Date generaleYüklə 344,38 Kb.
səhifə1/6
tarix07.04.2018
ölçüsü344,38 Kb.
#47652
  1   2   3   4   5   6

În conformitate cu prevederile Planului complex de activitate al DGETS şi ordinului Direcţiei generale educaţie tineret şi sport a municipiului Chişinău nr. 368 din 14.03.2017 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării frontale a activităţii de dirijare şi control a procesului educaţional în Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade” în perioada 20.03-24.03.2017 a fost realizată evaluarea frontală a activităţii Instituției Publice Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade”.

  1. Date generale

Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade" este o instituţie de învățământ de stat, situată în sectorul Buiucani, dispune de actele normative cu referire la fondarea şi reorganizările care au avut loc pe parcursul anilor din momentul instituirii.

Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, nr. 484 din 26.12.1990, instituţia îşi începe activitatea în calitate de Liceul Academic Român-Englez „Mircea Elade”. În temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.764 din 05.06.2006 a fost reorganizată în Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade”.

Instituția dispune de 2 clădiri dintre care una se află pe strada Bănulescu – Bodoni, 33 și este destinată studiului claselor gimnaziale și liceale a doua clădire pentru clasele primare, este amplasată pe strada Columna,92/94.

Capacitatea de proiect a clădirilor, conform paşaportului tehnic, este de 920 locuri. Actualmente în instituţie îşi fac studiile 1092 elevi în 32 complete de clase, din ele, 11 clase primare (378elevi), 15 clase gimnaziale (533 elevi) şi 6 clase liceale (181 elevi).

Ponderea sălilor de clasă, cabinetelor şcolare; laboratoarelor: în total – 34 cabinete la disciplinele şcolare (limba şi literatura română - 5, limbile străine - 8, limba și literatura rusă - 1, matematica - 4, fizica - 1 şi 1 laborator, informatica - 1, geografie - 1, biologie - 1, chimie - 1 şi 1 laborator, ştiinţele socioumane – 2 și 8 săli de clasă pentru clasele primare, o sală de festivităţi. O sală sportivă este pe cale de a fi finalizată pentru elevii claselor gimnaziale și liceale.

IPLT,,Mircea Eliade” funcţionează într-un singur schimb şi este plasat într-un edificiu care asigură condiţii optime pentru organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional. Procesul educațional la treapta primară se desfășoară în două schimburi (clasele I-IV – I schimb; clasele a II- schimbul II).

Utilizează totalmente sălile de clasă, laboratoarele şi cabinetele şcolare, atelierele şcolare, sala de sport pentru desfăşurarea procesului educaţional în instituţie, conform destinaţiei lor.

Majoritatea cabinetelor şi laboratoarelor sunt dotate cu computere, aparatura necesară, mobilier şcolar, care, în fond, asigură desfăşurarea demersului didactic la standardele corespunzătoare.

În instituţie e oferit accesul zilnic la rețeaua Internet pentru cadrele didactice și elevi. Liceul dispune de 1 tablă interactivă este acces Wi-Fi la Internet – elevii pot utiliza laptopurile proprii și alte dispozitive în timpul lecţiilor la diferite discipline.  1. Baza tehnico-materială

Conform Programului de dezvoltare a instituţiei pentru anii 2014-2019 pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale au fost preconizate şi realizate: reparaţia capitală a blocului alimentar, cantina şcolară, biblioteca, acoperişul, schimbarea geamurilor la blocul claselor primare şi a uşilor.

În scopul pregătirii instituţiei către anul de studii 2016-2017 au fost efectuate lucrări de reparaţie a edificiului, spălarea şi testarea hidraulică a sistemelor termice.

Finanţarea instituţiei se efectuează din bugetul municipal local, din contribuţia părinţilor şi din sponsorizări. Execuţia bugetară confirmă gestionarea corectă a fondurilor şi interesul administraţiei pentru menţinerea şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale.

În ultimii ani, baza tehnică şi materială s-a îmbunătăţit considerabil: s-au schimbat o parte din geamuri, s-au reparat podelele în coridoare, în clase şi cabinete, la toate cele 3 etaje, s-au reparat capital cinci săli de clasă,cabinetul metodic si toate sălile de clasă în blocul primar, grupurile sanitare, s-a schimbat tehnica sanitară. La momentul controlului, se efectuau lucrările de construcție a sălii de sport.

Toate tehnologiile moderne procurate în ultimii 2 ani sunt perfect funcționale și folosite cu regularitate de către profesorii liceului.


  1. Respectarea normelor sanitaro-igienice.

În perioada controlului s-a efectuat supravegherea sanitaro-igienică la capitolul respectării normelor sanitaro-igienice, prevederilor Instrucţiunii cu privire la ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor, organizarea alimentaţiei, profilaxia intoxicaţiilor alimentare şi a bolilor diareice acute.

Blocurile de studii, grupurile sanitare, încăperile auxiliare se află într-o stare sanitaro-igienică satisfăcătoare. Curăţenia umedă cu soluţie de clorură de var de 1%. se efectuează permanent. În clase şi cabinete se menţin la nivelul cerinţelor sanitaro-igienice parametrii microclimaterici: temperatura în cabinete constituia 19-21 grade, iluminatul artificial corespundea cerinţelor igienice, coeficientul de lumină naturală este conform normelor igienice. Starea sanitaro-igienică în clase, cabinete, coridoare, se realizează conform cerințelor stipulate în actele normative reglementare. Aerisirea în clase, cabinete se efectuează la pauză.

Sunt prezente dozatoarele pentru săpun lichid şi uscătoriile electrice pentru a fi respectată igiena personală a elevilor. Soluţiile de clorură de var se prepară şi se păstrează într-un loc special, lucrătorii tehnici cunosc tehnologia de preparare a soluţiilor de 10% şi 1% de clorură de var.

Punctul medical este situat la etajul II cu o suprafaţă de 6 m.p., amenajat cu mobilier medical, completat cu trusele medicale în caz de şoc traumatic, anafilactic, toxicoinfecţii alimentare şi boli diareice acute.

Lucrătorul medical a completat trusele medicale cu medicamentele vital necesare pentru primul ajutor medical în caz de şoc traumatic, anafilactic, intoxicaţii alimentare şi boli diareice acute.

Punctul medical dispune de ordinele emise de DGETS, lista cu medicamente şi ordinul nr.101 din 16.01 2012 sunt în atenţia medicului.


IV. Dezvoltarea parteneriatului „Şcoală - familie - comunitate”.

Dezvoltarea parteneriatului „Şcoala–comunitatea locală” este o direcţie prioritară în activitatea liceului vizând direcționarea implicării membrilor comunităţii în activitatea instituţiei, popularizarea activităţii liceului prin diverse metode: presă, site, activităţi de informare, diversificarea gamei de activităţi de colaborare şi a calităţii parteneriatelor, implicarea instituţiei în diverse proiecte de dezvoltare comunitară sau alte tipuri de proiecte locale, naţionale şi internaţionale.

În scopul realizării eficiente a problemelor educaţionale, instituţia întreţine relaţii de colaborare cu 12 Parteneri ONG şi instituţii din ţară, 7 Parteneri ONG şi instituţii de peste hotare, ca exemplu: Fundația „M. Eliade”, care se întruneşte lunar în şedinţe şi discută problemele şcolii analizând posibilităţile soluţionării acestora, Organele publice locale, Institutul de Ştiinţe şi Educaţie, USM şi UP „Ion Creangă”, Biblioteca municipală „Onisifor Ghibu”.

Analiza activităţii de parteneriat demonstrează că în instituţie se lucrează în vederea stabilirii şi menţinerii unor parteneriate de colaborare directă cu diverse instituţii de învăţământ  din alte ţări, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

IPLT„M. Eliadeorganizează şi desfăşoară anual mai multe activităţi extrabugetare: menţinerea şi dezvoltarea site-ului Liceului; zilele „M. Eliade”, „M. Eminescu”, „Francophoniei”, „Culturii americane”; Serate de creație; „Black and Wite”. O parte dintre cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extrabugetare sunt suportate de către Fundația „M. Eliade”, altele se bazează pe rezultatul acţiunilor de voluntariat.

În activitatea de parteneriat „Şcoală – familie - comunitate” sunt implicaţi activ mai mulţi subiecţi. Actualmente, IPLT„M. Eliade”colaborează cu diverşi parteneri educaţionali din Republica Moldova şi din afara ţării: biblioteci publice, instituţii universitare şi preuniversitare (Biblioteca Academiei de Ştiinţe a Republicii, Biblioteca Publică „O. Ghibu”, UPS „I. Creangă”, Biblioteca Naţională „B.P. Hajdeu”, USM, implicarea APL în organizarea lucrărilor de construcție a sălii sportive, organizarea acțiunilor de caritate pentru diverși agenți educaționali;

În concluzie se menţionează activitatea administraţiei de a stabili relaţii de parteneriat cu factorii implicaţi în procesul de instruire. În instituţie este dezvoltat un parteneriat fructuos constructiv cu rezultate vizibile.

V. Managementul educaţional.

Registrele de evidenţă a corespondenţei de intrare şi ieşire se completează conform cerinţelor. Corespondenţa de intrare din partea organelor abilitate, are rezoluţia managerului principal cu indicarea responsabililor de îndeplinirea prevederilor documentului în cauză. După necesitate, în baza documentului, se emite ordinul intern care se aduce la cunoştinţă sub semnătură celor responsabili. Documentaţia de secretariat este structurată, clasată pe mape. Toate actele primare sunt înregistrate sistematic de către secretara instituţiei.

Managerul instituţiei ţine cont de actele parvenite de la organele ierarhic superioare, dispune de actele legislative necesare desfăşurării unui proces educaţional calitativ.

Modalitatea de completare şi perfecţionare a documentaţiei de secretariat corespunde cerinţelor incluse în instrucţiunile cu privire la documentaţia şcolară, aprobate de Ministerul Educaţiei.VI. Activitatea financiar – economică.

În baza deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 4/7-1 din 13.05.2014, despre completarea pct. 1 și 3 ale deciziei Consiliului municipal Chișinău nr 3/11 din 02.04.2013 „Cu privire la organizarea și funcționarea instituțiilor de învățământ cu autonomie financiară”, instituției de învățământ i-a fost atribuit statutul de persoană juridică independentă și i s-a aprobat trecerea la autonomie financiară conform situației la 01.07.2015.

Statutul Liceului a fost aprobat la ședința consiliului profesoral, coordonat cu Direcția generala educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, avizat de către Ministerul Educației al Republicii Moldova și este înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 6740 din 11.06.2014.

Conform prevederilor statutului, Liceul este o instituție apolitică, nonprofit care este creată și își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Codul Educației, Hotărârile de Guvern și alte acte normative.

Instituția dobândește calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului său la Ministerul Justiției al Republicii Moldova, dispune de ștampilă, emblemă, bilanț financiar propriu, cont bancar, cont trezoreria, cod fiscal precum și alte atribute ale persoanei juridice.

Fondatorul instituției, potrivit statutului este Consiliul municipal Chișinău.

În baza deciziei Ministerului Justiției al Republicii Moldova nr. 169 din 11 iunie 2014, Liceului i s-a perfectat și eliberat certificatul de înregistrare nr. 036316 din 11.06.2014 . La Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chișinău, sectorul Centru s-au înregistrat pe data de 24 iunie 2014 și la Casa Națională de Asigurări Sociale pe data de 11 iunie 2014 cu nr.9122828.

În temeiul deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 4/7-1 din 13.05.2014 a fost constituită Comisia de predare-primire a instituțiilor care au trecut la autonomie financiară.

La 31 iulie 2014 a fost întocmit Actul de primire-predare conform căruia comisia alcătuită din angajați ai administrației Direcției generale educație, tineret și sport a efectuat transmiterea cu titlul gratuit a blocului din str. Bănulescu Bodoni nr. 33 cu suprafața de 3432 m.p. (clasele gimnaziale și liceale) și din str. Columna nr.92/94 cu suprafața de 2696 m.p. (clasele primare), în gestiunea economică a Liceului Teoretic „Mircea Eliade”, care este succesorul de drept. Numărul de elevi real înmatriculați la data 06.09.2016 constituie 1084 elevi.

Conform planului de învățământ pentru anul 2016–2017 aprobat prin ordinul Ministrului Educației al Republicii Moldova nr. 242 din 25.03.2016, cadrele didactice au fost tarifate în limita orelor tarifare prevăzute în Planul de învățământ, care constituie total 1085 ore cu 30 clase.

Stabilirea salariilor de funcție precum și remunerarea muncii angajaților s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 355-XVI din 23.12.2005 și a Hotărârii de Guvern nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare” precum și în baza ordinilor de angajare, tabelelor de evidență a timpului de muncă și listele tarifare.

Conform ordinului Ministerului Educație al Republicii Moldova nr.951 din 10.11.2016, Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare” și a ordinului Direcției generale educație, tineret șui sport nr. 1858 din 12.12.2016 a fost emis ordinul Liceului nr. 01-16/120-ab, nr. 01-16/10 –a b din 12.12.2016, „Cu privire la tarifarea cadrelor didactice”.

Verificând corectitudinea întocmirii registrului de evidența a orelor de înlocuiri pe perioada septembrie 2016 - martie 2017, s-a constatat, că registrul de evidență a orelor înlocuite este numerotat, aprobat și cusut.

Inventarierea anuală a fondurilor fixe, utilajului și bunurilor materiale pentru anul 2016 s-a efectuat în temeiul ordinului IPLT „ M. Eliade” nr. 01-16/119 din 07.12.2016. În rezultatul inventarierii anuale efectuate de către contabilitatea instituției nominalizate neajunsuri și surplusuri nu s-au depistat. Controlul selectiv al bunurilor materiale instituției, efectuat de secția revizie și control, în contrapunerea cu datele evidenței contabile a contabilității instituției, divergenți nu s-au depistat.

Conform Raportului financiar privind aprobarea și executarea bugetului pe anul 2016 pentru întreținerea instituției nominalizată, planul precizat cheltuielilor pe an constituie 9924,7 mii lei, cheltuielile de casă în perioada de gestiune constituie 8602,2 mii lei, cheltuielile efective constituie 8611,9 mii lei.

Potrivit raportului privind executarea bugetului instituției publice din contul cheltuielilor la situația 31.12.2016 sub aspectul conturilor contabile cheltuielile efective pe perioada de gestiune constituie 99,0 mii lei.

De aici reiese, că cheltuielile de casă pentru salariu, contribuții la bugetul asigurării sociale de stat și asistență medicală, față de cheltuielile totale de casă constituie 71,2 %.

În IPLT ” M. Eliade” arendează spații Fundația „ M. Eliade” pentru birou de contabilitate. Demersul către Primăria Municipiului Chișinău privind arenda unui spațiu de 4 m.p., nu a fost înregistrat la organul respectiv. A fost încheiat acord de parteneriat întru LT „ M. Eliade” și Fundația „ M. Eliade” în termen doi ani, începând cu 22.08.2016.

Fundația „ M. Eliade”, a fost înregistrată la M.J al RM cu nr. 6362 din 02.012.2003. Modificări la statutul Fundației s-a înregistrat la MJ al RM prin decizia nr. 198 din 30.06.2016. Anexa. 11. S-a atribuit c/f 1013620010848, s-a deschis cont bancar la BC „Moldinconbank” cu nr. 2251132585.

Donațiile se depun în casa contabilității Fondației „Mircea Eliade” prin eliberarea dispoziției de încasare.

Desfășurarea controlului privind activitatea fundației s-a efectuat din informația prezentate. Documentația contabilă, dările de seamă nu s-a prezentat controlului, motivând că în Fondația activează comisie de revizie, care :

Conform Statutului Art.5.al. 11. Controlul asupra activității fondației și organelor de conducere este exercitat de către organe de control - comisia de revizie, care va efectua controale la decizia fondatorilor sau în conformitate cu prevederile legii.

Art.5 al 14. Controlul activității economico – financiare a fondației poate fi exercitat de către organele financiare și fiscale de stat, în modul stabilit de legislație.

VII. Securitatea şi sănătatea muncii

În IPLT,,M. Eliade” securitatea şi sănătatea în muncă este organizată conform cerinţelor Legii Republicii Moldova nr.186-XVI din 10.08.2008 „Securitatea şi sănătatea muncii şi Hotărârea Guvernului nr. 95 din 05.02.2009 pentru aprobarea unor acte normative la implementarea Legii nominalizate.

În instituție sunt prezente acte normative din domeniul dat. Prin ordin sunt numite persoane responsabile de sănătatea şi securitatea muncii, de securitatea antiincendiară. Pentru toţi salariaţii sunt implementate fişe personale de instruire vizând securitatea şi sănătatea muncii. Problema dată se discută anual în cadrul şedinţelor Consiliului profesoral. Sistemele de ventilare funcţionează normal în locurile periculoase de electrocutare sunt amplasate covoraşe dielectrice. La prize şi întrerupătoare, pe panourile electrice sunt amplasate semne convenţionale și inscripţii de pericol de electrocutare. Conform cerințelor sunt amplasate scheme de evacuare în caz de incendiu și stingătoare. În sediul instituţiei există un sistem automat de semnalizare în caz de incendiu. Condiţiile de muncă şi studii ale salariaţilor şi elevilor sunt bune. Instituţia este racordată la sistemul central de încălzire, la reţelele electrice, la reţelele de aprovizionare cu apă potabilă-menajeră, la sistemul de canalizare.

VIII. Resurse umane. Statul de personal pentru anul de studii 2016-2017 a liceului a fost aprobat de către economistul principal al Direcţiei generale educaţie tineret şi sport dna Margareta Radu, însă n-au fost coordonate la Inspectoratul Teritorial al Muncii. În total au fost aprobate 110,5 unităţi. La momentul controlului la personalul tehnic erau 7,5 unități vacante. Asistenta medicală în tabelul de evidență a timpului de muncă este tabelată 8 ore.

De menţionat că în liceu activează 65 cadre didactice, dintre care: 56 cadre titulare, prin cumul - 9, dintre ei sunt 18 cadre de vârstă pensionară, 4 cadre se află în concediu pentru îngrijirea copilului.Grade didactice: grad superior – 21 profesori; grad didactic I – 27 profesori;

grad didactic II – 8 profesori.

Vechimea în muncă : pînă la 3 ani - 1; 3-5 ani – 1; 5-10 ani – 0; 10-15 ani – 12; 15-20 ani –10; mai mult de 20 ani - 41 cadre didactice.

Din cele 65 de care didactice a liceului, 23 activează cu un volum mai mare de 1,25 unitate aprobat de Ministerul Educaţiei al R. Moldova în conformitate cu prevederile pct.5 din Condiţiile de salarizare pentru cadrele didactice şi alte categorii de personal din instituţiile de învățământ preuniversitar, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13 aprilie 2006, în legătura cu imposibilitatea divizării orelor, instruirea la domiciliu a elevilor bolnavi, solicitarea orelor opţionale. Volumul suplimentar de ore este aprobat până la angajarea specialistului de profil.

Instituţia activează în baza Regulamentului intern perfectat în corespundere cu art.198, 199 din Codul Muncii al Republicii Moldova, adus la cunoştinţa salariaţilor sub semnătură şi aprobat prin ordinul conducătorului, însă necesită a fi modificat şi completat în conţinut (capitolele „disciplina muncii, abaterile disciplinare şi sancţiunile disciplinare aplicabile. Procedura disciplinară”, „timpul de muncă”, etc). Personalul din liceu îşi desfăşoară activitatea conform fişei de post disciplina muncii se respectă. Până la momentul controlului n-a fost emis nici un ordin cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare.

Fișele post necesită a fi modificate și aduse la cunoștința salariaților sub semnătură.

La momentul controlului toţi angajaţii, atât cadrele didactice, precum şi personalul tehnic sunt asiguraţi cu carnete de muncă, conform prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1449 din 24.12.2007. Carnetele de muncă sunt perfectate, înscrierile despre schimbarea numelui, gradele didactice, angajare, demisie, modificarea contractului individual de muncă sunt înscrise corect. În unele carnete de muncă înscrierea „dereticătoare” nu corespunde cu denumirea funcției din Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova – îngrijitor de încăperi.

Registrele de evidenţă a circulaţiei carnetelor de muncă şi de evidenţă a formularelor carnetelor de muncă sunt perfectate corect. Registrele de ordine pe activitatea de bază şi de personal sânt cusute, numerotate şi sigilate. Ordinele cu privire la retribuirea muncii necesită a fi modificate în conţinut şi corect de indicat temeiul, nu toate ordinele sânt aduse la cunoştinţă salariaților. Ordinele cu privire la acordarea concediului anual de odihnă la fel necesită a fi modificate în conţinut, nu se indică perioada pentru care i se acordă salariatului concediu, acordarea concediilor neplătite şi concediilor suplimentare remunerate de adus la cunoştinţa salariaţilor sub semnătură.

Toate tipurile de ordine emise necesită a fi modificate în conținut. Dosarele personale ale angajaţilor conţin informaţia necesară despre angajat (copia buletinului de identitate, fişa personală care conţine toate datele despre salariat, diplome de studii, ordin de angajare, cerere, contract individual de muncă, acorduri suplimentare, fişa MR-2 de evidenţă a concediilor, poză, cazier judiciar etc), însă necesită a fi structurate.

Registrul de înregistrare a dosarelor personale nu este cusut, numerotat, sigilat, perfectat corect.

Contractele individuale de muncă sunt întocmite conform cerinţelor şi prevederilor art.45-55 din Codul Muncii al RM. Nu toate contractele individuale de muncă sunt înregistrate deoarece în instituție există 3 registre de înregistrare a CIM, 2 registre trebuie arhivate și a înregistra CIM doar în ultimul registru.

La data de 10 decembrie 2013 secția resurse umane a DGETS a emis ordinul nr.2016 prin care s-a aprobat Instrucțiunea privind modul de întocmire a registrului de evidență a permiselor nominale de acces la locul de muncă. În liceu acest registru lipsește.IX. Școlarizarea elevilor

În instituţie sunt prezente actele normative ce reglementează procesul de evidenţă, şcolarizare şi păstrare a contingentului de elevi. Administraţia liceului cunoaşte şi respectă actele normative privind şcolarizarea elevilor, în liceu au fost emise ordinele interne privind constituirea contingentului de elevi către 01 septembrie.

Chestiunile cu privire la evidenţa şi şcolarizarea minorilor sunt planificate pentru audiere la şedinţe ale Consiliului de Administrație, la şedinţele Comisiei de protecție a drepturilor copilului precum şi la volantele cu cadrele didactice.

Notele informative prezentate sunt elaborate ţinând cont de structura model. Se fac concluzii şi propuneri constructive.

În planul de activitate al școlii este planificat și realizat în luna septembrie efectuarea instructajului pentru completarea documentației școlare. Monitorizarea nivelului completării documentaţiei şcolare ( registrul de ordine pentru mişcarea elevilor, dosarele personale a elevilor, registrul alfabetic, registrele şcolare, certificatele de continuitate a elevilor plecaţi din şcoală, agendele copiilor), se efectuează planic cu informarea cadrelor didactice despre rezultatele atestate.

Analiza pedagogică a activităţii în anul precedent de studii demonstrează profesionalismul echipei manageriale. În instituție nu sunt elevi repetenți nici corigenți. Nu sunt copii neşcolarizaţi pe districtul de evidență, nu se atestă fenomenul de absenteism școlar pentru că 100 % din elevi sunt implicați în procesul de instruire.

Evidenţa frecvenţei la orele de curs se desfăşoară zilnic. Se fac totalurile, se anunţă părinţii, se analizează motivele prevenind abandonul şcolar. În școală se completează un registru aparte pentru frecvență. Problema frecvenţei se pune în discuţie la şedinţa Comisiei diriginţilor, Consiliului de Administraţie, ședințele operative cu profesorii, la şedinţele cu părinţii. Procentul elevilor absenţi este mic: 4,3 % din numărul total de elevi după vacanţa de iarnă, când morbiditatea este destul de înaltă. În liceu nu sunt elevi, care absentează masiv orele de studii. Evidenţa minorilor cu vârste între 0 şi 16 ani s-a realizat în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. Este desfăşurat la nivel monitorizarea efectuării recensământului minorilor din circumscripţia de evidenţă a minorilor cu vârste între 0 şi 16 ani.

În instituţia de învăţământ sunt perfectate listele nominale de contingentare pe ani de naştere a copiilor cu vârste între 5 şi 16 ani. Pentru minorii luaţi la evidenţa unităţii şcolare, care îşi fac studiile în alte instituii şcolare au fost recepţionate certificatele de continuitate a studiilor.X. Management preuniversitar

În instituţie există documentele de proiectare strategică şi curentă. Actele respective sunt personalizate, precizează misiunea, viziunea, opţiunile strategice, analiza situaţiei în instituţie. Acestea au precedat Planul de dezvoltare instituţională şi planul anual de activitate.

Planul de dezvoltare instituţională a instituției fost elaborat în context nou, cu respectarea elementelor structurale ale acestuia. Este atestată ca obiectiv major intenția realizării idealului educaţional întemeiat pe tradiţii umaniste, pe valorile democraţiei şi aspiraţiile societăţii. Drept finalitate a Planului de dezvoltare instituţională au constituit următoarele:


  • asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea optimă a fiecărui copil;

  • crearea şi promovarea culturii de învăţare şi devenire a personalităţii

deschise pentru nou;

- formarea și dezvoltarea personalului didactic;

- dezvoltarea unui parteneriat deschis, transparent cu comunitatea de părinți, cu instituțiile din microsector și APL. Finalităţile Planului reflectă gradul de realizare a celor scontate. Analiza SWOT atestă cunoaşterea situaţiei, nu se face abstracţie de punctele slabe, de temeri, se acordă mai multă valoare punctelor forte a instituţiei si anume: perfectarea sistemului managerial în instituție, implementarea curriculumului modernizat şi a tehnologiilor eficiente, crearea sistemului de evaluare a competenţelor formate, determinarea acestora în baza indicatorilor şi descriptorilor de calitate, formare la elevi a competenţelor vitale, dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor la nivel optim, asigurarea garanţiilor pentru părinţi (siguranţa fizică şi psihică a copilului).

Misiunea liceului derivă din proiectarea şi realizarea activităţii didactice în scopul dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor în plan intelectual, moral, tehnologic, estetic şi fizic prin:

- dezvoltarea competenţelor transferabile solicitate de UE: individuale, intelectuale, referitoare la relaţii interpersonale, adaptive, computeriale;

- dezvoltarea competenţelor de utilizare a limbilor străine, prin metode participative;

- promovarea valorilor democratice europene.

Obiectivele strategice bine structurate precizează opţiunile strategice. Formularea este în conformitate cu schimbările în educaţie şi comunitate.

Astfel, obiectivele strategice se regăsesc în activităţile de realizare a opţiunilor strategice:

1. Promovarea imaginii liceului.

2. Perfecţionarea procesului didactic şi sporirea calităţii.

3. Creşterea performanţei şcolare.

4. Amplificarea activităţilor extraşcolare.

5. Dezvoltarea unor parteneriate.

6. Dezvoltarea la elevi a abilităţilor de proiectare şi realizare în echipă a diverselor activităţi cu impact local şi în comunicare.

Consiliile profesorale realizate pe parcursul anului precedent de studii 2015 – 2016 și al I semestru al anului de studii 2016-2017 s-au desfășurat în temeiul planului de activitate pentru anul curent de studii, elaborat și aprobat la ședința Consiliului profesoral. Se atestă unele discordanțe între cele planificate și realizate.

Întrebările sintetizate şi propuse pentru discuţie în cadrul Consiliului de administraţie, anul de studii 2015 – 2016 reflectă gradul de percepere a acestora, dar și necesitatea de îmbunătățire a procesului educațional în instituție. În cadrul ședințelor Consiliului profesoral și de administrație este necesară situația de examinare a procesului de realizare a deciziilor adoptate în cadrul sesiunilor anterioare. Este actuală și problema lipsei coerenței între decizii și modul de valorificare a acestora, corectitudinea formulării și validitatea deciziilor.

Planul conţine mai multe subprograme ce reflectă capacitatea echipei de a lucra la elaborarea actului respectiv și de a sesiza necesitatea de monitorizare a managementului educaţional. Întrebările sintetizate şi propuse pentru discuţie în cadrul Consiliului de administraţie reflectă gradul de percepere a acestora, dar și necesitatea de îmbunătățire a procesului educațional în instituție.

Subiectele abordate în cadrul Consiliilor profesorale, în cadrul Consiliilor de administrație atestă existența unor tradiții în instituție se axează pe soluții constructive ale problemelor atestate.

XI. Alimentaţia elevilor.

În temeiul ordinului DGETS la începutul anului de studii a fost întocmit ordinul intern privind organizarea alimentaţiei gratuite a elevilor claselor I-IV. Elevi din clasele V-XI din categoria familiilor social defavorizate care ar avea necesitatea de a beneficia de alimentație gratuită nu sunt.

Liceul nu dispune de cantină în ambele blocuri a claselor primare,gimnaziale și liceale,

Sunt amenajate și funcționează 2 bufete staţionare. În blocul claselor mari, există încăpere acomodată şi o sală de deservire, cu capacitatea de 40 locuri. Aici se pregătește hrana caldă pentru elevii care beneficiază de dejun gratuit şi contra plată. Alimentația cu dejun gratuit este organizată la pachet ( în baza permisiunii CSP).

În cadrul bufetelor din ambele blocuri sunt amenajate secţii acomodate pentru spălarea veselei, dulapuri pentru păstrarea produselor preconizate pentru vânzare în bufet. Este instalat fierbător electric, frigider, bufetul este dotat cu veselă în cantitate necesară.

Liceul este aprovizionat cu produsele alimentare şi bucate de către Întreprinderea Municipală „Piaţa Centrală”.

Recepţia şi păstrarea produselor alimentare se efectuează în conformitate cu normele sanitaro-igienice, se respectă cerinţele privind termenul şi condiţiile de păstrare a lor.

În instituţie zilnic se duce evidenţa frecvenţii elevilor care beneficiază de alimentaţie gratuită. Este întocmit graficul serviciului.

Controlul privind nivelul organizării alimentaţiei elevilor în cadrul instituţiei se efectuează de către comisia de triere. Sunt prezente actele comisiei, care conţin propuneri concrete pentru îmbunătăţirea activităţii cantinei, privind condiţiile de păstrare a produselor alimentare, comportamentul elevilor, respectarea normelor igienei personale ş.a.

Tot aceste subiecte sunt puse în discuţie de către administraţia instituţiei în cadrul şedinţelor Consiliului de Administraţie, conform Planului de activitate a liceului. Administrația instituției întreprinde acțiuni de soluționare a problemei ce țin de renovare și reconstrucție a blocurilor alimentare în ambele blocuri școlare pentru a corespunde cerințelor în vigoare și pentru a putea satisface toate ofertele existenta atât din partea elevilor cât și din partea părinților.  1. Eliberarea, evidenţa şi păstrarea actelor de studii

În rezultatul controlului s-a constatat că administraţia Liceului dispune de actele normative în vigoare ce reglementează completarea, evidenţa şi eliberarea actelor de studii implementarea prevederilor acestora în activitatea sa şi respectă cerințele stipulate ce țin de domeniul dat în Codului Educaţiei al R. Moldova nr.152 din 17.07.2014, art. 17 ,,Actele de studii”; Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea liceelor din 2006, art.15,16,84,111; Regulamentului privind evaluarea rezultatelor învăţării, promovarea, absolvirea şi transferul elevilor în învăţământul primar, gimnazial şi liceal din 24.07.2012; Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, aprobat prin ordinul nr. 235 din 25.03.2016; Instrucţiunii „Cu privire la eliberarea, completarea, evidenţa şi păstrarea actelor de studii”, aprobată prin Dispoziţia Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr.468 din 27 iunie 2008; Instrucţiunii cu privire la personalizarea automatizată, eliberarea, evidenţa şi păstrarea actelor de studii în învăţământul general, din 28.04.2015, Instrucţiunii cu privire la personalizarea automatizată, eliberarea, evidenţa şi păstrarea actelor de studii în învăţământul general, din 15.03.2016;

Registrul de evidenţă a formularelor actelor de studii şi Registrele de evidenţă a eliberării actelor de studii au paginile numerotate, sunt cusute, sigilate şi validate prin semnătura directorului şi ştampila instituţiei, conform pct. 12 din Instrucţiunea cu privire la personalizarea automatizată, eliberarea, evidenţa şi păstrarea actelor de studii în învăţământul general, din 15.03.2016 (în continuare Instrucţiune). Ultimul registru de evidenţă şi eliberare a documentelor, privind absolvirea gimnaziului şi liceului este început în anul 2015. În anii de studii 2013-2016 au fost eliberate 169 Diplome de bacalaureat și 299 Certificate de studii gimnaziale. În Registrul de evidenţă şi eliberare a actelor de studii seria ASG și AB sunt atestate unele rectificări de note, dar validate de către director și confirmate prin ștampila instituției, aspect prevăzut în Instrucţiune, pct.30 . În registre sunt prezente semnăturile persoanelor responsabile de eliberarea actelor de studii şi ale absolvenţilor, dovadă că au ridicat actele de studii. De asemenea în instituţie sunt păstrate copiile actelor de studii eliberate absolvenților. În Registrul de evidenţă şi eliberare a actelor de studii este indicat numărul ordinului de absolvire a ciclului gimnazial şi liceal la fiecare absolvent.

Verificând Registrul de ordine referitor la fluctuaţia elevilor s-a constatat că directorul, anual, emite ordin cu privire la absolvirea învăţământului gimnazial şi liceal, în temeiul deciziei Consiliului profesoral şi a rezultatelor examenelor de absolvire, pentru sesiunea de bază și repetată, dar este consemnat în Registrul de ordine pentru activitatea de bază. De asemenea s-a atestat neconcordanță în scrierea numărului ordinului emis, cu numărul ordinului consemnat în Registrul de evidenţă şi eliberare a actelor de studii, registrul școlar și Registrul alfabetic al elevilor.

În instituţie se duce evidenţa eliberării duplicatelor actelor de studii. Până la 01.06.2015, duplicatele erau înregistrate la sfârşitul listei absolvenţilor în Registrul de evidenţă şi eliberare a actelor de studii. De la 01.06.2015, duplicatele sunt înregistrate în registrul special pentru evidenţa şi eliberarea duplicatelor, aspect stipulat în noua Instrucţiune. Perfectarea documentelor pentru eliberarea duplicatelor corespunde prevederilor Instrucţiunii în vigoare. Conform recomandărilor DGETS, documentele ce au fost expediate pentru eliberarea duplicatelor actelor de studii se păstrează într-o mapă specială.

Păstrarea actelor de studii, a copiilor acestora, a Registrelor de evidenţă şi eliberare a actelor de studii corespund cerinţelor stipulate în pct. 25 al Instrucţiunii. Documentaţia şcolară cu termen mare de păstrare, cu referire la actele de studii este depozitată în dulapuri, în cabinetul directorului. Din lipsă de spațiu instituția nu poate asigura păstrarea arhivei şcolii într-o încăpere separată.


  1. Direcţia inspecţie şcolară

În planul de activitate pentru anul curent de studiu este prezentă analiza activității corpului didactic pentru perioada anului 2015-2016. Analiza este structurată pe capitole. Rezultatele activităţilor desfășurate în instituție sunt puse în discută în cadrul ședințelor Consiliului profesoral, Consiliului de Administrație, Consiliului metodic, ședințelor Comisiilor metodice la disciplinele școlare. În raportul de activitate sunt indicate neajunsurile atestate la mod general, însă nu se dau exemple concrete privind fenomenele negative și nu sunt indicate modalităţi de lichidare a lacunelor depistate. Proiectarea managerială vizează evaluarea tuturor cadrelor didactice sub diverse aspecte și forme, prin controale generalizatoare, tematice, cât și din perspectiva comisiilor metodice sau a disciplinei/ariei curriculare.

Acțiunile de monitorizare și control poartă mai mult un caracter general. Rezultatele controalelor efectuate sunt reflectate în note informative, care poartă un caracter general, nu sunt concretizate cadrele didactice care au fost evaluate, recomandările poartă un caracter general, fără responsabili şi termeni de realizare.

Directorul adjunct pentru instruire este responsabil de procesul educațional la toate disciplinele școlare, inclusiv, procesul de atestare, ceea ce împovărează, de fapt, activitatea de monitorizare, evaluare și consiliere, în final, având de suferit calitatea lucrului efectuat.

În Proiectul managerial al instituției sunt planificate și se realizează evaluări sumative în baza textului administrației liceului. Subiectele pentru evaluare sunt elaborate în conformitate cu cerințele actuale ale curriculei modernizate. Pentru fiecare evaluare sunt prezente procesele-verbale, analiza tabelară în baza itemilor și analiza statistică în conformitate cu obiectivele evaluărilor.

În rezultatul analizei Planului managerial s-a constatat lipsa compartimentului Dirijare și control și faptul că acțiunile de monitorizare și control poartă mai mult un caracter general.

Instituţia Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade” este asigurată cu resurse umane calificate:Anul de studiu

Forma de activitate

Cadre didactice

GD S

GD I

GD II

fără grad didactic

Total

2016-2017

De bază

18

23

6

2

54

Prin cumul

1

2

1

1

Profesorii la toate disciplinele școlare au studii superioare.

Deţin gradul didactic superior – 19 profesori: limba şi literatura română (5 profesori), geografie (1 profesor), biologie și chimie (1 profesor), fizica (2 profesori), informatica (1 profesor), matematica (3 profesori), ştiinţele socioumane (1 profesor), clasele primare (5 profesori).

Deţin gradul didactic I – 25 profesori: limba şi literatura română (1 profesor), biologie și chimie (3 profesori), limba rusă (1 profesor), limbi străine (8 profesori), educaţia fizică (1 profesor), educaţia plastică şi educaţia tehnologică (1 profesor), matematica (3 profesori), educaţia muzicală (1 profesor), ştiinţele socioumane (1 profesor), clasele primare (5 profesori).

Deţin gradul didactic II – 7 profesori: limbile străine (4 profesori), informatica (1 profesor), educaţia plastică şi educaţia tehnologică (1 profesor), clasele primare (1 profesor). Nu au grad didactic – 3 profesori: limbile străine (1 profesor), educaţia fizică (1 profesor), ştiinţele socioumane (1 profesor).

Au activitatea de bază în instituţie - 49 cadre didactice, activează prin cumul în instituţia dată – 5 profesori:Yüklə 344,38 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə