## Qrup: İ-401-403 ##Fənnin adı: İnformatikanın tədrisi metodikası ##Müəllim


##num=2// level= 1// sumtest =25 // name =İnformatikanin tədrisi metodikasının predmeti //Yüklə 0,67 Mb.
səhifə2/9
tarix09.02.2020
ölçüsü0,67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

##num=2// level= 1// sumtest =25 // name =İnformatikanin tədrisi metodikasının predmeti //


1. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - HardWare

II - SoftWare

III - BrainWare

1 - Alqoritmlər və məsələnin EHM-də həlli üçün nəzəri üsullar

2 - texniki təminat

3 - proqram təminatı
A) I-3, II-2, III-1

B) I-2, II-1, III-3

C) I-1, II-3, III-1

D) I-3, II-1, III-2

E) I-2, II-3, III-1
2. İnformtika təlim vasitələrinə daxil olanları seçin:

1- informasiya resursalrı

2- dərs vəsaitləri

3 - texniki vasitələr

4 - informasiya modelləri

5 - proqram vasitələri

A) 1, 2, 3

B) 1, 2, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 2, 3, 5
3. Aşağıdakılardan hansılar İTM-in predmetinə aiddir?

1- tədrisin məzmunu

2- tədrisin təşkili

3- tədrisdə əyanilik

4- tədris üsulları
A) 2, 4

B) 1, 2


C) 2, 3

D) 3, 4


E) yalnız 1
4. İTM-in metodik sisteminə aid olanları göstərin:

1 - təlimin məqsədi

2 - dərs vəsaitləri

3 - dərs cədvəlləri

4 - təlimin vasitələri

A) 2, 3


B) 1, 4

C) 1, 3


D) 1, 2

E) 2, 4
5. İnformatikanın fundamental əsasını nə təşkil edir?

A) müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyaları

B) EHM, hesablama texnikası və proqram təminatı

C) müasir informasiya,proqram təminatı və kommunikasiya texnologiyaları

D) kommunikasiya texnologiyaları, EHM, proqram təminatı

E) EHM, müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyaları
6. Predmet dedikdə nə başa düşülür?

A) subyekti öyrənən bölmə

B) subyekt və tədqiqat obyekti arasında bilavasitə əlaqələndirici bölmə

C) tədqiqatçının istiqamətlənmiş fəaliyyət bölməsi

D) informatikanın problemlərini öyrənən bölmə

E) tədqiqat obyektini öyrənən bölmə


7. Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəblərində informatika fənni

neçənci ildən tədris olunur?

A) 1980/81-cı tədris ilindən

B) 1960/61-ci tədris ilindən

C) 1966/67-ci tədris ilindən

D) 1985/86-cı tədris ilindən

E) 1987/88-ci tədris ilindən


8. İnformatikanın tədrisi metodikasının metodik sistemi hansı komponentlərdən ibarətdir?

A) mühazirə, seminar və labarotot məşğələlərdən

B) dərs vəsaitləri, proqram və dərs cədvəllərdən

C) təlimin məqsədi, məzmunu, üsulları, vasitələri və təşkili formalarından

D) sinifdə və sinifdən xaric aparılan işlərdən

E) dərsdən, dərnək məşğələlərdən, ekskursiyalardan


9. İTM kursunun əlaqəli olduğu elmləri göstərin:

1 - informatika

2 - pedaqogika

3 - psixologiya

4 - didaktika

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 3

E) 2, 4
10. İnformatika fənninin ibtidai siniflərdə tədris olunmasın nəyə zəmin yaradır?

A) kompüteri öyrənirlər

B) informatikanı daha yaxşı mənimsəyir

C) dünyagörüşləri daha da genişlənir

D) uşaqların məntiqi təfəkkürürnü inkişaf etdirir

E) informatika anlayışları ilə tanış olurlar
11. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Kibernetika

II - İnformatika termini

III - texniki təminat

1 - EHM-lar və qurğular

2 - EHM-nın yaradılması ilə əlaqədər meydana gəlmişdir

3 - ətraf aləmdən qəbul olunan müəyyən siqnallar çoxluğu kimi başa düşülür
A) I-3, II-1, III-2

B) I-1, II-3, III-2

C) I-2, II-1, III-3

D) I-3, II-2, III-1

E) I-1, II-2, III-3
12. İnformatika fənninin praktik mahiyyəti nədir?

A) şagirdlərdə dünyanın kibernetik-informativ mənzərəsinin formalaşdırılmasında

mühüm rol oynayır

B) şagirdlərdə dünyagörüşün formalaşmasında mühüm rol oynayır

C) gənc nəsli həyati fəaliyyətə hazırlayır

D) kompyuter öyrənmək

E) informatikanı yaxşı mənimsəmək
13. İnformatikanın fundamental əsasını aşağıdakılardan hansı təşkil edir?

1- nəzəri informatika

2- praktiki informatika

3- informasiya texnologiyaları

4- sosial informatika

5- informatlaşdırma vasitələri

A) 1, 2, 4, 5

B) 1, 2, 3, 5

C) 2, 3, 4, 5

D) 1, 3, 4, 5

E) 1, 2, 3, 4
14. Tədqiqatçının istiqamətlənmiş fəaliyyət sahəsi hansıdır?

A) subyekt

B) obyekt

C) təhsil

D) cəmiyyət

E) metodika


15. Tədrisin məzmunu dedikdə nə başa düşülür?

A) EHM-in məktəbdə tədris prosesinə tətbiqi

B) İTM-in obyekti

C) İTM-in predmeti

D) texniki proqram təminatının işlənməsi

E) tədqiqatçının istiqamətlənmiş fəaliyyəti


16. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - 1948-ci il

II - XX əsrin 70-ci illəri

III - 1985-86-cı illər

1 - Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəblərində “İnformatika və HTƏ” fənninin öyrənilməsinə başlanmışdır

2 - A.P.Yerşov informatikanı “informasiyanın ötürülməsi və emalını öyrənən fundamental elm sahəsi” adlandırmışdır

3 - Kibernetika anlayışı Vinerin “Kibernetika və ya canlı aləmlə maşın arasında əlaqə və idarəetmə”adlı əsərinə işlənmişdir

A) I-3, II-1, III-2

B) I-1, II-3, III-2

C) I-2, II-1, III-3

D) I-3, II-2, III-1

E) I-2, II-3, III-1


17. EHM-lərı və qurğuların iş prinsipini informatikanın hansı əsas tərkib hissəsi öyrənir?

A) alqoritmlər

B) proqram təminatı

C) proqram vasitələri

D) texniki təminat

E) informasiya texnologiyaları


18. Kibernetika termini ingilis dilində necə istifadə olunur?

A) ”Information Science”

B) ”Information”

C) ”World Science”

D) ”Computer Science”

E) ”Mathematics”


19. İnformatikanın əsas tərkib hissəllərini seçin:

1- texniki təminat

2- proqram təminatı

3- proqram vasitələri

4- EHM-lar

5- Alqoritmlər və məsələnin EHM-də həlli üçün nəzəri üsullar

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 5

E) 1, 3, 5
20. İnformatikanın orta məktəb problemlərini öyrənən bölməsi necə adlanır?

A) sosial informatika

B) proqram təminatı

C) məktəb informatikası

D) nəzəri informatika

E) informasiya texnologiyaları


21. Sistem tərəfindən qəbul edilən siqnallara aid olanları göstərin:

1 - giriş informasiyalar

2 - böyük həcmli informasiyalar

3 - çıxış informasiyalar

4 - emal edilən aralıq informasiyalar

A) 1, 3, 2

B) 1, 2, 4

C) 1, 2, 3

D) 2, 3, 4

E) 1, 3, 4


22. Məktəb informatikası nəyi öyrənir?

A) Elmin predmetini öyrənir

B) İnformatikanın tədrisini öyrənən bölməsi

C) İnformatikadan dərs vəsaitlərinin təhlilini öyrənir

D) İnformatikanın orta məktəb problemlərini öyrənir

E) EHM-in məktəbdə tətbiqini öyrənir


23. İnformatika fənninin əsasını təşkil edən anlayışlar ardıcıllığını göstərin:

1-insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində istifadə olunması

2-informasiya anlayışı

3-informasiyanın ötürülməsi

4-informasiyanın axtarışı

5-informatikanın ümumi xassələri

6-informasiyanın yığımı

7-informasiyanın saxlanılması

8-informasiyanın çevrilməsi

A) 3, 5, 4, 1, 2, 8, 7, 6

B) 2, 4, 5, 6, 8, 7, 3, 1

C) 2, 5, 4, 6, 8, 7, 1, 3

D) 3, 1, 5, 6, 4, 7, 8, 2

E) 2, 5, 4, 6, 7, 8, 3, 1


24. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - nəzəri informatika

II - informatlaşdırma vasitələri

III - informasiya texnologiyaları

IV - sosial informatika

1 - İnformatikanın fəlsəfi əsasları riyazi və informasiya modellərini alqoritmləri

öyrənir

2 - texniki və proqram vasitələrinə ayrılır3 - İnformasiya sistemləri texnologiyalarının işlənməsi və lahiyələndirməsi

üsullarını öyrənir

4- Proqramlaşdırmanı lahiyələndirməni,modelləşdirməni,diaqnostikanı,idarəetməni

öyrənir


5 - Cəmiyyətin sosial-iqtisadi və mədəni inkişafının faktoru kimi informasiya

resurslarını,informatlaşmış cəmiyyətdə şəxsiyyətin inkişafının yeni imkanlarını

öyrənir

A) I - 2, 4 II-5 III-1 IV-3B) I - 1, 3 II-2 III-4 IV-5

C) I - 1, 4 II-3 III-5 IV-2

D) I - 1, 2 II-4 III-3 IV-5

E) I - 5 II-1 III-2,4 IV-3


25. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Kibernetika

II - A.P.Yerşov

III - V.S.Lednev

1- informatikanı “informasiyanın ötürülməsi və emalını öyrənən fundamental elm

sahəsi” adlandırmışdır

2 - ətraf aləmdən qəbul olunan müəyyən siqnallar çoxluğu kimi başa düşülür

3 - İnformatikanın müstəqil fənn kimi öyrənilməsi nəticəsinə gəlmişdir

A) I-2, II-3, III-1

B) I-1, II-2, III-3

C) I-2, II-1, III-3

D) I-3, II-2, III-1

E) I-1, II-3, III-2Yüklə 0,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə