Azərbaycan respublikasininYüklə 3,22 Mb.
səhifə1/37
tarix22.10.2017
ölçüsü3,22 Mb.
#10014
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

CİNAYƏT-PROSESSUAL MƏCƏLLƏSİ


MÜNDƏRİCAT

(Fəslin başlanğıcına getmək üçün müvafiq fəslin adının üzərində sol düyməni basın)
ÜMUMİ HİSSƏ

BÖLMƏLƏR (Fəsillər)


 1. ƏSAS MÜDDƏALAR (1-6)

 2. MƏHKƏMƏ VƏ CİNAYƏT PROSESİNDƏ İŞTİRAK EDƏN ŞƏXSLƏR (7-13)

 3. SÜBUTLAR VƏ SÜBUTETMƏ (14-15)

 4. PROSESSUAL MƏCBURİYYƏT TƏDBİRLƏRİ (16-18)

 5. CİNAYƏT MÜHAKİMƏ İCRAATINDA ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ (19-22)

 6. CİNAYƏT MÜHAKİMƏ İCRAATİ ZAMANI-KONFİDENSİALLIQ VƏ MÜDDƏT MƏSƏLƏLƏRİ (23-24)XÜSUSİ HİSSƏ


 1. CİNAYƏT TƏQİBİ ÜZRƏ MƏHKƏMƏYƏDƏK İCRAAT (25-39)

 2. BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏSİNDƏ İCRAAT (40-46)

 3. APELLYASİYA VƏ KASSASİYA İNSTANSİYALARI MƏHKƏMƏLƏRİNDƏ İCRAAT (47-49)

 4. BƏZİ KATEQORİYALI ŞƏXSLƏR BARƏSİNDƏ İCRAATIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ (50-51)

 5. XÜSUSI İCRAATLAR (52-58)

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

CİNAYƏT-PROSESSUAL MƏCƏLLƏSİ

ÜMUMİ HİSSƏ

BÖLMƏLƏR (Fəsillər)

XÜSUSİ HİSSƏ

Azərbaycan Respublİkasının

Cİnayət-Prosessual MəcəlləsİÜmumİ hİssə

Əsas müddəalar

Cİnayət-prosessual qanunverİcİlİyİ

Cİnayət mühakİmə İcraatının vəzİfələrİ, əsas prİnsİplərİ və şərtlərİ

Cİnayət təqİbİ

Cİnayət təqİbİ üzrə İcraatın aparılması

Bəraət qazanma (reabİlİtasİya). Vurulmuş zİyanın ödənİlməsİ

Prosessual qərarların məcburİlİyİ

Məhkəmə və cİnayət prosesİndə İştİrak edən şəxslər

Məhkəmə


İttİham tərəfİ

Müdafİə tərəfİ

Cİnayət prosesİndə İştİrak edən dİgər şəxslər

Nümayəndələr və hüquq varİslərİ

Cİnayət prosesİndə etİrazlar

Cİnayət prosesİndə İştİrak edən şəxslərİn hüquqlarının və qanunİ mənafelərİnİn təmİn edİlməsİSübutlar və sübutetmə

Sübutlar


Sübutetmə

Prosessual məcburİyyət tədbİrlərİ

Tutulma


Qətİmkan tədbİrlərİ

Cİnayət prosesİndə dİgər prosessual məcburİyyət tədbİrlərİnİn tətbİqİCİnayət mühakİmə İcraatında əmlak məsələlərİ

Cİnayət mühakİmə İcraatında mülkİ İddİa

Zərər çəkmİş şəxsə kompensasİya verİlməsİ

Əməyİn və çəkİlmİş xərclərİn ödənİlməsİ

Məhkəmə məsrəflərİ

Cİnayət mühakİmə İcraatı zamanı-konfİdensİallıq və müddət məsələlərİ

Cİnayət mühakİmə İcraatı zamanı konfİdensİallığın qorunması

Cİnayət mühakİmə İcraatında müddətlər

Xüsusİ hİssə

Cİnayət təqİbİ üzrə məhkəməyədək İcraat

Cİnayət İşİnİn başlanması

İbtİdaİ araşdırmanın ümumİ şərtlərİ

Təqsİrləndİrİlən şəxs qİsmİndə cəlb etmə

Dİndİrmə və üzləşdİrmə

Baxış, meyİtİn qəbİrdən çıxarılması və şəxsİ müayİnə

Şəxsİn və əşyaların tanınması

Axtarış və götürmə

Əmlak üzərİnə həbs qoyulması

Poçt, teleqraf və dİgər göndərİşlərİn üzərİnə həbs qoyulması. Telefon və dİgər qurğularla aparılan danışıqların, rabİtə və dİgər texnİkİ vasİtələrlə ötürülən məlumatların və başqa məlumatların ələ keçİrİlməsİ

İfadələrİn yerİndə yoxlanılması və İstİntaq eksperİmentİ

Ekspertİzanın aparılması

Tədqİqat üçün nümunələrİn götürülməsİ

Cİnayət İşİ üzrə İcraatın dayandırılması və ona xİtam verİlməsİ

İttİham aktının tərtİb edİlməsİ və cİnayət İşİnİn məhkəməyə göndərİlməsİ

Böyük İctİmaİ təhlükə törətməyən aşkar cİnayətlər üzrə məhkəməyədək sadələşdİrİlmİş İcraatBİrİncİ İnstansİya məhkəməsİndə İcraat

Cİnayət İşlərİnə, məhkəməyədək sadələşdİrİlmİş İcraat üzrə materİallara və xüsusİ İttİham qaydasında şİkayətlərə İlkİn baxılması

Məhkəmə baxışının ümumİ şərtlərİ

Məhkəmə baxışının açılışı

Məhkəmə İstİntaqı

Məhkəmə çıxışları və təqsİrləndİrİlən şəxsİn son sözü

Yekun məhkəmə qərarının çıxarılması

Andlı İclasçıların İştİrakı İlə bİrİncİ İnstansİya məhkəməsİndə İcraatın xüsusİyyətlərİApellyasİya və kassasİya İnstansİyaları məhkəmələrİndə İcraat

Məhkəmələrİn hökm və qərarlarına apellyasİya qaydasında yenİdən baxılması

Məhkəmələrİn hökm və ya qərarlarına kassasİya qaydasında yenİdən baxılması

Məhkəmələrİn hökm və ya qərarlarına əlavə kassasİya qaydasında yenİdən baxılmasıBəzİ kateqorİyalı şəxslər barəsİndə İcraatın xüsusİyyətlərİ

Yetkİnlİk yaşına çatmayanlar barəsİndə İcraatın xüsusİyyətlərİ

Beynəlxalq müqavİlələrlə müəyyən edİlmİş İmtİyaz və İmmunİtetə malİk olan şəxslər barəsİndə İcraatın xüsusİyyətlərİ

Xüsusİ İcraatlar

Məhkəmə nəzarətİnİn həyata keçİrİlməsİ

Normatİv hüquqİ aktın konstİtusİyaya uyğunluğunun yoxlanılması barədə vəsatət üzrə İcraat

Yenİ açılmış hallar üzrə İcraat

Anlaqsız vəzİyyətdə cİnayət törətmİş şəxslər barəsİndə tİbbİ xarakterlİ məcburİ tədbİrlərİn tətbİq edİlməsİ üzrə İcraat

Cİnayət törətdİkdən sonra psİxİ xəstəlİyə tutulmuş şəxslər barəsİndə tİbbİ xarakterlİ məcburİ tədbİrlərİn tətbİq edİlməsİ üzrə İcraat

Cİnayət İşlərİnə daİr hüquqİ yardımın göstərİlməsİ üzrə İcraat

Hökm və ya məhkəmənİn dİgər yekun qərarlarının İcrası qaydasında İcraatİSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISIAzərbaycan RespublİkasınınYüklə 3,22 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə