Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsiYüklə 16,94 Kb.
tarix22.10.2017
ölçüsü16,94 Kb.

5301.01“Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi” ixtisası üzrə doktorluq imtahan biletləri

SUALLARI
1. Maliyyənin funksiyaları:növləri, elmi baxışlar, elmi disskusiyaların nəticələrinin praktiki tətbiqi

2.Bank fəaliyyətində borc götürənin kredit qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi kriteriyaları

3. Əmlak sığortasının fundamental əsasları və onun təşkili prinsipləri

4. Birbaşa vergitutmanın əsas nəzəriyyələri

5.Dövlət və özəl maliyyə:oxşar və fərqli cəhətləri, onların qarşılıqlı əlaqə problemləri

6.Ctresstestləşdirmə anlayışı. Kredit təşkilatlarında stresstesləşdirmə üzrə beynəlxalq təcrübə və onun ölkəmizdə tətbiqi imkanları

7.Şəxsi sığorta növlərində əldə olunan mənfəət və onun formaları

8.Vergi islahatlarının aparılmasının müxtəlif formaları

9.Maliyyə siyasəti, onun müasir maliyyə nəzəriyyələri ilə qarşılıqlı əlaqəsi

10.Pul-kredit tənzimlənməsi aləti kimi iqtisadi norma və normativlərin istifadəsi problemləri.

11.Ekssedent təkrar sığorta müqavilələri və onun mahiyyəti

12.Mənfəətdən verginin iqtisadi məzmunu və onun investisiya proseslərinin (o cümlədən maliyyə bazarında) tənzimlənməsində rolu.

13.Maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi: hədəflər, vəzifələr və perspektivlər

14.Bankın xərclərinin təsnifatlaşdırılması kriteriyaları

15. Azərbaycanda təkrarsığorta institutu və onun müasir vəziyyəti

16.Vergi uçotunun prinsipləri. Vergi və mühasibat uçotunun qarşılıqlı əlaqəsi.

17.Dövlətin maliyyə sistemi: həlqələri, idarə olunması

18.Kommersiya banklarının resurs bazası. Bazel 2 və bazel 3 standartlarına uyğun kapitalın kifayətlilik normativləri və onun hesablanması.

19.Sığorta bazarının dövlət tənzimlənməsi və özünü tənzimləmə

20.Vergi planlaşdırılması və vergi inzibatçılığı

21.Büdcə sistemi: büdcə xərclərinin tərkibi və strukturu, əsaslı və cari büdcə xərcləri

22.Bankın balansının likvidliyi və bankın likvidliyi anlayışlarının məzmunu.

23.Solvensy-2 sisteminin məzmunu

24.Dövlət tənzimlənməsi sistemində vergi siyasətinin yeri və rolu haqqında nəzəriyyələr

25.Büdcə təşkilatları üzrə xərclərin planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması qaydası

26.Ssuda faizinin səviyyəsinin formalaşmasının iqtisadi əsasları. Ssuda faizinin sərhədləri və onun ödənmə mənbələri.

27.Sığorta fəaliyyətinin iqtisadi təhlili və onun əsas göstəriciləri

28.AR əsas vergi növləri. Xüsusi vergi rejimləri, onların təyinatı və rolu

29.Büdcə gəlirinin maliyyələşdirilməsi mexanizmi və mənbələri

30. Kredit nəzəriyyəsi və onun iqtisad elmində təkamülü. Kredit sərhədlərinin makro və mikrosəviyyələrdə tənzimlənməsi.

31.Sığorta bazarının həcminin və inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri və onun hesablanması.

32.Hüquqi şəxslərin əmlakı üzrə vergiyə cəlbetmənin məzmunu, təyinatı və təkmilləşdirməsi istiqamətləri

33.Daxili və xarici dövlət borcunun idarəolunması alətləri və onlardan istifadənin səmərəliliyi

34.İqtisadiyyatın qloballaşdığı şəraitdə beynəlxalq maliyyə axınları və maliyyə bazarları. BVF və DB tərəfindən verilən kredit növləri və onların fərqli xüsusiyyətləri.

35.Sığorta şirkətlərinin pul gəlirlərinin və xərclərinin tərkibi və strukturu

36.Vergi yükü anlayışı. Onun hesablanmasına elmi yanaşmalar

37.Müəssisənin maliyyə sabitliyinin qiymətləndirilməsi kriteriyaları və metodları

38.Tədiyyə balansının məzmunu, əsas bölmələri, ona təsir göstərən amillər və ənzimlənməsi metodları

39.Sığortanın maliyyə potensialı və onun strukturu

40.Vergilərin mahiyyəti, funksiyaları və onların iqtisadiyyatın tənzimlənməsi və büdcə gəlirlərinin formalaşmasında rolu

41.Maliyyə menecmentinin baza konsepsiyaları

42.Antiinflyasiya siyasətinin əsas metodları. Pul tədavülünün dinamik makroiqtisadi modelləri

43.Netto-mükafat və onun hesablanması metodikası

44.Dövlətin vergi siyasəti və onun əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən alətlər və faktorlar

45.Maliyyə bazarının əsas tərkib hissəsi kimi ikinci qiymətli kağızlar bazarının rolu, təyinatı, təşkili formaları və onların fəaliyyətinin əsas şərtləri.

46.Ödəniş sistemi və onun makro və mikroiqtisadiyyatda əhəmiyyəti. Topdansatış və pərakəndə ödəniş sistemləri.

47.Sığorta məhsulun qiyməti. Onun yuxarı və aşağı həddlərinin mahiyyəti

48.Vergilərin AR büdcə həlqələri arasında bölüşdürülməsi

49.Ev təsərrüfatının maliyyəsinin mahiyyəti və rolu, onların iqtisadiyyatın və maliyyənin digər sektorları ilə qraşılıqlı əlaqəsi.

50.Pula olan tələbin qısa və uzunmüddətli elastikliyiinin xarakteristikası

51.Risk – sığorta münasibətlərinin əsası kimi. Risklərin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması metodları.

52. Dövlət vergi siyasətinin nəzəri əsasları və onun əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən faktorlar.

53.Sosial sığortanın forma və sistemləri, onun təsnifatı

54.Bankın xüsusi kapitalı: anlayışı, strukturu, formalaşması mənbələri və funksiyaları.

55.Sığorta fondu nəzəriyyələri

56.Bələdiyyə büdcələri, onun formalaşması və inkişafı istiqamətləri

57.”Yeni əsrin müqaviləsi” neft sazişləri və onun maliyyə aspektləri

58.Pul nəzəriyyələrinin müasir tendensiyaları59.Sığortanın mahiyyəti və funksiyalarına dair disskusion baxışlar

60.Beynəlxalq maliyyə, onun əsas meyarları və prinsipləri
Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> «Maliyyə və maliyyə institutlari» kafedrası «Valyuta ehtiyatları və xarici borc siyasəti» fənninin proqrami
2015 -> Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Маэистр щazırlыьы цчцн “тятбиги маркетинг тядгигатлары” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Ali məktəb pedaqogikası
2015 -> Mühazirə ali məktəbdə təlimin əsas təşkili forması kimi. Mühazirənin strukturu. Mühazirəyə verilən tələblər

Yüklə 16,94 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə