Aylik sektör analiz raporuYüklə 74,6 Kb.
tarix12.01.2019
ölçüsü74,6 Kb.

Türk Armatörler Birliği Norm Merkezigetattachment[1]CİLT:3

AYLIK NORM RAPORU

MAYIS 2018


Türk Armatörler Birliği Norm Merkezi;

Ulusal Mevzuat sistemimiz ve Uluslararası denizcilik organizasyonlarının belirlediği standartları ve uygulamaları üyeleri adına takip ederek onları belirli zaman aralıklarında bilgilendirir ve bunlara ilişkin çalışmalar yaparak uygulama rehberleri veya bilgi notları hazırlar. Ayrıca gemilerdeki gelişmeleri takip ederek oluşturduğu kurul vasıtasıyla standart uygulamalar belirleyerek gemilerimizin nitelik açısından gelişmesine katkı sağlar.TAB NORM HİZMETLERİ

c:\users\hp-pc\desktop\tab\çalişmalar\broşür çalişmalari\broşür.jpgİŞTE CEVAPLARI

MİLLİ MEVZUAT

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN YAYIMLANDI.

İşyerlerinde işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin yönetmelikte yapılan yeni düzeltmeler yayımlandı

Rehinli taşınır sicili yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı.KIYI TESİSLERİ DENİZ KİRLİLİĞİ ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

DÜNYA DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ (IMO)

IMO KOMİTELERİNİN ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDAKİ TOPLANTILARI

  • IMO Konseyi (IMO Council)

(02/07/2018 - 06/07/2018)/120.Oturum

  • Gemi Adamı, Eğitim ve Vardiya Alt Komitesi (Sub-Committee on Human Element, Training and Watchkeeping (HTW))

(16/07/2018 - 20/07/2018)/5.Oturum

  • Yük ve Konteyner Taşıması Alt Komitesi (Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers (CCC))

(10/09/2018 - 14/09/2018)/5.Oturum

AVRUPA BİRLİĞİ (AB)

……………….. ICS: “AVRUPA KOMİSYONU, IMO’NUN CO2 AZALTMA STRATEJİSİNE SAYGI DUYMALIDIR”----------- Denizcilik Sektöründe Nitelikli İşgücünün Geliştirilmesi Konusunda Avrupa’nın Başarı Hikâyeleri

EMSA, AB’NİN GENİŞLEME ÜLKELERİNDE TEKNİK UZMANLIĞINI ARTIRIYOR

…………………………………………….. AVRUPA BİRLİĞİ VE ARJANTİN DENİZ ARAŞTIRMALARI VE İNOVASYON KONULARINDA İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYORGLOBAL EVENTS

**** SMM Hamburg, Eylül 4-7, Hamburg, Almanya

**** Shipping Insight, Ekim 16-18, Stamford, CT

**** Marine Money Week, Haziran 18-20, New York, NY
MAYIS AYINDA MEVZUAT, ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE REGÜLASYONLARDA NELER DEĞİŞTİ?


ÖNE ÇIKANLAR
TAB NORM-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ NORM MERKEZİ
Aylık Sektör Norm Raporu
MAYIS 2018
RESMİ GAZETE AYLIK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GAMBİYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜK TARİHLERİ ONAYLANDI

02 MAYIS 2018 CUMARTESİ Sayı: 30409


Söz konusu anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi 26 Ocak 2018 olarak 9/4/2018 tarihli ve 2018/11635 sayılı kararname ile yayımlanmıştır.
Anlaşmanın 8. Maddesine göre uluslararası deniz taşımacılığı yapan akit devlet teşebbüsünün elde ettiği kazançların yalnızca teşebbüsün mukim olduğu akit devlette vergilendirileceğini öngörüyor.
VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN YAYIMLANDI.

18 MAYIS 2018 CUMA Sayı: 30425


Bu kanun ile

- Kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi,

- Mevcut ve muhtemel ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,

- Matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,

- İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi amaçlanmıştır.
İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE YAPILAN YENİ DÜZELTMELER YAYIMLANDI

21 MAYIS 2018 PAZARTESİ Sayı: 30427


Yapılan düzeltme ile daha önceden kanunda yapılan düzeltme yönetmeliğe de yansıtılmış, yönetmelik daha önceden 10 kişiden az işyerlerini kapsarken bu düzeltme ile 50 kişiden az işyerleri için bu yönetmeliğin uygulanmasına karar verilmiştir.
Yine bu yönetmelik ile “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekillerince yürütülmesi” başlıklı 5. Maddesi, “çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri” başlıklı 6. Maddesi değiştirilmiş, aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “açıköğretim” ibaresinden sonra gelmek üzere “, uzaktan veya yüz yüze eğitim” ibaresi eklenmiştir.
Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı “Eğitim verecek kurum ve kuruluşlar ile eğiticilerin nitelikleri” olarak değiştirilmiş, daha önceden sadece bazı üniversitelerce verilen bu eğitimler bundan böyle Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve bağlı odalar, Türkiye Belediyeler Birliği, işçi ve işveren kuruluşları ile üniversiteler tarafından Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle de verilebilecektir.

Aynı Yönetmeliğin “işyerinin kapsam dışında kalması” başlıklı 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “10” ibaresi “elli” olarak, “altmış” ibaresi ise “otuz” olarak değiştirilmiştir. Böylece yeni madde “İşyerinin tehlike sınıfının değişmesi ve/veya çalışan sayısının elli ve üzerine çıkması durumlarında, otuz gün içerisinde 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda görevlendirmeler yapılır.” şeklinde olmuştur.


Diğer kısmi değişiklikler için resmi gazeteye bakılmalıdır.
REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

22 MAYIS 2018 SALI Sayı: 30428


Yönetmeliğin “Sorgulamalar” başlıklı 17 maddesinin 2. fıkrasına “Kanuna göre Sicili incelemekle yükümlü olmaması veya Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan rehin sözleşmesi taraf ehliyetine sahip olamaması sebepleriyle bir taşınırın rehinli olduğunu bilmeyen veya bilmesi gerekmeyen iyi niyetli üçüncü kişinin iyi niyeti korunur.” kısmı eklenmiştir.
Yine aynı yönetmeliğin “Rehin Terkini” başlıklı 29. maddesinin 3. fıkrası daha önceden “Alacağın son bulması halinde, rehin sözleşmesinin terkin talebi kural olarak alacağın son bulduğu tarihten itibaren üç iş günü içinde rehin alacaklısı tarafından yapılır.” şeklinde iken şu anda “Alacağın son bulması halinde, rehin sözleşmesinin terkin talebi kural olarak alacağın son bulduğu tarihten itibaren yabancı hukuka tabi rehin alacaklısı tarafından otuz, Türk hukukuna tabi rehin alacaklısı tarafından on beş işgünü içinde rehin alacaklısı tarafından yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir.
TİCARİ İŞLEMLERDE REHİN HAKKININ KURULMASI VE TEMERRÜT SONRASI HAKLARIN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

22 MAYIS 2018 SALI Sayı: 30428


Maddelerde yapılan değişiklikler şu şekildedir. Altı çizili olan cümleler yeni eklenen, üstü çizili olan cümleler çıkartılan cümlelerdir.

-Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan taraflar arasında akdedilen ve rehne konu taşınır varlığı rehin alacaklısına teslim etmeksizin özel siciline Rehinli Taşınır Siciline tescil edilmek suretiyle kurulan rehinlere uygulanır.

-Rehne konu edilebilecek varlıklar

MADDE 11 – (1) Rehin hakkı aşağıda belirtilen taşınır varlıkların biri veya birden fazlası üzerinde kurulabilir:

m) Ticari plaka ve ticari hat.

n) Ticari proje.

o) Vagon.

ö) Benzeri her türlü taşınır varlık ve hak

p) Bu fıkrada sayılanlardan üçüncü kişiler zilyetliğindeki taşınır varlık, hak ve paylı mülkiyet hakları.
(3) Bir malvarlığı grubunun tamamının genel tanımlama yapılması suretiyle rehnedilmesi halinde rehninkuruluşu anında malvarlığı grubunda bulunan bütün taşınır varlıklar rehnedilmiş sayılır.”

- Getirinin rehni

MADDE 13 – (1) Rehin mevcut veya müstakbel taşınır varlıkların getirileri üzerinde kurulabilir. kendi başına ya da getirisi olduğu taşınır varlık ile birlikte rehin konusu olabilir. Aksi kararlaştırılmadıkça taşınır varlık üzerindeki rehin hakkı, doğrudan getiri üzerinde rehin hakkı vermez.

-Aynı Yönetmeliğin “Birleşme ve Karışma” başlıklı 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.Rehnin kapsamı

MADDE 15 – (1) Rehnin kapsamına taşınır varlığın gelecekteki her türlü faiz, sigorta gibi hukuki getirileri ile doğal ürün ve ikamesi mallar, taşınır varlık ile birlikte doğrudan girer.

(2) Rehinli taşınır varlığın sigortalanması halinde rehinli alacaklının hakkı, sigorta tazminatı üzerinde de devam eder. Bu halde, sigortanın hüküm ve sonuçlarına ilişkin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1456 ncı maddesi hükmü kıyasen uygulanır.

(3) Bir üretim sürecinde kullanılan taşınırın rehnedilmesi halinde rehin, üretimin her aşamasında veya üretimin sonunda rehinli taşınırın yerini alan alacak üzerinde aynı oranda ve sırada kendiliğinden tesis edilmiş sayılır.

(4) Rehinli taşınır varlıkların ikamesi başka bir işleme gerek kalmaksızın rehin kapsamına dâhildir.”

-Ticari işletme ve esnaf işletmesinin rehni

MADDE 17 – (1) Ticari işletme ve esnaf işletmesinin tamamı üzerinde rehin kurulması hâlinde, rehnin kuruluşu anında işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan taşınır ve taşınmaz varlıklar rehnedilmiş sayılır.

-Zamanaşımı

MADDE 23 – (1) Rehin sözleşmesinin Sicile tescilinden sonra alacak için zamanaşımı işlemez.

-Öncelik hakkı

MADDE 33 – 

(3) Bir taşınırın diğer bir taşınırla bütünleyici parçası olacak şekilde karışması hâlinde; öncelik hakkı, o taşınır varlığın tamamı üzerinde Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği yapılan değerleme sonucunda tespit edilen değerin yeni varlığın değerine oranı üzerinden rehnin kuruluş anı veya sabit derece sisteminde derecenin sırasına göre belirlenir.

(4) Bir taşınırın misli olan diğer bir taşınırla bütünleyici parça olmayacak şekilde karışması halinde karışma oranı kadar yeni varlığın değeri üzerinde öncelik hakkı, ilerleme sisteminde rehnin kuruluş anına, sabit derece sisteminde derece ve sırasının sahip olduğu öncelik sırasına göre belirlenir.

(5) Bir taşınırın başka bir taşınırla birleşmesi halinde rehin alacaklısı taşınırın değerinin diğer taşınırın değerinden daha fazla olması halinde rehin alacaklısı tarafından birleşilen taşınır varlığın bedelinin ödenerek o varlığın mülkiyetinin edinilmesi halinde ödenen bedel kadar rehnin kuruluş anı veya derecenin tesis edilme tarihine göre öncelik hakkı bulunur.

(6) Birleşen veya karışan taşınır varlıklar üzerinde yeni bir rehin hakkının kurulması halinde kurulan rehin hakkı mevcut rehinlerden sonra gelir.

-Rehin alacaklılarının diğer hakları

MADDE 41 – 

1) Mülkiyeti devralma yetkisi bulunan alacaklı alacağını 5411 sayılı Kanun uyarınca faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerine veya üçüncü kişilere devredebilir. Bu halde bu kişiler alacaklının halefi olur. Halef, Kanun ve bu Yönetmeliğin alacaklıya verdiği tüm yetkilere sahiptir.

(2) Kanunun 5 inci maddesinde sayılan varlıklardan mülkiyeti veya zilyetliği devredilemeyenlerin kiralama ve lisans hakkını doğrudan kullanabilir veya üçüncü kişilere kullandırtabilir. Lisanslama ve kiralama geliri borca yetecek düzeye ulaştıktan sonra kiralama ve lisanslama hakkı sona erer.

(3) Alacağın Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre tahsil edilememesi hâlinde takip, genel hükümler çerçevesinde yapılır. “(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerindeki seçimlik yetkiler genel hükümler çerçevesinde takip yapılmasına engel değildir.”

DÜNYA DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ (IMO)1
IMO KOMİTELERİNİN ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDAKİ TOPLANTILARI


  • IMO Konseyi (IMO Council)

(02/07/2018 - 06/07/2018)/120.Oturum

  • Gemi Adamı, Eğitim ve Vardiya Alt Komitesi (Sub-Committee on Human Element, Training and Watchkeeping (HTW))

(16/07/2018 - 20/07/2018)/5.Oturum

  • Yük ve Konteyner Taşıması Alt Komitesi (Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers (CCC))

(10/09/2018 - 14/09/2018)/5.Oturum
BİYOÇEŞİTLİLİK KONUSUNDA FARKINDALIĞIN ARTIRILMASINA İHTİYAÇ VAR

02/05/2018


IMO'nun deniz biyoçeşitliliğini korumadaki rolü, İsviçre'nin Cenevre kentinde 2-3 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Yönetimi Grubu (EMG) Nexus Konuşması'nda vurgulandı. Başta BM sistemi dâhilindeki oluşumlar olmak üzere 20'den fazla oluşumun katıldığı toplantının teması “İnsan Güvenliği ve Refahı bağlamında Biyoçeşitlilik”ti.

Toplantıya IMO adına katılan Megan JENSEN, okyanuslar hakkındaki BM Sürdürülebilir Kalkınma 14. Hedefi’nin desteklenmesi ve deniz taşımacılığına yönelik düzenlemeler ve tavsiyeler ile biyoçeşitlilik kaybının giderilmesi konusunda IMO’nun sahip olduğu rolü hatırlattı.


Yabancı türler, okyanustan okyanusa gemi yoluyla yayılabilir. Söz konusu türler, balast suyu ile taşınabilirler ya da geminin gövdesine ya da diğer kısımlarına takılarak okyanuslar arasında bir gezintiye çıkabilirler. Geminin balast suyundaki potansiyel olarak zararlı istilacı sucul türlerin transferini önlemeyi amaçlayan IMO Balast Suyu Yönetimi (BWM) Sözleşmesi, 2017 yılında yürürlüğe girdi. IMO’nun Biyolojik Kirlilik Kuralları, karinalar aracılığıyla gerçekleşen biyolojik istilaları ele almaktadır. Ayrıca, Organik Tutunma Önleyici Sistemler (Anti-fouling Systems) hakkındaki IMO sözleşmesi, gemilerdeki organik tutunmayla mücadele etmek üzere kullanılan hiçbir sistemin çevreye zarar vermemesine yardım eder.

IMO, ülkeleri BWM Sözleşmesi'ni onaylama ve uygulama konusunda destekleyen GEF-UNDP-IMO GloBallast projesini hayata geçirmiş olup, şu anda biyolojik kirlilik kuralların uygulanmasını desteklemek amacıyla yeni bir küresel proje (GEF-UNDP-IMO GloFouling Ortaklığı Projesi) hazırlamaktadır.

JENSEN, hükümetler içinde ve her biri farklı önceliklere sahip pek çok farklı sivil toplum paydaşı arasında biyoçeşitlilik konularında farkındalık yaratma ihtiyacının altını çizdi. Nexus Diyaloğu, biyoçeşitliliğin farklı ortamlarda nasıl başarılı bir şekilde dile getirilebileceğini keşfetme fırsatı sağladı. BM ajansları ve diğer paydaşlar, biyoçeşitlilik çerçevesinin 2020'den sonra, Aichi Hedefleri’nin ötesinde nasıl geliştirilebileceğini keşfetmeye başladılar. BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin himayesinde kabul edilen Aichi Hedefleri, biyoçeşitlilik konularında farkındalığı artırmak ve biyoçeşitliliği korumak için adımlar atmak da dâhil olmak üzere 2020 yılına kadar gerçekleştirilecek bir dizi hedef belirledi. Temmuz 2018’de, Sürdürülebilir Kalkınma konulu Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu (HLPF) sırasında biyoçeşitlilik üzerine üst düzey bir etkinlik düzenlenmesi planlanmaktadır. HLPF, sürdürülebilir kalkınma konusunda ana BM platformudur ve küresel düzeyde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Ajandası ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin (SDG) izlenmesi ve gözden geçirilmesinde merkezi bir role sahiptir. IMO'nun deniz çevresini korumak için yaptığı çalışma, özellikle de 14. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (okyanuslar) için önemli bir yere sahipken, biyoçeşitlilik kaybını durdurmak da 15. Hedef kapsamında kilit bir amaçtır.
IMO, OTONOM GEMİLER ÜZERİNE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

16/05/2018


Otonom S/Ü gemilerinin (MASS) nasıl ele alınması gerektiği konusunda IMO'da tartışmalar başlamış durumdadır. Deniz Güvenliği Komitesi (MSC), farklı otonom düzeyleri için; insan unsuru, emniyet, güvenlik, limanlar ile etkileşimler, pilotaj, kazalara verilen yanıtlar ve deniz çevresinin korunması dâhil olmak üzere, geniş bir yelpazedeki konulara değinmesi beklenen bir düzenlemenin nasıl uygulanacağını tartışıyor.

16-25 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen MSC'nin 99. oturumunun açılışında konuşan IMO Genel Sekreteri Kitack LIM: “Yeni teknolojilere uyum sağlamak için esnek kalmamız ve deniz taşımacılığının verimliliğini arttırmamız önemli olup, bir yandan da insan unsurunun rolünü ve güvenli denizcilik faaliyetlerinin sürdürülmesi ve deniz kazası ve olaylarının sayısının daha da azaltılması gerekliliğini göz önünde bulundurmalıyız ”dedi. Kitack LIM, aynı zamanda IMO Sekreteryası bünyesinde, bu önemli konuyla ilgili çalışmaları desteklemek amacıyla, birimler arası bir otonom yüzey gemileri (MASS) çalışma grubu kurulacağını da duyurdu.

Yoğun MSC gündeminde yer alan diğer konular arasında; Kutup Kodu hükümlerinin gelecekte 500 gros tonajdan az olan yük gemileri, balıkçı tekneleri ve eğlence yatları da dâhil olmak üzere SOLAS dışında kalan gemilere nasıl uygulanabileceği meselesi de yer almaktadır. Bering Denizi ve Bering Boğazı'ndaki olay risklerini azaltmak amacıyla hazırlanan gemilerin yeni ve değiştirilmiş rota tedbirleri, Kutup Kodu'nun 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girmesinden bu yana Kuzey Kutbu için IMO'da kabul edilecek ilk tedbirler olacaktır.

IMO, DENİZ ÇÖPLERİNE KARŞI SAVAŞMAYA DEVAM EDİYOR

29/05/2018

Denizlerdeki plastik çöplerin oluşturduğu zarar, küresel çevreye yönelik giderek büyüyen bir tehdit olarak kabul edilmektedir. Deniz yaban hayatının plastik çöpler tarafından köşeye sıkıştırıldığı korkunç görüntülere trajik bir şekilde alışılıyor.

IMO Üye Devletler Meclisi’nin denizcilikten kaynaklanan plastik çöp konusunu Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin (MEPC) gündemine taşıması ile IMO'nun kirliliğin bu sinsi şekline karşı uzun süredir verdiği mücadele güçlendi. IMO Üyesi Hükümetler, Komite'nin Ekim ayında yapılacak bir sonraki toplantısında konuyla ilgili bir eylem planı geliştirmek için somut öneriler sunmaya davet edildi.

IMO, 29-31 Mayıs tarihlerinde Nairobi'deki BM Çevre merkezinde bulunan Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler konusundaki Uzman Grubu'na katıldı. Bu grup, başta kara kökenli kaynaklar olmak üzere tüm kaynakların sebep olduğu deniz plastik çöpleri ve mikroplastiklerle mücadeleye yönelik engelleri ve olanakları incelemek üzere Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi tarafından kurulmuştu.

Gemilerden denize plastiklerin ve diğer tür çöplerin atılması, 30 yıl boyunca tüm gemilerde yasal olarak bağlayıcı olan bir IMO sözleşmesi ile yasaklanmıştır. 1988'de uluslararası olarak yürürlüğe girmiş olan MARPOL Ek V bugün, 150'den fazla ülke tarafından imzalanmış durumdadır.

Ayrıca, denize boşaltım yapılmasını yasaklayan bir diğer IMO belgesi olan Londra Sözleşmesi / Protokolü’ne taraf olan ülkeler, fiberglas takviyeli teknelerin denizde imha edilmesine ilişkin endişelerini de bu yılın başında dile getirmişlerdi.

AVRUPA BİRLİĞİ 2

ICS: “AVRUPA KOMİSYONU, IMO’NUN CO2 AZALTMA STRATEJİSİNE SAYGI DUYMALIDIR”
Mayıs ayında Hong Kong'da gerçekleştirilen Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) Yıllık Genel Kurul Toplantısı, uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklanan CO2 emisyonlarını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik kapsamlı bir strateji hakkında Nisan 2018’te kabul edilen tarihi BM IMO anlaşmasına desteğini teyit etti. Buna, sektörün CO2 verimliliğini 2030 yılına kadar en az yüzde 40 ve 2050 yılına kadar yüzde 70 oranında artıracak hedefler ve sektörün toplam sera gazı emisyonlarını deniz taşımacılığı talebindeki artışa bakılmaksızın 2050 yılına kadar en az yüzde 50 oranında azaltmayı amaçlayan çok iddialı bir hedef de dâhildir.

ICS üyesi ulusal kuruluşlar, yeni IMO stratejisi doğrultusunda 2023'ten önce uluslararası denizcilikten kaynaklanan CO2 emisyonlarının daha da azaltılmasını doğrudan etkileyecek olan ek IMO düzenlemelerinin acil olarak geliştirilmesine katkıda bulunmayı kabul ettiler. Üyeler, deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması hakkında Ekim ayında yapılacak bir sonraki IMO toplantısı öncesinde ICS’in ayrıntılı öneriler sunmasına karar verdiler.

Bununla birlikte, MRV kuralını küresel rejimle uyumlaştırmaya yönelik bir taahhüt vermiş olan Avrupa Birliği’nin, IMO tarafından hâlihazırda kabul edilen küresel sistemle çelişen bölgesel bir CO2 raporlama sistemini uygulamayı sürdürmeye dair açık niyete sahip olması, ICS Üyelerinde ciddi hayal kırıklıkları yaratmıştır.

ICS Başkanı Esben Poulsson: “Avrupa Komisyonu’nun nihai tavsiyelerini beklemeye devam ediyoruz. Ancak denizcilik endüstrisi, gerçekteki CO2 emisyonlarıyla ilgisi olmayan ve armatörleri haksız yere cezalandırmak için kullanılacak soyut operasyonel verimlilik ölçütlerine göre her bir gemi için oluşturulan verilerin yayınlanması konusundaki muhalefetini açıkça ortaya koymuştur. IMO CO2 veri toplama sistemi ile tam bir uyumun sağlanmadığı her seçenek, kısa bir süre önce IMO sera gazı emisyonlarını azaltma stratejisini kabul eden AB üyesi olmayan pek çok ülke tarafından kötü niyet göstergesi olarak değerlendirilecektir,” dedi. (Kaynak: ICS)


DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE NİTELİKLİ İŞGÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA AVRUPA’NIN BAŞARI HİKÂYELERİ
Avrupa Komisyonu, denizcilik profesyonellerinin yetkinliklerini artırmaya ve onları gelişmekte olan deniz ekonomisinin çeşitli ihtiyaçlarına uygun hale getirmeye yardımcı olan üç girişimi yayınladı.

Son on yılda değişime uğrayan mavi ekonomi, günümüzde teknolojik olarak gelişmiş ve inovasyon odaklı sektörden modern ürün ve hizmetlerin elde edilmesi anlamına gelmektedir. Açık deniz rüzgârı, okyanus enerjisi, gemi inşa veya deniz biyoteknolojisi gibi sektörler, şu anda son derece uzmanlaşmış iş mevkileri sunmaktadır ve uygun personel arayışındadır.

Bu işgücü talebini uygun bir arzla eşleştirmek, endüstrinin rekabet gücünü korumak için kilit önemde olacaktır. Avrupa Komisyonu finansmanı bu nedenle, eğitim ve iş dünyası arasındaki işbirliğini teşvik etmektedir. Söz konusu işbirliği, iki grup arasında daha fazla diyalog, öğrenciler için çoklu öğrenme fırsatları ve sınıf dışı deneyimleri gerektirmektedir. Mavi ekonomi, farklı pek çok sektörde birçok farklı istihdam sunduğu gibi, diğer hibeler de denizcilik mesleklerinin imajını iyileştirmeyi ve insanların denizdeki mesleklere olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

İlerleme sağlayabilmenin bir diğer yolu, Komisyon'un 40 uzmanın yardımıyla yapmakta olduğu gibi, tüm AB çapında süregitmekte olan iyi uygulamaları gözlemlemek ve tanımlamaktır. Sonuç, yetkinlik sorunlarının üstesinden gelmek için gerçek yaşamdaki yenilikçi yaklaşımların bir araya getirildiği benzersiz bir envanterdir. 15 proje, iş dünyası ve eğitim arasındaki işbirliğini artırıyor, 14 proje denizler hakkındaki bilgiyi yaygınlaştırıyor ve 13 proje yaşam boyu öğrenme ve hareketlilik için yeni fırsatlar yaratıyor. Üç küçük kitapçık ve 42 öykü ise, eğitim arzı ile işgücü piyasası ihtiyaçları arasındaki açığı gidermenin mümkün olduğunu ve Avrupa'nın bunu gerçekleştirdiğini tartışmasız bir şekilde göstermektedir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)


EMSA, AB’NİN GENİŞLEME ÜLKELERİNDE TEKNİK UZMANLIĞINI ARTIRIYOR
Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA) ile Avrupa Komisyonu (Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikaları ve Genişleme Müzakereleri - DG NEAR) arasındaki yeni bir hibe sözleşmesi kapsamında ilk etkinlik 3 Mayıs 2018 tarihinde Lizbon'da gerçekleştirildi. Etkinliğe, Avrupa Komisyonu, EMSA ve Genişleme Ülkeleri’nden (Arnavutluk, Bosna ve Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye) temsilciler tarafından katılım sağlandı. Katılımcılara, yapım aşamasında olan çeşitli kapasite geliştirme faaliyetleri ve ilgili araçlar tanıtıldı. Görüş ve ihtiyaçlarını paylaşan yararlanıcı ülke temsilcileri, kendi ulusal mevzuatlarına aktarılmakta olan ya da aktarılması planlanan AB mevzuatına ilişkin ülkelerinin mevcut durumları hakkında bilgi verdiler. Katılımcılar, yapılan görüşmelerin neticesinde, yeni projenin bir parçası olarak atılacak öncelikli adımlar üzerinde anlaşmış ve sonra bu adımları onaylamıştır. Proje için zemin oluşturan imzalı hibe sözleşmesi, AB Genişleme Ülkelerinin teknik uzmanlığını artırmak, böylece bu ülkelerin deniz emniyeti, güvenliği ve kirlilik önleme alanlarındaki mevcut ve gelecekteki yükümlülükleri yerine getirme yeteneklerini güçlendirmeye yönelik tasarlanmıştır. (Kaynak: EMSA)

AVRUPA BİRLİĞİ VE ARJANTİN DENİZ ARAŞTIRMALARI VE İNOVASYON KONULARINDA İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYOR
Avrupa Komisyonu ile Arjantin Bilim, Teknoloji ve Üretken İnovasyon Bakanlığı; okyanus gözlemciliği, gıda güvenliği, kutup araştırmaları ve iklim değişikliği gibi Atlantik Okyanusu ile ilgili zorlukların üstesinden gelmek için deniz araştırmaları ve inovasyon konusunda işbirliğini teşvik eden idari bir düzenlemeyi 18 Nisan 2018 tarihinde imzaladı. Bahse konu anlaşma, AB'nin Arjantin'le bilim ve teknoloji alanındaki geniş çaplı ve başarılı işbirliğini ve Atlantik Okyanusu Araştırma ve İnovasyon İşbirliği konusundaki uzun süredir devam eden taahhüdünü tamamlamaktadır.

Araştırma, Bilim ve İnovasyon Komisyoneri Carlos Moedas şunları söyledi: “Arjantin ile bu düzenlemenin imzalanmasının, Atlantik Okyanusu ile ilgili zorlukların üstesinden gelmemize, deniz ekosistemleri hakkındaki bilgimizi geliştirmemize, yeni teknolojiler geliştirmemize, araştırma altyapıları verilerini paylaşmamıza ve bilimsel alışverişlerimizi geliştirmemize yardımcı olacağına eminim.”

Arjantin Bilim, Teknoloji ve Üretken İnovasyon Bakanı Lino Barañao, bahse konu düzenlemeyi Arjantin Bakanlığı adına imzaladı.

İdari düzenlemenin imzalanması öncesinde, Araştırma ve İnovasyon konusunda ortak çalışmalar için öncelikleri belirleyen AB-Arjantin Ortak Yürütme Komitesi’nin katılımcıları, küresel temiz enerji inovasyonunu hızlandırmak amacıyla 22 ülke ile AB'nin küresel bir girişimi olan Misyon İnovasyonu’na (Mission Innovation) Arjantin’in katılım başvurusu sürecini ele aldılar. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)
GLOBAL FAALİYETLER
**** SMM Hamburg, Eylül 4-7, Hamburg, Almanya
**** Shipping Insight, Ekim 16-18, Stamford, CT
**** Sea Trade Maritime Middle East, Ekim 29-31, Dubai, BAE


Veri toplama ve analiz konusundaki istek ve görüşlerinizi Türk Armatörler Birliği telefon hatlarından veya e-posta adreslerimizden bizlere iletmenizi rica ederiz.
Hazırlanan raporlarımız üyelerimize ve yaklaşık 1500 denizcilik firması ile kurum/kuruluşa
on-line olarak dağıtılmaktadır. Ulaşılan nokta sayımız her ay artmaktadır.

Firma tanıtımlarınızın reklam mahiyetinde bu raporlarla birlikte veya bu rapor dışında doğrudan üyelerimize yayımlanmasını arzu ediyorsanız, detaylı bilgi için lütfen merkezimizle irtibata geçiniz.
İletişim Bilgilerimiz:
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Meclis-i Mebusan Cad. Dursun Han No:23 Kat:7 Fındıklı-Salıpazarı

Beyoğlu/İstanbul

Tel: +90 (212) 252 62 63 +90 (212) 252 64 74 Faks: +90 (212) 245 30 22

e-mail: info.armatorlerbirligi.org.tr

www.armatorlerbirligi.org.trhttps://twitter.com/armatorler


https://tr.linkedin.com/in/turkarmatorlerbirligi


instagram logo ile ilgili görsel sonucu

https://www.instagram.com/turkarmatorlerbirligi/

facebook logo ile ilgili görsel sonucu
https://www.facebook.com/armatorlerbirligi
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ
Mesleki bir birliktelik kurma hareketine 1923 yılında “Türk Vapurcular Birliği” yle başlayan Türk armatörleri, 1939 yılında kurulmuş olan Türk Armatörler Birliği’yle Türk denizciliğinin gelişimi için tarihsel bir görev üslenmiş ve son olarak 1982 yılında Deniz Ticaret Odası’nın kurulmasına da öncülük etmiştir.
Bu doğrultuda; Türk Armatörler Birliği yeniden yapılanırken, dünya denizcilik sektöründeki gelişmeleri takip ederek, gemi sahipleriyle deniz taşımacılığı yapan kuruluşların temsilcileri arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayan meslekî bir örgüt olarak hizmet vermektedir.
Türk Armatörler Birliği köklü geçmişi ve sahip olduğu birikimi ile 2016-2017 yılında da önemli projeleri, hazırlıkları ile hem üyelerine, hem sektöre önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.

1 Deniz Ticaret Odası Aylık IMO Bülteninden istifade edilerek hazırlanmıştır.

2 Deniz Ticaret Odası Aylık AB Bülteninden istifade edilerek hazırlanmıştır.Yüklə 74,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə