Abdullah b


ABDULLAH b. SELAME (bk. ABDULLAH b. EBÛ HADRED). ABDULLAH b. SUÛDYüklə 1,55 Mb.
səhifə28/68
tarix31.12.2018
ölçüsü1,55 Mb.
#88590
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   68

ABDULLAH b. SELAME


(bk. ABDULLAH b. EBÛ HADRED).

ABDULLAH b. SUÛD

(ö. 1818) Necid'de hüküm süren Suudî ailesine mensup Vehhâbî emîri. Babası Suûd b. Abdülazîz'in ölümü üzerine 1814'te Suûdîler'in başına geç­ti. Kardeşiyle olan anlaşmazlığını hallet­tikten sonra. Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın Hicaz bölgesinde asayişi sağla­mak için gönderdiği kuvvetlerle müca­dele etti. Mehmed Ali Paşa'nın oğlu To­sun Paşa'nın Necid harekâtı sırasında onunla mütareke yaptı; ancak sulh mü­zakereleri bir netice vermedi. 1816'da ölen Tosun Paşa'nın yerine kardeşi İb­rahim Paşa'nın Arabistan'a gelmesiyle mücadele şiddetlendi. Abdullah, 2 Ma­yıs 1817de İbrahim Paşa kuvvetlerine mağlûp oldu ve Vehhâbîler'in merkezi olan Deriyye'ye çekildi. İbrahim Paşa şehri kuşattı; beş aylık bir muhasara­dan sonra 6 Eylülde burayı ele geçire­rek iç kaledeki bir kasra sığınmış bulu­nan Abdullah'ı dört oğlu ve bazı yakın­ları ile birlikte yakaladı. Önce Medine'ye, sonra da Mısır'a götürülen Abdullah. kâtibi ve hazinedarı ile birlikte deniz yoluyla İstanbul'a gönderildi. 14 Aralık 1818'de. Haliç'te Defterdar İskelesi­ne çıkarıldıktan sonra halka teşhir edi­lerek Divanyolu ile Babıâli'ye getirildi ve Bostancıbaşı nezaretinde hapsedil­di. Haremeyn-i Şerifeyn'den gaspedilen malların tesbiti için üç gün kadar burada sorguya çekildi; ardından da idam edildi. 243BİBLİYOGRAFYA1- Cebertî, Acâ'ibü'l-âşâr, Beyrut, ts. (Dârü'l-Fâris). III, 591, 595-596, 600.

2- Şânîzâde. Târih, İstanbul 1290.

3- İstanbul 1291.

4- Eyüb Sabrî. Târth-i Veli-hâbiyân, İstanbul 1296.

5- Cevdet Pa­şa. Târih, İstanbul 1309.

6- Ziriklî, et-A'lâm, Kahire 1373-78/1954-59.

7- R. Hariman. “Die Wahhabiten”, ZDMG, 78 (1924-25).

8- J. H. Mordtmann. “İbn Saûd”, İA. V/2.

9- G. Rentz. “al-Dir'iyya”, El2 (İng.) II, 320-322. 244

ABDULLAH b. SÜHEYL

Ebû Süheyl Abdullah b. Süheyl b. Amr el-Âmirî (ö. 12/633) Sahâbî. Meşhur Ebû Cendel'in ağabeyidir. Müslüman olduktan sonra İkinci Habe­şistan Hicreti'ne katıldı. Habeşistan dö­nüşü, babası Süheyl'in dininden dönme­si İçin baskı yapması üzerine İslâmiyet'­ten dönmüş gibi davrandı. Bedir Savaşı'na müşriklerin tarafında babasıyla birlikte katıldı, fakat savaş başlamadan önce bir fırsatını bularak müslümanların safına geçti.

Bedir'den itibaren Hz. Peygamber'le birlikte bütün savaşlara katildi; Hudeybiye Antlaşması şahitlerinden oldu. Mekke fethinde babası için Hz. Peygamber'den eman aldı, böylece onun müslüman olmasına vesile oldu. Yemâme'de yalancı peygamber Müseylime ile ya­pılan savaşta otuz sekiz yaşında iken şehid oldu. 245

Bibliyografya1- İbn İshâk. es-Sîre (nşr Muhammed Hamîdullah). Rabat 1967-Konya 1401/1981.

2- Vâkıdî. KitâöüV-Meğâzi (nşr. M lones), London 1965-66-Beyrut, ts. (Alemü'l-Kutüb), I, 106-107, 341.

3- İbn Hişâm, es-Sîre (nşr Mus­tafa es-Sekkâ v dğr ), Kahire 1375/1955.

4- İbn Sa'd, et-Tabakâtü'l-kübrâ Inşr İhsan Abbasi, Beyrut 1388/1968.

5- İbnü'l-Esîr. Üsdü'lğâbe (nşr Muhammed ibrahim el-Bennâ v dğr), Kahire 1390-93/1970-73.

6- Zehebî. A'lâmun-nübelâ', I, 193-194.

7- İbn Hacer. etkâbe, Kahire 1328, II, 322-323. 246

ABDULLAH b. SÜLEYMAN


(bk. İBN EBÛ DAVUD).

ABDULLAH b. SÜVEB


(bk. EBÛ MÜSLİM el HAVlANİ).

ABDULLAH b. ŞEDDAD

Ebü'l Velîd Abdullah b. Şeddâd b. Usâme b. Amr el-Hâdî (ö. 82/701) Hz. Peygamber zamanında doğan muhaddis tabiî. Eski Arap toplumunda âdet oldu­ğu üzere, yolcu ve misafirlerin ışığı görüp evine konuk olmalarını temin et­mek maksadıyla geceleri ateş yaktığı için el-Hâdî ismi verilen büyük dedesi Amr'a izafetle İbnü'1-Hâdî diye de meş­hurdur. Annesi Sülmâ bint Umeys olup Hz. Hamza'nın hanımı iken onun şehid edilmesinden sonra Şeddâd ile evlen­miştir. Babası Şeddâd. Hz. Ömer. Ali, Muâz b. Cebel, İbn Mes'ûd. Esma bint Umeys, Âişe, Ümmü Seleme ve diğer bazı sahâbîlerden hadis rivayet etmiş, kendisinden de Ebû İshak eş-Şeybânî, Abdullah b. Şübrüme ve Hakem b. Utey-be gibi kişiler rivayette bulunmuşlardır. Güvenilir bir muhaddis olup rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer almıştır.

Boynunun vurulması pahasına da ol­sa minbere çıkıp sabahtan öğleye kadar Hz. Ali'nin faziletlerini anlatmak istedi­ğini belirtecek derecede Ali taraftan ol­duğu rivayet edilen Abdullah, İbnü'l-Eş'as'ın yanında Haccâc ile savaşırken Düceyl nehrinde boğularak ölmüştür. 247

Bibliyografya1- İbn Sa'd, et-Tabakâtü'l-kübrâ Inşr İhsan Abbas), Beyrut 1388/1968i

2- Taberî, Tarih (nşr Muhammed Ebü't-Fazl), Ka­hire 1960-70-Beyrut, ts. (Dâru Suveydânl, VI, 382-383.

3- İbnü'l-Esîr. Üsdül-gâbe (nşr Mu­hammed İbrahim el-Bennâ, v dğr ). Kahire 1390-93/1970-73.

4- Zehebî, A'lâmü'n-nübetâ'. III, 488-489.

5- İbn Hacer, el-Işâbe, Kahire 1328.

6- İbn Hacer, Tehzîbü't-Tehşîb.V, 251-252. 248

ABDULLAH-I ŞÎRAZİ

XVI. yüzyılın ikinci yarısında Safevîler devrinde yaşamış İranlı müzehhip ve mücellit.

Nisbesinden Şirazlı olduğu anlaşılan Abdullah'ın hayatı hakkında pek az bil­gi vardır. Gülistân-ı Hüner müellifi Kâdî Ahmed. onun Meşhed Hâkimi Ebü'l-Feth İbrahim b. Behrâm b. İsmail'in ya­kın dostu ve musahibi olduğunu bildir­mektedir. Bu sebeple İbrahim Mirza'nın nakışhanesinde yirmi yıl çalışmış, bu sı­rada pek çok yazma eserin tezhibini, minyatür ve cildini yapmıştır. İskender Bey MünşFye göre Ebü'l-Fetih İbrahim Mirza'nın 1577'de ölümünden sonra II. İsmail'e intisap ederek onun nakışhanesinde de çalıştı. Ancak bu müddet pek kısa olmalıdır. Çünkü II. İsmail de 1577 Ramazanında vefat etmiştir. Abdullah-ı Şîrâzî bu tarihten sonra Meşhed'e döndü ve ölümüne kadar ilk efen­disi İbrahim Mirza'nın türbedarı olarak yaşadı.

P. P. Soucek, Şîrâzrnin eserleri hak­kındaki kanaatlerini Encyclopaedia Ironica'da (1, 205-207) genişçe anlatır ve bilhassa 1556-1565 yılları arasında ha­zırladığı Molla Câmînin Heft Evreng mesnevisi üzerindeki tezhiplerinin çok dikkat çekici olduğunu söyler. Yûsufu Züleyhâ mesnevisinin müzehhep ser­levhası içinde, eserin Abdullah-ı Şîrâ­zî tarafından tezhip edilerek ciltlendi­ği açıkça kaydedilmiştir. Hilâirnin Şıfatü'l-'âşıkfn isimli 989 (1581) tarihli eseri de onun imzasını taşımaktadır. Kâdî Ahmed, Abdullah'ın bu eseri Meş-hed'de hazırladığını ifade etmektedir. Tezhipteki üslûbunu Şah Tahmasb'ın nakışhanesinden çıkmış eserlere bağla­mak mümkündür. Lake cilt kapakları, dayanıklılığı sebebiyle XVI. yüzyılda çok yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Yine Kadî Ahmed'in bildirdiğine göre Abdul­lah-ı Şîrâzî, ruganî denilen bu tarzda da büyük ustalardan biridir. 249Bibliyografya1- Kadı Ahmed Kummî. Gülistân-ı Hüner (nşr. A. S. Hânsârî), Tahran 1352 hş.

2- İsken­der Bey Münşî, Târîh-i Alem-ârâyı Abbâsi, Tahran 1334-35 hş., I, 177.

3- Mehdî Beyânı, Ahvâlü Asâr-ı Hoşnüvİsan, Tahran 1363 hş., IV, 1090.

4- R P. Soucek. “Abdallâh Sirâzi”, Elr., I, 205-207. 250Yüklə 1,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   68
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə