Acta 02/13 esborrany de l’acta de ple de la sessió ordinària de data 12 D’abril de 2013Yüklə 302,25 Kb.
səhifə1/4
tarix05.03.2018
ölçüsü302,25 Kb.
#44085
  1   2   3   4AJUNTAMENT D'ESPOLLA

ACTA 02/13
ESBORRANY DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 12 D’ABRIL DE 2013
A Espolla, essent les vint hores i onze minuts del dia dotze d’abril de dos mil tretze, es reuneixen a la Casa Consistorial per a celebrar sessió ordinària de Ple en primera convocatòria, els Regidors de la Corporació:
Assistents:
Lluís Insa Guirado

Anna Ros Vilanova

Joan Vergés Pineda

Rafel Garcia Sánchez

Josep Maria Casellas Fabra

Roser Camps Carreras


Presidits pel senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, senyor Carles Lagresa Felip, i amb l’assistència de la Secretària-interventora de la Corporació, senyora Anna Ortega Ferrer.
Havent declarat el quòrum d’assistència necessari l’Alcalde-President declara oberta la sessió.
Ordre del dia del Ple Ordinari de la Corporació de 12 d’abril de 2013
Primer.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de Ple de la sessió ordinària de data 22 de febrer de 2013.
Segon.- Proposta d’Alcaldia-Presidència per a la delegació de competències en matèria de contractació administrativa.
Tercer.- Proposta d’Alcadia-Presidència per la tramitació de l’excés de cabuda de la finca de la plaça de l’arquitecte Coderch de Sentmenat.
Quart.- Proposta d’Alcaldia-Presidència per aprovar l’autorització a favor de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) per a la transmisió de dades del Pressupost General i de la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament d’Espolla a través de l’Oficina Virtual de Coordinació Financera.
Cinquè.- Donar compte del Decret d’Alcaldia-Presidència de data 20 de març de 2013, d’aprovació de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2012.
Sisè.- Proposta d’Alcaldia-Presidència per l’aprovació de l’expedient i els Plecs de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques i d’explotació que han de regir la licitació del contracte de gestió del servei públic, modalitat concessió del servei de piscina municipal i del seu bar annex.
Setè.- Moció de rebuig a l'avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (ARSAL) amb el seu contingut actual.
Vuitè.- Proposta d’Alcaldia-Presidència per a l’aprovació inicial de la modificació del Pressupost de l’exercici 2013. Exp 01/2013 i de la modificació de l’Annex d’inversions del Pressupost del 2013.
Novè.- Informes d’Alcaldia.

Relació de Decrets des del 19 de febrer de 2013 al 9 d’abril de 2013.


Desè.- Assumptes urgents.
Onzè.- Precs i preguntes.

PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 22 DE FEBRER DE 2013.
Havent-se notificat prèviament l’acta juntament amb la convocatòria a tots els Regidors de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se sotmet l’esborrany de l’acta a votació.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de l’acta a votació quedant aprovada per unanimitat de tots els membres legals de la Corporació.

SEGON.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA.
Antecedents:
Atès que l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) estableix que l’òrgan de contractació un cop tingui la proposta d’adjudicació haurà de requerir al licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa perquè, dintre del termini de deu dies hàbils, a contar des del següent a aquell que hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. I l’article 151.2 del TRLCSP estableix que un cop rebuda aquesta documentació l’òrgan de contractació s’ha de tornar a reunir per adjudicar el contracte dintre dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació pel licitador.
Per tal d’agilitzar el procediment de contractació seria convenient que el Ple de la Corporació quan sigui òrgan de contractació competent delegui a l’Alcalde-President de la Corporació exclusivament la facultat de requerir al licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa perquè, dintre del termini de deu dies hàbils, a contar des del següent a aquell que hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. Reservant-se el Ple la facultat d’adjudicar el contracte.
Fonaments jurídics


  • Article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. (LRJPAC).

  • Article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAAPP de Catalunya), (que va entrar en vigor el 05.11.2010) que estableix que “1. Els òrgans administratius poden delegar l’exercici de les competències que tenen atribuïdes en altres òrgans de la mateixa administració pública, encara que no en depenguin jeràrquicament... 2. La delegació pot ser general o per a un procediment administratiu concret...5. La delegació d’una competència pot ésser revocada en qualsevol moment per l’òrgan que l’ha conferida. 6. La delegació de competències i l’extinció, per revocació o per qualsevol altra causa, s’han de publicar en el diari o butlletí oficial i, si s’escau, en la seu electrònica corresponents...

  • Article 151 i Disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP)

  • Article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LRBRL), no estableix que aquesta facultat de requerir documentació dintre del procediment de contractació sigui indelegable.

  • Article 51 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF)

Per tot l’exposat aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:


Primer.- El Ple de la Corporació delega a favor de l’Alcalde-President de la Corporació la facultat continguda en l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic (TRLCSP) de requerir al licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa perquè, dintre del termini de deu dies hàbils, a contar des del següent a aquell que hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
Segon.- Publicar aquest acord de delegació de competències en el BOP de Girona, en el taulell d’anuncis de la Corporació i a la web www.espolla.cat de conformitat amb el que estableixen els articles 13.3 de la LRJPAC, 8.6 de la LRJPAAPP de Catalunya i 51.4 del ROF.”

Sense que es produeixin intervencions es passa a la seva votació, quedant aprovada la proposta per unanimitat de tots els membres de la Corporació presents en aquest acte.TERCER.- PROPOSTA D’ALCADIA-PRESIDÈNCIA PER LA TRAMITACIÓ DE L’EXCÉS DE CABUDA DE LA FINCA DE LA PLAÇA DE L’ARQUITECTE CODERCH DE SENTMENAT.
Antecedents de fet:
En data 23 de maig de 2012 es va formalitzar l’escriptura de cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament d’Espolla de la finca on es troba ubicada la Plaça pública de l’Arquitecte Coderch de Sentmenat, davant del Notari de Figueres, el senyor Francisco Consegal Garcia, sota el número 911 del seu protocol.
La descripció de la finca que es va fer constar en l’esmentat document notarial va ser la següent:
Urbana. Solar destinat a plaça pública, avui denominada Plaça de l’Arquitecte Coderch de Sentmenat, abans casa en ruïnes amb pati, assenyalada amb el número vuit del poble d’Espolla, carrer Relliquer, número quinze, i carrer del Carme, número dotze, de superfície aproximada segons el títol cent cinquanta metres quadrats (150m2), si bé realitat i segons dades cadastrals la seva superfície és de quatre-cents vuitanta-nou metres quadrats (489 m2). Limita: Nord-est, carrer Relliquer; Sud-est, carrer sense nom que va del carrer Relliquer al carrer Àngel Costal; Sud-oest, carrer Àngel Costal i còrrec Merdanç; Nord, Maria Salvatella Amiel. Abans limitava: Orient, en realitat Nord, terreny de Lluis Salvatella i part carrer del Relliquer; Sud, en realitat Orient, carrer sense nom que va del carrer Relliquer al carrer del Carme; Oest, en realitat Sud, carrer del Carme i barranc o rierol “Merdassà”; Nord, en realitat Oest, Lluís Salvatella i rierol “Merdassà”.
INSCRITA: en el Registre de la Propietat de Figueres, tom 2.787, llibre 45 d’Espolla, foli 140, finca número 291.
Dades cadastrals: 0340302EG0904S0001OR.
Sol·licitant-se en l’esmentada escriptura pública al senyor Registrador de la Propietat la inscripció de l’excés de cabuda.
El senyor Registrador de la Propietat de Figueres, el senyor Antonio Lucena Fernández-Reinoso alhora de qualificar l’esmentada escriptura pública va inscriure el domini de la finca registral 291 a favor de l’Ajuntament d’Espolla, si bé va suspendre la inscripció en quant a la modificació de llindars i a l’excés de cabuda de tres-cents trenta-nou metres quadrats (339 m2), ja que segons estableix tenia dubtes respecte a la identitat de la finca per la magnitud de l’excés, i determina que no es compleixen els requisits exigits pels articles 199 i següents de la Llei Hipotecària i 298 del seu Reglament.
Atès que segons recent rectificació en el cadastre la seva superfície real a data d’avui és de 518 m2, tal i com es desprèn de la consulta descriptiva i gràfica efectuada al Cadastre, és per la qual cosa que per tal de poder inscriure l’excés de cabuda, no de 339 m2, sinó de 368 m2, cal comparèixer davant de Notari i formalitzar una Acta de notorietat de major cabuda.
Fonaments de dret:


  • Article 53.10 de la Llei 13/1996 de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social. estableix que “La modificació de superfície o la rectificació de llindars fixos o de tal naturalesa que facin dubtar de la identitat de la finca podrà efectuar-se en virtut d'acta notarial de presència i notorietat que incorpori un plànol de situació a la mateixa escala que la qual obri en el Cadastre, i informe de tècnic competent sobre el seu mesurament, superfície i llindars. Aquesta acta s'ajustarà en la seva tramitació al previngut en l'article 203 de la Llei Hipotecària llevat de el previst en la seva regla 8.”

  • Article 203 de la LH estableix: “Les actes de notorietat que es refereix l'article 200 es tramitaran amb subjecció a les regles establertes en la legislació notarial i al prescrit en les següents: 1.Seran autoritzades per Notari hàbil per a actuar en el lloc que radiquin les finques. 2.El requeriment al Notari es farà per persona que demostri interès en el fet que es tracti d'acreditar. 3.L'interessat, que haurà d’asseverar amb jurament i sota pena de falsedat en document públic, la certesa del fet mateix, presentarà al Notari necessàriament una certificació de l'estat actual de la finca en el Cadastre Topogràfic Parcel·lari o, en defecte d’això, en l'Avanç Cadastral, Registre Fiscal o Amillaramiento i altra del Registre de la Propietat del mateix contingut assenyalat en la regla segona de l'article 201. 4.Iniciada l'acta, el Notari ho notificarà, personalment o per cèdula, a les persones que, segons el que s'ha dit i acreditat pel requirent, o el que resulti de les expressades certificacions, tinguin algun dret sobre la finca. La mateixa notificació, si escau, es farà a les persones determinades en l'últim paràgraf de la regla tercera de l'article 201. 5.Per mitjà d'edictes, que es publicaran en el Butlletí Oficial de la província, en un dels periòdics de major circulació de la mateixa i en els taulers d'anuncis de l'Ajuntament al territori del qual correspongui la finca es notificarà la iniciació de l'acta nominativament a les persones indicades en el paràgraf anterior, si no fos conegut el seu domicili, i genèricament a quants puguin ostentar algun dret sobre la finca. Quan el valor de la finca o finques compreses en l'expedient sigui de quantia inferior a 5.000 pessetes, podrà el Notari ometre la publicació d'edictes en el Butlletí Oficial i en el periòdic de la província. 6.Els notificats podran, dintre dels vint dies següents al de la notificació, comparèixer davant el Notari exposant i justificant els seus drets. 7.Practicades aquestes diligències i les proves que el Notari consideri convenients per a comprovació de la notorietat pretesa, hagin estat o no proposades pel requirent donarà per acabada l'acta, fent constar si, al seu judici, està suficientment acreditat el fet. 8.En cas afirmatiu, el Notari remetrà còpia literal i total d'aquesta acta al Jutjat de Primera Instància del partit on radiqui la finca. El Jutge, escoltant al Ministeri Fiscal, apreciarà la prova i les diligències practicades, que, en cas necessari, podrà ampliar per a millor proveir, i si estigués conforme amb l'actuat, ho notificarà així al Notari, al com remetrà testimoniatge de la seva resolució perquè es protocolitzi. Si el Jutge no estigués conforme, la seva resolució serà apel·lable a ambdós efectes pel requirent, substanciant-se l'apel·lació pels tràmits que per als incidents prevé la Llei d'Enjudiciament Civil. 9.Si es formulés oposició a la tramitació de l'acta en la forma i terminis que determinen els Reglaments hipotecari i notarial, el Notari, sense Incorporar l'expedient al protocol, ho remetrà al Jutjat competent, el qual, pels tràmits establerts per als incidents, resoldrà, a Instància de part, el que procedeixi.”

En virtut de tot allò exposat l’Alcaldia-Presidència de la Corporació proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:


Primer.- Aprovar que la superfície real de la finca registral 291 és la que consta en el Cadastre a dia d’avui, és a dir, 518 m2, i que els llindars reals i actuals són els que es varen fer constar en l’esmentada escriptura pública notarial de cessió gratuïta.
Segon.- Dur a terme tots els tràmits que siguin necessaris per tal de què es pugui arribar a inscriure la major cabuda de 368 m2 i s’actualitzin els llindars actuals en el Registre de la Propietat de Figueres
Tercer.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació per tal de què pugui citar als testimonis que hagin de comparèixer davant de Notari per poder dur a terme l’Acta de notorietat de major cabuda, i pugui dur a terme totes les gestions necessàries a l’efecte.
Quart.- Facultar expressament a l’Alcalde-President per tal de què pugui comparèixer davant de Notari i pugui signar, en nom i representació d’aquest Ajuntmament, tots els documents públics i/o privats que siguin necessaris per tal de donar compliment als acords anteriorment transcrits.”
Pren la paraula l’Alcalde-President de la Corporació per explicar la proposta i comentar que un cop mesurada la plaça han sortit més metres dels que constaven al Cadastre i que s’ha corregit la seva superfície així com ara també s’ha afegit el pou que hi ha a tocar Can Salvi, que també és de titularitat municipal.
El senyor Josep Maria Casellas pregunta si el pou queda dins de la plaça.
L’Alcalde-President li respon afirmativament, que el pou queda dins de la plaça, i és de titularitat municipal.
El senyor Rafel Garcia pregunta si s’han de cridar als veïns perquè donin la seva conformitat.
L’Alcalde-President li respon afirmativament.
Sense que es produeixin més intervencions es passa a la seva votació, quedant aprovada la proposta per unanimitat de tots els membres de la Corporació presents en aquest acte.
QUART.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER APROVAR L’AUTORITZACIÓ A FAVOR DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) PER A LA TRANSMISIÓ DE DADES DEL PRESSUPOST GENERAL I DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT D’ESPOLLA A TRAVÉS DE L’OFICINA VIRTUAL DE COORDINACIÓ FINANCERA.
“L’apartat 4 de la Resolució de data 14 de setembre de 2009 (BOE núm. 235, de 29/09/2009), de la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la que es dicten mesures pel desenvolupament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les Entitats Locals, disposa que mitjançant acord del Ple de la seva Corporació, l’Entitat Local responsable de l’entrega de la còpia del pressupost general i de la seva liquidació a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals podrà autoritzar a un representant de la Diputació provincial per tal que realitzi la transmissió en el seu nom d’aquella informació a través de l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, firmant electrònicament l’enviament amb un certificat electrònic personal.

L’autorització anterior haurà de ser publicada al Butlletí Oficial de la Província.

Atès que la Diputació de Girona, per mitjà del Pla d’Assistència Comptable (PAC) de la Xarxa Local de Municipis (XALOC), presta aquesta assistència i aquest Ajuntament forma part del citat Pla d’Assistència Comptable (PAC) des del 15 de desembre de 2008.

Atès que mitjançant acord de Ple de la Corporació adoptat en la seva sessió extraordinària de data 29 de març de 2012 es va acordar autoritzar per fer aquests enviaments al senyor Xavier Alberch i Fugueras com a Director en aquell moment de l’Àrea de Serveis d’assistència i formació (SAF) de Xaloc, si bé el senyor Xavier Alberch i Fugueras ha passat a ser Gerent de l’esmentat organisme autònom i el seu càrrec de Director es troba ocupat pel senyor Albert Mustarós i Gel.

És per la qual cosa, que procedeix modificar aquesta autorització, i amb la voluntat d’acollir-se a la previsió del citat precepte, l’Alcalde-President de la Corporació proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Autoritzar a les persones que es relacionen la transmissió de la còpia del Pressupost General municipal i de la seva liquidació a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, a través de l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, firmant electrònicament l’enviament amb un certificat electrònic personal.

Persones a les que s’autoritza la representació:CÀRREC

Director del Servei d’Assistència i Formació (SAF) de XALOC

NOM

Albert Mustarós i Gel

Aquesta autorització respon al compromís de XALOC a realitzar la tramesa de les dades facilitades per l’Entitat Local, però en cap cas es responsabilitza del contingut de les mateixes.


Segon.- Donar trasllat del present acord a XALOC (Servei d’Assistència i Formació (SAF)_ Avda. Sant Francesc 29, 1r_17002 – Girona) i a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals als efectes establerts a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les Entitats Locals.
Tercer.- Publicar el present acord i autorització al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), amb el títol següent:
"ACORD DE PLE D’AUTORITZACIÓ PER A LA TRANSMISIÓ DE DADES DEL PRESSUPOST GENERAL I DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST A TRAVÉS DE L’OFICINA VIRTUAL DE COORDINACIÓ FINANCERA AMB LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA_XALOC (FITXER XBRL)".
Sense que es produeixin intervencions es passa a la seva votació, quedant aprovada la proposta per unanimitat de tots els membres de la Corporació presents en aquest acte.

CINQUÈ.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 20 DE MARÇ DE 2013, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012.
DECRET D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA:
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 s’obté, a 31 de desembre de 2012, el resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en cursPressupost inicial de despeses

591.762,07

Modificacions de despeses

135.019.03

Pressupost definitiu de despeses

726.781,10

Despeses autoritzades

570.042,36

Despeses compromeses

570.042,36

Obligacions reconegudes

570.042,36

Operacions de corrent

360.217,12

Operacions de capital

209.825,24

Pagaments ordenats

540.776,30

Pagaments realitzats

540.776,30

Reintegrament de pagaments

3.353,59

Pagaments líquids

537.422,71

Obligacions pendents de pagament

32.619,65
  • Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici

383.969,28

Rectificació saldo inicial obligacions

0,00

Pagaments realitzats

358.454,11

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici

25.515,17

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 58.134,82 €Yüklə 302,25 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə