TüRKÇe turkçe I cümlede Anlam ve Cümlede AnlatımYüklə 1.39 Mb.
səhifə3/19
tarix14.08.2018
ölçüsü1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

"(3 £T Ui

o

cn w

15. (I) Üç tarafı denizlerle çevrili olan yurdumuz sualtı varlıkları bakımından çok zengin bir ülkedir. (II) Bu nedenle yurdumuzda, denize ve deniz sporlarına gi-derek daha fazla önem verilmektedir. (III) Son yıllar-da, kıyılarımızda gerçekleştirilen spor etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. (IV) Adı "Fotoğrafla Balık Avlama Yarışması". (V) Suyun altındaki sessiz dünyada, ya-rışmada adları belirlenen balıkların peşinden koşmak, onların en güzel fotoğraflarını çekmek...

Yukarıdaki parçada sözü edilen yarışmanın amacı, numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilmiş-tir? (99 DMS ÖL)

A)l. B)ll. 0) III. D) IV. E) V.

"Fotoğrafla Balık Avlama Yarışması"nın amacı V. cümlede açıklanmıştır. Amaç denize ve deniz sporla-rına önem vermek.

(Cevap E)14-

-GENEL YETENEK GENEL KULTUR DERGISI-


16. (I) Sülüklügöl'ün her mevsimde ayrı bir güzelliği var. (II) Kışın donuyor ve karın altında kendin^ çekidüzen veriyor. (III) Baharla birlikte kardelenler, çuha çiçekleri fışkırıyor topraktan. (IV)Yazın meş9 ağaçları, bir yarı-şa girerek köknarların yeşiline yetişmeye çalışıyor. (V) Sonbaharda yeşil ve sarının çeşitli tonlarıyla tam bir renk cümbüşü oluşuyor bu bölgede.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde insanlara özgü nitelikler, cansızlara aktarılmıştır? (99 DMS ÖL)

B) II. ve III.

D)lll. ve IV.A) l.vell. C) II. ve IV.

E) IV.veV.

18. (I) Bir akşamüstü Istanbul'dan yola çıktık. (II) Özellikle Hasankeyfi ve gün^ydoğunun öteki tarihsel güzellik-lerini görm9k istiyorduk. (III) İnsanların yaşantılarını incelemeyi, sorunlarını duyurmayı amaçlıyorduk. (IV) Sabahın ilk ışıklarıyla gözümüzü açtık. (V) Ceyhan Irmağı'nın yanı başında yükselen Yılankale'deydik. (VI) Adını, kayaların arasında yuvalanan yılanlardan alan kalede...

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisi, kendinden önceki cümlede geçen sözcü-ğün açıklamasını içermektedir? (99 DMS ÖL)

A)ll. B)lll. C) IV. D)V. E) VI.
II. cümİ9deki insana ait olan ('kendin9 çekidüzen vermek" ve IV. cümledeki "yarışa girmek" eylemleri cansız varlıklara aktarılmıştır.

(Cevap C)

Soru herhangi bir teorik bilgi gerektirmeden çözülebi-lir. V numaralı cümled9 yer alan "yılankaİ9" sözcü-ğünün n9 anlama geldiği, VI numaralı cümİ9de ol-dukça açık bir şekilde anlatılmıştır.

(C9vap E)35

o

S2 'o

17. İnsanlann içinde yaşadığı atmosfer tabakasına tro- §
posfer denir. Canlıların yaşaması için en uygun taba- —■
ka olan troposfer, 11 km kalınlığındadır. «

Yukarıdaki cümlelerin, anlamı değiştirilmeden tek cümleye dönüştürülmüş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? (99 DMS ÖL)

 1. İnsanların da içinde yaşadığı atmosf^r tabakası
  olan troposfer, 11 km kalınlığındadır.

 2. Kalınlığı 11 km olan troposfer tabakası en çok,
  insanların yaşamasına elverişlidir.

 3. İçinde yaşadığımız 11 km kalınlığındaki tropos-
  fer, atmosferin, canlıların yaşaması için en uy-
  gun tabakasıdır.

 4. Troposfer, 11 km kalınlığında bir atmosfer taba-
  kası olduğu için insanın yaşamasını kolaylaştırır.

E) İçinde canlıların yaşayabilmesi için öteki atmos-
fer tabakalarının da troposfer gibi 11 km olması
gerekir.

19.(1) Sanatçının 1984-1995 yılları arasında Kapadok-ya'da çektiği siyah-beyaz fotoğraflardan oluşan albüm yayımlandı. (II) Binlerce yılın yağmuru, rüzgarı, fırtı-nasının "volkanik tüf'lerle oluşturduğu büyüleyici görüntüyü, sanatçı, objektifiyle yakalamış. (III) Bunla-rı, şaşırtıcı bir kimliğe büründürmüş. (IV) Işık V9 göl-genin, Kapadokya'nın görkemli çizgileri üzerinde sü-rüp giden çatışmasını yansıtmış. (V) Bu fotoğraflar, düşsel bir dünyanın tasviri gibi.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde söyleyenin kişisel düşüncesine yer verilmemiştir? (99 DMS ÖL)

A)l. B)ll. C)lll. D) IV. E) V.

Kişisel düşünc9ye yer v^rilmeyen yargılar kanıtlana-bilirdir. I numaralı cümİ9deki yargıyı da kanıtlayabili-riz. Bu yüzden nesneldir.

(Cevap A)Soruda verilen iki cümle herhangi bir anlam eksikliği olmadan D seç^neğinde bir cümlede ifade edilmiştir.

(Cevap D)-TÜRKÇE-

15


20. (I) Yıllar önce ilkokul öğretmeni olarak başladığım meslek yaşantımı şimdi üniversitede sürdürüyorum; ama kendimi eğitimci olarak görmüyorum. (II) Bugün, öğretmenlik yapanları "eğitimci" olarak nitelemek, bil-mem ne kadar doğru olur. (III) Dikkat ediyorum, her öğretmen kendine "öğretmen"den çok, "eğitimci" sıfa-tını yakıştırıyor; bu da onun bu sıfatla anılmasına yol açıyor. (IV) Ben eğitimci denince John Devvey'i, Ha-san Ali Yücel'i düşünüyorum. (V) Bana göre eğitimci olmak, eğitimde var olanı aşmak, yeni ufuk açmakla mümkündür.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden "koşul" anlamı çıkarılabilir? (99 DMS ÖL)

A)l. B)ll. C> III. D) IV. E)V.

22. (I) Ticaret yaptığımız ülkelerin çoğunda besin madde-leri, sanayi mallarına oranla daha pahalıdır. (II) Bizde ise, bunun tam tersi görülmektedir. (III) Ne var ki tica-retin serbestleşmesi ve hacminin artması sonucunda ülkemizde de besin maddelerinin fiyatı, sanayi malla-rına göre sürekli bir artış göstermiştir. (IV) Fiyat gös-tergelerinden besin maddeleri sayısı çok olduğundan, göstergelerdeki artış da fazla olmuştur. (V) Elbette bu artış, belli bir süre sonra dengelenecektir.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde "karşılaştırma" söz konusudur? (99 DMS ÖL)

A)

l.velll.

B) II. ve IV

C)

III. ve IV.

D) III. ve V

E)

IV.veV.

V numaralı cümleye bakalım. Eğitimci olmanın şartı-nın, eğitimde varolanı aşmak olduğu anlamı çıkartı-labiliyor.

(Cevap E)

Karşılaştırma gündelik hayatımızda sıkça başvurdu-ğumuz bir durumdur. Birbiriyle kıyaslayacağımız iki durum olmalıdır. I. cümlede ve III. cümlede sanayi mallarıyla besin maddelerinin karşılaştırılması ya-pılmıştır.

(Cevap A)cn

D.

Q UJ

21. (I) Bizde Cumhuriyet'le başlayan demiryollarını yay-gınlaştırma atılımı 1950'ye değin sürdü. (II) Bu tarih-ten sonra ağırlık karayollarına verildi; böylece ortaya dev bir trafik sorunu çıktı. (III) Oysa o yıllarda hızı sa-atte yüz kilometre olan bazı trenler, günümüzde üç yüz kilometre hızla gidiyor. (IV) Bugün Paris'ten trene binip Manş Denizi'ni de tüp geçitle aşarak üç saatte Londra'ya varıyorsunuz. (V) Demiryolları, şimdi kara-yolunun değil, havayolunun rakibi olmak üzere.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? (99 DMS ÖL)

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? (99 DMS L)

 1. Son yıllarda bu bölgede iklim değişikliklerinin et-
  kisiyle buzların küçüldüğü saptandı.

 2. Kutup bölgesindeki buzların büyüklüğünün mev-
  simden mevsime fazla değişmediğine inanılırdı.

 3. Avcı filoları uzun zaman buzlu bölgenin kıyıla-
  rında balina sürülerini avladılar.

 4. Balıkçılar kutuptaki buz tabakalarının konumunu
  incelediler.

E) Bu bölgede yapılan gözlemler ve ölçümlerden
yararlanarak Antarktika'nın haritası çizildi.


A) I.

B)ll. 0) III. D)IV. E)V.
II numaralı cümlede yer alan "ortaya dev bir trafik so-runu çıktı" cümleciği sonuçtur. Bunun nedeni de a-ğırlığın karayollarına verilmiş olmasıdır.

(Cevap B)

Neden ■ sonuç cümlelerinde ortaya çıkan sonuca neden; gerekçe gösterebilmeliyiz. A şıkkında buzla-rın küçülmesi bir sonuçtur. Buna neden olarak da ik-lim değişikliklerinin olması gösterilmiştir.

(Cevap A)16-

-GENEL YETENEK GENEL KULTUR DERGISi-ÇIKMIŞ SORULAR ve ÇÖZÜMLERİ

24. (I) Selimiye Camisi, II. Selim adına Edirne'de Mimar Sinan tarafından yapıimıştır. (II) Mimar Sinan, önce küçük maketler yapar, sonra bunları uygularmış. (III) Selimiye Camisi'nde sekiz ayaklı taşıyıcı sistemi uy-gulamış. (IV) Tek bir kubbeyle hem yapıyı örtmüş hem de dış görünüşün ana çizgiierini belirlemiş. (V) Çapı 31 metreyi aşan kubbesiyle bu cami, Ayasofya'nın en ünlü kubbesini gölgede bırakmıştır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "karşılaştırma" yapılmıştır? (99 DMS L)

A)l. B)ll. 0) III. D) IV. E) V.

V. cümlede Selimiye Camisi'nin kubbesiyle Ayasofya'nın kubbesi karşılaştırılmıştır.

(Cevap E)1. (I) 38.Uluslararası Film Festivali 21 Kasım'da başladı. (II) Festivalin uluslararası ve ulusal yarışma ödülleri, son gece yapılacak ödül töreninde açıklanacak.(lll) Festivalde bu yıl tam iki yüz film seyirciyle buluşuyor. (IV) Filmler sinema severlere günde beş kez, dönü-şümlü olarak gösteriliyor. (V) İzleyiciler, değişik ülke-leri, değişik konuları çarpıcı özellikleriyle işleyen ilginç filmleri şehrin en iyi sinema salonlarında izliyor.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde söyleyenin kişisel görüşüne yer ve-rilmiştir? (99 DMS L)

A)l. B)ll. 0) III. D) IV. E) V.


o

çg

"quj

O O CN

Soru kökünde yer alan kişisel görüşe yer vermekten kasıt, öznelliktir. Öznellik, kişinin duygularını yansıt-masıdır. V. cümlede yer alan "çarpıcı özellikler" ifa-desi öznel bir yargıdır. Bu özellikler bana göre çarpı-cı olmayabilir.

(Cevap E)


25. (I) 0, kimi kimsesi, dostu, arkadaşı olmayan, bütün ömrü yalnızlık içinde geçmiş bir şairimizdi. (II) Ne se-vinçlerini ne de acılarını başkalarıyla paylaşabilmişti. (III) Bunun için de duygularını düşüncelerini defterle-re döktü. (IV) Belki bu yazdıkları ileride birilerinin eline geçer, yayımlanır diye düşündü. (V) Kendi yaşadıkla-rından okuyanların ders alacağı umudunu taşıdı hep.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "olasılık" söz konusudur? (99 DMS L)


B) I ve III D)IVveV

A) I ve II C) II ve IV E)Vvelll

(I) Günümüzde bilgisayar kullanımının yaygınlaşma-sıyla birlikte bir takım hastalıklar ortaya çıkmaya baş-ladı. (II) Bunlar arasında bilgisayarın oluşturduğu e-lektromanyetik alanın yol açtığı hastalıkların yanında, oturuş bozukluklarından kaynaklananlar da var. (III) Bilgisayar kullananların yarısında el bileğinde ve elde ağrı, uyuşma, karıncalanma, güçsüzlük gibi belirtiler ortaya çıkıyor. (IV) Bazı kişilerde bu durum sakatlıkla-ra bile neden olabiliyor. (V) Bilgisayarın çocuklarca da kullanıldığını, bu tür sorunların ileriki yıllarda artabile-ceğini söyleyen uzmanlar, bu hastalıklara karşı ciddi eğitim programları geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor-lar.Yukarıdaki parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinde bir öneri, nedeniyle birlikte verilmiş-tir? (99 DMS L)

A)l. B)ll. C)lll. D) IV. E) V.
IV. cümlede geçen belki sözcüğü olasılık ifade eder-ken kullanılır. V. Cümlede "umudunu taşıdı hep" ifa-desi kullanılmış, bu da olmuş değil olabilir, olasılık bildiren cümledir.

(Cevap D)

Öneri, bir işin ya da bir durumun daha güzel hale ge-tirilebilmesi için, kişinin kendi fikrini söylemesi, sun-masıdır. V. cümlede uzmanlar bilgisayar hastalıkla-rına karşı program geliştirilmesini öneriyorlar.

(Cevap E)-TÜRKÇE-

17


3. (I) Diş çekiminden önce ağzınızı ya mikrop öldürücü bir sıvıyla çalkalayınız ya da dişlerinizi diş macunuyla iyice fırçalayınız. (II) Böylece diş çekimi sonrasında il-tihap oluşma olasılığını en aza indirmiş olursunuz.(lll) Diş uyuşturulduktan sonra da son kez ağzınızı mikrop öldürücü sıvıyla çalkalayınız. (IV) Diş çekiminden sonra diş hekimi çekilen yere bir tampon yerleştire-cektir. (V) Bu tamponu 15-20 dakika kadar sıkıca ısı-rınız. (VI) Daha sonra çıkartıp atınız.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, kendinden önceki cümlede belirtilen yargının gerekçesi yer almaktadır? (99 DMS L)

A)ll. B)lll. C) IV. D)V. E) VI.

5. I. Çünkü insanlar, konuşması düzgün ve anlaşılır olan kişileri daha çok ciddiye alır.


 1. Bu nedenle, kontışurken olayların tarihlerini ve
  yerlerini sırasıyla ve doğru olarak söyleyin, şaşırma-
  yın.

 2. Bunlardan biri, sözcükleri yuvarlamadan söyleyip;
  düzgün, güzel ve açık bir dille konuşmaktır.

 3. Tereddütler ve tutarsızlıklar, size duyulan güveni
  sarsabilir.

 4. Bir iş görüşmesine gidecek olanların dikkat etmesi
  gereken bazı noktalar vardır.

Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturan sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? (99 DMS L)


II. cümlenin başında yer alan "böylece" bağlacına dikkat ediniz. I. Cümle ile II. cümle arasında neden-sonuç ilişkisi kurmaktadır.

(Cevap A)

A) III-IV-I-V-II C) IV-II-I-III-V E) V-III-I-IV-II

B) IV-I-II-V-D) V-I-II-IV-
"o

XX. tli

o to

Doğru girişi yapmaya dikkat edelim. İlk cümleden sonra yargılar birbirini tamamlar. l-ll ve III numaralı cümleler kesinlikle giriş cümlesi olamaz. Çünkü; l'de, çünkü; II' de, bu nedenle; III' de, bunlardan biri diye-rek başlanmıştır. IV. cümle ise ara cümledir. Anla-mından anlaşılabilir. Doğru sıralama E seçeneğinde verilmiştir.

(Cevap E)


o


ü
4. (I) Kültürün, devletler için ne kadar değerli olduğu biliniyor. (II) Bu nedenle de günümüzde kimi devlet-ler, kendi kültürlerinin dünyada yaygınlaşmasını sağ- Ş lamaya çalışıyor. (III) Bunun yanında, başka kültürle-rin ürünlerinin kendi ülkelerinde tanınması için de po-litikalar oluşturup bunları uygulamaya koyuyor. (IV) Bu uygulamalarda çeviriye önemli bir yer veriyor ve kendi dillerinden başka dillere çevrilecek önemli ya-pıtları saptıyor. (V) Bu çevrilerin yayımlanmasında sı-kıntıyla karşılaşmamak için de her türlü gideri üstleni-yor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerin-de II. cümlede belirtilen amacın gerçekleşmesi i-çin yapılan somut çalışmalara değinilmiştir? (99 DMS L)

B) I ve V D) llll ve V

A) I ve III C) III ve IV E) IV ve V

II. cümleyi çok dikkatli okuyalım, amaç; kültürlerin dünyada yaygınlaşmasıdır. Bunun için yapılan gözle görülür, elle tutulur çalışmalar IV ve V. cümlede yer alıyor.

(Cevap E)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "benzetme" söz konusudur? (99 DMS L)


 1. Deniz kudurmuşçasına kıyıları dövüyordu.

 2. Onlar yaşça birbirlerine çok yakındır.

 3. Kapı çalınca, babasının geldiğini sanıp koştu.

 4. Bu topraklarda da ayçiçeği yetiştirilir.

E) Fırtınanın verdiği zarar yağmurunkini geçti.

A seçeneğinde" kudurmuşçasına" kudurmuş gibi an-lamında kullanılmıştır. Gibi, benzetme edatı olarak kullanılır. Deniz, kıyıları döverken kudurmuş gibi davranmaktadır. Bu sebeple benzetme söz konusu-dur.

(Cevap A)

18-

-GENEL YETENEK GENEL KULTUR DERGISI-


7. Aşağıdakilerden hangisi, "anlattıkları sıradan, bas-makalıp şeylerdi" cümlesinde anlamca en vakındır? (2000 DMS)


 1. Söylediklerinin ilgi çekici bir yanı yoktu.

 2. Düşünceleri her yönüyle yalındı.

 3. Anlattıklarında tutarsızlıklar vardı.

 4. Söyledikleri tümüyle hayal ürünüydü.

E) Sözleri gerçeği yansıtmıyordu.

"Sıradan" V9 "basmakalıp" kelimeierinin ifade ettiği anlam "ilginç olmayan"dır. "A" S9çeneğind9ki cümİ9-den çıkarılan anlam, bu cümleye 9n yakın olan an-lamdır.

(Cevap A)

9. (I) Louvre Müzesi, değişik büyüklükte binlerce tabloyu bünyesinde barındırıyor. (II) Bu müzenin birinci ve i-kinci katlarının neredeys9 tamamını kaplayan bir re-sim koleksiyonu var. (III) Aynı çatı altında toplanmış, dünyadaki en geniş kapsamlı resim koleksiyonu bu. (IV) Mona Lisa'dan sonraki önemli eserlerin hepsi bu-rada yer alıyor. (V) Aralarında Ingres'in Türk Hama-mı", Hollandalı VVermcer'in "Dantel Ören Kadın'ı, Düver'in kendi portesi de var.

Yukarıdaki parçada, numaralanmış cümlelerin hangilerinde söz konusu resim koleksiyonunun içeriğiyle ilgili bilgi verilmektedir? (2000 DMS)


B) II. ve III.

D)lll.veV.A) l.velV. C) II. ve IV.

E) IV.veV.
o 00

I, II, ve III. cümİ9İerde Louvre Müzesinin özellikle-rinden bahsedilmektedir. Bu müz9 içerisindeki ko-leksiyona da değjnilmiştir ancak resim koleksiyonu-nun içeriğiyle ilgili bilgiİ9r IV V9 V. cümİ9İerde yer almaktadır. Koİ9ksiyonda yer alan eserler hakkında kısaca bilgi verildiği için doğru C9vabımız "E" S9çe-neğrdir.

(Cevap E)


o cj

8. (I) Bu kent iki bin yıllık bir ggçmişe sahip. (II) Ne var ki bugün, 1950'den başlayarak hız kazanan sanayileş-meye sonuna kadar kapılarını açmış bir kent duru-munda (III) Tarihsel kimliğini tümüyİ9 yitirmiş. (IV) Şimdilerde, geriye kalanı elinde tutma savaşı veriyor. (V) Bu amaçla, çeşitli kuruluşların desteğiyle, birtakım çalışmalar başlatılmış. (VI) Bu çalışmalar kapsamın-da, bugüne kadar, Roma mezarları ve Kapanca So-kağı'ndaki on bir tarihi Türk evi restore edilmiş.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde olumsuz eleştiri söz konusudur? (2000 DMS)B) II. ve III.

D)IV.veV.A) l.vell. C) III. ve IV.

E) V.veVI.

10. Genel müdürün yanına kims9 giramez. (I) Onunla işİ9ri olanlar, işterini, aracılar yardımıyla görürler. (II) 0, yüzünü d9 kimseye gösterm^z. (III) Ayrıca, karşı-sında gülünmesini, konuşulmasını, bunu yapan kim olursa olsun, büyük saygısızlık olarak görür. (IV) Çev-resini böyle gösterişli kurallarla kuşatmıştır. (V) Böy-lece, birlikte çalıştığı insanlar üzerinde üstün bir kişi etkisi yaratmaya çalışır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, söz konusu kişinin davranışlarının amacı belirtilmektedir? (2000 DMS)

A)l. B)ll. C)lll. D) IV. E)V.


I, IV, V ve VI. cümlelerde herhangi bir efeştirî söz konusu değildir. II. cümİ9d9 şehrin aşırı sanayileş-mesi, III. cümlede ise şehrin tarihsel kimliğini yitirmiş olması eleştirilmektedir. Olumsuz eleştirinin olduğu cümİ8İer II. ve III. cümlelerdir. Yani doğru cevabımız "B" seçeneğinde verilmiştir.

(Cevap B)

I, II, III ve IV. cümlel^rde söz konusu kişinin davra-nışları belirtilmemiştir. Bu davranışları göst^rmesinin ned^ni ise V. cümlede verilmiştir. Yani üstün bir kişi etkisi yaratmak için sözü edilen davranışları sergile-mektedir. Doğru cevabımız "E" seçeneğidir.

(Cevap E)-TÜRKÇE-

19


11. (I) Geçenlerde Paris'te, mağara duvar resimleri üzeri-ne bir konferans verildi. (II) Konferansta, tarih önce-sinin yazısı sayılabilecek bu resimler okunursa, dün-ya tarihinin alt üst olabileceği belirtildi. (III) Çünkü, farklı kıtalardaki duvar resimlerinin benzer simgeler taşıdığı saptanmış. (IV) Dünyanın dört yanında yine-lenen bu simgelerin anlamlarının da aynı olabileceği ileri sürülüyor. (V) Konferansta, tarih öncesine ait bu resimlerin daha geç dönemlerde Çin'de ve Mısır'da ilk resim yazılarıyla devam ettiği de belirtilenler arasında.

Yukarıdaki parçada, numaralanmış cümlelerin hangilerinde olasılık söz konusudur? (2000 DMS)

A)

l.velll.

B)ll.velll

C)

II. ve IV.

D)lll.veV

E)

IV. ve V.
II. cümlede yazar yan cümleciği temel cümleye "o-kunursa" sözcüğüyle bağlamıştır. Burada olasılık söz konusudur. IV. Cümlede ise "ileri sürülen" bir iddia söz konusudur. Ortada kesinleşmiş bir bilgi yoktur. Sadece olasılık söz konusudur. Öte yandan I, III ve V. cümlelerde olasılık anlamı yoktur.

(Cevap C) '55 "o
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə