Siyer-i nebi yarişmasi (A) grubu sorulari böLÜM

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 117.32 Kb.
tarix29.12.2017
ölçüsü117.32 Kb.

SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI (A) GRUBU SORULARI

  1. BÖLÜM
S.1. Ulu Peygamberlerden biriydi. Ömrü boyunca Nemrut’un ülkesinde putperestlere karşı tevhid mücadelesi verdi. Onlara putların boş olduğunu, gerçek mabudun, her şeyi yaratan Yüce Allah olduğunu değişik yollarla anlattı. Kur’an-ı Kerim’de hakkında “Allah’ı ve ahiret gününü arzu edenler için kendisinde ve beraberinde olan kişilerde güzel bir örnek vardır” buyurduğu Peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Süleyman (a.s)

B) Hz. Muhammed (s.a.v)

C) Hz. İsmail (a.s)

D) Hz. İbrahim (a.s)

S.2. Hz. İbrahim, eşini ve henüz süt emmekte olan biricik oğlunu Kabe’nin bulunduğu yere götürdü. Hiçbir tereddüt göstermeden, onları o gün için oldukça ıssız, bir damla suyun, bir tutam otun dahi bulunmadığı, ekin yetişmez bir vadiye yerleştirdi. Kur’an’ı Kerim’e göre Hz. İbrahim’in evlatlarından birini buraya bırakmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Acık ve net (fasih) Arapçayı konuşsunlar diye

B) Zemzem kuyusunu kazsınlar diye

C) Allah’ın emir ve isteği yerine gelsin diye

D) Kâbe’yi tavaf etsinler diye
S.3. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmayan Peygamber Efendimiz toplum ve devlet yönetimi ile ilgili meseleleri Mescid’de çözüp karara bağlamış, diplomatik görüşmeleri Mescid’de yapmıştır. Yabancı elçiler ve gelen heyetler için bir sütun belirlemiştir. Bu sütuna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üstüvanetü’s Suffa

B) Üstüvanetü’l Kurra

C) Üstüvanetü’t Tevbe

D) Üstüvanetü’l Vüfûd

S.4. Ya Resulallah! Keşke Makam-ı İbrahim’i namazgâh edinsen de orada namaz kılsak, demesi üzerine Yüce Allah’ın “Siz de İbrahim’in makamında kendinize bir namaz yeri edinin” ayetinin inmesine sebep olan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Osman

B) Hz. Ömer

C) Hz. Ebu Bekir

D) Hz. Ali

S.5. Peygamber Efendimiz’in atalarından Abdümenâf’ın ölümünden sonra onun yerine geçerek Mekke’yi idare etti. Büyük bir tüccardı. Kureyş suresinde bahsedilen Kureyş kabilesinin kış ve yaz seferlerini de başlatan bu zat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdümuttalip b. Haşim

B) Amr b. Lebid

C) Haşim b. Abdümenâf

D) Kusay b. Kilab

S.6. Gördüğü bir rüyaya dayanarak kaybolan zemzem kuyusunu yeniden insanların hizmetine sundu. Zemzem’i yeniden ortaya çıkarırken kendisini koruyacak kimsesi olmadığından Mekkelilerin engellemeleriyle karşılaştı. O da bunun üzerine Allah’a kendisine on erkek evlat verdiği zaman onlardan birisini şükür amacıyla kurban olarak adayacağını söyledi. Bu zatın daha sonra on evladı dünyaya geldi. Verdiği sözde durdu ve kurban olacak oğlunu kura ile belirledi. Bu zat ve kurada adı çıkan oğlu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Abdulmuttalip – Abdullah

B) Abdumenâf – Haşim

C) Abdulmuttalip- Haşim

D) Kusay – Abdullah
S.7. Araplar arasında sürekli savaşlar gerçekleşirdi. Bu nedenle de hac ve ticaret gibi zorunlu faaliyetlerini gerçekleştirmede zorluklar yaşıyorlardı. Onların bu zorluğunu İbrahim (a.s) zamanında tespit edilmiş olan haram aylar giderdi. Kan dökülmeyen, savaş yapılmayan, insanların barış içinde yaşadığı haram aylar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zilkade – Zilhicce – Muharrem – Şaban

B) Zilkade – Zilhicce – Recep - Muharrem

C) Recep – Şaban - Ramazan – Muharrem

D) Zilkade – Zilhicce – Muharrem – Recep

S.8. Bedevi anlayışa göre kız çocuğu suçlu olarak doğardı. Bu yüzden de ailenin değersiz ve yüz kızartıcı üyesi kabul edilirdi. Öldürülmesinde de bir mahzur görülmezdi. Aşağıdakilerden hangisi Araplarda kız çocuklarının öldürülme nedeni değildir?

A) Cahiliye Arapları kız çocuklarını Allah’a kurban etmek için öldürürlerdi.

B) Cahiliye Arapları kız çocuklarını namus endişesi ile öldürürlerdi.

C) Cahiliye Arapları kız çocuklarını geçim sıkıntısı nedeni ile öldürürlerdi.

D) Kızlar sosyal hayatta aileye daha fazla yük getirdikleri için öldürülürlerdi.

S.9. İslam öncesi Arap toplumunda farklı dinler mevcuttu. Bu dinlerden ……………. ve çevresinde dikkate değer inanç grupları Haniflik ve putperestliktir. ……….., genel anlamda ……………..’in getirmiş olduğu inanç esaslarını kabul eden kişi olarak tanımlanır. …………….., Araplar arasında putlara tapmayan, putlara kesilen kurbanların etlerini yemeyen, ferdi olarak dini hayat yaşayan kişilerdir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere en uygun kelimeler hangi şıkta sırasıyla verilmiştir?

A) Medine – Hanifler – Hz. İbrahim - Hanif

B) Mekke – Araplar – Hz. İsmail - Hanifler

C) Mekke – Hanif – Hz. İbrahim - Hanifler

D) Medine – Hanif – Hz. Muhammed – HaniflerS.10. Hz. Muhammed (s.a.v) Fil Vakasından 50 gün sonra dünyaya geldi. Dünyaya geldikten sonra kendisini emziren sütanneleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe – Hevazinli Halime

B) Peygamberimizi annesi Âmine – Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe

C) Hevazinli Halime – Peygamberimizin annesi Âmine

D) Ebu Cehil’in cariyesi Süveybe – Hevazinli Halime
S.11. Genç Muhammed yirmili yaşlarında iken Hılfu’l Fudul (faziletliler, erdemliler birliği)’ne katıldı. Aşağıdakilerden hangisi bu birliğin üzerinde anlaştığı maddelerden biri değildir?
A) Mazlum ve hakkı yenen kişiler destek-lenecektir.

B) Sadece inananların ve Kabe’yi ziyarete gelenlerin hakkı korunacaktır.

C) İster Mekkeli ister dışarıdan gelen diğer insanlar olsun kimseye zulüm edilmeyecektir.

D) Hakkı yenen kişinin hakkının geri alınması için her fert elinden geleni yapacaktır.S.12. Kur’an-ı Kerimde Yüce Allah’ın nitelemesiyle Mekke, Ümmü’l Kura olarak ifade edilir. Bu ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Mekke’nin merkezi

B) Kâbe’nin özü

C) Şehirlerin temeli

D) Şehirlerin anası


S.13. Hz. Muhammed (s.a.v) 35 yaşlarında iken Kabe’nin yeniden inşasına katıldı ve bizzat çalıştı. Ancak bu inşaat sırasında malzeme yetersizliği nedeniyle Kâbe’nin bir bölümü dışarıda bırakıldı. Hz. Peygamber (s.av)’in burası “Beyt’tendir” buyurduğu bu yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Safa - Merve

B) Hicr

C) MültezemD) Haceru’l Esved


S.14. Allah Rasulü’nün bir gün kaftanını yastık ederek Kâbe’nin gölgesinde gölgelendiği bir sırada, inananların putperestlerden çektikleri çileleri anlatmak üzere Rasulullah’ın yanına gelen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Musab bin Umeyr

B) Erkam İbnu Ebu’l Erkam

C) Habbab İbnu’l Erett

D) Bilal bin Rebah

S.15. Peygamber Efendimiz (s.a.v), müşriklerin elinde bulunan, dolayısıyla ulaşma imkânı bulamadığı Kâbe’ye yıllar sonra Mekke’nin fethedildiği gün gelebildi. Yanında sahabelerinden Usame b. Zeyd de vardı. Hz. Peygamber (s.a.v)’in, Kâbe’nin damına çıkarak ezan okumasını ve Kâbe’nin anahtarlarını getirmesini istediği zatlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilal-i Habeşi – Osman b. Talha

B) Usame b. Zeyd – Bilal-i Habeşi

C) Bilal-i Habeşi – Zeyd b. Harise

D) Usame b. Zeyd – Osman b. TalhaS.16. Kâbe’nin misyonu ve değeri, kendisine verilen isimlere de yansımıştır. Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin isimlerinden biri değildir?

A) Kabe-i Muazzama

B) Beyt-i Atik

C) Beytu’l Haram

D) Ummu’l Kura


S.17. Peygamber Efendimiz’in bir hadis-i şeriflerinde, ibadet amacıyla sadece buralara yolculuk yapılabilir, buyurduğu üç mescit aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mescid-i Kuba – Mescid-i Haram (Kâbe) – Mescid-i Kıbleteyn

B) Mescid-i Haram (Kâbe) – Mescid-i Aksa – Mescid-i Nebevi

C) Mescid-i Kıbleteyn – Mescid-i Aksa – Mescid-i Haram (Kâbe)

D) Mescid-i Aksa – Mescid-i Kuba – Mescid-i Nebevi
S.18. Hz. Hatice annemizin amcasının yakın akrabası olan Varaka b. Nevfel hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Varaka, Mekke’de Tevrat ve İncil’i okumuş, geçmişe ait bilgilerden haberdardı.

B) Allah Resulü’nü dinledikten sonra onu peygamberlikle müjdelemişti.

C) Varaka, Medine’nin köklü ailelerinden birisine mensup ve Hz. Hatice’nin de amca oğluydu.

D) Hz. Peygamber’e gelenin, bütün peygamberlere ilahi emirleri ulaştıran Cebrail (a.s) olduğunu söyledi.
S.19. “Allah bana ondan daha hayırlısını vermemiştir. Çünkü herkes benim peygamberliğimi inkar ederken, o bana iman etti. Herkes beni yalanlarken o beni tasdik etti. İnsanlar mallarını esirgerken o malıyla bana arka çıktı. Allah Teâlâ bana ondan çocuklar nasip etti…”

Peygamber Efendimiz’in, hayırla andığı bu eşi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Hatice

B) Hz. Aişe

C) Hz. Mariye

D) Hz. Safiye


S.20. Mekke’de Rasulullah (s.a.v)’in davetine ailesi dışından olumlu cevap veren ilk kişi onun en yakın dostu Hz. Ebu Bekir’dir. Hz. Ebu Bekir, Kureyş içindeki nüfuzunu ve servetini İslam daveti yolunda kullandı. Onun daveti ile pek çok Kureyş genci Müslüman oldu. Aşağıdakilerden hangisi onun daveti sonucu Müslüman olanlardan biri değildir?

A) Sad b. Ebi Vakkas

B) Zübeyr b. Avvam

C) Esad b. Zürare

D) Talha b. Ubeydullah

S.21. Resul-i Ekrem (s.a.v) yakın akrabasından sonraki yeni muhatapları olan Mekkelilerin ileri gelenlerini bir gün Safa tepesinde toplayarak peygamberliğini tebliğ etti. Bu toplantıda hazır bulunan bir amcası, onun Mekkelilerle görüşmesine engel olmaya çalışarak “elin kurusun” sözleriyle beddua etti. Bu şekilde beddua eden ve hakkında bir sure inen bu bedbaht amcası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Cehil

B) Ebu Leheb

C) Ebu Talip

D) As b. Vail

S.22. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanların en açık özelliklerinden biri değildir?

A) İlk Müslümanların geneli otuz yaşlarındaki gençlerdi.

B) Putperestlikten ve cahili âdetlerden uzak durmuşlardır.

C) Toplum içerisinde doğru ve güvenilir olarak biliniyorlardı.

D) Toplumun sadece fakir ve köle kesimine mensup kişilerdi.
S.23. Aşağıdakilerden hangisi müşrik önderlerinin İslam’a karşı çıkma sebeplerinden biri değildir?

A) Mekke müşrik önderleri, atalarından devraldıkları inanç ve geleneklerini terk etmek istemiyorlardı.

B) Kureyş içinde geçmişe dayalı kabile mücadelesi ve rekabetten dolayı İslam’ı kabullenemiyorlardı.

C) Mekke müşrik önderleri, İslam dinini putlara ibadet etmekten daha üstün tutuyorlardı.

D) Müşrik önderler kendileri gibi bir insanın Allah’tan haber getirebileceğine inanamıyorlardı.

S.24. Mekke müşrikleri son olarak birtakım dünyevi menfaatlerle Peygamber Efendimizi davasından vazgeçirmeye çalıştılar. Bu görevi Mekkeliler adına üstlenen kişi, Resulullah’a giderek, yaptıklarından vazgeçmesi durumunda kendisine Mekke’nin reisi ve en zengin kişisi olma imkânı vereceklerini bildirdi. Allah Resulü’nün, teklifini kesin bir dille reddettiği bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Utbe b. Rebia

B) Mutim b. Adiy

C) Ebu Talip

D) Uteyb İbn SalahS.25. Kureyşlilerin baskısı üzerine “Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler davamdan vazgeçmem” diyen ilk mümin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Ebu Bekir

B) Hz. Muhammed (s.a.v)

C) Hz. İbrahim (a.s)

D) Musab b. Umeyr


S.26. Kureyşliler, yaptıkları uyarılardan bir netice alamayınca Müslümanlara ve onlara destek olanlara boykot ve ambargo uyguladılar. Üç yıl süren bu ambargonun ardından, Resul-i Ekrem’in çok üzüldüğü ve bu yüzden de hüzün yılı olarak adlandırılan bir olay meydana geldi. Bu olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Peygamber’in Taifte taşlanması ve Addas’ın Müslüman olması

B) Hz. Peygamber’in Mekkelilerce kâhin, deli, mecnun ve şair olmakla itham edilmesi

C) Hz. Peygambere ilk iman edenlerden Hz. Sümeyye’nin şehit edilmesi

D) Hz. Peygamber’in eşi Hz. Hatice ve amcası Ebu Talib’in vefat etmesi
S.27. İkinci Habeşistan hicretinde Müslümanların başkanlığını yapan sahabi ve beraberinde hicret eden erkek ve kadın Müslümanların sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osman B. Affan – 81 erkek 18 kadın

B) Musab b. Umeyr – 82 erkek – 18 kadın

C) Cafer b. Ebi Talip – 82 erkek – 18 kadın

D) Cafer b. Ebi Talip – 28 erkek – 81 kadın


S.28. Ashab ile birlikte yaşayan münafıklar, hukuki anlamda Müslüman bilinmekle birlikte, bilhassa zor şartlarda onları terk ediyorlardı. Münafıkların düşmanlıklarını ortaya koydukları yerlerden birisi de Tebük Seferi’dir. Daha savaşın başında bozgunculuk yapan münafıkların lideri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdullah b. Übey

B) Ubey b. Kaab

C) Utbe b. Rabia

D) Malik b. Duhşum
S.29. Hz. Peygamber (s.a.v), Birinci Akabe Biati olarak bilinen toplantıdan sonra Yesrib’e bir özel temsilcisini gönderir. İlk öğretmen olma sıfatını da taşıyan bu temsilcinin gayretleriyle ertesi yıl hac mevsiminde pek çok insan Müslüman olarak Yesrib’den Mekke’ye gelir. Hz. Peygamber’in bu özel temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cafer b. Ebi Talip

B) Musab b. Umeyr

C) Osman b. Affan

D) Ammar b. Yasir
S.30. “Sizin kanınız benim kanımdır. Sizin affınız, benim affımdır. Ben size katılıyorum, siz de bana iltihak ediyorsunuz. Siz kiminle savaşırsanız, ben de onunla savaşırım. Siz kiminle barış yaparsanız, ben de onunla barış yaparım.”

Yukarıdaki ifadeler kim tarafından, kime ve ne zaman söylenmiştir?

A) Hz. Peygamber tarafından, Evs ve Hazrec kabilelerine, Birinci Akabe Biat’ında söylendi.

B) Evs ve Hazrec kabileleri tarafından, Hz. Peygamber’e, İkinci Akabe Biat’ında söylendi.

C) Hz. Peygamber’in amcası Hz. Abbas tarafından, Hazreclilere, Birinci Akabe Biat’ında söylendi.

D) Hz. Peygamber tarafından Evs ve Hazrec kabilelerine İkinci Akabe Biat’ında söylendi.S.31. Müslümanların, dinleri uğruna evlerini-barklarını, iş yerlerini, akraba ve hısımlarını, dünyevi anlamda her şeylerini Mekke’de bırakarak göç etmelerine ……….. denir. Tarihi kaynaklarımızda Mekke’den ilk çıkan kişinin …………….. olduğu kaydedilmektedir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hicret – Ebu Seleme

B) Göç – Ebu Basir

C) Hicret – Ebu Süleyman

D) Göç – Ümmü Seleme


S.32. Mekke’ye küçük yaşlarda getirildi ve köle olarak satıldı. Efendisi tarafından azad edildikten sonra çalıştı çabaladı bir miktar mal kazandı. Hz. Peygamber’e ilk iman edenlerden oldu. Mekke’den Medine’ye hicret izni alınca, mallarını yanına alarak yola çıktı. Ama müşrikler onun yolunu kestiler ve kendi aralarında kazandığı malları onun elinden aldılar. “Alın bu malları, sizin olsun, yeter ki yolumdan çekilin.” diyen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayyaş b. Ebi Rabia

B) Seleme b. Ebi Seleme

C) Suheyb-i Rumi

D) Selman-ı Farisi

S.33. Müslümanların Medine’ye yerleşmeleri müşrikleri, telaşa sevk etti. Bunun üzerine Darünnedve de gizlice toplandılar ve Hz. Peygamber hakkında kararlar aldılar. Aşağıdakilerden hangisi alınan bu kararlardan biri değildir?

A) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in hapsedilmesi

B) Hz. Peygamber’in Mekke’den sürgün edilmesi

C) Hz. Muhammed’in öldürülmesi

D) Hz. Muhammed’in Medine’ye göç etmeye zorlanması

S.34. Müşrik olmakla birlikte sözünün eri, işinin ehli olduğu, Mekke’den Yesrib’e giden yol güzergâhını iyi bildiği, güvenilir bir kılavuz olduğu için Hz. Ebu Bekir tarafından ücretle tutulan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suraka b. Malik

B) Abdullah b. Uraykıt

C) Amir b. Fuheyre

D) Abdullah b. Ubey

S.35. Hz. Peygamber ve beraberindekiler Yesrib’e giderlerken Eslem kabilesinin topraklarından geçtikleri sırada önlerini kabilenin reisi kesti. Ancak Hz. Peygamber’in konuşmalarından etkilenerek Müslüman oldu. Peygambere yoldaşlık eden ve O’nun adına ilk sancak açan bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bureyde b. Huseyb

B) Süraka b. Malik

C) Ahmed b. Hanbel

D) Ebu Hanife
S.36. Aşağıdakilerden hangisi Yesrib’in isimlerinden biri değildir?

A) Daru’l Hicre

B) Medine-i Münevvere

C) Daru’s Sünne

D) Medine-i Fazıla
37. Peygamber Efendimiz Kuba’da dört gün misafir oldu ve Kuba Mescidini inşa etti. Münafıklar, bozgunculuklarını kamufle edebilmek için bir mescid bina ettiler. Müslümanlar aleyhine faaliyet merkezi olan bu mescidi, Hz. Peygamber bir grup ashabını göndererek yıktırmıştır. Bu mescidin Kur’anda geçen adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mescid-i Nifak

B) Mescid-i Takva

C) Mescid-i Dırar

D) Mescid-i Aksa
S.38. Hz. Peygamber (s.a.v) Medine’ye yerleştikten sonra, Mekke’de kalan eşi Sevde, Kızları Fatıma ve Ümmü Gülsüm ile Hz. Ebu Bekir’in hanımı ve kızları Esma ile Aişe’yi getirmeleri için iki sahabesini görevlendirdi. Bu iki sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zeyd ve Ebu Seleme

B) Zeyd b. Harise ve Ebu Rafii

C) Zeyd ve Ebu Mabed

D) Zeyd b. Harise ve Ebu Cendel

S.39. Mekke’den Yesrib’e hicret, Müslümanlara pek çok faydalar sağladı. Aşağıdakilerden hangisi bu sağlanan faydalardan biri değildir?

A) Baskılardan kurtulmayı, bağımsız ve güvenli bir hayat sürdürmeyi sağladı

B) Ümmet bütünlüğünün kurulmasını temin etti

C) Müslümanlara ekonomik olarak Mekkelilere bağımlı yaşamayı sağladı

D) Siyasal, kültürel ve dini yaşama konusunda tam bağımsızlığı getirdi

S.40. Mescid-i Nebevi’nin bir bölümü eğitim ve öğretim için ayrıldı. Bu bölüm, Mescid’in arka kısmında bir gölgelik olarak inşa edildi ve evi barkı olmayan fakirler ile kendilerini ilme adayan sahabiler burada kalıyordu. Ticaret, ziraat ve sanatla uğraşmak yerine burada bulunmayı tercih eden sahabilere verilen ad nedir?

A) Ashab-ı Suffe

B) Kurrabiyun

C) Ehl-i Kurra

D) Selef-i salihin

BİRİNCİ BÖLÜMÜN SORULARI BİTTİ
II. BÖLÜM


S.1. Hz. Peygamber’in Medine döneminde karşılaştığı en büyük engellerden biri de dahili düşmanlardı. Kur’an’da “inanmadıkları halde Allah’a ve ahiret gününe inandık diyenler” olarak ifade edilen bu düşmanlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahudiler

B) Münafıklar

C) Beni Nadir ve Beni Kaynuka

D) Evs ve Hazrecliler


S.2. Muahat/kardeşleştirme birçok faydalar sağladı:

I. Kurulmakta olan yeni devletin temeli sağlamlaştırıldı.

II. İşsizlik ve iskan problemi giderilmiş oldu.

III. Müslümanların, Yahudilere karşı ekonomik güçleri arttı.

IV. Eğitim ve öğretim açısından faydalar sağladı.

Yukarıdaki bilgiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) I. ve III. doğru diğerleri yanlıştır.

B) I, II, III ve IV. maddeleri doğrudur

C) I. ve IV. maddeleri yanlış diğerleri doğrudur.

D) Sadece IV. maddesi doğrudur.S.3. Ensar ile Muhacirler arasında kardeşleştirme uygulaması ile tam bir kaynaşma sağlayan Peygamberimiz üç önemli icraat daha gerçekleştirdi. Bunlar sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Mescid-i Nebevi’nin inşası – Muahat – Medine’nin harem ilan edilmesi

B) Nüfus sayımı – Medine sözleşmesi – Bedir savaşı

C) Medine hudutlarının tesbiti – Nüfus sayımı - Medine sözleşmesi

D) Medine sözleşmesi – Nüfus sayımı - Uhud savaşı


S.4. Haremeyn aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere

B) Kabe-i Muazzama ile Mescid-i Aksa

C) Beyt-i Haram ile Mescid-i Kıbleteyn

D) Medine-i Münevvere ile Mescid-i Aksa


S.5. Aşağıdakilerden hangisi, büyük İslam tarihçisi Muhammed Hamidullah’ın, dünya tarihinin ilk yazılı anayasası olma özelliğini taşıdığını, ifade ettiği anlaşmanın isimlerinden biri değildir?

A) Medine Vesikası

B) Medine Belgesi

C) İlk İslam Devletinin Anayasası

D) Medine Beraatı

S.6. Aşağıdakilerden hangisi münafıkların özelliklerinden biri değildir?

A) Gerçekte inanmış kişiler değillerdir.

B) Hz. Peygamber ve inananlara her türlü düşmanlığı yaparlar.

C) Münafıklar, kendilerini Müslüman olarak göstermeye çalışmazlar.

D) Müslümanların birlik ve dayanışmalarını bozmak için faaliyetler yaparlar.


S.7. Medine’yi kuzeyden tehdit eden en büyük düşmanın etkisiz hale getirildiği ve Yahudilerin Arap Yarımadası’ndaki siyasi güçlerinin fiilen sona erdiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uhud Savaşı

B) Bedir Savaşı

C) Hayber’in Fethi

D) Mekke’nin Fethi

S.8. Müslümanlarla Yahudilerin ortaklık içinde bulunacaklarına, her iki tarafın dini inanış ve yaşayışlarında serbest kalacaklarına, Medine herhangi bir saldırıya uğrarsa, birlikte savunacaklarına; savaşa, barışa ve diyet ödemeye birlikte dahil olacaklarına işaret eden antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hudeybiye Antlaşması

B) Akabe Beyatı

C) Sıffin Antlaşması

D) Medine Sözleşmesi


S.9.Aşağıdakilerden hangisi Medine İslam Devletinde Yahudilerle yapılan vatandaşlık anlaşmasının maddelerinden biri değildir?

A) Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar

B) Anlaşmazlık halinde haklı olan tarafı belirlemek için Kura çekilecek

C) Dışarıdan bir müdahale olduğunda Medine beraber savunulacak

D) Müslüman ve Yahudiler barış içinde yaşayacaklar
S.10. Dünyanın dört bir yanında inanç birliği etmiş Müslümanların ibadet merkezi olarak yöneldikleri kıble, sembolik ve mecazi bir anlam taşır ve bir ‘’şiâr’’ olarak kabul edilir. Aşağıdakilerden hangisi kıble için söylenemez?

A) Kıble; safları netleştiren, kimlik ve kişilik kazandıran, olaylara bakış açası sağlayan ve hayata yön veren bir olgudur.

B) Kıble; inananları dağınık ve birbirinden kopuk bireyler ve toplumlar olmaktan çıkarır.

C) Kıble; bütün ilahi dinlere mensup insanların yöneldikleri, ortak yön ve kutsal saydıkları bir mekandır.

D) Kıble, birlik ve beraberliğin somut bir göstergesi olarak ma’şeri bir vicdan oluşturur, cemaat ve ümmet olma şuuru verir.
S.11. Bedir Savaşı öncesi bölgeyi ve harp tekniklerini iyi bilen bir sahabi olan ……………………hazretlerinin uyarı ve tekniklerini dikkate alan Peygamber Efendimiz (sav) birliklerini arazinin elverişli yerlerine yerleştirdi.Yukarıdaki boşluğa hangi isim gelmelidir?

A) Hubâb b. Münzir

B) Bilal-i Habeş

C) Selman-ı Farisi

D) Mus’ab b. Umeyr

S.12. Sevgili Peygamberimizin savaş öncesi bütün tedbirleri aldıktan sonra geceyi sabaha kadar Rabbine dua ile geçirdiği ve ‘’Ya Rabbi ! Bu gün bana vaat ettiğin yardımını gönder. Sen yardım etmezsen Seni tek ilah bilerek yalnız Sana kulluk eden şu bir avuç insan yok olacak’’ diye yalvardığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tebük Seferi

B) Hayber’in Fethi

C) Mekke’nin Fethi

D) Bedir Savaşı
S.13. Müşriklerin ileri gelenlerinden Ebu Cehil, Utbe b. Rebia, Şeybe b. Rebia, Ümeyye b.Halef’in öldürüldüğü savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uhud Savaşı

B) Hendek Savaşı

C) Bedir Savaşı

D) Mekke’nin Fethi

S.14. Uhud Savaşı öncesi Mekke’deki gelişmeleri Peygamberimize haber veren sahabe kimdir?

A) Amcası Abbas

B) Bilal-i Habeş

C) Selman-ı Farisi

D) Mus’ab b. Umeyr

S.15. Efendimiz (sav) ‘’ Bir Peygamber düşmana karşı çıkmak üzere zırhını giydikten sonra harb etmeden onu çıkarmaz! Gidin, harp için hazırlanın; sabır ve sebat ederseniz zafer sizindir.’’ Sözlerini hangi savaş için söylemiştir?

A) Tebük Seferi

B) Uhud Savaşı

C) Bedir Savaşı

D) Mekke’nin Fethi
S.16. Sevgili Peygamberimiz (sav) Uhud Savaşı öncesi ordusunu denetlerken yaşı küçük olanları ve özürlüleri Medine’ye dönmek üzere çıkarmıştı. Ancak …………………aşırı derecede aksıyordu.’’ Topal ayağımla cennete girmek ve gezmek istiyorum. Ya Rabbi! Bana şehadet nasip et, beni şehitlikten mahrum kılma!’’ diye dua ederek harbe katıldı.

Yukarıdaki boşluğa hangi isim gelmelidir?

A) Semüre b.Cündüb

B) Ebu Dücane

C) Amr b.Cemûh

D) Râfi’ b.Hadic


S.17. Efendimiz (sav) Uhud Savaşı öncesi orduyu denetlerken yaşı küçük olan, ancak ayaklarının ucuna basarak kendini büyük göstermeye çalışan ve savaşa katılmak isteyen iki kahraman sahabiyi görür ve Medine’ye göndermek ister. Biri iyi ok attığı için Peygamberimizden izin alır. Diğeri de daha güçlü olduğunu ve güreşte arkadaşını yenebildiğini söyleyerek savaşa katılmak için yalvarır. Resul i Ekrem tebessüm eder ve orduya moral olsun diye iki delikanlıyı güreştirir.

Buna göre aşağıdaki şıkların hangisinde iyi ok attığı ve güreşte rakibini yendiği için savaşa katılan kahraman sahabiler sırasıyla verilmiştir?

A) Semüre b.Cündüb-- Râfi’ b.Hadic

B) Râfi’ b.Hadic—Semüre b.Cündüb

C) Ebu Dücâne-- Amr b.Cemûh

D) Amr b.Cemûh-- Ebu Dücâne


S.18. Uhud Savaşında Hz. Peygamberin önünde canlı kalkan olarak duran ve harbin başlangıcında hakkını vermek üzere Peygamberimizden aldığı kılıçla savaşan kahraman sahabi kimdir?

A) Ebu Dücâne

B) Bilal-i Habeş

C) Selman-ı Farisi

D) Mus’ab b. Umeyr

S.19. Sa’d b. Ebi Vakkâs, Resûl-i Ekrem’in önünde durmuş, ona saldıranlara ok atıyordu. Çok iyi ok kullanan Sa’d’a Hz.Peygamber de ok veriyor ve ‘’At ey Sa’d ! Anam , babam sana feda olsun.’’ diyordu. Bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tebük Seferi

B) Mekke’nin Fethi

C) Bedir Savaşı

D) Uhud Savaşı


S.20. Uhud Savaşı’nda Hz. Peygamberi zor durumda görünce kaptığı bir kılıçla Efendimizin etrafında pervane gibi dolaşan, ona yaklaşan tehlikelere karşı koyan, kocası ve iki oğlunu da savaşa teşvik eden hanım sahabe kimdir?

A) Meymune

B) Ümmü Seleme

C) Ümmü Eymen

D) Ümmü Umâre


S.21. Uhud Savaşı sonrası Ebu Sufyan’ın - Savaş sırayladır. Bugün Bedir’e denk bir gündür. Bedir’deki yetmiş ölüye karşılık, bugün sizden yetmiş ölü. Hanzale’ye karşılık Hanzale!

Sözlerine karşılık ‘’Yanılıyorsun ey Ebu Sufyan! Sizin ölüleriniz cehennemdedir. Bizim şehitlerimiz ise cennette…’’ diyen cesur sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz.Ömer

B) Hz Ali

C) Halid b. Velid

D) Hz HamzaS.22. Mekke’nin en zengin ailelerinden birine mensuptu. Göz kamaştırıcı ipekli elbiseler giyerdi. Müslüman olunca ailesi tarafından dışlandı. İslamın sancaktarıydı. Medinelilerin Müslüman olmasında büyük emekleri olan bu başarılı davetçi, defnedilirken üzerine örtülecek örtü bile bulunamayan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halid b. Velid

B) Mus’ab b. Umeyr

C) Ebu Eyyub Ensari

D) Sad bin Muaz

S.23. I-Bedir Gazvesinde Kureyşi intikam için tahrik ettiler.

II-Serkeşlik yapıp Müslüman bir kadının iffetine el uzattılar.

III- Sulhu yenilemeyi reddedip Medine’den sürüldüler.

Yukarıda bahsedilen Yahudi kabilesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaynukâoğulları

B) Hazrec

C) Nadiroğulları

D) KurayzaoğullarıS.24. Hicretin 4.yılında ödemeleri gereken vergiyi vermedikleri gibi, Peygamber Efendimize bir de suikast planladılar. Bu nedenle sürgün edilen ve Hayber’e yerleşen Yahudi kabilesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurayzaoğulları

B) Evs

C) NadiroğullarıD) Kaynukâoğulları


S.25. ’’ Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani (düşman) ordular üzerinize gelmişti de Biz onların üzerine bir rüzgar ve görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.’’(Ahzâb,33/9)

Yukarıdaki ayet-i kerime hangi savaştaki ilahi yardımdan bahsediyor?

A) Bedir Savaşı

B) Uhud Savaşı

C) Hendek Savaşı

D) Mute SavaşıS.26. Günümüzde basamaklarla çıkılan ve hakim bir tepede bulunan, Sevgili Peygamberimizin Hendek Gazvesi sırasında karargahını kurduğu, namaz kılıp dua ettiği ve Müslümanlara zafer müjdesi verdiği yerde inşa edilen mescid aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mescid-i Fetih

B) Ranuna Mescidi

C) Mescid-i kıbleteyn

D) Mescid-i Dırar


S.27. Şer ittifakı darmadağın ve perişan bir halde uzaklaşırken bir süre onları izleyen Efendimiz (sav) : ’’Bu onların son saldırısı idi. Artık onlar bizim üzerimize gelmeyecek, biz onların üzerine gideceğiz.’’ buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bu sözleri ne zaman söylemiştir?

A) Hendek Savaşından sonra

B) Mekke’nin Fethinden sonra

C) Bedir Savaşından sonra

D) Heyber’in Fethinden sonra
S.28. Mekke’nin fethini kolaylaştıran, Hudeybiye Anlaşması’nı geçersiz kılan hadise aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A) Kureyşlilerin Mekke sınırına gelmesi

B) Bekiroğulları’nın Huzaâ kabilesinden yirmi kişiyi harem bölgesinde katletmesi

C) Peygamber Efendimizin Mekke’yi fethetmek istemesi.

D) Ebu Süfyan’ın Hz. Muhammed’e (s.a.v) anlaşmayı bozacağına dair elçi göndermesi


S.29. Peygamberimizin elçi olarak gönderdiği Hz. Osman’ın hapis veya şehit edildiğinin duyulması üzerine, Müşriklerle savaşmadan oradan ayrılmayacağına dair arkadaşlarından biat aldı. Bir ağacın altında yapılan bu biata ne denir?

A) I. Akabe Biatı

B) II. Akabe Biatı

C) Bey’atü fetih

D) Bey’atü’r-Rıdvân

S.30. Uhud Savaşında düşman süvarilerinin başında olan, okçular tepesini geçerek Müslümanlara büyük zarar veren daha sonra ise İslamı tercih eden komutan kimdir?

A) Ebu Süfyan

B) İkrime b. Ebi Cehil

C) Utbe b. Ebi Vakkas

D) Halid b. Velid

S.31. Hudeybiye Antlaşmasının hemen sonrasında Müslümanlara sığınan ancak anlaşma gereğince geri verilen sahabi kimdir?

A) Amr b. Abese

B) Ebu Seleme

C) Ebu Cendel

D) Ebu Hayseme
S.32. Hudeybiye Anlaşması sonrasında Medine’ye gelen ve anlaşma gereği düşmana teslim edilen, düşmanın elinden kurtulduktan sonra Suriye yolu üzerinde Mekke kervanlarıyla çatışan sahabi kimdir?

A) Habbab b. Eret

B) Muaz b. Cebel

C) Ebu Basir

D) Ebu Talha


S.33. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaş-masının şartlarından değildir?

A) Mekkelilerden Müslüman olan herhangi bir kimseyi, Medineliler götürebilecek

B) Gelecek yıl Müslümanlar Mekke’ye gelecekler, fakat üç günden fazla kalamayacaklar

C) Müslümanlar hac için Kabe’yi ziyarete silahsız gelecekler

D) Müslümanlar bu yıl ziyaretten vazgeçip Medine’ye dönecekler


S.34. Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşı’ndan çıkarılması gereken derslerden değildir?

A) Düşmandan gelebilecek tehlikelere karşı tedbirli olmanın önemi

B) Verilen emre itaatin gerekliliği

C) Ganimet ve dünyalık şeyleri Allah ve Rasulü’nün rızasına değişmemek gerektiği

D) Savaş için sayı çokluğunun önemi

S.35. Hz. Peygamber’in vefatı ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A) Son sözü “Refîk-i Âlâ’ya” (Yüce Dost’a) olmuştur.

B) Eşi Hz. Aişe’nin odasında vefat etmiştir.

C) Kabrine konulurken değerli eşyaları da yanına gömülmüştür.

D) 8 Haziran 632 Pazartesi günü vefat etmiştir.
S.36. Peygamber Efendimiz (sav) ve müslümanlar hicretten sonra Medine’de on altı veya on yedi ay…………… doğru namaz kıldılar.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıda-kilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kabe’ye

B) Mekke-i Mükerreme’ye

C) Harem-i Şerif’e

D) Mescid-i Aksa’ya
S.37. Hendek Savaşında, Medine’nin etrafına hendek kazılmasını tavsiye eden sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Zer

B) Seleme b. Ekva

C) Selmani Farisi

D) Ebu Bekir

S.38. Uhut savaşında, Hz. peygamberin ısrarla uyarmasına rağmen, okçular tepesindekilerin mevzilerini terk etmesinin sebebi nedir?

A) Ellerinde, düşmana atacakları oklarının kalmaması

B) Bulundukları tepeden inip, müşriklere karşı kardeşlerine yardım etmek istemeleri

C) Düşman birliklerinin, büyük bir kuvvetle üzerlerine yürümesi

D) Ganimet kapma hevesine düşmeleri
S.39. Hendek Savaşında, müşrikler ile Kureyza Yahudilerini birbirlerine düşürerek, Müslümanların savaşı kazanmasına vesile olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nu'man b. Mukarrin

B) Nuaym b. Sekafi

C) Nuaym b. Mesut

D) Habbab b. Eret

S.40. I-Hz. Peygamber, son günlerinde hastalığının artması üzerine, cemaate namazı onun kıldırmasını emretmiştir

II-Kur’an-ı Kerim’i kitap haline getirmiştir.

III-Hz. Peygamber’in kayınbabasıdır.

IV-Zekatı vermeyenlere savaş ilan etmiştir.


Yukarıda özellikleri verilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Ebu Bekir

B) Hz. Ali

C) Hz. Osman

D) Hz. Ömer
SORULAR BİTTİ

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə