Bazar iqtisadiyyatı Mikroiqtisadiyyatı iqtisadi münasibәt kimi niyә öyrәnirik?


Oliqopoliya elә tәsәvvür olunur kiYüklə 0,77 Mb.
səhifə4/6
tarix27.06.2018
ölçüsü0,77 Mb.
#54994
1   2   3   4   5   6

265. Oliqopoliya elә tәsәvvür olunur ki:

A)) yuxarıda göstәrilәn modellәrin davranışının hamısından istifadә edilә bilәr

B)oliqopolistlәr öz rәqiblәrinin davranışını irәlicәdәn, lakin çox da böyük olmayan iqtisadi cәmiyyәtdә görsünlәr

C)oliqopolistlәr özlәri birbirilә danışığa girirlәr

D)yuxarıda göstәrilәn modellәrin davranışının hamısından istifadә oluna bilmәz

E) oliqopolistlәr öz rәqiblәrinin davranışını nәzәrә almır vә özünü mükәmmәl rәqabәtdә olduğu kimi aparır266. Rәqabәtbu:
A)) fәaliyyәt göstәrәn iqtisadi subyektlәrin davranışını tәyin edәn hüquqi vә norma sistemi

B)istehlakçıların әn ucuz qiymәtә әmtәәlәri almaq hüququnu qazanmaq üçün mübarizә

C)hәr hansı bir sahәdә yüksәk nәticәlәrә nail olmaq uğrunda iqtisadi bәhslәşmә

D) istehsalçıların әn yüksәk mәnfәәt uğrunda mübarizәsi E)bazarın hәrәkәtlәndirici qüvvәsi


267. İnvestisiyanın dәyişmәsindәn asılı olaraq gәlirin dәyişmәsini xarakterizә edәn әmsal:

A)) multiplikator

B) akselerator

C)investisiya istәyi

D)әmanәt istәyi

E)istehlak arzusu


268. Tәkmil rәqabәtin şәrti deyil:

A)) firma qiymәt ayrı-seçkiliyi apara bilmir, yәni firmanın mәhsulu bütün istehlakçılara eyni bir qiymәtә satılır

B)sahә mәhsulu differensiasiya olunmayıb

C)sahә bazarında birbirindәn asılı olmayan çoxsaylı istehsalçı firmalar fәaliyyәt göstәrir vә digәr tәrәfdәn

çoxsaylı istehlakçı mövcuddur

D)hәr firmanın tәklif etdiyi mәhsul tәklifin cüzi hissәsini tәşkil etdiyindәn bazar onun bütün mәhsulunu cari

bazar qiymәtlәri ilә qәbul etmәyә hazırdır

E) firmaların sahәyә heç nә ilә mәhdudlaşmayan girişi vә çıxışı mövcuddur


269. Oliqopoliya – bu:

A)) bir neçә iri firmaların hökmran olduğu bazar strukturu

B)fәaliyyәt sahәsindә yalnız iki tәsәrrüfat subyektinin çıxış etdiyi bazar strukturu

C) yaxın әvәzedicilәri olmayan әmtәәlәrin yalnız bir tәrәfindәn satıldığı bazar strukturu

D) inhisarçı-satıcının inhisarç-ıalıcı ilә qarşılıqlı bazar strukturu

E)çoxlu sayda satıcıya qarşı yalnız bir alıcının dayandığı bazar strukturu270. Ilk antiinhisar qanunu qәbul edilib:

A)) ABŞda

B)Ingiltәrәdә

C)Italiyada

D)

E)Fransada


271. Aparılma vasitәsinә görә rәqabәtin üsulları:

A)) qiymәt vә qeyriqiymәt

B)yerli rәqabәt

C)fәrdi rәqabәt

D) sahәlәrarası rәqabәt

E)rәqabәti sahәdaxili rәqabәt


272. Rәqabәtin zәiflәmәsi nәyә gәtirib çıxarır:

A)) bunların hamısı doğrudur

B)qeyri-tarazlığın yaranmasına

C)elmi-texniki tәrәqqinin zәiflәmәsinә

D) resursların bölgüsünün qeyri-effektliyinә

E)qeyri-siyasi stabilliyә


273. İnhisar elә bazar strukturudur ki, orada:

A)) öz aralarında rәqabәt aparan istehsalçıların sayı da böyük deyil

B) sahәlәrә giriş maneәlәri praktiki olaraq dәf edilmәzdir

C)ancaq bir alıcı fәaliyyәt göstәrir

D)bütün cavablar doğrudur

E)mәhsulun qiymәti üzәrindә nәzarәt yoxdur


274. Aşağıdakılardan xalis bazar rәqabәtini sәciyyәlәndirmәyәni seçin:

A)) klifinin çox hissәsinbazar tәi ayrıca şirkәtlәr tәmin edir

B)satıcılar qiymәtә tәsir edә bilmir

C)bazara girişin azad vә sadә olması

D)bazara çıxışın azad vә sadә olması

E) әmtәәlәrin birinci olması275. Qeyritәkmil rәqabәtin forması kimi monopsoniya:

A)) yalnız istehlak mәhsulları bazarında tәzahür etmәsi ilә xarakterizә olunur

B)tәkmil bazarla xarakterizә olunur

C)yalnız planlı bazara xasdır

D) yalnız rәqabәtli bazarda tәzahür edir

E)rәqabәt olması ilә xarakterizә olunur


276. Sahәdә yalnız bir firma fәaliyyәt göstәrәn bazar quruluşu:

A))xalis inhisar

B)tәkmil rәqabәt

C)inhisarçı rәqabәt

D)duopoliya

E)oliqopoliya


277. Bazarın meydana gәlmәsi cәmiyyәtin inkişafının tarixәn hansı dövrünә tәsadüf edir?

A))eramızdan әvvәlә

B)orta әsrlәrә

C)qәdim dövrә

D)inhisarçı rәqabәt

E)azad rәqabәt


278. Bazarın neçә tipi mövcuddur?

A)) dörd


B)beş

C) üç


D)iki

E)altı
279. Sosialiqtisadi mahiyyәtinә görә bazarı funksiyasına görә necә başa düşmәk olar?

A))istehsalçıların vә istehlakçıların görüşdüyü yer, mәkan

B)әmtәә vә xidmәt nemәtlәrinin saxlanması

C)resursların (әmәk vasitәlәrinin vә predmetinin) daşınması

D)әmtәәlәrin növ vә çeşidlәnmәsi

E)әmtәәlәrin bölüşdürülmәsi
280. Bazar iqtisadiyyatı üçün göstәrilәn elementlәrdәn hansı daha mühüm hesab edilir?

A)) bazarda fәal rәqabәt

B)sahibkarların ölçülübbiçilmiş fәaliyyәtlәri

C)dövlәt tәnzimlәnmәsi

D)ictimai әmәk bölgüsü

E) sәmәrәli hәmkarlar


281. Bazar nәdir:

A)) әmtәә mübadilәsinin tәzahür formasıdır

B) әmtәә istеhsalıdır

C)ictimai әmәk bölgüsüdür

D)hamısı doğrudur

E)natural tәsәrrüfatdır


282. Aşağıdakılardan biri bazarın obyektlәrinә daxil deyil:

A)) qiymәt bazarı

B)iş qüvvәsi bazarı

C) istehsal vasitәlәri bazarı

D)informasiya mәhsulları bazarı

E)mәnzil bazarı


283. Bazar:

A)) istehsal, bölgü, mübadilә vә istehlak proseslәrini әhatә edәn insanlar arasında iqtisadi münasibәtlәr sistemi


B)satıcılar vә alıcılar arasında qarşılıqlı münasibәtlәr

C)tәlәb vә tәklifin qarşılıqlı tәsiri

D)mәhsul әmtәә şәklindә olan zaman mübadilәnin iqtisadi forması

E) Alqı-satqı әmәliyyatlarının mәcmuu284. Faydalılıq hәddi nәzәriyyәsinin yaradıcıları hansı mәktәbin nümayәndәlәridir?

A)) neoklassiklәr

B)klassiklәr

C)fiziokratlar

D) merkantilistlәr

E)avstriya mәktәbi


285. әmtәә tәsәrrüfatının tәşkili formaları hansılardır?

A)) sadә, kapitalist, planlı

B)firmalar, kompaniyalar, inhisarlar

C) müәssisәlәr, zavodlar, digәr tәsәrrüfatlar

D)xüsusi vә dövlәt

E)sәhmdar cәmiyyәtlәri, kooperativlәr, fermer tәsәrrüfatları


286. әmtәә:

A)) mübadilә üçün nәzәrdә tutulan әmәk mәhsulu

B)insan әmәyinin nәticәsi olmayan mәhsullar

C)insan әmәyinin nәticәsi olan mәhsullar

D)faydalılığı olan nemәtlәr

E) istehlak dәyәri olan nemәtlәr287. Bazar infrastrukturunun әsas elementlәri hansılardır?

A)) banklar, birjalar, yarmarkalar, lizinq kompaniyaları

B)müәssisәlәr, fabriklәr, zavodlar

C)әmtәәlәr, xidmәtlәr, qarşılıqlı әlaqәlәr

D)satış bazarları, mağazalar

E) nәqliyyat vasitәlәri, rabitә vasitәlәri, bazar meydanları


288. Bazar infrastrukturunun tәrkib hissәsinә aid olmayanını müәyyәn edin:

A)) müәssisәlәr

B)valyuta birjası

C)fond birjası

D) әmtәә birjası

E) kommersiya bankları


289. Bazar tәlәbinә tәsir etmәyәn amil:

A)) ehtiyatların qiymәti

B) istehlakçıların gәlirlәri

C)qarşılıqlı әvәz olunan әmtәәlәrin qiymәti

D)istehsalçıların gәlirlәri

E)alıcıların sayı


290. Aşağıdakı amillәrin hansı tәlәbi daha çox stimullaşdırılır?

A))qiymәtin aşağı olması

B)әmtәәlәrin çatışmazlığı

C)әmtәәlәrin bolluğu

D)insanların tәlәbatı

E)dövlәtin sosial yardımı


291. Birja nәdir?

A))bazar strukturunun еlеmеntidir

B)informasiya fәaliyyәtidir

C)istehsalın tәşkilidir

D)istehlakın tәşkilidir

E)qiymәtlәrin tәyinidir


292. Birja latın sözü bursa olub:

A))dәri çanta” demәkdir

B)mәnası imza demәkdir

C)pul kütlәsi demәkdir

D)idarәetmә mәnasını daşıyır

E)kiçik mәnasını daşıyır


293. Bazar infrastrukturunun hansı elementi әmtәә bazarında vasitәçi funksiyasını yerinә yetirir?

A)) birjalar

B) banklar

C)xidmәtlәr

D)auksionlar

E)yarmarkalar


294. Hәrracbu:

A)) әmtәәlәrin әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş yerdә vә dövrdә satılmasını hәyata keçirilmәsi


B)könüllü vә elәcә dә mәcburi olaraq әmtәәlәrin açıq satış forması

C)ticarәt sazişlәrinin baş tutması mәqsәdi ilә satıcıların vә alıcıların birlәşdirmә forması

D)bütün cavablar doğrudur

E) әmtәәlәrin topdansatış ticarәti forması295. Birjanın aşağıdakı növlәrindәn biri yanlışdır:

A)) istehlak birjası

B)fond birjası

C)әmtәә birjası

D)әmәk birjası

E) valyuta birjası296. Aşağıdakılardan hansı büdcә kәsirinin sәbәbidir?

A)) iqtisadiyyatda tәnәzzül

B)fövqәladә baş verәn hadisәlәr

C)yuxarıdakılardan hamısı doğrudur

D)iqtisadiyyatın hәrbilәşdirilmәsi

E) yuxarıdakılardan heç biri doğru deyil


297. Maliyyә vasitәçisi olub, mәnfәәt qazanan:

A))Bank


B)birja

C)auksion

D)yarmarka

E)maliyyә orqanları


298. Aşağıdakılardan hansılar bank kreditinin formasına aid deyil?

A))әmanәtlәr

B)bank krediti

C)kommersiya krediti

D)heç biri

E)istehlak krediti


299. Pulkredit siyasәtinin subyekti, hansı ki, müxtәlif metodlarla pul bazarında tәlәb vә tәklifә tәsir edir:

A))ölkәnin Mәrkәzi Bankı

B)ölkәnin Vergi Nazirliyi

C)ölkәnin Maliyyә Nazirliyi

D)Milli Mәclis

E)Nazirlәr Kabineti


300. Pul vәsaitlәri fondlarının bölgüsü, yenidәn bölgüsü vә istifadәsi ilә әlaqәdar yaranan münasibәtlәr sistemi:

A)) maliyyә

B) vergi

C)büdcә


D)bank

E)sığorta


301. Daxili vә xarici mәnbәlәr hesabına әvәzsiz verilәn mәqsәdli maliyyә yardımı:

A)) qrant

B)büdcә artıqlığı

C)büdcә xәrclәri

D)sekvestr

E) büdcә federalizmi


302. Firma vә ev tәsәrrüfatlarının qarşılıqlı әlaqәsi nәyin hesabına baş verir:

A))Bazarların

B)planlaşmanın

C)dövlәtin

D)tәşkilin

E)idarәetmәnin


303. Ümumi mәnfәәt:

A))ümumi gәlir – istehsal xәrclәri

B)ümumi gәlir – bütün resursların iqtisadi xәrclәri

C)ümumi gәlir – mövcud xәrclәr

D)mühasibat mәnfәәti – iqtisadi mәnfәәt

E)gәlir hәddi – xәrc hәddi


304. Sabit xәrclәr nisbәtәn dәyişmәyәn xәrclәrdir?

A))istehsal olunan mәhsulun miqdarına

B)texnologiyaya

C)zaman


D)elmitexniki tәrәqqi

E)minimum әmәk haqqına


305. Milli gәlirdәn şәxsi gәlirlәrә keçәrkәn hansılar nәzәrә alınmır?

A)) fәrdi vergilәr

B) transfert ödәmәlәri

C)müәssisәlәrdәn tutulmuş vergilәr

D)dolayı vergilәr

E)sosial sığorta ödәmәlәr


306. Istehsal funksiyası nә demәkdir?

A))әmәk vә kapital mәsrәflәrinin mәhsulun hәcminә tәsiri

B)ÜDM vә milli gәlirin nominal hәcmi

C)inflyasiya vә işsizliyin qarşılıqlı әlaqәsi

D)ÜMM-un nominal hәcmi

E)xalis milli mәhsulun istehsalı amillәri


307. Mәhsul buraxılışının optimal hәcmlәrini hansı xәrclәr müәyyәn edir?

A)) son hәdd xәrclәri

B)sabit xәrclәr

C)daxili xәrclәr

D)xarici xәrclәr

E) dәyişәn xәrclәr


308. Aşağıdakılardan hansı tәlәbin hәcminә tәsir göstәrәn qeyriqiymәt amillәrinә aid deyildir:

A)) ehtiyatlarla qiymәtlәrin sәviyyәsi

B)әhalinin pul gәlirlәrinin artması

C) alıcıların zövqü vә onun dәyişmәsi

D)qarşılıqlı әlaqәdә olan әmtәәlәrә qiymәtlәrin sәviyyәsi

E)bazarda alıcıların sayı


309. Istehsal miqyasında qәnaәt o demәkdir ki, irimiqyaslı istehsal aşağıdakına sәbәb olur:

A)) hәr mәhsul vahidinә xәrclәrin azalmasına

B) mәnfәәtin artmasına

mәnfәәtin artmasına

D)әmәyin daha yaxşı tәşkilinә

E)hәr xәrc vahidinә düşәn istehsalın artmasına


310. әgәr qrafikdә son hәdd xәrclәri orta xәrclәr әyrisindәn aşağıda yerlәşirsә, bu, o demәkdir ki:

A)) orta xәrclәr azalır

B)son hәdd xәrclәri artır

C) son hәdd xәrclәri azalır

D)orta xәrclәr artır

E)ümumi xәrclәr azalır


311. Qısamüddәtli dövrdә firmanın dәyişәn mәsrәflәrinin artmasına sәbәb olan amillәr:

A)) xammala qiymәtlәrin artırılması

B)bank kreditlәrinә tarif faizlәrinin artırılması

C)yerli kreditlәrin artırılması

D) bütün cavablar doğrudur

E)firmanın avadanlıqlarının icarә ödәnişlәrinin artırılması


312. stеhsal xәrclәrini yığılmış әmәk mәsrәflәri kimi izah еdib, onun әmtәәnin daxili dәyәri hеsab еdәn iqtisadçılar:

A))C.Mill, C.MakKullox

B)F.Xayek, M.Aller

C)A.Marşal, C.M.Kеyns

D)K.Marks, A.Foyol

E)A.Smit, D.Rikardo


313. Inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı şәraitindә son söz kimә aiddir?

A)) istehlakçıya

B) tәklifә

C)istehsalçıya

D)qiymәtә

E)bazar şәraitinә


314. Iqtisadi tәyinatına görә bazarın obyektinә uyğun gәlmәyәnini seçin:

A)) oliqopolik bazar

B)istehsal vasitәlәri bazarı

C)әmtәә vә xidmәtlәr (istehlak) bazarı

D) qiymәtli kağızlar bazarı

E)iş qüvvәsi bazarı


315. әmtәә qruplarına görә bazarın obyektinә uyğun gәlmәyәnini seçin:

A)) «qara» bazar

B)istehlak tәyinatlı әmtәә bazarları

C)istehsal tәyinatlı әmtәә bazarları

D) istehsal amillәri bazarı

E)әrzaq mәhsulları bazarı


316. Bazar iqtisadiyyatının subyektlәri hansılardır?

A))ev tәsәrrüfatları, dövlәt, firmalar vә müәssisәlәr

B)ev tәsәrrüfatları, ictimai tәsәrrüfatlar

C)dövlәt orqanları, müxtәlif tәşkilatlar, firmalar

D)bunların hamısı doğrudur

E)ayrı-ayrı insanlar, insan qrupları, tәşkilatlar


317. Bazar subyektlәrinin aktivliyini artıran katalizator hansıdır?

A))azad rәqabәt

B)seçim azadlığı

C)risk


D)tәşәbbüskarlıq

E)inkişaf etmiş infrastruktura


318. Bazar iqtisadiyyatının funksiyasına aid olmayanı müәyyәnlәşdir:

A)) sosial bәrabәrlik yaradır

B)alıcı ilә satıcını birbiri ilә rastlaşdırır

C)istehsalla istehlak arasında uzlaşma yaradır

D) әmtәә istehsalçılarını diferensiallaşdırır

E)әmtәә istehsalını tәnzimlәyir


319. Liberal bazar modeli üçün hansı cәhәt xas deyil?

A)) dövlәtin iqtisadiyyata hәdsiz müdaxilәsi

B)xüsusi mülkiyyәtin üstün çәkisi

C)dövlәt tәnzimlәnmәsinin mәhdud xarakteri

D)sosial siyasәtin qalıq prinsipinә әsaslanması

E) ümumi daxili mәhsulda dövlәt büdcәsinin xüsusi çәkisinin az olması


320. Aşağıdakılardan hansı yalnız bazar modelini sәciyyәlәndirir?

A)) mәhsulların çox çeşidliliyi

B) qiymәt son hәdd xәrclәrinә bәrabәrdir

C)bir satıcı vә bir alıcı

D)qiymәt son hәdd xәrclәrindәn artıqdır

E)sabit xәrclәr çox olduqda


321. Liberal bazar modelinin xarakterini hansı amil müәyyәn edir?

A)) iqtisadiyyatda xüsusi mülkiyyәtin aparıcı mövqeyi

B) dövlәt sektorunun xüsusi çәkisi

C)dövlәt tәnzimlәnmәsi

D)xüsusi mülkiyyәtin mövcud olması

E)kredit-pul sistemi


322. Bazar iqtisadiyyatı modellәrini formalaşdıran ümumi cәhәtlәrdәn biri yanlışdır:

A))coğrafi mövqe

B)rәqabәt mühütü

C)mülkiyyәtin çoxnövlüyü

D)azad bazar qiymәtlәri

E)sahibkarlıq fәaliyyәti
323. Hansı bazar iqtisadiyyatı modelindә xüsusi mülkiyyәtin çәkisi daha çoxdur?

A)) liberal

B) sosial vә liberal

C)social-demokrat

D)social-demokrat vә sosial

E)social
324. Liberal bazar iqtisadiyyatı modelli ölkәlәrdәn biri yanlışdır

A)) Kanada

B)hamısı


C) Böyük Britaniya

D)Yeni Zellandiya

E)ABŞ
325. Sosial yönümlü bazar modeli digәrlәrindәn hansı әlamәtinә (xüsusiyyәtinә) görә fәrqlәnir?

A)) güclü sosial siyasәt sisteminә malik olmasına

B)sosial xәrclәrin qalıq xarakterindә olmasına

C)ümumi milli mәhsulda dövlәt büdcәsinin xüsusi çәkisinin az olmasına

D)xüsusi mülkiyyәtin çox olmasına

E) dövlәt mülkiyyәtinin payının çoxluğuna


326. Nominal gәlir dedikdә:

A))Ayrı-ayrı şәxslәrin, ev tәsәrrüfatlarının müxtәlif mәnbәlәrdәn әldә etdiklәri pul mәblәği nәzәrdә tutulur

B)sәrәncamda qalan gәlirlәr hesabına mövcud qiymәtlәrlә әldә edilәn әmtәәlәrin miqdarında ifadә olunan gәlir

nәzәrdә tutulur

C)gәlirdәn vergilәri vә digәr mәcburi ödәmәlәri çıxdıqdan sonra yerdә qalan hissә başa düşülür

D)zәhmәtlә vә zәhmәtsiz qazanılan gәlir nәzәrdә tutulur

E)zәhmәtlә qazanılan gәlirdir
327. Qiymәtli kağızların әldә edilmәsinә yönәldilәn investisiya:

A)) portfel investisiya

B)dövlәt investisiyası

C) birbaşa investisiya

D)investorun vәsaiti

E)müәssisәnin investisiyaları


328. İnvestisiya hәcminin artmasına müvafiq olaraq ÜMMun hәcmini göstәrәn rәqәm koefisienti:

A)) multiplikator

B)hәyat sәviyyәsi göstәricisi

C)hәyat sәviyyәsi indeksi

D) akselerator

E)qiymәt indeksi


329. Aşağıdakılardan biri әhali gәlirlәrinә daxil deyil:

A)) nisbi gәlirlәr

B) pul gәlirlәri

C)natural gәlirlәr

D)real gәlirlәr

E)nominal gәlirlәr


330. Sәhm vә uzunmüddәtli öhdәliklәrlә bağlı әmәliyyatları özündә әks etdirәn investisiya:

A)) portfel investisiyalar

B) digәr investisiyalar

C)xarici investisiyalar

D)transfertlәr

E)birbaşa investisiyalar


331. Domar vә Xarrodun iqtisadiyyatının keynsian modelindә әsas diqqәt nәyә yönәlir:

A))investisiyalara

B)dövlәt gәlirlәrinә

C)dövlәt xәrclәrinә

D)inflyasiyaya

E)vergilәrә


332. Bazar deyәrkәn biz ümumi halda әmtәәlәrin alqısatqısı ilә fәaliyyәti, yәni әmtәәlәrin tәdavülü vә mübadilәsi prosesini başa düşürük ki, bu baxımdan da o hansı kapitalın fәaliyyәtinә әsaslanır?

A)) ticarәt

B)sәnaye

C) borc


D)sәhm qoyuluşuna

E)maliyyә


333. Dünya bazarı nәdir?

A)) milli bazarın bеynәlxalq sәviyyәdә mәcmusu

B)inkişaf еtmiş bazar

C) müvazinәtli bazar

D)inkişaf etmәkdә olan bazar

E)formalaşmış bazar


334. Subyеktlәrә görә hansı bazar daha çox üstünlük tәşkil еdir?

A))alıcı bazarı

B)rеgion bazarı

C)milli bazarı

D)atıcı bazarı

E)qıtlıq bazarı


335. Bazarın vә әmtәә tәsәrrüfatının yaranmasının ümumi şәrti hesab etmәk olar:

A)) әmәk bölgüsünü

B)sәnayenin inkişafını

C) pulun yaranmasını

D)nәqliyyatın inkişafını

E)kәnd tәsәrrüfatının inkişafını


336. Pul da әmtәәdir, onun dәyәri vә istehlak dәyәri var vә bütün әmtәәlәr üçün vahid ümumi ekvivalent rolu oynayan әmtәә rolunu oynamaq üçün nә cür istehlak dәyәri olmalıdır?

A)) xüsusi

B)fәrdi

C) ümumi


D)konkret

E)ictimai


337. әmtәә istehsalının meydana gәlmәsi üçün hansı әmәk bölgüsü zәruridir:

A)) ictimai әmәk bölgüsü

B)daxili әmәk bölgüsü

C) tәbii әmәk bölgüsü

D)әrazi әmәk bölgüsü

E)milli әmәk bölgüsü


338. Hansı tәsәrrüfatlar sadә әmtәә istehsalına aid edilir?

A)) xırda әmtәә istehsalının tәsәrrüfatları

B) iri zavodlar vә fabriklәr

C)dövlәt müәssisәlәri

D)bütün xüsusi tәsәrrüfatlar

E)sәhmdar cәmiyyәtinin tәsәrrüfatları


339. İctimai tәsәrrüfatın әsas formaları hansılardır:

A))natural, әmtәә (bazar), planlıamirlik tәsәrrüfatı

B)natural, planlıamirlik tәsәrrüfatı, sosialist tәsәrrüfatı

C)natural, әmtәә (bazar), kapitalist tәsәrrüfatı

D)kapitalist tәsәrrüfatı, sosial tәsәrrüfatı, kommunist tәsәrrüfatı

E)әmtәә (bazar), planlıamirlik tәsәrrüfatı, kapitalist tәsәrrüfatı


340. әmtәә birjasının dünya tәcrübәsindә rolu nәdәn ibarәtdir?

A)) dünya ticarәtinin müxtәlif bazarlarının vәziyyәti vә inkişafı haqqında informasiya verir

B)dünya bazarının daha effektli sektoruna pul axınını tәmin edir

C)dünya bazarında әmtәәlәrin qiymәt tarazlığını tәmin edir

D)satış auksionlarını formalaşdırır

E) dünya dövriyyәsini әsas mallarla tәmin edir341. Lizinq – bu:

A)) maşın vә avadanlıqların satışıdır

B)beynәlxalq uzunmüddәtli kreditdir

C)beynәlxalq kreditdir

D) dövlәtlәrarası istiqraz vәrәqәsidir

E)veksel kreditidir


342. Aşağıdakılardan qiymәtli kağızların alqısatqısını hәyata keçirdiyi bazar adlanır:

A))fond birjası

B) hәrrac

C)lizinq


D)yarmarka

E)әmtәә birjası


343. Fond birjalarını digәrlәrindәn fәrqlәndirәn әsas cәhәt nәdir?

A)) daimi iş yeri vә iş saatının mövcudluğu

B)ildә bir vә ya bir neçә dәfә keçirilmәsi

C) müvәqqәti fәaliyyәtdә olması

D)Qloballığı

E)milli olması


344. Qiymәtli kağızların alqısatqısı ilә mәşğul olan birja:

A))fond birjası

B)әmәk birjası

C)әmtәә birjası

D)auksionlar

E)iş qüvvәsi birjası


345. Bazar infrastrukturuna aiddir:

A)) bütün cavablar doğrudur

B)valyuta birjaları

C)yarmarkalar

D) banklar

E)fond birjaları


346. Tәlәb qanunu aşağıdakı hallarda fәaliyyәt göstәrmir:

A)) bütün cavablar doğrudur

B)inflyasiya gözlәmәlәri ilә әlaqәdar

C)әgәr әmtәәlәrin әvәzedicisi olmazsa

D) әmtәәlәrin qıtlığı şәraitindә

E)tәlәbin az keyfiyyәtli mәhsullardan daha yüksәk keyfiyyәtli mәhsullara keçdiyi zaman


347. Tәlәb azalarsa, tәlәb әyrisinin yerdәyişmәsi:

A))aşağı vә sola

B)yuxarı vә sağa

C)saat әqrәbi istiqamәtindә dövr edir

D)aşağı sağa

E)saat әqrәbinin әksi istiqamәtindә dövr edir


348. Qiymәtli kağızlar bazarı bazarların hansı tәsnifatına aiddir?

A)) obyektinә görә

B)mövcud qanunlarıuyğunluğa görә

C)subyektinә görә

D) coğrafi vәziyyәtә görә

E)satış xarakterinә görә


349. Aşağıdakılardan biri dünyanın әn iri vә mәşhur fond birjasıdır:

A)) Tokio

B) Paris

C)Ankara


D)Pekin

E)Berlin
350. Investor – bu:

A))qiymәtli investisiya kağızları әldә edәn şәxsdir

B) qiymәtli kağız buraxan şәxs

C)qiymәtli kağızların buraxılışını qeydiyyat edәn şәxs

D)qeyd edilәn cavablar sәhvdir

E)qiymәtli kağızların depozitinin mülkiyyәtçisi
351. Aşağıdakılardan hansılar ÜDMun gәlirlәrә görә hesablaşmasında nәzәrә alınmamışdır?

A))xalis ixrac

B)bölünmәmiş mәnfәәt

C) birbaşa vergilәr

D)renta ödәmәlәri

E)dolayı vergilәr


352. İnvestisiya hәcmi ilә ÜDMin tempinin dәyişmәsi arasında nisbәt:

A))akselerator

B)multiplikator

C)investisiya riski

D)gәlirin ümumi sәviyyәsi

E) qiymәt indeksi


353. әgәr potensial vә faktiki ÜDM birbilәrinә bәrabәrdirlәrsә, bu halda iqtisadiyyatda:

A)) tsiklik işsizlik yoxdur

B)işsizliyin tәbii sәviyyәsi mövcuddur

C) struktur işsizlәr var

D)friksion işsizlәr var

E)hamısı düzdür


354. Müәyyәn bir dövr әrzindә cәmiyyәtin yaratdığı maddi nemәtlәrin mәcmu dәyәri:

A)) ümumi ictimai mәhsul

B)ümumi milli mәhsul

C)ümumi daxili mәhsul

D)ümumi daxili investisiya

E) ümumi gәlir


355. Yeni avadanlığın tәtbiqi nәticәsindә mövcud әmtәәnin istehsalı ilә mәşğul olan işçilәrin sayı 1,5 dәfә azalır, әmәk mәhsuldarlığı isә 3 dәfә artır. Mәhsulun fiziki hәcminin necә dәyişildiyini tapın:

A))mәhsulun fiziki hәcmi 2 dәfә artmışdır

B)mәhsulun fiziki hәcmi 3,0 dәfә artmışdır

C)mәhsulun fiziki hәcmi 4 dәfә artmışdır

D) mәhsulun fiziki hәcmi 2,5 dәfә artmışdır

E)mәhsulun fiziki hәcmi 1,5 dәfә artmışdırYüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə