##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya


##num= 21// level= 1// sumtest=21 // name= Kimyəvi rabitə və maddənin quruluşu mövzusunun tədrisinin mühüm məsələləri. //Yüklə 2,84 Mb.
səhifə24/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35

##num= 21// level= 1// sumtest=21 // name= Kimyəvi rabitə və maddənin quruluşu mövzusunun tədrisinin mühüm məsələləri. //1. Hansı element elektron verə bilmir?

A) Flüor

B) Oksigen

C) Silisium

D) Xlor

E) Azot

2. Hansı maddə ion kristal qəfəsə malikdir?

A) Xörək duzu

B) Qrafit

C) Şəkər

D) Almaz

E) Yod

3. Hansı maddə molekulu qeyri polyardır?

A) Karbon qazı

B) Kükürd qazı

C) Su

D) Ammonyak

E) Hidrogen-xlorid

4. Molekulunda atomları arasında rabitələrinin sayı çox olan maddə hansıdır?

A) Azot

B) Hidrogen

C) Xlor

D) Oksigen

E) Flüor

5. Yalnız reduksiyaedici xassə daşıyan elementlər hansılardır?

A) Halogenlər

B) Qələvi metallar

C) Xalkogenlər

D) Təsirsiz qazlar

E) Azot yarımqrupu

6. CO2 - ə aid olanları seçin.

1 – 2 pi və 2 siqma rabitələrinin olması

2 – Rabitələrin hamısı qeyri - polyardır

3 – Molekul xətti quruluşludur

4 – Molekul bucaq quruluçludur

5 – Molekul polyardır

6 – Molekul qeyri - polyardır

A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 6

C) 6, 2, 4

D) 3, 5, 4

E) 1, 2, 5

7. Kovalent rabitənin möhkəmliyini əsasən nələr xarakterizə edir? Düzgün cavabları seçin

1 – Orbitalların sayı

2 – Rabitənin doymuşluğu

3 – Maddənin təbiəti

4 – Rabitənin enerjisi

5– Rabitə bucağı

6– Dipol momenti

7 – Rabitənin uzunluğu

8– Kristal qəfəsin tipi

9– Rabitənin polyarlığı

A) 1, 3, 5, 8

B) 2, 4, 7, 9

C) 1, 3, 4, 6

D) 2, 4, 5, 8

E) 3, 5, 8, 9

8. Valentlik anlayışı özünü doğruldan maddələri seçin

1 – İon rabitəli maddələr

2 – Kovalent qeyri - polyar rabitəli maddələr

3 – Kovalent polyar rabitəli maddələr

4 – Metal rabitəli maddələr

A) 1, 3

B) 1, 4

C) 2, 3

D) 2, 4

E) 3, 4

9. Donor - akseptor rabitəsi olan maddələri seçin

1 – (NH4) 2SO4

2 – Na2CO3

3 - (CH3NH3) Cl

4 – CO

5 – CaSO4

A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 4

D) 1, 2, 3

E) 2, 3, 4

10. a - x + y2 + x2 + + y; b – y2 + + z → z2 + + y; c - z + x2 + x + z2 + üçün aşağıdakı ifadələrdən hansıları doğrudur?

1 – x2 + daha güclü oksidləşdiricidir

2 – z daha güclü reduksiyaedicidir

3 – x metalı y2 + ionunu reduksiya edir, z2 + ionunun isə reduksiya edə bilmir

A) 1, 3

B) 1, 2

C) 2, 3

D) Yalnız 3

E) Yalnız 2

11. XCl2 duzunun məhlulu y metalını oksidləşdirir, z metalını isə oksidləşdirə bilmir. Buna görə x, y, z metallarının aktivlik sırası hansı halda doğru verilmişdir (x, y, z qələvi və qələvi - torpaq metalları deyil) .

A) x y z

B) y z x

C) z y x

D) y x z

E) z x y

12. sp, sp2 və sp3 hibrid orbitallarının enerjilərinin azalması ardıcıllığını müəyyən edin

1 – sp3

2 – sp

3 – sp2

A) 2, 1, 3

B) 1, 2, 3

C) 3, 2, 1

D) 1, 3, 2

E) 3, 1, 2

13. Elementləri elektromənfiliklərinin artması ardıcıllığı ilə düzün.

1 – Cl

2 – B

3 – S

4 - N

5 – C

A) 1, 4, 3, 5, 2

B) 4, 3, 2, 5, 1,

C) 1, 2, 3, 4, 5

D) 2, 5, 3, 4, 1

E) 2, 3, 1, 5, 4

14. H2O, H3O + , H2O2 birləşmələrində oksigenin valentliyi və oksidləşmə dərəcəsini ardıcıllıqla düzün

A) II, - 2; III, - 1; II, + 2

B) II, - 2; II, + 2; III, - 1

C) III, - 1; II, - 1; II, + 2

D) II, - 2; III, - 2; II, - 1

E) II, + 2; II, + 3; I, - 1

15. Kimyəvi rabitələrin möhkəmliyinin azalması ardıcıllığını müəyyən edin

1 – İon rabitəsi

2 – Qeyri - polyar kovalent rabitə

3 – Hidrogen rabitəsi

4 – Polyar kovalent rabiə

A) 4, 3, 1, 2

B) 2, 4, 1, 3

C) 1, 2, 3, 4

D) 3, 2, 4, 1

E) 1, 4, 2, 3

16. Verilənlərə əsasən element atomlarının reduksiyaedicilik xassəsinin artması sırasını göstərin

X - …. . 3s2; Z - ……3s23p4; Y - …. . 3s23p3; M - …. 2s22p5; L – 3s23p5

A) M L Z Y X

B) M Z Y L X

C) M Y X L Z

D) M X L Z Y

E) M L Y X Z

17. Uyğunluğu müəyyən edin.

I– Polyar kovalent rabitəli maddələr

II – Qeyri - polyar kovalent rabitəli maddələr

III – İon rabitəli maddələr

1 – P4, S8, Br2

2 – HCl, NH3, SO2, CH3Cl, HNO3

3 – O2, CuCl2, NH3, KNO3

4 – NaCl, K2S, CaS, ZnBr2

A) I - 4, II - 2, III - 1

B) I - 3, II - 2, III - 1

C) I - 4, II - 3, III - 2

D) I - 1, II - 4, III - 3

E) I - 2, II - 1, III - 4

18. Elementin elektron formula ilə sıra nömrəsi arasında uyğunluğu müəyyən edin

I - ……. 3s23p5

II - ……. . 3d24s2

III - ……. . . . . . . . 4s1

1 – 22

2 – 20

3 – 11

4 – 19

5 – 17

A) I - 2; III - 1; III - 5

B) I - 3; II - 2; III - 1

C) I - 2; II - 5; III - 3

D) I - 1; II - 4; III - 2

E) I - 5, II - 1, III - 4;

19. Azotun oksidləşmə dərəcələrinin dəyişilməsində uyğunluğu müəyyən edin

I - Artır

II – Dəyişmir

III - Azalır

1 – NH3 + O2

2 – NH4Cl

3 – Ca + N2

4 – NH3

5 – NH4HCO3

A) I - 4; II - 1, 3; III - 2, 5

B) I - 3; II - 1; III - 2

C) I - 1, 4; II - 2, 5; III - 3

D) I - 3, 5; II - 2; III - 1

E) I - 2; II - 3; III - 1, 5

20. Uyğunluğu müəyyən edin

I – Rabitələr polyar, molekul qeyri - polyardır

II – Rabitələr qeyri - polyardır

III – Rabitələr polyar, molekul bucaq quruluşludur

1 – N2

2 – H2O

3 – NH3

4 – H2

5 – CO2

A) I - 2; II - 1, 3; III - 4

B) I - 3, II - 5, III - 1

C) I - 1, 4; II - 2, 3; III - 5

D) I - 5; II - 1, 4; III - 2, 3

E) I - 2, 3; II - 5; III - 1

21. Eyni elektron formuluna malik təsirsiz qaz və ionlar arasında uyğunluğu müəyyən edin

I – 2He

II – 18Ar

III – 10Ne

1 - 19K +

2 – 16S - 2

3 – 3Li +

4 – 12Mg + 2

5 – H -

A) I - 3, 5; II - 1, 2; III - 4

B) I - 4; II - 1; III - 3

C) I - 1, 2; II - 3, 4; III - 5

D) I - 2; II - 4; III - 1

E) I - 3; II - 4, 5; III - 1, 2


Yüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə