##Bölmə: Azərbaycan. Dövlət imtahanı ##QrupYüklə 1,02 Mb.
səhifə1/13
tarix11.02.2020
ölçüsü1,02 Mb.
#102068
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

##Fakültə: Riyaziyyat və informatika

##İxtisas: Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

##Bölmə: Azərbaycan . Dövlət imtahanı

##Qrup- Rİ-501-504

##Fənnin adı: Riyaziyyatın və informatikanın tədrisi metodikası

##Müəllimin adı: 1.dos. T.M.Əliyeva

2. b/m. M.T.Rzayev

3. b/m. V.M.Məmmədov

4.b/m. M.V.Abdullayeva##Kafedra müdiri: prof. A. S. Adıgözəlov

## Dekan müavini: . dos.A.Q.Cəfərov

##İşçi qrup: dos.A.Q.Cəfərov

##book_id=215//book_name=Riyaziyyatın tədrisi metodikası//

##fk=101//ks=03//fn=215// sumalltest= 300/

##1. Riyaziyyatın tədrisi metodikasının predmeti. Məktəb riyaziyyat kurikulumunun əsas xüsusiyyətləri......................................................................................................................................1-11

## 2. Riyaziyyat təliminin ənənəvi və müasir prinsipləri........................................................1-11

##3. Məktəb riyaziyyat təlimində riyazi anlayışların formalaşdırılması, anlayışın tərifi və növlərinin öyrədilməsi metodikası..................................................................................1-12

##4. Məktəb riyaziyyat təlimində teoremlər və riyazi isbatların öyrədilməsi metodikası. Riyaziyyatın ənənəvi təlim metodları ..........................................................................................1-12

##5. Riyaziyyatın müasir təlim metodları. Məktəb riyaziyyat təliminin təşkili ................1-11

##6. Riyaziyyat təliminin vasitələri. Məktəb riyaziyyat təlimində dərsdən kənar məşğələlərin təşkili formaları........................................................................................ 1-14

##7. Riyaziyyat təlimi prosesində şagirdlərin təfəkkürünün və dünyagörüşünün formalaşdırılması ...........................................................................................................1-12

##8. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi. Məktəb riyaziyyat kursunda tənlik və bərabərsizliklərin müxtəlif tiplərinin və həll üsullarının öyrənilməsi............................ 1-11

##9. Məktəb riyaziyyat kursunda tənlik və bərabərsizliklər sisteminin və onların tətbiqinə aid məsələlərin həlli, funksiya anlayışının tədrisi. Xətti, kvadrat, qüvvət funksiyasının öyrənilməsi metodikası................................................................................................... 1-11

##10. Üstlü, loqarifmik və triqonometrik funksiyaların tədrisi metodikası. Ədədi ardıcıllıqlar və silsilələrin təlimi..................................................................................... 1-11

##11. Məktəb riyaziyyat kursunda funksiyanın limiti və kəsilməzliyi anlayışlarının təlimi metodikası Törəmə və onun tətbiqlərinin tədrisi. İbtidai funksiya və inteqralın təlimi. Ən sadə diferensial tənliklərin öyrənilməsi……………………………………………….. 1-14

##12. Məktəb həndəsə kursunun məntiqi quru­luşunun və proqramının təhlili. Planımetriya və sterometriyanın aksiomatikası…………………………………………………… 1-11

##13. Planımetriya və sterometriyada həndəsi fiqurların xassəsinin öyrənilməsi. Planımetriyada həndəsi qurmaların təlimi metodikası……………………………… 1-12

##14.Sterometriyada həndəsi qurmaların təlimi. Həndəsə çevirmələrin tədrisi metodikası..1-11

##15. Müstəvidə və fəzada vektorların, kordinatların təlimi. Həndəsi kəmiyyətlərin (uzunluq, bucaq, qövs və həcm) öyrənilməsi metodikası…………………………… 1-12

##1. EHM-in inkişaf mərhələləri ................................................................................1– 10

## 2.İnformatikanin tədrisi metodikasinin predmeti ....................................................1– 9

## 3.İnformatika fənninin məktəb kursuna daxil edilməsinin məqsəd və vəzifələri ..1– 11

## 4.Məktəb informatika təhsil sahəsinin məzmunu ...................................................1– 16

##5. Məktəbdə informatika fənninin təliminin təşkili ................................................1– 16

##6. İnformatika fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu)...........................................1– 13


## 7.İnformasiya və informasiya prosesləri ................................................................1– 18

## 8. İnformasiyanin təsvir olunması .......................................................................1– 11

##9. Kompüter xətti ....................................................................................................1– 7

## 10.Formallaşdırma və modelləşdirmə....................................................................1– 10

## 11.Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma ............................................................1– 14

## 12.İnformasiya texnologiyaları .............................................................................1– 15##num= 1// level= 1//sumtest=21 // Riyaziyyatın tədrisi metodikasının predmeti. Məktəb riyaziyyat kurikulumunun əsas xüsusiyyətləri
1. Bunlardan hansı riyaziyyatın tədrisi metodikasının predmetidir?

1- Riyaziyyatın tədrisi metodikasının məqsədi

2- Riyaziyyatın tədrisində əyanilik

3- Riyaziyyatın tədrisi metodikasının məzmunu

4- Riyaziyyatın tədrisi metodikasının vəzifələri

5- Riyaziyyatın tədrisi metodikasının anlayışları

A) 1, 4, 5

B) 1, 3, 4

C) 2, 3, 5

D) 1, 2, 5

E) 1, 2, 32. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. öyrənilmə və ya tədqiqat üçün ayrılan varlığın bir hissəsi

2. obyektin ideallaş­dı­rıl­ması, tədqiqatçının şüurunda onun fikrən inikası

3. riyaziyyat təh­sili, təlimi və riyazi vasitələrlə tərbiyə

a. Elmin obyekti

b. Obyektin təşkili

c. Elmin predmeti

A) 1b, 2c, 3a

B) 1a, 2b, 3c

C) 1b, 2a, 3c

D) 1c, 2b, 3a

E) 1a, 2c, 3b3. Elmin obyekti dedikdə nə başa düşülür?

A) Məktəb riyaziyyatının nəzəri əsasları başa düşülür.

B) Məktəb riyaziyyat kursunun praktik istiqamətləri başa düşülür.

C) Elmin obyekti dedikdə öyrənilmə və ya tədqiqat üçün ayrılan varlığın bir hissəsi başa düşülür.

D) Riyaziyyat tədrisinin pedaqoji əsasları başa düşülür.

E) Riyaziyyat tədrisinin psixoloji əsasları başa düşülür.4. Elmin pred­meti dedikdə nə başa düşülür?

A) Elmi predimet dedikdə riyaziyyatın təlimi prosesində idrak marağının inkişaf etdirilməsi başa düşülür

B) Elmi predimet dedikdə riyaziyyatın tədrisi metodikasının məqsədi başa düşülür

C) Elmi predimet dedikdə riyaziyyatın təlimi prosesində fəza təsəvvürünün inkişaf etdirilməsi başa düşülür

D) Elmin pred­meti dedikdə obyektin ideallaş­dı­rıl­ması, tədqiqatçının şüurunda onun fikrən inikası kimi özünü gös­tərir.

E) Elmi predimet dedikdə riyaziyyatın təlimi prosesində şagirdlərin tərbiyə olunması başa düşülür5. Bunlardan hansı riyaziyyat təliminin məqsədlərindən biridir?

1- Təhsil öyrətmək

2- mücərrədləşdirmə

3- tərbiyə etmək

4- sistemləşdirmə

5- proqramlaşdırma

6- inkişaf etdirmək

A) 1, 3, 4

B) 2, 4, 5

C) 1, 4, 5

D) 1, 3, 6

E) 3, 4, 5

6. Milli Kurikulum hazırlanarkən aşağıda göstərilən prinsiplərin hansi nəzərə alınmamışdır?

A) Şəxsiyyətyönümlük

B) Nəticəyönümlük

C) Subyektlivlik

D) Tələbyönümlük

E) Bilikyönumlük


7. Yeni fənn kurikulumlarının xüsusiyyətlərini seçin.

1- Fənn kurikulumları nəticəyönümlü xarakter daşıyır.

2- Fənn kurikulumları elmi potensialı çoxdur.

3- Fənn kurikulumları şagirdyönümlüyü ilə seçilir.

4- Fənn kurikulumlarında potensial əsaslıdır.

A) 1, 2, 4

B) 1, 3, 4

C) 2, 3, 4

D) Heç biri

E) 1, 2, 3


8. Fənn kurikulumlarının strukturunu müəyyənləşdirin.

A) Şagirdlərin yekun biliklərinin qiymətləndirilməsi

B) Giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarektirik xüsusiyyətləri, təllim strateguyaları

C) Ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, məzmun standartları

D) Ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, müəllimin təlim fəaliyətinin planlaşdırılmasına aid nümunələr

E) Giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik xüsusiyyətləri, təlim strategiyaları. Şagird naliyətlərinin qiymətləndirilməsi


9. Uyğunluğu müəyyən edin

1. Giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik xüsusiyyətləri, təlim strategiyaları. Şagird naliyətlərinin qiymətləndirilməsi

2. Şagirdyönümlüdür, şəxsiyyətyönümlüdür, nəticəyönümlüdür, qiymətləndirmə standartları müəyyən edilib.

3. Təlimin məzmununu təşkili və qiymətləndirilməsinə bəhs edən konseptual bir sənəddir

a. Kurikulumun xüsusiyyəti

b. Kurikulumlarının strukturunu

c. Kurikulumun sahəi

A) 1b, 2c, 3a

B) 1a, 2b, 3c

C) 1c, 2b, 3a

D) 1b, 2a, 3c

E) 1c, 2a, 3b10. Kurikulumun əsas komponentini təşkil edən məzmun standartlarını məntiqi ardıcıllıqla göstərin.

  1. Fənn üzrə veriləcək bilik, bacarıq və vərdişləri özündə əks etdirir.

  2. Təlimdə başlıca məqsəd bilikləri təkcə yadda saxlamaq deyil, həmdə tətbiq etməkdir.

  3. Qiymətləndirmə həm sinif, həm də nazirlik səviyyəsində həyata keçirilir.

  4. Tapşırıqlar test vasitəsilə yoxlanılıb qiymətləndirilir.

A) 2, 4, 3, 1

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 2, 4, 3

D) 4, 3, 2, 1

E) 4, 1, 2, 3
11. Əsas standartların funksiyalarını seçin.


  1. Fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir.

  2. İnformasiyalar yaddaşlarda mühafizə edilməli deyil.

  3. Sinif və siniflər üzrə summativ qiymətləndirmə aparılması təmin edilir.

  4. Fənn üzrə təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər.

  5. Müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr.

A) 2, 4

B) 2, 3


C) 3, 4

D) 4, 5


E) 1, 3


Yüklə 1,02 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə