România curtea de apel cluj tribunalul maramureşYüklə 454,54 Kb.
səhifə1/7
tarix27.12.2018
ölçüsü454,54 Kb.
#86822
  1   2   3   4   5   6   7

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL CLUJ

TRIBUNALUL MARAMUREŞRAPORTUL DE BILANŢ AL

T R I B U N A L U L U I M A R A M U R E Ş

PE ANUL 2 0 1 6

Cuprins

Capitolul I INTRODUCERE.....……………………………………...2

Capitolul iI – DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI ÎN ANUL 2016 ……..............................................................10

II.1.Volumul de activitate la nivelul instanţei, pe secţii/materii..........………………………………………….…………..….10

II.2. Încărcătura pe judecător și pe scheme...…......………….…..23

II.3. Operativitatea soluționării cauzelor...........….........................27

II.4. Indicatori de eficienţă …………………………................... 32

II.5.Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătorești......………..47

II.6.Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătorești..................... 49

II.7.Durata de soluţionare a cauzelor .......…..................................53CAPITOLUL III – DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE LA NIVELUL INSTANȚEI ÎN ANUL 2016...............................................................................................................65

III.1 Situația posturilor..............................................................65

III.2 Formarea profesională a personalului...............................80

III.3 Situația sancțiunilor disciplinare și penale aplicate în cursul anului 2016 pe fiecare categorie de personal.................................................85

CAPITOLUL IV – INFRASTRUCTURA INSTANȚEI...............….......88

CAPITOLUL V – DATE STATISTICE PRIVIND COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ……….....................................................................93

CAPITOLUL VI - Concluzii …………..…………………..………...99
Anexe

CAPITOLUL i

INTRODUCERE

Două structuri compun în principal statul de drept: primul element, de esenţă, constă în independenţa instituţiilor şi separarea puterilor care semnifică separarea şi dispersia puterilor în stat pentru a se putea controla reciproc, formând astfel echilibrul statal, iar al doilea element necesar al statului de drept este reprezentat de drepturile cetăţeanului.

Statul de drept şi preeminenţa dreptului reprezintă valori fundamentale în comunitatea internaţională şi au ca raţiune de existenţă asigurarea promovării şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului consacrate în documentele internaţionale cu caracter universal.

În realizarea acestui scop, societatea internaţională precum şi mecanismele de integrare regională au creat norme şi principii de natură a consolida puterea judecătorească, garantă indispensabilă a protecţiei drepturilor omului şi nediscriminării ţinând cont de faptul că judecătorii au ultimul cuvânt în a decide asupra vieţii, libertăţilor, drepturilor, îndatoririlor şi proprietăţii cetăţenilor.

În acest sens a fost instituit, la momentul aderării României la Uniunea Europeană Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) cu scopul de a remedia deficiențele reformei sistemului judiciar și pentru a combate corupția.

Importanța reformei sistemului judiciar din România a fost recunoscută pe plan internațional, mai ales în cadrul Uniunii Europene, prin intermediul recomandărilor specifice fiecărei țări făcute anual de către Comisia Europeană.

Astfel, Raportul Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu (Bruxelles, 25.I.2017) a constatat, în primul rând, progresele înregistrate în sistemul judiciar românesc în ultimii 10 ani. Aceste progrese au fost realizate în special prin acțiunile întreprinse de principalele instituții judiciare și de integritate în scopul combaterii corupției la nivel înalt și al creșterii nivelului de profesionalism al sistemului judiciar în ansamblul său. În același timp, raportul a evidențiat faptul că persistă un sentiment puternic că progresele realizate trebuie consolidate și fundamentate pe baze și mai sigure, precum și multe chestiuni legislative restante.

Raportul anual privind Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV), mai sus evocat, menționează printre altele faptul că: ”Tranziția către Noul Cod civil și Noul Cod de procedură civilă a fost treptată și acum acestea se aplică în aproape toate cauzele. În cazul Codului penal și al Codului de procedură penală, toate dispozițiile s-au aplicat de la aceeași dată inițială, astfel că anii 2014, 2015 și 2016 au fost consacrați asigurării aplicării lor consecvente de către toate instanțele și parchetele și stabilizării dispozițiilor lor legale. Prin adaptarea la această reformă majoră, sistemul judiciar în ansamblul său și-a dovedit profesionalismul”.

Profesionalismul alături de moralitate și caracter sunt pârghiile esențiale prin care judecătorul dă strălucire independenței sale.

Independenţa magistraților nu reprezintă o finalitate în sine ci o modalitate de a se ajunge la o finalitate necesară a oricărei societăţi şi unul dintre principiile esenţiale pe care se fundamentează statul de drept. Independenţa îi este conferită magistratului în mod exclusiv pentru protecţia drepturilor persoanelor şi constă în responsabilitatea judecătorului de a convinge prin argumente raţionale, temeinice, nu prin forţa principiului autorităţii, constituind astfel un mijloc de a asigura şi păstra încrederea cetățenilor în sistemul judiciar.

Tribunalul Maramureş, alături de celelalte instanţe din România, face parte din sistemul judiciar care parcurge încă, un amplu proces de transformare şi reformare.

Principalele direcţii ale reformei în anul 2016 au fost cele stabilite prin Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar pentru anii 2015-2020 (adoptată prin Hotărârea nr. 1155 din 23 decembrie 2014), respectiv: eficientizarea justiţiei ca serviciu public, consolidarea instituţională a sistemului judiciar, integritatea sistemului judiciar, asigurarea transparenţei şi informatizării actului de justiţie, îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie și garantarea accesului liber la justiție.

Tribunalul Maramureș împreună cu judecătoriile aflate în circumscripția acestuia, în cursul anului 2016 au urmărit prin activitatea desfășurată și măsurile manageriale dispuse, atingerea cel puțin în parte a acestor obiective.

Drept urmare, în prezentul raport de bilanț vom detalia rezultatele obținute în anul 2016 de Tribunalul Maramureș împreună cu judecătoriile aflate în circumscripția acestuia, vom puncta unele din măsurile dispuse, în scopul identificării vulnerabilităților, evaluării progreselor sau după caz, a regreselor înregistrate în anul de referință, iar în final vom stabili direcțiile de acțiune pentru perioada următoare.

În general, eficienţa instanţelor trebuie privită atât prin prisma calităţii şi celerităţii actului de justiţie, cât şi a cooperării şi a comunicării între diferitele paliere ale sistemului, a existenţei unei infrastructuri materiale şi logistice în măsură să asigure funcţionarea optimă a sistemului judiciar.

Dezvoltarea unor instrumente de gestionare utile pentru sistemul judiciar ar contribui la utilizarea eficace a acestor resurse. În acest sens, în toate instanțele au fost instalate instrumente de colectare a informațiilor statistice, care sunt utilizate pentru a ameliora furnizarea serviciilor. Alte instrumente electronice, cum ar fi dosarele electronice pentru părți și judecători, sunt introduse cu titlu experimental în mai multe instanțe.

Reforma structurală a sistemului judiciar trebuie, de asemenea, să fie însoțită de modernizarea clădirilor și a sistemelor informatice. Astfel, sunt în curs de desfășurare o serie de lucrări de construcție sau de reabilitare a instanțelor finanțate prin intermediul împrumuturilor acordate de Banca Mondială.

Tribunalul Maramureş este instanţă cu personalitate juridică organizată la nivelul judeţului Maramureş şi se află în circumscripţia Curţii de Apel Cluj, alături de Tribunalul Cluj, Tribunalul Specializat Cluj, Tribunalul Bistriţa-Năsăud şi Tribunalul Sălaj.

În cadrul tribunalului funcţionează trei secţii: Secţia penală, Secţia I civilă, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, ultima reorganizată în conformitate cu dispoziţiile art. 225 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru judecători nr. 654 din 31.08.2011.

Dintre acestea, Secţia penală şi Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal îşi desfăşoară activitatea în clădirea „Palatul de Justiţie”, situată în Baia Mare, Bd. Republicii nr. 2A, imobil dat în folosinţă în anul 2000 şi în care se află şi sediul Judecătoriei Baia Mare.

Prin Ordinul de serviciu nr. 1442/26.05.2011 al Preşedintelui Tribunalului Maramureş şi Hotărârea Colegiului de conducere al Tribunalului Maramureş nr.11 din 27.05.2011 s-a stabilit ca activitatea Secţiei I civilă să se desfăşoare începând cu data de 01.06.2011 în imobilul situat în Baia Mare, str. Crişan nr. 3, urmare a finalizării în cursul anului 2011 a lucrărilor de reabilitare, amenajare şi extindere a sediului vechi al Tribunalului Maramureş, finanţate din fondurile alocate proiectului „Reforma sistemului judiciar” prin acordul de împrumut încheiat între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

De asemenea, în cadrul tribunalului în aceeaşi clădire în care îşi desfăşoară activitatea Secţia penală şi Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, sunt organizate şi funcţionează următoarele compartimente auxiliare: departamentul economic-finaciar şi administrativ, compartimentul administrativ, grefa, registratura, arhiva, biblioteca, biroul de informare şi relaţii publice, compartimentul de executări penale, compartimentul de informatică juridică.

În cadrul Tribunalului Maramureş funcţionează compartimentul pentru aplicarea apostilei şi Biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile.

În circumscripţia tribunalului sunt cuprinse în prezent 5 judecătorii: Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Vişeu de Sus, Dragomireşti şi Târgu Lăpuş.

Urmare Hotărârii Guvernului nr. 794/2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 735 din 01.10.2015, care a modificat H.G. nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, s-a dispus trecerea comunei Bârsana din circumscripţia Judecătoriei Sighetu Marmaţiei în circumscripţia Judecătoriei Dragomireşti, respectiv a comunelor Coaş, Remetea Chioarului şi a oraşului Cavnic din circumscripţia Judecătoriei Baia Mare în circumscripţia Judecătoriei Târgu Lăpuş, măsură care în anul 2016 și-a dovedit eficacitatea în sensul creșterii volumului de activitate al Judecătoriilor Dragomirești și Târgu Lăpuș.

Potrivit statelor de funcţii şi de personal, la data de 01.01.2016 pentru instanţele din judeţul Maramureş erau aprobate 248 de posturi din care erau ocupate 244 de posturi, iar 4 posturi erau vacante (din categoria magistraţilor), rezultând un grad de ocupare de 98,39%.

Din totalul de 68 posturi de judecător erau ocupate 64 posturi, iar 4 posturi erau vacante, din care: 2 posturi la Tribunalul Maramureş, 1 post la Judecătoria Baia Mare şi 1 post la Judecătoria Dragomireşti.

În cursul anului 2016 s-a modificat statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Maramureş şi instanţelor arondate acestuia prin suplimentarea schemelor de personal cu 5 posturi, astfel:

- modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Maramureş prin suplimentarea schemei de personal cu 1 post judecător şi 1 post grefier, potrivit Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 4199/C/18.11.2016.

- modificarea statelor de funcţii şi de personal ale judecătoriilor prin suplimentarea schemelor de personal la Judecătoria Baia Mare cu 2 posturi de judecător, la Judecătoria Dragomireşti cu 1 post judecător şi la Judecătoria Târgu Lăpuş cu 1 post judecător, potrivit Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 4200/C/18.11.2016.

Dotarea cu tehnică de calcul și cu programe informatice al instanțelor este un important instrument de îmbunătăţire a activităţii judiciare având rolul de a favoriza și consolida atât performanţa juridică, cât şi pe cea administrativă a instanţelor. În ceea ce privește echipamentele informatice, anul 2016 a adus o îmbunătăţire în sensul achiziţionării, în luna iunie, în baza acordului cadru nr. 28208/92/11.04.2016, încheiat pentru implementarea proiectului “Achiziție echipamente hardware pentru Ministerul Justiției și instanțele de judecată”, a câte un server Lenovo pentru fiecare instanță arondată.

În luna noiembrie s-au achiziționat încă 2 servere și 6 routere în cadrul componentei nr.2 a proiectului ”Îmbunătățirea sistemului de management al cauzelor Ecris” oferită prin intermediul programului de finanțare RO24 ”Întărirea capacității judiciare și cooperare” în cadrul mecanismului financiar norvegian 2009-2014. De asemenea în luna decembrie, urmare a realocării unor fonduri de la Ministerul Justiţiei s-au achiziţionat încă 25 de sisteme de calcul Optilex precum şi 10 imprimante Lexmark.

Astfel, situaţia echipamentelor tehnice de la Tribunalul Maramureş şi a celorlalte instanţe aflate în circumscripţia acestuia este de: 47 de servere, 334 staţii de lucru (calculatoare), 10 laptopuri, 98 de imprimante, 6 multifuncţionale (xerox), 10 scanere, 9 infokioscuri, 2 videoproiectoare, 6 sisteme de înregistrare şi monitorizare video, 3 sisteme de înregistrare şi audiere a martorilor cu identitate protejată, 17 sisteme informatice integrate de înregistrare a şedinţelor de judecată şi 17 smartTV-uri pentru afişarea electronică a listelor de şedinţă.

Pe parcursul anului o parte din staţiile de lucru vechi care s-au defectat au fost înlocuite cu altele noi din lotul de calculatoare achiziționat în anul 2015. În prezent ne confruntăm cu o rată crescută de defecţiune a acestora, în special monitoare, plăci de bază cu condensatori umflaţi şi surse de alimentare care se defectează la şocuri de curent. În lipsa unui contract de service, reparaţiile locale continuă să se facă la modul punerii în funcţiune a unei staţii cu piese componente din altele defecte. Echipamentele de imprimare şi copiere şi-au atins şi ele durata de viaţă, jumătate din imprimante sunt nefuncţionale, acestea fiind înlocuite în condiţii avantajoase cu echipamente închiriate de la ECO CART HOLDING SRL, contract care s-a prelungit şi în anul 2016.

În aplicaţia Ecris, anul 2016 nu a adus modificări esenţiale ajungându-se la versiunea 4.5.1.28. Pachetele de actualizare au rezolvat însă, anumite neajunsuri ale aplicației, printre care cea mai importantă este corectarea mecanismului de repartizare automată prin implementarea unui nou algoritm de repartizare aleatorie a dosarelor. De asemenea aplicațiile Ecris de la toate instanțele au fost reinstalate și reconfigurate pe serverele noi primite.

În aplicaţia FEcris dezvoltată de compartimentul de informatică s-au adăugat 3 registre noi și anume: Registrul de măsuri preventive, Registrul mandatelor de arestare și Registrul de comunicări hotărâri.

Până în luna mai 2016 s-au instalat în fața sălilor de judecată de la toate instanțele aflate în circumscripția Tribunalului Maramureș smartTV-urile achiziționate la sfârșitul anului precedent și s-a implementat Sistemul de afișare în timp real a informațiilor privind dezbaterile dosarelor din timpul ședințelor de judecată.

În ceea ce privește programul de statistică StatisEcris, s-a implementat versiunea 3 a aplicației centralizată pe raza Curții de Apel Cluj. Această versiune a adus îmbunătățiri la modulul de executări penale și au apărut rapoarte noi privind situațiile statistice cu încărcătura de dosare analizate pe judecător și grefier, dosarele rulate, indicele de alocare și alte situații statistice privind circuitul dosarelor în sistem.

Programele de legislaţie şi jurisprudenţă, Lex Expert, Buletinul Jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, abonamentele la Monitorul Oficial în format electronic, culegerile trimestriale şi anuale de jurisprudenţă ale curţilor de apel, experţii judiciari, aflate pe Portalul de Intranet al Tribunalului Maramureş sunt utilizate în continuare alături de o serie de aplicaţii vechi, pe platformă Lotus Notes, cum ar fi: evidenţa personalului, evidenţa fundaţiilor, asociaţiilor şi federaţiilor (FAF) și apostila.

Capitolul II

DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA instanţei în anul 2016

Precizări prealabile - datele statistice utilizate la întocmirea prezentului bilanţ au fost extrase, în cea mai mare parte automat din Statis-versiunea a 3-a, dezvoltată la nivel semicentral și central, precum și din Rapoartele statistice predefinite dezvoltate în Ecris. Referitor la Rapoartele statistice predefinite dezvoltate în Ecris se impune a se preciza că acestea au fost implementate începând cu anul 2011 dar, după apariția Statis-ului, nu au mai fost actualizate, motiv pentru care în prezent aceste rapoarte prezintă o serie de neajunsuri.

În plus, începând cu anul 2016 au putut fi generate rapoarte privind starea infracţională din modulul ”Executări penale” dezvoltat în Statis însă, datele furnizate nu sunt complete și exacte în totalitate (de exemplu în starea infracțională nu sunt cuprinși condamnații care au primit o pedeapsă a cărei executare a fost suspendată condiționat pe vechiul Cod penal), motiv pentru care datele statistice utilizate la întocmirea anexelor din prezentul bilanț privind starea infracţională au fost completate cu date obținute prin prelucrarea manuală a informațiilor existente în fişele întocmite pentru condamnații definitivi.


I.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei, pe secţii/ materii

Tribunalul Maramureş
Analizând evoluția parametrilor ce caracterizează volumul de activitate se poate observa că în cursul anului 2016, Tribunalul Maramureş şi instanţele din aria de competență a acestuia au avut de soluţionat (stoc+dosare intrate- suspendate) 41.981 dosare, din care 13.554 dosare au reprezentat stocul rămas la sfârşitul anului 2015, iar 29.715 dosare au fost înregistrate pe parcurs.

Comparativ cu anii precedenţi, respectiv faţă de 48.631 dosare în 2014 şi 39.206 dosare în 2015, se constată o scădere de 13,67% în anul 2016 a numărului de cauze de soluţionat faţă de anul 2014 dar o creștere de 7,08% faţă de anul 2015.Această creștere a volumului de activitate în anul 2016 comparativ cu anul 2015, volum ce rezultă prin însumarea numărului de dosare intrate în cursul anului cu numărul de dosare rămase nesoluționate la sfârșitul anului precedent, din care se scad numărul dosarelor suspendate, se datorează numărului mare de dosare înregistrate în anul 2016 pe rolul judecătoriilor din circumscripția Tribunalului Maramureș.

Anul 2016 s-a încheiat cu un stoc de 14.056 dosare rămase nesoluţionate, din care 1.288 cauze suspendate, constatându-se astfel o creștere a stocului ce se va înregistra la începutul anului 2017, faţă de cel existent în anul precedent.În ceea ce privește volumul de activitate al Tribunalului Maramureş, privită ca instanță de sine stătătoare, şi-a început activitatea în anul 2016 cu un stoc de 4.404 dosare, mai mic decât cel de la începutul anului 2015 care a fost de 6.432 dosare.

Dintre cauzele aflate în stoc la începutul anului 2016, 1.239 dosare se aflau pe rolul Secţiei I civilă, 3.067 dosare pe rolul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi 98 dosare pe rolul Secţiei penale.

Pe faze procesuale, din totalul de 4.404 dosare în stoc la începutul anului 2016, 3.355 erau cauze directe, 865 cauze în apel, 170 cauze în recurs şi 14 cauze în contestaţii (NCPP).

Pe materii, structura cauzelor aflate în stoc la începutul anului 2016 era următoarea:

- 4.306 cauze în materie civilă, din care 3.271 cauze directe, 865 cauze în apel şi 170 cauze în recurs;

- 98 cauze în materie penală, din care 84 cauze directe şi 14 cauze în contestaţii (NCPP).

În cursul anului 2016, la Tribunalul Maramureş s-au înregistrat 6.619 cauze, faţă de 7.557 cauze în anul 2015 și 9.804 în anul 2014, astfel că volumul cauzelor nou înregistrate a scăzut cu 12,41% faţă de anul 2015 şi a scăzut cu 32,49% faţă de anul 2014.

Așadar se constată o tendință descrescătoare a volumului de activitate în raport cu anii 2014 și 2015.

Asemeni anilor precedenți, din totalul dosarelor nou intrate cele mai multe au fost înregistrate la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal: 3786 cauze în anul 2016 faţă de 4.473 cauze în anul 2015, în scădere cu 15,36%.

La Secţia I civilă au fost înregistrate 1.891 cauze în anul 2016 faţă de 2.305 cauze în 2015, în scădere cu 17,96%.

La Secţia penală au fost înregistrate 942 cauze în 2016 faţă de 779 cauze în 2015, în creștere cu 20,92%.Așadar se constată o tendință de creștere a numărului dosarelor nou intrate la Secția penală în anul 2016 în raport cu anul 2015.

Pe faze procesuale, structura cauzelor înregistrate în anul 2016 este următoarea:

-3.661 cauze directe în 2016, faţă de 4.827 cauze directe înregistrate în anul 2015, în scădere cu 24,16%;

- 2.386 cauze în apel în 2016, faţă de 2.066 cauze în apel, înregistrate în anul 2015, în creştere cu 15,49%;

- 255 cauze în recurs în 2016, faţă de 396 cauze în recurs înregistrate în anul 2015, în scădere cu 35,61%;

-317 cauze în contestaţii (NCPP) în anul 2016, faţă de 268 cauze în contestaţii (NCPP) înregistrate în anul 2015, în creștere cu 18,28%.

Pe materii, situaţia cauzelor înregistrate în cursul anului 2016 se prezintă astfel:

- în materie civilă se constată o scădere de 16,24% în anul 2016 față de anul 2015, respectiv 5.677 cauze civile înregistrate în 2016, faţă de 6.778 cauze în aceeaşi materie înregistrate în anul 2015, din care: 3.038 cauze directe faţă de 4.317; 2.384 cauze în apel faţă de 2.066; 255 cauze în recurs faţă de 395 în anul 2015;- în materie penală se constată o creștere de 20,92% în anul 2016 față de anul 2015, respectiv 942 cauze în materie penală în 2016, faţă de 779 cauze în aceeaşi materie înregistrate în anul 2015, din care: 623 cauze directe faţă de 510; nicio cauză în recurs faţă de 1 cauză în anul 2015; 2 cauze în apel față de nicio cauză în anul 2015 şi 317 cauze în contestaţii (NCPP) faţă de 268 în anul 2015.

Pe materii şi în raport de specializare, datele statistice la Tribunalul Maramureş se prezintă după cum urmează:


TRIBUNALUL MARAMUREŞ

CONFORM STATIS


OPERATIVITATEA

(PROCENT %)

MATERIE

STOC

ÎNREGISTRATE

SOLUŢIONATE

SUSPENDATECIVIL

385

796

879

34

76,63

LITIGII DE MUNCĂ

502

446

637

104

75,47

ASIGURĂRI SOCIALE

224

145

238

38

71,90

MINORI ŞI FAMILIE

124

503

479

7

77,26

PROPRIETATE

INTELECTUALĂ


4


1


3


1

75,00

LITIGII CU PROFESIONIŞTI

392

686

724

56

70,84

CONTENCIOS

ADMINISTRATIV

ŞI FISCAL


1214


2381


2221


163

64,71

FALIMENTE

1461

719

1057

33

49,23

PENAL

98

942

892

-

85,77

Yüklə 454,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin