Atık Türleri kati atikYüklə 445 b.
tarix30.07.2018
ölçüsü445 b.
#63751”T.C. Hükümeti Bakanlar Kurulunun 27.02.2006 tarih ve 2006/10124 sayılı kararı ile gerçekleşmiştir. Birlik Kurucu üyeleri; İl Özel İdare, Osmaniye Belediyesi, 6 İlçe Belediyesi ve 9 Belde belediyesinin birlikte kurdukları bir kamu tüzel kişiliğidir. Birlik Tüzüğü, 14.03.2006 Tarihinde mecliste kabul edildikten sonra 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa göre uyarlanmıştır.

 • ”T.C. Hükümeti Bakanlar Kurulunun 27.02.2006 tarih ve 2006/10124 sayılı kararı ile gerçekleşmiştir. Birlik Kurucu üyeleri; İl Özel İdare, Osmaniye Belediyesi, 6 İlçe Belediyesi ve 9 Belde belediyesinin birlikte kurdukları bir kamu tüzel kişiliğidir. Birlik Tüzüğü, 14.03.2006 Tarihinde mecliste kabul edildikten sonra 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa göre uyarlanmıştır.Birlik üyesi mahalli idarelerin 5393 sayılı Belediye kanunu çerçevesinde yapmakta görevli olduğu ; katı atıkların taşınması, toplanması ve yeniden değerlendirilmesi ve bertarafına ilişkin hizmetleri 2872 sayılı çevre kanunu ve ilgili yönetmeliklerin ön gördüğü hükümlere göre yapmasını veya yaptırılmasını sağlamaktır.

 • Birlik üyesi mahalli idarelerin 5393 sayılı Belediye kanunu çerçevesinde yapmakta görevli olduğu ; katı atıkların taşınması, toplanması ve yeniden değerlendirilmesi ve bertarafına ilişkin hizmetleri 2872 sayılı çevre kanunu ve ilgili yönetmeliklerin ön gördüğü hükümlere göre yapmasını veya yaptırılmasını sağlamaktır.TÜRKİYE’DE ATIK HUKUKUAtık TürleriKATI ATIK

 • Katı atık kontrolü yönetmeliğine göre katı atıkların tanımı, üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri ve arıtma çamurunu,(iri katı atık, evsel katı atık, bu Yönetmelikte “katı atık” olarak anılmaktadır.)şeklinde ifade edilmektedir.Birlik sınırları içerisinde yer alan üye belediyelerin nüfusları

 • Birlik sınırları içerisinde yer alan üye belediyelerin nüfusları

 • Çıkan çöp miktarları

 • Depolama Sahaları ve Bertaraf Yöntemleri

Osmaniye İli dahil tüm üyelerin çöpleri vahşi olarak gelişi güzel depolanmaktadır.

 • Osmaniye İli dahil tüm üyelerin çöpleri vahşi olarak gelişi güzel depolanmaktadır.

 • Tıbbi atıklar evsel atıklarla beraber depolanmaktadır.

 • Çöpten oluşan sızıntı suyu için herhangi bir arıtma sistemi mevcut değildir. Çöp suyu yer altı sularına karışmakta insan sağlığını tehlikeye sokmaktadır.BİRLİK TARAFINDAN YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN SİSTEM

 • TESİSİN ADI: Mekanik-Biyolojik Atık Ayrıştırma ve Düzenli Depolama Tesisi

 • TESİSİN KAPASİTESİ: 250 Ton/gün

 • TESİSİN YERİ: Osmaniye İli , Merkez İlçesi, Yaveriye Köyü, Karabahadır Tepe Mevkii.(Şu an kullanılan vahşi çöp sahası)

Birçok ülkede yaşam şeklinin değişmesi ve artan şehirleşme ve sanayileşme gerçekleri atık miktarına ve atık bileşimine tesir etmektedir. Geleneksel atık bertaraf sistemleri artan artık miktarlarına ve çöpteki ambalaj ve özel atıklara cevap veremez hale gelmiştir. Toplum sağlığını korumak ve çevre yükünü azaltmak adına birçok bölgede yeni atık bertaraf stratejileri geliştirmek kaçınılmaz hale gelmiştir.

 • Birçok ülkede yaşam şeklinin değişmesi ve artan şehirleşme ve sanayileşme gerçekleri atık miktarına ve atık bileşimine tesir etmektedir. Geleneksel atık bertaraf sistemleri artan artık miktarlarına ve çöpteki ambalaj ve özel atıklara cevap veremez hale gelmiştir. Toplum sağlığını korumak ve çevre yükünü azaltmak adına birçok bölgede yeni atık bertaraf stratejileri geliştirmek kaçınılmaz hale gelmiştir.Toplanan çöplerin büyük bir kısmı organik olduğundan hiçbir işlem yapmadan doğrudan deponiye gitmesi halinde, deponide sızıntı suyu ve gaz sorunu ortaya çıkaracaktır. Yakın ve uzak gelecekte bu tür sorunların giderilmesi için katı atıkların nihai depolamadan önce geri kazanılabilir malzemelerin mekanik olarak ayrılıp, geriye kalan atığın biyolojik olarak işlem görmesi gerekmektedir.

 • Toplanan çöplerin büyük bir kısmı organik olduğundan hiçbir işlem yapmadan doğrudan deponiye gitmesi halinde, deponide sızıntı suyu ve gaz sorunu ortaya çıkaracaktır. Yakın ve uzak gelecekte bu tür sorunların giderilmesi için katı atıkların nihai depolamadan önce geri kazanılabilir malzemelerin mekanik olarak ayrılıp, geriye kalan atığın biyolojik olarak işlem görmesi gerekmektedir.Katı atıklar en başarılı ve ekonomik şekilde MBA (Mekanik-Biyolojik Arıtma Tesisi) yöntemi ile yok edilmektedir. Çünkü böyle bir sistemle; değerli bir son ürün olan kompost (gübre) elde edilmektedir. Osmaniye’de her geçen gün gübre ihtiyacı artmaktadır. Böyle bir sistemle, hem halkın gübre ihtiyacı karşılanacak, hem de Osmaniye çöpten kurtulmuş olacaktır.

 • Katı atıklar en başarılı ve ekonomik şekilde MBA (Mekanik-Biyolojik Arıtma Tesisi) yöntemi ile yok edilmektedir. Çünkü böyle bir sistemle; değerli bir son ürün olan kompost (gübre) elde edilmektedir. Osmaniye’de her geçen gün gübre ihtiyacı artmaktadır. Böyle bir sistemle, hem halkın gübre ihtiyacı karşılanacak, hem de Osmaniye çöpten kurtulmuş olacaktır.Birlik sınırları içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde, birlik üyelerine ait çöp miktarları belirlenmiştir. Yaklaşık günde 250 ton/gün ve üzerinde çöp çıkarken, bu çöpün % 65’lik kısmını organik atıklar oluşturmaktadır. Bu amaçla alınan ÇED raporu doğrultusunda, eski çöplüğün bulunduğu 28 hektarlık alanda MEKANİK-BİYOLOJİK ATIK AYRIŞTIRMA TESİSİ yaptırılmasına karar verilmiştir.

 • Birlik sınırları içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde, birlik üyelerine ait çöp miktarları belirlenmiştir. Yaklaşık günde 250 ton/gün ve üzerinde çöp çıkarken, bu çöpün % 65’lik kısmını organik atıklar oluşturmaktadır. Bu amaçla alınan ÇED raporu doğrultusunda, eski çöplüğün bulunduğu 28 hektarlık alanda MEKANİK-BİYOLOJİK ATIK AYRIŞTIRMA TESİSİ yaptırılmasına karar verilmiştir.Gelen çöpler kantardan geçtikten sonra çöp kabul alanına dökülecektir.

 • Gelen çöpler kantardan geçtikten sonra çöp kabul alanına dökülecektir.

 • Çöp kabul alanından çöpler yükleyici tarafından ön kırıcıya besleme yapılacaktır ve ön kırıcıdan geçirilen çöp belli ebatlarına küçültülecektir.

 • Taşıyıcı bantlar vasıtasıyla ön kırıcıdan alınan çöp manyetik dedektörden geçirilerek, metaller ayrıştırılıp diğer atıklar karıştırıcı kazana beslenecektir.

 • Karıştırıcı kazanda çöpün sistem suyu ile homojenize edilmesi sağlanacaktır. Homojenize olan çöpler bantlardan araçlarla fermantasyon alanına götürülecektir.

Atıkların minimilize edilmesi,

 • Atıkların minimilize edilmesi,

 • Yeniden kullanılması

 • Hammadde döngüsü için yeniden değerlendirilmesi

 • Organik maddece zengin atıkların kompost yapılması,

 • Atık hacminde en az %40 azalma

 • Gaz problemi ve sızıntı suyu problemi yok.Oluşan nihai ürün elekten geçirilip kompost haline getirilecek gübre olarak kullanılacaktır. Geriye kalan çok az bir miktar ise Katı ATIK Kontrol Yönetmeliğine göre düzenli depolanacaktır veya çimento fabrikalarında yakılacaktır. Düzenli depolama sahası yönetmeliklerde yer alan standartlara göre inşa edilecektir.

 • Oluşan nihai ürün elekten geçirilip kompost haline getirilecek gübre olarak kullanılacaktır. Geriye kalan çok az bir miktar ise Katı ATIK Kontrol Yönetmeliğine göre düzenli depolanacaktır veya çimento fabrikalarında yakılacaktır. Düzenli depolama sahası yönetmeliklerde yer alan standartlara göre inşa edilecektir.

Kent içinde toplanan çöplerin doğrudan değerlendirme tesislerine gönderilmesi özellikle ilçe belediyeler için ekonomik olmamaktadır.

 • Kent içinde toplanan çöplerin doğrudan değerlendirme tesislerine gönderilmesi özellikle ilçe belediyeler için ekonomik olmamaktadır.

 • Kentlerin nazım ve imar planları hazırlanırken çöp transfer istasyonlarının da belirli bir mekan kaplayacak şekilde girdi kabul edilmesi gerekir. Bu alan içerisindeki çöpler istasyonlarda toplanıp daha sonra değerlendirme tesislerine gönderilebilir.T.C. Çevre Bakanlığı tarafından muhtelif toplantılarda Birliklerin hizmet alanlarının genişletilmesi konularında öneriler bulunmaktadır. Birliğin en önemli amacı, en ekonomik ve en uygun yöntemle atık bertarafını sağlamak çevreyi korumaktır. Bu bağlamda, çöp sahasına uzak mesafedeki üyelerin çöpleri her gün çöp sahasına getirmektense, belirlenen yerlere kurulan transfer istasyonlarında toplanarak deponi alana getirilmesi çok daha ekonomik olacaktır.

 • T.C. Çevre Bakanlığı tarafından muhtelif toplantılarda Birliklerin hizmet alanlarının genişletilmesi konularında öneriler bulunmaktadır. Birliğin en önemli amacı, en ekonomik ve en uygun yöntemle atık bertarafını sağlamak çevreyi korumaktır. Bu bağlamda, çöp sahasına uzak mesafedeki üyelerin çöpleri her gün çöp sahasına getirmektense, belirlenen yerlere kurulan transfer istasyonlarında toplanarak deponi alana getirilmesi çok daha ekonomik olacaktır.İlçe Adı Mesafe (km) Belde Adı Mesafe (km)

 • İlçe Adı Mesafe (km) Belde Adı Mesafe (km)

 • Merkez 4 Mehmetli 75

 • Kadirli 43 Alibeyli 70

 • Düziçi 25 Yarbaşı 28

 • Bahçe 30 Atalan 20

 • Hasanbeyli 33 Tüysüz 18

 • Toprakkale 5 Cevdetiye 12

 • Sumbas 60 Kırmıtlı 30

 • Ellek 15 Böcekli 15Bu durumda sürdürülebilir ve ekonomik bir toplama-taşıma sisteminin oluşturulması ancak TRANSFER İstasyonlarının planlanması, inşaatı ve ilgili taşıma sistemlerinin satın alınması ile mümkün olacaktır. Uygulanacak olan projede ara transfer ünitesi 3 adet olarak düşünülmektedir. (Kadirli, Düziçi, Bahçe)

 • Bu durumda sürdürülebilir ve ekonomik bir toplama-taşıma sisteminin oluşturulması ancak TRANSFER İstasyonlarının planlanması, inşaatı ve ilgili taşıma sistemlerinin satın alınması ile mümkün olacaktır. Uygulanacak olan projede ara transfer ünitesi 3 adet olarak düşünülmektedir. (Kadirli, Düziçi, Bahçe)Aktarma istasyonları kuruluş yerlerinin şu şartları sağlaması gereklidir;

 • - Yerleşim alanının içinde olmalı,

 • -Çöpün yoğun olduğu bölgelere yakın olmalı,

 • - Ana karayollarına yakın olmalı,

 • - Araç giriş-çıkışı trafiği aksatmamalı,

 • - Alan çöp toplama araçları için de bir toplanma yeri özelliğine sahip olmalıdır. - İstasyonlar kullanımları sırasında çevreyi rahatsız etmemelidirKatı atık istasyonları, 35 ton kapasiteli, hidrolik sıkıştırma özelliği olan semi treyler olarak temin edilmiştir.

 • Katı atık istasyonları, 35 ton kapasiteli, hidrolik sıkıştırma özelliği olan semi treyler olarak temin edilmiştir.

 • SEMİTREY+ÇEKİCİ=300.000 YTL

Katı atık istasyonları, Aktarma istasyonu, çekici ve semi treyler olarak tespit edilmiştir.

 • Katı atık istasyonları, Aktarma istasyonu, çekici ve semi treyler olarak tespit edilmiştir.

 • 2 AKTARMA İST+2 SEMİTREY+ÇEKİCİ=1.000.000 YTL

Mekanik-Biyolojik Atık Ayrıştırma ve Düzenli

 • Mekanik-Biyolojik Atık Ayrıştırma ve Düzenli

 • Depolama Tesisi yapım işi için uygulama projelerinin ve inşaat ihalesi 21-f ye göre 12.11.2007 tarihinde Birlik Toplantı Salonunda yapıldı.

 • SONUÇ

 • 5 Firma başvuruda bulunmuş olup, DURU ÇEVRE TEK. ihaleyi almıştır.İhale bedeli 33.000 YTL dir.

 • İhale bedeli 33.000 YTL dir.

 • 14.01.2008 tarihinde Birliğimize teslim edilecektir.

 • Uygulama Projeleri Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra, en geç 2008 ocak ayı ortalarında tesis yapım işi ihalesine girilecektir.Yapım işi , anahtar teslimi en geç 1 yıl içinde olacaktır. Tahminen 2008 in yaz aylarında tesis işletmeye açılacaktır. 1 yıl boyunca ihaleyi alan firmanın sorumluluğu dahilinde çöp işletilecektir.

 • Yapım işi , anahtar teslimi en geç 1 yıl içinde olacaktır. Tahminen 2008 in yaz aylarında tesis işletmeye açılacaktır. 1 yıl boyunca ihaleyi alan firmanın sorumluluğu dahilinde çöp işletilecektir.

 • Aynı tarihler arasında çöp aktarma istasyonlarının da ihalesi yapılacak, çalışmalar paralel bir şekilde sürdürülecektir.

MELİHA ARSLAN

 • MELİHA ARSLAN

 • ÇEVRE YÜK. MÜH.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin