Privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 Introducere

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 3.79 Mb.
səhifə2/40
tarix10.08.2018
ölçüsü3.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

Lansarea Sistemului Informaţional Automatizat (în continuare – SIA)„Registrul general electronic al facturilor fiscale”. La data de 01.07.2012 a fost lansat şi integrat pe portalul servicii.fisc.md – SIA „Registrul general electronic al facturilor fiscale”. Sistemul este destinat eficientizării relaţiilor informaţionale dintre contribuabili şi Serviciul Fiscal de Stat, prin colectarea datelor din facturile fiscale eliberate de către furnizori.Conform situaţiei din 31.12.2012, în cadrul sistemului sunt înregistraţi 53414 deutilizatori, dintre care 25269 agenţi economici.

 • Implementarea SIA „Management al Cazurilor (inspectare, contestaţii, revizuire legală şi restituire TVA)”, sistem destinat automatizării procesului de lucru şi procesării documentelor în cadrul controalelor fiscale, contestaţiilor şi revizuirilor legale a rezultatelor controalelor, reducînd timpul utilizat în detrimentul emiterii documentelor. În conformitate cu Ordinul IFPS nr. 1153 din 22.10.2012, sistemul a fost lansat în cadrul IFS pe mun. Chişinău şi IFS pe r-nul Străşeni, iar componenta „Restituire TVA” a fost lansată în cadrul tuturor IFS teritoriale. Conform datelor statistice, la data de 31.12.2012, în cadrul sistemului au fost procesate 1336 de documente.

 • Elaborarea şi implementarea SIA „Contul curent şi certificare a contribuabilului”,sistem care prevede simplificarea procedurii de certificare a contribuabilului în privinţa lipsei sau existenţei restanţelor faţă de bugetul public naţional.La 16 noiembrie 2012 a fost aprobat „Planul de acţiuni pentru implementarea şi lansarea sistemului informatic de evidenţă a contului curent şi certificare a contribuabilului”, conform căruia sistemulurmează a fi lansat în exploatare experimentală pe parcursul anului 2013. Conform prognozelor, la sistem vor fi conectate circa: 25000-80000 de persoane juridice şi 7000 de persoane fizice – utilizatori ai serviciului „Declaraţie electronică”, cît şi autorităţile publice centrale (Agenţia Achiziţii Publice, Serviciul Vamal, CNA etc.).

  • Implementarea SIA „Crearea şi circulaţia documentelor electronice între Serviciul Fiscal şi Instituţiile Financiare” , sistemul reprezintă o componentă a guvernării electronice, bazată pe realizările contemporane ale tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, care asigură crearea, prelucrarea, semnarea digitală, păstrarea şi transmiterea (circulaţia) documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi Instituţiile Financiare din Republica Moldova.

  • Dezvoltarea SIA „Cadastrul fiscal”, care reprezintă o componentă a sistemului fiscal şi care asigură recepţionarea, stocarea, calcularea impozitelor şi a penalităţilor, generarea avizelor, raportarea şi monitorizarea procesului de impozitare a bunurilor imobile din Republica Moldova. Conform datelor statistice la data de 31.12.2012, sistemul este utilizat de circa 1497 de utilizatori dintre care: 100 administratori, 1135 perceptori fiscali şi 262 inspectori fiscali.

  • A fost elaborată şi aprobată Concepţia Sistemului Informaţional Automatizat „Identificarea întreprinderilor care practică activitate tenebră sau pseudoactivitate de întreprinzător”, care urmează a fi implementat pînă la finele anului 2013.


  3. Analiza rezultatelor controalelor fiscale şi măsuri de combatere a evaziunii fiscale:

  3.1. Analiza rezultatelor controalelor fiscale

  Potrivit situaţiei din 31 decembrie 2012, în total pe republică sunt luaţi la evidenţă 688117 contribuabili, dintre care persoane juridice 111211, gospodării ţărăneşti 517112 şi întreprinderi individuale 59794.

  În perioada de raportare au fost efectuate 63527 controale fiscale, comparativ cu anul precedent 71900 controale fiscale, ce constituie cu 8373 controale fiscale mai puţin sau 88%.

  Numărul controalelor planificate, efectuate prin metoda verificării totale s-a micşorat cu 1673 controale sau 45,0% (1361 în anul 2012 comparativ cu 3034 în anul 2011).

  În perioada de gestiune, în rezultatul controalelor fiscale efectuate au fost calculate suplimentar la buget impozite, taxe şi alte plăţi în sumă totală de 595964,9 mii lei, inclusivsancţiuni 344695,0 miilei. În comparaţie cu anul 2011 au fost calculate impozite şi sancţiuni (516756,2 mii lei, inclusiv sancţiuni 256392,0 mii lei) mai mult cu 88303 mii lei sau cu 15,0%.

  Din suma totală calculată pentru anul 2012 au fost încasate impozite, taxe, majorări de întârziere în sumă totală de 174965,1 mii lei, inclusiv sancţiuni fiscale în sumă de 114305,4 mii lei. În comparaţie cu anul 2011 s-au încasat impozite şi sancţiuni mai mult cu 5355,3 mii lei (103,0%), inclusiv sancţiuni cu 37402,3 mii lei (149,0%).

  Pe perioada de gestiune de către agenţii economici a fost solicitată spre restituire TVA sumă de 1743575,7 mii lei, din care s-a acceptat spre restituire 1429037,9 mii lei sau 81,9 %. Această se datorează nerespectării de către agenţii economici a unor prevederi privind confirmarea documentară a livrărilor la export, cum ar fi:


  • lipsa confirmării recepţionării mărfurilor prin poştă;

  • lipsa confirmării beneficiarului la exportul de servicii;

  • achitarea mărfurilor, serviciilor procurate, de la care se constituie sumele TVA trecute în cont altfel decît prin contul bancar.

  Totodată la finele anului de gestiune la examinare la organele fiscale se aflau cereri de restituire recepţionate, dar pentru care decizia încă nu a fost adoptată.

  În aceeaşi perioadă au fost solicitate spre restituire accize în sumă de 73065,8 mii lei, din care s-a acceptat 69143,4 mii lei sau 94,6 %.


  3.2. Identificarea agenţilor economici cu risc sporit de evaziune fiscală, stabilirea instrumentelor necesare a fi aplicate, asigurarea aplicării eficiente a acestora.

  Pe parcursul anului 2012, au fost instituite şi prelungite 1275 posturi fiscale, dintre care 1159 – posturi fiscale mobile şi 116 posturi fiscale staţionare. O atenţie deosebită a fost acordată monitorizării sectoriale a activităţii agenţilor economici, fiind identificate sectoarele economiei naţionale cu risc sporit de evaziune fiscală, după cum urmează. exportatori ai producţiei agricole, din domeniul producerii producţiei alcoolice şi comercializării electrocasnicelor, agenţii economici care achiziţionează şi comercializează deşeuri de metale feroase şi neferoase, agenţii economici din segmentul importului şi comercializării tehnicii de calcul (principalii importatori şi intermediari)

  Rezultatele funcţionării posturilor fiscale se manifestă prin:


  • Majorarea achitărilor de accize la buget (pentru producătorii producţiei alcoolice);

  • Scoaterea din umbră a producătorilor de producţie agricolă (pe parcursul monitorizării posturilor fiscale la exportatorii de producţiei agricolă au fost constate cazuri de documentarea de către agenţii economici a provenienţei mărfurilor de la persoane fizice, dar care în urma verificărilor ulterioare în fapt nu au confirmat livrarea producţiei, sau nu au confirmat cantităţile înscrise în documentele primare – la 10 agenţi economici;

  • Excluderea cazurilor de documentare a tranzacţiilor fictive de procurare a mărfurilor, cu scopul atribuirii trecerii în cont a TVA (caracteristice în special segmentelor achiziţionării şi comercializării deşeurilor de metale feroase şi neferoase, importului şi comercializării tehnicii de calcul);

  • Creşterea volumului de livrări, pentru perioada de funcţionare a posturilor fiscale (în segmentul comercializării electrocasnicelor, producţiei alcoolice);

  • Diminuarea cifrei de afaceri documentate, ca rezultat al imposibilităţii documentării în perioada de funcţionare a posturilor fiscale a tranzacţiilor fictive;

  • Anularea înregistrării ca subiecţi ai impunerii cu TVA a întreprinderilor activitatea cărora corespunde indicilor vădiţi ai pseudoactivităţii de întreprinzător (anulată înregistrarea la 61 agenţi economici).

  Pe parcursul anului 2012, au fost identificaţi şi declaraţi ca întreprinderi „fantom” 12 agenţi economici.

  În total în Republică, rezultatele acţiunilor întreprinse la capitolul contracarării fenomenului întreprinderilor ”fantom”, în anul 2012 comparativ cu anul precedent se prezintă după cum urmează.  Anul

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  Total întreprinderi fantome

  200

  107

  63

  35

  35

  Întreprinderi neplătitoare TVA

  42

  28

  16

  12

  15

  Întreprinderi plătitoarea TVA

  158

  79

  47

  23

  10

  Suma prejudiciului estimat

  3.400

  mil. lei


  768

  mil. lei


  261

  mil. lei


  287

  mil. lei


  127

  mil. lei


  *Informaţia aferentă anului 2012 - valoarea prejudiciului estimat este una eventuală, dat fiind că, pentru unele întreprinderi se mai acumulează informaţia în vederea efectuării estimărilor

  Au fost întreprinse măsuri de monitorizare a procesului de înregistrare a agenţilor economici ca subiecţi ai impunerii cu TVA, activitatea acestora, inclusiv înregistrarea modificărilor a persoanelor cu funcţii de răspundere, fiind întreprinse acţiuni de stopare a activităţii frauduloase, inclusiv anularea înregistrării ca subiect al impunerii cu TVA. Astfel pe parcursul a. 2012, a fost anulată înregistrarea ca subiect al impunerii cu TVA a agenţilor economici frauduloşi:
  Anul

  2011

  2012

  Anulată înregistrarea, agenţi economici frauduloşi

  685

  537

  Total anulată înregistrarea

  1616

  1768


  3.3. Monitorizarea, desfăşurarea acţiunilor de control în vederea stabilirii cazurilor de încălcare fiscală, sancţionarea acestora

  În perioada februarie-martie 2012 de către funcţionarii IFPS a fost demarată o amplă operaţiune de verificare a timbrelor de acciz aplicate pe băuturi alcoolice, fiind efectuate 8 raiduri în 23 unităţi administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova şi întocmite 104 acte de control fiscal.

  În total pe republică, la capitolul verificării producţiei marcate cu timbru de acciz pe parcursul anului 2012 în rezultatul controalelor fiscale efectuate au fost stabilite 627 cazuri de depozitare, comercializare a producţiei alcoolice marcate cu timbruri de acciz constatate, în rezultatul expertizei, false şi/sau marcate cu timbru de acciz nevalabil sau nemarcate. Referitor la cazurile respective au fost aplicate sancţiuni în valoare de 12,92 mln.lei

  3.4. Remiterea materialelor către organele de drept privind posibilele componente ale infracţiunilor penale stabilite în cadrul verificării activităţii agenţilor economici

  Pe parcursul anului 2012 au fost recepţionate de la IFS teritoriale şi remise în adresa organelor de drept, materialele acumulate în rezultatele controlului în cadrul cărora au fost stabiliți posibili indici de infracţiuni penale.
  Anul

  2011

  2012

  Numărul de dosare remise

  208

  167

  Suma prejudiciului estimat/calculat

  1,5 mlrd. lei

  1,4 mlrd. lei

  Administrarea vamală

  În anul 2012 Serviciul Vamal al Republicii Moldova a continuat să depunăeforturi în vederea eficientizării administrării vamale, în special în domeniul colectării veniturilor vamale, simplificării procedurilor vamale și combaterii traficului ilicit transfrontalier.

  În perioadă anului 2012 au fost percepute drepturi de import/export și alte taxe în sumă de 12612,2 mil. lei, fiind în creștere cu 6% (+714 mil. lei) comparativ cu anul 2011.

  Întru asigurarea perceperii integrale a drepturilor de import, în anul 2012 aufost întreprinse un set de măsuri de eficientizare a administrării vamale și implementate instrumente de sporire a controlului în domeniile de risc. Aceste măsuri au caracter complex și cuprind toate etapele procedurii de vămuire a mărfurilor, sporind controlul corectitudinii datelor ce stau la baza calculării impozitelor și taxelor și anume: controlul corectitudinii determinării valorii în vamă, a codului tarifar, originii și cantității mărfurilor, controlul corectitudinii acordării facilităților fiscale, respectarea condițiilor regimurilor vamale suspensive (antrepozite vamale, zona liberă), depistarea și anihilarea tentativelor de eschivare de la plata drepturilor de import/export.

  În vederea sporirii controlului acordării facilităților fiscale au fost instituitecomisii la nivel departamental și teritorial cu privire la examinarea actelor aferente tranzacțiilor de import a mărfurilor cu aplicarea scutirilor de la plata drepturilor de import. În anul 2012 suma majorării valorii în vamă a constituit 993 mil. lei, ceea ce reprezintă 100,4% față de suma majorării pe parcursul anului 2011. Totodată, suma taxelor și impozitelor încasate suplimentar, după recalcularea valorii în vamă a mărfurilor, a constituit 281,6 mil. lei.

  Analizând dinamica creșterii încasării drepturilor de import/export pe ultimii cinci ani, se constată o evoluție pozitivă începând cu anul 2010, drept rezultat al implementării măsurilor de stabilizare și relansare economică a țării, aprobate de Guvern. Pe fundalul crizei economice mondiale, suma veniturilor încasate de Serviciul Vamal a atins nivelul anului 2008 – anul care a înregistrat creștere economică (9695,8 mil. lei în 2008 și 9750,3 mil. lei în 2010) și această creștere predomină și în anul 2012.

  În anul 2012 s-au realizat o serie de activități orientate spre introducereanormelor și standardelor internaționale în domeniul vamal, în vederea simplificării procedurilor vamale, reducerii duratei și costurilor efective suportate de agenții economici la vămuirea mărfurilor.

  Datorită măsurilor de optimizare a controlului vamal, s-a redustimpul de trecere a frontierei, de la 55 de minute în mediu în anul 2008 până la 23 minute în mediu în 2012.

  Datorită eficientizării sistemului de selectivitate și analiza de risc, a fost posibilă extinderea ariei de aplicare a procedurilor simplificate de vămuire pentru agenții economici credibili.În rezultat, datorită procedurilor simplificate este limitat contractual direct între vamă și agenții economici, minimalizând riscurile de corupție, iar costul și durata trecerii frontierei se reduce considerabil. La etapa actuală circa 45 de companii beneficiază de proceduri simplificate, ceea ce constituie circa 8% din totalul declarațiilor vamale.

  Parametrii selectivității în Sistemul informațional integrat vamal, careasigură repartizarea declarațiilor vamale pe culoare de vămuire au fost revizuiți și au înregistrat următorii indici: la import – câte 10% la coridorul roșu și galben, și 80% verde și la export – câte 5% la coridorul roșu și galben și 90% cel verde.

  A continuat implementarea procedurii simplificate de vămuire la domiciliu lansată în 2011. Totodată, s-au implementat noile proceduri simplificate, inclusiv cea de transportator autorizat. În vederea ajustării la standardele europene, a fost elaborat un nou Regulament al Serviciului Vamal cu privire la procedurile simplificate de vămuire, prin care s-a extins aria de aplicabilitate a facilităților vamale. Regulamentul a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013 și reunește toate simplificările acordate de către Serviciul Vamal.

  Începând cu luna noiembrie 2012, Serviciul Vamal eliberează informațiiobligatorii privind originea mărfurilor, iar anterior, în luna mai, a fost implementat mecanismul similar pentru emiterea deciziilor prealabile privind clasificarea tarifară a mărfurilor. Ambele proceduri sunt menite să asigure o previzibilitate și claritate atât pentru agentul economic, cât și pentru organul vamal, în privința poziției tarifare și originii mărfurilor care se preconizează a fi importate sau exportate.

  Unul din mecanismele deja implementate și care s-a adeverit a fi eficient,reprezintă auditul post-vămuire. La acest capitol în anul trecut s-au înregistrat realizări importante, iar odată cu modificarea cadrului legal, serviciul Vamal a obținut toate pârghiile necesare pentru contracararea tentativelor de eschivare de la plata obligației vamale. Au fost supuși controlului 488 de agenți economici cu 27,8% mai mulți în comparație cu anul 2011. În rezultatul controalelor au fost calculate obligații vamale în sumă de 169,4 mil. lei cu 478,5% mai mult față de 2011.

  Activitatea pe dimensiunea antifraudă s-a realizat în strînsă colaborare cuautoritățile vamale din țările vecine. Anul 2012 a fost deosebit de rezultativ sub aspectul dezvoltării colaborării cu autoritățile vamale din România și Ucraina, au avut loc mai multe întruniri de lucru a conducătorilor administrațiilor vamale, în cadrul cărora au fost convenite mecanisme concrete de colaborare și semnate planuri de acțiuni antifraudă comune.  Politica în domeniul cheltuielilor

  Obiectivele politicii bugetare pentru anul 2012 au fost orientate spre asigurarea stabilităţii bugetului public naţional, crearea unui cadru bugetar-fiscal previzibil şi menţinerea deficitului bugetar la un nivel rezonabil.

  Întru minimizarea efectelor negative a temperării creșterii economiei naționale asupra bugetului, a fost elaborat și aprobat un pachet de măsuri compensatorii. Măsurile întreprinse la partea de venituri au fost orientate întru eliminarea aspectelor neacoperite de politici și consolidarea administrării fiscale și vamale.

  În aceste condiții, politicile în domeniul cheltuielilor bugetare au fost focusate asupra:  • sporirii eficienţei şi eficacităţii programelor de cheltuieli şi direcţionării mijloacelor bugetare limitate la programe de importanţă vitală, pentru soluționarea problemelor stringente, fără admiterea de blocaje financiare în sistemul bugetar;

  • realocarea mijloacelor între programe în funcţie de prioritatea acestora sau excluderea completă a celor cu eficienţă redusă;

  • stabilirea unui control strict asupra nivelului angajărilor în sectorul bugetar;

  • realizarea obiectivelor stabilite în matricele de politici la programele de suport bugetar, semnate cu donatorii externi;

  • reformarea sectoarelor educației, protecției sociale, justiției, precum și a organelor afacerilor interne.

  Întru asigurarea obiectivelor stabilite, cheltuielile aprobate inițial în buget pe anul 2012 au fost revizuite, în special luînd în considerare amînarea termenelor de implementare a unor masuri de politici în domeniul remunerării muncii. Totodată, au fost bugetate unele alocații stringente, neprevăzute inițial în buget și efectuate redistribuiri de alocații între programe de cheltuieli, menținînd implementarea continuă a reformelor structurale inițiate.

  În scopul îmbunătățirii utilizării resurselor financiare publice a continuat procesul de implementare treptată a planificării bugetare bazată pe programe și performanță. În anul 2012 domeniul cheltuielilor publice acoperit cu bugetarea pe programe a fost extins prin cuprinderea tuturor resurselor bugetare (componenta de bază, inclusiv investițiile capitale, mijloace speciale, fonduri speciale, proiecte finanțate din surse externe).  Politica în domeniul remunerării muncii,analiza sistemului de salarizare şi a cheltuielilor salariale în sistemul bugetarla general şi pe ramuri

  Prin art.7 al Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 din 27 decembrie 2011 au fost stabilite limitele cheltuielilor de personal și numărului de unități de personal pe anul 2012 pentru autoritățile (instituțiile) publice finanțate de la bugetul de stat și de la bugetele unităților administrativ – teritoriale. Pentru cheltuielile de personal la bugetul de stat și bugetele unităților administrativ-teritoriale pe anul 2012 limitele au fost stabilite la nivel de 8745,0 mil. lei, inclusiv pentru ramura „Învățămînt” – 4769,3 mil. lei. Limita cheltuielilor de personal, aprobată pe anul 2012, a crescut cu 780,3 mln. lei sau cu 9,8%, comparativ cu limita aprobată pe anul 2011, iar comparativ cu planul precizatla cheltuielile de personal pe anul 2011, limita pe anul 2012 a crescut cu 953,4 mil. lei sau cu 12,2 %.

  Factorul principal, care a influenţat această creştere, a fost majorarea salariilor care a avut loc pe parcursul anului 2012 în continuarea procesului de implementare a normelor salariale prevăzute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și punerea în aplicare a Legii nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publicii, începînd cu 01 aprilie 2012.

  Conform prevederilor Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 pe parcursul anului 2012 au fost implementate următoarele norme de majorare a salariului:  - începînd cu 1 ianuarie 2012, salariile de bază pentru militari, efectivul de trupa şi corpul de comandă, salarizaţi conform Reţelei tarifare unice, s-au achitat cu aplicarea coeficientului k = 1,25, creșterea salariilor a constituit 19,0 %. Costul măsurii a fost - 154,0 mil. lei;

  - în luna februarie 2012 a fost acordat premiul anual pentru rezultatele activităţii în anul 2011 în marimea unui salariu de funcţie angajaţilor, salarizaţi conform Reţelei tarifare unice (cu excepţia cadrelor didactice, militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă). Costul măsurii a constituit 112,8 mil. lei.

  - începînd cu 1 iunie 2012, a fost majorat salariul pentru I categorie de salarizare de la 700 pînă la 800 lei şi stabilite salariile de bază ale angajaţilor salarizaţi conform Reţelei tarifare unice (cu excepţia militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă)în limita grilelor de salarizare. Majorarea salariilor a constituit 10,0 %. Costul măsurii a fost - 99,0 mil. lei;

  - începînd cu l octombrie 2012, pentru corpul de comandă din aparatele centrale ale organelor de forţă, sporul pentru condiţii speciale de activitate s-a majorat de la 40% pînă la 80%. Salariile s-au majorat cu 22,2 %. Costul măsurii - 5,9 mil. lei.

  Pentru punerea în aplicare a Legii nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici s-au utilizat 252,3 mil. lei. Salariile funcționarilor publici în mediu s-au majorat cu 37,5 %.

  În bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, au fost aprobate cheltuieli de personal în sumă de 8911,9 mil. lei, care pe parcursul anului au fost reexaminate în aspectul optimizării acestora. Planul precizat a constituit 8639,9 mil. lei sau cu o diminuare de 3,1 % față de cele aprobate.

  Cheltuielile efective au constituit 8543,9 mil. lei. Conform rapoartelor despre executarea bugetului de stat, angajaţilor din sectorul bugetar pentru remunerarea muncii lis-au achitat 8506,1 mil. lei.

  Cheltuielile de casă pentru achitarea salariilor angajaților din sectorul bugetar au fost executate la nivelul de 98,5 % din planul precizat pe anul 2012, iar cheltuielile efective – la nivel de 98,9 % faţă de volumul alocaţiilor precizate.Structura cheltuielilor de personal executate în anul 2012 pe componentele bugetare este următoarea:


  • componenta de bază– 8043,3 mil. lei sau 94,5%,

  • mijloacele speciale– 457,7 mil. lei sau 5,4%,

  • fondurile speciale – 4,4 mil. lei sau 0,1%,

  • proiectele finanțate din surse externe – 0,7 mil. lei.

  Ponderea cheltuielilor de personal executate în PIB în anul 2012 a constituit 9,7 %, comparativ cu 9,4 %în anul 2011.

  În aspect ramural, cheltuielile de personal executate în 2012 au atestat o creştere față de cele executate în 2011 la toate ramurile economiei naționale (cu excepția ramurii „Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuințe”), inclusiv preponderent: „Activitatea externă” – cu 30,7%; „Alte servicii legate de activitatea economică” – cu 26,7%; „Industrie și construcție” – cu 24,2%; “Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor” – cu 21,7 %; “Asigurare și asistență socială” – cu 21,0 %; „Servicii de stat cu destinație generală” – cu 20,9 %; „Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicație și informatica” – cu 20,0%; „Protecția mediului și hidrometeorologia” - cu 18,6%; „Menținerea ordinii publice și securitatea statutului” – cu 17,2 %. Reducerea cheltuielilor de personal la ramura „Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuințe” a fost condiționată de reducerea semnificativă a personalului din ramură cu 28,1 %.

  Analiza cheltuielilor de personal la bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, pe componente bugetare și pe ramuri în comparaţie cu situaţia din anul 2011, se reflectă în tabelul de pe pagina 18.

  Limita numărului de unități de personal pe anul 2012 pentru autoritățile (instituțiile) publice finanțate de la bugetul de stat și de la bugetele unităților administrativ – teritoriale aprobată prin art.7 al Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 din 27 decembrie 2011 este de 208683 de unități, inclusiv pentru ramura „Învățămînt” – 125900 de unități. Conform Raportului operativ lunar nr.8 „Privind statele și efectivul de personal din instituțiile publice din sectorul bugetar” numărul unităților de personal real încadrate la finele anului 2012 a constituit 207074,5 unități, inclusiv în ramura „Învățămînt” – 124160,5 unități, ce constituie respectiv 99,2 și 98,6 % față de limita stabilită. Numărul de unități real încadrat în mediu lunar a constituit 208036 unități, inclusiv în ramura „Învățămînt” – 125328,3 unități, sau respectiv 99,7 și 99,5 % față de limita stabilită.

  Analiza unităților de personal în anul 2012 la bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, pe componente bugetare și pe ramuri, în comparaţie cu situaţia din anul 2011, se reflectă în tabelul de pe pagina 19.  Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
  Orklarla döyüş:

  Google Play'də əldə edin


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə