Uniunea europeană


Politica referitoare la reprezentarea Comitetelor Sectoriale şi consistenţa grupurilor de lucru de experţiYüklə 301,96 Kb.
səhifə8/8
tarix01.08.2018
ölçüsü301,96 Kb.
#65284
1   2   3   4   5   6   7   8

Politica referitoare la reprezentarea Comitetelor Sectoriale şi consistenţa grupurilor de lucru de experţi
1. CONTEXT

Prezenta politică oferă asistenţă cu privire la consistenţa comitetelor sectoriale şi a grupurilor de lucru. Regulile şi procedurile tripartite nu necesită mai mult de o treime din membrii fiecărui comitet să reprezinte orice fel de organizaţie. Mai mult, regulile ANC impun Consiliului de Administrare a Standardelor să certifice anual respectarea acestei cerinţe faţă de Conducere/ Directorul Executiv. Această politică oferă asistenţă pentru a îndeplini aceste cerinţe.


2. POLITICA

2.1 Reprezentare

Cererile de reprezentare într-un anumit comitet vor fi trimise preşedintelui corespunzător. Mai multe cereri generale de a intra în comitetele sectoriale vor fi înaintate administratorului standardelor şi preşedinţilor comitetelor corespunzătoare.


Membrii comitetelor sectoriale trebuie să fie reprezentaţi de membrii ministerelor de resort, reprezentanţi ai angajatorilor, reprezentanţi ai sindicatelor şi de către reprezentanţii corespunzători din MECT, şi anume Centrul Naţionale pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic care se ocupă de formarea profesională iniţială şi CNFPA, mai exact Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. Pentru a prezenta conducerea acestor două ministere, este foarte important să se creeze baza corespunzătoare a standardelor pentru descrierea calificărilor, atât pentru formarea la nivel şcolar cât şi pentru formarea adulţilor.
Reprezentanţii acelor două ministere vor fi implicaţi în aprobarea finală a standardului ocupaţional şi a cerinţelor de calificare.
2.2. Grupurile de lucru de experţi

Procesul de dezvoltare va fi realizat de grupurile de lucru din cadrul structurii domeniului şi din comitetul sectorial respectiv. Este o practică întâlnită să se formeze un grup de solicitanţi pentru a ajuta la dezvoltarea şi revizuirea standardelor. Aceste grupuri sunt cunoscute ca Grupuri de Experţi şi sunt înfiinţate doar pe durata dezvoltării proiectului.


Rolul şi responsabilităţile fiecărui grup de lucru de experţi este de a contribui la şi a susţine dezvoltarea rezultatelor, de a fi pregătit să citească documentaţia şi să ofere feedback-ul solicitat, de a participa la un număr mic de întâlniri, de a oferi detalii de contact pentru consultare, după caz.
Membrii grupurilor de lucru ar trebui să fie aleşi datorită experienţei recunoscute în domeniul sarcinilor/standardelor desemnate. Un grup de lucru ar trebui să includă reprezentanţi din tipuri corespunzătoare de organizaţii. Însă, nu există nicio cerinţă care să obţină echilibrul în cadrul unui grup de lucru în rândul tipurilor de organizaţii; membrii trebuie să aibă experienţa necesară pentru a dezvolta standardul.
Dimensiunea şi diversitatea disciplinelor reprezentate în cadrul grupului de lucru vor fi conforme cu scopul ca standardul propus să fie eficient, în interesul utilizatorilor şi că aibă un conţinut tehnic util. Deşi membrii pot fi atraşi din mai multe arii de interes, membrii în ansamblu ar trebui să întărească relaţiile de lucru şi o bună comunicare şi să ajute în cadrul procesului de dezvoltare de standarde eficiente.
2.2 Reprezentare multiplă din parte unei singure organizaţii în cadrul Comitetelor Sectoriale

Când se stabilesc membrii comitetelor sectoriale din acord, cerinţele procesului şi acordului vor prevala întotdeauna în faţa oricărui alt obiectiv. Această politică se aplică preşedintelui fiecărui comitet sectorial.


Criteriile pentru reprezentarea multiplă din parte unei singure organizaţii afirmă că doi reprezentanţi din partea unei singure organizaţii pot fi numiţi în cadrul unui comitet dacă respectă criteriile menţionate mai jos:


 • Fiecare membru va fi un angajat al organizaţiei luată în considerare şi fiecare membru va reprezenta interese diferite, aşa cum este stabilit în momentul desemnării acestora pe linii de producţie sau domenii de servicii separate şi distincte.

 • Interesele diferite ale celor doi candidaţi vor fi măsurate doar prin cât de mult diferă responsabilităţile la locul de muncă şi punctele de vedere tehnice. Se va face o evaluare a responsabilităţilor funcţionale ale indivizilor şi caracterul separat la nivel organizaţional pentru a stabili dacă au interese diferite. Locaţia geografică nu va fi un factor.

Dacă doi membri ai unui comitet sectorial reprezintă o singură organizaţie, aceştia trebuie să decidă între ei care va aduce comentarii şi care va vota. Acest acord poate fi pentru toate voturile sau poate fi de la caz la caz, acolo unde un individ votează pe anumite domenii, iar celălalt pe celelalte domenii rămase. Acest acord va fi prezentat preşedintelor comitetului în scris. În niciun caz, membrii unei singure organizaţii nu vor avea mai mult de două voturi.Glosar cu termenii cei mai importanţiCalificare

într-un sens mai larg, un document oficial ce atestă orice studiu, educaţie absolvită sau rezultat al unui examen în cadrul învăţământului public, învăţământului profesional, învăţământului superior sau învăţământului pentru adulţi (diplomă sau certificat)


Un cadru naţional al calificărilor

un „cadru naţional al calificărilor” este un instrument de clasificare a calificărilor conform unui set de criterii pentru nivele specifice de învăţare atinse. Rolul său este să integreze şi să coordoneze subsistemele naţionale de calificări şi să îmbunătăţească transparenţa, accesul, progresul şi calitatea calificării în funcţie de piaţa muncii şi de societatea civilă.


Descriptori

cuvinte şi expresii de descriu şi definesc corespunzător conţinutul sau ideile unui document. Descriptorii sunt potriviţi şi pentru a descrie sau a defini un nivel de calificare. În acest sens, se poate folosi şi termenul de descriere de nivel.


Rezultatul învăţării

un set de cunoştinţe, aptitudini şi/sau competenţe dobândite prin învăţare, ce pot fi aplicate de individ. Rezultatele învăţării exprimă ceea ce trebuie să ştie, să înţeleagă şi/sau să poată realiza un elev la finalul unei perioade de învăţare.


Calificare bazată pe rezultatele învăţării

Un sistem de calificări în care condiţia pentru a obţine o calificare este obţinerea şi performanţa unor rezultate ale învăţării pre-definite, estimate şi nu participarea la un număr de cursuri sau absolvirea unor cursuri. O astfel de calificare certifică faptul că persoana ce deţine respectiva calificare are cunoştinţele, aptitudinile şi competenţele necesare din domeniul respectiv.Învăţare informală/nonformală

cunoştinţe ce reies din lucru de zi cu zi, viaţa de familie şi activităţile de petrecere a timpului liber. Obiective ne-structurate sau structurate din punctul de vedere al duratei sau al instrumentelor de învăţare. În general, învăţarea informală din punctul de vedere al elevului este întâmplătoare. De obicei, nu duce la emiterea unui certificat/unei diplome.


Competenţe

dezvoltări psihologice ce conţin cunoştinţe, dispoziţii (atitudini) şi competenţe (aptitudini) care, într-un anumit domeniu, îi permit individului să îşi exercite activităţile cu succes.


Competenţe cheie

aptitudini şi competenţe necesare în societatea modernă pentru a reuşi, precum: capacitatea de a-i asculta pe ceilalţi, de a vorbi, de a citi, de a scrie şi de a face calcule.BIBLIOGRAFIE


 1. Key Issues in the Development of Entrepreneurship and Small Business Training – the potential for action, Advisory Forum (Aspecte cheie în Dezvoltarea Antreprenorilor şi Formarea Micilor Întreprinderi - acţiuni posibile, Forum consultativ), 1997, ETF

 2. International Standard Classification of Education 1997 (Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei) (ISCED 97)   

 3. Development of Standards in VET (Dezvoltarea Standardelor în ÎPT), Volume 1, 1998, ETF

 4. Strategies for Innovation in Vocational Education and Training Reform, Final Report, (Strategii pentru Inovaţie în Reforma Învăţământului Profesional şi Tehnic, Raport Final), ETF, 1998

 5. Development of vocational education and training standards . the impact of labour market information, Volume 3 (Dezvoltarea standardelor învăţământului profesional şi tehnic – impactul asupra informaţiilor de pe piaţa muncii)

 6. Development of Standards in Vocational Education and Training - Specification, Experience, Examples, (Dezvoltarea standardelor în Învăţământul Profesional şi Tehnic – Specificare, Experienţă, Exemple) Volume 2, July 1999 (retipărit cu actualizări în 2000), ETF

 7. Requirements on qualification and qualities of labor force and possibilities of its improvement (Cerinţe cu privire la calificări şi calităţile forţei de muncă şi posibilităţilor de îmbunătăţire), Bratislava, aprilie 2000

 8. Modernisation of Vocational Education and Training in Slovakia, National Report 2000 (Modernizarea Învăţământului Profesional şi Tehnic în Slovacia, Raport Naţional), Turin/Bratislava 2000

 9. The Role of the Social Partner in the Development of the VET in the Market Economy at the Enterprise Level, Advisory Forum, Synthesis Report (Rolul Partenerului Social în Dezvoltarea ÎPT pe piaţa economică la nivelul de întreprindere, forum consultativ, raport de sinteză), ETF

 10. Linking Vocational Education and Training Standards and Employment Requirements European Training Foundation (Conectarea Standardelor Învăţământului profesional şi tehnic şi Cerinţele Europene pentru Fundaţia de Formare Europeană), februarie 2001

 11. Linking Vocational Education and Training Standards and Employment Requirements European Training Foundation, An International Manual,ETF (Conectarea Standardelor Învăţământului profesional şi tehnic şi Cerinţele Europene pentru Fundaţia de Formare Europeană, Manual Internaţional, ETF), februarie 2001
 1. Fretwell, D; Lewis, M; Deij, A. A framework for defining and assessing occupational and training standards in developing countries (Cadru pentru definirea şi evaluarea standardelor ocupaţionale şi de formare în tările emergente). Washington, DC: Banca Mondială, 2001

 2. The UK Vocational Education and Training System (Sistemul Învăţământului Profesional şi Tehnic în MB), Sue Tappin Senior International Adviser Vocational Partnerships British Council martie 2002

 3. Recent Development in Education, Training and Employment Policy in Slovakia (Dezvoltările recente din politica de învăţământ, formare şi angajare), Bratislava, State Institute of Vocational Education and Training (Institutul de stat pentru învăţământul profesional şi tehnic) 2003

 4. Învăţământul profesional şi tehnic din România, Situaţia actuală şi perspective, P.R.A.I Regiunea de Nord-Vest, 2003

 5. Rolul organismelor de certificare din învăţământul profesional şi tehnic din MB, A presentation by Gail Campbell City & Guilds Regional Marketing and Business Development Manager (O prezentare de Gail Campbell Manager de Marketing Regional City & Guilds şi Manager Dezvoltare Afacere)

 6. Comisia Europeană Dezvoltarea politicii de formare profesională: principii europene comune pentru validarea învăţării non-formale şi informale, Bruxelles: Comisia Europeană, 2004

 7. OCDE. Definirea şi alegerea competenţelor cheie: rezumat: proiectul DeSeCo. Paris: OECD, 2005

 8. Rosie Page*, Jim Hillage*, Vocational Education and Training in the UK (Învăţământul Profesional şi Tehnic în MB), Strategies to overcome skill gaps in the workforce (Strategii pentru a depăşi lipsa aptitudinilor de pe piaţa muncii), Institutul pentru Studii de Ocupare a Forţei de Muncă, Brighton, MB, 2006

 9. Parkes, D.; Nielsen, S. A cross country analysis of ETF peer reviews on curricular reform in vocational education and training in four South East European transition countries. (O analiză la nivel de ţară a schimburilor colegiale ETF cu privire la reforma curriculumului în învăţământul profesional şi tehnic pentru ţările în tranziţie din Europa de Sud-Est). Turin: ETF, 2006

 10. ED372240 - Vocational education and training in the United Kingdom (Învăţământul profesional şi tehnic în Marea Britanie), Twining John

 11. ETF Întâlnire Regională cu privire la „Asigurarea Calităţii în ÎPT: Modul de a atinge obiectivele de la Copenhaga”, Asigurarea Calităţii în ÎPT: Cazul României, Belgrad 15-16 iunie 2006

 12. QCA’s review of standards, Description of the programme, (Revizuirea standardelor de către QCA, Descrierea programului), martie 2006

 13. Coles, M. Qualifications frameworks in Europe:platforms for collaboration, integration and reform. (Cadrul calificărilor în Europa: platforme de colaborare, integrare şi reformă). Lucrare prezentată în cadrul Transformării domeniului de învăţare european în realitate, 3-5 iunie 2007, Munchen 2007.

 14. Facilitarea Progresului de la Învăţământul Profesional şi Tehnic la Învăţământul Superior:
  Experienţa irlandeză, Dr. Frank McMahon, Dublin Institute of Tehnolog, 8-10 octombrie 2007, Sinaia, România

 15. Studiu asupra implementării şi dezvoltării unui sistem ECVET pentru învăţământului profesional şi tehnic iniţial, Raport Final - octombrie 2007

 16. Comisia Europeană Raport preliminar 2008 asupra raportului de progres comun cu privire la implementarea programului de lucru pentru Educaţie şi Formare 2010. Bruxelles: Comisia Europeană, 2007

 17. Rolul angajatorului în QAVET. Perspectivă economică corelată Strategiei de la LISABONA, Ion Hohan, Sinaia, 9-10 octombrie 2007

 18. Acordul tripartit cu privire la Cadrul Naţional al Calificărilor

 19. Our statement of priorities, Beeter skills, better jobs, better lives (Stabilirea priorităţilor, aptitudini mai bune, locuri de muncă mai bune, vieţi mai bune), noiembrie 2007, LSC

 20. OCDE. Sisteme de calificări: legături către învăţarea pe tot parcursul vieţii. Paris: OECD,2007a

 21. Young, M.; Gordon, J. Qualifications frameworks:some conceptual issues (Cadrul calificărilor: câteva aspecte conceptuale). European Journal of Education, 2007

 22. Principii pentru aplicarea M3: Metodologia pentru verificarea şi validarea standardelor ocupaţionale şi a calificărilor, Phare 2004, EuropeAid 121949/D/SV/RO

 23. Principii pentru aplicarea M2: Dezvoltarea standardelor ocupaţionale şi a calificărilor şi revizuirea metodologiei, Phare 2004 EuropeAid 121949 /D/SV/RO

 24. Principii pentru aplicarea metodologiei pentru analiza ocupaţională (M1), Phare 2004 EuropeAid 121949 /D/SV/RO

 25. Brockmann, Michaela. Qualifications, learning outcomes and competencies: a review of the literature.(Calificări, rezultatele învăţării şi competenţe: revizuirea lucrărilor.) Lucrare de lucru preliminară, 2008

 26. Reflecţii şi declaraţii despre rezultatele învăţării: nevoia de clarificare a conferinţei EUNEC, Madrid, 16-18 iunie 2008

 27. Reorientarea către rezultatele învăţării, Politici şi practici în Europa, Serii de referinţă Cedefop; 72 Luxemburg: Biroul pentru publicaţii oficiale ale comunităţilor europene, 2009

 28. Cedefop; Béduwé, C. et al. New and emerging issues in vocational education and training research beyond 2010. (Idei noi şi în dezvoltare despe cercetarea în învăţământul profesional şi ethnic după 2010).In Cedefop. Modernising vocational education and training:fourth report on vocational training research in Europe:background report, Luxembourg: Publications Office, 2009.

Resurse online:

http://www.qca.org.uk/qca_6640.aspx

http://www.tvetuk.org/en/home

http://ward.education.users.btopenworld.com/

http://www.ofqual.gov.uk/84.aspx

http://www.tsoshop.co.uk/education/bookstore.asp?FO=1269037&DI=606169

http://www.lsc.gov.uk/

http://www.lsc.gov.uk/publications/recommended/Better-skills-Better-jobs-Better-lives---Our-Statement-of-Priorities.htm

http://www.uknrp.org.uk/Pages/UK_Voc_Quals/National_Qualifications.asp

http://www.europeopen.org.uk/

http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rls=WZPA,WZPA:2008-16,WZPA:en&q=Flemish+Educational+Council+

http://www.serv.be/webteksten/SERV-folder-ENG.pdf

http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/174/C19M3EN.html

http://comparative.edu.ru:9080/PortalWeb/document/show.action;jsessionid=2CC7BA1D2858670E134873E97DEE349B?document.id=9781

http://www.prao.org/46424565/0/fiche___pagelibre/&RH=VAE_1&RF=1153839941282

http://siov.sk/index_en.html


1 Implementarea programului de lucru „EDUCAŢIE ŞI FORMARE 2010”, GRUPUL DE LUCRU „APTITUDINI DE BAZĂ, ANTREPRENORIAT ŞI LIMBI STRĂINE”, Raport de evoluţie, NOIEMBRIE 2003

2Competenţele cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii - Un cadru european, Luxemburg: Biroul pentru publicaţii oficiale ale comunităţilor europene, 2007

3 CEC for ÎpTPV, Luxemburg: Biroul pentru publicaţii oficiale ale comunităţilor europene, 2008

4 Document cu context general, Conferinţa naţională, 5-6 mai 2008, Sinaia, Învăţământul Profesional şi Tehnic şi Învăţământul Superior din România - Provocări şi Şanse în perspectiva Învăţării pe Tot Parcursul vieţii, Phare TVET RO 2005, „Formarea instituţiile în sectorul ÎPT”

5 Tratat de ţară – România, ultima versiune, ETF (Fundaţia Europeană pentru Formare)

6 http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/press1.htm

7 Programele cadru prezentate ca modele posibile pentru organizarea procesului de formare.

8


9Yüklə 301,96 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin