TüRKÇe turkçe I cümlede Anlam ve Cümlede Anlatım

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.39 Mb.
səhifə2/19
tarix14.08.2018
ölçüsü1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma vapılmamıstır?

 1. Aşkın gizemi.ölümün gizeminden daha büyüktür.

 2. Aile, her türlü davranışın öğretildiği bir okuldur.

 3. En büyük mutluluk, özgür düşünceli olmaktır.

 4. İnsanla hayvan arasındaki fark edeptir

E) Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihti-
yacıdır.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, koşul-sonuç ilgisi vardır?

 1. Hayatta rövanş yoktur.

 2. Zaman her şeyi alıp götürür.

 3. Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.

 4. Elmas yontulmadan, insan yanılmadan mükem-
  melleşemez.

E) Gününü gün edenler, sadece gününü dün eder-
ler.

ço

"o

ır

UJ Q

co

25. "Eğitimin amacı, doğuştan insanda varolan cevheri işlemek, özü geliştirmektir."Bu cümleye anlamca en yakın olan cümle aşağı-dakilerden hangisidir?

 1. Eğitim yaşlılığın en iyi güvencesidir.

 2. Bir insana yeni bir şey öğrettiğimizi söyleyeme-
  yiz, aslında onun kendi içinde bir şeyler keşfet-
  mesine yardımcı oluruz.

 3. Eğitim, çocuğu önce dünyada, sonra da özel
  çevrelerde varlığını sürdüreceği şartlara hazır-
  lamaktır.

 4. Eğitimin gayesi; kişiyi çevresiyle uyum içinde ya-
  şatmaktır.

E) Eğitimin kökleri acı meyveleri tatlıdır.

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" sözcüğü amaç-sonuç ilgisi kurmuştur?

 1. Kızı için bir etek almış.

 2. Çok çalıştığı için yorulmuş.

 3. Otobüs gelmediği için geç kaldık.

 4. Ev aldığı için sıkıntıya girmiş.

E) Kalın giyinmediği için üşümüş.


23. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, söyleyenin kişisel düşüncesini içermemektedir?

 1. İki bölümden oluşan bu eser, yarın yeni salonda
  oynayacak.

 2. Evin en güzel yeri salondur.

 3. Tabloda kullanılan renkler oldukça uyumluydu.

 4. Bu şiiri herkesin içinde en güzel ben okurum.

E) Mutluluğun temelinde zenginlik yatar.

27. "Teknoloji geliştikçe, insanlar rahatlık bekledi; ama beklenenin tersine...."

Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülemez? 1. bunalımlarla karşılaştılar.

 2. yeni sorunlara daldılar.

 3. karmaşayı doğurdu.

 4. ilkellik getirdi.

E) umudu getirdi.

-GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DERGİSİ-

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanım yapılmış-tır?

 1. Açlık kılıçtan bile keskindir.

 2. Suyun değeri, kuyu kuruyunca anlaşılır.

 3. Bir insan, söylediği şeylerden çok söylemedikle-
  riyle de anlaşılır.

 4. Uyanıkken rüya görmenin adıdır aşk.

E) Bir okul açan bir hapishane kapatmış olur.

29. (I) Yazar bu hikayelerinde de, eşsiz anlatım gücünü devam ettirmiş. (II) Onun hikayelerinde gereksiz ifade ve benzetmelere rastlayamazsınız. (III) Betimleme cümleleri onun dilini oluşturur. (IV) İki kişilik yoksul dünyaları yıllardır anlatır hikayelerinde. (V) Canlı dili sayesinde hikaye kahramanlarıyla konuşur gibi olu-yorsunuz.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi içerikle ilgilidir?

A)l B)ll C)lll D) IV E) V

ÇÖZÜMLER

Bu tip sorular gerçek sınavda karşımıza en çok çıka-cak soru tipidir. Herhangi bir bilgiye gereksinim duy-madan dikkatiniz ve gerçek hayatınızdaki edinimleri-nizle çözebileceğiniz bir sorudur. Yas tutup karalar bağlamaktansa onu beyaz sayfalara yazmayı tercih ediyor.

(Cevap E)

Yakın anlamlı cümlelerin farklı bir şekilde sorulduğu soru tipidir. Bir cümleyi iki farklı şekilde söyleyebiliriz. Aynı sözcükler olmasa da eş ya da yakın anlamlı sözcüklerle cümlelerin kurulması gerekir. B seçene-ğiyle öncül (soru kökünde verilen cümle) aynı anlam-dadır.

(Cevap B)

"Her söyleyişinde bir kendine görelik sezilmesi onun farkını ortaya koyuyor." Bu cümlede hiç bir sözcük hiç bir şekilde bir olumsuzluk bildirmiyor.

(Cevap E)

"Bu paltoyu da güzel yapmışsın." cümlesinde geçen "da" bağlacı iki anlamı birbirine bağlar. I. anlam başka palto da yapmışsın ve güzel olmuş "da" bağlacı bu eylemin ikinci kez yapıldığı anlamını veriyor.

(Cevap C)


30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumlu bir ön-yargı vardır?


 1. Bu film gişe rekorları kıracak.

 2. Eleştiri yaparken duygularına yenilmiş.

 3. Bu takım eminim bu sene de birinci olamayacak.

 4. Bu kitaba çok emek verdin; ama satılacağını
  sanmıyorum.

E) Yazılı notum yine kötü gelecek.

5. Yazın kelimesi edebiyat anlamına gelir. Dev ve cüce kelimeleri daha ileri ya da daha geri olma anlamını yakın olarak veriyor. Bu yüzden yanıt B'dir.

(Cevap B)

6. Öneri, bu durumun daha güzel sonuçlanması için


uygulanmasının doğru olacağının düşünüldüğü ter-
cihtir. Anlaşma konusunda bir öneri olarak duygu ve
anlayış olması gerektiği yazarın fikridir. Yazarın doğ-
rusudur.

(Cevap C)

7. Soru kökündeki altı çizili sözcüğe dikkat edelim.
Yalmzca olumsuz yargıların altı çizilir. "Beyinleri san-
dığa kilitlenmiş, ayakları prangalanmamış" yargısı "a-
çık sokaklarda yürüyüp de tutsak olan" ifadesiyle ay-
nıdır.

(Cevap C)-TÜRKÇE-

8. Kanıtlanabilirlikten kastettiğimiz nesnellik ya da öznel-
liktir. II. cümledeki yargıyı kanıtlayabiliriz. Şiirlerini
"Piyale" adlı kitapta toplayıp toplamadığını araştırarak
kanıtlayabiliriz ama diğer yargılar yazarın kendi duy-
gularını yansıttığı için özneldir.

(Cevap B)

9. Koşullu bir durumun gerçekİ9şmesi için başka bir
koşulun sağlanması gerekir III. cümle hariç tüm cüm-
lelerde koşul ilgisi var.

(Cevap C)

10. Yakınma, herhangi birilerinden ya da herhangi bir
durumdan şikayet etmek demektir. "D" şıkkında ma-
tematik sınavlarının her zaman zor olduğu ifadesin-
den bu durumdan şikayetçi oldukları anlaşılmaktadır.

(Cevap D)

H.Tanım içeren cümleler bizi btlgilendirecek kadar detaylı olmalıdır. Tarihi olayların edebiyata etkisi ka-çınılmazdır derken tarihin ya da edebiyatın ne oldu-ğunu açıklayan bir bilgi verilmemektedir.

(CevapA):|cc

UJ Q

12. Neden-sonuç cümlelerinde bir durumun sonuçlanmış w


olması gerekir, neden olarak gösterdiğimiz açıklama ^
ise sonucu anlamamıza yardımcı olmaiıdır. D şıkkın- .ş
da ned9n-sonuç ilişkisi yoktur. jg

o

(Cevap D)

13. Özgürlük, farklılık, sıra dışılıktır. Bu parçada "roman


kahramanının yerine koyuyor" ifadesi kullanılmış. Bu
kişiyi bunu hissettirecek kadar etkilemiş anlamına ge-
lir.

(Cevap A)

14.1. cümlede beğenme, II. cümlede yakınma, III. cümle-de sitem, IV. cümİ9de azımsama anlamı vardır. Ama abartma anlamı yoktur.

(Cevap C)

15. Amaç-sonuç cümlelerinin genel özelliği amacın henüz gerçekleşmemiş olmasıdır. D şıkkındaki cümlede ba-basına yalvarmış olması bir sonuçtur; fakat cümled^n kitabı alıp almadığı bilgisine sahip olamıyoruz, bu ne-denle doğru yanıt D şıkkıdır.

(Cevap D)

16. Yorum, kişisel duyguların katıldığı cümlelerde söz
konusudur. E şıkkındaki yargıyı tamamıyla kanıtlaya-
biliriz. Kanıtlanabilir yargılar nesneldir.

(Cevap E)

17. "Kişisel düşüncesini içermemektedir." ifadesiyle
nesnel cümlenin bulunması isteniyor. Kitabın 1950'de
piyasaya çıktığını kitap 9vine giderek kanıtlayabiliriz.
Dönemin sorunlarını ele alıp almadığını da kitabı o-
kuyarak kanıtlayabiliriz.

(Cevap D)

18. Tahmin "olabilir" ya da "olmayabilir" yargısıdır. II.
cümlenin yüklemini yazar "sanırım herkes bilir." Şek-
linde bağlamıştır. Bunu herkes bilmeye de bilir. Bu
yalnızca yazarın düşüncesidir.

(Cevap B)

19. Örnek cümlede "kendisinin adamı olmak" ifadesi
taklitten uzak durmak anlamına karşılık gelir. Başka-
larına ışık tutmak ise "doğru yol gösterir" cümleciğiyle
örtüşür.

(Cevap A)

20. Zayıf olan bir öğenin herhangi bir yönden güçlü olan
bir öğeye benzetilmesini arayacağız. IV. cümlede şef-
taliler bala benzetilmiştir.

Olgunlaşmış bal ! gibi j şeftaliler I temizlendi.Kendisine Benzeti-

len (Güçlü olan)Benzetme İ Benzeyen | Benzetme Yönü | Zayıf olan | Yönü

(Cevap D)

21. A seçeneğinde.aşkın gizemi ile ölümün gizemi karşı-
laştırılmıştır.

C seçeneğinde özgür düşünceli olmanın mutluluğuyla başka mutluluklar "en" sözcüğüyle karşılaştırılmıştır.

D seçeneğinde insanla hayvan karşılaştırılmıştır.

E seç9neğind9 birer ihtiyaç olarak ekmek ve eğitim karşı-laştırılmıştır.

B seç9n9ğind9 karşılaştırma yoktur.

(Cevap B)

22. D seçeneğindeki cümlede bir sonuca ulaşmak için bir
şartın sağlanması gerektiği anlamı vardır.

(Cevap D)

23. A seçeneğindeki cümle doğruluk veya yanlışlık bakı-
mından ispatlanabilir olduğundan nesneldir.

(Cevap A)10-

-GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DERGİSİ-


ÇIKMIŞ SORULAR ve ÇÖZÜMLERİ

24. "Nasıl anlatmış?" sorusunun cevabı üslûptur. Buna göre E seçeneği üslûpla ilgilidir.

(Cevap E)25. "Soru kökünde verilen cümle ile B seçeneğindeki
cümlede, insanların aslında bilgi ile dolu olduklarını
yapılacak tek şeyin bu bilginin dışarı çıkmasını sağ-
lamak olduğudur.

(Cevap B)

26. A seçeneğindeki cümlede "için" sözcüğü amaç-sonuç
anlamı katmıştır.

"kızına vermek amacıyla..."

(Cevap A)

27. Boşluk tamamlama sorularında cümlenin anlam akışı


ve kullanılan bağlaç, edat görevindeki sözcüklere dik-
kat edilmelidir.

(Cevap E)

28. Tanım; "nedir?, kimdir?" sorularına verilen cevaptır.
D seçeneğindeki cümlede aşkın tanımı yapılmıştır.

(Cevap D)

29. "Ne anlatmış?" sorusunun cevabı içeriktir. IV. cümle
de hikayenin konusuyla ilgilidir.

(Cevap D


1. (I) Sergi, 27 sanatçının yapıtlarından oluşuyor. (II) Sergide 150 yapıt yer alıyor. (III) Bu yapıtlar iki teknik-le üretilmiş. (IV) Serginin 21 Haziran -16 Eylül tarihle-ri arasında açık kalacağı bildirildi. (V) Geniş kapsamlı ve çok renkli bu sergi, çağdaş Türk plastik sanatları konusunda bir fikir vermesi açısından büyük önem taşıyor.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, söyleyenin kişisel görüşlerine yer ve-rilmiştir? (99 DMS OÖ)

A)l B)ll. 0) III. D) IV. E) V.

V. cümlenin sonunda anlatıcı serginin "büyük önem taşıdığını" söylüyor. Bu yargı kişiden kişiye değişen öznel biryargıdır.

(Cevap E)


30. Bir olay ya da durum sonuçlanmadan, onun hakkında fikir bildirmeye önyargı denir. A seçeneğindeki cümlede, olumlu bir önyargı vardır.

(Cevap A)

2. (I) Öğleden sonra yağmur yağdı. (II) Bulutlar güneşi sakladı. (III) Bu, sonbahar günlerine özgü bir yağ-murdu. (IV) Önce hafif damlalarla başladı. (V) Sonra birden hızlanınca çocuklar koşuşarak evlerine çekildi-ler; sokak hemen boşaldı.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, birbirini izleyen durumlar belirtilmiş-tir? (99 DMS OÖ)


A)V.

B) IV. 0) III. D)ll. E)l.


I, II, III ve IV. cümlelerde tek bir durumdan bahsedil-mektedir. V. cümlede ise yağmurun hızlanması, ço-cukların koşarak eve çekilmesi ve sokağın boşalma-sı birbirini izleyen durumlardır. Bunun için doğru ce-vabımız "A" seçeneğidir.

(Cevap A)-TÜRKÇE-

11


3. (I) Gölde dalışlara başlamadan önce çevreyi ve gölü iyice inceledik. (II) Dalış için, batı kıyısını seçtik. (III) Balçık ya da çamura saplanma tehlikesi olmadığın-dan ve dalgıçların ayaklarına dolanabilecek su bitkile-ri bulunmadığından burayı uygun bulduk. (IV) Burada dört metre olan derinlik, doğuya doğru ilerledikçe ya-vaş yavaş artmaya başladı. (V) Kıyılara doğru, dipten yukarı bakıldığında, tepelerdeki ormanların ve bulut-ların görünüşü olağanüstüydü.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "neden" belirtilmektedir? (99 DMS OÖ)

D)IV. E)V.

Burayı uygun bulduk —> sonuç

Balçık ya da çaımura saplanma tehlikesi olmayışı —►

neden

III numaralı cümlede neden - sonuç ilişkisi kurulmuş-tur.

(Cevap C)

6.

Tahmin, kişinin doğru ya da yanlış olduğunu bilme-den kendi fikrini söylemesidir. Bunu ifade etmek için de "belki" sözcüğü kullanılabilir. V numaralı cümle anlattığımız özelliklere uygundur.(Cevap E)

(I) İyot, yaşam için önemli minerallerden biridir. (II) İyot eksikliği çocuklarda gelişim bozukluğuna ve zeka geriliğine neden olabiliyor. (III) Ayrıca, iyot eksikliğinin her yaştaki insanda guatr hastalığına yol açtığı da bi-liniyor. (IV) Uzmanlar, iyotun vücudumuzda besinlerle ve suyla karşılandığını söylüyorlar. (V) Yemeklerde kesinlikle iyotlu tuz kullanılması ve bu tuzun yemek-lere, pişmesine yakın katılması gerektiğini önemle be-lirtiyorlar.numaralanmış cümlelerin söz konusudur? (99 DMS

Yukarıdaki parçada hangisinde bir "öneri" OÖ)

B)ll. 0> III. D) IV. E)V.

hepsi(lll)


4. Bütün(l)
de(V) vardı.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi atılırsa cümlenin anlatımı bozulmaz? (99 DMS OÖ)

o

Q

m tn o.

Öneri; yapılan bir şeyi daha iyi bir hale sokmak için farklı çözümler sunulmasıdır. V. cümlede de yazar tuzun yemeklere nasıl katılması gerektiği anlatılarak okuyucuya öneride bulunulmaktadır.

(Cevap E)


A)V.

B) IV. C)lll. D)ll. E)l."5

İÜ

>■

"Bütün" ve "hepsi" kelimeleri aynı anlamı ifade et-mektedir. Hepsi kelimesi cümleden atılırsa anlam bozulur ancak bütün kelimesi atılırsa cümlenin an-lamı bozulmaz. Onun için doğru cevabımız "E" se-çeneğidir.

(Cevap E)

5. (I) Eskiden, kışın dağ yamaçlarına yağan kar, kovuk ve mağaralara doldurulurdu. (II) Üstü çalı çırpı ile ka-patılan karın, yazın da böylece, erimeden kalması sağlanırdı. (III) Yaz gelince bu kar, şehirden katır sır-tında taşınan meyve sularıyla, özellikle Maraş'ın ü-züm suyundan yapılan pekmeziyle karıştırılıp yenirdi.


 1. Bu karışıma o yörede "karsambaç" adı verilirdi.

 2. Kim bilir, Maraş'ın dondurmasının atası belki de
  bu karışımdır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "tahmin" vardır? (99 DMS OÖ)

A)l. B)ll. 0) III, D) IV. E)V.

7. (I) Yol üstündeki köyler, sırtlarını tepeye dayamış, kuşbakışı seyrediyordu denizi. (II) Kararmış tahtalı, kırmızı damlı evler ağaçlann arasında kaybolmuştu. (III) Biliyordum, burada yaşayanlar, benim iç geçirdi-ğim, imrendiğim yaşamlarının farkında değiller. (IV) Hatta onlar, çevredeki yeşili ayaklarının altında uza-nan beyaz köpüklü denizi bile hiç görmüyorlardı. (V) Bir yaşam kavgasının içinde, gerçeklerle yüz yüze savrulup gidiyorlardı.Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde insana özgü özellikler cansız varlıkla-ra aktarılmıştır? (99 DMS OÖ)

A)

B)ll. 0) III. D) IV. E) V.

I. cümlede " köyler denizi seyrediyordu." insana ait olan seyretme özelliği köylere aktarılmıştır.

(Cevap A)

12-

-GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DERGİSİ-


8. I. yüzlerce martı


 1. o ana kadar ortalıkta görünm^yen

 2. teknenin çevresini sardı

IV. V9 nereden çıktıkları anlaşılmayan

B) I., III., IV., II. D)ll., IV., I., III.

Yukarıdaki sözlerin anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturan sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? (99 DMS 00)

A) I., II., IV., III. C) II., I., IV., III. E) III., IV., I., II.

Anlamlı bir cümle oluşturmak için şu şekilde bir sıra-lama yapılmalı: (I) 0 ana kadar ortalıkta görünmeyen (VI) ve n^reden çıktıkları anlaşılmayan (I) yüzterce martı (III) tekn^nin çevresini sardı. Doğru sıralanış "D" seçeneğinde yer almaktadır.

(C^vap D)

9. I. çağımızda bilgisayar kullanımınm 1. sağlık sorunlarını da

 2. tehlikeli olabilecek
 1. beraberind9 getirdi

 2. hızla yaygınlaşması

Yukarıdaki sözlerin anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturan sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? (99 DMS OÖ)

A) I., III., II., V., IV.

C)l., III., V., II., IV.

B)I.,V., III., II.JV. D)II.,V., I., III., IV.

o m 'a

10.1. onun 1. eleştirilerini

 2. saklayarak
 1. imrendiğim yönlerinden biri de

 2. özgün söyleşiler arkasına

 3. yapmasıdır.

Yukarıdaki sözlerin anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturan sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? (99 DMS ÖL)

 1. I.,V., III., IV., II., VI.

 2. I., IV., II., V., III., VI.

 3. II., III., IV., V., I., VI.

 4. II., V., III., IV., I., VI.

E) IV, V., III., I., II., VI.

Anlamlı bir cümle oluşturmak için kelimeleri şu şekil-de sıralamamız gerekm^ktedir. Onun imrendiğim yönlerinden biri de eleştirilerini öz-gün söyleşiler arkasına saklayarak yapmasıdır. Doğ-ru sıralanış "B" seçeneğinde verMmiştir.

(Cevap B)

11. "Süzgeçten geçirir onları." cümlesi, aşağıdakilerden hangisinin sonuna getirilemez? (99 DMS ÖL) 1. Günlük yazarı, aklına düşeni, kaleminin ucuna
  geleni olduğu gibi yazmaz.

 2. Günlük yazarı, içtenlikle doğallığı birbirinden ayrı
  düşünmez.

 3. Günlük yazarı, yaşayıp gördüğü her şeyin gün-
  lüğe aktarılmayacağını bilir.

 4. Günlük yazarı, yazacaklarmın eleştirileceğini ak-
  lından çıkarmaz.

E) Günlük yazarı, günlüklerinde dedikoduya, gerek-
siz sözlere yer vermek istemez.


Anlamlı bir cümİ9 için şu şekilde bir sıralama yapıl-malı: (I) Çağımızda bilgisayar kullanımının (V) hızla yaygınlaşması (III) tehlikeli olabilecek (II) sağlık so-runlarını da (IV) beraberind9 getirdi. Doğru C9vabı-mız "B" seç^neğinde yer almaktadır.

(Cevap B)

A, C, D V9 E S9çeneklerind9 günlük yazarının, yaza-cağı her şeyi süzgeçten geçireceği anlamı vardır. Hiçbir şeyi üstünkörü yazmaz, hepsini irdeler. "B" seçeneğinde ise îçtenlikle doğallığın iç içe olmasın-dan bahsediliyor. Süzgeçten g^çirme gibi bir durum söz konusu değildir. Onun için doğru c^vabımız "B" seçeneğidir.

(C9vap B)-TÜRKÇE-

13


12. Mutluluk sorunların yokluğunda değil, tersine onlarla baş edebilme gücünde saklıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? (99 DMS ÖL) 1. Mutlu olanlar, sorunlarını daha kolay çözerler.

 2. Çözülmeyen sorunlar, yanında başka sorunları
  da getirir.

 3. Sorunlardan uzak bir yaşam sürmek büyük bir
  mutluluktur.

 4. Asıl mutluluk, sorunlarla savaşabilecek bir yapı-
  da olmakla sağlanır.

E) Çözüme kavuşturulamayan sorunlar, insanı
mutsuz eder.

Cümlede anlatılmak istenen; asıl mutluluk sorunlar olmadığında değil, sorunlarla mücadele edildiğinde ortaya çıkar. insan sorunlarla ne kadar baş ederse o kadar mutlu olur. Bu açıklamaya en yakın olan cüm-le "D" seçeneğinde verilmiştir.

(Cevap D)

14. (I) Sınıfın bütün duvarları kar gibi beyaz. (II) Pence-redeki tüller, yazı tahtası, sıraların üstündeki örtüler de... (III) Bunların hepsi umutları yansıtan birer ayna sanki. (IV) Öğretmeni, sırası, tahtası Atatürk portresi, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabesi'yle alışılmış bir yer burası. (V) Sıraların üstü, aynı cümlelerin defalarca yazıldığı defterlerle, hiç kullanılmamış, yarısı bitmiş kurşun kalemlerle, silgilerle, üstünde "Büyükler İçin Okuma-Yazma" yazan kitaplarla dolu.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde "benzetme" yapılmıştır? (99 DMS ÖL)

A) l.vell. B)l. velll.

C) III. ve IV. D) III. ve V.

E) IV.veV. ÇÖZÜM:

I. ve III. cümlede benzetme yapılmıştır. I. cümlede sınıfın duvarları ile kar arasında beyaz renklerinden dolayı benzetme yapılmış, III. cümlede ise duvarlar ve odadaki nesneler aynaya benzetilmiştir.

(Cevap B)
13. Aşağıdakilerin hangisinde, yargının gerekçesi belirtilmemistir? (99 DMS ÖL)

 1. Zeka gelişiminde hem kalıtımın hem de çevrenin
  etkili olduğunu gösteren kanıtlar vardır.

 2. Isı genleşmeye neden olacağından ısıtılan metal
  çubuğun uzunluğu artar.

 3. Gelişmiş aygıtlar bulunmadığı için çalışmalarda
  istenilen sonuca ulaşmak zor oldu.

 4. Ağaçlandırmanın erozyonu önleyeceği düşünü-
  lerek, ağaç dikme çalışmalarına hız verildi.

E) Fabrika atıklarının çevre kirliliğine yol açtığı öne
sürülerek, sanayi kuruluşlarının şehir dışına ta-
şınması isteniyor.

ÇÖZÜM:

B seçeneğinde; metal çubuğun uzunluğunun artma

gerekçesi;

C seçeneğinde; istenilen sonuca ulaşmadaki zorlu-

ğun gerekçesi;

D seçeneğinde; ağaç dikme çalışmalarının hızlandı-

rılma gerekçesi;

E seçeneğinde; sanayi kuruluşlarının şehir dışına ta-

şınma gerekçesi verilmiştir. Oysaki "A" seçeneğinde

zeka gelişiminde kalıtım ve çevrenin etkisi belirtilmiş,

ancak bunun gerekçesi verilmemiştir. Doğru ceva-

bımız "A" seçeneğidir.

(Cevap A)

ÇQDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə