Bankalar kanunlari


Yeminli Mali Müşavirlerin Bankalar Kanunu'nun 46 ncı Maddesine Göre Yapacakları Tasdike İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında YönetmelikYüklə 2,92 Mb.
səhifə62/83
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
#23971
növüYazı
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   83

4.3.3. Yeminli Mali Müşavirlerin Bankalar Kanunu'nun 46 ncı Maddesine Göre Yapacakları Tasdike İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


(31.5.1995 tarih ve 22299 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, bankalarca sermayesinin yarısından fazlasına genel ve katma bütçeli dairelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin, 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun kapsamına alınan kuruluşların sahip olduğu kurum ve ortaklıklar ile bankalar dışında kalan müşterilere açılacak krediler ve verilecek kefalet ya da teminatların 30 milyar lirayı geçmesi halinde 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 46 ncı maddesi gereğince alınacak hesap durumu belgesi ile eki bilanço ve kâr ve zarar cetvellerinin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Hukuki Dayanak


Madde 2- Bu Yönetmelik 3182 sayılı Kanun'un 46 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasına istinaden hazırlanmıştır.
Tasdik Amacı
Madde 3- Tasdikin amacı hesap durumu belgesi ve eklerinin mevzuat hükümlerine, Türkiye'de uygulanan muhasebe ilkeleri ile muhasebe standartlarına uygun şekilde düzenlenmesini sağlamaktır.
Tasdikin Kapsamı
Madde 4- Yeminli mali müşavirlerce tasdiki yapılacak belgeler; bankalarca açılacak krediler ve verilecek kefalet ya da teminatların 30 milyar lirayı geçmesi halinde talepte bulunanlardan alınacak ve Bankalar Kanunu'nun 46 ncı maddesine istinaden Türkiye Bankalar Birliği tarafından tespit edilen hesap durumu belgesi ile eki bilanço ve kâr ve zarar cetvelleridir.
Tasdik amacıyla yapılacak denetimde uyulacak esaslar ve kapsamı hakkında 1/6/1989 tarih ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu gereği uygulanan çalışma usul ve esaslarındaki denetim ile ilgili hükümler uygulanır.
Tasdik Raporu
Madde 5- Yeminli mali müşavirlerce tasdik işlemi Yönetmelik ekinde yer alan esaslara uygun raporun düzenlenmesinin ardından hesap durumu belgesi ile eki bilanço ve kâr ve zarar cetveline bu belgenin mevzuata, Türkiye'de uygulanan muhasebe ilkelerine ve muhasebe standartlarına uygun olarak düzenlendiğine dair şerh verilmek suretiyle yapılır.
Bilanço ve kâr ve zarar cetveli Türkiye'de uygulanan muhasebe ilkelerine ve muhasebe standartlarına uygun olarak düzenlenmediği takdirde, tasdik raporu 3568 sayılı Kanun'un uygulama hükümlerine göre şartlı olabilir.
Sözkonusu şerhin altı yeminli mali müşavir tarafından isim ve ünvan yazılarak imzalanır.
Tasdik yapacak yeminli mali müşavirlerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından sürekli yayımlanacak yetki sirkülerinde yer almaları gerekir.
Tebliğler
Madde 6- Hazine Müsteşarlığı bu Yönetmelik kapsamında yapılacak tasdike ilişkin denetim standartları ile diğer uygulama esaslarını tebliğlerle düzenlemeye yetkilidir.
Diğer Hususlar
Madde 7- Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda 3568 sayılı Kanun ve bu Kanun'a ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
Bankalar Kanunu'nun 46 ncı Maddesine Göre Bankalarca

Kredi Müşterilerinden Alınacak Hesap Durumu Belgesi

ve Eki Bilanço ve Kâr ve Zarar Cetveli İle Mali

Açıklayıcı Notların Tasdikine İlişkin


Raporun Düzenlenme Esasları

Tasdik Raporu (Ek 1)'de yer alan "Rapor Kapağı" ile (Ek 2)'de yer alan "Rapor Düzeni"ne uygun olarak hazırlanacaktır.


1. İSTENİLECEK BELGELER
Tasdik raporunun düzenlenmesinde son üç yıllık döneme ilişkin aşağıdaki belgelerden yararlanılır;
a) Bilanço ve gelir tabloları (vergi dairesince tasdikli),
b) Bankalara verilen Hesap Durum Belgeleri,
c) Dönem sonu kesin mizanları,
d) Kanuni defterler,
e) Genel Kurul Belgeleri (hazirun cetveli, faaliyet raporu, murakıp raporu ve saire),
f) Mali tabloların dipnotları ile ilgili bilgileri içeren yazı,
g) Kredi sözleşmeleri,
h) Kuruluşun, değişiklik ve sermaye artırımına ait Ticaret Sicil Gazeteleri,
i) Son yıla ait Gelir, Kurumlar, Katma Değer Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Damga Vergisi Beyannameleri ve tahakkuk fişleri,
j) Varsa onay dönemleri ile ilgili denetim ve tasdik raporları ve ekleri,

k) İmza sirküleri aslı ve faaliyet belgesi.


2. YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Raporun Genel Bilgiler bölümünde yeralması gereken bilgiler, yukarıda sıralanan belgelerden alınabilecektir. Bu çalışmalar sırasında mümkün olduğunca belgelere sadık kalınması zorunludur. Örneğin iştigal konusuna ilişkin bilgiler ana sözleşmeden, % 10 paya sahip ortakların isimleri ve adresleri genel kurul hazirun cetvelinden yararlanılarak hazırlanacaktır.
Hesap Durumu Belgesi mali açıklayıcı notları formu, belgelere ve kuruluşun yazılı ve imzalı beyanlarına dayanılarak hazırlanmalıdır.
Aynı şekilde mali tablo dipnotları da kuruluşun yazılı ve imzalı beyanına dayanılarak hazırlanmalıdır.
Usul incelemeleri bölümünde yeralacak hususlar yukarıdaki belgeler incelenmek suretiyle tesbit edilecektir.
Hesap incelemelerinde kuruluşun mali tablolarının büyük defter kayıtlarıyla mutabık olup olmadıkları kontrol edilmelidir. Mali tabloların tasdiki esas itibariyle bir muhasebe denetimini içerecek ve yapılacak çalışmalar denetim standartlarına uygun olacaktır.
3. RAPORUN SONUÇ KISMINDA YER ALACAK BİLGİLER
Raporun sonuç bölümünde, Bankalar Kanunu'nun 46 ncı maddesi uyarınca, şirketçe düzenlenen ve Yeminli Mali Müşavirlerce onaylanan bilanço, kâr-zarar tablosu (gelir tablosu) ve hesap durumu belgesinin muhasebe ilke ve kurallarına uygun olduğu belirtilecektir.

EK: 1
Rapor Sayısı : YMM/..../..../ ..../..../199..

Rapor Ekleri :

Yeminli Mali Müşavirlik

Bankalar Kanununun 46 ncı Maddesine Göre

Hesap Durumu Belgesi ve Eki Bilanço ve Kâr ve Zarar

Cetveli Tasdik Raporu Kapağı

İncelemeyi Yapan Yeminli

Mali Müşavirin ADI SOYADI :

BAĞLI OLDUĞU ODA :

BÜRO ADRESİ :
TEL. NUMARASI :
Dayanak Sözleşmenin TARİHİ :

SAYISI :
Kredi Müşterisinin ADI SOYADI (ÜNVANI) :

ADRESİ :
VERGİ DAİRESİ ve

VERGİ HESAP NO :

TEL. NUMARASI :

MUHASEBECİSİ :


İNCELEME DÖNEMİ :
İNCELEME KONUSU :
SONUÇ :Yüklə 2,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə