1. Neçə növ müstəvi dayaq vardır?Yüklə 0,52 Mb.
səhifə1/6
tarix21.06.2018
ölçüsü0,52 Mb.
#54337
  1   2   3   4   5   6

1. Neçə növ müstəvi dayaq vardır?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 1

E) 5


2. Dayaq reaksiyası nəyə deyilir?

A) Dayağın qurğuya göstərdiyi təsir qüvvəsinə.

B) Qurğunun dayağa göstərdiyi təsirə.

C) Qurğunun dayağa və əsasa göstərdiyi təsirə.

D) Xarici qüvvənin qurğuya göstərdiyi təsirə.

E) Qurğuda əmələ gələn daxili qüvvəyə.3. Dayaq reaksiyasının ölçü vahidi nədir?

A) N,KN,MN

B) N

C) KN


D) MN

E) Pa


4. Qüvvənin oxa nəzərən proyeksiyası nəyə deyilir?

A) Qüvvənin əvvəlindən və sonundan oxa endirilmiş perpendikulyarlar arasında qalan parçaya.

B) Qüvvənin boyuna.

C) Qüvvənin boyunun iki mislinə.

D) Qüvvənin boyunun üç mislinə.

E) Qüvvənin boyunun dörd mislinə.5. Müvazinətdə olan müstəvi qüvvələr sisteminin necə müvazinət şərti var?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5


6. Bir nöqtədə görüşən müstəvi qüvvələr sisteminin neçə müvazinət şərti var?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 5


7. Qüvvənin müstəviyə nəzərən proyeksiyası nəyə deyilir?

A) Qüvvənin əvvəlindən və sonundan müstəviyə endirilmiş perpendikulyarlar arasında qalan parçaya.

B) Qüvvənin uzunluğuna.

C) Qüvvənin oxa nəzərən proyeksiyasına.

D) Qüvvənin nöqtəyə nəzərən momentinə.

E) Qüvvənin oxa nəzərən momentinə.8. Fəza qüvvələr sisteminin neçə müvazinət şərti vardır?

A) 6


B) 4

C) 5


D) 3

E) 2


9. Bir nöqtədə görüşən fəza qüvələr sisteminin neçə müvazinət şərti vardır?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6


10. Qüvvənin nöqtəyə nəzərən momenti nəyə deyilir?

A) Qüvvənin qiymətinin nöqtədən olan məsafəsinə hasilinə.

B) Qüvvənin kvadratına.

C) Qüvvənin kvadratının nöqtədən olan məsafəsinə hasilinə.

D) Məsafənin kvadratına.

E) Qüvvənin proyeksiyasına.11. Qüvvənin oxa nəzərən proyeksiyası necə kəmiyyətdir?

A) Skalyar.

B) Vektoryal.

C) Müsbət.

D) Mənfi.

E) Skalyar və vektoryal.12. Qüvvənin müstəviyə nəzərən proyeksiyası necə kəmiyyətdir.

A) Vektoryal.

B) Skalyar.

C) Mənfi.

D) Müsbət.

E) Skalyar və vektoryal.13. Momentin ölşü vahidi nədir?

A) N∙m


B) N∙m2

C) N2∙m

D) N

E) N/m


14. Cüt qüvvə nəyə deyilir?

A) Qiymətcə bərabər və istiqamətcə əks tərəfə yönələn iki paparal qüvvəyə deyilir.

B) Qiymətcə bərabər və istiqamətcə eyni tərəfə yönələn iki paparal qüvvəyə deyilir.

C) Bir-birinə perpendikulyar yönələn iki qüvvəyə deyilir.

D) İki qüvvənin cəminə deyilir.

E) İki qüvvənin fərqinə deyilir.15. Eyni istiqamətdə olan paralel cüt qüvvələrin əvəzləyicisi nəyə deyilir?

A) Onların cəminə bərabər olub, həmin qüvvələr istiqamətində, qüvvələr arasındakı məsafəni

qüvvələrlə tərs mütənasib nisbətdə bölən nöqtəyə tətbiq olunmuş qüvvəyə.

B) Onların cəminə.

C) Onların fərqinə.

D) Onların hasilinə.

E) Onların nisbətinə.

16. Sistemə təsir edən qüvvələrin əvvəzləyicisi nəyə deyilir?

A) Həmin qüvvələri atib əvəzləyicini tətbiq etdikdə sistemin vəziyyətini dəyişməyən qüvvəyə.

B) Qüvvələrin cəbri cəminə.

C) Qüvvələrin vektorial cəminə.

D) Qüvvələrin fərqinə.

E) Qüvvələrin kvadratları cəminə.17. Əks istiqamətdə olan paralel cüt qüvvələrin əvəzləyicisi nəyə deyilir?

A) Həmin qüvvələrin fərqinə bərabər olmaqla onlar arasındakı məsafəni böyük qüvvənin çölündən qüvvələrlə tərs mütənasib parçalara bölən nöqtəyə tətbiq olunmuş və böyük qüvvə istiqamətində yönəlmiş qüvvəyə.

B) Onların cəminə.

C) Onların fərqinə.

D) Onların hasilinə.

E) Onların nisbətinə.18. Gərginlik nəyə deyilir?

A) Vahid sahəyə düşən qüvvəyə.

B) Vahid həcmə düşən qüvvəyə.

C) Vahid həcmə düşən enerciyə.

D) Vahid uzunluğa düşən qüvvəyə.

E) Vahid həcmə düşən kütləyə.19. Gərginliyin ölçü vahidi nədir?

A) Pa


B) Kq

C) kN


D) sm

E) sm220. Deformasiya nəyə deyilir?

A) Nisbi uzanmaya.

B) Nisbi gərginliyə.

C) Nisbi təzyiqə.

D) Nisbi çəkiyə.

E) Nisbi enerciyə.21. Deformasiyanın ölçü vahidi nədir?

A) Ölçü vahidi yoxdur.

B) sm.

C) dm.


D) mm.

E) Pa.


22. Puasson əmsalı nəyə deyilir?

A) Çubuğun eninə deformasiyasının boyuna deformasiyasına olan nisbətinə.

B) Gərginliyin deformasiyaya olan nisbətinə.

C) Gərginliyin deformasiyaya hasilinə.

D) Yunq moduluna.

E) Elastiklik moduluna.23. Puasson əmsalının ölçü vahidi nədir?

A) Ölçü vahidi yoxdur.

B) sm

C) Pa


D) N

E) kq


24. Elastiklik modulunun ölçü vahidi nədir?

A) Gərginlik ölçü vahidləri.

B) kq

C) kN


D) sm

E) dm


25. Dartılma və sıxılmada Huk qanununun ifadəsi necədir?

A)

B)

C)

D)

E)26. İzotrop cisimlər hansı cisimlərə deyilir?

A) Bütün istiqamətlərdə xassələri eyni olan cisimlərə.

B) Xassələri dəyişən cisimlərə.

C) Xassələri qismən eyni olan cisimlərə.

D) Xassələri qismən dəyişən cisimlərə.

E) Xassələri deformasiyadan asılı olan cisimlərə.27. Anizotrop cisimlər hansı cisimlərə deyilir?

A) Bütün istiqamətlərdə xassələri fərqli olan cisimlərə.

B) Bütün istiqamətlərdə xassələri eyni olan cisimlərə.

C) Xassələri qismən eyni olan cisimlərə.

D) Xassələri qismən dəyişən cisimlərə.

E) Xassələri gərginlikdən asılı olan cisimlərə.28. Elastiki deformasiya nəyə deyilir?

A) Qüvvə götürüldükdən sonra cisimi əvvəlki vəziyyətinə qaytaran deformasiyaya.

B) Qalıq deformasiyaya.

C) Nisbi deformasiyaya.

D) Mütləq deformasiyaya.

E) Həcmi deformasiyaya.29. Plstiki deformasiya nəyə deyilir?

A) Qalıq deformasiyaya.

B) Elastiki deformasiyaya.

C) Nisbi deformasiyaya.

D) Mütləq deformasiyaya.

E) Həcmi deformasiyaya.30. Bərkliyin ölçü vahidi nədir?

A) Pa


B) kq

C) kN


D) sm

E) dm


31. Sürüşmədə Huk qanunu necədir?

A)

B)

C)

D)

E)32. Sürüşmədə Yunq modulunun ölçü vahidi nədir?

A) Pa


B) kq

C) kN


D) sm

E) m


33. Baş kəsiklər hansı kəsiklərə deyilir?

A) Toxunan gərginlikləri sıfıra bərabər olan kəsiyə.

B) Normal gərginlikləri sıfıra bərabər olan kəsiyə.

C) Bütün gərginlikləri sıfıra bərabər olan kəsiyə.

D) Toxunan və normal gərginlikləri sıfıra bərabər olan kəsiyə.

E) Heç bir kəsiyə.34. Möhkəmlik haqqında neçə nəzəriyə (klassik kriteriya) vardır?

A) 4


B) 3

C) 2


D) 1

E) 5


35. Möhkəmlik haqqında birinci nəzəriyyə (klassik kriteriya) nəyə əsaslanır?

A) Ən böyük normal gərginliyə.

B) Ən böyük toxunan gərginliyə.

C) Ən böyük xətti deformasiyaya.

D) Ən böyük bucaq deformasiyasına.

E) Ən böyük potensial enerciyə.36. Möhkəmlik haqqında ikinci nəzəriyyə (klassik kriteriya) nəyə əsaslanır?

A) Ən böyük xətti deformasiyaya.

B) Ən böyük normal gərginliyə.

C) Ən böyük toxunan gərginliyə.

D) Ən böyük bucaq deformasiyasına.

E) Ən böyük potensial enerciyə.37. Möhkəmlik haqqında üçüncü nəzəriyyə (klassik kriteriya) nəyə əsaslanır?

A) Ən böyük toxunan gərginliyə.

B) Ən böyük xətti deformasiyaya.

C) Ən böyük normal gərginliyə.

D) Ən böyük bucaq deformasiyasına.

E) Ən böyük potensial enerciyə.38. Möhkəmlik haqqında dördüncü nəzəriyyə (klassik kriteriya) nəyə əsaslanır?

A) Ayrılmış potensial enercinin forma dəyişən hissəsinə.

B) Ən böyük xətti deformasiyaya.

C) Tam enerciyə.

D) Kinetik enerciyə.

E) Potensial enerciyə.39. Yastı fiqurun inersiya momentinin ölçü vahidi nədir?

A) sm4

B) sm3

C) sm2

D) sm

E) adsız kəmiyyətdir.40. Yastı fiqurun statik momentinin ölçü vahidi nədir?

A) sm3

B) sm4

C) sm2

D) sm

E) adsız kəmiyyətdir.41. Yastı fiqurun inersiya momenti hansı düstur vasitəsilə hesablanır??

A) Cx=

B) Cx=

C) Cx=

D) Cx=

E) Cx=42. Yastı fiqurun statik momenti hansı düstur vasitəsilə hesablanır??

A) Sx=

B) Sx=

C) Sx=

D) Sx=

E) Sx=43. Yastı fiqurun məkəzdənqaçma inersiya momenti hansı düstur vasitəsilə hesablanır?

A) Cxy=

B) Cxy=

C) Cxy=

D) Cxy=

E) Cxy=44. Yastı fiqurun məkəzdənqaçma inersiya momentinin ölçü vahidi nədir?

A) sm4

B) sm3

C) sm2

D) sm

E) adsız kəmiyyətdir.45. Qütb inersiya momenti hansı düsturla hesablanır?

A) Cp=

B) Cp=

C) Cp=

D) Cp=

E) Cp=46. Qütb inersiya momentinin ölçü vahidi nədir?

A) sm4

B) sm3

C) sm2

D) sm

E) adsız kəmiyyətdir.47. Burulmada toxunan gərginlik hansı düsturla hesablanır?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 48. Əyici momentlə kəsici qüvvə arasındakı diferensial asılılıq necədir?

A) 

B) 

C) 

D) 

E)  ;49. Yük intensivliyi ilə əyici momentlə arasındakı diferensial asılılıq necədir?

A) 

B) 

C) 

D) 

E)  ;50. Yük intensivliyi ilə kəsici qüvvə arasındakı diferensial asılılıq necədir?

A) 

B) 

C) 

D) 

E)  ;51. Tirin kəsiyində yaranan normal gərgilliklər hansı düsturla hesablanır?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) ;52. Əyilmədə toxunan gərginlik hansı düsturla hesablanır?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) 53. Əyilmiş oxun diferensial tənliyi necədir?

A) y//=;

B) y//=;

C) y//=;

D) y//=;

E) y//=54. İnşaat mexanikasında bütün tikililər necə adlanır ?

A) Qurğu.

B) Rigel.

C) Sütun.

D) Bina.

E) Şəbəkə.55. Qurğu nədir?

A) Ölçü və formaları texniki iqtisadi hesablamalar vasitəsilə təyin edilən konstruksiyalardır.

B) Elementlərin sərt düyünlərlə birləşməsidir.

C) Elementlərin bir-birinə oynaqla birləşdirilməsidir.

D) Binanın şəbəkə sistemidir.

E) Binanın şaquli elementləridir.56. «İnşaat mexanikası» elmi nə ilə məşğul olur ?

A) Qurğuların möhkəmliyə, sərtliyə və dayanıqlığa görə statik və dinamik hesablama üsulları və qaydalarının yaradılması və tətbiqi ilə.

B) Qurğuların möhkəmliyə, sərtliyə və dayanıqlığa görə hesablamaqla.

C) Qurğuların defarmasiyasını öyrənməklə.

D) Millər sisteminin dayanıqlığını öyrənməklə.

E) Müstəvi deformasiya vəziyyətini öyrənməklə.57. İnşaat mexanikasının əsas məsələləri hansılardır ?

A) Qurğuların qurulma qayda və qanunlarının öyrənilməsi, ən əlverişli və qənaətli qurğuların aşkara çıxarılması.

B) Qurğuların qurulma qayda və qanunlarının öyrənilməsi.

C) Ən əlverişli və qənaətli qurğuların aşkara çıxarılması.

D) Xarici yükün təsirindən qurğularda yaranan daxili qüvvələrin və deformasiyaların təyini.

E) Xarici yükün təsirindən qurğularda yaranan daxili qüvvələrin təyini.58. İnşaat mexanikası öz məsələlərini həll etdikdə hansı üsullardan istifadə edilir ?

A) Qalan bəndlər birlikdə götürüldükdə.

B) Analitik və qrafik.

C) Eksperimental üsuldan.

D) Riyazi modelləşdirmədən.

E) Kinematik üsuldan.59. Qurğuların hesablanmasında hansı sadələşmələr qəbul edilir?

A) İkinci dərəcəli amillərin təsiri nəzərdən atılır.

B) Yüklər azaldılır.

C) Yayılmış yüklər topa yüklə əvəz edilir.

D) Qurğunun materialı nəzərə alınmır.

E) Qurğunun sərtliyi azaldılır.60. Hesablama sxemi nəyə deyilir ?

A) İkinci dərəcəli amillərin təsirini nəzərdən atmaqla alınan sadələşmiş sxemə.

B) Qurğunun yüksüz sxeminə.

C) Qurğunun oynaqlı sxeminə.

D) Qurğunun sərt birləşmiş sxeminə.

E) Qurğunun yüklənmiş sxeminə.61. Bir ölçülü elementlər hesablaına sxemində necə göstərilir ?

A) Mərkəzi oxu ilə.

B) Mərkəzi səthi ilə.

C) Dayaqları ilə.

D) Milləri ilə.

E) Elementləri ilə.62. Lövhələr hesablama sxemində necə göstərilir ?

A) Mərkəzi səthi ilə.

B) Mərkəzi oxu ilə.

C) Dayaqları ilə.

D) Milləri ilə.

E) Kontur nöqtələri ilə.63. Dayaq nəyə deyilir ?

A) Qurğunu tərpənməz sistemə birləşdirən rabitəyə.

B) Qurğunun elementlərinə.

C) Qurğunun materialına.

D) Konstruksiya elementlərinə.

E) Xarici yükə.64. İnşaat mexanikasında dayaqların hansı növlərindən daha çox istifadə edilir ?

1) Oynaqlı tərpənən.

2) oynaqlı tərpənməz .

3) Sancılmış tərpənməz.

4) sancılmış tərpənən dayaq.

5) Elastik dayaq.

A) 1,2,3,4

B) 1,3,5

C) 2,3,5

D) 1,3,4,5

E) 2.4,565. İdeal oynaq nəyə deyilir?

A) Elementlərin düyün ətrafında sərbəst dönməsinə imkan verən və sürtünmə nəzərə alınmayan oynağa.

B) Bir neçə mil birləşən düyünə.

C) Plastik oynağa.

D) Müxtəlif materiallardan hazırlanan oynağa.

E) Sərt birləşmiş oynağa.66. Dayaqların millər vasitəsilə göstərilməsinin üstün cəhəti nədən ibarətdir ?

A) Dayaq məchullarının sayı millərin sayına bərabər olur.

B) Dayaqlar möhkəm olur.

C) Qurğu tərpənməz olur.

D) Xarici yükə davam gətirir.

E) Qurğu sadə alınır.67. Həndəsi ölçülərinə görə qurğuların hansı növləri vardır ?

A) Massiv, nazik elementli və millərdən təşkil olunmuş qurğular.

B) Massiv qurğular.

C) Həcmi qurğular.

D) Elastik qurğular.

E) Asma qurğular.68. Dayaq reaksiyalarına görə qurğuların hansı növləri vardır ?

A) Dafiəli və dafiəsiz qurğular.

B) Həndəsi dəyişməz qurğular.

C) Nazik elementli qurğular.

D) Müstəvi qurğular.

E) Həcmi qurğular.69. Kinematik nöqteyi – nəzərdən qurğuların hansı növləri vardır?

A) Həndəsi dəyişməz, həndəsi dəyişən və ani dəyişən qurğular.

B) Dafiəli qurğular.

C) Dafiəsiz qurğular.

D) Müstəvi qurğular.

E) Həcmi qurğular.70. Hesablama nöqteyi nəzərindən qurğuların hansı növləri vardır ?

A) Statik həll olunan və statik həll olunmayan qurğular.

B) Həndəsi dəyişməz qurğular.

C) Həndəsi dəyişən qurğular.

D) Dafiəsiz qurğular.

E) Dafiəli qurğular.71. İnşaatda hansı qurğular işlədilir ?

A) Yalnız həndəsi dəyişməz qurğular.

B) Həndəsi dəyişən qurğular.

C) Statik həll olunan qurğular.

D) Statik həll olunmayan qurğular.

E) Ani dəyişən qurğular.Kataloq: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> tedrisuser -> files
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050408 marketinq akademik dərəcə: Bakalvr
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050405 SƏnayenin təŞKİLİ VƏ İdarə olunmasi akademik dərəcə: Bakalvr
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050649
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050607
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050622 – yerüSTÜ NƏQLİyyat vasiTƏLƏRİNİn müHƏNDİSLİYİ
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050638 – tikinti materiallari və MƏmulatlarinin texnologiyasi müHƏndisliyi
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050601-materialşÜnasliq müHƏndisliyi
files -> TƏDRİs plani ixtisas: 050634 – İnşaat mühəndisliyi
files -> Memarlığın əsasları” kafedrası “Dİzaynin əsaslari” Fənindən imtahan sualları

Yüklə 0,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə