TüRKÇe turkçe I cümlede Anlam ve Cümlede Anlatım

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.39 Mb.
səhifə5/19
tarix14.08.2018
ölçüsü1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-de eleştiri vardır? (2003 /2KPSS)

IV numaralı cümle ile V numaralı cümİ9 anlam bakı-mından birbirine yakındır. Eş ya da yakın anlamlı sözcüklerle aynı anlam sağlanmıştır.

(Cevap E)

10. (I) Her mevsim bir başka güzeldir bu adada. (II) Hangi mevsimd9 olursanız olun doğada, gökkuşağının tüm renklerini görebilirsiniz. (III) Nergisler, sümbüller, ka-ranfiller süsler her yanı. (IV) Akdeniz'de başka hiçbir ülkede görülmeyen çeşitlilikteki bitkiler karşısında in-san adeta büyülenir. (V) Toprak ana, ilk yağmurlarla birlikte yeşil bir örtü sarınır.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-de insana ait özellik başka bir varlığa aktarılmış-tır?(2003/2)

B) II

A)

C) III D) IV E) V

V. cümİ9de "analık sıfatı" ve "örtüye bürünmek" ey-lemi tabiata aktarılmıştır, oysa bunlar insana ait özel-Piklerdir.

(Cevap E)

B) II C)

D) IV E) V

"Fakat", ifadesiyle başladığında olumsuz bir şey söy-leneceğini anlayabiliriz. III. cümled9 "güzel görüntüyü gölgeliyordu" ifadesinde olumsuz bir eleş-tiri vardır.

(Cevap C)

(I) Önce yadırgadım söz konusu yaptı. (II) B^nim gibi, pek çok kişinin d9 yadırgadığını sanıyorum. (III) Belki içeriğini b9ğenmeyenİ9r, hatta kıyasıya eieştirenler bile olmuştur. (IV) Çünkü bu yapıtta, birbirine taban tabana zıt düşüncelere ve dünya görüşüne sahip ya-zarların tümü bir araya getirilmiş. (V) Yazın alanında ürün vermiş ne kadar yazar varsa hiçbir fark gözetil-m9den hepsine y9r verilmiş.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangile-ri anlamca en yakındır? (2003 /2KPSS)

11. Neden yazılır bir şiir

Ned9n yazılır bunca roman Çünkü nasıl aşılabilir başkaca Doğanın karamsarlığı Yaşamın güçlüBu dizelerde sanat yapıtlarının hangi yönü belir-tilmek istenmiştir?(2003/2)

 1. Okuma isteği uyandırma

 2. Gerçeklerin görülmesini sağlama

 3. Umutaşılama

 4. Gelec9ğe ışıktutma

E) Düş gücünü zenginleştirme


A) Ivell D) IIİV9İV

B) I ve III E) IVveV

C) II ve

Sanat yapıtlarının umut aşılama yönü belirtilmiştir.

(Cevap C)

-TÜRKÇE

25


12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "ayrılık" dile geti-rilmektedir?(2004 KPSS)


 1. Mavi maviydi gökyüzü
  Bulutlar beyaz beyazdı

 2. Gecenin koyu karanlığında
  Rüzgarda sokak kokusu

 3. Merdivende ayak sesini
  Rıhtım taşında gölgeni bıraktım

 4. Merhaba yeni gelen gün
  Gökyüzünde belirsiz aydınlık

E) Senin yanındayken, avuçlarımda
Suda sabun gibi eriyor zaman

Verilen dizeler incelendiğinde C seçeneğinde ayrılık dile getirilmiştir. Şair, "M9rdiv9nde ayaksesini, rıhtım taşında gölgeni bıraktım." diyerek daha önce birlikte olduğu birinin yanından ayrıldığını ifade etmiştir.

(Cevap C)

13. (I) Ülkelerin çağdaşlık yarışında bulundukları düzey, yalnızca bilim ve teknikteki üstünlükleri, sanayileşme-deki başarılarıyla ölçülemez. (II) Uygarlığın en önemli ölçütlerinden biri, ulusların kültürel değerlerine sahip çıkması, bunu evrensel değerlerle buluşturabilmesi-dir. (III) Kendi kültürüne, tarihsel değerlerine sahip çı-kan, farklı kültürlerin düşünce ve eserlerine saygı du-yan birey V9 kuruluşlar, demokrasinin en önemli gü-vencesidir. (IV) Bu açıdan, zengin tarihsel ve kültürel birikimi olan kentier, bu değerlerini koruyarak onları, insanlığın paylaşımına sunmalı, böylece ülkeler ara-sında işbirliğinin gelişmesine olanak sağlamalıdır. (V) Ayrıca bu amaçla kurulacak olan örgütler, kentlerimi-zin tarihsel, kültürel ve doğal dokusunun korunması-nın önemini her fırsatta vurgulamalıdır.

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangi-lerinde "öneri" vardır? (2004 KPSS)


B) I. ve IV. D) III. ve IV.

A) I. ve II. C) II. ve V. E) IV. ve V.

tn

"o

cc

UJ Q

«İ

"S LU

IV ve V. cümİ9İ9rde öneri anlamı vardır. 1. cümlede, z^ngin tarihsel ve kültürel birikimi olan
  kentler; bu değerlerini koruyarak onları, insanlığın
  paylaşımına sunmalı, böylec^ ülkeler arasında iş bir-
  liğinin geliştirilmesi önerilmiştir.

 2. cümlede ise, kurulan örgütierin, kültürel V9 tarihi
  zenginliğe sahip kentlerin korunmasının önemini
  vurgulamaları önerilmiştir.

(Cevap E)

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde şairin duygusuna yerverilmiştir?(2004KPSS)

 1. Kaçkarlar'da bu dağ başında
  Kar yağdı durmadan bütün gec9

 2. Kaçkarlar'da bu dağ başında
  Soğuk mu soğuk bir gece vardı

 3. Kaçkarlar'da bu dağ başında
  İnsanın yıldızları okşayası geliyordu

 4. Kaçkarlar'da bu dağ başında
  Bembeyazdı bütün ağaçların dalları
  Kaçkarlar'da bu dağ başında
  Akşam oldu, güneş battı

C S9Ç9n9ğinde şair "insanın yıldızları okşayası geli-yor" diyerek kendi duygusuna yer vermiştir. Diğer seçeneklerde nesnel bir anlatım söz konusu iken C seçeneğind9 öznel bir anlatım söz konusudur.

(Cevap C)

15. (I) Opera, bir çok sanat dalını içeren sanat. (II) Müzik, op^ranın temel öğesi. (III) Bazen, jest ve mimikler, yani tiyatro, bazen de bale girer işin içine. (IV) R9sim ve heykel sanatından yararlanılarak oluşturulan deko-ru, kostümleri ve aks^suarları da unutmamak gerekir. (V) Operanın bir çok duyumuza seslenip onları hare-kete geçirmesinde, izleyenleri büyülemesinde bu sa-nat dallarının etkisi çoktur.

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin han-gisinde yazarın kendi düşüncesine yer verilmiş-tir? (2004 KPSS)


A) I.

B)ll. C)lll. D) IV. E)V.

V. cümled9 yazarın kendi düşüncesine yer verilmiş-tir. "Operanın bir çok duyumuza seslenip onları ha-rek9t9 geçirmesinde, izleyenleri büyütemesinde bu sanat dalının etkisi çoktur." cümlesinde anlatılanlar herkes için geçerli olan duygular değildir.

(Cevap E)

26-

-GENEL YETENEK GENEL KULTUR DERGISI-


16. Eğitimin amacı, bağımsız düşünme yet9neğine sahip, kendisini ve çevresini irdeleyici bir görüşle algılayan bireyler yetiştirmektir.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? (2004 KPSS) 1. Eğitim, katı kurallara değil, anlama dayalı olmalı,
  olumlu bakış açısını benimsemelidir.

 2. Gençlerin ilişkilerini geliştirmelerini bilgi, beceri
  ve deneyime sahip olmalarını sağlayan 9n ö-
  nemli unsur eğitimdir.

 3. Düşünceyi g^reksiz bulan, sahip olunan bilginin
  ve değerlerin yeni kuşaklara aktarılmasını yeterli
  gören anlayış eğitimle bağdaşmaz.

 4. Gençlerin yaşamları süresince gereksinim duya-
  cakları bilgi, beceri V9 anlayışı kazanmaları eği-
  tim aracılığıyla sağlanır.

E) Etki altında kalmadan düşünebilen, d9ğişmey9
açık, sorgulayıcı insanlar yetiştirmek eğitimin gö-
revidir.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem koşul hem de uyarı anlamı vardır? (2004 KPSS) 1. Hava basıncı yeterli olmayan otomobil lastikleri-
  nin yolu kavrayışı zayıflamaktadır.

 2. Otomobillerdeki yakıt tüketimini azaltmak için
  yeni lastik kullanılmalıdır.

 3. Otomobillerdeki fazla yakıt tüketiminin sebebi ani
  duruş ve kalkışlardır.

 4. Arabanın, olması gerekenin altındaki veya üs-
  tündeki vitesierde kullanılması motoru yıpratır.

E) Araba fazla benzin yakıyorsa bakım yaptırmak
gerekmektedir.

E s^çeneğinde verilen cümlede hem koşul hem de uyarı anlamı vardır.

"Araba fazla benzin yakıyorsa bakım yaptırmak ge-rekmektedir." cümlesinde arabaya bakım yaptırma-nın koşulu arabanın fazla benzin yakmasıdır. Araba-ya bakım yaptırması ise uyarı anlamındadır.

(Cevap E)Soruda verilen cümleye anlamca en yakın cümle E seçeneğidir. Her iki cümlede de eğîtimin amacının etki altında kalmadan düşünebilen, kendini ve çevr9-sini irdeleyici bir görüşle algılayan bireyler yetiştir-mek olduğu ifade edilmiştir.

(C^vap E)17. (I) Toplantıda, radyo ve televizyonlarda kullanılan Türkçe üzerinde duruldu. (II) Bilgisayar da bir kitle ile-tişim aracı olduğundan, internet yoluyla yapılan ya-zışmalardaki anlatım bozukluklarına dikkat çekildi. (III) Televizyon dizilerindeki seslendirme ve Türkçe yanlışları da ele alındı. (IV) Bu arada, radyo ve tele-vizyonlara yabancı ad koyma özentisi eleştirildi. (V) Bir başka eleştiri ise kimi çeviri kitaplarının, Türkçe'yi tüm incelikleriyle bilm9tnekt9n doğan dil yanlışlarıyla dolu olmasıydı.

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangi-lerinde eylemin nedeni belirtilmiştir? (2004 KPSS)A) I, II

B)ll, IV C)ll,lll D) II, V E) III, IV

19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir "karşılaştırma" vardır? (2004 KPSS)

A) Ölüm İİ9 ayrılığı tartmışlar

Elli dirhem fazla gelmiş ayrılık 1. Kırıktır perdesi çalmıyor sazım
  Sazlar düzen tutmaz teller perişan

 2. Uğraşma boşuna şiir yazamazsın
  Bu kadar maviyken gökyüzü

 3. Bre beyler bir onulmaz derdim var
  Her olur olmaza açamıyorum

E) Çok varıp gelirsen olmaz bir yere
Ya muhabbet kalkar ya bir hal olur


Verilen parçada II. ve V. cümİ9İerd9 ned^n belirtil-miştir. II. cümled9, internet yoluyla yapılan yazışma-lardaki anlatım bozukluklarına dikkat çekilmesinin ri9deni bilgisayarın bir kitle iletişim aracı olmasıdır. V. cümlede ise, çeviri kitaplarının dil yanlışlıklarıyla dolu olmasının n^deni, Türkçe'yi tüm incelikleriyfe bilmemektir.

(C9vap D)

Verilen s^çenekler incelendiğinde A S9Ç9neğind9 ö-lüm ile ayrılık karşılaştırılmıştır. Ayrılığın ölümden daha zor olduğu ifade edilmiştir.

(Cevap A)-TÜRKÇE-

27


20. (I) Bir yazıda, bir düşünceyi işleyip geliştiren cümleler topluluğuna paragraf denir. (II) Paragrafı oluşturan cümleler arasında dilsel V9 düşünsel bakımdan sıkı bir bağ vardır. (III) Paragrafın cümleleri tıpkı bir zinci-rin halkaları gibidir. (IV) Bu cümlel^rden biri atıldığın-da paragrafın anlatım düzeni ve yapısı bozulur. (V) Bir düşünc9 yazısında ne kadar paragraf varsa o ka-dardadüşüncevardır.

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangi-leri anlamca birbirine en yakındır? (2004 KPSS)

A) 1,111 B) I, IV C) II, III D) III, IV E) IV, IV22. (I) Baharda alerjik hastalıkların arttığını görüyoruz. (II) Modern yaşamın getirdiği zorunluluklar yüzünden es-kiden evlerde doğal yollardan ve taz9 olarak hazırla-nan besinler artıkyok. (III) Bunların yerini fabrikalarda hazırlanan ve marketlerde uzun süre saklanan yiye-cekler aldı. (IV) Bu yiyeceklere, hazırlanmaları sıra-sında renklendirici, koku verici V9 bozulmalarını önle-yici bazı kimyasal maddeler ekleniyor. (V) Bunlar da başta astım ve alerjik nezleli kişiler olmak üzere, in-sanlarda çeşitli sorunlara yol açıyor.

Bu parçadaki söz konusu besinlerin zararlarının nelerden kaynaklandığı, numaralanmış cümlelerin hangisinde açıklanarak belirtilmiştir? (2005 KPSS)


Verilen parçada II. ve III. cümleler anlamca birbirine en yakındır. II. cümle "paragrafı oluşturan cümleler arasında dilsel ve düşünsel bakımından sıkı bir bağ vardır." şeklindedir.

III. cümlede ise; "paragrafın cümieleri tıpkı bir zincirin halkaları gibidir." cümlesi paragrafın cümleleri ara-sında sıkı bir bağ olduğunun farklı bir ifadesidir.

(Cevap C)

21. (I) Şimdiye değin pek çok oyunda rol aldım. (II) Çoğu kez, oynadığım oyunun komik olduğunu fark etmeden oynarım. (III) Bunu fark ettiğim zaman oyuna devam edemiyorum. (IV) Sonradan kendimi televizyonda izliyorum. (V) İzlerken de gülüyorum. (VI) Oynarken yaptığın işten kendin de hoşlanıp gülmeye başlarsan ipin ucu kaçıyor.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-de III. cümlede belirtilen durumun nedeni açık-lanmıştır? (2005 KPSS)

E) VI.

A)

C) IV. D) V.

Ç/5

tr. us o

D-

şe

"_J-^ 'o

ili


A)

C)lll. D) IV. E)V.

Sözü edilen besinlerin zararlarının nel^rden kaynak-landığı "Bu yiyeceklere, hazırlanmaları sırasında renklendirici, koku verici ve bozulmalarını önleyici bazı kimyasal maddeler ekleniyor." cümlesiyle açık-lanmıştır.

(Cevap D)

23. Bir yazar, "Öyküler ancak onları anlatabilecek olanla-rın başından geçer." görüşün9 karşılık, "Onlar benim başımdan çok, aklımdan geçer." demiş.Yukarıda sözü edilen iki görüşle anlatılmak iste-nen aşağıdakilerden hangisidir? (2005 KPSS)

 1. Kimi yazarlar öykülerini yaşadıklarına, kimileri d9
  düş güçlerine borçludur.

 2. Olayları bütün gerçekliğiyle yansıtmayan kişiler
  öyküde başarılı olamaz.

 3. Ancak düş kurmasını bilen ve akıllı kişiler yazar
  olabilir.

 4. Düş gücüne ve akla dayanan öyküler yazmak,
  yaratıcılık gerektirir,

E) Anlatma ve yaratma yet9neğind9n yoksun kişiler
yazar olamaz.


Oyuna devam edilmesinin nedeni oyun sırasında oyuncunun da gülüyor olmasıdır. Oyuncu güldüğün-de "ipin ucu kaçıyor " yani oyuncu, işini iyi yapamıyor. Bu ifadeyi sağlayan cümle VI. cümledir.

(Cevap E)

Bu tür sorularda, soru kökünde verilen cümİ9 doğru anlaşıldıktan sonra seç9nekler9 geçilmelidir. Soru kökündeki cümleyİ9 yakın anlamlı olan cümle hangisiyse seçenekte bulunmalıdır. Bu yöntemİ9 so-ruya yaklaşıldığında doğru yanıtın A seçeneği oldu-ğu görülecektir.

(Cevap A)28-

-GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DERGİSİ-


24. Aşağıdakilerden hangisinde verilen yargılar an-lamca birbirine yakındır? (2005 KPSS)

 1. -Büyük şîirler, belirli bir tema üzerin^ kurulur
  -Çok değişik temalarda şiir yazılabilir.

 2. -Şiirde gereksiz hiçbir sözcük kullanılmamalıdır.
  -Doldurma sözcükler, şiirin şiirselliğini yitirmesine
  yol açar.

 3. -Şiirde çok yinelenmiş, aşınmış sözlere yer yok-
  tur.

-Şiirde aranan özelliklercfen biri de imgelerdeki yeniliktir.

D) -Şiirde duygusal yoğunluk ağır basar.

-Her şairin duyguları yansıtış biçimi, birbirinden farklıdır.

E) -Şiird9 ön^msenen özelliklerden biri de, içtenliktir


-Şair, duygusunu, düşüncesini kolayca aktara-
bilmelidir.

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "değerlendirme" söz konusu degildir? (2005 KPSS)

 1. Yazar, herhangi bir sanatsal ilke V9 kurala bağlı
  kalmadan, aklına 9sen her şeyi olduğu gibi ro-
  manına aktarmıştır.

 2. Yaşamı boyunca beş roman, yüz öykü yazmış,
  Fransız ve İngiliz yazarlarından birçok çeviri y-
  apmıştır.

 3. Öykü ve romanlarında gerçekçilik akımının ilke-
  lerine, kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmış, bu a-
  kımın en güzel örneklerini ortaya koymuştur.

 4. Yazar, hemen her yapıtında denizi V9 deniz in-
  sanlarını abartmadan, şairaneliğe kaçmadan,
  gerçekli ölçüler içinde yansıtmıştır.

E) Yazar, eski d^stan şairlerine tutkunluğu nede-
niyle öykü ve romanlarında mecazlardan, söz
oyunlarından sıkça yararlanmıştır.


Eş ve yakın anlamlı cümİ9İer aynı mesajı farklı ifade-lerde dile getiren cümlelerdir. C seçeneğindeki cüm-lelerde şiirdeki sözlerin, ifadelerin yeni olması vurgu-lanmak istemiştir.

(CevapC)
'a

Bu tip sorular sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu soru kökünü doğru anlamadan çözüm9 geçilmemelidir. Değerlendirme: Bir konu hakkında kişisel görüş bil-dirme yani öznel cümle kurmak dem^ktir. B seçeneği dışındaki bütün cümleler özneldir. B S9çeneğind9 ise nesnel bir cümle yer almaktadır.

(C^vap B)


25. (I) Bodrum Kalesi, avlularında bin bir çeşit çiçek ve kuşla ziyaretçilerini karşılıyor. (II) Burası, Akdeniz'in en yeşil kalesi. (III) Kalenin dört kulesi günümüze ka-dar sağlam kalmış. (IV) Bu kalede tarih, gözter önün-de canlanıyor, ziyaretçileri sarıp sarmalıyor, yüzyıllar ötesine götürüyor. (V) Geçmiş yüzyılların tanrıçaları, kraliçeleri, şövalyeleri, gemicileri birer birer ayağa kal-kıyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-de nesnellik söz konusudur? (2005 KPSS)


B)ll. O)

D) IV. E)V.

Doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilen, kişisel gö-rüş bildirmeyen cümlelere n^snel cümle denir. Bu doğrultuda sorumuzu incelediğimiz zaman 3. cümle-nin dışında kalan bütün cümlelerin n^snel olmadığı ve 3. cümlelerin doğruluk değeri bakımından ispatla-nabilir olduğu görülecektir.

(Cevap C)

27. (I) Yör9d9, Karadeniz ile kara iklimi arasında bir geçiş iklimi görülür. (II) Karlı kış, yüksek yerlerde, neredey-se nisan ortalarına kadar sürüyor. (III) Ladin ormanla-rıyla kaplı ç^vrede, kar, yılbaşı kart postallarını andı-ran görüntüler oluşturuyor. (IV) Bu köylerde fotoğraf çekm^ye doyamıyorum. (V) Yaşlıların portreleri, evle-rinin önünde çalışan insanlar, su değirmeninde mısır öğüten kızlar, pencereden bakan çocuklar objektifimi sürekli m^şgul ediyor.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-rak aşağıda verilenlerden hangisi vanlıştır? (2005 KPSS)

 1. I. cümlede bir iklim tipinin üstünlüğü belirtiliyor.

 2. II. cümlede bir mevsimin süresiyle ilgili bilgi veri-
  yor.

 3. III. cümlede bir doğa olayı benzetm^yle anlatılı-
  yor.

 4. IV. cümled9 yapılan işten çok zevk alındığı belir-
  tiliyor.

E) V. cümİ9de nelerin fotoğrafının çekildiği açıkla-
nıyor.

-TURKÇE-

29B, C, D, ve E seçeneğindeki bilgileri parçadan çı-karmak mümkündür. Birinci cümlede ise bir iklim ti-pinin üstünlüğünden söz edilmiyor; sadece bir geçiş ikliminden söz ediliyor

(Cevap A)28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemler, farklı kişiler tarafından yapılmıştır? (2005 KPSS)

 1. Bütün gece çalıştı, çok yoruldu.

 2. Okul müdürü öğrencileri topladı, onlara okulda
  uyulması gerekli kuralları anlattı.

 3. Konser bitince, sanatçıya şehri gezdirdi, sonra
  da onu otele bıraktı,

 4. Bir an önce tanışabilmek için, anne hazırlığa
  başladı, kızı da kendi eşyalarını topladı.

E) Onları içeri çağırdım, birer bardak sıcak çay ik-
ram ettim.

ÇÖZİ/M:

Seçaneklar dikkatle okunmalı ve sorunun bizde ne istediği çok iyi anlaşılmalı. Verilen cümlelerin hep-sinde birden fazla eylem vardır. D seçaneğinde de birden fazla eylam vardır; ama eylemleri birden fazla kişi (anne-kızı) yapmıştır. Diğer seçeneklerdeki ey-lemleri tak kişi (0) yapmıştır. Zaten soru kökünde de

"farklı kişiler "denmiştir. Buradan hareketla doğru

yanıt bulunabilir.

(Cevap D)

5

er

LLİ Q 03 (/>a.

30-

-GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DERGİSİ-


MATEMATIK Bölünebilme ve Bölünebilme KurallarıBÖLME İŞLEMİ:

A = Bölünen A| B

A = B . C + K dır.


T

B = Bölen C = Bölüm K = Kalan

Not: Kalan bölenden küçük olmalıdır. 0 < K < BÖRNEK:

ÖRNEK:

Üç basamaklı KLM sayısı iki basamaklı KL sayısına bölündüğünde kalan 4 olduğuna göre M rakamı kaçtır?ÇÖZÜM:

KLM KL

-1

00M

10 >■ Kalan M olduğuna göre M = 4 olur.

A

B

A ve B sayma sayılarıdır. Buna göre, A'nın en küçük değeri kaçtır?

ÇÖZÜM:

Kalan bölenden küçük olacağından 4 < B ve B'nin en küçük değeri 5 olur.

A = B.5 + 4 A = 5.5 + 4 A = 29 olur.

ÖRNEK:

Aİ 4


B

B|_5_ C

Yukarıda verilen bölme işlemlerine göre A nın 20 ile bölümünden kalan kaçtır?= 4.B+3

B = 5.C + 4

B nin bu değerini 1. bölme işleminde yerine yazarsak: A = 4 . (5C + 4) + 3 A = 20C + 16 + 3 A = 20.C + 19olur.

Bu ise A nın 20 ile bölümünden kalanın 19 olduğunu gösterir.

Bir doğal sayı bir sayma sayısı ile bölündüğünde kalan 0 ise bu bölmeye kalansız bölm9 ve sayıya da bölünebiliyor denir. Bir doğal sayının hangi sayma sayılarına kalansız bölünebileceğini bazı kurallarla verelim.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə