TüRKÇe turkçe I cümlede Anlam ve Cümlede Anlatım

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.39 Mb.
səhifə19/19
tarix14.08.2018
ölçüsü1.39 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

KIZ ÇOCUKLARININ OKULA GÖNDERİLMEME

NEDENLERİ

1- Ekonomik sıkıntılar, çocukların çalıştırılması

-GÜNCEL: TÜRKİYE'NİN SOSYO-EKONOMİK KONULARI-

101

         1. Ailelerin eğitimsizliği, töre, gelenek, örf, inanç ve din
          faktörleri

         1. Okul eksikliği, öğretmen eksiği, kırsaldaki fiziki altyapı
          eksikliği

         1. Çevrenin etkisi, erk9n yaşta evlendirilme

         1. Dil sorunu
          6-Göç

Aîlgi Notu /

Türkiye'de Eğitim Alanındaki Son Gelişmeler

- Bilgi ve iletişim teknolojisi alanında yatırımlar


yapılmakta, okullardaki bilgisayar sayısı artırılmaktadır.

- Avrupa Birliğine uyum çalışmaları sürdürülmektedir.         1. İnsan Hakları, Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitiminin
          Geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

         1. Meslekî ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu ve
          geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.
         1. Okul öncesi eğitim yaygınlaştırılmaktadır.

         1. Öğretmenlik mesleğinde kaliteyi yükseltmek amacıyla,
          öğretmenlik mesleğini; aday öğretmen, öğretmen, uzman
          öğretmen ve başöğretmen olarak öğretmenlik mesleği
          kariyer basamakları sistemi getirilmiştir.

"o

UJ

o

Crtw

Q

UJ

EĞİTİM KADEMELERİNE GORE OKUL, OĞRENCİ ve OĞRETMEN SAYILARINDA ARTIŞ (1923-1924/2002-2003)

EĞİTİM KADEMESİ

OKUL/SINIF/KURUM SAYISI

ÖĞRENCİ SAYISI

ÖĞRETMEN SAYISI

1923-1924

2002-2003

ARTIŞ (Kat)

1923-1924

2002-2003

ARTIŞ (Kat)

1923-1924

2002-2003

ARTIŞ (Kat)

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ

80

11.314

140

5.880

320.038

53

136

18.921

138

İLKÖĞRETİM

5.010

35.168

6

351.835

10.331.619

28

11.292

390.275

34

İLKOKUL

4.894341.94110.238ORTAOKUL

1169.8941.054ORTAÖĞRETİM

43

6.134

142

3.799

3.034.959

798

838

148.563

176

ÖRGÜN EĞİTİM TOPLAMI

5.133

52.616

9

361.514

13.686.616

37

12.266

557.759

44

YAYGIN EĞİTİM
7.1813.038.98246.247
YÜKSEKÖĞRETİM

1

76

75

2.914

1.894.079

649

307

74.134

240

GENEL TOPLAM

5.134

59.873

11

364.428

18.619.677

50

12.573

678.140

53

102-

-GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DERGİSİ-


ÇOZUMLU KAVRAMA

1. Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde ele alınan en önemli eğitim sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

         1. Kız çocuklarının eğitimi

         1. Öğretmen yetersizliği

         1. Öğretimin birleştirilmesi (Tevhid-i Tedrisat)

         1. Okul ve derslik yetersizliği

E) Harf inkılabı

2. 2005 yılında uygulamaya konan "öğretmenlik mesleği kariyer basamakları sistemi"nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

         1. Öğretmen sayısındaki yetersizliği çözmek

         1. Öğretmenlik mesleğini cazip hale getirmek

         1. Öğretmenlik mesleğini kolaylaştırmak

         1. Öğretmenlik mesleğinde kaliteyi yükseltmek

E) Eğitimde teknolojiden daha çok faydalanmak

3. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin eğitim alanındaki sorunlarından biri değildir?

         1. Okullaşma oranının yetersizliği

         1. Eğitim sektörünün devlet tekelinde olması

         1. Kız çocukları eğitim imkanlarından
          yararlanamaması

         1. Derslik sayısı yetersizdir

E) Beyin Göçü

o ço "q

LU

Türkiye'deki eğitim yapısıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

         1. Lise düzeyinde okullaşma oranı yüzde 50
          dolaylarındadır.

         1. Doğu illerinde okullaşma oranı daha düşüktür.

         1. Kız çocuklarının okullaşma oranı daha düşüktür.

         1. Bütçeden eğitime ayrılan pay sürekli bir artış
          göstermektedir.

E) Öğretmen eksiği giderilememiştir

Âşağıdakilerden hangisi, kız çocuklarının okullaşmasım sağlamak için Mili Eğitim Bakanlığı ve UNICEF tarafından başlatılan bir kampanyadır?

         1. Kızlarımız Okusun

         1. Bir Milyon Çocuğa Eğitim

         1. Haydi Kızlar Okula

         1. Eğitime % 100 Destek

E) Ulusal Eğitim Kampanyası

Hayırsever vatandaşların eğitime destek için yaptıkları bağışların tamamını gider göstererek vergiden düşmelerini sağlayan kampanya aşağıdakilerden hangisidir?

         1. Ulusal Eğitime Destek Kampanyası

         1. Eğitime %100DestekKampanyası

         1. Okulsuz Köy Kalmasın Kampanyası

         1. Türkiye Okullanıyor Kampanyası

E) Her Köye Bir Okul Kampanyası


4. Aşağıdakilerden hangisi kız çocuklarının okullaşma oranının düşük olmasının sebeplerinden biri degildir?

         1. Ekonomik sebepler

         1. Kültür yapısındaki yanlış inançlar

         1. Okul eksikliği

         1. Yasal engeller

E) Erken yaşta evlendirilme

8. Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden degildir?

         1. Eğitim kurumları dil, ırk.cinsiyet ve din ayırımı
          gözetilmeksizin herkese açıktır.

         1. Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan
          eşitliği sağlanır.

         1. Laiklik ve biiimsellik

         1. Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması
          esastır.

E) Eğitimde hükümet politikaları esastır

-GÜNCEL: TÜRKİYE'NİN SOSYO-EKONOMİK KONULARI-

103ÇÖZÜMLER

Cumhuriyetle birlikte ele alınan en önemli konu öğretimin birleştirilmesidir. Daha önce okullar üç ayrı kanalda yapılanmıştı. Bu yapılanma içinde, ilk ve en yaygını, Kur'an öğretimine, Arapça'ya, ezberciliğe dayalı mahalle mektepleri ve medreseler, ikincisi yenilikçi Tanzimat okulları, idadîler V9 sultanîler, üçüncü olarak da yabancı dilde öğretim yapan kolejler ve azınlık okulları yer almaktaydı. Bu yasa ile üniversiteler dışındaki bütün eğitim öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanarak eğitim kurumlarının yönetim, uygulama ve denetiminde birlik sağlanmıştır. Harf İnkılabı ise 1928'de yapılmıştır.

(Cevap C)

6. Söz konusu kampanya 17 Haziran 2003 tarihinde başlatılan "Haydi Kızla Okula" kampanyasıdır. Bu kampanya ile kız çocukların okullaşma oranının düşük olduğu 53 ilde (öncelikle d9 en düşük olduğu 10 ilde) kız çocuklarının okullaştırılması amaçlanmıştır.

(Cevap C)


2. "Öğretmenlik mesleği kariyer basamakları sistemi"nin temel amacı öğretmenlik mesleğinde kaliteyi yükseltmektir. Buna göre öğretmenlik mesleğine; aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere 4 kariyer basamağı getirilmiştir.

(Cevap D)

24 Nisan 2003 tarihinde çıkan 4842 sayılı kanunla hayırseverlerin eğitime yaptıkları harcamaların % 100'ünü gider gösterebilmeleri sağlanmıştır. "Eğitime % 100 Destek" olarak adlandmlan kampanyanın amacı Türkiye'nin eğitimde niceliksel sorunlarının çözümünü sağlamaktır.

(Cevap B)
3. Eğitim sektörü devletin tekelinde değildir, özel sektör yatırımcıları da eğitim alanında faaliyet gösterebilmektedir.

(Cevap B)

5

ÜJ

>

8. Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri 1739 sayılı "Milli Eğitim Temel Kanunu"nda belirtilmiştir. Hükümet politikaları bu ilkelerden değildir. Hükümetler, Milli Eğitim Tem9İ Kanunu'ndaki ilkelere göre eğitim alanındaki çalışmalarını sürdürürler.

(Cevap E)


4. A, B, C ve E seçenekleri kız çocuklarının okula
gönderilmem9 nedenlerindendir. Bu konuda yasal bir
engel yoktur, yasalarda kız ve erkeklere eşit şekilde
eğitim fırsatı tanınmıştır. Öte yandan 8 yıllık kesintisiz
zorunlu eğitim kız ve erkek bütün çocuklar için
zorunludur.

(Cevap D)

5. D s^çeneği dışındaki seçeneklerdeki bilgiler
doğrudur, ancak bütçeden eğiîime ayrılan pay artış
değil, bilakis azalma eğilimindedir. 1990 yılında % 13
olan pay 2000 yılında % 10, 2003 yılında % 7
olmuştur.

(C^vap D)Yediiklim

KPSS Dergisi

yazar kadrosu

tarafından

hazırlanmış

Türkiye'nin

İLK ve TEK

profesyonel

KPSS

yapraktestserisi!
GENEL

YETENEK

GENEL KÜLTÜR

YAPRAK TEST

SERİSİ

KİTAPÇINIZDAN VE DERSANENİZDEN ISRARLA İSTEYİNİZ...


EGITIM

BİLİMLERİ

YAPRAK TEST

SERİSİ

Yediiklim

Eğitim Bilimleri Dergisi

yazar kadrosu

tarafından

hazırlanmış

Türkiye'nin

İLK ve TEK

profesyonel KPSSyaprak test serisi!

Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Fevzi Çakmak 1. Sokak No:22/A Kızılay/Ankara

Tel.0312. 230 28 80-81 Faks.0312. 230 28 82

e-posta: asil@asityayin.com.tr internet:asilyayin.com.tr

www.yediiklim.net I ^^m www.asilyayin.com.tr I ^9 www.yediiklim.com.tr I


Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə