Adi soyadi: sinif: no: aaaaaaaaaYüklə 312,61 Kb.
səhifə1/2
tarix26.10.2017
ölçüsü312,61 Kb.
növüYazi
  1   2

İÇEL ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞT-ÖĞR. YILI 1.DÖNEM 11. SINIF TED. DERSİ 2.YAZILI SORULARI

ADI SOYADI:

SINIF: NO: AAAAAAAAA

Ölen karısı için 'yazdığı Makber şiir kitabıyla hatırlanabilir. Şiirin biçiminde ve özünde yenilikler yapmıştır. Dil, cümle, ölçü kaygısı taşımaz. Şiirimize '''metafizik'' onunla girmiştir. Yaşadığı dönemde "Şair-i Azam" olarak adlandırılmıştır. Tiyatro yapıtlarını oynanmak için değil, okunmak için yazmıştır. Bu oyunların bazıları aruz, bazıları hece ölçüsüyle yazılmıştır. İlk pastoral şiir denemesi Sahra da ona aittir. Romantizmden etkilenmiştir.

1.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recaizade Mahmut Ekrem B)Muallim Naci C) Sami paşazade Sezai D) Abdülhak Hamit Tarhan E) A. Vefik Paşa
Tanzimat edebiyatının "halkı eğitmek" felsefesine yürekten bağlı sanatçısıdır. Yapıtlarında tekniğe önem vermemiş, sade bir dil kullanmış, romanda olayın akışını keserek okuyucuya bilgi ve öğüt vermiştir. Romantizmin etkisindedir. Edebiyatımızdaki ilk hikâye örneği "Letaif - i Rivayet" ona aittir.

2.Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmiştir?

A)Direktör Ali Bey B)Ahmet Mithat Efendi

C)Abdülhak Hamit Tarhan D)Ziya Paşa E)Namık Kemal
I-1860’ta Agâh Efendi ve Şinasi’nin çıkardığı Tanzimat Edebiyatının başlangıcı sayılan ilk özel gazete

II-1831’de Saray’ın çıkardığı ilk Türkçe resmi gazete

3.Yukarıda özellikleri belirtilen gazeteler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval.

B) Takvim-i Vekayi, Tasvir-i Efkar

C) Tercüman-ı Ahval, Hürriyet

D) Hürriyet, Takvim-i Vekayi

E) Tercüman-ı Ahval, Takvim-i Vekayi
Tanzimat dönemi edebiyatında eski - yeni çelişkisini en yoğun yaşayan sanatçı odur. Bağdatlı Ruhi'ye yazdığı terkib-i bend naziresi döneminin toplumsal eleştirisidir. Birçok beyiti özdeyiş olarak değer kazanmıştır. Şiir ve inşa makalesinde halk edebiyatını yüceltmiş, divan edebiyatını eleştirmiş; ancak "Harabat" adlı yapıtında dönüş yaparak divan edebiyatını övmüştür.

4.Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?

A)Ziya Paşa B)Ahmet Mithat Efendi C)Recaizade Mahmut Ekrem D)Ahmet Vefik Paşa E) Nabizade Nazım
I. Bu dönem romanında kadın erkek ilişkileri yakın akrabalar arasında ya da doktorla hastası, evin erkeğiyle hizmetçisi arasında görülen ilişkilerdir.

II. Olaylar Anadolu başta olmak üzere Osmanlı coğrafyasının birçok yerinde geçer.

III. Kişiler tek yanlı ele alınmıştır; ya iyidirler, ya kötüdürler.

IV. İlk dönem romanlarında betimlemeler yapıtı süslemek için gereksiz uzatılmış; ikinci dönemde romana katkısı olacak betimlemeler yapılmıştır. Teknik bakımından ikinci dönem örnekleri daha yetkindir.

V.Birinci dönemde romantizmin; ikinci dönemde realizm ve natüralizmin etkisi vardır.

5.Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde Tanzimat dönemi romanıyla ilgili yapılan açıklama yanlıştır?

A) I B)II C)III D) IV E)V

Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet

Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

13.Yukarıdaki dizelere göre, 1. dönem Tanzimat şiirinin özellikle hangi alanda yenileştiği söylenebilir?

A)Ölçü B)Konu C)Dil D)Nazım şekli E)Nazım birimi
14.Tanzimat Edebiyatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)İlk pastoral şiir:A.Hamit Tarhan /Sahra

B)Edebiyatımızda ilk köy romanı: N. Nazım/Karabibik

C)İlk psikolojik roman: M. Rauf/Eylül

D)Şiirde Türk adını ilk kullanan Mehmet Emin Yurdakul’dur.

E) İlk şiir çevirisi yapan Ahmet Vefik Paşa’dır.
15. Divan edebiyatı ile Tanzimat edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Divan şiirindeki ‘parça güzelliği anlayışı yerine, Tanzimat şairleri konu birliğine ve ‘bütün güzelliğine önem vermişlerdir.

B)Divan edebiyatında sanatçılar, seçkin kişiler için eser vermiş, Tanzimatçılar ise halk için yazmayı amaçlamışlardır.

C)Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılmış, Tanzimat edebiyatında ise aruzun yanında az da olsa hece ölçüsüne yer verilmiştir.

D)Divan nesrinde söz hünerleri gösterme, Tanzimat nesrinde ise birtakım düşünceleri halka yayma amaçlanmıştır.

E)Tanzimat nazmında, Divan edebiyatı nazım biçimleri tümüyle bırakılıp Fransız şiirinde görülen nazım biçimleri benimsenmiştir.
16.Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)Edebiyatı, düşüncelerini halka yaymak, toplumu geliştirmek için bir araç olarak kullanmıştır.

B)Eski edebiyata karşı olduğu halde yeni düşünce ve kavramları yazmak amacıyla şiirlerinin çoğunda biçim -dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.

C)Batılı kavramları şiirlerinde özellikle kullanmıştır.

D)Vatan Yahut Slistre dramı yüz binleri sokağa dökmüş ve Magosa’ya sürgüne gönderilmesine yol açmış.

E)Eserlerinde klasizim edebiyat akımının etkisi görülür.
17.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Şinasi’ye ait değildir?

A) Dil ve edebiyat üzerine görüşlerini Londra’da çıkan Hürriyet gazetesinde yayımladığı “Şiir ve inşa” makalesinde anlatmıştır.

B) Şiirlerinde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem vermiştir.

C) Fransızcadan manzum olarak Türkçeye çevirdiği bazı şiirleri, asıllarıyla birlikte Tercüme-i Manzume adlı, bir kitapta toplanmıştır.

D) Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk Türk sanatçısıdır.

E) Düşüncelerini yalın ve açık bir anlatımla söylemeye, konuşma dilini yazı dili haline getirmeye çalışmıştır.
Türk edebiyatında Ahmet Mithat Efendi’nin Felâtun Bey’le Rakım Efendi, (I)Namık Kemal’in İntibah,(II) Samipaşazâde Sezâi’nin Zehra, (III) Recaizâde Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası, (IV) Nabizâde Nazım’ın Sergüzeşt(V) isimli yapıtları sosyal içerikli romanlara örnek olarak gösterilebilir.

18.Yukarıdaki cümlede numaralanmış yapıtlardan hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?

A) I. ile II. B) I. ile IV. C) II. ile III. D) III. ile V. E) IV. ile V.


Bed-asla necabet mi verir hiç üniforma (Eşeğe altın semer vursan da

Zerduz palan ursan eşşek yine eşektir. eşek yine eşektir.)
26.Yukarıdaki dizelerin içeriği dikkate alındığında, hangi şair tarafından yazıldığı söylenebilir?

A)Ziya Paşa B)Namık Kemal C)Muallim Naci D)Abdülhak Hamit Tarhan E)Şinasİ

Tanzimat devrinin en verimli şairi sayılır. Türk şiirine geniş ufuklar açtı, günlük yaşam, aşk, ölüm, metafizik üzerine epik, lirik ve felsefi şiirler yazdı. İlk pastoral şiir örneği "Sahra"yı yazdı. Şiirlerinde aruzu kullanmakta birlikte hece ölçüsüyle de şiirler yazdı.

27.Yukarıda sözü edilen şairimiz, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbrahim Şinasi B) Abdülhak Hamit Tarhan C)Namık Kemal

D) Recaizade Mahmut Ekrem E)Cenap Şehabettin
(...), Servet-i Fünun edebiyatının hazırlayıcısıdır. Şiir, roman, oyun ve eleştiri türünde eserler verdi. Sanat sanat içindir, anlayışına bağlıdır. Sanatçımız asıl ününü Tanzimat ve batı düşünce ve görüşlerini yaymasıyla yaptı. (...) ise sanatçının yeni edebiyat anlayışına karşı eski edebiyatı savundu, onun için eleştiriler yazdı.

28.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A)Muallim Naci-Recaizade Mahmut Ekrem

B)Recaizade Mahmut Ekrem-ıbrahim Şinasi

C)Recaizade Mahmut Ekrem-Muallim Naci

D)İbrahim Şinasi-Abdülhak Hamit Tarhan

E)Recaizade Mahmut Ekrem-Nabizade Nazım
Ziya Paşa, Harabat adlı antolojisinde Divan edebiyatında büyük değerler bulunduğunu ortaya koymaya çalışır. Bu eser, Namık Kemal tarafından yeni şiire ihanet olarak kabul edilip şiddetle eleştirilir.

29.Bu parçada sözü edilen ve edebiyatımızda ilk eleştiri örneği sayılan eser, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiir ve İnşa B) Istılahat-ı Edebiye C) Tahrib-i Harabat

D) Demdeme E) Yeni Lisan
30. Aşağıdakilerden hangisi realizmin özelliklerinden biri olamaz?

A) Gözlem esastır.

B) Romancılar ideal kişiler yaratmazlar.

C) Hayatta olan her şey sanatın konusu olabilir.

D) Çevre ve kişi tasvirleri çoğunlukla olayla birlikte, olayın akışı içinde gerçekleşir.

E) Süslü, sanatlı ve coşkulu bir anlatıma yer verilir.
Dönemin Batılı anlamda nitelikti ilk roman örneklerini vermiştir. Bu açıdan Türk romanının kurucusu olarak değerlendirilir. Realizm ve natüralizmin etkisindeki sanatçının öykü ve roman tekniği oldukça sağlamdır. Ahmet Cemil, Lamia, Adnan Bey, Firdevs Hanım, Bihter ve Behlül onun yapıtlarında kimlik bulmuş kahramanlardan bazılarıdır.

31.Bu parçada sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recaizade Mahmut Ekrem B) Mehmet Rauf

C) Halit Ziya Uşaklıgil D) Hüseyin Rahmi Gürpınar E) Nabizade Nazım  1. Tanzimat Edebiyatında tiyatro faydalı bir eğlence olarak görülür.

  2. Birinci kuşakta sosyal fayda prensibi benimsenir.

  3. Tiyatro okunmak için değil sahnelenmek için yazılır. (IV) Tiyatro eserlerinde romantizm etkisi görülür. (V) Dram türü ön plandadır.


38.Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I B) II C) III D) IV E)V
Realist ve natüralist akımın izlerini en iyi onun yapıtlarında görürüz. Eserin önsözü Türk edebiyatında realizmin ilk bildirisi sayılır. Ayrıca bu uzun öykünün Anadolu'da, Antalya'da geçmesi, köylü şivesinin öyküye girmesi, köy yaşamının gerçekçi bir gözle anlatılması büyük bir atılımdır.
39.Parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gülnihal- Namık Kemal
B) Küçük Şeyler- Samipaşazade Sezai
c) Hasan Mellah- Ahmet Mithat Efendi
D) Karabibik- Nabizade Nazım
E) Araba Sevdası- Recaizade Mahmut Ekrem


40. “Değil mi Tanrı’nın ihsanı akl ü kalb ü lisan?

Bu lutfu etmelidir fikr ü şükr ü zikr insan
Şinasi’nin Tercüman-ı Ahval” Mukaddime” sinden alınan bu beyitte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Akıl, duygu, dil, Tanrı’nın bağışıdır.

B) Akıl, düşünmek içindir.

C) Dil söylemek içindir.

D)İyi düşünen, yardım edeni, Tanrı bağışlar

E) Kalp, şükretmek içindir.

İÇEL ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞT-ÖĞR. YILI 1.DÖNEM 11.SINIF TED. DERSİ 2.YAZILI SORULARI

ADI SOYADI:

SINIF: NO: BBBBBBBBBBBBBBBBBB

Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet

Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten
1.Yukarıdaki dizelere göre, 1. dönem Tanzimat şiirinin özellikle hangi alanda yenileştiği söylenebilir?

A)Ölçü B)Konu C)Dil D)Nazım şekli E)Nazım birimi


2.Tanzimat Edebiyatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)İlk pastoral şiir:A.Hamit Tarhan /Sahra

B)Edebiyatımızda ilk köy romanı: N. Nazım/Karabibik

C)İlk psikolojik roman: M. Rauf/Eylül

D)Şiirde Türk adını ilk kullanan Mehmet Emin Yurdakul’dur.

E) İlk şiir çevirisi yapan Ahmet Vefik Paşa’dır.


3.Şinasi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) 1860’ta Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmıştır.

B) Tanzimat edebiyatının öncüsü olarak kabul edilir.

C) Noktalama işaretlerini ilk kullanan yazarımızdır.

D) Moliere’den tiyatro tercümeleri yapmıştır.

E) Dilin süs ve özentiden kurtulup sadeleşmesi için çalışmıştır


4.Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)Edebiyatı, düşüncelerini halka yaymak, toplumu geliştirmek için bir araç olarak kullanmıştır.

B)Eski edebiyata karşı olduğu halde yeni düşünce ve kavramları yazmak amacıyla şiirlerinin çoğunda biçim -dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.

C)Batılı kavramları şiirlerinde özellikle kullanmıştır.

D)Vatan Yahut Slistre dramı yüz binleri sokağa dökmüş ve Magosa’ya sürgüne gönderilmesine yol açmış.

E)Eserlerinde klasizim edebiyat akımının etkisi görülür.


(I) Tanzimat Edebiyatında tiyatro faydalı bir eğlence olarak görülür. (II) Birinci kuşakta sosyal fayda prensibi benimsenir. (III) Tiyatro okunmak için değil sahnelenmek için yazılır. (IV) Tiyatro eserlerinde romantizm etkisi görülür. (V) Dram türü ön plandadır.

5.Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I B) II C) III D) IV E)V
6, Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Namık Kemal'in "İntibah" adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk edebi roman örneğidir.

B) Hüseyin Rahmi Gürpınar, "Çalıkuşu" adlı yapıtında idealist bir öğretmenin yaşadıklarını anlatır.

C) "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" adlı roman, Peyami Safa'nın hayatıyla benzerlikler taşımaktadır.

D)Tarık Buğra, "Küçük Ağa" adlı yapıtında Kurtuluş Savaşı yıllarını işlemiştir.

E) Recaizade M. Ekrem'in "Araba Sevdası" adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk realist roman örneğidir.


7. İşlenen en önemli konu tutsaklıktır. Evlenecek kişilerin kendi istekleri göz önüne alınmadan evlenmenin yapılması, böyle evlenmelerin doğurduğu acılar da diğer önemli bir konudur. Batılılaşmanın yanlış yorumlanmasını konu alanlar da vardır.

35.Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bu konuların dışında yazılmış bir eserdir?


A) Taaşuk-ı Talat ve Fitnat B) Sergüzeşt C) Cezmi
D) Felatun Beyle Rakım Efendi E) Araba Sevdası

Türk edebiyatında roman, çevirilerle başlamıştır. Bu alanda ilk eser (...) nın (...) adlı Fransız yazardan çevirdiği (...) adlı romandır. Birçok teknik kusurlarla dolu olan bu eserin; kahramanlarının yabancı olması, olayların yabancı bir ülkede geçmesi yüzünden halka yabancı olduğu halde büyük ilgi gördüğü söylenebilir.


15.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda
kilerden hangisi getirilebilir?
A) Namık Kemal- J.J. Rousseau- İtiraflar
B) Şinasi- La Fontaine- Tercüme-i Manzume
C) Recaizade Mahmut Ekrem- Corneille- Araba Sevdası
D) Ahmet Mithat- Racine- Letaif-i Rivayet
E) Yusuf Kamil Paşa- Fenelon- Telemak

16.Tanzimat Edebiyatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Batılı anlamdaki ilk tiyatro Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir

B)Sahnelenen ilk tiyatro Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre’sidir.

C) A.Hamit Tarhan’ın tiyatro eserleri oynanmaya müsait değildir

D) Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri:A.Hamit/Nesteren

E)İlk tiyatro çevirisi Şinasi/ Çok Bilen Çok Yanılır
Bed-asla necabet mi verir hiç üniforma (Eşeğe altın semer vursan da

Zerduz palan ursan eşşek yine eşektir. eşek yine eşektir.)


17.Yukarıdaki dizelerin içeriği dikkate alındığında, hangi şair tarafından yazıldığı söylenebilir?
A)Ziya Paşa B)Namık Kemal C)Muallim Naci D)Abdülhak Hamit Tarhan E)Şinasİ

Tanzimat devrinin en verimli şairi sayılır. Türk şiirine geniş ufuklar açtı, günlük yaşam, aşk, ölüm, metafizik üzerine epik, lirik ve felsefi şiirler yazdı. İlk pastoral şiir örneği "Sahra"yı yazdı. Şiirlerinde aruzu kullanmakta birlikte hece ölçüsüyle de şiirler yazdı.


18.Yukarıda sözü edilen şairimiz, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbrahim Şinasi B) Abdülhak Hamit Tarhan C)Namık Kemal

D) Recaizade Mahmut Ekrem E)Cenap Şehabettin
(...), Servet-i Fünun edebiyatının hazırlayıcısıdır. Şiir, roman, oyun ve eleştiri türünde eserler verdi. Sanat sanat içindir, anlayışına bağlıdır. Sanatçımız asıl ününü Tanzimat ve batı düşünce ve görüşlerini yaymasıyla yaptı. (...) ise sanatçının yeni edebiyat anlayışına karşı eski edebiyatı savundu, onun için eleştiriler yazdı.
19.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A)Muallim Naci-Recaizade Mahmut Ekrem

B)Recaizade Mahmut Ekrem-ıbrahim Şinasi

C)Recaizade Mahmut Ekrem-Muallim Naci

D)İbrahim Şinasi-Abdülhak Hamit Tarhan

E)Recaizade Mahmut Ekrem-Nabizade Nazım


Tanzimat dönemi edebiyatında eski - yeni çelişkisini en yoğun yaşayan sanatçı odur. Bağdatlı Ruhi'ye yazdığı terkib-i bend naziresi döneminin toplumsal eleştirisidir. Birçok beyiti özdeyiş olarak değer kazanmıştır. Şiir ve inşa makalesinde halk edebiyatını yüceltmiş, divan edebiyatını eleştirmiş; ancak "Harabat" adlı yapıtında dönüş yaparak divan edebiyatını övmüştür.
20.Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?

A)Ziya Paşa B)Ahmet Mithat Efendi C)Recaizade Mahmut Ekrem D)Ahmet Vefik Paşa E) Nabizade Nazım


Ölen karısı için 'yazdığı Makber şiir kitabıyla hatırlanabilir. Şiirin biçiminde ve özünde yenilikler yapmıştır. Dil, cümle, ölçü kaygısı taşımaz. Şiirimize '''metafizik'' onunla girmiştir. Yaşadığı dönemde "Şair-i Azam" olarak adlandırılmıştır. Tiyatro yapıtlarını oynanmak için değil, okunmak için yazmıştır. Bu oyunların bazıları aruz, bazıları hece ölçüsüyle yazılmıştır. İlk pastoral şiir denemesi Sahra da ona aittir. Romantizmden etkilenmiştir.
26.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recaizade Mahmut Ekrem B)Muallim Naci C) Sami paşazade Sezai D) Abdülhak Hamit Tarhan E) A. Vefik Paşa


27. Aşağıdaki cümlelerin hangisi Tanzimat edebiyatının I.dönemiyle ilgili doğru bir açıklama değildir?

A)Makale, fıkra, roman, öykü, eleştiri, tiyatro, gazete gibi türlerin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.

B) Konu bütünlüğüne önem verilmeyerek divan edebiyatındaki "parça güzelliği" anlayışı sürdürülmüştür.

C)Ortaya konulan yapıtlar daha çok öykülenerek yaratıldığı için özellikle biçim bakımından zayıftır.

D)Şiirde içerik yönünden yeni, biçimsel yönden eski ürünler söz konusudur.

E)Aruz ölçüsü kullanılmış, ancak hece ölçüsüyle yazılmış örneklere az da olsa yer verilmiştir.


Namık Kemal şiir ve tiyatrolarının yanı sıra önemli romanlar da yazmıştır. Onun ....................adlı eseri ilk ............. roman,.................... adını taşıyan eseri ise ilk.........................roman olarak kabul edilir.

28.Parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?


A) Karabibik - bilimsel - Araba Sevdası – natüralist

B) Akif Bey - özgün - Aşk-ı Memnu – psikolojik

C) İntibah - edebi - Cezmi – tarihi

D) Şair Evlenmesi - Batılı - Afife Anjelik – realist

E) Mai ve Siyah - modern - Kara Bela – sembolik
Ziya Paşa, Harabat adlı antolojisinde Divan edebiyatında büyük değerler bulunduğunu ortaya koymaya çalışır. Bu eser, Namık Kemal tarafından yeni şiire ihanet olarak kabul edilip şiddetle eleştirilir.

29.Bu parçada sözü edilen ve edebiyatımızda ilk eleştiri örneği sayılan eser, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiir ve İnşa B) Istılahat-ı Edebiye C) Tahrib-i Harabat

D) Demdeme E) Yeni Lisan


Tanzimat'la birlikte başlayan eski-yeni çatışması, edebiyat alanında yeninin galip gelmesi ve 19. yüzyılın sonuna doğru yenilikçi gençlerin Servet-i Fünun dergisi (I) etrafında toplanmaları ile sonuçlandı. Derginin başyazarı Ziya Paşa (II) idi. Sanat, sanat için (III) görüşünün hâkim olduğu bu toplulukta sanatçılar ağır bir dil (IV) kullanılmış, bireysel konulara (V) yer vermişlerdir.
30.Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Bu roman edebiyatımızdaki ilk psikolojik çözümleme romanıdır. Eser aşk temi üzerine kuruludur. Âşıklardan biri kocasını, diğeri ise arkadaşını aldatmamak için frene basarlar. Olayın anlatımından çok, olayların insanın üzerinde yaptığı etkiye önem verilmiştir. Neticede aşk ateşi, âşıkları gerçek ateşin içinde bırakır.

31.Yukarıda sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Huzur B) Devlet Ana C) 9.Hariciye Koğuşu

D)Eylül E) Yeşil Gece


(...) adlı eser köy konusunun işlendiği ilk romanımızdır. Yine (...) yazdığı (...) edebiyatımızda ilk psikolojik roman denemesi kabul edilir.

38.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hanisi getirilmelidir?


A) Karabibik-Mehmet Rauf-Eylül
B) Sergüzeşt-Samipaşazade Sezai-Zehra
c) Karabibik-Şemsettin Sami-Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
D) Karabibik- Mahmut Ekrem-Çok Bilen Çok Yanılır
E) Hala Güzel-Muallim Naci-Zehra  1. Tanzimat Edebiyatında tiyatro faydalı bir eğlence olarak görülür.

  2. Birinci kuşakta sosyal fayda prensibi benimsenir.

  3. Tiyatro okunmak için değil sahnelenmek için yazılır. (IV) Tiyatro eserlerinde romantizm etkisi görülür. (V) Dram türü ön plandadır.

39.Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I B) II C) III D) IV E)V
Realist ve natüralist akımın izlerini en iyi onun yapıtlarında görürüz. Eserin önsözü Türk edebiyatında realizmin ilk bildirisi sayılır. Ayrıca bu uzun öykünün Anadolu'da, Antalya'da geçmesi, köylü şivesinin öyküye girmesi, köy yaşamının gerçekçi bir gözle anlatılması büyük bir atılımdır.

40.Parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Gülnihal- Namık Kemal
B) Küçük Şeyler- Samipaşazade Sezai
c) Hasan Mellah- Ahmet Mithat Efendi
D) Karabibik- Nabizade Nazım
E) Araba Sevdası- Recaizade Mahmut Ekrem

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi Tanzimat edebiyatının I. dönemiyle ilgili doğru bir açıklama değildir?

A)Makale, fıkra, roman, öykü, eleştiri, tiyatro, gazete gibi türlerin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.

B) Konu bütünlüğüne önem verilmeyerek divan edebiyatındaki "parça güzelliği" anlayışı sürdürülmüştür.

C)Ortaya konulan yapıtlar daha çok öykülenerek yaratıldığı için özellikle biçim bakımından zayıftır.

D)Şiirde içerik yönünden yeni, biçimsel yönden eski ürünler söz konusudur.

E)Aruz ölçüsü kullanılmış, ancak hece ölçüsüyle yazılmış örneklere az da olsa yer verilmiştir.
Namık Kemal şiir ve tiyatrolarının yanı sıra önemli romanlar da yazmıştır. Onun ....................adlı eseri ilk ............. roman,.................... adını taşıyan eseri ise ilk.........................roman olarak kabul edilir.

7.Parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) Karabibik - bilimsel - Araba Sevdası – natüralist

B) Akif Bey - özgün - Aşk-ı Memnu – psikolojik

C) İntibah - edebi - Cezmi – tarihi

D) Şair Evlenmesi - Batılı - Afife Anjelik – realist

E) Mai ve Siyah - modern - Kara Bela – sembolik
Tanzimat edebiyatı 1860 yılında Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkmasıyla başlar. (II) Tanzimat sanatçıları Divan edebiyatı geleneklerinin bir bölümünü bırakarak Batı kültürüne yönelmişlerdir. (III) Batı ölçütlerinde başarılı ilk roman ve öyküler bu dönemde yazılmıştır. (IV) Nabizade Nazım, "Karabibik" adlı yapıtında köy gerçeğine yaklaşmıştır. (V) Bu dönemde klasisizm, romantizm akımlarından eserler çevrilmiştir.

8.Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) l. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Tanzimat'la birlikte başlayan eski-yeni çatışması, edebiyat alanında yeninin galip gelmesi ve 19. yüzyılın sonuna doğru yenilikçi gençlerin Servet-i Fünun dergisi (I) etrafında toplanmaları ile sonuçlandı. Derginin başyazarı Ziya Paşa (II) idi. Sanat, sanat için (III) görüşünün hâkim olduğu bu toplulukta sanatçılar ağır bir dil (IV) kullanılmış, bireysel konulara (V) yer vermişlerdir.

9.Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Bu roman edebiyatımızdaki ilk psikolojik çözümleme romanıdır. Eser aşk temi üzerine kuruludur. Âşıklardan biri kocasını, diğeri ise arkadaşını aldatmamak için frene basarlar. Olayın anlatımından çok, olayların insanın üzerinde yaptığı etkiye önem verilmiştir. Neticede aşk ateşi, âşıkları gerçek ateşin içinde bırakır.

10.Yukarıda sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Huzur B) Devlet Ana C) 9.Hariciye Koğuşu D)Eylül E) Yeşil Gece
11.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın ikinci dönem sanatçıları için söylenemez?

A)Sosyal konulardan çok bireysel konulara ağırlık vermeleri

B)”Sanat için sanat ”görüşüne yer vermeleri

C)Hece veznini savunup, başarıyla uygulamaları

D) İçerikten çok, söyleyişe önem vermeleri

E)Şekil ve içerik olarak şiire yenilikler getirmeleri
12.Aşağıda verilen belirtici niteliklerden hangisine Tanzimat romanında rastlanmaz?

A)Konular genellikle günlük hayattan ya da tarihten alınır.

B)Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini işler.

C)Kişiler genellikle tek yönlü ele alınır; iyiler mükâfatlandırılır.

D)Olayların akışında rastlantılara çok yer verilir.

E)Romanın içinde bilgi ve öğüt vermekten kaçınılır.

Tanzimat’ın ilk kuşağını oluşturan Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal ve Ahmet Mithat bu dönemin toplumsal yaşamını değişik ölçülerde edebiyata yansıtmaya çalışmıştır. İlk kuşaktan sonra, —-, —-, —-, —- oluşan ikinci kuşak, bu toplumsal sanat anlayışını arka plana atarak daha çok “insan”ı ve onun kişisel serüvenini ele almıştır.

19. Bu parçada verilen bilgilere göre boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)Tevfik Fikret – Cenap Şehabettin – Ali Ekrem – Süleyman Nazif’ten

B) Halit Ziya – Mehmet Rauf – Hüseyin Cahit – Ahmet Şuayıb’dan

C) Rıza Tevfik – Mehmet Emin – Mehmet Âkif – Muallim Naci’den

D)Recaizâde Ekrem – Abdülhak Hâmit – Samipaşazâde Sezai – Nabizâde Nâzım’dan

E)Yahya Kemal-Halide Edip-Yakup Kadri–Refik Halit’ten
20. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Namık Kemal'in "İntibah" adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk edebi roman örneğidir.

B) Hüseyin Rahmi Gürpınar, "Çalıkuşu" adlı yapıtında idealist bir öğretmenin yaşadıklarını anlatır.

C) "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" adlı roman, Peyami Safa'nın hayatıyla benzerlikler taşımaktadır.

D)Tarık Buğra, "Küçük Ağa" adlı yapıtında Kurtuluş Savaşı yıllarını işlemiştir.

E) Recaizade M. Ekrem'in "Araba Sevdası" adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk realist roman örneğidir.
21. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Ahmet Vefik Paşa Moliere’den çeviriler yapmıştır.

B)Tahrib_i Harabat eleştiri türündedir.

C)Birinci dönem Tanzimat edebiyatında romantizm ve klasizm etkilidir.

D)Sergüzeşt’te cariyelik konusu işlenmiştir.

E)İkinci dönem Tanzimat tiyatroları sahnelenmek için yazılmıştır.
22.Tanzimat Edebiyatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)İlk realist roman Felatun Bey ve Rakım Efendi’dir.

B)İlk tezli roman Zehra’dır C)ilk tarihi roman cezmi’dir

D)İlk çeviri roman Telemak’tır

E) İlk yerli roman Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
23.Tanzimat Edebiyatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)İlk Türk mizah gazetesi Diojen’dir.

B)Tercüman-ı Ahval ilk özel gazetedir.

C)Tanzimat edebiyatı Takvim-i Vekayi’nin çıkarılmasıyla başlar.

D)Ceride-i Havadis yarı resmi bir niteliğe sahiptir.

E)Tasvir-i Efkar İbrahim Şinasi tarafından çıkarılmıştır.
24.Tanzimat Edebiyatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Batılı anlamdaki ilk tiyatro Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir

B)Sahnelenen ilk tiyatro Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre’sidir.

C) A.Hamit Tarhan’ın tiyatro eserleri oynanmaya müsait değildir

D) Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri:A.Hamit/Nesteren

E)İlk tiyatro çevirisi Şinasi/ Çok Bilen Çok Yanılır
25. (...) adlı eser köy konusunun işlendiği ilk romanımızdır. Yine (...) yazdığı (...) edebiyatımızda ilk psikolojik roman denemesi kabul edilir.
38.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hanisi getirilmelidir?
A) Karabibik-Mehmet Rauf-Eylül
B) Sergüzeşt-Samipaşazade Sezai-Zehra
c) Karabibik-Şemsettin Sami-Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
D) Karabibik- Mahmut Ekrem-Çok Bilen Çok Yanılır
E) Hala Güzel-Muallim Naci-Zehra

Türk edebiyatında Şemsettin Sami'nin “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat”(I), Namık Kemal'in “İntibah” (II), Ahmet Mithat Efendi'nin “Küçük Şevler”(III) ,Nabizade Nazım'ın “Karabibik” (IV), Samipaşazâde Sezai'nin “Letaif-i Rivayat” (V) adlı yapıtları alanlarında "ilk olma" özelliğine sahiptir.

32 Yukarıdaki cümlede numaralanmış yapıtlardan hangilerinin yerleri değiştirilirse bilgi yanlışı giderilmiş otur?

  1. I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III D) III. ve V. E) IV. ve V.

Tanzimat edebiyatı ikinci dönem sanatçılarındandır. "Sanat için sanat" ilkesini benimsemiştir. Muallim Naci'yle "kafiye göz için mi kulak için mi? tartışmasını başlatmıştır. İlk oyunu Afije Anjelik, ilk şiir kitabı Nağme-i Seher'dir. Okullarda verdiği ders notlarını Talim-i Edebiyat adlı kitabında topladı. Batılı anlamda ilk realist roman sayılan yapıtında Bihruz Bey'in kişiliğinde yanlış Batılılaşmayı eleştirmiştir. Yapıttaki Çamlıca Tepesi’ne ait betimlemeler ilk gerçekçi betimlemelerdir.
33.Bu parçada sözü edilen yazar ve ilk gerçekçi romanımız aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Recaizade Mahmut Ekrem-Araba Sevdası

B) Nabizade Nazım-Zehra

C)Sami paşazade Sezai-Sergüzeşt

D)Ahmet Mithat Efendi – Eflatun Bey ile Rakım Efendi

E)Namık Kemal-İntibah
Türk edebiyatında roman, çevirilerle başlamıştır. Bu alanda ilk eser (...) nın (...) adlı Fransız yazardan çevirdiği (...) adlı romandır. Birçok teknik kusurlarla dolu olan bu eserin; kahramanlarının yabancı olması, olayların yabancı bir ülkede geçmesi yüzünden halka yabancı olduğu halde büyük ilgi gördüğü söylenebilir.
34.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda
kilerden hangisi getirilebilir?
A) Namık Kemal- J.J. Rousseau- İtiraflar
B) Şinasi- La Fontaine- Tercüme-i Manzume
C) Recaizade Mahmut Ekrem- Corneille- Araba
Sevdası
D) Ahmet Mithat- Racine- Letaif-i Rivayet
E) Yusuf Kamil Paşa- Fenelon- Telemakİşlenen en önemli konu tutsaklıktır. Evlenecek kişilerin kendi istekleri göz önüne alınmadan evlenmenin yapılması, böyle evlenmelerin doğurduğu acılar da diğer önemli bir konudur. Batılılaşmanın yanlış yorumlanmasını konu alanlar da vardır.

35.Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bu konuların dışında yazılmış bir eserdir?
A) Taaşuk-ı Talat ve Fitnat B) Sergüzeşt C) Cezmi
D) Felatun Beyle Rakım Efendi E) Araba Sevdası

36. Şinasi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) 1860’ta Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmıştır.

B) Tanzimat edebiyatının öncüsü olarak kabul edilir.

C) Noktalama işaretlerini ilk kullanan yazarımızdır.

D) Moliere’den tiyatro tercümeleri yapmıştır.

E) Dilin süs ve özentiden kurtulup sadeleşmesi için çalışmıştır
37. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat nesrinin özellikleri arasında yer almaz?

A) Hikâye ve romanlarda konular günlük hayattan ve tarihten alınmıştır.

B) Makale, hikâye, roman… gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.

C) Dilde sadeleşme istenilen düzeyde olmamış, yabancı söz ve tamlamalar kullanılmaya devam edilmiştir.

D) Yapıtlar genel olarak duygusal ve acıklı konular üzerine kurulmuştur.

E) Tanzimat romancılarının ve öykücülerinin tamamı halka seslenmeyi temel almışlardır.

A GURUBU YANIT ANAHTARIDIR


X

A GRUBU CEVAP ANAHTARI

X

1

A

B

C

D

E

22

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

23

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

24

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

25

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

26

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

27

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

28

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

29

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

30

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

31

A

B

C

D

E

11

A

B

C

D

E

32

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E

33

A

B

C

D

E

13

A

B

C

D

E

34

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

35

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D

E

36

A

B

C

D

E

16

A

B

C

D

E

37

A

B

C

D

E

17

A

B

C

D

E

38

A

B

C

D

E


Yüklə 312,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə