##Bölmə: Azərbaycan. Dövlət imtahanı ##Qrup


##num=10// level= 1// sumtest= 10// name=Formallaşdırma və modelləşdirmə//Yüklə 1,02 Mb.
səhifə11/13
tarix11.02.2020
ölçüsü1,02 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

##num=10// level= 1// sumtest= 10// name=Formallaşdırma və modelləşdirmə//


1. Model nədir?

A) obyektin, hadisənin və ya prosesin müəyyən vacib xüsusiyyətlərini əks

etdirən təqdimat forması

B) obyektlərin həndəsi, fiziki və müəyyən olunmuş başqa xassələrini əks

etdirən model

C) sistem tərkib hissələri bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan obyektlər çoxluğu

D) riyazi modelin realizasiyası

E) şəbəkə tipləri2. Obyektin, hadisənin və ya prosesin müəyyən vacib xüsusiyyətlərini əks etdirən təqdimat forması nə adlanır?

A) modelləşdirmə

B) model

C) formatlaşdırma

D) təqdimat

E) şəbəkə tipləri3. Maddi model nədir?

A) obyektlərin həndəsi, fiziki və müəyyən olunmuş başqa xassələrini əks etdirən

model

B) təbii dillərdən və şəkillərdən istifadə olunan modellərdirC) riyazi şəkillər və düsturlar vasitəsilə qurulan model

D) formal dillərdən istifadə olunan model

E) baxılan halda dəyişən model

4. İnformasiya modellərinin növləri hansılardır?

A) statik, dinamik

B) təsviri, formal

C) riyazi, məntiqi

D) həndəsi, cəbri

E) işarələr, düsturlar5. Biliyin modelləşdirilməsi üçün hansı modellərdən istifadə olunur?

A) süni


B) təbii

C) məntiqi

D) formal

E) şəbəkə6. Aşağıdakılardan hansı məntiqi proqramlaşdırma dilidir?

A) Semantik dil

B) Təbii dil

C) Proloq dili

D) Şəbəkə dili

E) Model dili7. Məktəb informatika kursunda hansı növ modelləşmədən istifadə olunur?

A) biliyin modelləşməsi

B) obyektin modelləşməsi

C) verilənin modelləşməsi

D) şəbəkənin modelləşməsi

E) cədvəllərin modelləşməsi8. Biliyin produktiv modelində aşağıdakıların hansından istifadə olunur?

A) olsa, onda

B) əgər, əgər

C) əgər, onda

D) onda, onda

E) əgər, olsa9. Bilik modelinin tiplərini seçin:

1 - produktiv model

2 - semantik şəbəkə

3 - məntiqi model

4 - freym

5 - proqramlaşdırma

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 3, 4, 5

C) 1, 3, 4, 5

D) 1, 2, 5

E) 1, 4, 5

10.Təsviri informasiya modellərinin qurulmasında aşağıdakılardan hansılardan istifadə olunur?

1- təbii dil

2- proloq dili

3 - düstur

4 - şəkil

A) 1, 2


B) 2, 4

C) 1, 3


D) 1, 4

E) 2, 3


##num= 11// level= 1// sumtest=23 // name= Məktəb riyaziyyat kursunda funksiyanın limiti və kəsilməzliyi anlayışlarının təlimi metodikası Törəmə və onun tətbiqlərinin tədrisi. İbtidai funksiya və inteqralın təlimi. Ən sadə diferensial tənliklərin öyrənilməsi //


1. XI sinifdə “ Funksiyanın törəməsi” mövzusunun məzmunu:

A) Ardıcıllığın limiti, funksiya üzərində əməllərin limiti, kəsilməzlik anlayışı, funksiyanın artımı, törəmə anlayışı, hasilin və nisbətin törəməsi, tgx, ctgx funksiyalarının törəməsi

B) Funksiyanın limiti, funksiyanın cəminin limiti, funksiyaların kəsilməzliyi, arqumentin artımı, törəmə anlayışı, cəmin və hasilin törəməsi, mürəkkəb funksiyanın törəməsi, sinx, cosx funksiyalarının üstlü funksiyasının törəməsi

C) Funksiyanın nöqtədə limiti, funksiyaların cəminin, hasilinin və nisbətinin limiti, funksiyaların kəsilməzliyi, arqumentin və funksiyanın artımı, törəmənin tərifi, cəmin, hasilin, nisbətin, qüvvətin törəməsi, mürəkkəb funksiya və onun törəməsi, triqonometrik, üstlü və loqarifmik funksiyaların törəməsi

D) Nöqtədə limit anlayışı, funksiyaların kəsilməzliyi, törəmə anlayışı və törəməyə aid çalışmalar, mürəkkəb funksiyanın, triqonometrik funksiyaların törəməsi

E) Ardıcıllıq və funksiyanın limiti, hasilin və qismətin limiti, kəsilməzlik anlayışı, törəmənin tərifi, elementar funksiyanın, mürəkkəb funksiyanın törəməsi2. Verilmiş f(x) fuksiyası x0 nöqtəsində kəsilməyəndirsə:

1 - Bu funksiya x0 nöqtəsində təyin olunub, həmin nöqtədə limiti var və =f(x0)

2 - Funksiyanın x0 nöqtəsində limiti var və =f(x0)

3 - Bu funksiya x0 nöqtəsində təyin olunub və həmin nöqtədə limiti var.

4 - Bu funksiya x0 nöqtəsində təyin olunub və =f(x0)

5 - f(x) artan və ya azalan funksiyadır

A) 1, 4


B) 2, 4

C) 5, 3

D) yalnız 1

E) 2, 53. Məktəbdə fuksiyanın nöqtədə limitinin tərifini necə ifadə etmək məqsədə uyğundur?

1 - Koşi mənada məntiqi - riyazi dildə

2 - Heyne mənada məntiqi - riyazi dildə

3 - Kvantorlardan istifadə etmədən

4 - Həndəsi təsvirdə

5 - Konkret misalları araşdırmaqla

A) 3, 4


B) yalnız 1

C) 1, 5

D) 2, 4

E) Yalnız 34. Funksiyanın nöqtədə limitinin Koşi mənada tərifinin məntiqi - riyazi dildə yazılışında kvantorların ardıcıllığı:

A) $d>0, "x¹a "e>0

B) $d>0, "e>0, "x¹a

C) "e>0, "x¹a, $d>0

D) "e>0, $d>0, "x¹a

E) "x¹a, "e>0, $d>05. Məsələni həll edin və aid olduğu sinfi göstərin: f(x) = funksiysının qrafiki M( - ; 3) nöqtəsindən keçən ibtidai funksiyasını tapın.

A) F(x) = - - 1 (VIII)

B) F(x) = - + 2 (VII)

C) F(x) = - + 1 (XI)

D) F(x) = - - 2 (IX)

E) F(x) = - + 3 (X)6. Riyaziyyat təlimində törəmə anlayışının öyrədilməsində məqsəd nədən ibarətdir?

A) Törəmə anlayışı funksiyaların xassələrini öyrənir

B) Törəmə anlayışı funksiya və onun araşdırılması üçün zəruri olan və riyazi analizin klasik anlayışlarındandır

C) Törəmə anlayışı funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin tapılması üçün zəruridir

D) Törəmə anlayışı funksiyanın artması və azalmasını müəyyənləşdirmək üçündür

E) Məsələ və misalların həllini asanlaşdırır7. funksiyası verilmiş aralıqda diferensiallanandır və həqiqi ədəddir. Şərtlərin hansı ödənilsə həmin aralıqda artan olar?

A)

B)

C)

D)

E)8. funksiyası verilmiş aralıqda diferensiallanandır və həqiqi ədəddir. Şərtlərin hansı ödənilsə həmin aralıqda azalan olar?

A)

B)

C)

D)

E)9. funksiyası verilmiş aralıqda diferensiallanandır və həqiqi ədəddir. Şərtlərin hansı ödənilsə həmin aralıqda artan olar?

A)

B)

C)

D)

E)10. funksiyası üçün hansı ifadə doğrudur.

A) Funksiya –da artan, - da azalandır

B) Funksiya –da artandır

C) Funksiya nə artan, nə də azalandır

D) Funksiya –da azalandır

E) Funksiya - da azalan, –da artandır11. funksiyası üçün hansı ifadə doğrudur.

A) Funksiya –da azalandır

B) Funksiya –da artan, - da azalandır

C) Funksiya nə artan, nə də azalandır

D) Funksiya –da artandır

E) Funksiya - da azalan, –da artandır12. Fuksiyanın artma və azalma aralıqlarını tapın : f(x) =

A) [0; 3]aralığıda artır, [ - ¥; - 3] və [2; ¥] aralığında azalır (VIII)

B) [0; 1]aralığıda artır, [ - ¥; - 1] və [1; ¥] aralığında azalır (VII)

C) [0; 2]aralığıda artır, [ - ¥; 0] və [2; ¥] aralığında azalır (XI)

D) [0; 4]aralığıda artır, [ - ¥; - 4] və [3; ¥] aralığında azalır (IX)

E) [0; 5]aralığıda artır, [ - ¥; - 5] və [4; ¥] aralığında azalır (X)13. funksyasının qrafiki A(0; 1) nöqtəsindən keçən İbtidai funksiyasını tapın.

A)

B)

C)D)

E)

14. funksiyasının qrafikinə çəkilmiş toxunanın absis oxunun müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucağın kosinusu yə bərabərdir. Toxunma nöqtəsinin absisini tapın.

A) 0, 5


B)

C) 1


D) 1, 5

E)

Yüklə 1,02 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə