Akademi Lİse projesi Çaliştaylar- risale çalişmasiYüklə 137,13 Kb.
tarix17.01.2019
ölçüsü137,13 Kb.
#98174

c:\users\eminerdem\desktop\kbb logoe1.jpg

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GENÇLİK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

AKADEMİ LİSE BİRİMİAKADEMİ LİSE PROJESİ

-ÇALIŞTAYLAR- RİSALE ÇALIŞMASI

NİSAN – 2015AKADEMİ LİSE PROJESİ

- ÇALIŞTAYLAR -

Nisan 2015

İÇİNDEKİLER

1. Giriş……..…………………………………………………………………………………………………... 2

1.1. Süreç (Process)……………………………………………………………………………… 3

1.2. Akademi Lise Nedir? ………………………………………………………………………. 4

1.3. Neden Akademi Lise?.…………………………………………………………………….. 5

1.4. Vizyon …………………………………………………………………………………………… 6

1.5. Misyon…………………………………………………………………………………………… 6

1.6. Çalıştaylar………………………………………………………………………….................. 6

2. 1. Akademi Lise Çalıştayı……………………………………………………................................. 7

2.1. 1. Akademi Lise Çalıştayı Sonuç Bildirisi……………………................. 9

2.2. 1. Akademi Lise Çalıştayı Katılımcıları………………………………….. 14

3. 2. Akademi Lise Çalıştayı……………………………………………………................................. 15

3.1. 2. Akademi Lise Çalıştayı Sonuç Bildirisi……………………................. 16

3.2. 2. Akademi Lise Çalıştayı Katılımcıları…………………………………... 19

4. 3. Akademi Lise Çalıştayı……………………………………………………................................. 20

4.1. 3. Akademi Lise Çalıştayı Sonuç Bildirisi……………………................. 21

4.2. 3. Akademi Lise Çalıştayı Katılımcıları………………………………….. 24

5. Akademi Lise Çalıştaylarının Birleşik Sonuç (Nihai) Bildirisi….............................. 25

6. Sonuç……………………………………………………………………………………………………….. 27

1. Giriş
90’lı yılların kaotik ortamından kurtulan Türkiye’de milenyumla birlikte birçok alanda yeni model arayışları, yeni paradigmalar ve hayatı yeniden yorumlama çabaları ortaya çıkmıştır. Siyasetin ve toplumsal yapının normalleşmesi beraberinde eğitim, kültür ve özellikle “gençlik” gibi alanlarda özel ilgilerin oluşma sürecini hızlandırmış, bu sosyoloji de beraberinde hem kamu kurumlarının hem de sivil toplumun gençlik için sürekli yenilenen ve/veya yinelenen projeler ortaya koymasını sağlamıştır.
Kamu kurumları ve sivil toplumun üstlendiği söz konusu projelerin hemen hepsinde başarılı, ahlaklı, milli ve manevi değerlerini yaşayan, sanat, müzik, kültür ve sportif faaliyetleri ile aktif, erdem sahibi bir gençlik ideali olduğu izlenmektedir. Mezkûr değerlerin keyfiyet ve kemmiyeti proje ve faaliyetlere göre farklılık gösterse de, geneli itibariyle “iyi niyetle” ortaya koyulan benzer çalışmaların yapıldığı görülmektedir.
İşte Akademi Lise Projesi, bu iyiniyetle yapılan çalışmaların derinlemesine incelenmesi ve ülke çapındaki tecrübenin analiz edilmesi ile oluşturulmuştur. Birçok bölgeden gelen ve farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerle çalıştaylar gerçekleştirilmiş ve ortak aklın ürünü olan bir model ortaya koyulmuştur. Ayrıca bazı oluşumlar yerinde de incelenmiş ve bu tarz bir projenin Türkiye’de ilk kez Kocaeli’de uygulama alanı bulması noktasına varılmıştır.
Ezcümle Akademi Lise Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaya koyulan, yukarıda bahsi geçen değerleri ve hedefleri kendisine şiar edinen bir projedir. Bu proje ile Türkiye’de bir ilkin gerçekleştirilmesi planlanmakta ve salt lise gençliğine yönelik bir projenin yerel yönetimler eliyle gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Arzumuz ülkemizin gelişim trendinde gençliğin etkin bir şekilde yer almasına katkı sağlamaktır.
1.1. Süreç (Process)
Akademi Lise Projesi’nin ilk temelleri 2014 yaz ve sonbahar dönemlerinde atılmış, bu süreçte Belediye üst yönetimi, konunun uzmanları ve bu tarz projelerde tecrübesi olan kişilerle görüşülmüştür. Bu görüşmeler esnasında öncelikle sorunun ne olduğu, hangi hususlarda eksikliklerin olduğu ve bu eksikliklerin nasıl giderileceği gibi konular üzerinde durulmuştur.
Herkesin malumu olduğu üzere doğru bir tedavi için öncelikli olan doğru bir teşhis koyabilmektir. İşte 2014 yılı yaz ve sonbahar dönemleri, doğru teşhisin ne olduğu ile alakalı çokça görüşmenin yapıldığı bir döneme rastlar. Eşzamanlı olarak bu süreçte Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü kurulmuş ve müdürlüğün yapılanması ile alakalı yeterince görüşmeler yapılmıştır. Nihayet 2014 yılının sonuna doğru da hem müdürlük kurulmuş ve yola koyulmuş hem de proje şekillenmiştir.
Akademi Lise Projesi şekillendirilirken Aralık, Şubat ve Mart aylarında bu risalenin kapsamını oluşturan çalıştaylar yapılmış, böylece daha sağlam zemine oturan bir yapının inşasına başlanmıştır. Çalıştaylar sırasında ortaya çıkan fikirlerle birlikte de bu proje şekillendirilmiştir.

1.2. Akademi Lise Nedir?
Akademi Lise, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan birimin adıdır. Bu birimin hedef kitlesi Kocaeli’de eğitim gören lise öğrencileridir. Bu öğrencilerin hem eğitim yönünden hem de sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulunmak Akademi Lise yapılanmasının temel hedefidir.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenim ayaklarından müteşekkil bir yapı kurulmuş ve bu yapının lise ayağında Akademi Lise Projesi yer almıştır. Proje kapsamında çağın ruhunu yakalayan bir eğitim metodolojisi planlanmakta olup, bütüncül bir bakış sergilenecektir.
Akademi Lise’de temel unsur (hedef kitle) orada eğitim görecek ve her türden faaliyete katılacak olan lise öğrencileridir. Bu öğrencilere birçok konuda sorumluluk verilecek (liderlikler vb.) ve Akademi’nin içinde daha fazla bulanacakları şekilde bir düzen oluşturulacaktır. Öğrenciler açısından gönüllülük esası ile oluşturulacak olan bu yapıda, idari hizmetleri belediye personeli gerçekleştirecek ve bunun yanında eğitim faaliyetlerini ifa etmek üzere eğitimciler de görev yapacaktır.

1.3. Neden Akademi Lise?
Bugün Türkiye’de birçok vakıf, cemaat, dernek vb. kuruluş, belediyeler ve diğer ilgili kamu kurumları gençlere yönelik önemli çalışmalar yapmaktadır, fakat kendi içinde bir bütünlük arz eden, salt o kesimi muhatap alan, hayatlarının en önemli evresini sağlıklı ve faydalı bir şekilde geçirmelerine yardımcı olan bir organizasyonun eksik olduğu gerçeği ortadan kalkmamıştır. Akademi Lise Projesi işte bu eksikliği tamamlamak amacı güden bir proje olarak ortaya koyulmuştur.
Bir başka eksik olduğu düşünülen nokta ise ülkemizde uygulanan değerler eğitimi vd. eğitim faaliyetlerinin özellikle ilkokul ve ortaokulda okuyan gençlere hitap etmesi, salt -ergenlik süreci ve diğer menfi nedenlerden dolayı asıl ilgilenilmesi gereken kesim olan- lise gençliğine yönelik bu yönde bir çalışma olmamasıdır. Salt bu sosyolojik durum bile Akademi Lise Projesi’nin önemi hakkında bizlere fikir vermektedir.
Tüm bunlarla birlikte Akademi Lise Projesi lise gençliğinde kente olan aidiyetin arttırılması ve kent kültürünün geliştirilmesi hususlarına da katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

1.4. Vizyon
Akademi Lise sürekli değişen ve gelişen dünya şartlarına entegre olup, asimile olmayan bir gençlik ülküsünden hareketle; milli ve moral değerlerini mevcut sosyolojinin içinde koruyabilen bir Kocaeli lise gençliği idealize etmektedir.

1.5. Misyon
Akademi Lise Kocaeli lise gençliğine bütüncül bir paradigma ile yaklaşmakta ve dezavantajlı grupları da sistemin içerisine dahil ederek geleneksel değerlerinden kopuk olmayan, maddi-manevi tüm unsurlarıyla ülkenin geleceğine hizmet edebilecek bir gençlik oluşumunu amaçlamaktadır.

1.6. Çalıştaylar
Akademi Lise Çalıştayları, projenin gerçekleştirilmesi noktasında; yapılacak olan çalışmaların mahiyetinin ve muhtevasının daha profesyonelce belirlenmesi, ilgili bürokratların, akademisyenlerin, eğitimcilerin, öğrencilerin ve konunun diğer muhataplarının fikir ve tecrübelerinden faydalanılması, daha nitelikli değerler eğitimi ve yayıncılık faaliyetlerinin nasıl yapılabileceği gibi hususların tayin ve tespiti ile alakalı toplantıları ifade etmektedir.

c:\users\eminerdem\desktop\kbb logoe1.jpg

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENÇLİK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE GENÇLİĞİNDE MODEL ARAYIŞLARI VE

AKADEMİ LİSE MODEL DENEMESİ

İnsani Kalkınma-Nitelikli Nesil”1. AKADEMİ LİSE ÇALIŞTAYI

27-28 Aralık CUMARTESİ / PAZAR

Seka Park Otel / Sırrı Paşa KonağıKOCAELİ

2. 1. Akademi Lise Çalıştayı
1. Akademi Lise Çalıştayı 27-28 Aralık 2014 tarihlerinde Sekapark Otel ve Sırrıpaşa Konağı’nda gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayda lise gençliğinin manevi eğitiminin sosyolojik temelleri, hedef kitle tercihi ve tercih edilen kitlenin yapısal kodları, lise gençliğine ulaşmada iletişim fonksiyonu, liseli gençlerin eğitiminde insan-mekân ilişkisi, üniversiteye yönelik eğitimin uygulanış biçimi, sosyal etkinliklerin konumu ve fonksiyonu gibi başlıkların katılımcılar tarafından irdelenmesi istenmiş, yine katılımcıların konu ile alakalı diğer özgün fikirlerine de başvurulmuştur. Ayrıca yürütülecek olan yayıncılık faaliyeti ile alakalı da kapsamlı bir görüş alış-verişinin yapıldığı çalıştayda beyin fırtınası yöntemi tercih edilmiştir.
1. Akademi Lise Çalıştayı’na il müdürü düzeyinde milli eğitim camiasından ve profesör, doçent ile yardımcı doçent düzeyinde akademik camiadan katılım olmuştur. Ayrıca değerler eğitimi hususunda Türkiye’de öncü olan profesyonel kuruluşlar da katılımcı kapsamındadır. Bu kuruluşların yanı sıra, okul müdürü, öğretmen ve eğitim olgusunu kendisine dert edinmiş diğer bazı kişiler de çalıştaya katılmış olup, Kurum üst yöneticileri de Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı ve Genel Müdür düzeyinde iştirak etmişlerdir.


2.1. 1. Akademi Lise Çalıştayı Sonuç Bildirisi
Durum Tespiti


 1. “Yeni Türkiye” hedefiyle sağlık, imar, savunma, ekonomi vd. birçok alanda önemli başarılar yakalanmış, fakat eğitim ve gençlik konuları nispeten geride kalmıştır.

 2. Sistemin sorunlu olması nedeniyle sivil toplum bu iki konuyla ilgili ciddi çalışmalar yapmış, fakat devlet desteğinin “düzeyi”, bu iki konunun topyekûn bir kalkınma hamlesiyle ancak çözülebileceği sosyolojik gerçeğini ortaya çıkartmıştır.

 3. Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu başarılı çalışmalar sivil toplum faaliyetleri ile birleştirilmekte ve “ortak aklın” oluşturulması noktasında ciddi bir ivme kazanıldığı izlenmektedir.


Akademi Lise Projesine Genel İlkesel Katkılar


 1. Projede her şeyden önce eğitimcilerin eğitimi planlanmalı ve projede yer alacak tüm idarecilerin projenin formasyonuna uygun olması gerektiği göz ardı edilmemelidir.

 2. Projenin toplumsal karşılığının önemli olduğu hususu unutulmamalı ve bu bağlamda toplumun ihtiyaçları öncelenmelidir.

 3. Tüm Proje faaliyetleri MEB ve STK’larla koordineli yürütülmelidir.

 4. Projenin her alanı için net kapsam çizilmeli ve uygulanacak tüm programların ölçülebilirliği sağlanmalıdır.


Metod


 1. Birey ve uygulama merkezli planlamalar yapılmalı “fedakârlık ile gönüllülük” çalışmaların merkezinde yer almalıdır.

 2. “Örtülü Müfredat1” tüm eğitim programlarında, özellikle değerlerin aktarılmasında yöntem olarak tercih edilmelidir.

 3. “Öğretmen Akademisi2” eğitim süreci boyunca sürekli devam etmelidir.

 4. Model Olma (Usve-i Hasene) yöntem olarak kullanılmalıdır. Bu kapsamda Aile, eğitimci, öğrenci birlikteliği kurulmalıdır.

 5. “Gönüllü Üniversite Gençliği” liseli gençlere model olmalı ve bu birlikteliği sürekli kılacak bir çalışma programı öncelenmelidir.

 6. Pedagog, Psikolog ve/veya Rehberlik Uzmanları yarım zamanlı olarak, gönüllülük esasına göre çalıştırılmalıdır.

 7. Doğru tutum, pozitif mesaj, eğlenceli metod ve materyal oluşturmalıdır. Olumlu, iyi, güzel ve adil olanın üzerinden mesaj verildiği bir pozitif metod kullanılmalıdır.


İletişim


 1. Kimseyi ötekileştirmeyen bir eğitim dili oluşturulmalı; iyi, güzel, faydalı, adalet ve irfan gibi erdemlerimiz eğitim dilinin ana ilkeleri olmalıdır.

 2. Eğitim ve öğretimde kullanılacak dil ve tüm iletişim materyalleri “Çağın Ruhunu” yansıtmalı, bu ruhu yakalamak için mutlaka alan taraması yapılıp, güncel analizler yapılmalıdır.

 3. Gençlerle iletişimde ana yaklaşım: “Onların birer birey olduğu gerçeği” şeklinde olmalıdır.

 4. Oto kontrol geliştirici bir iletişim yöntemi izlenmeli, bu kapsamda oto kontrolü geliştirici etkinliklere programlarda fazlaca yer verilmelidir.

 5. Sosyal sorumluluğu arttıran, -bizzat gençlerin mutfağında olduğu- projelerin, onlarla iletişimde elzem olduğu hususuna gerekli önem verilmelidir.

 6. Sağlıklı ve başarılı iletişim için eğitimcilerin ve program uygulayıcılarının mutlaka profesyonel destek almaları sağlanmalıdır.


Mekân


 1. Mekân adeta bir eğitici olarak tasarlanmalı, bu minvalde bina içinde tüm koridorlar, sınıflar ve duvarları değerlerimizi yansıtmalı ve hatta anlatmalıdır.

 2. “Temalı” koridorlar hazırlanılmalı ve her koridor gencimize başka bir dünyayı açmalıdır.

 3. Okullarda zaman ve/veya mekân oluşturarak, sahada daha aktif olunmalıdır.

 4. Mekân noktasında Akademi Lise Projesi binasına bağlı kalınmamalı, mekân-üstü bir çalışma alanı oluşturulmalıdır.


Değerler Eğitimi


 1. Zor ve riskli bir alan olan lise gençliğine yönelik değerler eğitimi vd. özellikleriyle bu tarzda bir proje hazırlanması ve bu projenin ilklerden olacak olması, projenin ne kadar önemli olduğu ile alakalı bizlere fikir vermektedir.

 2. Projede “ahlak” merkezli bir kavram dünyası kurulmalıdır. Zira bu değerler dünyası gençliğimiz ve geleceğimiz açısından bize tarihi imkânlar sunacaktır.

 3. Ahlak ve değerin bir dönüştürücüye ihtiyaç duyduğu sosyo-psikolojik gerçeği, değerlerin doğru aktarımı için iyi modeller (Usve-i Hasene) oluşturulması gerektiğini anlatmaktadır.

 4. Değerler eğitimi bir fıtrat eğitimidir. Dolayısıyla fıtrata uygun verilmeli ve projeleri buna uygun olmalıdır. Bu açıdan değerler eğitimi önce “irade eğitimini” kapsamalıdır.

 5. “Faziletler3” eksenli bir değerler eğitimi programı uygulanmalıdır.

 6. Değerler eğitiminde kilit nokta eğitimcilerdir. Eğitimcilerin değerleri yaşayarak verebilmesi hususu elzemdir.

 7. Değerler her dersin konusu olmalıdır. Her an aktarılmalı ve örtülü bir müfredat özelliği göstermelidir.

 8. Değerler-aileler-öğrenciler-merkez birlikteliği sağlanmalıdır.

 9. Yaş gurubundan dolayı değerler eğitimi hem duygusal, hem de dürtüsel alanı kapsamalıdır.

 10. Eğitim sadece iyiyi anlatan bir eğitim olmamalı, kötüyü de ortadan kaldıracak bilgiyi, feraseti, şuuru ve farkındalığı da oluşturmalıdır.

 11. Toprakla temas eden bir değerler eğitimi yapılmalıdır. Zira Medeniyetimize en uygun olan yöntem budur.

 12. İzcilik, gencin toprakla teması için günümüzün en uygun değerler eğitimi modellerinden biridir.

 13. Değerler konusunda mutlaka geleneğin büyük birikim ve tecrübesinden istifade edilmeli, hatta gençlerin bunu içselleştirmeleri sağlanmalıdır.

 14. Değerler eğitiminin en iyi şekilde yapılmasında kilit nokta eğitimcinin öğrenci ile kurduğu doğru iletişim kanalıdır. Bu da eğitimcinin uygunluğu ile ilgilidir.


Program


 1. Merkezin toplumsal karşılığı için üniversite hazırlık programlarına önem verilmelidir.

 2. Üniversiteye hazırlık programları için “Butik Dershane Eğitim Modeli4” nin tercih edilmesi uygun olacaktır.

 3. Butik Dershane modeli, hedef kitlenin katılım sorununu ortadan kaldıracak bir modeldir.

 4. Sosyal-kültürel etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri, gündem konferansları gibi çalışmaları yürütecek kulüplere yer verilmelidir.

 5. Tarih atölyesi, felsefe atölyesi, edebiyat atölyesi vb. atölye çalışmalarının uygulanması ile özgün bir model ortaya koyulmalıdır.

 6. Her sınıf ve yaş grubuna özel kademelendirilmiş bir sistem uygulanmalı ve her gruba uygun projelendirme yapılmalıdır.

 7. Atölye çalışmalarında kademelendirme yapılmalı ve her kademeye farklı isimler verilmelidir.

 8. Eğitimin her safhasında öğrenci aktif yer almalıdır. Sosyal faaliyetler proje merkezli, kulüp ve etkinlik grupları ile birlikte yürütülmelidir.

 9. Sinema, görsel bir eğitim programı olarak mutlaka yer almalıdır. Sinema okumaları, sinema atölyesi vb. uygulamalar programa özgünlük katacaktır.

 10. Müzik, spor ve dil eğitimi programda yer almalı, proje merkezli profesyonel yaklaşımla yapılmalıdır.

 11. Programda ihtisas grupları, özel proje grupları ve öğrenci takip sistemi yer almalıdır.

 12. Gençlerin programlarda, sosyal etkinliklerde ve sosyal sorumluluk projelerinde “Gönüllü” çalışmaları desteklenmeli ve programlar gönüllülüğü teşvik etmelidir.


Yayın-Materyal


 1. Öğrencilere eğitim için sunulan yayınlar dışında, öğrencinin mutfağında çalıştığı yayınlara mutlaka yer verilmelidir.

 2. Kitap-Sinema ortaklığı kurulmalıdır.

 3. Çok geniş ve farklı okuma alanı sunulmalı; bu alan, hem dijital hem de geleneksel yayınlarla oluşturulmalıdır.

 4. Okumalar kademelendirilmeli, Doğu ve Batı Klasikleri sevdirilerek mutlaka okutulmalıdır. Bu bağlamda merkezin bir klasik okuma listesi ve genel okuma projesi olmalıdır.

 5. Üniversiteye hazırlık materyalleri ülkemizde oldukça yaygın ve çeşitlidir. Bu kapsamda profesyonel destek alınarak çalışılmalıdır.

 6. Kavram okumaları başlatılmalı ve değerler eksenli “Kavram Atlası” oluşturulmasına yönelik materyal çalışması yapılmalıdır.

 7. Süreli bir yayın olmalı ve bu yayın değerler merkezli geniş ve renkli içeriğiyle her sayı bir “tema” olacak şekilde hazırlanmalıdır.

 8. Öğretici materyalleri hazırlanmalı ve bu materyallerin “Öğretmen Akademisine” uygun kitap ve görselleri kapsaması gerekmektedir.

 9. Öğrenci Portalı, web tv ve online eğitim alternatifleri düşünülmeli, bu programların mobil uygulamaları da öğrencilerin hizmetine sokulmalıdır.


Nihai Teklif


 1. Eğitimcilerin eğitimi (Öğretmen Akademisi) proje başlamadan en az 3 ay önce başlatılmalı ve eğitimciler açılışta hazır hale gelmelidir.

 2. Öğrenci analizi ve alan tarama çalışmaları proje başlamadan en az 6 ay önce başlatılmalıdır.

 3. Akademik ve Üniversite Hazırlık olmak üzere iki yönlü program çalışması yapılmalıdır.

 4. Süreli yayın ( Temalı Dergi ) ve kitaplar profesyonel bir ekiple programa uyumlu ve açılıştan önce hazır olacak şekilde hazırlanmalıdır.


2.2. 1. Akademi Lise Çalıştayı Katılımcıları
27-28 Aralık 2014 / Sekapark Otel - Sırrıpaşa Konağı
Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı

Aytekin GİRGİN Samsun İl Milli Eğitim Müdürü

Fehmi Rasim ÇELİK Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü

Sedat CANKILIÇ Kartal Anadolu İ.H.L. Müdür Yardımcısı

İdris TOPÇUOĞLU Ufuk Eğitim Koordinatörü / Dernek Başkanı

Ramazan AKSOY D-Eğitim Genel Koordinatörü

İdris CEVAHİR Marmara Üniversitesi İslam Felsefesi

Araş. Gör. Ali ÖZTÜRK Sakarya Üniversitesi / Sosyoloji

Yard. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İTÜ Eğitim Fakültesi

Veysel PARLAK Öğretmen

Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN KBB Genel Sekreteri

Feyzullah OKUMUŞ KBB Genel Sekreter Yrd.

Dr. Ali YEŞİLDAL KBB Kültür ve Sosyal İşler Dai. Bşk.

Osman AYVAZOĞLU KBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk

Mehmet Yasin ÖZLÜ Sekapark A.Ş.-Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü

İslam YÜCEL KBB Kağıtspor Kulübü Başkanı

Celalettin DURAN KBB Gençlik Hiz. Şb. Müd. Eğitim Sorumlusu

Eyüp Ensar DEMİR Akademi Lise Proje Genel Sorumlusu

Mesut TARI Akademi Lise Proje Eğitim Sorumlusu

Fatih DİZDAR KBB Gençlik Hiz. Şb. Müd. Şefi

Ragıp ÇAVUŞ KBB Gençlik Hiz. Şb. Müd. Personeli

Kemal CEYLAN KBB Gençlik Hiz. Şb. Müd. Personeli

Ömer AKBAŞ KBB Gençlik Hiz. Şb. Müd. Personeli

Murat YILMAZ KBB Gençlik Hiz. Şb. Müd. Personeli

Önder ÇATAN KBB Gençlik Hiz. Şb. Müd. Personeli

Cüneyt ARI KBB Gençlik Hiz. Şb. Müd. Personeli

Muhammed Safa AYVAZOĞLU KBB Gençlik Hiz. Şb. Müd. Personeli

Onur UÇAN KBB Gençlik Hiz. Şb. Müd. Personeli

Bahar GÜZEL KBB KOMEK Personeli / Raportör

c:\users\eminerdem\desktop\kbb logoe1.jpg

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENÇLİK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE GENÇLİĞİNDE MODEL ARAYIŞLARI VE

AKADEMİ LİSE MODEL DENEMESİ

İnsani Kalkınma-Nitelikli Nesil”2. AKADEMİ LİSE ÇALIŞTAYI

18 Ocak 2015/PAZAR

Seka Park OtelKOCAELİ

3. 2. Akademi Lise Çalıştayı
Birincisi il milli eğitim müdürleri, akademisyenler ve konunun uzmanları ile yapılan Akademi Lise Çalıştaylarının ikincisi 17 Şubat 2015 tarihinde, Kocaeli’nin seçkin liselerinin öğrencilerinin katılımıyla ve yine Sekapark Otel’de olmak üzere gerçekleştirilmiş ve bir gün sürmüştür.
2. Çalıştayda konunun direkt muhatapları olan lise öğrencilerine nasıl bir merkez hayal ettikleri, bu merkezde eğitim-öğretim faaliyetlerinin nasıl olması gerektiği ve sosyal faaliyetler noktasında nelerin yapılması gerektiği soruları sorulmuş ve kapsamlı bir görüş alış-verişi yapılmıştır. 13 liseden toplam 25 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın sonuç bildirisine aşağıda yer verilmiştir.
3.1. 2. Akademi Lise Çalıştayı Sonuç Bildirisi
Mekân-Program- Etkinlik


 • Ahlak merkezli eğitim Akademi Lise için kurulacak merkezin esasını teşkil etmelidir.

 • Herkesin tercih edebileceği alanlar olmalıdır, yani hemen herkes merkezde aradığını bulabilmeli ve merkez bu yönüyle öne çıkmalıdır.

 • Okul süreçlerinin bir eksiği olarak eğitime takviye dersler mutlaka yer almalıdır.

 • Öğrenci seçiminde birbirinden farklı birçok sınav yapılmalıdır. Ör:
 1. Sosyal tespit sınavı

 2. Yetenek sınavı

 3. Üniversite hazırlık sınavı

 4. Etkinlik sınavı
 • Sadece üniversite sınavına hazırlayan değil, okul programlarının eksiklerini de gideren bir eğitim metodolojisi oluşturulmalıdır.

 • Büyük ve geniş bir kütüphane olmalı, bununla birlikte kütüphanede yeşil renk kullanılmalıdır.

 • Öğrencinin hemen tüm ihtiyacını karşılayabilen bir kafesi mutlaka olmalıdır.

 • Birçok sosyal program olmalıdır. Zira eğitim kurumlarımızın ve bizlerin en büyük boşluğu sosyal programların eksikliğidir. Bu kapsamda;
 • Laboratuvar ve meslek atölyeleri olmalıdır.

 • Uygulamalı staj programları olmalıdır.

 • Anket ve ar-ge çalışması yapılmalıdır.

 • Sosyal sorumluluk projeleri yürütülmelidir.

 • Sanat atölyeleri olmalıdır.

 • Sanat üretimleri olmalıdır.

 • Üretilen çalışmalar sergilenmeli, hatta satılarak geliri toplum yararına dağıtılmalıdır.

 • Yetenek sınavları yapılmalıdır.

 • Rehberlik çalışmaları yapılmalıdır.

 • Özgüven çalışmaları yapılmalıdır.

 • Post modern tarz duvar çalışmaları olmalıdır.

 • Akademi lise kartı mutlaka olmalıdır ve bu kart özellikle Belediyenin diğer sanat, spor vd. faaliyetlerinden faydalanmak için kullanılabilmelidir.

 • Koçluk – Rehberlik – Hamilik yapacak üniversiteli büyükleri orada olmalıdır.Akademik Program


 • Gerçekten ciddi seviyede İslami ilimler okumaları yapılmalıdır.

 • Görsel sanatlar atölyesi kurulmalıdır.

 • Ebru-hitabet-Osmanlıca gibi kurslar olmalıdır.

 • Münazara grupları oluşturulmalıdır.

 • Uygulama atölyeleri kurulmalıdır.

 • Akademi Lisede referans olabilecek nitelikte sertifika ve/veya diploma olmalıdır.

 • Butik dershanecilik yürütülmelidir.

 • Ülke tanıtımları ve uluslararası ilişkiler faaliyetleri yapılmalıdır.

 • Doğa faaliyetleri ve kamplar olmalıdır.

 • Özel grup çalışmalarında akşam konaklama için yerler olmalıdır.

 • Dil eğitimleri – yurtdışı programları – yaz grupları özel etkinlikleri yapılmalıdır.

 • Yarışma ve turnuvalar düzenlenmelidir.


Yayın Faaliyetleri
- Dergi


 • Öğrenciler amatör kültür dergileri hazırlamalıdır.

 • Mutfağında öğrencilerin çalıştığı serbest-postmodern dergi ve yayınlar oluşturulmasına imkân hazırlanmalıdır.

 • Birbirini takip eden seri dergiler, yayınlar olmalı ve hediyeler vermelidir.

 • Hikâyeler tefrik edilmelidir.

 • İnternet sitesi, blok ve sosyal medya olmalıdır.

 • Röportajlar, meslek röportajları yapılmalıdır.

 • Hayaller yayınlanmalı ve temalı dergiler oluşturulmalıdır.

 • Dergi yönetim grubu oluşturulmalıdır.

 • Dergi ismi, logo ve slogan yarışması yapılmalıdır.

 • E-dergi hazırlanmalıdır.


- Kitap


 • Edebi, güncel vd. bölümlerden oluşan bir kütüphane kurulmalıdır.

 • Kitap okuma salonları oluşturulmalıdır.

 • Okuma masaları yapılmalıdır.

 • Okuma yarışmaları düzenlenmelidir.

 • Kitap okuma teşvik programı ve kampanyalar düzenlenmelidir.

 • En çok okuyanlar yarışmaları yapılmalıdır.

 • Atölyelerin hazırladığı raporlar kitap formatında yayınlamalıdır.

3.2. 2. Akademi Lise Çalıştayı Katılımcıları
17 Şubat 2015 / Sekapark Otel
İbrahim KARAASLAN Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi

Fatmanur ARSLAN Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi

Şevval AKSOY Atılım Anadolu Lisesi

Abdullah Yasir GÜNAYDIN Cahit Elginkan Anadolu Lisesi

Erkmen ERGÜN Cahit Elginkan Anadolu Lisesi

Fatma DEMİRTAŞ İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi

Nihan KURTULUŞ İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi

Ece MUSLU Kocaeli Anadolu Lisesi

Şevval EFE Kocaeli Anadolu Lisesi

Muhammed Yasin DURAK Körfez Fen Lisesi

Züleyha ÇALBAN Körfez Fen Lisesi

Mülhime Nur ÖZTÜRK Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi

Gülbahar TAPAR Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi

Doğukan ÖZER Mimar Sinan Anadolu Lisesi

Yaren OKUMUŞ Mimar Sinan Anadolu Lisesi

Bilge ZURAP Muammer Dereli Fen Lisesi

Zeynep Sude UZUN Muammer Dereli Fen Lisesi

Ömer DAĞHAN Namık Kemal Anadolu Lisesi

Aleyna BAŞ Namık Kemal Anadolu Lisesi

Begüm KARA Yahyakaptan Anadolu Lisesi

Ata Arman ATAY Yahyakaptan Anadolu Lisesi

Ömer OTMAN 24 Kasım Anadolu Lisesi

Zafer SEVİL KBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü

Fatih DİZDAR KBB Gençlik Hiz. Şb. Müd. Şefi

Celalettin DURAN KBB Gençlik Hiz. Şb. Müd. Eğitim Sorumlusu

Eyüp Ensar DEMİR Akademi Lise Proje Genel Sorumlusu

Mesut TARI Akademi Lise Proje Eğitim Sorumlusu

Sena ÇEPİL KBB Gençlik Hiz. Şb. Müd. Personeli

Onur UÇAN KBB Gençlik Hiz. Şb. Müd. Personeli

c:\users\eminerdem\desktop\kbb logoe1.jpg

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENÇLİK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE GENÇLİĞİNDE MODEL ARAYIŞLARI VE

AKADEMİ LİSE MODEL DENEMESİ

İnsani Kalkınma-Nitelikli Nesil”3. AKADEMİ LİSE ÇALIŞTAYI

25 Mart 2015/ÇARŞAMBA

Antikkapı A.Ş.KOCAELİ

4. 3. Akademi Lise Çalıştayı
3. Akademi Lise Çalıştayı 25 Mart 2015 tarihinde Antikkapı Restoran’da düzenlenmiştir Bu çalıştaya özellikle akademi lise projesinde yer verilmesi düşünülen 16 okuldan birer öğretmen davet edilmiştir. Ayrıca Bilgi Evleri’nden her bölge için bir eğitimci olmak üzere dört öğretmen de davet kapsamındadır. Kurum personeli ile birlikte toplamda 25 kişiden oluşan bir çalıştay yapılması öngörülmüştür.
3. Akademi Lise Çalıştayı’na 14 liseden 14 öğretmen katılmıştır. Bilgi evlerinden her bölge için 4 öğretmen ve ilgili müdürlük personelinin de hazır bulunduğu Çalıştayda “Lise gençliğine ulaşmada metot ve iletişim kanalları”, “Liseli gençlerin eğitiminde insan-mekân ilişkisi”, “Üniversiteye yönelik eğitimin uygulanış biçimi”, “Sosyal etkinliklerin konumu ve fonksiyonu” ve “Yayıncılık faaliyetleri” konuları tartışılmıştır. Toplamda 23 kişinin katıldığı çalıştayın 31.03.2015 tarihinde tamamlanan sonuç bildirisine aşağıda yer verilmiştir.
4.1. 3. Akademi Lise Çalıştayı Sonuç Bildirisi
1. Oturum


 • Öğrencileri daha fazla yarıştırıcı ve tüm vakitlerini esir alan programlardan kaçınmak gerekmektedir.

 • Öğrencilerin toplum içinde daha fazla yer alacağı programlar hazırlanmalıdır.

 • Mesleki çalışmalar ve yönlendirmelere yer verilmelidir.

 • “Mutlu Öğretmen”, “Mutlu Öğrenci” ve “Mutlu Aile” demektir. Öğretmenleri de mutlu edecek bir sistem tasarlanmalıdır.

 • Proje öncesi öğretmenler mutlaka eğitim programına alınmalıdır. Bu kapsamda Öğretmen Akademisi kurulmalıdır.

 • Eğitimciler “Usve-i Hasene” olmalıdır. Bu özelliklere haiz kişiler öncelenmelidir.

 • Merkezde mutlaka “Ergen Psikoloğu” bulunmalıdır.

 • Eğitimde, öğrencinin sosyalleşmesinde ve özellikle akademik başarıda sonuç odaklı değil süreç odaklı çalışılmalıdır.

 • Okullarımızda yürütülemeyen sosyal beceri programları ve insani değerler eğitimleri bu merkezde yapılabilmelidir.

 • 9 ve 10. Sınıfların eğitim programları ile 11 ve 12. Sınıfların eğitim programları farklı olacak şekilde planlanmalıdır.

 • Projenin geleceği için MEB müfredatı ve MEB’de yürütülen yeni değişimler yakından takip edilmelidir.

 • Sosyal yönü yoğun olan programlara öncelik verilmelidir.

 • Diploma, sertifika ve proje merkezli sertifika programlarına mutlaka yer verilmelidir.

 • Değerler eğitimi dikta eden bir programla değil örtülü müfredatla ve tedrici olarak yürütülmelidir.

 • MEB’e bağlı liselerle ortak projeler yapılmalıdır.

 • Akademik ve yetenek geliştirici programlar yapılmalıdır.

 • Sportif faaliyetler desteklenmeli ve salon sporlarına imkân tanınmalıdır.

 • Merkezin bir yaz okulu programı olmalıdır.

 • İnternet sitesi ve sosyal medya araçları olmalı ve süreçte aktif kullanılmalıdır.

 • Yapılan çalışmalarda engelli öğrenciler de gözetilmelidir.

 • Akşam programları için merkezde ikramlar olmalıdır.

 • Dil eğitimi çok özel bir süreç olarak verilmeli ve bu eğitimlerde misafir öğrenciler aktif kullanılmalıdır.

 • Japonya’da uygulandığı gibi “Türk Kültürü” eğitimlerine programlarda yer verilmelidir.

 • Öğrencilerin yaşam becerisini geliştirecek faaliyetlere de yer verilmelidir.

 • Okullarda yapılan çalışmalar iyi tetkik edilmeli ve eşgüdümü sağlayacak faaliyetler de yapılmalıdır.

 • Gezi faaliyetleri içinde üniversite gezilerine de yer verilmelidir.

 • Değerler eğitiminde öğrencilere informal (gayr-ı resmi) yaklaşılmalıdır.

 • Doğru davranışlar ödüllendirilmelidir.

 • Projelere katılan öğrencilerin en azından bir kısmı o projelerle ilgili gezilere götürülmelidir.

 • Kocaeli Anadolu Lisesi’nde uygulanan “Etkin Kal” projesi gibi sertifikalı faaliyetler de yürütülmelidir.

 • Engellilere yönelik sesli kitap vb. faaliyetlere de yer verilmelidir.

 • Çocuklar merkeze girip-çıkarken evlere mesaj atan sistem kurulmalı ve velilerin Kuruma olan güvenleri en üst düzeyde tutulmalıdır.


2. Oturum


 • Üniversite hazırlık çalışmalarında seviye grupları oluşturulmalıdır.

 • Proje kapsamında Kocaeli’de isim yapmış emekli öğretmenlere de yer verilmelidir.

 • Öğretmenlere dönük seminer ve konferanslar verilmelidir.

 • Her okuldan öğrencinin bir şekilde Akademi Lise’de yer alması sağlanmalıdır.

 • Sanat faaliyetlerine yer verilmelidir. Ebru, şiir, resim gibi çalışma grupları olmalıdır.

 • Sanal dergi ve bülten oluşturulmalıdır.

 • Atölye çalışmaları ve yayın çalışmaları birlikte koordine edilmelidir.

 • Profesyonel yayın desteği alınmalıdır.

 • Okul yıllıklarına reklam verilmeli ve okul dergilerine yayın desteği sağlanmalıdır.

 • Yapılan çalışmalarda okul isimlerinden ziyade bireyler öne çıkartılmalıdır.

 • Hızlı Okuma kursları düzenlenmelidir.

 • Öğrencilerin güzel sanatlar fakültelerine girmelerine yardımcı olacak sanat kursları oluşturulmalıdır.

 • Özel üniversitelerden burs desteği alınarak imkânı olan öğrencilerin oralara yönlendirilmesi sağlanmalıdır.

 • Birçok okulu bünyesine katan okul münazaraları yapılmalıdır.

 • Elektronik bir panoya merkezde yer verilmelidir.

 • Bürokratlarla öğrenciler bazı projelerde buluşturulmalıdır.

 • Okul tiyatro kulüplerine bazı destekler sağlanmalıdır.

 • Sanal bir üniversiteye hazırlık kütüphanesi oluşturulmalıdır.

 • İlkyardım kursları ve gönüllü itfaiyecilik eğitimleri verilmelidir.4.2. 3. Akademi Lise Çalıştayı Katılımcıları
25 Mart 2015 / Antikkapı A.Ş.
Emre ÖZDEMİR Yahyakaptan Anadolu Lisesi

Cihangir TEMİZYÜREK 24 Kasım Anadolu Lisesi

Erol ALGAN Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi

Mehmet BAYRKAK Kocaeli Fen Lisesi

Mustafa GÜNDOĞDU İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi

Arzu AKIN Namık Kemal Anadolu Lisesi

Rasim ERGÜN Muammer Dereli Fen Lisesi

Fatma KAVŞUT Cahit Elginkan Anadolu Lisesi

Zeynep BERK İzmit Gazi Anadolu Lisesi

Zafer KARATAŞ Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi

Mehmet AYDIN Kocaeli Anadolu Lisesi

Muhammet ŞEKER Körfez Fen Lisesi

Tamer SOSYAL Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi

Halit VAROL Pırelli Anadolu Lisesi

Hakan ÖZHELVACI Bilgievi Personeli

Habibe YAKUT Bilgievi Personeli

Şeker DEMİR Bilgievi Personeli

Mütahhare SELAMET Bilgievi Personeli

Zafer SEVİL KBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü

Celalettin DURAN KBB Gençlik Hiz. Şb. Müd. Eğitim Sorumlusu

Eyüp Ensar DEMİR Akademi Lise Proje Genel Sorumlusu

Mesut TARI Akademi Lise Proje Eğitim Sorumlusu

Ragıp ÇAVUŞ KBB Gençlik Hiz. Şb. Müd. Personeli

Kemal CEYLAN KBB Gençlik Hiz. Şb. Müd. Personeli

Sena ÇEPİL KBB Gençlik Hiz. Şb. Müd. Personeli

Onur UÇAN KBB Gençlik Hiz. Şb. Müd. Personeli
5. Akademi Lise Çalıştaylarının Birleşik Sonuç (Nihai) Bildirisi
1., 2. ve 3. Akademi Lise çalıştaylarının ardından her üç çalıştayda öncelenen, özellikle vurgulanan, mutlaka yer verilmesi gerektiği düşünülen hususlar tek bir bildiride birleştirilmiştir. İlgili bildiri 31.03.2015 tarihinde yayımlanmış olup, aşağıda yer verilmiştir.


 1. “Yeni Türkiye” hedefiyle sağlık, imar, savunma, ekonomi vd. birçok alanda önemli başarılar yakalanmış, fakat eğitim ve gençlik konuları nispeten geride kalmıştır.

 2. Sistemin sorunlu olması nedeniyle sivil toplum bu iki konuyla ilgili ciddi çalışmalar yapmış, fakat devlet desteğinin “düzeyi”, bu iki konunun topyekûn bir kalkınma hamlesiyle ancak çözülebileceği sosyolojik gerçeğini ortaya çıkartmıştır.

 3. Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu başarılı çalışmalar sivil toplum faaliyetleri ile birleştirilmekte ve “ortak aklın” oluşturulması noktasında ciddi bir ivme kazanıldığı izlenmektedir. İşte Akademi Lise Projesi de bu motivasyonla ortaya çıkmış bir proje özelliği arz etmekte ve gelinen noktanın daha da ileri taşınmasına hizmet etmeyi amaç edinmektedir.

 4. Akademi Lise Projesi, MEB ve STK’larla koordineli bir şekilde yürütülmesi gereken bir projedir. Ayrıca kapsamın net olarak çizilmesi ve ölçülebilirliğin sağlanması hususlarına da azami özen gösterilmelidir.

 5. Bu proje, birey odaklı, gönüllülüğü merkeze alan ve lise gençliğinin “Usve-i Hasene” olmanın ne olduğunu idrak edeceği bir kapsamda yürütülmeli, bununla birlikte eğitim faaliyetlerinde “örtülü müfredatın” doğru uygulanması sağlanmalıdır. Ayrıca proje kapsamında pedagog, ergen psikoloğu ve/veya rehberlik uzmanlarından da faydalanılmalıdır.

 6. Kimseyi ötekileştirmeyen, çağın ruhunu yakalayan ve sosyal sorumluluğu arttıran bir eğitim dili geliştirilmeli ve iletişim kurarken gençlerin bir birey olduğu gerçeği asla göz ardı edilmemelidir.

 7. Akademi Lise projesinin iç mekânı eğitici bir bakışla tasarlanmalı, bu minvalde temalı koridorlar hazırlanmalıdır. Bununla birlikte mekân-üstü bir bakış geliştirilerek okullarda zaman ve mekân oluşturulmalı ayrıca sahada da aktif olunmasını sağlayacak projeler üretilmelidir.

 8. Ahlak merkezli değerler eğitimi uygulanmalı ve fazilet eksenli faaliyetler yapılmalıdır. Bunun yanında değerler hususunda aile-öğrenci-merkez ilişkisi sağlam bir şekilde kurulmalıdır. Sürekli ve sürdürülebilir bir bakışla uygulanması gereken değerler eğitimi faaliyetlerinde öğrencilerin toprakla temas etmesi mutlaka sağlanmalıdır.

 9. Butik dershane eğitim modeline yakın bir model uygulanmalı, bununla birlikte atölye-yoğun faaliyetlerin yapıldığı bir metodoloji geliştirilmelidir. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine de azami özen gösterilmelidir.

 10. Kavram Atlasının zihinlerde oluşmasını sağlayacak kavramsal okumaların da yapılacağı özel proje ve ihtisas grupları meydana getirilmeli, bu noktada öğrencilerin kategorik bir ayrıma tabi tutulması sağlanmalıdır.

 11. Kitap, sürekli yayın ve diğer yayıncılık faaliyetleri öğrencilerin de mutfağında olacağı şekilde yapılmalı ve bunun yanında portal, blog, web tv, facebook, twitter gibi sosyal medya araçları etkin bir şekilde kullanılmalıdır.

 12. Öğrenci seçiminde salt ders bilgisi ölçülmemeli, öğrencilerin diğer özellik ve bilgilerinin de öne çıkarılacağı birden fazla sınavla kayıt alınmalıdır.

 13. Uygulama atölyeleri ile uygulamalı staj programları hazırlanmalı ve referans olabilecek nitelikte sertifika ve/veya diplomaların verilmesi sağlanmalıdır.

 14. Ülke tanıtımları ve uluslararası ilişkiler faaliyetleri yapılmalı, bunun yanı sıra dil eğitimleri, yurtdışı programları ve yaz grupları özel etkinlikleri düzenlenmelidir.

 15. Öğrencileri daha fazla yarıştırıcı ve tüm vakitlerini esir alan programlardan kaçınılması gerekmektedir. Bununla birlikte onların toplum içinde daha fazla yer alacağı faaliyetler planlanmalı ve bu kapsamda hayat atölyeleri kurulmalıdır.

 16. Yapılan bütün faaliyetlerde ailelerin bilgi düzeyi maksimum seviyede tutulmalı ve kurumsal güvenin her zaman ön planda olduğu bir yapı oluşturulmalıdır.

 17. Öğrencilerin güzel sanatlar fakültelerine girmelerine yardımcı olacak düzeyde sanat kursları oluşturulmalı ve bu tarz faaliyetlere katılımın yüksek tutulması sağlanmalıdır.

 18. Üniversite hazırlık çalışmalarında seviye grupları oluşturulmalı ayrıca sanal bir üniversiteye hazırlık kütüphanesi kurulmalıdır.

 19. Engelli öğrencilere yönelik sesli kitap vb. birçok faaliyete toplumda farkındalık uyandıracak seviyede yer verilmelidir.

 20. “Mutlu Öğretmen” “Mutlu Öğrenci” demektir. Bu nedenle öğretmenleri de mutlu edecek bir sistem oluşturulmalıdır.


6. Sonuç
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmeye aday olan Akademi Lise Projesi’nin hedeflenen noktaya varabilmesi için değerler eğitimi ve rehberlik eğitimi dâhil tüm eğitim faaliyetlerinin bu konuda gerçekten hassas olan insanlarla yürütülmesi ve temizlik personeli dâhil bütün kadronun öğrencilere duyarlı davranacağı bir yapı oluşturulması amaçlanmaktadır. Zira hedef kitlenin riskleri ve olası bir başarının ne tür faydalar sağlayacağı malumdur.

Hem kurumsallığı hem profesyonelliği hem de hedef kitlenin niteliğinden dolayı duygusallığı yeterince bünyesinde barındıran bir Akademi Lise oluşumu bazı önyragıların yıkılmasına vesile olabilecek ve bununla birlikte milli eğitimde, okullarda, öğretmenlerde ve öğrencilerde önemli bir paradigma değişikliğine yol açacaktır.
1 Dersler dahil olmak üzere bütün eğitim faaliyetlerinin içinde değerler eğitiminin yer alması durumudur.

2 Proje kapsamında eğitim verecek bütün öğretmenlerin eğitimle alakalı derinlemesine bilgilendirilmesi faaliyetidir. Özellikle değerler eğitimini kapsar.

3 Türk-İslam Medeniyeti’nin kapsamında yer alan ahlaki değerlere verilen bir diğer isimdir.

4 Sayıca az öğrencinin eğitim gördüğü sınıflarda öğrencilerin öğrenme düzeylerine göre eğitim yapan, kişiye özel hazırlanan özel ders programlarıyla öğrenci başarısını maksimum düzeye çekme amacıyla kurulmuş butik eğitim kurumlarına verilen isimdir.


Yüklə 137,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə