă, reflectaţi în tabelul următor.


Scopul

Producerea datelor statistice necesare implementării şi evaluării politicilor naţionale în domeniul social-economic, conform standardelor şi metodologilor armonizate la normele internaţionale, în special ale UE.

Obiectivele:

Asigurarea autorităţilor publice centrale şi locale, agenţilor economici, publicului larg, respectiv a tuturor categoriilor de utilizatori, atât interni, cât şi externi, cu informaţie statistică calitativă şi comparabilă la nivel internaţional vizând situaţia şi dezvoltarea social-economică şi demografică a ţării.

Descrierea narativă

Programul dat este menit să organizeze procesul de elaborare/perfecţionare şi managementul eficient al activităţilor în cadrul Programului de lucrări statistice în conformitate cu standardele internaţionale.

II. Indicatorii de performanţă

Unitatea de măsură

Prevăzut pe an


Realizat *)


Devieri (+,)Motivaţia

de rezultat

Gradul de executare a Programului lucrărilor

și ediții statistică în anul 2012%

100,0

99,8

-0,2

Publicarea rezultatelor finale ale RGA a fost preconizată pentru luna decembrie 2012, însă din cauza apariției unor circumstanțe obiective legate de finanțarea din partea FAO în procesul de creare a bazei de date și de elaborare a tabelelor de ieșire, această lucrare va fi executată pe parcursul semestrului I anul 2013.

Asigurarea cu instrumentar statistic sectorul publuc și real al economiei

%

100,0

100,0

100,0
de produs

Metodologia privind indicatorii statistici pe termen scurt

unitate

1

1

-
Metodologia privind cercetarea statistică anuală asupra cîțtigurilor salariale în întreprinderi

unitate

1

1

-
Nomenclatorul de produse și servicii industriale PRODMOLD armonizat la standardul european PROMOLD-2008

unitate

1

0,7

-0,3

Cercetarea a fost lansată, chestionarele expediate. Dar luînd în considerație că aceasta e o lucrare trecătoare, de la data de 1 ianuarie 2013, doar 70% erau realizate, pentru ca etapele următoare să fie realizate după 1 ianuarie 2013.

de eficiență

Optimizarea formularelor statistice în urma implementării cercetării integrate pe termen scurt

%

4

1

-3Pentru subprogramul „Lucrări statistice” au fost utilizate mijloace în sumă de 47491,6 mii lei, sau la nivel de 99,3 % din alocațiile precizate, care au fost destinate pentru atingerea scopului următor.
Scopul

Producerea datelor statistice necesare implementării şi evaluării politicilor naţionale în domeniul social-economic, conform standardelor şi metodologilor armonizate la normele internaţionale, în special ale UE.

Obiectivele:

Asigurarea autorităţilor publice centrale şi locale, agenţilor economici, publicului larg, respectiv a tuturor categoriilor de utilizatori, atât interni, cât şi externi, cu informaţie statistică calitativă şi comparabilă la nivel internaţional vizând situaţia şi dezvoltarea social-economică şi demografică a ţării.

Descrierea narativă

Programul lucrărilor statistice prevede producerea şi diseminarea informaţiei statistice. Informaţia statistică este colectată prin cercetări statistice exhaustive şi sondaje, verificată, introdusă pe suport tehnic de către organele teritoriale pentru statistică şi transmisă la Direcţia Generală Tehnologii Informaţionale, care efectuează verificarea, analiza, validarea sistematizarea şi centralizarea datelor şi asigură organele administrării publice centrale şi locale, toate categoriile de utilizatori cu date generalizate sub formă de informaţii operative, comunicate de presă, buletine, publicaţii statistice, note informative, difuzări mass-media etc.

Beneficiarii informaţiei statistice sunt: organele guvernamentale şi administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderile şi asociaţiile, organele non-guvernamentale şi obşteşti, organizaţiile internaţionale, instituţiile academice, ambasadele şi consulatele, mass-media şi publicul larg.II. Indicatorii de performanţă

Unitatea de măsură

Prevăzut pe an


Realizat *)


Devieri (+, -)Motivaţia


de rezultat

Gradul de realizare a lucrărilor și cercetărilor statistice în anul 2012

%

100,0

99,8

-0,2
Gradul de asigurare a beneficiarilor cu note informative și operative și buletine statistice cu date generalizate

%

100,0

131

+31

Numărul sporit de solicitări din partea agenților economici, ambasadelor și altor autorități a cauzat devierea în numărul de note informative, informații generalizare și buletine statistice.

Gradul de realizare a edițiilor statistice în anul 2012

%

100,0

100,0

-
de produs

Lucrări şi cercetări statistice realizate în anul 2012, conform Hotărîrii Guvernului nr.999 din 23.12.2011

unități

403

402

-1

Publicarea rezultatelor finale ale RGA a fost preconizată pentru luna decembrie 2012, însă din cauza apariției unor circumstanțe legate din partea FAO în procesul de creare a bazei de date și de elaborare a tabelelor de ieșire, această lucrare va fi executată pe parcursul semestrului I al anului 2013

Note informative și operative elaborate de către organele teritoriale de statistică

unități

557

731

+174

Diferența este cauzată de numărul sporit de solicitări de note operative și informative în organele teritoriale de statistică

Buletine statistice cu date generalizate elaborate de către OTS

unități

5500

5500

-
Raportul trimestrial ,,Situația social-economic a Republicii Moldova” în limbile de stat și rusă, elaborat

unități

4

4

-
Rapoarte trimestriale vizînd situația social-economică a municipiului/raionului

unități

140

140

-
Breviarul statistic ,,Moldova în cifre, ediția 2012” (în limbile: de stat, rusă, engleză și franceză) elaborate și editat

numărul/ exemplare

2/550

2/550

-
,,Anuarul Statistic al Republicii Moldova, ediția 2012” ( în limbile de stat, rusă și engleză) elaborate și editat

numărul / exemplare

1/450

1/450

-
Anuarul Statistic al Republicii Moldova, ediția 2012, varianta electronică pe CD (format PDF și Excel)

unități

300

300

-
Pentru subprogramul „Recensămîntul” s-au efectuat cheltuieli în sumă de 1342,5 mii lei.

La programul dat au fost stabiliţi indicatorii de performanţă, reflectaţi în tabelul următor.


Scopul

Obținerea informației complexe și relevante privind starea și potențialul sectorului agrar al țării.

Obiectivele:

Executarea acțiunilor principale privind efectuarea Recensămîntul General Agricol prevăzute pentru anul 2010 și aprobate prin Hotărîrea Guvernului R.M nr.992 din 03.09.2007 și modificările la ea.

Descrierea narativă

Efectuarea Recensămîntului General Agricol

II. Indicatorii de performanţă

Unitatea de măsură

Prevăzut pe an


Realizat *)


Devieri (+,)Motivaţia

de rezultat

Datele RGA procasate, tabelele cu rezultate elaborate

%

30,0

30,0

-
Datele privind rezultatele finale ale recensămîntului publicate și disemnate

%

70,0

70,0

-
de eficiență

Culegeri statistice cu rezultatele Recensămîntul General Agricol

unități

4

-

-
CD cu rezultatele RGA

unități

1

-

-
Rezultatele RGA pe pagina Web.

pagina

1

-

-

Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală neatribuite la alte grupuri.

Volumul mijloacelor financiare aprobate în Legea bugetului de stat pe anul 2012 la acest grup de cheltuieli a constituit 120916,7 mii lei, inclusiv componenta de bază – 68058,7 mii lei, mijloace speciale – 1820,0 mii lei și din contul donatorilor externi – 51038,0 mii lei. În urma modificărilor operate pe parcursul anului la legea bugetului, mijloacele financiare s-au majorat cu 4873,9 mii lei la total, sau cu 4,0% şi constituie 125790,6 mii lei, dintre care alocaţiile pe componenta de bază s-au diminuat cu 24546,0 mii lei, mijloacele speciale s-au majorat cu 574,6 mii lei și proiectele finanţate din surse externe s-au majorat cu 28845,3 mii lei.

Factorii ce au determinat modificările în cauză sunt următorii:

la componenta de bază:


 • reducere de alocații:

 • optimizarea cheltuielilor de personal în legătură cu amînarea și punerea în aplicare a sporului pentru performanța colectivă a subdiviziunii/ autorității publice, stabilit conform sistemului de salarizare a funcționarilor publici, începînd cu semestrul I al anului 2013, precum și amînarea majorărilor salariale prevăzute în anul curent pentru persoanele cu funcții de demnitate publică – 184,0 mii lei;

 • micșorarea alocațiilor pentru reforma administraţiei publice în sumă de 10700,0 mii lei;

 • realocarea mijloacelor financiare din grupa dată la alte grupe de cheltuieli în temeiul prevederilor art. 3 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 - 14070,0 mii lei.

 • majorări de alocații:

 • alocarea mijloacelor financiare în scopul acoperirii cheltuielilor Serviciului de Curieri Speciali pentru achitarea indemnizațiilor la încetarea raportului de muncă a unor angajați – 68,0 mii lei;

 • suplimentarea bugetului Centrului pentru Drepturile Omului în scopul acoperiri insuficienței de mijloace financiare necesare implmentării noului sistem de salarizare a funcționarilor publici (250,0 mii lei), precum pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de organizarea și desfășurarea a 2 conferințe (90,0 mii lei).

la mijloace speciale:

- majorarea cheltuielilor în sumă de 574,6 mii lei în legătură cu planificarea obținerii veniturilor suplimentare, ținînd cont de acumulările reale.la proiecte finanțate din surse externe:

-majorarea cheltuielilor în scopul implmentării proiectului „e-Transformare a Guvernării” în sumă de 35011,5 mii lei;

- diminuarea cheltuielilor aferente Proiectului reformei administraţiei publice centrale din Moldova în sumă de 6166,2 mii lei.

Cheltuielile de casă în anul 2012 constituie 122944,5 mii lei sau 97,7%din alocaţiile precizate, dintre care componentei de bază îi revine 40952,8 mii lei, mijloacelor speciale – 2108,4 mii lei și din surse externe – 79883,3 mii lei.

Instituţiile finanţate la grupa dată au înregistrat datorii creditoare pe toate componentele în total în sumă de 2140,3 mii lei, formate după cum urmează.


 • la cheltuieli de personal, din contul salariului pe luna decembrie a anului 2012, care se achită în ianuarie 2013 şi, respectiv, pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat şi pentru plata mărfurilor şi serviciilor în sumă de 1164,3 mii lei;

 • asigurarea documentării populaţiei conform Hotărîrii Guvernului nr.959 din 9 septembrie 2005 „Cu privire la măsurile de asigurare a conformării cetăţeniei şi documentării populaţiei din localităţile din stînga Nistrului (Transnistria)” în sumă de 817,7 mii lei;

 • alte cheltuieli în sumă de 141,2 mii lei.

La grupa dată de cheltuieli în buget au fost prevăzute alocaţii pentru:

 1. reforma administraţiei publice în sumă de 4300,0 mii lei. Mijloacele în cauză au fost repartizate pe autorităţile publice prin Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 10 decembrie 2012 „Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din bugetul de stat pentru reforma administraţiei publice”;

b) pentru activități de reintegrare a țării în sumă de 10000,0 mii lei, fiindrepartizate pe autorităţile publice respective prin Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 04 aprilie 2012 ”Cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 2012” și Hotărîrea Guvernului nr. 516 din 18 iulie 2012 ”Cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 2012”.Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   40
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə