Acta de sessió del ple de l’ajuntamentYüklə 245,37 Kb.
səhifə1/9
tarix03.04.2018
ölçüsü245,37 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Ajuntament de Vilassar de DaltSecretaria

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió


Núm.: 8/2005

Caràcter: ordinari

Data: 30 de juny de 2005

Horari: 21 h a 1 h

Lloc: saló de sessions de l’Ajuntament

Hi assisteixen


Llorenç Artigas i Planas, alcalde -GEVD-

Emili Badia i Comas, regidor -GEVD-

Joan Pujol i Prim, regidor -GEVD-

M. Teresa Gasull i Ferran, regidora -GEVD-

Santi Dorca i Pons, regidor –GEVD-

Robert Samó i García, regidor –GEVD-

Joan-Lluís Jara i Chiquito, regidor –PSC-

Benet Oliva i Ricós, regidor -OXV-

Rosachely Roa i Blanco, regidora -OXV

Imma Ninet i Galofré, regidora -OXV-

Joan Pons i Godàs, regidor -CiU-.

Joan Roca i Rubiés, regidor –CiU-

Francisco Llongueras i Beltran, regidor -GIVD-

Carmen Gutiérrez i Noguera, secretària
Ordre del dia


 1. Aprovar la darrera acta de data 26 de maig de 2005

 2. Aprovar el Pla de Sanejament Financer 2005-2006.

 3. Contractar el subministrament d’una fotocopiadora pel Departament d’Hisenda.

 4. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal i fiscal del Cementiri.

 5. Aprovar l’exp. núm. 2 d’una modificació de crèdit al Pressupost municipal.

 6. Aprovar un préstec de 125.000,00 € amb la Caixa de Crèdit de Cooperació Local.

 7. Aprovar el Text Refós PMU del sector de La Tela.

 8. Adjudicar les obres de la 2ª fase del camp de futbol a Vallmorena.

 9. Acceptar dues subvenció destinades a l’EEI Can Roura - M. de Déu de Montserrat.

 10. Aprovar el nou Pacte i Conveni del personal d’aquest Ajuntament.

 11. Donar suport al Correllengua 2005.

 12. Assabentar dels decrets d’Alcaldia.

 13. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
 1. Aprovar la darrera acta de data 26 de maig de 2005


El Ple acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària del 26 de maig, amb els 13 vots a favor i les esmenes següents:
Presentades pel Sr. Dorca:

Pàg. 9, línia 9 ha de dir: “En quan a Educació no resta un romanent” i a la línia 10 s’ha de treure: 8.100 euros.

Presentades pel Sr. Llongueras:

Pàg. 17 últim paràgraf, línia 4 en lloc de “retira” ha de dir: “retirada”.
2. Aprovar el Pla de Sanejament Financer 2005-2006


La secretària dóna lectura a la moció proposada per l’alcalde, la part expositiva de la qual diu:

Relació de fets


 • L’elaboració del present Pla de Sanejament Financer ve motivada per allò establert pels articles 53.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d’Estabilitat Pressupostària i respon a la necessitat d’adoptar mesures de gestió, tributàries, financeres i pressupostàries que permetin, com a mínim, ajustar a zero l’estalvi net negatiu de l’entitat resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2004, mantenir-la en situació d’estabilitat pressupostària i situar per sota del 110 per cent el volum de deute respecte als ingressos corrents.

 • El Pla de Sanejament Financer de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt que s’eleva al Ple substitueix, a tots els efectes, al Pla Econòmic Financer aprovat l’1 d’octubre de 2.004.

Fonaments de dret


 • Article 53.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

 • Article 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d’Estabilitat Pressupostària.

Proposta d’acord


   1. Aprovar el Pla de Sanejament Financer 2005-2006.
   1. Notificar-ho al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

L’Alcalde proposa que es tracti més tard ja que espera l’assistència de l’Interventor.


Desprès del punt 11 de l’ordre del dia i en vista de la no assistència de l’interventor es procedeix a tractar aquest punt de l’ordre del dia.
Recorda l’alcalde que es va aprovar a l’octubre 2004 un Pla de Sanejament i que dins de l’expedient figura la memòria de l’interventor , que per cert elo felicita per estar molt ben documentat i on es recull totes les mesures per posar en pràctiques de forma detallada. Explica que a l’any 2001 es va tancar amb positiu, el 2002 i 2003 es va tancar amb problemes de tresoreria i a l’any 2004 ha estat un tancament fatal que posa a l’Ajuntament en una situació complicada i es proposa ajustar el Pla de Sanejament que es va presentar a l’octubre 2004 i buscar solucions. Explica que a l’any 2004 havia una sèrie d’ingressos previstos que no es van complir però que en quan a les despeses es van complir escrupolosament. Explica que bàsicament hi havia una partida d’alienació d’habitatges que no s’ha portat a terme, així com la compensació de l’IAE que esta prevista i altres partides com l’impost de construccions que s’ha fet una davallada importantíssima on només s’ha arribat a un 48% del que es preveia i un desajust en quant als ingressos de l’IBI ja que probablement no s’havien fet una sèrie de gestions addicionals afegint que rectificada aquesta qüestió espera que això es reflecteixi en el resultat d’aquest any. Diu que en funció al que havia previst en el pressupost veuen que al Cap. II es pot incrementar gaire bé 200.000 euros . Explica que l’empresa municipal Viserma, de només 4 anys d’existència i que recorda que es va fundar amb 30.000 euros però que actualment ja supera el milió d’euros essent uns diners que en cas de no existir l’empresa figurarien a l’Ajuntament . Diu que hi ha dos problemes un puntual i altre estructural. Continua dient que els exercicis futurs es poden plantejar de dues maneres: incrementar els impostos que s’ajustin a la mitjana dels pobles del voltant, ja que s’està bastant per sota i en quan a serveis es pot dir, fins i tot, que s’està per sobra dels pobles veïns. Diu que quan els ingressos que es tenien previstos i que creu que per un problema de gestió no s’han portat a terme, ocasionen aquest forat. Informa que amb l’aprovació d’aquest Pla el que s’intenta es buscar solucions per solucionar la problemàtica estructural i veure com se li poda donar una solució de futur que l’Ajuntament ho pugui aguantar. Que a l’any 2005 es preveuen més ingressos al capítol II i que es proposa que realitzi part dels actius que te Viserma per poder fer una injecció de diners a l’Ajuntament. També està previst una reducció de capital d’una part i es proposa incrementar-la en 300.000 euros més. En quan a les despeses només es parla de 20.000 euros de diferència. Informa que la ratio d’endeutament passaria a un 83% perquè del 130 que hi ha a l’any 2004 havia l’aval de Viserma de 900.000 euros de la nova nau i que ara ja no ho té l’Ajuntament sinó que Viserma s’ha buscat el seu finançament. Explica que quan els ingressos corrents no són els previstos, com ha passat a l’any 2004, la ratio que es percentual sobre els ingressos ordinaris és dispara automàticament cap amunt afegint que si això es compleixi i es portés a terme es podria dir que a 31/12/05 s’estaria al corrent de totes les ràtios de tresoreria; que per l’any 2006 es preveu una reducció de la despesa, reducció de llocs de treball i s’està portant a terme un estudi de tots els llocs de treball per racionalitzar al personal de la major manera possible; que es proposa una sèrie de mesures d’acompanyament com un augment d’urbana del 10% i això no vol dir augmentar el rebut de tothom però el que tenen molt clar es que s’ha de fer una gestió millor ja que hi ha entitats que no estan tributant i fer inspeccions a les empreses sobretot a la zona industrial nova ja que encara hi ha moltes empreses que no tributen. En quan a les llicències d’obres es preveu el mateix que l’any 2005 i amb la taxa d’escombraries es proposa un 15% ja que és força deficitari el servei afegint que s’intentarà fer una altre campanya per a que la gent s’engresqui ja que no s’arriba al 40%. En l’escola d’educació Infantil es proposa un 5% recordant que ’Ajuntament ha aportat 40 milions de pessetes. Incideix en el fet que per solucionar el tema puntual és recorre a Viserma reduint el capital que pugui tenir i realitzar una part dels seus actius i que això pot solucionar la problemàtica conjuntural o una congelació de la despesa d’un mes de l’u per cent entre el capítol I i II i en quan a les inversions, la més important és en camp de futbol que queda una tercera part que bo és imprescindible portar-la a terme. Comenta que era important tirar endavant el tema del camp de futbol ja que hi ha un problema de l’escola on continuen pensant que la millor ubicació és on està l’actual camp de futbol. Diu que s’ha de tirar endavant en els moments difícils
Seguidament la Sra. Ninet manifesta que només llegir el títol d’aquest punt de l’ordre del dia, qualsevol vilassarenc ja s’ha de quedar perplex. Fem memòria: Fa menys d’un any, pel setembre de 2004, el mateix alcalde, regidor d’Hisenda ens presentava un pla econòmic financer per al període 2004 fins al 2006; l’objectiu era absorbir el dèficit del 2003 dintre de la legislatura tal com obligava la llei. L’alcalde-regidor d’Hisenda va argumentar que amb aquell pla tot aniria be des d’aquell moment, començant per l’exercici 2004. Ja vàrem replicar en aquell moment que l’alcalde, com a regidor d’Hisenda no tenia credibilitat ni voluntat real per prometre tot allò. No ha passat ni un any i s’han complert els nostres pronòstics; de fet s’ha anat més lluny del pitjor previsible. Les dades de la liquidació del 2004 són impressionants:

 • El dèficit 2004, puja a 586.225 euros

 • La ràtio d’estalvi net és negativa, un -15% (sense comptabilitzar els préstecs hipotecaris)

 • La ràtio legal del deute viu és del 123% com a mínim; per ser honestos, hem de recordar que aquest càlcul és sense comptar els préstecs de Viserma, excepte els avalats pel plenari, ni els leasings i arrendaments quasi perpetus o factures traspassades d’exercici. A més, hem detectat en la liquidació mancances en la suma dels préstecs que, un cop corregides, faran pujar aquesta ràtio.

 • I el que és més greu: el romanent de tresoreria per a despeses generals és de –1.246.538 euros, un forat de 207 milions de pessetes que s’ha d’absorbir dintre d’aquesta legislatura, això vol dir en els exercicis 2006 i 2007.

 • I una data que els petits proveïdors vilassarencs coneixen prou be: el retard en el pagament de les factures contretes molt per sobre dels 90 dies amb els conseqüents perjudicis per als afectats.

Continua dient: Anem a pams: Per què s’ha produït aquesta situació? La principal raó no surt en els informes que s’han elaborat i és la mateixa que ja vàrem dir per setembre passat: Per la manca de responsabilitat de tot l’equip de govern; cada regidor delegat va gastant el que té previst o més, sense preocupar-se per res de la marxa general de l’Ajuntament. Que els diners no arriben? Ja ho arreglarà l’alcalde amb préstecs i més préstecs i que s’espabili el que vingui al darrera. Un regidor d’Hisenda amb un mínim de responsabilitat hauria d’administrar el pressupost, fer-ne el seguiment, si alguns ingressos no es realitzen, s’han de reduir les despeses en paral·lel... res d’això s’ha fet! Entre les causes que es citen en els vostres informes, en destaquem i citem textualment “problemes sorgits en la gestió cadastral, més concretament en la tramitació de comunicacions d’altes i variacions de circumstàncies...” Vostè mateix en la comissió especial de comomptes va reconèixer aquestes mancances en la gestió de l’impost de béns immobles, l’IBI, amb tants tècnics com tenim... Qui té la responsabilitat d’això??? I encara hi afegeixen, textualment: “Manca d’inspeccions tributàries amb caràcter sistemàtic amb l’objectiu de reduir el frau fiscal”; però per que no s’han fet, senyor alcalde? Quines són les propostes de l’equip de govern per resoldre això? Claríssim: Més del mateix!!

1r. Augmentar força els tributs per als propers anys. Per exemple, pel 2006 vostès volen augmentar un altre 15 % la brossa i un augment dels ingressos d’IBI del 10%...

2n. Reduir la despesa de personal tot aprofitant les jubilacions incentivades. És ridícul voler reduir la plantilla en els llocs de treball de feines ordinàries, amb tots els respectes, mentre s’augmenta el nombre de “mandos” i càrrecs de confiança amb alts sous. Com poden prometre reducció de la despesa personal quan acaben de contractar a dit un superflu tècnic d’esports, que costa a l’Ajuntament més de 400.000 ptes. mensuals?

Recordem que aquest tipus de mesures són idèntiques a les que vàreu proposar en el pla financer de setembre de 2004... i que ja s’ha comprovat que ni teniu voluntat d’aplicar-les, ni resolen la delicada situació a que la vostra mala gestió ha portat les finances municipals. Vostès, creiem, han perdut tota credibilitat per proposar això i fer-nos creure que resoldran res! Escolteu: Què faríem nosaltres? Creiem que la primera mesura que s’hauria de prendre per resoldre aquesta situació seria canviar al responsable d’aquest desgavell, per imprimir credibilitat a la gestió de la hisenda municipal; aquest seria el pas previ per remuntar aquesta situació. Senyor Artigas, porta massa temps venent-nos fum! I la bola, lluny de fer-se petita, cada vegada es fa més gran. El poble de Vilassar de Dalt ha de saber que l’actual situació és insostenible, que s’ha arribat en aquest punt per la malíssima gestió portada a terme en el darrers anys. Sr. alcalde, regidor d’hisenda: no hi veiem sortida. Gràcies.


A continuació el Sr. Pons llegeix dades. Diu que el pressupost es una eina necessària per saber on vas però arriba un moment en que el pressupost ja no te sentit que és quan es tanca l’exercici on s’ha de veure què ha passat aquest any i comparar-lo amb anys anteriors. Comparant l’any 2004 sobre l’any 2003 ingressos menys 4,91%, despeses de treballs exteriors més 12,65%; de consums més 14,22 %; de salaris i seguretat social mes 6,33 %, en conjunt la despesa ha pujat un 8,2% quan els ingressos han disminuït un 4,91%. A tot això, la pèrdua que dona el balanç al 2004 es de 854.000 euros i l’altre quantitat aproximadament de 660.0000 es quan es va tancar la liquidació del pressupost més pèrdues. Comenta l’informe de l’interventor fet molt acurat i que segueix un ordre lògic on diu: causes de l’incompliment en quan als ingressos, no tramitació dels expedients corresponents per les alienacions patrimonials previstes; problemes sorgits en la gestió cadastral; menor activitat constructora en el municipi sobre la prevista. Diagnòstic: el nivell d’estalvi, situat en valors negatius, evidencia la necessitat d’optimitzar la gestió dels ingressos i de contenir fermament la despesa corrent; la pressió fiscal s’ha de mantenir, fent ús, si cal, del marge que existeix en les quotes tributàries de les ordenances fiscals, respecte els màxims previstos al TRLRHL; la gestió recaptatòria ha de garantir els nivells actuals de cobrament en període voluntari; S’ha de potenciar el Servei de Gestió Tributaria i establir circuits clars i efectius de coordinació amb la resta de Serveis. Comenta que dona la impressió que hi ha molts problemes administratius. Continua amb l’informe de l’interventor on diu: L’estructura de la despesa corrent s’ha de racionalitzar comentant que quasi un 9% és realment important i, tal com finalitza l’informe, s’ha de vetllar, per aconseguir majors graus d’autofinançament dels serveis públics. Diu que realment hi ha moltes activitats subvencionades. Que s’ha de deixar de viure del comte i que tots plegats n’han de ser conscient i que si hi ha alguna cosa que no es pugui fer no s’ha de fer ni mantenir estructures artificials. Que s’ha de passar l’escombra a casa mateix i que l’exemple donat per la Sra. Ninet respecte a una persona que sembla que la seva activitat no està suficientment justificada. Fa una consideració sobre les despeses, que consta a l’informe i on es diu que el capítol VI disminueix un 51,25% ix en acabar-se les obres del camp de futbol. Comenta que les seves previsions sobre el camp de futbol , ho han repetit varies vegades, no han dit que no al camp per ser un camp de futbol sinó perquè varen considerar en el seu moment que l’economia municipal no podia resistir allò afegint que ja sap que li contestaran que un Ajuntament és una entitat inversora però d’acord amb les possibilitats i amb els mitjans que té. Aprofita per dir que en el tema del camp de futbol sempre han fet una abstenció positiva. Diu que aquest informe els hi dona la raó en quan a la prevenció de fer el camp de futbol en el seu moment i no ara. Finalitza dient que el seu vot serà NO.
Intervé el Sr. Llongueras manifestant que tots tenen la culpa de malgastar els diners del poble i no només l’alcalde i també la gent que els va votar. S’ha dit que la ràtio es de 123% però que ell diu que ara és del 125% ja que parlant dels comptes de l’exercici 2004 el deute d’endeutament mancava un crèdit que no es va sumar d’import 125.000 euros. Comenta que el Sr. Pons ha dit que una de les culpes és la no tramitació dels expedients per les alienacions patrimonials preguntant que ells sabran el per què. També es diu pels problemes sorgits en la gestió cadastral i més concretament ha d’haver un culpable, com alcalde i com a regidor d’Hisenda. També es parla de manques d’inspeccions tributaries en caràcter sistemàtic amb l’objectiu de reduir el frau fiscal, per tant, esta dient que a Vilassar de Dalt està ple d’estafadors i de gent que no paga preguntant el perquè no ho persegueixen o es que en 12 anys no s’han donat compte. Diu que es necessari contenir la despesa corrent recordant que un interventor a l’any 86 ja li va dir però que ell el va acomiadat en sec ja que volia continuar portant els comptes tal com li sembla i fent el que volia. Diu que s’haurà de posar una persona a darrera dels caps d’àrea amb un “látigo” per a que treballin més. Diu que també posa que s’ha de potenciar el servei de gestió tributaria i pregunta que vol dir això i si es que no funciona, que no diuen la veritat. Comenta que a l’informe diu que tot això és per aconseguir evitar l’evasió d’impostos i aconseguir una major justícia tributària dient que aquí els “vius” no paguen. Finalment es diu que s’ha de substituir en el 2005, 6 llocs de treball i pel 2006, 4 llocs de treballs afegint que no arriba a entendre ja que van agafant més gent. Diu que ho creu ja que hi ha decrets que per una persona que s’ha posat malalt s’ha contractat a una altra. També d’una persona que ha demanat una excedència i se la substitueix de seguida. Comenta que el final de l’informe diu que per equilibrar els deutes el resultat pressupostari equilibrar sota el supòsit de no tenir desviacions i que això vol dir que l’interventor no es fia de cap de vosaltres. Conclou dient que el regidor d’Hisenda el que hauria de fer es plegar.
Respon l’alcalde dient que vol solucionar el problema i que per aquest motiu està aquesta proposta sobre la taula. Explica que les despeses és el que es gasta cada dia: personal , manteniment, recollida d’escombraries i que s’han de finançar, estrictament amb recursos ordinaris, i les inversions, on comenta que mai s’havia invertit tant en aquest municipi en aquests últims 10 anys, explicant que només es poden demanar préstecs per fer alguna inversió o demanar subvencions. Diu que no s’ha de barrejar les despeses i les inversions i que darrera de cada inversió hi ha un préstec. Diu que el Pla de sanejament que es va aprovar el que es preveia per la despesa s’ha realitzat en un 99% i el que ha fallat són els ingressos. Comenta que hi ha uns serveis que funcionen i que no pots tancar-los d’un dia per altre. Comenta que s’ha de buscar aquest nivell d’ingressos i que quan es parla de que s’ha de millorar la gestió no vol dir que la gestió tributari no funciona sinó al contrari i diu que funciona perfectament i que es recapta en voluntària fins el 90% explicant que el que no es té és un equip d’inspeccions i el que es demana es fer un control des de el territori ja que es difícil saber si s’està o no tributant i que hi ha coses que s’escapen. Recorda que la gestió cadastral no es competència de l’Ajuntament sinó del cadastre i de l’Estat però que els Ajuntament, per poder agilitar s’han ofert a fer aquesta feina perquè d’aquesta manera es recapten els impostos molt més abans. Diu que si hi ha una cosa que funcioni en l’Ajuntament es precisament el Departament d’Hisenda i amb els recursos de personal que tenen. Recorda que tots els serveis es fan amb personal de l’Ajuntament i que els altres municipis ho externalitzen i tenen empreses de servei. Comenta que quan l’interventor diu que s’ha d’aplicar la llei d’Hisendes Locals vol dir que la pressió fiscal pot augmentar-se. Dirigint-se al Sr. Llongueras li diu que l’Ajuntament de l’any 1986 no te res a veure amb el que hi ha ara. Conclou dient que l’equip de govern creuen en aquest Pla i estan convençut de que s’ha de tirar endavant i que pensen que això potser la solució i que són optimistes i que no s’han d’oblidar que la societat Viserma té un patrimoni molt important.
Tot seguit el Sr. Oliva manifesta que li molesta les paraules dites per l’alcalde de que cadascú fa el paper que ha de fer. Diu que hi ha una situació molt concreta i el que ha dit és el mateix que en el Ple de setembre 2004 i que ara s’han agreujat les coses i que s’ha demostrat àmpliament que no s’ha fet el que es va dir i el que no es pot pretendre es dir que tot es normal i que s’ha de continuar. No creu en la voluntat real ni en la capacitat d’aplicar aquest Pla. Es un problema de credibilitat perquè ha passat el que ha passat. Comenta que aquí no es parla d’incrementar ingressos i s’està parlant d’augments del 15% una altra vegada en quan a la brossa. En quan l’IBI, un increment per totes les cases per igual, independentment del nivell de renda que hi ha a dintre. No dubte que el departament d’Hisenda funcioni però que el problema es la gestió del regidor d’Hisenda, i que si es veu que els ingressos estan baixant durant l’any, tots els manuals bàsic et diuen que s’ha d’economitzar les despeses afegint que potser no es poden abaixar les fitxes però si totes aquelles despeses eventuals. Conclou dient que no es creïble que es resolgui aquest problema amb aquesta mentalitat insistint que es tracta del mateix discurs que el del mes de setembre de l’any passat.
Pren la paraula el Sr. Pons manifestant que la pressió fiscal fins el dia 20 de juliol, si no ho recorda malament, hi ha temps per pagar l’IBI.
Li respon l’alcalde que s’ha prorrogat fins el 20 d’agost.
Continua el Sr. Pons dient que el rebut de l’IBI és una gran bufetada i que encara és pot augmentar un trenta sobre cent, potser si, però comenta que la pressió fiscal és tremenda. En quan a l’externalització de serveis, s’ha dit que sobre la despesa el personal representa un 52% i el servei un 30% aproximadament quan en altres Ajuntaments que tenen els serveis externs i que no tenen el problema estructural que te l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
L’alcalde li diu que a Premià de Mar es cobra un 1 d’IBI quan és un 0,7% vol dir que es recaptarien 70 milions de pessetes més que les que es recapten ara. També es podria escombrar la via pública per un servei que els hi costa el doble que a nosaltres. Explica que quan demanen més finançament se’ls hi contesta el perquè no apliquen les mesures que ja tenen en incrementar un 30% més i a més van treure l’IAE.
Continua el Sr. Pons que quan entren en el tema econòmic es cert que barregen Viserma perquè els interessa. Viserma d’acord que té unes existències que certament es poden vendre per 4 o 5 vegades més però es pregunta si s’ha d’arribar fins aquest punt. També li diu que: “El ojo del amo engorda el caballo” li demana que s’hi dediquin.
Li respon l’alcalde que possiblement alguna cosa. Diu que es busquen formules alternatives per finançar l’Ajuntament.
Intervé el Sr. Llongueras manifestant que ara s’ha dit que es te Viserma en canvi fa anys que no. Diu que és una societat per enganyar el poble i fer trampes. Que es van comprar els terrenys del PP 12 que van costar 400 milions de pessetes i es va demanar un crèdit hipotecari, de 470 milions. Continua dient que s’ha comprat Can Mañé que ha costat 280 milions de pessetes i es va demanar un crèdit hipotecari de 500 milions.
Li pregunta l’alcalde si ha vist la valoració d’avui d’aquest terreny.
Continua el Sr. Llongueras dient que els 220 milions de pessetes no sap on s’han gastat i que si tenen les coses tan clares pregunta el perquè tenen tanta por a fer l’auditoria.
Li respon l’alcalde que ja la tenen a casa cada dia, ja que hi ha un interventor.
El Sr. Llongueras li contesta que a l’interventor l’estan enganyant totalment i constantment. Diu que del dia 2/10/03 hi ha un full signat per l’alcalde, dirigida a tots els proveïdors que diu que abans de fer res amb l’Ajuntament s’ha de fer una proposta de despesa on consti la data de la inscripció de la despesa a realitzar, pressupost, l’import que s’estima de la despesa, dades del proveïdor, adjudicatari, NIF, i adreça corrent, signatura del regidor etc. i finalitza dient que els procediments administratius, comptables d’escrits só d’obligatori compliment i en cap cas aquesta Intervenció acceptarà o pagarà una factura que no tingui la seva proposta de despesa i reserva de crèdit i en conseqüència aquestes factures seran retornades la proveïdor. Diu que amb Viserma no com altres com per exemple la factura d’impremta de la fira dels bolets tampoc havia proposta de despesa ni en els lots de Nadal que pujava 1.400.000.- ptes. Diu que això es amenaçar als proveïdors pregunta que no es pot fer donar crèdit les paraules i als escrits signats per l’Alcalde que són tots falsos.
Li respon l’alcalde que això no es per amenaçar a ningú sinó tot el contrari per a que es puguin cobrar i no fer despeses sense que hi hagi la proposta feta.
Posada a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor i 6 en contra acorda aprovar la moció.

3. Contractar el subministrament d’una fotocopiadora pel Departament d’Hisenda


La secretària dóna lectura a la moció proposada per l’alcalde, Sr. Llorenç Artigas i Planas, la part expositiva de la qual diu:


Yüklə 245,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə