Ceza Genel Kurulu E: 2011/11-241Yüklə 56,52 Kb.
tarix22.08.2018
ölçüsü56,52 Kb.
#74187

T.C.

YARGITAY


Ceza Genel Kurulu

E: 2011/11-241

K: 2012/114

T: 20.03.2012 • Dava Zamanaşımı

 • Dava Zamanaşımını Kesen Nedenler

 • Zamanaşımının Kesilmesinin Sirayeti

 • Nesnel/Öznel Sistem

Özet: 5237 sayılı TCY’nda dava zamanaşımının sirayeti konusunda fiile bağlılığı esas alan nesnel ölçütün kabul edilmiş olması karşısında, iştirak halinde suç işleyen sanıklardan bir kısmı hakkında verilen mahkûmiyet kararı, haklarında beraat kararı verilen sanıklar yönünden de dava zamanaşımını keser.

(5237 s. TCK m.66,67,204/1)

(765 s. TCK m. 104, 106)

T.C.


YARGITAY

Ceza Genel Kurulu

E: 2011/4-253

K: 2012/117

T: 27.03.2012


 • Cezaların Kişiselleştirilmesi

 • Serbest Takdir Sistemi

 • Adalet ve Nasafet Kuralı

 • Yeterli Gerekçe ve Denetim İmkânı

Özet: Sabıka kaydında birden fazla geçmiş hükümlülüğü bulunan, yargılama sürecinde de pişmanlık gösterdiğine ilişkin herhangi bir söylem veya eylemin dosya içeriğine yansımayan sanık hakkında, hüküm fıkrasında; “sanık hakkında takdiren başkaca artırım ve indirime yer olmadığına” şeklindeki takdiri indirimin uygulanmamasına ilişkin gerekçe denetime elverişli, yasal ve yeterlidir.

(5237 s. TCK m.50,51,52,53,62)

(5271 s. CMK m.231)

(765 s. TCK m. 59)

T.C.

YARGITAY


1.Ceza Dairesi

E: 2012/4546

K: 2012/8219

T: 14.11.2012 • Kasten Öldürme

 • Tasarlayarak Öldürmenin Koşulları

Özet: Tasarlamanın oluşması için, bir kimseye karşı belli bir suçu işleme kararının verilmesi, suç işleme kararı ile fiilin icrası arasında tasarlamayı kabule elverişli makul bir sürenin geçmesi, bu süre içerisinde sebat ve ısrar göstererek kararlaştırılan suçun işlenmesi gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 81,82/1-a)

T.C.

YARGITAY


1.Ceza Dairesi

E: 2012/4931

K: 2012/9328

T: 12.12.2012 • Kasten Öldürme

 • Meşru Savunma

 • Fikir ve Eylem Birliği

Özet: Olayın aniden gelişmiş olması nedeniyle, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiklerinin kabul edilmesi mümkün olmadığından her bir sanığın bizzat gerçekleştirdiği eylemden sorumlu tutulması gerektiği göz önüne alınarak; kendisine ateş eden maktulü ateş ederek öldüren sanığın eylemini TCK’nın 25.maddesi kapsamında kalacak şekilde kendisinin yaşama hakkına yönelmiş, gerçekleşen haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlediği kabul edilerek meşru savunma nedeniyle atılı suçtan beraatına karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.25,37,38)

T.C.

YARGITAY


2.Ceza Dairesi

E: 2011/11429

K: 2012/46640

T: 22.11.2012 • Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi

 • Tekerrüre Esas ilamın Yanlış Gösterilmesi

 • Koşullu Salıverme Süresinde Kazanılmış Hak

Özet: Sanığın adli sicil kaydında yer alan ağır nitelikteki hapis cezasını içeren ilam yerine, kesin nitelikteki adli para cezasına ilişkin ilamın tekerrüre esas alınması halinde doğru ilamın tekerrüre esas alınması, koşullu salıverme süresine eklenecek miktarın ise kazanılmış hakkı korunarak, adli para cezasına ilişkin ilamın tekerrüre esas alınması halinde doğru ilamın tekerrüre esas alınması, koşullu salıverme süresine eklenecek miktarın ise kazanılmış hakkı korunarak, adli para cezası esas alınarak belirlenmesi gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.53,58)

(5275 s. CGİK m. 108/2)

(1412 s. CMUK m. 326/son)T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2012/27727K. 2012/49155

T. 25.12.2012

CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI (Elektrik Enerjisi Hırsızlığı Suçundan Yargılanan Sanığın Katılan Kurumun Zararını Tamamen Tazmin Ettiği - Yargılama Giderlerinden Sayılan Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )

ELEKTRİK ENERJİSİ HIRSIZLIĞI (Sanığın Katılan Kurumun Zararını Tamamen Tazmin Ettiğinden Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verildiği - Yargılama Giderlerinden Sayılan Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulmamasına İlişkin Hükmün Hukuka Uygun Olduğu )

VEKALET ÜCRETİ (Elektrik Enerjisi Hırsızlığı Suçundan Yargılanan Sanığın Katılan Kurumun Zararını Tamamen Tazmin Ettiğinden Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verildiği - Sanığın Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağına İlişkin Kararın Yerinde Olduğu )5271/m.223, 327

6352/m.Geç.2/2

ÖZET : Elektrik enerjisi hırsızlığı suçundan yargılanan sanık, katılan kurumun zararını tamamen tazmin ettiğinden ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Yargılama giderlerinden sayılan vekalet ücretinden sorumlu tutulmamasına ilişkin hüküm hukuka uygundur.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 13.03.2012 gün, 415-92 sayılı kararında da açıklandığı gibi, yargılama giderleri 5271 sayılı CYY'nın 324 ila 330. maddeleri arasında düzenlenmiş olup, anılan Yasanın 324. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri ile soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hazinesinden yapılan her türlü harcamalar ve taraflarca yapılan ödemeler yargılama giderleridir” şeklindeki düzenleme ile yargılama giderlerinin kapsamı, “sanığın yükümlülüğü” başlıklı 325. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Cezaya veya güvenlik tedbirine mahkûm edilmesi hâlinde, bütün yargılama giderleri sanığa yüklenir” şeklindeki düzenleme ile de kural olarak, ancak sanık hakkında cezaya veya güvenlik tedbirine hükmolunması halinde sanığın yargılama giderlerinden sorumlu olacağı belirlenmiştir.

Anılan Yasanın “beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi halinde gider” başlıklı 327. maddesinin birinci fıkrası ise; “Hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen kişi, sadece kendi kusurundan ileri gelen giderleri ödemeye mahkûm edilir” şeklinde düzenlenmiş olup, fıkranın açık düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere, beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi halinde sanık ancak, kendi kusurundan ileri gelen giderlerden sorumlu olacaktır. Madde gerekçesinde kendi kusurundan ne anlaşılması gerektiği “hakkında kamu davası açılmış olan kişi savsama ve kusuruyla bilirkişi veya tanıkların dinleneceği veya yüzleştirme yapılacak duruşmaya katılmaması ve bu işlemlerin yenilenmesinin gerekmesi, kendisini suçlama gibi nedenlerden kaynaklanan giderlerden sorumludur” şeklinde açıklandığının anlaşılması karşısında; elektrik enerjisi hırsızlığı suçundan yargılanan sanık hakkında, katılan kurumun zararını tamamen tazmin etmesi nedeniyle, 05.07.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 6352 sayılı Yasanın Geçici 2/2 maddesi ile 5271 sayılı CMK' nın 223/4 maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi nedeniyle, yargılama giderlerinden sayılan vekalet ücretinden sorumlu tutulmamasına ilişkin hükümde usul ve yasaya aykırı bir yön görülmemiştir.SONUÇ: Yapılan duruşmaya toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 25.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yarx


T.C.

YARGITAY


3.Ceza Dairesi

E: 2010/10484

K: 2012/25854

T: 20.06.2012 • Kasten Yaralama

 • Cezaların Şahsiliği

 • Bağlılık Kuralı

Özet: Katılandaki yaralanmaların kim tarafından gerçekleştirildiğinin açıkça bilinmesi halinde 5237 sayılı TCK’nın 86. Ve 87. Maddesi kapsamında ayrı ayrı rapor alınarak her sanığın kendi eylemi ile ilgili sonuca göre cezalandırılması gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 20,40/1,86,87)

T.C.

YARGITAY


3.Ceza Dairesi

E: 2012/22277

K: 2012/28705

T: 05.07.2012 • Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

 • Müsadere

 • Yerine Getirme Zamanaşımı

 • Orman İçi Sabit Tesisler

Özet:Orman alanında kaldığı ve suç tarihi itibariyle izinsiz olduğu anlaşılan tesislerin sabit nitelikte olup fiil bir yerleşim sağlanmış olması karşısında mahkumiyet koşulu aranmaksızın ve zamanaşımı süresinin geçtiğine bakılmaksızın müsaderelerine karar verilmesi gerekip, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun sanık lehine olarak değerlendirilmesi halinde dahi Kanunun “Yerine Getirme Zamanaşımı” başlıklı 21.maddesi 3.fıkrasındaki mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin zamanaşımı süresinin 10 yıl olarak düzenlendiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.54)

(5326 s. Kabahatlar K. m. 20/d,21/3)

(6831 s. OK m.18/1,27,28,29,93/1,94,111/a)

T.C.

YARGITAY


4.Ceza Dairesi

E: 2011/8745

K: 2012/17299

T: 18.09.2012 • İnfaz Kurumu veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak

 • Sim Kart

 • Teşebbüs

Özet: Cezaevinde tutuklu olarak bulunan abisini ziyarete giden sanığın X-RAY cihazından geçtikten sonra yapılan aramada üzerinde ele geçirilen sim kartların sağlam ve kullanıma açık durumda olup olmadığı araştırılıp eylemin teşebbüs aşamasında kalıp kalmadığının tartışılması gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 35,62/2,297)

T.C.

YARGITAY


5.Ceza Dairesi

E: 2010/6228

K: 2012/11048

T: 08.11.2012 • Zimmet

 • Yardım Toplama

 • Dernek Görevlisi

Özet: Yardım Toplama Kanununun 2.maddesinin 2.fıkrası uyarınca, derneklerin bu kanun kapsamı dışında olduğu, aynı Yasanın 28.maddesindeki düzenlemenin dernek görevlilerini kapsamadığı, dernek adına toplanan yardım ve bağışların kanunda sayılan kişilerce mal edinilmesinin 5253 sayılı Dernekler Kanunun 32/f maddesindeki özel suç tipine uyduğu, kamu yararına çalışan dernekleri ancak Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edileceği ve Dernekler Kanununda dernek görevlilerinin kamu görevlisi sayılacaklarına ilişkin bir hükme de yer verilmediği gözetildiğinde zimmet suçu oluşmamıştır.

(2860 s. YTK m.2/2,28)

(5253 s. Dernekler K. m.32/f)

T.C.


YARGITAY

5.Ceza Dairesi

E: 2011/2068

K: 2012/12789

T: 10.12.2012


 • Basit/Nitelikli Rüşvet Alma

 • Görevi Kötüye Kullanma

 • Dava Zamanaşımı

Özet: Çocuk cerrahi uzmanı olarak görev yaptığı dönemde, müştekilerin çocuklarını ameliyat etmeye karar verdikten sonra bu kişilerden 2002 yılı ocak ve şubat aylarında, yapması gereken ameliyat işini yapmak için para alan sanığın eyleminin suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK’nın 212/1.maddesinde düzenlenen basit rüşvet suçu kapsamında kaldığı, 5237 sayılı TCK’nın ilk halinde basit/nitelikli rüşvet ayrımına yer verilmemesi nedeniyle eylemin 5237 sayılı TCK’nın 257/3-1.maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.53,252,257)

(765 s. TCK m.212/1,219/3,240)

T.C.


YARGITAY

6.Ceza Dairesi

E: 2012/20757

K: 2013/2156

T: 13.02.2013


 • Nitelikli Yağma

 • Suçluların İadesi

 • Geri Verme Talebi

Özet: Geçici olarak tutuklanmasına karar verilip, iadesi talep edilen Türk vatandaşı olmayan şahıs hakkında, kanununda da suç sayılan nitelikli yağma ve az miktarda olmayan uyuşturucu madde temin etme suçlarından verilen mahkumiyet hükmünün infazından kalan sürenin yerine getirilmesi için ülkesine geri verme talebi kabul edilebilir niteliktedir.

(AİHS m. 6)

(SİDAS m.16)

(5237 s. TCK m. 18)

T.C.

YARGITAY


7.Ceza Dairesi

E: 2009/17023

K: 2012/30098

T: 15.11.2012 • Bankacılık Zimmeti

 • Azmettirme

 • Eksik Soruşturma

Özet: Suç tarihinde Banka Müdür yardımcısı ve Müdür vekili olarak görev yapan hakkındaki kamu davası ölüm nedeni ile düşürülen sanığın zimmetine geçirdiği paraları diğer sanığın hesaplarına aktardığı ve bu hesaplardan anılan sanığın keşide ettiği çeklerin ödendiğinin anlaşılması, müteveffa sanığın hayali (paravan) olarak açtığı hesap sahiplerine ödeme yapılmış gibi sahte imzalar ile tediye fişi düzenleyerek nakit olarak çektiği parayı diğer sanığa ait şirketlerin muhasebeciliğini yapan kişinin hesapta yeterli para bulunmadığı halde çeklerin hiçbir şekilde şirketle ilgisi olmayan ancak ne olduğunu bilemediği kaynaklardan hesaplara aktarılan paralarla muntazaman ödendiğini beyan etmesi karşısında dosyanın bilirkişi heyetine tevdii suretiyle aktarılan para miktarının, diğer sanık tarafından keşide edilip banka parası ile ödenen çek bedelleri ve ödenen borçların toplam miktarı hesaplanarak bu değer üzerinden sorumlu tutulması suretiyle suçun vasıf ve mahiyetinin tespit edilmesi gerektiği gözetilmelidir.

(5411 s. Bankacılık K.m.160)

(4389 s. Bankalar K.m.22/3)

T.C.


YARGITAY

8.Ceza Dairesi

E: 2012/16957

K: 2012/34594

T: 16.11.2012


 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

 • Hükmün Açıklanması

 • Kanun Yararına Bozma

 • Temyiz Yasa Yolu

Özet: Temyize tabi olan asıl hükmün kesinleşmesinden sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sonrasında hükmün açıklanmasına ilişkin kararların, 5252 sayılı Yasanın 9.maddesi kapsamında bulunmayıp sonradan yürürlüğe giren yasanın sanık lehine olup olmadığının değerlendirilmesi ve hükmün açıklanıp infazına ilişkin olduğundan, 5275 sayılı Yasanın 98 ve 101.maddeleri uyarınca itiraza tabi olduğu, duruşma yapılması veya evrak üzerinde karar verilmesi yasa yolunu değiştirmeyeceğinden, hükmün temyizen incelenme olanağının bulunmadığı gözetilmelidir.

(5271 s. CMK m. 231)

(5252 s. TCKYK m.9)

(5275 s. CGİK m.98,101)

T.C.

YARGITAY


8.Ceza Dairesi

E: 2012/18706

K: 2012/40157

T: 28.12.2012 • Ruhsatsız Silah Taşımak

 • Cezada Adalet İlkesi

 • Temel Cezanın Belirlenmesi

 • Tekerrür

Özet: Çok sayıda sabıka kaydı bulunan ve hırsızlık yaptığı evden çıkarken üzerinde silahla yakalanan sanığın kişiliği, suçun işleniş şekli, kastının yoğunluğu, tehlikenin ağırlığı nazara alınarak TCK’nın 3 ve 61/1.maddeleri uyarınca alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve hapis cezasının adli para cezasına çevrilmemesi gerektiği gözetilmelidir.

Adli para cezasında tekerrür hükümlerinin uygulanması olanaksızdır.

(5237 s. TCK m.3,61/1)

T.C.


YARGITAY

9.Ceza Dairesi

E: 2012/9893

K: 2012/14479

T: 04.12.2012


 • Görevi Yaptırmamak İçin Direnme

 • Cebir ve Tehdit Unsurları

 • Zincirleme Suç

 • Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanma

Özet: Kimliğinden kuşku duyulan sanığın gerçek kimliğinin belirlenmesi amacıyla getirildiği polis karakolundan içeri girerken, polis memurlarına hitaben cebir kullanmaksızın sarfettiği “ben karakola gelmiyorum, gücünüz yetiyorsa beni götürün” şeklindeki sözlerin tehdit niteliğinde olmadığı, bu itibarla görevi yaptırmamak için direnme suçunun “cebir ve tehdit” unsurlarının oluşmadığı gözetilmelidir.

Sanığın üç gün arayla farklı suçlardan gözaltına alındığında ağabeyinin kimlik bilgilerini kullanmaktan ibaret iki eylemi bir suç işleme kararının yerine getirilmesi maksadıyla yapıp yapmadığı araştırılıp sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.

(5237 s. TCK m.206,265/1, 267/1,268)

T.C.


YARGITAY

9.Ceza Dairesi

E: 2012/5752

K: 2013/2478

T: 21.02.2013


 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

 • Denetim Süresinde Kasıtlı Suç İşlenmesi

 • Hükmün Açıklanması

 • Cezanın Ertelenmesi

Özet: Hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan sanığın denetim süresi içinde işlediği kasıtlı suçtan mahkûm olması nedeniyle açıklanan hükümdeki cezasının ertelenmesine yasal olanak bulunmadığı gözetilmelidir.

(5271 s. CMK m.231/11)

T.C.

YARGITAY


10.Ceza Dairesi

E: 2012/26735

K: 2012/18955

T: 27.12.2012 • Adli Sicil ve Arşiv Kayıtlarının Silinmesi

 • Görevli Mercii

 • Fiilin Suç Olmaktan Çıkarılması

Özet: Adli sicil arşiv kaydının silinmesi isteğine konu “karşılıksız çek keşide etmek” fiilinin suç olmaktan çıkartılarak kabahate dönüştürülmesi nedeniyle bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adli sicil ve arşiv kayıtlarının suç tarihlerine göre uygulanması gereken 5352 sayılı Kanun’un 14.maddesi uyarınca kurulan komisyon tarafından talep aranmaksızın silineceği dikkate alınarak isteğin görev nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

(5352 s. Adli Sicil K.m.9/1-b,12,14 geçici m. 2/2)

(5271 s. CMK m. 267,271)

(5320 s. CMKYK m. 8/1)

(3167 s. Çek K.m. 16/1,16/b)

(1412 s. CMUK m. 305)

T.C.

YARGITAY


11.Ceza Dairesi

E: 2010/5866

K: 2012/19251

T: 13.11.2012 • Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek

 • Suçun Unsurları

Özet: Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçunun; hak sahibinin o belgelerden yararlanmasını engellemek amacıyla kanıt değeri taşıyan belgelerin ortadan kaldırılması, bozulması ya da gizlenmesi suretiyle oluşacağı gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 205)

T.C.

YARGITAY


11.Ceza Dairesi

E: 2010/5864

K: 2013/389

T: 10.01.2013 • Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği

 • Resmi Belge

 • Transkrip Öğrenci Kopyası

 • Bilişim Suçu

 • Zincirleme Suç

Özet: Resmi belge, kamu görevlisi veya hukuken yetkili kabul edilen görevli tarafından yasa gereğince yerine getirdiği fonksiyona dayanılarak düzenlenen, hukuki bir hüküm ifade eden, bir hakkın doğumuna bir olayın kanıtlanmasına yarayan yazılardır. Bir belgeden söz edebilmek için öz ve biçimsel koşulları taşıması ve belgenin aldatıcılık yeteneğinin de bulunması gerekir. Bilgisayar sistemine girilerek bazı sınav sonuçlarının değiştirilmesinden ibaret eylemin 5237 sayılı TCK’nın 244.maddesindeki “bilişim suçunu”, bu değişikliğe dayanarak hukuki sonuç doğurucu bir belge düzenlemek eyleminin ise sanığın kastına bağlı olarak kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ya da görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı gözetilmelidir.

Aynı anda yapılan not değişikliklerinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağı gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.204/2, 244,257)

T.C.


YARGITAY

12.Ceza Dairesi

E: 2011/10236

K: 2013/405

T: 09.01.2013


 • İzinsiz Kazı yapma

 • Define Araştırma

 • Sit Alanı

 • Korunması Gerekli Kültür Varlığı

Özet: Sit alanı veya 2863 sayılı Kanuna göre korunması gerekli yerlerden olmayan alanda kaçak kazı yapmaktan ibaret eylemin 2863 sayılı Kanunun 74/1-2.cümlesine temas eden “izinsiz kazı yapma” suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.

(5237 s.TCK m.58/6)

(2863 s. KTVK m. 74/1-2.cümle)

T.C.


YARGITAY

12.Ceza Dairesi

E: 2012/8012

K: 2013/562

T: 09.01.2013


 • Taksirle Yaralama

 • İş Güvenliği

 • Kusursuzluk Hali

 • Müteahhit/Şantiye Şefi

Özet: İş güvenliğinden sorumlu şantiye şefi tarafından iş güvenliğiyle ilgili bir eksiklik bulunduğuna dair herhangi bir talepte bulunulmadığının anlaşılması karşısında, inşaatın güvenliği ile ilgili konusunda ehil yetkili inşaat mühendisi olan kişiyi şantiye şefi olarak atayan ve yapımı yüklenen sanığın kusurunun bulunmadığı gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.89)

T.C.

YARGITAY


13.Ceza Dairesi

E: 2011/18072

K: 2013/195

T: 14.01.2013 • Hırsızlık

 • Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

 • Gerçek İçtima

 • Bileşik Suç

Özet: Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu ile birlikte oluşabilecek diğer suçlara yasada öngörülen ceza miktarları ve yasadaki düzenleniş şekli, bu suçun bileşik suç olarak düzenlenmediğini açıkça ortaya koyduğundan banka veya kredi kartının hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi durumunda oluşabilecek hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık gibi suçlar ile banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçu arasında gerçek içtima kuralı uygulanarak failin her bir suçtan ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 141/1, 245/1)

(5271 s. CMK m. 253/1-b,3)

T.C.


YARGITAY

13.Ceza Dairesi

E: 2011/26724

K: 2013/2384

T: 11.02.2013


 • Konut Dokunulmazlığının İhlali

 • Suçun Nitelikli Hali

 • Uzlaşma

Özet: Birden fazla kişi tarafından birlikte işlendiğinden 5237 sayılı TCK’nın 119/1-c.maddesine uyan nitelikli konut dokunulmazlığını bozma suçu yönünden, 5271 sayılı CMK’nın 253/1.fıkrası “b” bendi 3.nolu alt bendi kapsamı dışında bulunması nedeniyle uzlaşma hükümlerinin uygulanamayacağı gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 116,119/1-c)

(5271 s. CMK m.253/1-b,3)

T.C.


YARGITAY

14.Ceza Dairesi

E: 2011/5612

K: 2012/12703

T: 10.12.2012


 • Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı

 • Çocuk Düşürtme

 • Suça İştirak

Özet: Sanığın cinsel ilişkide bulunduğu mağdurenin gebeliğinin on haftayı doldurmadığını bildiği halde çocuğun alınması konusunda yetkili olmayan ebeye götürmek ve ücretini vermek suretiyle çocuk düşürtme suçuna TCK’nın 39/2-c maddesinde öngörüldüğü şekilde yardımda bulunduğu gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 37/1, 39/2-c, 99)

T.C.

YARGITAY


14.Ceza Dairesi

E: 2012/15283

K: 2013/124

T: 15.01.2013 • Evlenme Olmaksızın Evlenmenin Dinsel Törenini Yaptırmak

 • Temadi Eden Suç

 • Suç Tarihi

 • Dava Zamanaşımı

Özet: Aralarında evlenme olmaksızın evlenmenin dinsel törenini yaptırma suçunun temadi eden suçlardan olmadığı, dini törenin yaptırıldığı zamanın suç tarihi olacağı ve dava zamanaşımını durduran veya kesen herhangi bir sebebin gerçekleşmemesi nedeniyle bu suç için öngörülen dava zamanaşımı süresinin geçtiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.230/6)

(765 s. TCK m.102/4, 104/2, 237/4)

T.C.


YARGITAY

15.Ceza Dairesi

E: 2012/11810

K: 2012/46593

T: 27.12.2012


 • Kamu Malına Zarar Verme

 • Kamu Kurumundaki Eşya Hakkında Hırsızlık

 • Eksik Soruşturma

Özet: Olayın görgüye dayalı tanığının bulunmaması, suç eşyalarının ele geçmemesi ve suça sürüklenen çocuğun da yüklenen suçları inkar etmesi karşısında; parmak izinin alındığı müdür odası girişi olarak kullanılan pvc pencere dış yüzeyinin bulunduğu yerin okulun hangi katında olduğu belirlenip, okul bahçesinde oyun oynayan ya da bulunan kişilerin buraya ulaşma imkanı olup olmadığı ve suça sürüklenen çocuğun ikametgahının okula yakın olup olmadığı araştırılarak sonucuna göre hukuki durumun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 142/1-a, 152/1-a)

T.C.

YARGITAY


15.Ceza Dairesi

E: 2012/12336

K: 2013/739

T: 21.01.2013 • Görevi Yaptırmamak İçin Direnme

 • Mala Zarar Verme

 • Hakaret

 • Zincirleme suç

Özet: Görevi yaptırmamak için direnme suçunun oluşabilmesi için, engellenmek istenen işin o kamu görevlisinin görevine girmesi zorunlu olup, görevin yapılmasını engellemek amacıyla kullanılan cebir, kasten yaralama suçunun temel şekli veya daha az cezayı gerektiren hali kapsamında değerlendirilebilecek boyutu aşmamalıdır. Bu suçun birden fazla polis memuruna karşı cebir ve şiddet göstererek hukuksal anlamda tek bir fiil ile gerçekleştirilmesi halinde ise, aynı nev’iden fikri içtimanın koşulları gerçekleştiğinden 5237 sayılı TCK’nın 43/2.maddesi uyarınca cezanın arttırılması gerektiği gözetilmelidir.

Mala zarar verme suçu ise, başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması kullanılmaz hale getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur.Hakaret suçunun oluşabilmesi için, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını incitecek ölçüde, somut bir fiil veya olgu isnat etmek ya da yakıştırmalarda bulunmak ya da sövmek gerekmektedir. Suç vasfı da, tarafların sosyal durumları, sözlerin söylendiği yer ve söyleniş şekli, söylenmeden önceki olaylar nazara alınarak tayin olunmalıdır.

(5237 s. TCK m.43/2,62,125,151,152,265)
Kataloq: images -> dosyalarim
images -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti «İQTİsadi TƏHLİl və audiT»
images -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti
dosyalarim -> Hukuk genel kurulu
dosyalarim -> Avrupa insan haklari mahkemesine yapilmiş bazi başvurularin tazminat ödenmek suretiyle çÖZÜMÜne dair kanun
dosyalarim -> T. C. Yargitay 16. Ceza dairesi başkanliğI’na dosya esas no : 2015/4672 İlk derece mahkemesi
dosyalarim -> Neden toplama kampi? Neden zulümhane?
dosyalarim -> T. C. Yargitay hukuk Genel Kurulu E: 2012/17-1629 K: 2013/700 T: 15. 05. 2013
dosyalarim -> T. C. Yargitay hukuk genel kurulu e. 2011/4-58 K. 2011/176
dosyalarim -> 5302 sayılı yasanın maddesinde belirtilen hizmetleri sürdüren idaremiz

Yüklə 56,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə