##book id= 599//book name= Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikasıYüklə 0,5 Mb.
səhifə1/3
tarix13.12.2018
ölçüsü0,5 Mb.
#85886
  1   2   3


##book_id= 599//book_name= Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası //

##fk=125//ks=04//fn=599// sumalltest= 290 //

##Fakultə - Məktəbəqədər təhsil, psixoloji xidmət və korreksiyaedici təlim, ibtidai təhsil.

##İxtisas - Korreksiyaedici təlim, ibtidai sinif müəllimliyi.

##Kurs - IV əyani şöbə

##Qrup - 408, 409, 410; 401 - 409

## Kafedra - İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası

##Fənn - Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası

##Müəllimin adı – b. m. T. Ə. Tağıyeva

#### Komissiya üzvləri: b/m, G.T. Eminova,

##р. ü. f. d. F. Y. Kərimova

##Kafedra müdiri dos. Y. T. Rzayeva##num= 1// level= 1// sumtest= 34// name= “Həyat bilgisi” və onun tədrisi metodikası//
fk=110//ks=04//fn=301//sumalitest=301//
##num= 1// level= 1// sumtest= 34// name=
Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası fənninin məzmunu, məqsəd və vəzifələri.

1. Ünsiyyət tərzinə və texnoloji dəyişmələrə uyğun olanları seçin.


a) insanlar arasında yadlaşmanın dərinləşməsi
b) elm və texnikanın sürətli inkişafı
c) informasiya bolluğu
d) təbəqələşmə

Ünsiyyət tərzində dəyişmələr texnoloji dəyişmələr
A. a, c b, d
B. a, d b, c
C. c, d a, b
D. a, b c, d
E. b, c a, d

2. «Həyat bilgisi» - ………. . haqqında elmdir.

A) cəmiyyət

B) bizi əhatə edən bütün aləm

C) canlı təbiət

D) viruslar və göbələklər

E) cansız təbiət

3. “Həyat bilgisi” fənninin tədrisi metodikasının məqsədi nədir?

1. proqram və dərslikləri öyrənmək

2. fənnin, prinsip, metod və priyomlarını öyrənmək

3. tədrisdə yüksək nəticələr qazanmaq

4. “Həyat bilgisi” dərslərini aparmağı öyrənmək

5. Müasir tələblər əsasında “Həyat bilgisi” müəllimlərini hazırlamaq

6. Dərs deməyi öyrənmək

A) 4


B) 6

C) 5


D) 2

E) 1


4. “Həyat bilgisi” fənninə marağın artırılmasına hansı tədbirlər imkan yaradır?

1. canlı təbiətə həsr olunmuş sərgilər, 2. aviamodellərin sərgisi, 3. güllərin sərgisi, 4. zooparka ekskursiya, 5. zavodlara gəzinti, 6. hovuzda üzmək, 7. təbiət qoynuna gəzinti, 8. maraqlı kitab, 9. quşların müşahidəsi

A) 1, 3, 5, 8. 9

B) 2, 3, 5, 6. 8


C) 1, 2, 5, 7, 9

D) 1,3, 4, 7, 9


E) 4, 5, 6, 8, 9

5. “Həyat bilgisi”fənn kurikulumunun səciyyəvi cəhətlərinə aiddir:
I. Şəxsiyyətyönümlüdür
II. Bilikyönümlüdür
III. Təklifyönümlüdür
IV. Tələbyönümlüdür


 1. III, IV B) I, III C) II, III D) I, IV E) II, IV

6. “Həyat bilgisi”nin tədrisində cansız aləmlə tanışlıq prosesində hansı anlayışlar verilir?
a) insan və onun sağlamlığı
b) bitkilər
c) heyvanlar
d) mikroorqanizmlər
e) su, hava, torpaq, faydalı qazıntılar

7. Müasir cəmiyyətdə yaşamaq üçün insana hansı bilik və bacarıqlar lazımdır?

A) kənd təsərrüfatı və fəlsəfi biliklər

B) ictimai və texniki elmlər

C) elmi biiklər və praktik bacarıqlar

D) dəqiq və təbiət elmləri

E) fəlsəfi və riyazi biliklər8. Əxlaqi və fiziki cəhətdən inkişaf etmiş insanın formalaşdırılması müasir təhsilin .... və ....

A) əsas güc, funksiya

B) prioritet istiqamət, məqsəd

C) ailə işi, məzmun

D) seçki hüququ, borc

E) qanuni əsas, azadlıq9. Torpağı əhəmiyyətli edən onun hansı əsas xüsusiyyətidir?

A) mikroflora

B) nəmlik

C) münbitlik

D) təzyiq

E) kütlə


10. Yer qabığının üst münbit qatı necə adlanır?

A) əhəng


B) qum

C) torpaq

D) daş

E) bazalt11. Fənnin ... - ətraf aləm haqqında biliklər və “Həyat bilgisini” tədris etmək ... təşkil edir.

1. mövzu. 2. funksiya, 3. anlayış, 4. məzmun, 5. forma, 6. üsul, 7. metod, 8. prinsip,


9. bacarıq, 10.priyom

A) 4,10


B) 1,6

C) 3,8


D) 4,9

E) 2,9


12. Ətraf aləm haqqında ... vermək və fənnin ibtidai siniflərdə tədrisi metodikasnın .... ilə silahlandırmaq bizim fənnin əsas ....

1.qərar


2.üsul

3.biliklər

4. hallar

5. xüsusiyyət

6. məzmun

7. forma


8. məqsəd

A) 2, 4, 7

B) 3, 5, 6

C) 1, 4, 8

D) 2, 5, 7

E) 3, 5, 813. Təbiətin hansı komponentləri iqlimin formalaşmasına təsir edir?

1. coğrafi yeri

2. meridianlar

3. relyef

4. əhali

5. buludlar

6. günəş radiasiyası

7. atmosfer təzyiqi

8. meşələr

9. yağıntılar

10. nəqliyyat

A) 1, 2, 6, 8, 9

B) 1, 3, 6, 7, 8

C) 2, 4, 5, 8, 9

D) 2, 4, 5, 7, 10

E) 3, 5, 6, 7, 914. Günəş ətrafında Yerin tam bir dövrü necə adlanır?

1.saat


2. sutka

3.gün


4. Ay

5.il


6. dekada

7. həftə


A) 4

B) 5


C) 3

D) 2


E) 7


15. Yer səthinin neçə faizini hidrosfer təşkil edir?

1. 22%


2. 21%

3. 31%


4. 41%

5. 42%


6. 52%

7. 61%


8.71%

A) 1


B) 4

C) 8


D) 3

E) 7


16. Təbii mineral resursların hansından insanlar tərəfindən daha çox istifadə edilir?

 1. fosfor

 2. yod

 3. su

 4. qələvi

 5. xörək duzu

 6. azot

 7. qizil

 8. platin

 1. 1,6

 2. 2,6

 3. 2,5

 4. 3,5

 5. 3,7


17.Atmosfer havasının düzgün tərkibini göstərin (ardıcıllıqla azalmaya doğru):

 1. azot

 2. yod

 3. digər qazların az miqdarda qarışığı

 4. hidrogen

 5. oksigen

 6. xlor

 7. karbon qazı

 8. arqon

 1. 4,6,7

 2. 1,5,8

 3. 2,5,7

 4. 2,6,7

 5. 1,5,3


18. Yerin orbit üzrə hərəkətinə nə deyildiyini müəyyən edin?


 1. Yer günü

 2. il

 1. öz xəyali oxu ətrafında tam bir dövrü

 2. Günəş ətrafında tam bir dövrü

 3. Ay ətrafında tam bir dövrü

 4. Mars ətrafında tam bir dövrü

 1. 1 – c 2 – a

 2. 1– c 2 – b

 3. 1 – a 2 – b

 4. 1 – b 2 – c

 5. 1 – b 2 – d


19. Uyğunluğu müəyyən edin:

 1. atmosfer

 2. biosfer

 3. hidrosfer

 1. Yerin canlı qatı

 2. Yerin su qatı

 3. Yerin hava qatı

 1. 1 – b, 2 – c, 3 – a

 2. 1 – c, 2 – a, 3 – b

 3. 1 – a, 2 – b, 3 – c

 4. 1 – b, 2 – a, 3 – c

 5. 1 – c, 2 – b, 3 – a


20. Cansız təbiətin komponentlərini xarakterizə edən xüsusiyyətlərin uyğunluğunu müəyyən edin:


 1. –hava

 2. – su

 3. – torpaq

a- Rütubət

b- Münbitlik

c- Kimyəvi tərkib

d- Küləyin gücü və istiqaməti

e- Kütlə


f- Aqreqat forması

A) 1- a, f 2 – b, d, e 3 – c

B) 1- a, d 2 – b, e. c 3 – f

C) 1- d, f 2 – a, c, e 3 – b

D) 1- a, d 2 – c, e, f 3 –b

E) 1 - c, d 2 – a, e, f 3 – b21. “Həyat bilgisi” dərsinin keçirilməsində nələr əsas kimi götürülür? Ardıcıl göstərin:

1. şagirdlərin sayı

2. dərsin təşkili forması

3. şagirdlərin yaş və bilik səviyyəsi

4. dərsin mərhələsi

5. mövzunun məzmunu

6. dərsin vaxtı

7. şagirdlərin fiziki inkişafı

A) 1, 4, 6, 3

B) 1, 2, 4, 7

C) 5, 3, 2, 4

D) 1, 2, 6, 5

E) 1, 4, 6, 7

22. Müəllimin rəhbərliyi altında şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsi prosesi necə adlanır?

1. alış-veriş

2. icarə

3. istifadə

4. təlim

5. tərbiyə

6. məşğulluq

A) 2, 5


B) 2, 6

C) 1, 5


D) 4, 5

E) 3, 4


23. Uşaqlara həyatda zəruri olan ən vacib bacarıqlar hansılardır?

A) işləmək bacarıqları

B) insanın quruluşu haqqında bilikləri tətbiq etmək bacarığı

C) balıq tutmaq bacarığı

D) cəmiyyət haqqında bilikləri tətbiq etmək bacarığı

E) ətraf aləm haqqında bilikləri tətbiq etmək bacarıqları24. «Həyat bilgisi»nin tədrisi metodikasının məqsədi?

A) proqram və dərslikləri öyrənmək və aydın dərk etmək

B) müasir tələblər baxımından sinif müəlliminin yetişdirilməsi və ibtidai siniflərdə «Həyat bilgisi» fənninin yüksək səviyyədə tədrisi

C) «Həyat bilgisi» fənninin prinsip, priyom, metodlarını dərindən öyrənmək

D) «Həyat bilgisi» dərslərini aparmaq, bacarıqlara yiyələnmək

E) təlimdə yüksək nailiyyətlər əldə etmək25. Həyat bilgisi»nin tədrisi metodikasının məzmunu?

A) təlim prinsipləri, təşkil formaları, maddi - texniki bazanın yaradılması, müşahidənin təşkili

B) təlim prinsipləri, metodları, təşkil formaları, tərbiyə işinin təşkili, əyanilik

C) təlim prinsipləri, metodları, priyomları, təşkil formaları, tərbiyə işinin təşkili, maddi - texniki bazasının yaradılması

D) təlim prinsipləri, təşkil formaları, maddi - texniki bazanın yaradılması, laborator işlərinin təşkili

E) təlim prinsipləri, təşkil formaları, maddi - texniki bazanın yaradılması, praktik işlərin təşkili26. Fənnin . . . . . . bizi əhatə edən aləm haqqında biliklər və fənnin orta məktəblərin ibtidai siniflərində tədrisi metodikası təşkil edir.

A) yoxlama

B) vəzifə

C) forma

D) üsul

E) məzmun

27.Fənnin . . . . . tələbələrə ətraf mühit haqqında biliklər vermək və müəllimə lazım olan bilik və baçarıqları aşılamaqdır.

A) forma

B) məzmun

C) məqsəd

D) yol

E) əsas

28. «Həyat bilgisi» fənni həyatın bütün sahələrini əhatə etdiyindən müxtəlif tədris fənlərlə . . . . . . . . . .

A) fərqlənir

B) əlaqələnir

C) az əlaqələnir

D) çox fərqlənir

E) əlaqələnmir

29.Fənn üzrə dərslər hansı formada aparılır?

A) mühazirə, praktik iş

B) mühazirə, seminar

C) mühazirə, seminar, praktik iş

D) seminar

E) mühazirə

30.”Həyat bilgisi” ... fənləri ilə baglıdır, cünki ictimai həyatın bütün tərəfləri haqqında bilikləri əks edir:

1. fəlsəfə

2. riyaziyyat

3.sosiologiya

4.filologiya

5.musiqi

6.tarix


7.biologiya

8. texnologiya

A)2,5,7

B)2,6,8


C)1,4.5

D)1,3,7


E)2,3,4

31.”Həyat bilgisi”nin(1) və tədrisi metodikasının (II) əsas funksiyalarını göstərin:

1. ətraf aləmlə tanış etmək

2. cəmiyyət haqqında bilik vermək

3. həyatda zəruri olan bacarıqları formalaşdərmaq

4. “Həyat bilgisi” üzrə praktiki iş üsulları öyrətmək

5. “Həyat bilgisi”nin tədrisinin spesifik xüsusiyyətləri ilə tanış etmək

6. “Həyat bilgisi” dərslərini aparmaq

7. ibtidai siniflərdə “Həyat bilgisi”nin proqramını öyrətmək

8. canlı təbiətlə tanış etmək

9. “Həyat blgisi” üzrə tədrisi bacarıqları formalaşdırmaq

10. ətraf aləm haqqında bilikləri tətbiq etməyi öyrətmək

A) I-1,3.5,6,7 II – 2,4,8,9,10

B) I -1,3,6,7,9 II – 4,6,7,8,9

C) I – 2,3,6,7,10 II – 1,4,5,8,9

D) I – 1,2,5,8,9 II -3,4,6,7,10

E) I – 1,2,3,8,10 II – 4,5,6,7.9

32.Fənnin... bizi əhatə edən aləm haqqında biliklər və fənnin orta məktəblərin ibtidai siniflərində tədrisi metodikası təşkil edir.

1.vəzifə, 2.məzmun, 3.forma, 4.üsul, 5.yoxlama, 6. məqsəd, 7. Bacarıq

A) 4


B) 5

C) 6


D) 1

E) 2


33. “Həyat bilgisi” fənni ... (I) bütün sahələrini əhatə etdiyindən müxtəlif tədris ...(II) əlaqəlidir

I – 1.tədris, 2 tərbiyə, 3. həyat, 4. təbiət, 5. Inkişaf, 6. vəzifə

II – 1. mənbə, 2. sıra, 3. təcrübə, 4. Icmal, 5. fənn, 6. bilik


 1. I – 6 II -5

 2. I - 4 II – 6

 3. I - 1 II – 3

 4. I - 2 II – 4

 5. I - 3 ıı – 5

34. Fənn üzrə dərslər hansı formada aparılır?

1. mühazirə, 2. Laborator iş, 3.praktik iş, 4.müşahidə, 5.emalatxanada, 6.seminar

A) 2,4,5

B) 1,3,4


C) 1,2,5

D) 3,4,6


E) 1,4,5


##num= 2// level= 1// sumtest= 37// name= Cansız təbiətin komponentləri.

35. Aşağıdakiların hansı cansız təbiətə aid deyil?


A) su

B) torpaq

C) hava

D) mamır

E) daş

36. Planetlərdən ən böyüyü hansıdır?

A) Venera

B) Yupiter

C) Neptun

D) Ay

E) Uran

37. Günəş sisteminin mərkəzi cismi nədir?

A) Saturn

B) Venera

C) Günəş

D) Yer

E) Yupiter

38. 24 saat ərzində Yer planeti hansı orbit üzrə hərəkət edir?

A) mantiya, yer qabığı, nüvə

B) öz xəyali oxu ətrafında üç dövr edir

C) öz xəyali oxu ətrafında beş dövr edir

D) öz xəyali oxu ətrafında iyirmi dörd dövr edir

E) öz xəyali oxu ətrafında tam bir dövr edir

39. Yer planeti …………. . şəklindədir.

A) kub

B) sferoid

C) su

D) heyvanlar aləmi

E) bakteriyalar

40. Yer təbəqələrinin düzgün ardıcılığını göstərin:

A) nüvə, yer qabığı, mantiya

B) yer qabığı, mantiya, nüvə

C) mantiya, nüvə, yer qabığı

D) yer qabığı, nüvə, mantiya

E) mantiya, yer qabığı, nüvə

41. Yerin öz xəyali oxu ətrafında tam bir dövrü neçə saata başa çatır?

A) 36 saat

B) 48 saat

C) 24 saat

D) 12 saat

E) 60

42. Yaz gücə - gündüz bərabərliyi gününü göstərin:

A) 23 mart

B) 22 aprel

C) 18 may

D) 21 mart

E) 21 aprel

43. Hansı müddətə il deyilir?

A) günəşin yer ətrafında tam bir dövrünə

B) yerin ay ətrafında tam bir dövrünə

C) yerin öz xəyali oxu ətrafında tam bir dövrünə

D) günəçin ay ətrafında tam bir dövrünə

E) yerin günəş ətrafında tam bir dövrünə

44. Atmosferə daxil olmayan təbəqə hansıdır?

A) ekzosfer

B) litosfer

C) mezosfer

D) termosfer

E) troposfer

45. Atmosfer nədir?

A) Günəşin su örtüyü

B) yerin su örtüyü

C) yerin hava örtüyü

D) Uranın hava örtüyü

E) Günəşin hava örtüyü

46. Hidrosferin əsas komponenti. . . .

A) kütlə

B) hava

C) qazlar

D) su

E) oksigen

47. Atmosfer havasının 78%-i nədən ibarətdir?

A) hidrogen

B) oksigen

C) ozon

D) argon

E) azot

48. Atmosferin ən aşağı təbəqəsi . . . .

A) mezosfer

B) stratosfer

C) termosfer

D) ekzosfer

E) troposfer

49. İnsan üçün zəruri və yaşayışı təmin edən təbəqə hansıdır?

A) termosfer

B) stratosfer

C) mezosfer

D) ekzosfer

E) troposfer

50. Yerin su örtüyü necə adlanır?

A) mezosfer

B) hidrosfer

C) atmosfer

D) troposfer

E) stratosfer

51. Yer planeti hansı orbit üzrə hərəkət edir?

A) öz xəyali oxu ətrafında

B) Günəş ətrafında

C) Günəş və öz xəyali oxu ətrafında

D) Uranın ətrafında

E) Ayın ətrafında

52. Yanar faydalı qazıntılar nədən əmələ gəlib?

A) süxurlardan

B) bitkilərin və heyvanların üzvü qalıqlarından

C) havadan

D) atmosferdən

E) sudan

53. Günəşin UBŞ - rı atmosferin hansı qatında udulur?

A) troposfer

B) mezosfer

C) ozon qatı

D) stratosfer

E) ekzosfer

54. Təbiətin hansı komponentin formalaşmasına çoğrafi təbəqə, relyef, günəş radiasiyası, yağıntı və atmosfer təzyiqi təsir göstərir?

A) münbitlik

B) torpaq

C) atmosfer

D) iqlim

E) nəmlik

55. Təbii mineral ehtiyatlardan hansı insanlar tərəfindən daha çox istifadə edilir?

A) şoralar

B) qum

C) kübrə

D) metallar

E) su

56. Havanın əsas göstəriciləri:

A) rütubət, istilik tutumu, təzyiq

B) temperatur, təzyiq, küləyin istiqaməti

C) temperatur, istilik tutumu, təzyiq

D) temperatur, təzyiq, kimyəvi tərkib

E) münbitlik, temperatur, təzyiq

57. “Neft daşların”da nə çıxarılır?

A) neft, kömür

B) neft, qaz

C) filiz, qaz

D) metal, qaz

E) kömür, neft

58. Yanar faydalı qazıntılara nə aiddir?

A) torf, kolçedan, bitum

B) filiz, kolçedan, kömür

C) neft, qaz, bitum

D) neft, qaz, pirit

E) neft, qaz, asbest

59. Azərbaycanın mineral sərvətlərinin əsasını nə təşkil edir?

A) qeyri - filiz faydalı qazıntılar

B) neft və qaz

C) dəmir filizləri

D) faydalı qazıntılar

E) kimya sənayesi xammalı

60. Aşağıdakı anlayışlardan hansı ümumi anlayışdır?

A) kükürd kolçedanı

B) neft

C) qaz

D) dəmir filiz

E) faydalı qazıntı

61. Hansı maddədir ki, təbiətdə ona adi temperaturda və təzyiq şəraitində üç aqreqat formasında rast qəlir?

A) sirkə

B) spirt

C) fenol

D) benzin

E) su

62. Təbii mineral sərvətlər içərisində hansı insanlar tərəfindən daha çox işlənir?

A) spirt

B) su

C) qaz

D) filiz

E) neft

63. Bitkilərə lazım olan qida elementləri, su və hava nəyi təşkil edir?

A) ağırlıq

B) nəmlik

C) münbitlik

D) keyfiyyət

E) rəng

64. Yanar faydalı qazıntılara nə aiddir?

A) kaolin, dolomit, neft, qaz

B) neft, qaz, kobalt, kükürd kolçedanı

C) alunit, maqnezit, neft, qaz

D) neft, qaz, yanar şistlər, torf

E) neft, qaz, bitum, asbest

65. Qeyri - metal faydalı qazıntılara hansılar aiddir?

A) kükürd kolçedanı, mis, sink

B) manqan, alunit, molibden, əhəng

C) halit, manqan, qurğuşun kolçedanı

D) kobalt, molibden, mərmər, əhəng

E) kükürd kolçedanı, alunit, mərmər

66. Torpağın münbitliyi nədən bilinir?

A) suyun olması ilə

B) havanın olması ilə

C) qida məhsulları,su və havanın olması ilə

D) gidanın olması ilə

E) azot və kalium elementlərin olması ilə

67. Yerə ən yaxın ulduzu göstərin:

A) Mars

B) Neptun

C) Uran

D) Günəş

E) Venera

68. Günəş atmosferinin şua saçan qatı necə adlanır?

A) stratosfer

B) fotosfer

C) troposfer

D) hidrosfer

E) biosfer

69. … yerin təbii peykidir.

A) Mars

B) Venera

C) Ay

D) Günəş

E) Saturn

70. Havanın əsas göstəricilərini seçin:

1 –rütubət

2 - tеmperatur

3 –gərginlik

4 - təzyiq

5 –küləyin güçü və istiqaməti

6 –havanın müqaviməti

A) 1, 3 , 5, 6

B) 1, 3, 4, 6

C) 1, 2, 4, 6

D) 2, 3, 4, 5

E) 1, 4, 5, 6

71. Yer səthinin üzərində havanın hərəkəti necə adlanır?

A) çovğun

B) sunami

C) tufan

D) tornado

E) külək

72. Yer qabığının yumşaq üst hissəsinə . . . . . . . deyiıir.

A) süxur

B) atmosfer

C) torpaq

D) qum

E) lay

##num= 3// level= 1// sumtest= 24// name= Canlılar aləminin müxtəlifliyi. Bitkilər aləmi.
73. Aşağıdakıların hansı canlı təbiətə aid deyil?

A) bakteriya

B) göbələk

C) mərmər

D) quş

E) insan

74. Biosfer nəyə deyilir?

A) yer qabığının bitkilər yaşayan hissəsinə

B) yer qabığının canlılar yaşayan hissəsinə

C) yer qabığının heyvanlar yaşayan hissəsinə

D) yer qabığının canlılar yaşamayan hissəsinə

E) yer qabığının üst hissəsinə

75. Yer planeti ətrafında canlı orqanizmlər yaşayan qat ……… adlanır.

A) noosfer

B) atmosfer

C) biosfer

D) zoosfer

E) fotosfer

76. Maddələrin dövranında hansı canlıların rolu daha çoxdur?

A) şibyələrin

B) heyvanların

C) göbələklərin

D) bakteriyaların

E) bitkilərin

77. Hər bir . . . öz qabığının içində spiral şəklində burulmuş böyük molekuldur.

A) göbələk

B) bakteriya

C) şibyə

D) mamır

E) virus

78. Virus sözünün mənası nədir?

A) zəhər

B) turşu

C) şəkər

D) meyvə

E) tərəvəz

79. Hüceyrəsiz formalı canlılar hansılardır?

A) göbələklər

B) viruslar

C) mamırlar

D) şibyələr

E) bitkilər

80. QİCS xəstəliyinin səbəbi nədir?

A) mikrob

B) bakteriya

C) virus

D) yara

E) açlıq

81. Canlıların həyatı ücün lazım olan oksigenin əsas mənbəyi:

A) heyvanlar

B) su

C) bakteriyalar

D) yaşıi bitkilər

E) göbələklər

82. Göbələklərin kökləri . . . .

A) qara rənglidir

B) çox nazikdir

C) ağ rənglidir

D) uzun olur

E) olmur

83. Bakteriyalara harada təsadüf olunur?

A) yalnız havada

B) yalnız suda

C) hər yerdə

D) yalnız heyvan orqanizmində

E) yalnız torpaqda

84. Bakteriyalar tərəfindən törədilməyən xəstəlik hansıdır?

A) vərəm

B) malyariya

C) qarın yatalağı

D) çiçək

E) angina

85. Bakteriyaların strukturunda nə yoxdur?

A) DNT

B) kapsul

C) nüvə

D) kiprikcik

E) qılaf

86. Göbələyin çoxalması hansı yolla baş verir?

A) köklərlə

B) tallomun qırıqları ilə

C) budaqlarla

D) cinsi yolla və sporlarla

E) toxumlarla

87. Göbələklərin tərkibində xlorofil varmı?

A) çox az miqdarda var

B) qırmızı piqment var

C) antosian var

D) antosian yoxdur

E) xlorofil yoxdur

88. Göbələklər hansı şəraitdə bitir?

A) isti rütubətli yerdə

B) suda

C) quru yerdə

D) soyuq və nəm yerdə

E) açıq günəş altında

89. Simbioz nəyə deyilir?

A) bir orqanizmin digərinin məhv etməsi

B) iki orqanizmin birgə faydalə yaşayış forması

C) bir orqanizmin başqasının hesabına yaşaması

D) iki orqanizmin müstəqil yaşaması

E) iki orqanizmin mübarizəsi.

90. Hüceyrəvi formasız orqanizmləri göstərin:

A) yosunlar

B) şibyələr

C) viruslar

D) mamırlar

E) qıjılar

91. Virusları kim kəşf etdi və adlandırdı?

A) A. S. Popov

B) Y. A. Komenski

C) Ç. Darvin

D) D. İ. İvanovski

E) K. Linney

92. Əlverişsiz şəraitdə bakteriyalar . . . . . . . . . əmələ gətirir.

A) qamçı

B) kapsul

C) xromosom

D) kiprik

E) spor

93. Hansı orqanizmlər südü qatiğa çevirir?

A) viruslar

B) bakteriyalar

C) göbələklər

D) şibyələr

E) yosunlar

94. Viruslara sərbəst olaraq harada rast gəlmək olar?

A) isti nəm yerlərdə

B) hər yerdə

C) sərbəst yaşaya bilmirlər

D) rütubətli meşələrdə

E) quru yerlərdə

95. QİÇS hansı yollarla keçə bilir?

A) daraqla

B) qab - qacaqla

C) xəstə adamın paltarı ilə

D) cinsi yolla

E) hava vasitəsi ilə

96. Zəhərli göbələyi göstərin:

A) tülküqulağı

B) ağ göbələk

C) sarı - qırmızı göbələk

D) tozağacı göbələyi

E) milçəkqıran

#num= 4// level=1// sumtest= 15/ name=Heyvanlar aləmi. Bir və çoxhüceyrəlilər.

97. Bitkilərin veqetativ orqanlarını göstərin:

A) gövdə, yarpaq, cicək

B) kök, gövdə, çiçək

C) kök, gövdə, toxum

D) kök, gövdə, yarpaq

E) yarpaq, çiçək, meyvə

98. Bitkilərin qenerativ orqanlarını göstərin:

A) kök, çiçək, toxum

B) çiçək, meyvə, toxum

C) kök, gövdə, yarpaq

D) kök, yarpaq, toxum

E) kök, gövdə, meyvə

99. İbtidai bitkilərə aiddir:

A) mamırlar

B) şibyələr

C) yosunlar

D) qıjıkimilər

E) göbələklər

100. Çılpaqtoxumlular hansı bitkilərə aiddir?

A) orta bitkilərə

B) ibtidai bitkilərə

C) ali bitkilərə

D) mamırlara

E) qıjıkimilərə

101. Niyə yaşıl bitkilər avtotrof adlanır?

A) hazır karbohidratlar qəbul edirlər

B) karbohidratları sintez edirlər

C) hazır üzvi maddələr qəbul edirlər

D) hazır zülallar qəbul edirlər

E) üzvi maddələri sintez edirlər

102. Heterotrof bitkilər necə qidalanır?

A) zülallar sintez edir

B) qeyri - üzvi maddələr sintez edir

C) üzvi maddələr sintez edir

D) karbohidratlar sintez edir

E) hazır üzvi maddələr qəbul edir

103. Yaşıl bitkilərdə gedən qeyri - üzvi maddələrdən üzvi maddələrin sintezi prosesi ………. adlanır.

A) karbosintez

B) fotosintez

C) qidalanma

D) çürümə

E) çevrilmə

104. Təbiətdə daimi . . . . . . . . . . . . . prosesi gedir.

A) zülallar mübadiləsi

B) maddələr artırılması

C) maddələr dövranı

D) karbohidratlar mübadiləsi

E) maddələr azalması

105. Təbiətdə gedən maddələr dövranı prosesi daimi və ………. .

A) mövsümi

B) fasiləsiz

C) müvəqqəti

D) dalğavari

E) düzxəttli

106. Yosunlar bitkilərin hansı qrupuna aid edilir?

A) çiçəklilər

B) mamırlar

C) ibtidai

D) çılpaqtoxumlular

E) ali

107. Çoxhüceyrəli orqanizmlərin hüceyrələri nəyə əsasən ixtisaslaşır?

A) qidalanmasına görə

B) quruluşuna görə

C) ölçüsünə görə

D) yerinə yetirdiyi funksiyalara görə

E) rənginə görə

108. Оrqanizmin müəyən formaya, quruluşa malik olan, bir və ya bir neçə funksiya yerinə yetirən bir hissəsi . . . . . . . . . . . adlanır.

A) özək

B) toxuma

C) hüceyrə

D) hissəcik

E) orqan

109. Sabit bədən temperaturu, dördkameralı ürək, iki qan dövranı, yaxşı inkişaf etmiş beyin yarımkürələri, diri balanın doğulması və südlə bəslənməsi – bu xüsusiyyətlər hansı heyvanlara aiddir?

A) quşlar

B) məməlilər

C) balıqlar

D) suda - quruda yaşayanlar

E) sürünənlər

110. Heyvanlar aləmini öyrənən elm necə adlanır?

A) fauna

B) zoologiya

C) biologiya

D) flora

E) filologiya

111. Örtülü toxumlulara hansı bitki aid deyil?

A) çinar

B) palıd

C) şam ağacı

D) alma

E) pambıq


##num= 5// level= 1// sumtest= 15// name=
İnsan bioloji və sosioloji varlıq kimi.

112. İnsan - ……. varlıqdır.

A) təbii

B) sosial

C) bioloji

D) biososial

E) zooloji

113. Nitqin yaranmasına nə zəmin olmuşdur?

A) balıqçılıq

B) ticarət

C) birgə təsərrüfat

D) ovçuluq

E) ünsiyyət

114. Sosial və mədəni inkişafı nəticəsində insanın nəyi yaranır?

A) fiziki gözəllik

B) şəxsiyyətin keyfiyyətləri

C) yeni həyat tərzi

D) yeni xasiyyət

E) yeni dairə

115. İnsanın biolojı, psixi və sosial keyfiyyətləri nəyin nəticəsində dəyişilir?

A) fiziki inkişafı

B) inkişaf prosesi

C) təlim

D) tərbiyə

E) yaşlaşma

116. . . . . . . insanın fərdi ictimai varlıq kimi təşəkkülünü müəyyən edir.

A) təhsil

B) tərbiyə

C) ailə

D) dairə

E) mühit

117. Şəxsiyyətin formalaşmasına . . . . . . . müəyyənedici təsir göstərir .

A) irsiyyət

B) təhsil

C)tərbiyə

D) mühit

E) ailə

118. İrsi qabiliyyətlərin inkişafı nədən asılıdır?

A) mühit və sağlamlıqdan

B) tərbiyə və sağlamlıqdan

C) təlim və tərbiyədən

D) mühit və təlimdən

E) mühit və tərbiyədən

119. …………. . eyni dərəcədə insanın formalaşmasına təsir göstərirlər.

A) davranış və irsiyyət

B) mühit və təlim

C) mühit və tərbiyə

D) təlim və ünsiyyət

E) mühit və irsiyyət

120. Şəxsiyyətin formalaşmasına . . . . . . bərabər sürətdə təsir göstərir.

A) mühit və ailə

B) mühit və irsiyyət

C) ailə və KIV

D) KIV və təbiət

E) təbiət və irsiyyət

121. Şəxsiyyətin sosial təşəkkülü necə baş verir?

A) təhsil, fiziki inkişafı prosesində

B) tərbiyə, təhsil və istiqamətləndirmə prosesində

C) tərbiyə, təhsil və özünütərbiyə prosesində

D) tərbiyə və özünütərbiyə prosesində

E) təlim və təhsil nəticəsində

122. Əxlaqi keyfiyyətləri seçin:

1 – dostluq

2 –yoldaşliq

3 –düzlük

4 –simiclik

5 - təvazökarliq

6 - hirslilik

7 – əməksevərlik

8 – ağilliliq

9 - sadəlik

10 – cəldlik

A) 1, 2, 3, 9, 10

B) 1, 2, 5, 6, 7

C) 1, 3, 7, 8,9

D) 1, 2, 3, 5, 9

E) 1, 2, 6, 7, 4

123. Ailənin camiyyətdə əsas funksiyası nədir?

1. işləmək, 2. cəmiyyətə xeyir vermək, 3.uşaq tərbiyə etmək, 4. dincəlmək, 5.valideynlərin qeydinə qalmaq, 6. uşaqları tədris etmək

A) 2

B) 3

C) 5

D) 6

E) 4

124. Sosial və mədəni inkişaf nəticəsində insanin hansı keyfiyyətləri formalaşır (1) və bu inkişaf nəticəsində kim yaranır(2)?

1-a)vətənpərvərlik,b)düzlük, c) ədalətlilik, d) şəxsiyyət keyfiyyətləri, e) əxlaqi

2- a) mədəni insan, b) müstəqil adam, c) vətənpərvər, d) ictimai məxluq, e) şəxsiyyət

A) 1 –d 2 -b

B) 1 –b 2 -c

C) 1 – b 2 - a

D) 1 – d 2 - e

E) 1 – c 2 – d

125. Ailədə normal uşaqların tərbiyəsi ücün saglam .... zəruridir:

A) maddi imkan

B) psixoloyi şərait

C) fizioloyi tələblər

D) komfort

E) yaxşı qida

126. Nigahın əsası nədir?

A) dostluq

B) qohumluq

C) hörmət

D) məhəbbət

E) rəğbət
##num= 6// level= 1// sumtest= 17// name= Azərbaycan dövlətçiliyi.Vətən, vətənpərvərlik, vətəndaşlıq.
127. Bizim Konstitusiyada xalqımızın . . . . əksini tapdı:


1. hisslər

2. hüquqlar

3. adət-ənənələr

4. məişət

5. incəsənət

6. milli xüsusiyyətləri

7. xalq təsərrüfatı

8. iqtisadiyyat

A) 1, 4, 5

B) 2, 5, 7

C) 2, 3, 6

D) 4, 7, 8

E) 2, 6, 7

128. İnsanın əsas tələbatları hansılardır?


1. kitab oxumaq

2. sərbəst yaşamaq

3. hüquqlara malik olmaq

4. ev


5. cəmiyyət

6. azadlıq

7. hava

8. təbiət

A) 1, 5

B) 3,6

C) 1, 7

D) 2, 7

E) 7, 8

129. İnsan hüquqlarını göstərin.

1 - yaşamaq

2 - təhsil almaq

3 - sağlamlığı qorumaq

4 - uşaqların qayğısını çəkmək

5 - dincəlmək

6 - qanunlara hörmət etmək

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 5

130. Hansı uşaqlara dövlət xüsusi müdafiə və təminat verməlidir?

1 – iki uşaqlı olanlara

2 - əkizlərə

3 - qaçqın uşaqlara

4 - tək uşaq olanlara

5 - yetim uşaqlara

6 - bütün uşaqlara

A) 1,6

B) 2, 4

C) 3,5

D) 1, 5

E) 2, 6

131. Dövlət insan . . . . təminatçısıdır.

1 - həyat

2 - təhsil

3 - məzuniyyət

4 - hüquqlar

5 - iş

6 - sağlamlıq

7 - azadlıqlar

8 - müstəqillik

9 - müalicə

10 - ailə

A) 3, 7

B) 1, 8

C) 2, 6

D) 4, 7

E) 3, 8

132. İnsanları cəmiyyət halında birləşdirən amillər hansılardır?


1.əmək, 2.əxlaq, 3.məhəbbət, 4.əmək alətlərinin hazırlanması, 5.birgə yaşayış, 6.əyləncə, 7.incəsənət, 8.tədrisA) 2, 6, 8

B) 2, 3, 4

C) 3, 6, 8

D) 3, 5, 7

E) 1, 4, 5

133. Ekoloji amillər mənşəyinə görə ayırın:


I - biotik

II - abiotik

1.antropoqen

2.günəş


3.iqlim

4.mikroorqanizmlər

A) I – 3, 4 II – 1, 2

B) I – 1, 3 II – 2, 4

C) I – 1, 4 II – 2, 3

D) I – 1, 2 II – 3, 4

E) I - 2, 4 II – 1, 3

134. Normal həyat üçün əlverişli normativlər (I) necə adlanır və onları kim (II) verir?


I

1. pul


2. imtiyaz

3. hədiyyə

4. azadlıq

5. hüquq


6. həyat şəraiti

7. təqaüd

8. maaş

II


1. valideynlər

2. işə götürən

3. əmək

4. mühasibat5. nazirlik

6. dövlət

7. cəmiyyət

8. ölkə
A) I – 2 II - 4

B) I – 3 II - 2

C) I – 1 II - 4

D) I – 3 II - 5

E) I – 5 II –6

135. Referendum nədir?

A) insan azadlığı

B) seçmə səsvermə

C) konstitusion hüquq

D) ümumi səsvermə

E) səsvermə hüququndan məhrum olma136. Konstitusiya nəyi əks edir?

A) təhsil almaq hüququ

B) cəmiyyət üzvlərinin hquq və vəzifələri

C) cəmiyyət üzvlərinin tələbatları

D) dövlətin hüquqları

E) dövlətin qanunları137. Vətəndaşlıq anlayışı nəyi nəzərdə tutur?

1. vətəndaşın hüquqları

2. dövlətin vəzifələri

3. dövlət və vətəndaşın qarşılıqlı hüquq və vəzifələri

4. cinayət məsuliyyəti

5. daşınmaz əmlak hüquq.

6. yaşayış yeri

7. seçkidə iştirak etmək hüququ

8. doğulduğu yer

9. vətəndaşın vəzifələri

A) 4

B) 3


C) 5

D) 7


E) 9

138. İnsanın fərdi qaydada müəyyən ölkənin vətəndaşlığını qəbul etməsi necə adlanır?

A) amortizasiya

B) individualizasiya

C) minimalizasiya

D) sosializasiya

E) naturalizasiya139. Azərbaycanın gerbi neçənci ildə qəbul edilib (1) və onun müəllifi kimdir (2) ?

1 – a) 1998, b) 1991, c) 1992, d) 1993, e) 1994, f) 1996

2 – a) Rafiq Hüseynov, b) Tahir Salahov, c) Rafiq Məmmədov d) Ziya Göyalp, e) Heydər Əliyev

A) 1 – b 2 - a

B) 1 – a 2 - d

C) 1 – e 2 - e

D) 1 – d 2 - c

E) 1 – c 2 - b140. Torpaq hüququ nəyi nəzərdə tutur?

A) ev tikmək hüququ

doğulduğu ölkənin vətəndaşlığını qəbul etmək hüququ

B) həyətyanı sahə almaq hüququ

C) doğulduğu ölkənin vətəndaşlığını qəbul etmək hüququ

D) dincəlmək hüququ

E) işləmək hüququ

141. Azərbaycan Demokratik Respublikasının (1) bayrağı neçənci ildə qəbul edilib və bayraq nə cür olub (2) ?

1 – a) 1998 –ci il, b) 1989-cu il, c) 1929-cu il, d) 1918-ci il, e) 1993-cü il, f) 1983-cü il

2 – a) qırmızı bayraq, ağ beşgüşəli ulduz üzərində, b) ağ bayrağın üzrərində səkkizgüşəli ulduz, c) ağ aypara və səkkizgüşəli ulduz qırmızı bayrağın üzərində, d) qırmızı zolaq və ağ ulduz ağ bayrağın üzərində, e) qırmızı səkkizgüşəli ulduz ağ bayrağın üzərində f) ağ aypara və beşgüşəli ulduz qırmızı bayrağın üzərində

A) 1 – c 2 - f

B) 1 – a 2 – e

C) 1 – d 2 - c

D) 1 – e 2 - a

E) 1 – b 2 - b142. Azərbaycan Respublikasının Milli Bayrağı neçənci ildə qəbul edilib (1) və o hansı
rəngdədir (2)?

1 – a) 1998-ci il, b) 1989-cu il, c) 1995-ci il, d) 1992-ci il, e) 1982-ci il, f) 1999-cu il

2 – a) mavi, qırmızı, yaşıl b) qırmızı, c) yaşıl, mavi, qırmızı, d) ağ, qırmızı, mavi, e) mavi, qırmızı ağ, f) ağ, mavi,

A) 1 – c 2 - c

B) 1 – b 2 - e

C) 1 – d 2 - a

D) 1 – c 2 - b

E) 1 – f 2 - d143. İnsanın hüquq, vəzifə və azadlıqlarını ardıcıl göstərin:

a- söz,


b- işləmək,

c- oxumaq,

d- qoca valideynlərə baxmaq,

e- toplaşmaq,

f- uşaqları böyütmək

A) c, d, a, b, e, f

B) c, b, a, e, d, f

C) b, c, d, f, a, e

D) c, e, f, d, a, b

E) b, a, c, d. E, f##num= 7// level= 1// sumtest= 14// name= Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafı.

144. İqtisadiyyat (1) sözünün mənası nədir və onun müasir anlayışı (2) ?

1 – a) ev təsərrüfatı, b) təsərrüfatın idarəsi, c) kənd təsərrüfatı, d) qənaətli təsərrüfat, e) təsərrüfatın uçotu, f) təsərrüfatın bölünməsi

2 – a) ölkənin kənd təsərrüfatı, b) dövlətin sənayesi, c) xalq təsərrüfatının sahələri, d) dövlətin vəzifələrinin məcmusu, e) malların istehsalı, f) ölkənin maliyyəsi

A) 1 – c 2 – b

B) 1 – a 2 – c

C) 1 – d 2 – f

D) 1 – e 2 – d

E) 1 – f 2 – a145. Dünyada hansı ölkələr güclü və qüdrətli sayılır?

A) inkişaf etmiş kənd təsərrüfatı olan

B) inkişaf etmiş metallurgiya sənayesi olan

C) inkişaf etmiş sənayesi olan

D) inkişaf etmiş neft sənayesi olan

E) inkişaf etmiş kimya sənayesi olan146. İqtisadi və ictimai dəyişmələrə uyğun olanları ayırın.
a) planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid
b) şəxsiyyət azadlığı
c) iqtisadi mexanizmlərin inkişafı
d) cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması

iqtisadi dəyişmələr ictimai dəyişmələr
A)a, b c, d

B)a, d b, c


C)c, d a, b
D)a, c b, d
E)c, b a, d

147. İqtisadiyyat sözünün mənası nədir?

A) ev təsərrüfatını qurmaq

B) xalq təsərrüfatını idarə etmək

C) ərzaqla təmin etmək

D) kənd təsərrüfatını yaratmaq

E) ev təsərrüfatını idarə etmək148. Xalq təsərrüfatı . . . . . . . . . . . . . . ayrılır.

A) metallurgiya və bitkiçiliyə

B) sənaye və heyvandarlıqa

C) sənaye və kənd təsərrüfatına

D) metallurgiya və kənd təsərrüfatına

E) maşınqayırma və heyvandarlığa149. Yunanca “oykonomiya” nədir?

A) kənd təsərrüfatını idarə etmək

B) ev təsərrüfatını idarə etmək

C) sənayeni idarə etmək

D) şəhərləri idarə etmək

E) elmi inkişaf etdirmək150. Sənaye sahəsinə nə daxil deyildir?

A) yüngül sənaye

B) metallurgiya

C) ipəkçilik

D) neft - kimya

E) tikinti sənayesi151.Aşağıdakılardan hansı alt standartı bildirir?
A) 1. Təbiət və biz
B) 2.3. İqtisadi bilik və bacarıqlara yiyələndiyini nümayiş etdirir.
C) 2. Fərd və cəmiyyət
D) 2,3,1. İqtisadi resursları və iqtisadi vasitələri fərqləndirir.

E) 3.1. Ünsiyyət mədəniyyətinə dair bilik və bacarıqlar nümayiş etdirir.152. Aşağıdakılardan hansılar iqtisadi anlayışlara aid deyil?
1. pul vahidi 2. kollektivçilik 3. qazanc 4. Israfçılıq 5. vətənpərvərlik 6. Bazar 7. qənaət 8. əqidə 9.nigah 10. Istehsal
A) 3, 4, 6, 7
B) 2, 5, 8, 9
C) 1, 2, 5, 6
D) 2, 7, 8, 10
E) 3, 5, 9, 10

153. Sənaye (1) və kənd təsərrüfatına (2)aid olanları seçin.
a) qoyunçuluq b) metallurgiya c) ipəkçilik d) neft sənayesi e) yol və nəqliyyat
f) quşçuluq g) əkinçilik h) filizçıxarma
A) 1- a, c, e, h 2-b, d, f, g
B) 1- a, c, f, g 2- b, d, e, h
C) 1-a, g, e, h 2- c, d, b, f
D) 1-a, h, e, g 2- b, d, f, c
E) 1- b, d, e,h 2- a, c, f, g

154. Tikinti materialları sənayesinə aid olanları seçin.
1. kərpic 2. pəncərə şüşəsi 3. sintetik kauçuk 4. yuyucu vasitələr 5. sement
6. linoleum 7. soda
A) 1, 3, 5, 7
B) 3, 4, 6, 7
C) 1, 2, 5, 6
D) 2, 3, 5, 7
E) 2, 4, 6, 7

155. Azərbaycanda mədən sənayesində ən çox inkişaf edən sahələri göstərin:
1. dəmir filizi 2. mineral su 3. tütün 4. çay 5. neft 6. tikinti daşı 7 pambıq
A) 3 , 4, 5, 7
B) 1, 3, 4, 5
C) 2, 3, 6, 7
D) 1, 2, 5, 6
E) 2, 4, 6, 7

156. İqtisadi tərbiyənin aşılanması vəzifələrinə aiddir:
1. Bazar iqtisadiyyatı ilə bağlı əsas anlayışlarla tanışlıq
2. Xalq əmlakına, maddi və mənəvi nemətlərə qayğılı münasibət
3. Tibbi-gigiyenik bilik və bacarıqların aşılanması
4. Şagirdlərdə humanism, insanlara hörmət, xeyirxahlıq kimi keyfiyyətlərin tərbiyə olunması
5. Qənaətcillik, əməksevərlik, təsərrüfatçılıq kimi keyfiyyətlərin formalaşdırılması

A) 1, 3, 4


B) 2, 3, 4
C) 2, 3, 5
D) 1, 4,5
E) 1, 2, 5

157. Respublikamızın mineral ehtiyatlarının əsasını nə təşkil edir (1) və onun ən inkişaf etmiş sahəsi (2) hansıdır?

1

a- xörək duzu ehtiyatlarıb- neft ehtiyatları

c- filiz ehtiyatları

d- qaz ehtiyatları

e- faydalı qazıntı ehtiyatları

f- qızıl mədənləri

2

a- kimya sənayesib- yüngül sənaye

c- yeyinti sənayesi

d- metallurgiya

e- neft –qaz çıxarma

f- filiz sənayesi

A) 1 – d 2 – a

B) 1 – a 2 – b

C) 1 – e 2 – e

D) 1 – b 2 – d

E) 1 – c 2 – c
##num=8 // level= 1// sumtest= 32// name= Milli-mənəvi dəyərlər. Din.Mədəniyyət.

158. Mənəviyyata zidd xüsusiyyətləri seçin.
1. paxıllıq
2. ədalətlilik
3. yalançılıq
4. xəbərçilik
5. ünsiyyətcillik
6. Düzgünlük
A) 2,5,6 B) 1,3,4 C) 1,5,6 D) 2, 3, 5 E) 1, 3, 5

159. Hər bir vətəndaşın təhsil almaq və dincəlmək ….. var. Bəs Vətəni qorumaq nədir?

A) vəzifə, həyatın qanunu

B) tələbat, hüquq

C) hüquq, vəzifə

D) vəzifə, istək

E) hüquq, zəruriyyət160. Mənəvi mədəniyyət nədir?

A) elmin şəxsiyyətləridir

B) daxili ruhun zənginliyi və ənənələridir

C) elmin və texnikanın inkişafının səviyyəsidir

D) insan ruhunun və idrakın zənginliyinin xəzinəsidir

E) əxlaqdır161. “Quran” sözünün mənası nədir?

A) oxumaq, qulaq asmaq

B) yazmaq, oxumaq

C) öyrənmək, bilmək

D) eşitmək, qulaq asmaq

E) oxumaq, tələffüz etmək162. Milli, maddi və mənəvi mədəniyyətin nümunələri: musiqi, muğamlar, rəsm və qrafika nümunələri, adət-ənənələr –bütün bunlar bizim üçün nədir?

A) milli əxlaq

B) milli dəyərlər

C) milli xasiyyət

D) ümumi nemətlər

E) əmək nəticəsi163. Hədislər hansı tərbiyə elementlərini özündə daşıyır?

1. vətənpərvərlik, 2. əmək, 3. istimai, 4. ekoloji, 5. əxlaq, 6. iqtisadi, 7. hüquqi

A) 1, 7

B) 1, 5


C) 2, 6

D) 4, 7


E) 3, 4

164. İncəsənət növlərini göstərin:

1. heykəltəraşlıq, 2. rəsm, 3. fəlsəfə, 4. teatr, 5. din, 6. siyasət, 7. musiqi, 8. memarlıq, 9. ədliyyə, 10. qanunlar

A) 1, 2, 5, 7, 10

B) 1, 2, 4, 7, 8

C) 2, 4, 6, 7, 9

D) 1, 2, 5, 6, 7

E) 1, 2, 6, 8, 9

165. Nəsillərin …. mədəniyyətin inkişafının qanunudur:

1. ötürmə, 2. razılaşma, 3. əlaqə, 4. varislik, 5. ümumiləşdirmə, 6. quraşdırma

A) 2

B) 5


C) 4

D) 1


E) 3

166. Mənəvi mədəniyyət anlayışına nə daxildir?

1. adətlər, 2. ənənələr, 3. elm, 4. xalq təsərrüfatı, 5. əxlaqi qaydalar, 6. bayramlar,


7.hüquqi normalar, 8. mərasim

A) 1, 2, 6, 7,

B) 2, 4, 7, 8
C) 3, 5, 7, 8

D) 1, 2, 5, 7

E) 2, 3, 5, 6

167. İnsanları cəmiyyət halında birləşdirən amillər hansılardır?

1. əmək, 2. əxlaq, 3. məhəbbət, 4. əmək alətlərinin hazırlanması, 5. birgə yaşayış, 6. əyləncə, 7.tədris.

A) 3, 5, 7

B) 2, 3, 4

C) 3, 6, 7

D) 1, 4, 5

E) 2, 6, 7

168. Bayramların, xatirə günlərinin, uşaqların iştirakı ilə tədbirlərin keçirilməsinin şagirdlər üçün nə kimi əhəmiyyəti var?

1. maraq, 2. tədrisi, 3. tərbiyəvi, 4. ictimai, 5. ünsiyyət vərdişləri, 6. ideya siyasi

A) 2, 4, 6

B) 1, 2, 4

C) 2, 5, 6

D) 3, 4, 5

E) 3, 5, 6

169.Uşaq bayramlarına hazırlıq nədən başlanır? Ardıcıllığı göstərin:

1. rolların paylanması, 2. geyimlərin hazırlanması, 3.ssenarinin tərtibi, 4. dekorasiyaların hazırlanması, 5. səhnənin hazırlanması, 6. məşqlər

A) 2, 3, 4, 5, 6, 1

B) 3, 1, 2, 4, 6,5

C) 1, 3, 2, 4, 5, 6

D) 2, 4, 5, 6, 1, 3

E) 1, 3, 5, 4, 6, 2

170.Dövlət və onun atributlarını öyrənərkən şagirdlərə hansı tərbiyə elementləri aşılanır?

1. iqtisadi, 2. estetik, 3. hüquqi, 4. siyasi, 5. fiziki, 6. ekoloji, 7. əxlaqi, 8. vətənpərvərlik

A) 1, 4, 6, 8

B) 2, 3, 4, 8

C) 2, 5, 7, 8

D) 1, 3, 6, 8

E) 2, 4, 6, 8

171. Bizim ...... əvvəldən ... kimi yazılıb və səsləndirilib. Sözləri düzgün ardıcıllıqla yerləşdirin:

1. konsert, 2. sonata, 3. oda, 4. himn, 5. nəqarat, 6. marş, 7. melodiya, 8. rep

A) 3, 5

B) 4, 6


C) 2, 7

D) 3, 8


E) 1, 5

172. Dövlətimizin gerbi üzərində nə təsvir olunub (1) və onun mənası nədir (2) ?

1- a) qalxan, b) palma budağı, c) neft buruğu, d) alov, e) məşəl, f) çıraq

2 – a) xeyir, b) müdafiə, c) qara qızıl ölkəsi, d) odlar yurdu, e) neft ölkəsi, f) güclü ölkə

A) 1 – b 2 - b

B) 1 – c 2 - c

C) 1 – d 2 - d

D) 1 – a 2 - e

E) 1 – f 2 - c173. Bayraq üzərindəki simvolların (1) mənası nədir və onların müəllifi kimdir (2) ?

1 – a) gecə-gündüz, b) cəsurluq və şücaət, c) Ay və günəş, d) məhəbbət və güc, e) güc və sədaqət, f) xeyir və şər

2 – a) Ü. Hacıbəyov və Ə. Cavad, b) M. Rəsulzadə və Z. Tağıyev, c) C. R. Yusifoğlu və N. Xəzri, d) A. Hüseynzadə və Z. Göyalp, e) M. Rəsulzadə və Ə. Cavad, f) A. Hüseynzadə və N, Xəzri.

A) 1 – f 2 - a

B) 1 – b 2 - f

C) 1 – c 2 – d

D) 1 – b 2 - c

E) 1 – d 2 - e174. Gerbin üzərindəki simvolların mənası nədir?

1 - qalxan

2 - alov

3 – palıd budağı

4 – buğda sümbülü

a) dəyanət, b) müdafiə, c) odlar yurdu, d) bolluq,

A) 1 – b 2 – c 3 – a 4 – d

B) 1 – c 2 – a 3 – b 4 – d

C) 1 – b 2 – a 3 – d 4 – c

D) 1 – e 2 – d 3 – c 4 – a

E) 1 – a 2 – b 3 – c 4 – d

175. Milli bayrağımızın rənglərinin mənası nədir?

1 – göy


2 – qırmızı

3 – yaşıl

a- azadlıq

b- müstəqillik.

c- islam dünyası ilə bağlılıq,

d- demokratiya,

e- islam dininə aid olduğu,

f- türk dünyası ilə bağlılıq

A) 1 –a 2 – b, c, f 3 – d, e

B) 1 –e 2 – a, b, f 3 – c, d

C) 1 –d 2 – b, f, f 3 – a, c

D) 1 –f 2 – a, b, d 3 – c, e

E) 1 –c 2 – c, e, f 3 – a, b

176. Azərbaycan və onun tarixi atribut və dövlət haqqında mövzuların tədrisində şagirdlərdə hansı keyfiyyətlər formalaşır?

1. əmək vərdişləri

2. əxlaq

3. vətənpərvərlik

4. fiziki bacarıqlar

5. doğma torpağa məhəbbət

6. valideyinlərə məhəbbət

7. doğma ölkə üçün fərəh hissi

8. ekoloji tərbiyənin elementləri

A) 1, 4, 6

B) 2, 5, 8

C) 1, 5, 6

D) 3, 4, 7

E) 3, 5, 7177. Quran neçə il ərzində yazılmışdır (1) və neçə surəsi var (2)?

1-a) 25 il, b) 26 il, c) 20 il, d) 15 il, e) 24 il, f) 23 il.

2-a) 100, b) 120, c) 115, d) 114, e) 113, f) 112.

A) 1 – a 2 - e

B) 1 – f 2 – d

C) 1 – c 2 - a

D) 1 – b 2 - c

E) 1 – e 2 – b178. Mərasim (1) və ənənələri (2) ayırın:

a- toy,


b- məzunlar görüşü,

c- yas,


d) son zəng,

e- sünnət,

f- qurban kəsmək

A) 1 – b,c, f 2 – a, d, e

B) 1 – a, b, f 2 – c, d, e

C) 1 – a, c, e, 2 – b, d, f

D) 1 – a, e, f 2 – b, c, d

E) 1 – b, e, f 2 – a, b, dKataloq: images -> PORTAL%20QARISIQ%20VARİANT%202018-2019%20QIS -> İbtidai -> əyani
PORTAL%20QARISIQ%20VARİANT%202018-2019%20QIS -> ## İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət ## Fənnin adı: Psixologiya tarixi ## Azərbaycan bölməsi
PORTAL%20QARISIQ%20VARİANT%202018-2019%20QIS -> ##Fakültə: Riyaziyyat və informatika ##İxtisas: Riyaziyyat və informatika müəllimliyi
PORTAL%20QARISIQ%20VARİANT%202018-2019%20QIS -> ##Fakültənin adi Riyaziyyat və informatika ## İxtisas Riyaziyyat, riyaziyyat və informatika muəllimliyi
əyani -> ##Fakültənin adı: İbtidai təhsil
əyani -> Fakültənin adı: Pedaqoji TƏSDİq ediRƏM
İbtidai -> ##Fakültənin adı: İbtidai təhsil fakültəsi ##İxtisas: İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası
əyani -> ##book id=901//book name= Texnologiya və onun tədrisi metodikası

Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə