Bayindirlik kurulu karariYüklə 271,86 Kb.
tarix15.09.2018
ölçüsü271,86 Kb.
#81903

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

ANKARA

Karar Konusu : Ermenek Barajı ve HES

İnşaat Fiyat AnlaşmazlığıKarar No : 2007/06

Karar Tarihi : 30/05/2007

BAYINDIRLIK KURULU KARARI
I-GİRİŞ

DSİ IV Bölge Müdürlüğü (Konya) sınırları dahilinde inşaatı devam etmekte olan Ermenek Barajı ve HES inşaatı işinde yeni fiyat belirlenmesinde ortaya çıkan anlaşmazlığın Bayındırlık Kurulu tarafından tespiti 6 Mart 2007 tarih ve 1195 sayılı yazısı ile istenmektedir.


II. KONU

Sözleşmesi DSİ Genel Müdürlüğünce imzalanan ve kontrollüğü DSİ IV Bölge Müdürlüğü (Konya) tarafından yürütülen, Ermenek Barajı ve HES İnşaatı işinin …. bir konsorsiyum tarafından karşılanmak üzere 2886 sayılı yasanın 89 maddesine göre ihale edilmiş olup işin yapımı aşamasında sözleşme ve eklerinde yer almayan “Öngermeli Ankraj Yapılması” ile ilgili yeni fiyatın belirlenmesinde tarafların anlaşma sağlayamamaları üzerine, yeni fiyatın Bayındırlık Kurulu tarafından tespiti istenmiştir.


III- İNCELEME

6 Mart 1195 sayılı yazı ekinde gönderilen belgelerin ön incelemesinde, eksik görülen ve ilave olarak istenen hususlar 16.03.2007 tarih ve 03/339 ve 30.04.2007 tarih ve 03/527 sayılı yazılarımızla istenmiştir. 17 Nisan 2007 tarih ve 2069 sayılı, 30 Nisan 2007 tarih ve 03/527 sayılı, 21 Mayıs 2007 tarih ve 13/2746 sayılı DSİ yazıları ve eklerinde bazı ilave bilgiler de gönderilmiştir.

Konu, ilk yazı ve daha sonra gönderilen ilave belgeler ile 12 – 13 Nisan 2007 tarihlerinde mahallinde yapılan tespitler ve tarafların Yüksek Fen Kurulunda yaptıkları sunumda vermiş oldukları bilgiler doğrultusunda incelenmiştir.

Anılan işe ait sözleşme taslağı Maliye Bakanlığı’nın 11.01.2002 tarih ve 473 sayılı yazısıyla vize edilerek, sözleşmesi ve ilgili kredi anlaşmaları 17.01.2002 de imzalanmıştır. Sözleşme 5 Şubat 2002’de Sayıştay Başkanlığınca tescil edilmiş olup kredi anlaşmalarının onayına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı istihsal edilmiş ve bu iki hususun Konsorsiyuma tebliği ile sözleşme 12.03.2002 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bilahare avans ödemesi ve müteahhide iş yeri teslimi yapılarak işe 05.07.2002 tarihinde başlanmıştır.

Ermenek Barajı ve HES İnşaatı işinin yürütülmesi ile ilgili işler (sözleşme hazırlanması, keşfin ve birim fiyatların tayini gibi) DSI Genel Müdürlüğünce yürütülmüştür. Ermenek Barajı ve HES İnşaatı işinde kullanılacak birim fiyatlar için DSI Genel Müdürlüğünde ve diğer İdarelerde mevcut birim fiyatlar esas alınmış olmasına rağmen, işe has olmak üzere pozlandırılmış ve belirlenmiştir. TBM (Tünel Delme Makinesi) ile kazılacak Ermenek ve Erik enerji tünelleri kazısı, baraj ince kemer temel kazısı, erik regülatörü gövde temel kazısı, dolu savak kazıları, memba batardo kazısı, baraj gövdesi ve barajla ilgili yapı sahalarında yamaç temizliği yapılması, ince beton kemer baraj gövdesinde beton veya betonarme betonu yapılması ve yerine konması ve erik regülatöründe gövde betonu gibi bazı kazı ve beton fiyatları da gerek yapının özelliği, gerekse kullanılacak ekipman veya işçilik nedeni ile özel olarak belirlenmiştir. Birim fiyatların tespitinde 2000 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayiçleri esas alınarak fiyatlar oluşturulmuş ve EURO olan sözleşme fiyatları, rayiçlerin 4 Ocak 2000 tarihindeki Resmi Gazetede yayınlanan EURO Döviz satış kuruna (548 292 TL) bölünmesi ile tespit edilmiştir.

Ermenek Barajı ve HES İnşaatı işinde Beton ince kemer baraj temel kazısı tasdikli projeye göre başlatılmış, 695 kotu kazısında prespiliting uygulaması ile yapılan kazıda gereken platformun oluşmaması üzerine DSİ Genel Müdürlüğü ve proje firması tarafından yeni yamaç stabilite raporu hazırlanmasına karar verilmiştir. Hazırlanan proje 07/04/2005 de idarece tasdik edilmiş ve öngermeli ankrajların yapılması oluru verilmiştir. Bu olura göre hazırlanan inşaat metodoloji raporu idareye sunulmuştur. Bilahare, 13/12/2005 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü ve Konsorsiyum ilgili firmalarının bulunduğu bir toplantıda yapılacak ankrajlı kazıların önerilen metodolojiye göre uzun zaman alacağı, bu nedenle yeni kazı projesi hazırlanması istenmiştir. Hazırlanan yeni kazı projesi ile ankrajların oluşturulacak palyeler üzerinden yapılması önerilmiş ve bu çalışma yönteminin yapım süresini üç ay kısaltması sebebiyle uygun bulunarak uygulama buna göre yapılmıştır.

Yüklenici 21.04.2006 tarihli yazısında ankrajların palye üzerinden yapılması ile çelik/ahşap platform üzerinden yapılması alternatiflerini idareye sunmuş olup bu mukayese raporunda, sağ sahil mansap 695-670 kotları arasındaki ilk 15 ankraj toplam L=535 m. ve gerekli kazı miktarı 1420 m3 olacağına göre yaptığı mukayesede;


Maliyet

Mukayesesi

Ankraj Maliyeti

Kazı Maliyeti

TOPLAM

Kazı + Palye

Üzer. Ankraj535m. X 867,90 E/m.

= 464.326 Euro1 420 m3 X 82,21 E/m.

= 116.178 Euro
581.064 Euro

Çelik/Ahşap Platform

Üzer. Ankraj535 m X 2327,28 E/m.

= 1.245.094 Euro


------------------
1.245.094 Euro
Süre Mukayesesi

TOPLAM SÜRE

Kazı + Palye Üzerinden Ankraj

102 Gün

Çelik/ Ahşap Platform Üzerinden Ankraj

246 Gün

Yine, ankraj sayısının 1,5 katı artması halinde de L= 802 m ye göre kazı + palye üzerinden ankraj maliyeti toplamının 812.233 Euro, çelik/ahşap üzerinden ankraj maliyeti toplamının 1.866.478 Euro, sürenin de 207 gün daha az olacağı raporda belirtilmiştir.


Ermenek barajı ve HES inşaatı sözleşmesinde yer alan yeni fiyat yapılması ile ilgili hükümler aşağıda verilmiştir.
Sözleşme evrakı 4.1.2 Bölüm II - İnşaat işleri ile ilgili hükümlerinin;
7.1 maddesinde, “ Keşif özetinde veya birim fiyat cetvelinde fiyatı gösterilmemiş olup, yapılması idarece istenen yapım ve hizmet işleri için Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi’nin ilgili hükümlerine göre yeni fiyat yapılır.”,

7.4 maddesinde, “Tüm yeni fiyatlar için (faturalı işler hariç) 4 Ocak 2000 tarihinde geçerli olan fiyatlar baz alınacak ve Madde 6’ya göre eskalasyonu yapılacaktır.”,

8. maddesinde “İş’te yapılacak teknik nedenlerden kaynaklanan zorunlu değişiklikler veya keşif dışında kalan ve zorunluluk nedeniyle idare’ce onaylanan ilave işler dolayısıyla keşifte artma veya eksilme olduğu takdirde, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi’nin 19. Madde hükmü uygulanır.”,Sözleşme evrakı 4.1.2 Sözleşme Özel Hükümlerinin;

12.3 Diğer Yollar başlıklı maddesinde, “ Bu sözleşme’de, diğer yollar deyimi ile hizmetin götürülebilmesi için ……… Depo ve inşaat ünitelerine gidecek yollar ile ………. köy irtibat yolları anlaşılacaktır… Bu yolların yapım bedelleri sözleşmedeki ilgili birim fiyatlarla ödenecektir.”

Denilmekte, ayrıca Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, Sözleşme Evrakı 4.1.3 olarak Sözleşme ekinde yer almaktadır.


Ayrıca, Bayındırlık işleri Genel Şartnamesi Kontrol Teşkilatını, İdare tarafından, işlerin kontrol ve denetimi için görevlendirilecek bir memur veya bir heyeti ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilecek gerçek veya tüzel kişi veya kişileri olarak tanımlamaktadır. Bu işte İdare, işin ihalesini yapan, sözleşmeyi akteden kuruluş olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü, kontrol örgütü ise İdare tarafından işin kontrol ve denetlemesi için belirlenen işveren makam veya vekili ile kontrol amiri, kontrol şefleri, kontrol mühendisleri, kontrol yardımcıları ve sürveyanlar ile diğer yardımcı elemanlardan oluşur. Burada işin kontrollüğünü yürüten birim DSİ IV. Bölge Müdürlüğü (KONYA) dır.

DSİ IV Bölge Müdürlüğü ( KONYA), Ermenek Barajı ve HES İnşaatı işinde beton ince kemer baraj temel kazısının yapılması sırasında karşılaşılan olumsuz zemin şartları nedeniyle, konsorsiyum üyesi mühendislik firmasının önerisi üzerine kazı sırasında zemine öngermeli ankraj yapılması önerilmiş, İdarenin onayı ile kazı bu şekilde yapıldığı,

DSİ IV Bölge Müdürlüğü, İşin baraj gövdesi 700 kotu altı kazılarında sözleşmesinde yer almayan, ancak yapılması gereken öngermeli ankraj imalatı yeni birim fiyatının tespit edilmesi için DSİ Genel Müdürlüğünden görüş istendiği ve verilen cevabi yazıda;

“… İşe ait sözleşmenin II. Bölüm 7. Maddesinde yeni fiyatın hangi şartlarda ve nasıl düzenleneceği belirtilmiştir.Burada; ”Keşif özetinde veya birim fiyat cetvelinde fiyatı gösterilmemiş olup, yapılması İdarece istenen yapım ve hizmet işleri için Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi’nin (BİGŞ) ilgili hükümlerine göre yeni fiyat yapılır…” denilmektedir. BİGŞ madde 20 de yeni fiyat tespit edilirken öncelik sırasına göre aşağıda belirtilen analizlerin kullanılacağı belirtilmiştir


1.Sözleşme ve eklerindeki (birim fiyat cetvellerindeki) birim fiyatların tespitinde kullanılan analizler veya varsa o işe ait teklif analizleri;

2.Sözleşme birim fiyatlarının tespitinde kullanılan analizlerle veya varsa o işe ait teklif analizleri kıyaslanarak bulunacak analizler;

3. Diğer idarelere ait benzer analizler;

4. Birim fiyat tespit edilecek iş kalemleri için o işin yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları ile işçi ve makinelerin çalışma saatleri esas alınarak oluşturulacak analizler.”

Devamında da;”…Bu usullerden hiçbiri ile yeni birim fiyat tespiti mümkün olmuyorsa, o iş kalemine ait, Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca onaylanmış fatura bedelleri esas alınarak yeni birim tespit edilir.

Yeni birim fiyat, müteahhitle birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek bu hususta düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve onaydan sonra geçerli olur. Yeni birim fiyat tespitinde müteahhitle uyuşulamaz ise anlaşmazlık, idaresi tarafından en çok bir ay içerisinde Bayındırlık Kuruluna intikal ettirilir. Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

Birim fiyat uyuşmazlığı hallerinde müteahhit, Bayındırlık Kurulu kararını beklemeden, idare tarafından tespit edilmiş fiyatın uygulanması şartı ile işe devam etmek zorundadır.

Yukarıda anılan sözleşme hükümlerine göre, yeni fiyatların tespit edilmesi, birim fiyatı tespit edilecek iş kalemleri için o işin yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları ile işçi ve makinelerin çalışma saatleri esas alınarak oluşturulacak analizler, gerekmesi halinde de, Bölge Müdürlüğünüzce kurulacak komisyon vasıtası ile yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.” …” şeklinde görüşün Bölge Müdürlüğüne gönderildiği görülmektedir.

Bu görüşlere göre, Bölge Müdürlüğü’nce yapılan imalatlar için kullanılan makinelerin kullanım saatlerini de gösterir tutanaklar ve bunlara dayalı olarak hazırlanan 4 adet yeni fiyat oluşturularak, Genel Müdürlüğe tasdike sunulmuştur. Yapılan bu yeni fiyatlar ve açıklamalarında;


  1. YF-43: Palyeli Kesimlerde Öngermeli Ankraj Deliği Delinmesi, (Ankraj delgi fiyatı sözleşmesinde mevcuttur yeni fiyat yapılmasına gerek yoktur.)

  2. YF-44: Palyeli Kesimlerde Öngermeli Ankraj Konsolidasyon ve Halat Enjeksiyonları yapılması, (Öngermeli ankraj yapılması için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları arasında yer alan 16.071 pozu analizi yeni fiyat için kullanılması gerekmekte olup, enjeksiyon bedeli birim fiyata dahildir.)

  1. YF-45: Palyeli Kesimlerde Çelik Halatlarla Tesis Edilmiş Öngermeli Ankrajın, Yerleştirilmesi, Gerdirilmesi ve Gerekli Testlerin yapılması, (Öngermeli ankraj yapılması için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları arasında yer alan 16.071 pozu analizi yeni fiyat için kullanılması gerekmektedir.)

  1. YF-46: Kablolu kreyn kullanılarak yapılan öngermeli ankraj başlık kirişi imalatları, (Paçal olarak oluşturulan yeni fiyat içinde yer alan; E-15.344/1, E-16.501/1B, E-16.509-A, E-23.001/2, E-23.002, E-23.176, E-21.015, E-D.304, E-32.D/3A, E.07.D/1, E.07.D/2 ve E.07.D/4 pozları sözleşmesinde mevcuttur, yeni fiyat yapılmasına gerek yoktur.)

İle;

“…Ermenek Barajı ve HES inşaatı işinde öngermeli ankraj yapılmasına ait ilgi yazınız ekinde göndermiş olduğunuz yeni fiyat tutanak ve analizleri incelendiğinde, yeni birim fiyatların işin yapımı sırasında tutulan puantajla hazırlandığı görülmektedir. Ancak, bu yöntemin, yeni birim fiyat tespit edilirken öncelik sırasına göre, yukarıda ilk 3 sırada belirtilen analizlerin olmaması durumunda kullanılacağı açık olarak belirtilmiştir. Ayrıca, ilgi yazınız ekinde gönderilen yeni birim fiyatlardan, öngermeli ankraj yapılması işine ait yeni birim fiyat hariç, diğer fiyatlar sözleşmesinde mevcuttur. Öngermeli ankraj yapılması işine ait yeni birim fiyat tespit edilirken de; diğer idarelere ait benzer analizlerden olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları arasında yer alan 16.071 poz nolu “öngermeli ankraj yapılması” işine ait birim fiyatına ait analizi kullanılmalıdır. Bu esasa uygun olarak yeni fiyatların tekrar düzenlenerek gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

Denilerek bu fiyatların yapılmasına ilişkin Genel Müdürlük değerlendirilmesi, Bölge Müdürlüğüne bildirilmiştir.

DSİ Genel Müdürlüğü’nün konu ile ilgili, “Bölge Müdürlüğünce düzenlenen ve sözleşmesinde de mevcut olan yeni fiyatlar incelendiğinde, birim fiyat tariflerinde malzeme, teçhizat, ekipman vb. iş yerindeki yatay ve düşey taşımasının birim fiyatlara dahil olduğu, ayrıca E-16.502 pozunda da açıkça vurgulandığı üzere; “… her derinlik ve yüksekliğe, her yerde ve her türlü şartlar altında ve icabında vinç, kablo vinç, asansör ve elevatör kullanılarak…” imalatın yapılması gerekmektedir. Yapılacak işe uygulanacak birim fiyatlara ait tarifler tek tek incelendiğinde de bu durum açıkça görülecektir.” Şeklinde bir değerlendirmesi de bulunmaktadır.

Bölge Müdürlüğü, Genel Müdürlüğün yukarıda özetlenen değerlendirmelerine göre, öngermeli ankraj imalatları ile ilgili olarak sözleşmesinde mevcut olmayan, ancak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim fiyatlarına 2004 yılında dahil olan 16.071 poz nolu “Öngermeli ankraj yapılması” işine ait birim fiyat analizi, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi Madde 20 c fıkrasında yer alan “Diğer idarelere ait benzer analizler” hükmüne istinaden yeni fiyata esas teşkil etmek üzere kullanmıştır.

Müteahhit, düzenlenen yeni fiyatı 23.01.2007 tarih ve E.0122/2007 sayılı yazılarında belirtilen hususlar nedeni ile ihtirazı kayıtla imzalamıştır. Müteahhidin yazısı incelendiğinde ihtiraza esas hususun, beton ince kemer baraj temel kazısı ve beton imalatları sırasında kullanılması öngörülen kablo kreynin, yapılan öngermeli ankraj imalatları sırasında, bazı durumlarda kullanılmasının idarece kabul edilmemesinden kaynaklandığı görülecektir.

Buradaki ikinci ihtiraz konusu da, düzenlenen yeni fiyat analizlerinde bulunan makinelerin yakıt tüketimleri ile ilgilidir (03.517/2 poz nolu yardımcı analizinde olduğu gibi). Bilindiği üzere 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere Yüksek Fen Kurulu'nun, 12.02.2002 tarih ve 8 sayılı kararı ile; “Genel fiyat analizlerinde bulunan dizel motorlu bütün iş makinelerinin yakıt tüketimlerinin teknolojik gelişmelere paralel olarak, 01.01.2002 tarihinden itibaren ihale edilecek yeni işlerde uygulanmak üzere 04.109 poz nolu mazotun imalatlara giren birim miktarının (0.150 kg/BG saat yerine, 0.0853 kg/BG saat alınarak; 0.0853/0.150 = 0.57) %57 sinin alınmasına, böylece gerçek yakıt tüketimleriyle uyumlu hale getirilmesine” ilişkin karar ile ilgilidir.

Bu konuda, DSİ Genel Müdürlüğü, yeni fiyat düzenlenirken işin yapıldığı tarihteki güncel analizler kullanıldığı, bu analizlerde yer alan ve sözleşmesinde bulunmayan makinelerin yakıt tüketimlerinde de yukarıya alınan Yüksek Fen Kurulu'nun, 12.02.2002 tarih ve 8 sayılı kararı göz önünde bulundurulduğu, E-16.071 pozu analizi incelendiğinde de görüleceği üzere, yardımcı analizlerden; sözleşmesinde olanlarda mazot tüketiminde herhangi bir değişiklik yapılmayıp aynen sözleşme değerleri kullanıldığı, sözleşmesinde yer alamayan 03.517/2 poz nolu Enjeksiyon makinesinde olduğu gibi mazot tüketiminde yukarıya alınan Yüksek Fen Kururlu kararı doğrultusunda güncel katsayılar kullanıldığı, hususları ifade edilerek, yeni fiyatlar imzalandığı tarihte sözleşme eki olduğundan, imalattın yapıldığı ve yeni fiyatın düzenlendiği tarihteki güncel analizlerin kullanılmasının doğal olduğu ifade edilmektedir.

Konu ihale ile ilgili Sözleşme ve yukarıda verilen tespitler dikkate alınarak, yapılan öngermeli ankraj imalatı fiyatının belirlenmesinde, öncelikle Sözleşmesi ekindeki keşif fiyat analizlerinden veya yardımcı analizlerden yararlanılması, bu fiyatlardaki yapım farklılıklarının yapılacak yeni fiyatlara yansıtılması ve Sözleşme eki olan Bayındırlık İşleri Genel Şartname’sinde yer alan önceliklere göre işlem yapılması hususları ön planda tutulmuştur.

Mazot indirimli analizlerin kullanılması ile ilgili ise, yukarıda da belirtildiği gibi, Sözleşme ve eki keşiflerde yer almayan ancak bilahare yapılmasına karar verilen imalat analizlerinde yer alan mazot miktarlarının, söz konusu Yüksek Fen Kurulu Kararı gereği azaltılmış miktarlarının kullanılması öngörülmektedir. Karar eki analizlerde, keşif fiyatlar arasında yer alan E-03.517/2a yardımcı analizi dikkate alındığından bahsedilen indirim dikkate alınmamıştır.


Bu tespitlere göre, konu sözleşme kapsamında sonradan yapılması zorunluluğu ortaya çıkan ve idaresince de yapılması uygun bulunan “ Öngermeli Ankraj İmalatı “na ait;
YFZ-1 – Palyeli Kesimlerde Ankraj Deliliklerinin Açılması,

( Tarif: E-31.15.7830/a şartlarına uygun açılan enjeksiyon deliği fiyatından yararlanılarak, ulaşımı kablolu kreyn ile sağlanan palyelerde, 60 m.ye kadar açılan ankraj deliği 1 m. fiyatı.)


YFZ-2 - Palyeli Kesimlerde Öngermeli Ankraj Yapımı, Öngerme Takımının Hazırlanması,

Kuyuya Yerleştirilmesi, Çimento Enjeksiyonu ve Germe İşlemi (Test Yapılması dahil),

( Tarif: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 16.071 poz nosu tarifine göre ulaşımı kablo kreyn ile sağlanan palyelerde 1m. Öngermeli ankraj imalatı fiyatı.)


YFZ-3 – Projesine Göre İdarece İstenilen Şekilde Betonarma Betonu ile Ankraj Başlık Kirişi Yapılması,
(Tarif: İdarece onaylanmış projesine uygun olarak, E-D.304, E-32.D/3A, E-23.001/2, E-23.002, E-21.015, E-23.176 ve E-16.509 şartları dahilinde üretilen ve ulaşımı kablolu kreyn marifetiyle yapılan palyelerde başlık kirişi imalatı için kablolu kreyn ile malzeme ve personel taşınması, boşaltması, müteahhit karı ve genel giderler dahil (çimento bedeli, çimento, demir ve kum-çakıl nakliyeleri, beton kimyasal katkı bedeli ve nakli hariç) öngermeli ankraj başlık kirişi betonu 1 m. Fiyatı.)
İmalatları için, işin özelliğine, yapım şartlarına ve sözleşme eki keşifte yer alan analizler ile yapılan kıyaslamaya göre yeni yapılan imalat fiyatlarının belirlenmesi yapılmıştır.
IV- KARAR
Yukarıda detayları verilen incelemeler doğrultusunda;
YFZ-1 – Palyeli Kesimlerde Ankraj Deliliklerinin Açılması Fiyatının… 211,63 EURO/m
YFZ-2 - Palyeli Kesimlerde Öngermeli Ankraj Yapımı, Öngerme

Takımının Hazırlanması, Kuyuya Yerleştirilmesi, Çimento

Enjeksiyonu ve Germe İşlemi Yapımı (Test dahil) Fiyatının … 151,05 EURO/m
YFZ-3 – Projesine Göre İdarece İstenilen Şekilde Betonarme

Betonu ile 1 m. Ankraj Başlık Kirişi Yapılması Fiyatı, … 835,60 EURO/m

Yukarıdaki fiyatların bu işe münhasır olmak üzere belirlenmesine,

Bakanlığımız Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 180 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 30/b maddesine istinaden 30.05.2007 tarihinde yapılan toplantıda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Ek: 5 sayfa analiz.
ERMENEK BARAJI VE HES İNŞAATI YENİ FİYAT ANALİZİ

2000 YILI RAYİÇLERİ İLE

Poz No

Analizin Adı

Ölçü Birimi

YZF-1

Palyeli Kesimlerde Ankraj Deliklerinin Açılması

m

 

 

 

 

 

 

 

Poz No

Tanımı

Ölçü Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı
EURO

Tutarı
EURO

Bölüm Toplamı
EURO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankraj Deliğinin Açılması

 

 

 

 

 

 

İmalat

 

 

 

 

 

E-3.15.7830/a

Sert formasyonda 0-60m Ankraj deliği açılması
teklif fiyatının %80'i alınarak.

m

0,800

97,10

77,68

 

E-03.400

Kablolu Kreyn

sa

0,088

1.045,84

91,62

169,30

 

%25 Müt. Kari ve Genel Gider Karşılığı

 

 

 

 

42.33

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

211,63GENEL FİYAT ANALİZİ

Poz No

Analizin Adı

Ölçü Birimi

YFZ-2

Palyeli Kesimlerde Öngerme Ankrajı Yapımı, Öngerme Takımının
Hazırlanması, Kuyuya Yerleştirilmesi, Çimento Enjeksiyonu,
Germe İşlemi ( Test Yapılması Dahil).


m

 

 

 

 

 

 

 

Poz No

Tanımı

Ölçü Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı
EURO

Tutarı
EURO

Bölüm Toplamı
EURO

 

Öngerme takımının hazırlanması ve kuyuya yerleştirilmesi

 

 

 

 

 

 

Malzeme

 

 

 

 

 

04.281/4

Öngerme Halatı (Ø0,6*-Tip 270K) 12 halat*π*[(0,6*2,54:100)/2]² * 7850 = 17,183 kg/m 2,21/(1,5952 x 1,385) 2006 Rayici

kg

17,183

1,000

17,18

 

04.768/8G-1

Ø20 mm 16ATM PE İçme Suyu Borusu (115000 / 548.292)

m

1,200

0,210

0,25

 

04.768/8E-1

32 mm 10 ATM PE Kullanma Suyu Borusu (1093000/548.292)

m

0,500

0,350

0,18

 

 

İşçilik

 

 

 

 

 

E.01.019

Soğuk Demirci Ustası

saat

0,200

1,470

0,29

 

E.01.501

Düz İşçi (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı)

saat

0,500

0,960

0,48

18,38

 

 

 

 

 

 

 

 

Çimento Enjeksiyonu yapılması

 

 

 

 

 

 

Malzeme

 

 

 

 

 

E.03.517/2a

Enjeksiyon Makinesi

saat

0,100

16,850

1,69

 

E.04.008

Çimento (Torbalı PÇ32,5)

ton

0,163

40,120

6,54

 

E.08.534/a

Su0,065

0,220

0,01

 

04.613/1E

Beton Harcını Şişirici Katkı (256000 / 548.292)

kg

3,500

0,470

1,65

 

 

İşçilik

 

 

 

 

 

E.01.501

Düz İşçi (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı)

saat

0,100

0,960

0,10

9,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GENEL FİYAT ANALİZİ

Poz No

Analizin Adı

Ölçü Birimi

YFZ-2

Palyeli Kesimlerde Öngerme Ankrajı Yapımı, Öngerme Takımının
Hazırlanması, Kuyuya Yerleştirilmesi, Çimento Enjeksiyonu,
Germe İşlemi ( Test Yapılması Dahil).


m

 

 

 

 

 

 

 

Poz No

Tanımı

Ölçü Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı
EURO

Tutarı
EURO

Bölüm Toplamı
EURO

 

Germe işlemi yapılması

 

 

 

 

 

 

Malzeme

 

 

 

 

 

E.03.572/3

Kablo Germe Makinası( Ek Analiz)

saat

0,060

5,240

0,31

 

E.04.262

Düz Siyah Sac (2,5 mm)

kg

0,700

0,340

0,24

 

04.264/2

Yüksek Evsaflı Çelik Mesnet 450000 / 548.292

kg

0,425

0,820

0,35

 

 

İşçilik

 

 

 

 

 

E.01.501

Düz İşçi

saat

0,060

0,960

0,06

0,96

 

 

 

 

 

 

 

E-03-400

Makine, Malzeme ve Personel Nakli Karşılığı

saat

0,0875

1045,840

91,51

91,51

 

Ara Toplam

 

 

 

 

120,84

 

%25 Müt. Karı ve Genel Gider Karşılığı

 

 

 

 

30,21

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

151,05
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ERMENEK BARAJI VE HES İNŞAATI YENİ FİYAT YARDIMCI ANALİZİ

2000 YILI RAYİÇLERİ İLE

Poz No

Analizin Adı

Ölçü Birimi

YFZ-3

Projesine göre İdarece İstenilen şekilde betonarme betonu ile öngerilmeli ankraj başlık kirişi imalatı.

m

 

 

 

 

 

 

 

Poz No

Tanımı

Ölçü Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı
EURO

Tutarı
EURO

Bölüm Toplamı
EURO

 

 

 

 

 

 

 

 

1 m Başlık Kirişi İmalat Bedeli Projesine Göre Hesap
Edilerek Bulunacaktır.(karsız)

m

….

….

….

162,29

 

 

 

 

 

 

 

E-03.400

Makine, Malzeme ve Personel Nakli Karşılığı için

sa

0,484

1.045,84

506,19

506,19

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara Toplam

 

 

 

 

668,48

 

%25 Müteahhit Kari ve Genel Gider Karşılığı

 

 

 

 

167,12

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

835,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ERMENEK BARAJI VE HES İNŞAATI YENİ FİYAT YARDIMCI ANALİZİ

2000 YILI RAYİÇLERİ İLE

Poz No

Analizin Adı

Ölçü Birimi

 

Projesine göre hesaplanan betonarme betonu ile öngerilmeli ankraj başlık kirişi imalatı.

m

 

 

 

 

 

 

 

Poz No

Tanımı

Ölçü Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı
EURO

Tutarı
EURO

Bölüm Toplamı
EURO

 

 

 

 

 

 

 

 

İmalat

 

 

 

 

 

E-16.509

Betonarme betonu

m3

0,860

26,40

22,70

 

E-23.001/2

Betonarme demiri(ø8-12 mm.)

ton

0,080

437,74

35,02

 

E-23.002

Betonarme demiri (ø14mm. ve üzeri)

ton

0,058

382,05

22,16

 

E-23.176

Basit demir işleri

kg

8,167

1,26

10,29

 

E-21.015

Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı

m2

1,8900

10,99

20,77

 

E-D.304

Snkraj ve kaya bulonu açılması

m

3,3400

4,51

15,06

 

E-32.D/3A

2,40 m Swel kaya bulonu tesis edilmesi

adet

1,8300

42,00

76,86

202,86

 

Karsız bedel (202,86/1,25)

 

 

 

 

162,29

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kataloq: turkce -> dosya -> yfkbaykarar
dosya -> T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği yüksek Fen Kurulu Başkanlığı ankara
dosya -> Plan yapim ve onayi
dosya -> T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliğI
dosya -> T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği yüksek Fen Kurulu Başkanlığı ankara
dosya -> Resmî Gazete Sayı : 27539 tebliĞ
dosya -> T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Sayı : B. 09 Tau 13. 00. 09/ Konu
dosya -> T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Sayı : B. 09 Tau 13. 00. 09/ Konu
dosya -> T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Sayı : B. 09 Tau 13. 00. 09/ Konu
dosya -> Çevre ve şEHİRCİLİk bakanliği mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
yfkbaykarar -> Bayindirlik kurulu karari

Yüklə 271,86 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə