R o m â n I a ministerul afacerilor interne inspectoratul general al poliţiei române inspectoratul de poliţie al judeţului hunedoara operator date cu caracter personal nr

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 349.68 Kb.
səhifə1/6
tarix12.01.2019
ölçüsü349.68 Kb.
  1   2   3   4   5   6

R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

logo

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

Operator date cu caracter personal nr. 5765

NESECRET

Deva

Nr. 301988 din 18.10.2016

Ex. unic


A P R O B

Postarea pe Intrapol, Internet, Intranet

și afișarea la sediul inspectoratului

ŞEFUL INSPECTORATULUI

Comisar-şef de poliţie
DUMITRU LIVIU-GABRIEL

A P R O B

PREŞEDINTELE

COMISIEI DE CONCURS

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2^2), alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi a Notei-Raport nr. 292020/S2/2016 aprobată de conducerea M.A.I.;, art. 12 alin. 4 din Regulamentul de Organizare si Funcționare al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara și a Calendarului comisiei centrale de concurs nr. 2048908/17.10.2016.Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.130, organizează:
C O N C U R S :
Secțiunea I – Posturile scoase la concurs
Pentru ocuparea unui număr de 1 post vacant de ofițer de poliție, existent în statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, după cum urmează:


Poziţie

Funcţia prevăzută

Denumire structură

Specialitate

Localitate

94

Ofiţer specialist I

Serviciul Comunicaţii şi Informatică

Comunicaţii şi informatică (inginer IT&C)

DEVA


Secțiunea a-II-a – Condiții de participare
Pot participa la concurs/examen, persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;

 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

 6. îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului:

Pentru cei care au absolvit anterior sistemului Bologna :

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în profilele: ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor, electronic, electric (numai specializarea inginerie electrică şi calculatoare), matematică (numai specializările informatică, matematică-informatică), aeronave, economic (numai specializarea informatică-economică, cibernetică şi previziune economică, contabilitate şi informatică economică) sau domeniile: informatică, cibernetică şi statistică economică, contabilitate (numai specializarea contabilitate şi informatică de gestiune), ingineria sistemelor şi calculatoarelor, inginerie electronică, inginerie aerospaţială, inginerie electrică (numai specializarea inginerie electrică şi calculatoare), ştiinţe aplicate (numai specializarea informatică industrială)Pentru cei care au absolvit studii în sistem Bologna :

 • ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) într-unul dintre următoarele domenii de licenţă: matematică, informatică, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, inginerie electronică şi telecomunicaţii, inginerie aerospaţială, cibernetică, statistică şi informatică economică, contabilitate (specializarea contabilitate şi informatică de gestiune), inginerie electrică (numai specializarea inginerie electrică şi calculatoare), ştiinţe inginereşti aplicate (numai specializările informatică industrială, informatică aplicată în inginerie electrică, matematică şi informatică aplicată în inginerie).

 1. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

 2. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

 3. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

 4. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 5. să dețină/să obțină autorizaţie de acces la informaţii clasificate pentru clasa secret de stat, nivelul secret;

 6. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la lit. d) se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Agenţii de poliţie care au absolvit studii superioare corespunzătoare cerinţelor posturilor menţionate în prezentul anunţ, pot participa la concurs pentru ocuparea postului de ofiţer de poliţie, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

 2. nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

 3. nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);

 4. a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu .

Nu pot fi recrutate în vederea încadrării ca poliţist, persoanele care se află în următoarele situaţii:

 1. nu îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 6 alin. (4) lit. b) din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne (să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară). Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se realizează cu ocazia examinării medicale.

 2. prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;

 3. prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

Candidaţii care au fost declaraţi "admis" la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu poliţişti, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

    


Secțiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs
Înscrierea candidaților se va realiza prin menționarea structurii, respectiv Serviciul Comunicaţii şi Informatică şi a postului, respectiv poziția 94.

Înscrierea candidaţilor se va face personal, indiferent de localitatea de domiciliu a candidatului, pe baza cererii de înscriere, conform Anexei nr. 4, şi a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ, ce vor fi depuse în perioada 19-22.10.2016 - în intervalul orar 09.00-14.00 şi în data de 23.10.2016 - în intervalul orar 09.00-12.00, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, nr. 130, județul Hunedoara.
Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.
Dosarul de recrutare va fi depus, în volum complet şi va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere şi CV (conform modelelor prevăzute în Anexele nr. 4 şi 5);

 2. documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Dacă în dosarul de recrutare, candidatul depune o copie legalizată după diploma de bacalaureat/diploma de licență aceasta va fi acceptată fără a fi necesar realizarea unei fotocopii.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ. );

(Cetăţenii români care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice) 1. actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;

 2. carnetul de muncă/certificatul de stagiu de cotizare şi/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă / vechimea în specialitatea studiilor corespunzătoare cerințelor postului şi, dacă este cazul, livretul militar, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;

 3. certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărârile judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;

 4. autobiografia (întocmită conform anexei Anexa nr. 7) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 8), redactate olograf;

 5. o fotografie color 9 x 12 cm;

 6. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6);

 7. fişa-medicală tip de încadrare în MAI;

Documentele vor fi depuse într-un dosar plic.

În modelul declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare este inclus şi consimţământul scris al candidatului privind prelucrarea datelor de cazier judiciar, cazierul judiciar urmând a fi solicitat structurilor abilitate de către Serviciul Resurse Umane al I.P.J. Hunedoara, în conformitate cu prevederile OUG nr. 41/2016.

Fişa-medicală tip de încadrare în MAI, prevăzută la lit. i) va fi întocmită şi depusă la dosarul de recrutare în perioada 28.10 - 04.11.2016, doar de către candidaţii care au fost declaraţi apt la examinarea psihologică. După data de 04.11.2016, dosarele nu mai pot fi completate cu fișa-medicală tip.

Fişele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

Înscrierea şi completarea dosarului de recrutare se fac personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul candidatul.

Etapa depunerii dosarelor de recrutare se finalizează, până la data de 04.11.2016, prin completarea acestora numai cu documentele privind examinarea psihologică şi medicală. Ulterior datei de 23.10.2016 nu mai este permisă depunerea de documente cu excepţia celor referitoare la examinarea psihologică şi medicală.Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaţilor care procedează neregulamentar.
Atenţie! După data limită de înscriere, respectiv data de 23.10.2016, orele 12.00, comisia nu va mai primi alte documente, iar după data limită de completare a dosarelor, respectiv 04.11.2016, comisiile nu vor mai primi documente, analizarea dosarelor în vederea validării/invalidării candidaturii urmând a se face strict pe baza actelor depuse până în acel moment.
După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va analiza candidaturile, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora, lista candidaţilor ale căror dosare au fost acceptate, precum şi lista candidaţilor a căror candidatură a fost invalidată, urmând a fi postată pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, https://hd.politiaromana.ro/, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum şi la avizierul unităţii la data de 08.11.2016.

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Secțiunea a-IV-a – Desfășurarea concursului (probele de concurs)
Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

 1. Evaluarea performanţei fizice;

 2. Test scris, de tip grilă.
 1. Proba de evaluare a performanţei fizice (are caracter eliminatoriu).

Evaluarea performanţei fizice se face potrivit normelor şi baremelor specifice prevăzute de ordinul ministrului afacerilor interne privind activităţile de educaţie fizică şi sport în M.A.I.

Proba de evaluare a performanţei fizice se susţine utilizându-se baze sportive corespunzătoare. Conform calendarului aprobat, proba de evaluare a performanţei fizice se va desfăşura în perioada 15.11-17.11.2016, însă calendarul concret pe zile, ore şi grupe va fi adus la cunoştinţa candidaţilor printr-un anunţ ulterior.

Data, ora şi locul unde se va desfăşura proba de evaluare a performanţei fizice se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, https://hd.politiaromana.ro/, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității.
Atenţie!Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru susţinerea probei de evaluare a performanţei fizice, vor fi declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din concurs. Atragem atenţia cu privire la respectarea strictă de către candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a procedurii de concurs.

Proba la evaluarea performanţei fizice constă în: • alergare de rezistenţă pe distanţa 1000 m pentru candidaţii-bărbaţi, respectiv 800 m pentru candidaţii – femei.

Baremele la proba de alergare de rezistenţă se stabilesc pe grupe de vârstă atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, conform prevederilor legale în materie, precizate în Anexa nr. 2, după cum urmează:

- grupa I - până la 30 de ani, inclusiv ;

- grupa a II-a - de la 31 de ani până la 35 de ani, inclusiv;

- grupa a III-a - de la 36 de ani până la 40 de ani, inclusiv;

- grupa a IV-a - de la 41 de ani până la 45 de ani, inclusiv;

- grupa a V-a - de la 46 de ani până la 50 de ani, inclusiv;

- grupa a VI-a - peste 51 de ani.
La proba de evaluare a performanţei fizice pot participa numai candidaţii a căror candidatură a fost validată de comisia de concurs şi care sunt declaraţi „apt” medical şi psihologic.

Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie, nota la proba fizică nu va intra în calculul notei finale ca medie aritmetică cu nota la „testul scris”, ci va fi luată în calcul, ca şi criteriu de departajare, doar în caz de egalitate între doi sau mai mulţi candidaţi la „testul scris”, caz în care va fi declarat „admis” candidatul care a obţinut notă mai mare la proba fizică.

La proba de evaluare a performanţei fizice este declarat „admis” candidatul care obţine minimum nota 6.

Candidaţii declaraţi „respins” la proba de evaluare a performanţei fizice nu vor fi planificaţi la proba scrisă.

Proba de evaluare a performanţei fizice poate fi contestată, o singură dată, în termen de 24 de ore de la data publicării anunţului cuprinzând rezultatele la proba de evaluare a performanţei fizice, iar admiterea contestaţiei determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.

Eventualele contestaţii se pot depune la Serviciul Resurse Umane din carul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, strada M. Eminescu nr.130, județul Hunedoara.

În cazul admiterii contestaţiei, candidaţii vor fi anunţaţi printr-un anunţ postat pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, https://hd.politiaromana.ro/, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității cu privire la ziua, ora şi locul reexaminării.

Rezultatele reexaminării, precum şi rezultatele finale la proba de evaluare a performanţei fizice vor fi comunicate printr-un anunţ postat pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, https://hd.politiaromana.ro/, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității.

Metodologia desfăşurării probei de evaluare a performanţei fizice, care include baremele stabilite, pe grupe de vârstă, este prevăzută în Anexa nr. 7.
b) Proba scrisă, va consta într-un test de tip grilă, din tematica şi bibliografia recomandată (anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 26.11.2016.

Această probă conţine 60 de grile, cu trei variante de răspuns din care doar una este corectă. Fiecare răspuns corect va fi apreciat cu 0,15 puncte, iar la punctajul final se adaugă un punct din oficiu, obţinându-se nota la testul scris.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore, începând cu ora stabilită în graficul de concurs.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, https://hd.politiaromana.ro/, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității.

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la Serviciul Resurse Umane din carul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, strada M. Eminescu nr.130, județul Hunedoara .

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.
Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, https://hd.politiaromana.ro/, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității.

Secțiunea a-V-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului și exercitarea opțiunilor de către candidați
Sunt declaraţi „admis” la concurs candidaţii care au fost declaraţi „admis" la toate probele concursului în ordinea descrescătoare a notei finale şi au obţinut nota cea mai mare la testul scris.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă la proba test scris, aceştia vor fi departajaţi prin aplicarea succesivă a următoarelor criterii:

a) nota la proba de evaluare a performanţei fizice, dacă au aceeaşi notă la proba scrisă;

b) nota la interviul pe subiecte profesionale, dacă după aplicarea criteriului de departajare prevăzute la lit. a) doi sau mai mulţi candidaţi sunt la egalitate. Interviul, ca şi criteriu de departajare, se susţine pe baza aceleiaşi tematici şi bibliografii stabilite la testul scris.


În eventualitatea susţinerii interviului de departajare, ora şi locul unde se va desfăşura proba interviu se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, https://hd.politiaromana.ro/, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum şi la avizierul unităţii.

Tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, https://hd.politiaromana.ro/, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum şi la avizierul unităţii.


Atenţie! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

După încadrarea ca poliţişti, acestora nu le pot fi modificate raporturile de serviciu prin delegare, detaşare, mutare şi transfer timp de cel puţin trei ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.


Secţiunea a-VI-a – Reguli privind examinarea psihologică
Perioada de realizare a evaluării psihologice este 24.10.-26.10.2016.

Întrucât examinarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate şi vor fi comunicate candidaţilor prin postare pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, https://hd.politiaromana.ro/, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum şi la avizierul unităţii.

Rezultatele la testarea psihologică se afişează pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, https://hd.politiaromana.ro/, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum şi la avizierul unităţii. Data postării şi afişării rezultatelor este considerată data de la care curge termenul de contestare a rezultatului.

Candidaţii declaraţi apt psihologic se vor prezenta la Centrul Medical Judeţean Hunedoara al M.A.I. în vederea întocmirii fişei-medicale tip de încadrare în M.A.I.; activitatea de evaluare medicală şi completarea dosarelor de recrutare cu fişa medicală – tip, se va desfăşura în perioada 28.10 – 04.11.2016, iar fişa medicală va fi finalizată şi depusă la dosarul de recrutare până la data de 04.11.2016, ora 16:00.Candidaţii declaraţi inapt psihologic nu vor fi programaţi la examinarea medicală.


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə