1986 yili programinin uygulanmasi, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar I. UygulamaYüklə 222,55 Kb.
tarix07.08.2018
ölçüsü222,55 Kb.

1986 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR KARAR

I. UYGULAMA

Madde 1- Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1986 Yılı Programı ve eklerinde yer almış bulunan yatırımların, yeniden düzenlemelerin sektör programlarının, ekonomik ve sosyal politikaların ve bunlarla ilgili tedbirlerin uygulanması koordinasyonu ve izlenmesi, görevli Bakanlık ve Kuruluşların her kademesince programda belirtilen ilkelere uygun olarak zamanında ele alınır ve dikkatle yürütülür.

Uygulamada tutarlılığın sağlanabilmesi için öngörülen politikaların plan disiplini dışında bırakılmaması, plan ve'programda öngörülenden fark­lı amaçlarla bağımsız olarak kullanılmaması ilke olarak benimsenecektir.

Madde 2- Ekonomik ve sosyal yapının tutarlı bir şekilde gelişmesini yönlendirmek için temel sektörlere dair ana planlar ile bunlara dayalı uy­gulama plan ve projelerinin, ilgili kamu. kuruluşlarınca yapımı Devlet Plan­lama Teşkilatının koordinasyonu ve işbirliği ile sağlanacaktır.

Ana planlar dinamik bir muhtevada hazırlanacak ve uygulamadaki ge­lişmeler çerçevesinde revize edilecektir.

Madde 3- Kamu kuruluşları, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1986 Yılı Programında belirtilen hedefleri, politikaları ve öncelikleri esas alarak ve geliştirilecek sektör ana planları sonuçlarından yararlanarak proje düzeyinde, "Beş Yıllık Yatırım Programları" hazırlayacaklardır.

Programların hazırlanmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulacak­tır.


 1. Programlar etüd-proje işleri, yatırım projeleri iç ve dış finans­man ile tedbirler bölümlerinden meydana gelir

 2. Devam eden ve yeni işler ayrı gruplar halinde belirtilir. Yeni işler için hazırlanacak ön proje ve gerekli hallerde yapılabilirlik ra­porları yatırım cetvellerine eklenir-.

 1. Düzenlenen yatırım cetvellerinde; projelerin başlama bitiş yıl­ları, karakteristiği, maliyeti geçmiş dönem harcamaları, yıllara-göre ödenek ve kamulaştırma ihtiyaçları, işçilik giderleri, kullanıma hazır iç ve dış finansman kaynakları ayrı,ayrı yer alır. Sanayi projelerinde ana tesis ile yardımcı altyapı ve sosyal amaçlı tesislere ait ydtırınılar toplam içinde ayrı toplamlar olarak gösterilir.

 2. Hazırlanan cetvelin ilk yılı kuruluşun yıllık program teklifini teşkil eder. Sosyal maksatlı yatırımlarla hizmet sektörlerine ait bina ya­tırım tekliflerinde arsası temin edilemiyen yatırım projelerine;yer veril­mez.

 3. Etüd-Proje ile yatırımın başlama yılı arasında termin yönünden ilişki kurulur. Etüd-Proje çalışmaları tamamlandığında bekletilmeden Dev­let Planlama Teşkilâtı'na gönderilir. Yatırım Programında etüd-proje olarak yer alan konularda yatırıma başlanabilmesi için 15 nci madde hükümleri uygu­lanır.

Madde 4- 1987 Yılı Programı için proje bazında hazırlanacak "Beş Yıl­lık Yatırım Programları" ve ekleri ile bu konulardaki görüşler kuruluşidrın 1987 yılı bütçe tahminleri ile uyumlu bir çerçevede en geç 15 Temmuz 1986 tarihine kadar ilgili yatırımcı kuruluşlar ve Bakanlıklar tarafından Devlet Planlama Teşkilâtı'na gönderilecektir.

Madde 5- İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları ve bunların bağlı ortaklıkları ile Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, BAĞ-KUR, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, İller Bankası, İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmeleri 1987 Yılına ait konsolide yatırım finansman tablo­larını , belirlenen kabullere ve formlara uygun olarak en geç 15 Temmuz 1985 tarihine kadar 1985 yılı gerçekleşmelerini ihtiva eden konsolide yatırım ve finansman tabloları ise 15 Mayıs 1986 tarihine kadar Devlet Planlama Teş-kilâtı'na göndereceklerdir.

Başbakanlık Basımevi İşletme Müdürlüğü, Hazine ve Dışticaret Müste­
şarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, üniversiteler Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü,

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evle­ri Genel Müdürlüğü, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı. Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü,Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü Döner Sermayeleri ile üniversite ve Belediyelere ait gelir ve gider tabloları bilançoları ile yatırıma ayıracakları, kaynakları (gerçekleşme ve yıl içi revizyonları) en geç 15 Temmuz 1986 tarihine kadar Devlet Planlama Teşkilâtı'na gönderile­cektir.

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, ileride gelir ortak­lığı senedi uygulamasına dahil edilecek altyapı tesislerine Kamu Ortaklığı Fonu'ndan temin edilecek finansman miktarını en geç 15 Eylül 1986 tarihine kadar proje bazında Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına gönderecektir.

Madde 6- Birden fazla kuruluşça yürütülmesi gerekli önemli nitelikteki büyük projeler için Devlet Planlama Teşkilatı'nın koordinatörlüğünde ilgili kuruluşların işbirliği ile "Uygulama Programı" hazırlanacak ve bu programlarda ilgili kuruluşların görevleri, gerekli koordinasyon ihtiyacı ve iş programla­rının zamanlaması detaylı olarak gösterilecektir.

Madde 7- Programın başarı ile uygulanabilmesi bakımından kendilerine görev verilen bütün kamu kuruluşları her bir iş için ayrı bir çalışma progra­mı hazırlayacak ve bu programlara göre gerekli bütün çalışmaları eksiksiz olarak yapacaklardır. Bu konuda öncelik Devlet Planlama Teşkilatınca kabul edilen önemli projeler, dış kredi kullanan projeler ve özel izlemeye alın­ması gerekli görülen projelere verilecektir. Bu projeler Devlet Planlama Teş­kilatınca özel izlemeye tabi tutulacaktır.

Madde 8- Programda yer alan tedbirleri gerçekleştirmekle sorumlu kamu kuruluşları her tedbir için Devlet Planlama Teşkilatı'nca geliştirilmiş ör­neğe uygun "Tedbir Uygulama Programları" hazırlayacaklar ve kendileriyle ilgi­li görevleri ne şekilde ve hangi sürede yapacaklarını burada göstereceklerdir.

Madde 9- Kamu kuruluşları yeni bir teşkilatlanmaya giderken 1986 Yılı Programında yer alan ilke ve tedbirlere uyacaklar, bu tür düzenlemelerde Devlet Planlama Teşkilatı'nın uygun görüşünü alacaklardır.

Madde 10- Ekonomik, sosyal ve kültür politikaları ve tedbirleri ile ilgili kanun tasarıları, Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce görüş alınmak üzere ilgili Bakanlıklar ve Devlet Planlama Teşkilatı'na gönderilecektir.

5 —

Madde 11- Yatırını Programında bir proje numarası ile ödenekleri toplu ' olarak verilmiş çeşitli işleri ihtiva eden harcama konuları Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar ile İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluş­ları- 've bunların Bağlı Ortaklıkları ile Döner Sermayeli Kuruluşlar tarafından 31-Mart 1986 tarihine kadar Devlet Planlama Teşkilatı'nın görüşü al'inarak ku-ruTuşun bağl ı olduğu Bakanlığın onayı iledetaylı bir programa bağlanacak ve Devlet Planlama Teşkilatı ile Sayıştay Başkanlığı 'na (Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar) gönderilecektir. Proje tavanı değişmemek üzere, projenin alt ka­lemleri arasında aktarma yapmaya 15. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla kuruluşlar yetkflidir.

Madde 12- Yıllık Programda yer alan yatırım ödeneklerinim harcama ve finansman programlarında belirtilen zaman ve miktarlarda kuruluşlara intikali için gerekli tedbirler Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Devlet Yatırım Bankası'nca alınacaktır.

Bütçeden ve Devlet Yatırım Bankası'ndan yapılacak tahsisler aylık ola­
rak Devlet Planlama Teşkilatı'na bildirilecektir.

Madde 13- ödenekleri toplu halde verilen idame ve yenileme yatırımları ancak yatırım programında bu maksatla öngörülen ödenek içinde kalmak şartıy­la ve mevcut tesislerin idamesi için kullanılacaktır. Bu ödenekler hiçbir şekilde yeni sabit sermaye yatırımları için kullanılamaz. Yatırım Programında yer almamasına rağmen yıl içinde ortaya çıkan idame ve yenileme yatırımlarının yapılabilmesinde, bu yatırımların yapılmaması halinde teşebbüslerin verimli olarak çalışmalarını aksatacak mahiyette olması şartı aranacaktır.

Madde 14- 1986 Yılı Programının tam olarak uygulanması, yatırımların bütçeler ile programlarda değişiklik ve aktarma yapılmayacak şekilde ger­çekleştirilmesi ve sektörlerarası dengelerin bozulmaması temel ilkedir.

Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar'in dışındaki yatırımcı Kamu Kuru­luşları, iç ve dış borçlarını ödemeye öncelik verecekler ve hiçbir şekilde muaccel hale gelmiş borçlarını ödememe veya erteleme marifetiyle yatırım­ları için kaynak yaranma yoluna gitmiyeceklerdir.

".-'.'■ /v' ,"■■■' '

a) Bu Kararnamenin yayımından sonra yıl içinde yeni proje olarak prog­


rama alınması istenen projelerin programa alınmasında programın kabulündeki
usullere uyulur. . .

b)'1.985 Programında yer al ip bitcceğ'i düşüncesiyle 1986 Yılı Programına dahil edilmemiş olan'projelerden _75 milyon TL. '.ya kadar harcamayla tamamiaria-cak olanların progratna alınmasına yönelik talepler Devlet Plahlama.Teşkila-. tı'nca,;T,5 milyar TL;'ya kadar olanlar Yüksek. Planlama Kurulu'nca bu'miktarın üzerinde-ödenek ihtiyacı gösteren-projelerin programa ithali Yüksek Plânİama V Kurulu'nun görüşü alındıktan-sonra Bakanlar Kurulunca kanara bağlanır.

Bu nitelikteki projelerin finansmanı.kuruluşun- programında yer alan diğer projelerin ödeneklerinden 15. maddedebelirtilen esaslara göre yapılacak aktar­malarla sağlanacaktır.


 1. 1986 Yılı Yatırım Programında yer almayan herhangi bir proje için harcama yapılamaz. Proje ödenekleri başka amaçlar için kullanılamaz. Proje ödenekleri arasında aşağıda belirtilen esaslar dışında aktarma yapılamaz. Bu ilkeye ait tedbirler Maliye ve Gümrük Bakanl ığı'nca alınır.

 2. Yatırım harcamaları ile ilgili olarak Bütçe Kanununun bölümleri (Program) kesim (Alt Program), Madde (Faaliyet ve Proje) ve harcama kalem­leri arasında Kararnamenin 15, Maddesinde belirtilen nakdi li­mitler içerisinde kalınmak şartıyla proje bütünlüğünü değiştirecek nitelikte aktarma yapılmasından, ek veya olağanüstü ödenek verilmesiyle ilgili kanun tasarılarının hazırlanmasından, önce yatırımcı kuruluşlarca, Devlet Planlama Teşkilatının olumlu görüşü alındıktan sonra Maliye ve Gümrük Bakanlığına

başvurulur. Bu tür değişiklik taleplerinin proje ödenekleriyle ilişkisi kurulmadan Maliye ve Gümrük Bakanlığınca talep sonuçlandırılanız.

e) Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşların yıl içinde ortaya çıkan ge­ciktirilmeden yapılması mecburi olan büyük onarım niteliğindeki işlerden maliyeti 75 milyon liraya kadar olanlar için harcama yapılması, ilgili kuruluşların talebi ile Devlet Planlama Teşkilatı'nca karara bağlanır. Bü nitelikteki projelerin finansmanı; kuruluşun programında yeralan diğer pro- . jelerin ödeneklerinden 15. maddede belirtilen esaslara göre yapılacak aktar­malarla temin edilecektir.

Madde 15- 1986 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin yer, süre, karakteristik, proje maliyeti ve ödeneğinde mecburi olarak değişiklik yapıl-, ması halinde aşağıdaki hükümlere uyulur:

a) Yer değişikl ikleri, maliyeti 1,5 milyar Tİ. .ye kadar olan projeler­


de Yüksek-Planlama Kurulunca;. 1,5 milyar TL.'yi aşan projelerde. Yüksek Plan­
lama Kurul u'nun .görüşü" alındıktan sonra -Bakanlar Kurulunca", karara, bağlanır.

' .


b) Süre, maliyet, karakteristik'değişikl ikleri,. mal iyeti. 23 milyar

> .. '


TL.ye kadar olan projelerde Devlet Planlama.Teşkjlatı 'nca^ mal i.yeti 23 mil­
yar TL.yi aşan projelerde Yüksek Planlama Kurulu'rîca- karâra bağlanır.' Mali-
yeti 23-milyar TL.yi aşmakla-beraber 1986 yılında bitecek pfojelerde ödenek
değişikliği sebebiyle hasıl olacak maliyet revizyonları /-değişiklik miktarı
15 (c)'de belirtilen limiti aşmamak kaydıyla Devlet,,Planlama Teşkilatı'nca
karara bağlanır.


c) Proje-ödeneklerinde yıl içinde toplamJ6 milyar'TL.ye kadar olan

değişiklikler Devlet Planlama Teşkilatı'nca , bunun üzerindeki değişiklikler Yüksek Planlama Kurulu'nca karara bağlanır.


 1. Proje karakteristiği ve yerinde değişiklik yapılmaksızın maliyeti 900 milyon.TL.ye kadar olan projelerin maliyetlerinde meydana gelen % 30 .a kadar veya % 30'un üstünde olmakla birlikte % 60 kadar olan ve 50 milyon TL.yi geç­meyen değişikliklerle;'bu projelerden maliyeti 450 milyon.TL.yi geçmeyenler için program ödeneğinin % 3U'una kadar; 450 milyon TL.den fazla olanlar için program ödeneğinin % 20'sine kadar ödenek aktarmaları kuruluşlarca kendi bünyelerinde kabul edilen usullere uyularak ve önceden Devlet Planlama Teş­kilâtı 'na bilgi vermek suretiyle yapılır.

 2. Yatırımları Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca yürütülen genel ve katma bütçeli kuruluşların Programda yer alan projelerine ait süre, maliyet ve karakteristiklerinde yapılacak değişiklikler ile ödenek aktarması talep­leri proje sahibi kuruluşun da olumlu görüşü ile Bayındırlık ve İskân Bakanlı­ğı'nca Devlet Planlama Teşkilâtı'na gönderilir.

 3. Dış proje kredisi kullanımı sebebiyle hasıl oları kur farklarından doğan maliyet ve ödenek revizyonları, bu maddede saklı limitlere bakılmak­sızın Devlet Planlama Teşkilâtı'nca karara bağlanır. Dış proje kredisi kul­lanılmadığı halde ithalat sebebiyle hasıl olan kur farklarından doğan reviz­yonlarda ise bu madde hükümlerindeki limitlere uyulur.

— 8 —


g) Bütçe dışı fonlardan kısmen veya tamamen finanse edilecek kamu yatırımları için de bu madde hükümleri uygulanır.

h) Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlarda bütçe dışı finansman kaynakla­rının, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları ve Bunların Bağ! Ortaklıkları ile Döner Sermayeli İdarelerde dış finansman kaynaklarının kul­lanılması hususu Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca sonuçlandırılmadan Prog­ram ilkeleri ve yatırım projeleriyle ilişkilerinin kurulabilmesi amacıyla Dev­let Planlama teşkilatı'nın uygun görüşü alınacaktır.

Madde 16- Bir kuruluşa açılan dış kredilerin tamamının ilgili kuruluşça kullanamayacağı anlaşıldığında, bu kredilerin başka kuruluşların yatırım finansmanında kullanılması Devlet Planlama Teşkilâtı'nın görüşü alınarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca sağlanır.

Madde 17- İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları


ve Bağlı Ortaklıklarının iştirak talepleri ve iştirak paylarının devri
ile ilgili talepleri Devlet Planlama Teşkilatı ile Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı'nın görüşü alınarak 233 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin
27. maddesi uyarınca Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun onayına
sunulur.

Madde 18- Kamu Kuruluşlarının 1986 Program ve Bütçelerinde yer alma­yan ve yıl içinde ortaya çıkan bina alım taleplerinde Devlet Planlama Teşki­lâtı 'nın uygun görüşü alınır.

Madde 19- Mahalli idarelerin (11 ûzel idareleri ve Belediyeler) prog­ramlarının düzenlenmesinde ve değiştirilmesinde aşağıdaki hükümlere uyulur.

a) .11 özel İdareleri ve Belediyelerin programındaki değişiklikler,

bu idarelerin bütçe usulü ve programına göre yapılır. Ancak dış para harcar masını gerektiren yatırını projelerinin uygulanmaya konulabilmesi için Dev­let Planlama Teşkilâtı'ndan uygun görüş alınır.

b) Proje bazında 1 milyar TL.yi aşan belediye yatırım harcamaları için


proje şartı aranıp Devlet Planlama Teşkilâtı'nın olumlu görüşü ile harcama
yapılır.

9 — 1. Kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmede zorluk çe­ken mahalli idarelere karşılıksız mali yardımda bulunarak onları teşvik etmek ve desteklemek için genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından ayrılarak İçişleri Bakanlığı'nca "Mahalli İdareler Fon Yönetmeliği" ve "il özel İdare­leri Fon Yönetmeliği" ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca "Mahalli İdareler Fon Yönetmeliği" uyarınca bir yıl. içinde 100 milyon TL.den daha fazla pay alan yatırımlar Kalkınma Planı ve 1986 Yılı Programında yer alan ilke.pûlitika ve tedbirlere uygunluğunu sağlamak yönünden Devlet Planlama Teşkilâtı'nın olum­lu görüşü alındıktan sonra uygulamaya konulacaktır.

 2. 3030 sayılı "Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun" gereği, büyük şehirlerde altyapı koordinasyon merkezleri ile ilgili kamu kuruluşlarının ortaklaşa hazırlayacakları altyapı taslak programları, ilgili kuruluşların bütçe tekliflerinde yer alması kaydı ve ilave olarak koordinas­yonu sağlamak amacıyla, büyük şehir belediyeleri tarafından toplu olarak bilgi için Devlet Planlama Teşkilâtı'na gönderilecektir.

Madde 20- Kalkınmada öncelikli illerdeki tarım, imalât sanayii ve turizm projelerinin desteklenmesi amacıyla il özel idareleri, belediyeler iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların bağlı or­taklıkları Devlet Planlama Teşkilâtı bütçesinde yer alan fonlardan yararlana­rak müstakil olarak veya mahalli teşebbüslerle yapacağı ortaklıklara ait ta­leplerin değerlendirilmesinde;

a) Projelerin program hedefleri doğrultusunda, onları destekleyici ve


gerçekleşmelerine yardım edici nitelikte olması,


 1. Ekonomik, mali ve teknik yönlerden değerlendirmeye imkân verecek şekilde proje etüdlerinin yapılmış olması,

 2. Projenin yürütülmesine ve işletilmesine dair hukuki statünün belli olması,

 3. Kalkınmada birinci derecede öncelikli illerde yatırımın kredi ve özkaynak ihtiyacının en az % 20'sinin, ikinci derecede öncelikli illerde ise en az % 30'unun karşılanmış olması,

 1. Daha önce desteklenmiş projelerin yeniden destekienebilmesi için, yeni projelerin seçiminde aranan destekleme kriterlerinin mevcut olması veya yerine getirilmesi,

 2. Turizm sektörü projeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "Turizm Müessesesi Kuruluş Belgesi"nin alınmış olması esas alınacaktır.

11 özel idareleri, belediyeler, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların bağlı ortaklıkları birinci derecede kal­kınmada öncelikli illerdeki çok ortaklı anonim şirketlere sermayesinin en çok % 40'ı, ikinci derecede öncelikli illerde ise sermayesinin en çok % 30'u ora­nında söz konusu fonlardan sağlanacak imkânlarla ortak olacaklardır.

özel idare ve belediyelerin müstakil olarak uygulayacakları projelerde, proje tutarının en çok % 50'si bu fonlardan karşılanabilir. Ancak bu miktar 50 milyon TL.sı m geçemez.

Bu fonların kullanımında:

 1. Hemen üretime geçebilecek,

 2. Sabit sermaye yatırımı tamamlanmış .ancak işletme sermayesi yeter­sizliği sebebiyle faaliyetine devam edemiyen,

 3. Yarım kalmış,

 4. Döviz kazandırıcı ve/veya döviz tasarrufu sağlayan,

 5. Kamu finansman kuruluşlarının iştiraki olan projelere öncelik verilecektir.

Bu fonlardan yapılan tahsisler hiçbir şekilde maksadı dışında kullanıla­maz.

Madde 21- 1986 Yılı Program eki olan yatırım cetvellerinde yer alıp, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilâtlanma ve Destekleme Genel Müdür­lüğü 'ne ayrılan kaynaklardan yararlanarak kooperatiflerce yürütülen proje­lerin finansmanına (söz konusu kaynaklardan faiz sübvansiyonu yapılanlar ha­riç) yapılacak tahsisler aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.

— 11 —


 1. Kooperatiflere yapılacak tahsisler kredi şeklinde olacaktır. Kredi şeklinde yapılacak tahsisler kooperatiflerin uyguladıkları ve daha önce ya­tırım programında yer almış olan projeler için proje tutarının; kalkınmada öncelikli illerde en çok % 70'i, diğer illerde ise % 6û'ı oranında uygulanır. Yeni projeler için bu oranlar sırasıyla % 60 ve % 40 olacaktır.

 2. Kooperatifler ve onların üst birlikleri idari, mali ve hukuki yönden Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 1986 Yılı Programı'ndaki ilke ve politikalara mevcut kanun, tüzük, yönetmelik ve ana sözleşmelerine uyma­dıkları takdirde devlet kaynaklarından yararlanamazlar. Bu gibi halleri tes-bit edilenlere yapılan tahsisler geri alınır.

Tahsis almış kooperatifler bu tahsisle ilgili tesislerini kooperatif veya üst birlikleri dışında, başka gerçek tüzel kişilere sattığı veya dev­rettiği takdirde yapılan tahsislerin tamamı derhal geri alınarak, Tarım O'rman ve Köyişieri Bakanlığı 'nın ilgili fonuna devredilir.

c) İşletme safhasında geçmiş veya geçmek üzere olan projeler için, yıl­lık programla verilen kaynakların en fazla % 5 0's i işletme kredisi olarak kullanılabilir. Ancak bu miktar, projede gösterilen işletme sermayesi ihtiya­cının % 50'sini geçemez. Bu nisbet kalkınmada öncelikli yörelerde % 70'e kadar uygulanır.

d) Kullandırılacak kredilerin faizleri, aranılacak teminatlar, kullan­dırma ve denetleme şartlarının tesbiti ile tahsislerin kullandırılmasına ait diğer esaslar; yeniden tesbiti gerektiği hallerde Maliye ve Gümrük, Tarım Orman ve Köyişieri Bakanlıklarınca yapılacak hazırlık çalışmaları sonucunda Dev­let Planlama Teşkilâtı'nın olumlu görüşü alınarak yürürlüğe konur.

e) Tarım Ormansve Köyişieri Bakanlığı "Orman Köyleri Kalkındırma Fonu Yönet­meliği" uyarınca orman köylerinin kurdukları kooperatiflerin yatırım projeleri, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 1986 Yılı Programında yer alan ilke, poli­tika ve tedbirlere uygunluğu yönünden Devlet Planlama Teşkilâtı'mn olumlu gö­rüşü alındıktan sonra uygulamaya konulur.

Madde 22- Desteklemeye tabi ürünler arasında ürün paternini yönlendirmek, üretim ve tüketim dengesini sağlamak, ihracat imkânlarını artırmak amacı ile gözönünde tutulması gereken fiyat pariteleri ve yönlendirme politikalarının esas­ları Para Kredi Kurulu'nca bir bütünlük içinde tesbit ediljr.

II. KOORDİNASYON VE İZLEME

Madde 23- Merkezi düzeydeki koordinasyon hizmetleri ile bölge ve il ^^ düzeyindeki koordinasyon hizmetlerinde 1986 Yılı Programında yer alan.,ted-birlere uyulacaktır.

Kuruluşlar kendi aralarında işbirliği vekoordinasyon sağlayamadık­larında veya program uygulamalarında etkinliği artırma açısından gerekli görülen hallerde koordinasyon Devlet Planlama Teşkilâtı'nca temin edilecektir.

Kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin etkili olabilmesi için bu işle görevli birim ve temsilcilere gerekli yetkiler devredilerek prob­lemlerin imkânlar ölçüsünde uygulamadan sorumlu kademeler seviyesinde halledil­mesine çalışılacaktır.

Madde 24- 1986 Yılı Programının gerçekleşmesi yönünden önemli olan ve/ veya çeşitli kuruluşlarca birlikte yürütülmesi gereken projelerin merkezi hükü­met ve bölge kademesindeki koordinasyonu Devlet Planlama Teşkilâtı'nca .yürütü­lür. Sözkonusu projelerin seçimi bu teşkilâtça yapılır.

Devlet Planlama Teşkilâtı, gerektiğinde, projenin yürütülmesinde ağırlığı bulunan merkezi kuruluşlardan veya bölge kuruluşlarından birine koordinasyon gö­revi verebilir. Bu kuruluş, verilen görevin yerine getirilmesinde Devlet Plan­lama Teşkilatı'na karşı sorumludur.

Madde 25- Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler doğrudan veya ildeki birimleri vasıtasıyla;- 1986 Yılı Yatırım Programına ekli cetvellerde yer alan projeleri ve
bu projeler için hazırlayacakları çalışma programlarını,

- Her bir proje için mahalline gönderilen ödenek miktarlarını.


Hizmetin ilgili bulunduğu il valilerine zamanında bildireceklerdir.

13 —

Valiler; illeri dahilinde yer alan projelere dair ödeneklerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılması ve uygulamanın izlenmesi maksadıyla gerekli hallerde kuruluşlar arasında yardımlaşma ve koordinasyon sağlar.

Valiler; yatırımların uygulama durumlarını, müessiriyetin arttırılmasına ve karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine yönelik görüşleri ile birlikte, üçer aylık raporlar halinde ilgili bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilâtı'na bildireceklerdir.

Madde 26- Bölge ve îl Koordinasyon Kurulları; 1986 Yılı Programında yer alan ilke, politika ve tedbirler çerçevesinde kamu kuruluşlarının il ölçeğinde yürütülen projelerinin Program ilkelerine uygun şekilde ve belirtilen süre için de gerçekleştirilmesi, üretim tesislerinin tam kapasitede verimli bir şekilde işletilebilmesi için gerekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ve Program uygulamasının il düzeyinde takibinde Valilere yardımcı olacaklardır. Bu amaçla îl Koordinasyon Kurulları Ocak, Mayıs ve Ekim aylarında toplanır. Devlet Plan­lama Teşkilâtı, îl Koordinasyon Kurulları toplantılarına gerektiğinde katılarak koordinasyon sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Madde 27- Karar merkezleri ile uygulayıcılar arasında önceden bilimsel nitelikte derlenmiş verilere dayalı direktif ve bilgi akımının hızlandırılmasına mevcut verilerin güvenilirliğinin arttırılmasına kuruluşların kendi içlerinde, üst kademelerin alt kademelerdeki uygulamayı takip edip değerlendirmesine imkân verecek şekilde bir "Yönetim Bilgi Sistemi" kurulması bütün kamu idaresince esas alınacaktır.

Madde 28- Kuruluşların yatırım ve işletme faaliyetleri belirli zamanlarda ve­rilecek raporlarla takip edilecektir. Bu raporlar kuruluşların uygulayıcı ve işlet­meci birimleri tarafından hazırlanarak üst kademeler yoluyla araştırma, planlama ve koordinasyon birimlerine aktarılla^akt;irA,,Çap9rlar,/b^birJmîer..tarâ.fından.-.deı-.; ğerlendirilecektir. Kuruluşun tamamı için Devlet Planlama Teşkilâtı'nca geliştiri­lecek örneklere uygun olarak düzenlenecek raporlar, belirlenen zaman aralıkları ve süresi içinde Devlet planlama Teşkilâtı'na gönderilecektir. İZLEME RAPORLARI

a) Yatırım Uygulama Raporu: Yatırımcı kamu kuruluşlarının yatırım proje­


lerinin kuruluş, sektör ve proje bazında uygulaması yatırım uygulama raporları
ile izlenir. Yatırım uygulama raporlarında her yatırım projesinin, uygulama yılı
başından dönem sonuna kadar ve dönem içinde harcama ve gerçekleşme durumları ve
bunların finansman ayr-ıntısı (genel bütçe, fon, kendi döner sermayesi ve/veya
dış krediden hangilerinin kullanıldığı) belirtilir.

Yatırım Uygulama Raporları :

1 Ocak - 31 Mart

1 Nisan - 30 Haziran

1 Temmuz - 30 Eylül

1 Ekim - 31 Aralık

dönemlerini kapsayacak şekilde hazırlanır ve Devlet Planlama Teşkilâtı'na dönem sonlarını takip eden en geç 30 gün içinde, 1 Ekim - 31 Aralık dönem raporları ise en geç 45 gün içinde gönderilir.


 1. önemli Proje Raporu : Devlet Planlama Teşkilâtı'nca seçimi yapıla­cak önemli projelere ait izleme raporları, geliştirilmiş forma uygun olarak yatırımcı kuruluşlarca hazırlanarak (a) da belirtilen dönemler itibariyle dönem sonunu izleyen 30 gün içinde Devlet Planlama Teşkilâtı'na gönderilecek­tir.

 2. Tedbir Uygulama Programı: İcra Planının yayımlanmasını takip eden 15 gün'içerisinde ilgili kuruluşlarca izlenebilir detayda hazırlanarak Devlet Plan­lama Teşkilâtı'na gönderilecektir

 3. Tedbir izleme Raporu: Tedbir Uygulama Programlarına göre değerlendir­meye imkân verecek detayda düzenlenecek Tedbir izleme Raporları bütün kuruluş­larca (a) da belirtilen dönemler itibariyle donem sonucunu izleyen 15 gün içinde Devlet Planlama Teşkilâtı'na gönderilecektir.

 4. Dış Kredi izleme Raporu ^Yatırımlarında dış kredi veya diğer dış finansman kaynakları kullanan kuruluşlar kredi ve dış finansman kullanım du­rumlarını ve sorunlarını aylık bilgiler halinde, iki aylık dönemler itibariyle

15 —

belirlenen formlara uygun tarzda hazırlayarak donemi takip eden 15 qün içinde Devlet Planlama Teşkilâtı'na göndereceklerdir. Genel ve katma bütçeli kuruluş­lar bu formları ayrıca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına da göndereceklerdir. 1. Finansman Gerçekleşme Raporu : iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bağlı ortaklıkları nakit akım durumlarım, finansman ihtiyaçlarını, kredi ihtiyaç ve kullanım durumlarım, borç-alacak durumlarını her ay en geç bir ay içinde; bilançolarını ise altı ayda bir Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ilgili bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilâtı'r.a , dönem sonunu takip eden bir ay içinde göndereceklerdir. Finansman raporlarında- ya­tırım harcamaları ödeneği 750 milyon TL. veya daha büyük olan projeler için tek tek, diğerleri için ise sektör bazında toplam olarak verilir.

 2. işletme Gerçekleşme Raporu: Kamu ve özel kesim işletmelerinin mal ve hizmet üretim gerçekleşmeleri ile kapasite kullanımları aylık raporlarla izlenir. Kamu kuruluşlarının satış, dış ticaret, stok ve istihdam kurumları

da bu raporlarda belirtilir. Kuruluşlar Devlet Planlama Teşkilâtınca hazırlanacak örneklere uygun olarak düzenleyecekleri raporları ilgili ay sonunu takip eden en geç 15 gün içinde mezkûr teşkilata göndereceklerdir.

h) Besi Projesi tzleme Raporu: Besiciliğin yaygınlaştırılması ve geliş­


tirilmesi amacıyla Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Et ve Balık Kurumu Genel
Müdürlüğü arasındaki sözleşmeli besicilik uygulamasının müessir bir şekilde sür­
dürülmesi esastır. Uygulamayı izlemek, değerlendirmek, kredi ihtiyaçlarının
amaca dönük sürdürülmesini sağlamak, mali ve idari mükellefiyetlerin zamanında
karşılıklı olarak yerine getirilmesini temin etmek amacıyla her iki kuruluş tara­
fından' Devlet Planlama Teşkilatı'na aylık raporlar en geç 15 gün içinde gönderi­
lecektir. Bu konudaki koordinasyon bu Teşkilât tarafından yapılacaktır.
" ' '

i) Fonlarla ilgili Raporlar :

Devlet adına destekleme alımında bulunmakla görevlendirilen kooperatif biriik-leri' ile iktisadi devlet teşekkülleri,; kamu iktisadi kuruluşları ve bağlı ortaklıkları bu alımlarla ilgili bilgileri DevletPlanlama Teşkilâtı'nca hazırla-nacak formlara uygun olarak her ay.bu Teşkilat'a.Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar-. 1ıgV ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na göndereceklerdir.

T.C. Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası destekleme kredisi kullanımları ile ilgili bilgileri her ayJ.C. Merkez Bankası ise Destekleme Fiyat İstikrar Fonu ile ilgili bilgileri yukarıda belirtilen kuruluşlara göndereceklerdir.

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan!ığı 'mn kamu kuruluşlarına sağladığı finansman imkânlarını, hazırlanacak formlara uygun olarak Devlet Plan­lama Teşkilâtı ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na her ayı takip eden 15 gün içinde göndereceklerdir.

Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu ve 20 Sayılı Fon'a ait bilgiler ilgili kuruluşça, bünyesinde açılan ve açılacak olan diğer fon hesapları ile ilgili , bilgiler T.C. Merkez Bankası'nca her ay sonunda Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na gönderilecektir.

j) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bağlı ortaklıkları, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatları ve ana girdi maliyet­lerinde meydana gelecek önemli değişiklikleri, programına göre artacak gelir ve gider bilgilerini, değişikliği takip eden 15 gün içinde Devlet Planlama Teşkilâtı i.le Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bildireceklerdir.

Madde 29- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, normal denetim görevini yaparken ilgili kuruluşların program uygulamasını da denetim içine alacaktır. Başbakanlığa gönderilen denetleme raporlarının program uygulamasıyla ilgili kısımları Devlet Planlama Teşkilâtı'na gönderilecektir.

Madde 30- Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, iktisadi devlet teşekkül­leri, kamu iktisadi kuruluşları ve bağlı ortaklıkları ile döner sermayeli kuru­luşların 31/12/1985 tarihine kadar yapılmış olan program değişikliği teklifle­ri hakkında 84/8630 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesindeki ilgili hükümler uygu-' larnr.

Madde 31- Bu Karar 1/1/1986 tarihinde yürürlüğe girer.

17 —

karar Sayısı: 85/10011

14/10/3,985* tarihlice 85/9948 sayılı "Kararnameye ek.
Ekli «Yatırımların ve Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Teşviki ve Yönlendiril-

mesine Ait Esaslar» in yürürlüğü konulması;° Yüksek Plânlama Kuruİu'nun 21/10/1985 tarihli ve 76 sayılı raporu üzerine, 8/6/1984 tarihli ye 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göne, Bakanlar * kurulunca- 27/10/1985 tarihinde kararlaştırılmıştır,,T. ÖZAL Başbakan

I. K. ERDEM " Devlet Bak. - Başbakan Yrd.

A. TENEKECİ " Devlet Bakanı

2. YAVUZTÜRK ' MUİT Savunma Bakanı

K. OKSAY Devlet Bakanı

M? V. DİNÇERLER Devlet Bakanı V.

' Y. AKBULUT0, İçişleri Bakanı

A. M. YILMAZ Devlet Bakanı

Af KARAEVLİ Devlet- Bakanı

V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı

Kenan EVREN

Cumhurbaşkanı

M. V. DlNÇERLER Devlet Bakanı .

M. N, ELDEM Adalet Bakanı

. a.1 k/alptemoçIn

Maliye ve Gümrük Bakanı
M. EMİROĞLU '.

»

MUİT Eğitini Gençlik ye Spor Bakanı

. v/atâsoy .c, Ulaştırma Bakanı

H. C/ARAL . 8anayl ye Ticaret-Bakanı

■ S. N. TÜREL

Bayındırlık ve İskân Bsksnı V. a - •'.

H. H. DOĞAN .

Tanm Orman ve Köyişlerl Bakanı

o

■' '- /S. N.o TÜREL

Enerji ve Tabiî-Kaynaklar Bakanı

M? AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

• ' M. KALEMLİ . Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

m. m.;taşçioğlu

Kültür ve Turizm Bakanı1986 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair
Bakanlar Kurulu Kararının Yatırımların ve Döviz .Kazandırıcı
Hizmetlerin Teşviki ve Yönlendirilmesine Ait, Esaslar

Madde 1 — DPT tarafından teşvik belgesine bağlanabilecek yatırım projeleri toplam yatırım tutarı Kalkınmada'öncelikli Yörelerde 50 milyon TL. ve diğer yö­relerde 120' milyon TL'nın üzerinde olan projelerdir1.

' Madde 2 — Program * Kararnamesi ekinde bulunan teşvik edilmeyen üretim • ve yatırım konulan haricindeki bütün yatırımlar bu *E!saslar çerçevesinde, incelenerek gerekli görülen .teşvik tedbirlerinden yararlandırılabilir. Kalkınmada öncelikli Yöre-. ferdeki her türlü yatırımlar teşvik tedbirlerinden yararlandırılabilir.

Teşvik .tedbirlerinden yararlanabilecek toplam- sabit yatırım tutarı 1 milyar


TL., altında bulunan Üretim ve yatırım konulan iğin. yatırımcı, usulüne uygun doldur­
duğu «Teşvjk- Formu*; toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar. TL,'nın üzerindeki üre­
tim ve yatırım konuları için ise »yatırımcının fizibilite'etüdü ile birlikte DFFna
müracaatı gerekir.

Bu' müracaatlardan uygun görülenler teşvik 4>elgesihe bağlanır.

Teşvik tedbirlerinden yararlanabilmek için DPT'na dilekçe ile yapılacak mü­racaata ayrıca Merkez Bankası nezdindeki «İhracatı Teşvik Fonu»na yatırılan toplam yatırım tutarının % 01'i oranındaki teminata alt- makbuz ilave edilir.

Bu. teminat miktarı 10 milyon TL.İyi geçemez. Ayrıca her türlü değer artış­larında da, artan kısma isabet eden miktarda ilave teminat alınır. .Madde 15 — Kalkmmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda 19/7/1984
tarihli 84/8306 sayılı Kararname ile bu cKararnameye ek 11/12/1984 tarihli 84/8857
sayıh Kararname hükümleri uygulanır.

Madde 16 — DPT kullanılmış, yenileştirilmiş veya" Standard dışı yatırım mal-


larının ithaühe proje "bazında .müsaade edebilir.',

Madde- 17 — Teşvik' belgesine bağlanmış olan bir yatırımı gerçekleştirmek


üzere kurulacak anonim şirkete yurt dışında, çalışanlar ortaklık paylarım bu yatı- '
nm" için ithal edilecek makiha ve teçhizat bedellerini aym sermaye olarak vaz'e-
dilmesi suretiyle ödeyebilirler. ' .

Madde 18 — 1985 Yılı Program Kararnamesine göre teşvik belgesine bağla­narak teşvik tedbirlerinden yararlanan yatırımcılar, bu Esaslarui lehlerine olan' hükümlerinden, DPT'nin belirleyeceği esaslar çerçevesinde .yarârlanabilriiek için . 1986 yılı program dönemi sonuna kadar müracaat ederler. (Madde 6 hariç)" "

Madde 19 — Teşvik belgesinde belirtilen hususların »gereği gibi-.yerine "geti­
rilmemesi halinde ..DPT, teşvik araçlarını kısmen 'veya tamamen kaldırarak yarar­
lanılan teşviklerjn^geri alınmasını sağlayabilir.

Madde 20 - Teşvik'belgesine istinaden gümrük muafiyetinden istifade edi-.lerek ithal edilen yatırım mâllarının D'PT'nin uygun görüşü alınmadan 10 yıl süreyle ahara devir, temlik,.satışımı! yapılmalsi yasaktır. Bu hükme'.aykırı, davranan­lardan gümrük vergi, ve resimleri kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. .

Madde 21'— Teşvik belgesi çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlardan gemiler-
ile yatırım malı makina ve teçhizatın ihracı yeya yurt içinde satışına Devlet Plan*
lama Teşkilatı Müsteşarlığınca-müsaade edilebilir. Şu durumda, yurt içindeki.sa­
tıştan yararlandırılmış teşvikler geri. alınmaz* kredi bofcu satm alana devredilir,
îthal edilen-geminin veya yatırım'mali teçhizatın-' ihracı halinde ise,kredi borcu- -
tasfiye edilir, yatırım indiriminin geri kalan bölümü .uygulanmaz. Yurt içinde inşa
edilip bir'yaşım doldurmadan ihraç'edilen gemilerin kredi borcu alici ye satıcı ara­
sında, yapılacak ödeme planı çerçevesihd.e tasfiye- edilir.

Madde 22 — DPT-ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı-yatırımlarda mali ve tek--


nik şartlara uyulup uyulmadığını denetlemeye ve denetim sonuçlarına, göre gerekli
tedbirleri almaya ve müeyyideleri uygulamaya yetkilidir.

Madde 23'— DPT bu Esasların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespite


ve teşvik edilmeyen üretim ve yatırım konuları listesinde gereken değişikliği yap­
maya yetkilidir.

Madde 24 — Yabancı-Sermaye ile ilgili yatırım müracaatları Yabancı Sermaye

Başkanlığınca, "diğer yatırımlar isfc Teşvik Uygulama Başkanlığınca değerlendirilerek teşvik araçlarından yararlandırılabilir.

Madde 25 — Bu Program ve bundan önceki program Kararnamesi ye tebliğ-.

ler-çerçevesinde, kalkınmada öncelikli yörelerdeki yatırımlar için öngörülen teşvik

tedbirlerinin uygulanmasına,- yatırımların -tamamlanmasına ve' bunlarla ilgili yatirım ve

işletme kredilerinin vadelerinde tasfiyesine kadar devam olunur.
.Madde 26'—12/10/1984 tarihli ve 84/8630 sayıh Kararnamenin ,eki «1985 Yılı

Programının. Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu


Kararının Yatırımların İhracatın ve Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Teşviki ve Yön­
lendirilmesine Ait Hükümleri» yürürlükten, kaldırılmıştır. .

Madde 27 — Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 28 — Bu Esasları Başbakanlık yürütür.

'V

21 —

TEŞVİK EDİLMEYEN ÜRETİM VE YATIRIM KONULARI (Kalkınmada Öncelikli Yöreler Hariç)

TARIM HAYVANCILIK

l. Çift tırnaklı geviş getirmeyen hayvancılık yatırımları,

İMALAT


GIDA-IÇKİ

 1. 2500 ton/yıl süt işleme kapasitesinin altındaki pastörize süt ve süt mamul­leri üretimi,

 1. Un üretimi tesisleri,

 2. Yem üretim tesisleri. (Besicilik, et ve süt sanayileri ile entegrasyon hariç),

 3. Meyve, suyu ve konsantresi tesisleri,

5.. Komple yeni balık unu ve yağı tesisleri.

İMALAT


Dokuma ve Giyim

1. Makina halısı üretimi.

Orman Ürünleri

1. Yonga levha üretimi.

Lastik

1. Komple yeni tekerlek lastiği yatıranı.Kimya

 1. Sodyum bikromat, sodyum sülfür üretimi,

 2. Karbondioksit gazı üretimi (Tabii kaynaklardan gaz ve kurubuz üretimi hariç),

 3. 300.000 ton/yıl'ın altındaki kapasitede etilen üreten veya ara ürün poli-merizasyonla son ürüne kadar gidebilen petrokimya yatırımı,

 4. Mevcut teknoloji ile 450 ton/gün azot veya tioo ton/gün kapasitenin altın­daki fosfatlı gübre yatırımları,

5. 1000 ton/gün kapasitenin altındaki amonyak yatırımları,
Demir Çelik

 1. Telçekme ve çivi tesisleri,

 2. Galvanizleme yatırımı,

 3. Haddehane yatırımı, (400.000 ton/yıl ve yukarı kapasitedeki kontinü uzun ile yassı ürüne yönelik haddehaneler hariç),

 4. 2000 m3 yüksek fırın kapasitesinin altındaki Demir Çelik entegre yatırım­ları,

 5. Üç vardiyada 400.000 ton/yıl'ın altındaki kapasitelerdeki sünger demir te­sisleri,

 6. Yılda 500.000 ton/yıl kapasitenin altındaki uzun ürüne yöneük sıvı çelik üretecek ve kontinü haddeleyecek ark ocaklı entegrecelik üretim yeni yatırımları,

 7. Yılda tek vardiyada 2000 ton/yıl 'm altındaki çelik, sfero döküm parça üre­ten tesislerle, yılda tek vardiyada 3500 ton/yıl'ın altındaki temper, beyaz ve kır de­mir döküm parça üreten tesisler,

8. Dikişli boru yatırımları.
Demir Dışı Metaller

1, Alümiriyum extruzyon ürünleri,

2. 800 ton/yıl kapasitenin altındaki metal ve alaşımları üreten döküm tesisleri.

Taşıt Araçları

İ. Otomobil üretimi,

2. Traktör üretimi, 1. Çift vardiyada 15.000 adet/yıl kapasitenin altındaki kamyon, kamyonet ve minibüs üretimi,

 1. Çift vardiyada 2000 adet/yıl kapasitenin altındaki otobüs üretimi.

Madeni Eşya

 1. Vasıfsız çelikten bağlantı elemanları,

 2. 20.000 ton/yıl kapasitenin altındaki çelik konstrüksiyon üretinju,

 3. 5.000 ton/yıl kapasitenin altındaki çelik hasır üretimi, Pişmiş Kilden ve Çimentodan Gereçler
 1. 30.000 ton/yıl kapasitenin altmdaki toz kireç üretimi,

 2. 10.000 ton/yıl kapasitenin altmdaki alçı üretimi,

 3. 200'konut/yıl kapasiteniru altmdaki prefabrik yapı elemanı ve yapı üretimi,

HİZMETLER maştırma

1. Gemi ithali 1. 5.000 Gros ton veya 7.500 DWT altmdaki gemiler,

 1. 499 Gros tonun altmdaki özel maksatlı ve özel yapılı gemiler (Balıkçı fab­rika gemileri, soğuk hava ve friforifik tertibatlı gemiler, kimyevi madde gemileri v.b.)

 2. Kuru yük gemileri ile özel maksatlı ve özel yapılı gemilerde 9. tankerlerde 5 yaşından büyük olanlar,

NOT: % 90 dış kredi ile satın alınacak ve bedeli kazanacağı döviz cinsinden navlun geliri ile ödenecek gemilerin ithalinde;

 1. 5.000 Gros ton veya 7.500 DWT altındaki gemiler ile 499 Gros tonun altm­daki özel maksatlı ve özel yapık gemiler,

 2. özel maksatlı ve özel yapık gemiler ile kuru yük gemilerinde 12, tanker­lerde 8 yaşından büyük olanlar.

2. Tersane (Gemi İnşa ve Onarım Tesisleri)

 1. 4.000 ton/yıl çeUk işleme kapasitesinin altmdaki gemi inşa ve onarım tesis­leri.

 2. 5.400 ton/yıl çelik işleme kapasitesinin altmdaki gemi inşa ve onarım te­lisleri,

 3. Toplam 80.000 DWT/Yıl kapasitesinin altmdaki onarım ve tesisleri ile yüzer havuzlar.

Not: Römorkör, bakkçı gemisi, araştırma gemisi, tedarik gemisi, turistik gemi
ve benzeri hizmet gemisi ve özel maksatlı deniz hizmet araçlarının inşaatını yapa­
cak gemi inşa tesisleri ile Tuzla tersane alanına kurulacak gemi tersaneleri için yu­
karıdaki kısıtlamalar aranmaz.

 1. 10 Birimden az çekici ve treyler yatırımları,

 2. Ulaşım vasıtası yatırımları (.Dış Turizme yönelik ve 500.000 $ döviz getir­meye taahhüt eden seyahat acenteleri ve Belediyeler için otobüs yatırımları hariç).

Turizm

 1. 100 yataktan daha az kapasitede konaklama tesisleri,

 2. Toplam 45 yatak kapasitesinin altmdaki yat yatırımları,

Not: Mevcut tesislerle ilgili tevsi modernizasyon ve kakte düzeltme yatırım­ları bu listede yer alsa dahi, proje bazında incelenerek teşvik edilebilir.

Yüklə 222,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə