De monitorizare a procesului de implementare a Hotarîrii Guvernului nr. 977 din 23. 08. 2006Yüklə 59,22 Kb.
tarix16.04.2018
ölçüsü59,22 Kb.
#48413

Raport

de monitorizare a procesului de implementare

a Hotarîrii Guvernului nr.977 din 23.08.2006

privind expertiza anticoruptie a proiectelor

de acte legislative si normative

elaborat de Centrul pentru Combaterea Crimelor

Economice si Coruptiei

2

Cuprins1. Aspecte introductive ..............................................................................3

2. Functionalitatea actului ..............................................................................4

3. Gradul de îndeplinire a obiectivelor si scopului actului ............................6

4. Modificarile operate în actul normativ ................................................7

5. Gradul de punere în aplicare a cadrului juridic necesar ............................9

6. Consecventa si coerenta actului normativ ................................................9

7. Neutralitatea actului normativ ....................................................................9

8. Stabilitatea si predictibilitatea actului normativ .....................................10

9. Eficienta actului normativ ....................................................................10

10. Modul de consultanta ..............................................................................11

11. Concluzii si recomandari ..............................................................................11

3

Raportde monitorizare a procesului de implementare a Hotarîrii Guvernului

nr.977 din 23.08.2006 privind expertiza anticoruptie a proiectelor

de acte legislative si normative

I. Aspecte introductive

Expertiza anticoruptie a proiectelor de acte legislative si normative reprezinta procesul

de evaluare a corespunderii continutului proiectului de act legislativ si normativ cu

standardele anticoruptie nationale si internationale, în vederea identificarii normelor

care favorizeaza sau pot favoriza coruptia si a elaborarii recomandarilor pentru

excluderea sau diminuarea efectelor acestora.

Acesta a fost institutionalizata odata cu completarea art. 22 din Legea nr. 780 din

27.12.2001 privind actele legislative si art. 41 din Legea nr.317 din 18.07.2003

privind actele normative ale Guvernului si ale altor autoritati ale administratiei publice

centrale si locale si reprezinta sine o masura preventiva a coruptiei si este prevazuta la

art.7 din Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea si combaterea coruptiei,

iar efectuarea ei este pusa în sarcina Centrului pentru Combaterea Crimelor

Economice si Coruptiei, potrivit art. 5 si lit.c) art. 6 din Legea nr. 1104 din

06.06.2002.

Expertiza anticoruptie evalueaza continutul proiectelor de acte legislative si normative

în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea procesului de efectuare a

expertizei anticoruptie a proiectelor de acte legislative si normative, aprobat prin

Hotarîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, precum si în temeiul Metodologiei de

efectuare a expertizei anticoruptie a proiectelor de acte legislative si normative,

aprobata prin Ordinul directorului Centrului nr.47 din 03.05.2007.

Hotarîrea Guvernului privind expertiza anticoruptie a proiectelor de acte legislative si

normative nr.977 din 23 august 2006 a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 134-

137/1020 din 25.08.2006 si vine întru executarea legilor enumerate mai sus, avînd

drept scop stabilirea cadrului organizatoric al procesului de efectuare a expertizei

4

anticoruptie a proiectelor de acte legislative si normative, si anume: principiilegenerale ale efectuarii expertizei, domeniile expertizei, organul responsabil de

efectuarea expertizei, termenele si criteriile de întocmire a expertizei.

Astfel, Hotarîrea prenotata contine Anexa nr. 1 care aproba Regulamentul cu privire la

organizarea procesului de efectuare a expertizei anticoruptie a proiectelor de acte

legislative si normative si Anexa nr.2 care stabileste componenta nominala a Comisiei

coordonatoare a procesului de expertiza anticoruptie a proiectelor de acte legislative si

normative.

Regulamentul cu privire la organizarea procesului de efectuare a expertizei

anticoruptie a proiectelor de acte legislative si normative, conform anexei nr.1, este

structurat în patru capitole (douazeci si sapte de puncte), cum ar fi:

- Dispozitii generale;

- Organul responsabil de efectuarea expertizei;

- Termenele de efectuare a expertizei;

- Modul de efectuare a expertizei.

Anexa nr.2 prevede componenta nominala a Comisiei coordonatoare a procesului de

expertiza anticoruptie a proiectelor de acte legislative si normative.

II. Functionalitatea Hotarîrii Guvernului privind expertiza anticoruptie a

proiectelor de acte legislative si normative nr.977 din 23 august 2006

Fiind o masura de prevenire a coruptie, obligativitatea careia este stabilita prin lege,

Hotarîrea Guvernului nr.977/2008 vine întru executarea cadrului legislativ din

domeniu. Aceasta concluzie rezida din opiniile partilor interesate, în special a

autoritatilor publice centrale (autori ai proiectelor de acte legislative si normative),

care, potrivit prevederilor Hotarîrii Guvernului nr.1181 din 22.12.2010, si-au expus

opinia pe marginea functionalitatii actului normativ supus monitorizarii. Astfel, din

numarul de autoritati chestionate (19), majoritatea au raspuns ca actul normativ supus

monitorizarii are o functionalitate de circa 85%. Nefunctionalitatea de 15% consta în

faptul ca Anexa nr.2 la hotarîre cuprinde componenta nominala a Comisiei

5

coordonatoare a procesului de expertiza anticoruptie a proiectelor de acte legislative sinormative care, în cazul unor divergente de opinii sau în caz de ne acceptare a

concluziilor, observatiilor si propunerilor, proiectul si divergentele sînt prezentate

Comisiei pentru a decide modul de eliminare a factorilor care pot genera coruptie.

Comisia coordonatoare este constituita din reprezentanti ai Ministerului Economiei,

Ministerului Finantelor, Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii Generale,

Serviciului de Informatii si Securitate. Presedintele Comisiei este un viceministru al

justitiei, iar secretarul Comisiei este vicedirectorul Centrului pentru Combaterea

Crimelor Economice si Coruptiei. Deciziile Comisiei coordonatoare sînt luate cu votul

majoritatii membrilor acesteia si sînt semnate de catre presedinte si secretar.

Materialele prezentate si deciziile Comisiei se anexeaza la dosarul de însotire a

proiectelor de acte legislative si normative. Aceasta se întruneste în sedinte ori de cîte

ori este necesar, la solicitarea organului care a elaborat proiectul.

Practica de peste 5 ani de efectuare a expertizei anticoruptie denota faptul ca Comisia

prenotata este una ne lucrativa, întrunindu-se, de fapt, doar de doua ori în anul 2006.

De cele mai multe ori, daca autorii proiectelor de acte legislative si normative nu sunt

de acord cu obiectiile si recomandarile expertului, acestia se limiteaza doar la

contraargumente, de cele mai dese ori, nejustificate, aduse în tabelul de divergente

care se anexeaza la proiect dar nu expediaza materialele Comisiei de specialitate asa

cum prevede actul normativ.

În acest context, trebuie de remarcat ca, de exemplu, Ministerul Afacerilor Interne,

considera necesara existenta unei astfel de Comisiei, motivînd ca expertiza

anticoruptie se efectueaza asupra proiectelor de acte legislative si normative ce contin

reglementari din diverse domenii (constitutional, administrativ, financiar, protectie

sociala, mass-media...) si este necesar de a revizui membrii acesteia si antrena mai

multi experti din diverse domenii cu determinarea atributiilor concrete ale acestora,

astfel, încît sa se contribuie la eficienzarea functionalitatii Comisiei.

În opinia noastra, însa, consideram totusi, oportun de a exclude asemenea prevederi

din actul juridic, deoarece atributiile comisiei respective se regasesc în alte acte

legislative, cum ar fi, de exemplu, la alin.(2) art. 42 din Legea 317/2003.

6

III. Gradul de îndeplinire a obiectivelor si scopului actuluiPrevederile actului supus monitorizarii au un caracter obligatoriu pentru toti autorii

proiectelor de acte legislative si normative cu drept de initiativa legislativa iar opiniile

expertilor anticoruptie urmeaza a fi acceptate ori respinse în baza unor argumente bine

întemeiate. Astfel, expertii anticoruptie stabilesc, în procesul de efectuare a expertizei

anticoruptie, evaluarea corespunderii continutului proiectului de act legislativ si

normativ cu standardele anticoruptie (Conventia ONU împotriva coruptiei, Conventia

civila cu privire la coruptie, Conventia penala cu privire la coruptie s.a.), în vederea

identificarii normelor care favorizeaza sau pot favoriza coruptia si se elaboreaza

recomandari pentru excluderea sau diminuarea efectelor acestora. Asadar, expertiza

anticoruptie identifica trei obiective principale:

identificarea prevederilor care contravin sau corespund insuficient

standardelor anticoruptie nationale si internationale;

identificarea prevederilor care pot genera sau favoriza manifestari de coruptie;

elaborarea recomandarilor pentru excluderea sau diminuarea eventualelor

efecte ale coruptibilitatii normelor de drept.

Pentru a ne expune la acest compartiment prezentam unele date statistice care ar

reflecta gradul de îndeplinire a obiectivelor si scopului actului. Astfel, facând o

analiza a proiectelor de acte legislative si normative supuse expertizei anticoruptie, în

perioada 01.01.2010.31.12.2011 au fost expertizate 593 de proiecte, dintre care 251

proiecte de legi si 342 proiecte de hotarîri ale Guvernului. În cele 593 de proiecte

expertii au depistat 1172 factori de coruptibilitate care, la aplicare, ar fi generat

manifestari de coruptie si pentru care au fost prezentate recomandari privind

înlaturarea sau diminuarea efectelor acestora. Aceste date statistice ne ofera dreptul sa

credem ca actul normativ supus monitorizarii îsi atinge scopul scontat. Pentru un grad

mai înalt de sporire a obiectivelor sale, este necesar ca fiecare autor al proiectelor de

acte legislative si normative cu drept de initiativa legislativa sa constientizeze

importanta efectuarii expertizei anticoruptie, ca masura eficienta de prevenire, si sa-si

expedieze proiectele pentru a fi supuse unei astfel de proceduri. Fiindca se atesta

faptul ca se expediaza pentru efectuarea expertizei anticoruptie doar proiectele de acte

7

legislative si normative elaborate de Guvern, ceilalti autori ai initiativei legislativeignorînd aceasta masura de prevenire a coruptiei.

IV. Modificarile operate în actul normativ

Hotarîrea Guvernului nr.977/2008 a fost modificata prin Hotarîrea Guvernului nr.313

din 17 martie 2007 pentru aprobarea modificarilor si completarilor ce se opereaza în

Hotarîrea Guvernului nr.977 din 23 august 2006. În textul hotarîrii si în anexa nr.1 au

fost efectuate niste modificari mai putin esentiale, de ordin tehnic, însa hotarîrea a fost

completata cu o anexa noua, anexa nr.2 care stabileste componenta nominala a

Comisiei coordonatoare a procesului de expertiza anticoruptie a proiectelor de acte

legislative si normative si care, potrivit prevederilor, în cazul unor divergente de opinii

sau al neacceptarii concluziilor, observatiilor si propunerilor expertilor, proiectul si

divergentele sînt prezentate Comisiei coordonatoare a procesului de expertiza

anticoruptie a proiectelor de acte legislative si normative, pentru a decide modul de

eliminare a factorilor care pot genera coruptie. Dupa cum am mentionat anterior,

practica de zi cu zi denota ca activitatea Comisiei este una ineficienta.

În acest context, Centrul a elaborat un nou proiect de hotarîre a Guvernului privind

modificarea si completarea Hotarîrii Guvernului nr.977/2008 si care are drept scop

perfectionarea cadrului legal în ceea ce priveste procesul de efectuare a expertizei

anticoruptie. Modificarile propuse la pct. 1 din proiect au drept finalitate excluderea

normelor care reglementeaza activitatea Comisiei coordonatoare a procesului de

expertiza anticoruptie a proiectelor de acte legislative si normative, dat fiind faptul ca

activitatea acesteia s-a dovedit a fi nelucrativa, fapt care nu corespunde scopului

urmarit de Guvern prin stipularea normelor în acest sens. Astfel, pornind de la

necesitatea existentei unui mecanism cît mai eficient de conlucrare între autoritati, se

propune o procedura mai simplificata de solutionare a divergentelor în procesul de

expertizare a actului normativ. Cu atît mai mult ca si Legea 317/2003 prevede la art.

42 alin. (2) norme în acest sens.

Se propun modificari care urmaresc eludarea conflictului normativ existent prin

ajustarea prevederilor Regulamentului la prevederile art. 22 al Legii nr. 780-XV din

8

27.12.2001 privind actele legislative si la prevederile art. 41 al Legii nr. 317-XV din18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului si ale altor autoritati ale

administratiei publice centrale si locale, care stipuleaza ca expertiza anticoruptie este

obligatorie pentru toate proiectele de acte legislative si normative. Cu toate acestea, în

realitate, expertiza anticoruptie nu este efectuata de fiecare data, din cauza

imperfectiunii mecanismului stabilit pentru efectuarea acestui tip de expertiza. Astfel,

daca analizam prevederile pct. 3 din Regulament, rezulta ca Centru se expune doar

asupra proiectelor de acte normative si legislative ce sunt elaborate de Guvern, nu si

de alti subiecti investiti cu dreptul de initiativa legislativa. Modificarile respective vin

sa stabileasca faptul ca expertiza anticoruptie se efectueaza asupra tuturor proiectelor,

indiferent de cine este autor (deputati, Guvern) si de domeniul care se reglementeaza

prin proiect, cu exceptia documentelor de politici, precum si vin sa concretizeze faptul

ca avizarea proiectelor si expertiza anticoruptie sunt doua proceduri distincte care se

efectueaza la diferite etape ale procesului legislativ.

Dupa cum se cunoaste deja, contracararea coruptiei este imposibila fara curatirea

cîmpului normativ de prevederi care genereaza coruptie si care sporeste eventualitatea

actelor de coruptie. În acest context, normele propuse în proiect urmaresc largirea ariei

de efectuare a expertizei anticoruptie si asupra actelor normative departamentale, care

se emit întru executarea legilor, hotarîrilor Parlamentului, decretelor Presedintelui

Republicii Moldova, hotarîrilor si ordonantelor Guvernului si care deseori contin

norme vulnerabile la coruptie. Desi proiectele de acte legislative si normative sunt

supuse expertizei anticoruptie, totusi finalitatea urmarita de aceasta nu va putea fi

atinsa, daca actele normative departamentale nu vor fi supuse expertizei anticoruptie,

avînd în vedere ca unele domenii importante sunt reglementate de autoritati prin actele

sale departamentale. Potrivit proiectului, expertizei anticoruptie vor fi supuse actele

departamentale care contin reguli generale de aplicabilitate repetata la un numar

nedeterminat de situatii identice. Astfel, numarul mare al actelor departamentale,

multitudinea domeniilor si necesitatea posedarii unor cunostinte speciale (de domeniu)

de catre expert, a determinat propunerea de efectuare a expertizei anticoruptie asupra

proiectelor actelor departamentale de catre organul emitent. De asemenea, prevederile

urmaresc acordarea posibilitatii organului autor de a solicita consultanta Centrului la

9

efectuarea expertizei anticoruptie, în sensul familiarizarii specialistilor autoritatiloradministratiei publice centrale cu procedura de efectuare a expertizei anticoruptie,

astfel încît acestia sa obtina abilitati privind anticiparea efectului coruptibil al

normelor de drept în faza elaborarii prevederilor.

V. Gradul de punere în aplicare a cadrului juridic necesar

Reiesind din cele relatate anterior putem conchide ca mecanismul juridic al actului

normativ a fost pus în aplicare circa 85%. Însa, pentru a oferi o aplicabilitate de 100%

a acestuia, este necesar de a finisa procedura de avizare a proiectului de act normativ

elaborat de CCCEC si de expediat Guvernului pentru aprobare.

VI. Consecventa si coerenta actului normativ, inclusiv evaluarea practicii

judecatoresti

Urmare analizei munitioase efectuate asupra actului normativ, au fost depistate

conflicte de norme între actul propriu-zis si prevederile art. 22 al Legii nr. 780-XV din

27.12.2001 privind actele legislative si la prevederile art. 41 al Legii nr. 317-XV din

18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului si ale altor autoritati ale

administratiei publice centrale si locale, care stipuleaza ca expertiza anticoruptie este

obligatorie pentru toate proiectele de acte legislative si normative. Practica, însa,

denota ca expertiza anticoruptie nu este efectuata asupra a toate proiectele de acte

legislative si normative, din cauza imperfectiunii mecanismului stabilit pentru

efectuarea acestui tip de expertiza. Astfel, prevederile pct. 3 din Regulamentul de

efectuarea a expertizei anticoruptie stabileste ca Centru se expune doar asupra

proiectelor de acte normative si legislative ce sunt elaborate de Guvern, nu si de alti

subiecti investiti cu dreptul de initiativa legislativa, cadrul legal însa, prevede

obligativitatea efectuarii expertizei asupra tuturor, indiferent de cine este autor si de

domeniul care se reglementeaza prin proiect, cu exceptia documentelor de politici.

VII. Neutralitatea actului normativ

10

Analiza neutralitatii Hotarîrii Guvernului nr.977/2008 s-a efectuat prin prismaraportului de expertiza care este elaborat în conformitate cu Metodologia de efectuare

a expertizei anticoruptie asupra proiectelor de acte legislative si normative, aprobat

prin ordinul directorului CCCEC nr.47 din 03.05.2007 si care, potrivit acestuia, sunt

supuse expertizei anticoruptie atît proiectele care contin reglementari din domeniul

public, cît si din cel privat. De fapt, corelatia dintre sectorul public si cel privat este

direct dependenta de proiectele elaborate de autorii cu initiativa legislativa. În opinia

noastra, consideram ca Hotarîrea Guvernului nr.977/2008 asigura proportionalitatea

dintre interesele publice si cele private, deoarece actul de referinta are drept scop

identificarea factorilor de coruptibilitate din proiectele de acte legislative si normative

atît din domeniul public cît si din domeniul privat.

VIII. Stabilitatea si predictibilitatea actului normativ

Dupa cum ne-am expus mai sus, din momentul adoptarii pîna în prezent, hotarîrea

prenotata a suferit unele schimbari prin Hotarîrea Guvernului nr.313 din 17.03.2007.

De asemenea, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei, ca

autoritate responsabila de efectuarea expertizei anticoruptie, a elaborat un proiect de

hotarîre a Guvernului privind modificarea si completarea actului normativ

monitorizat, care urmaresc eludarea conflictului normativ existent prin ajustarea

prevederilor Regulamentului la prevederile art. 22 al Legii nr. 780-XV din 27.12.2001

si la prevederile art. 41 al Legii nr. 317-XV din 18.07.2003.

IX. Eficienta actului normativ

Hotarîrea Guvernului 977/2008 este actul normativ care vine întru executarea

prevederilor art.22 al Legii nr. 780-XV din 27.12.2001 si art. 41 al Legii nr. 317-XV

din 18.07.2003 si stabileste cadrul organizatoric al procesului de efectuare a

expertizei anticoruptie a proiectelor de acte legislative si normative care are sarcina

de a evalua corespunderea continutului proiectului de act legislativ si normativ cu

standardele anticoruptie, în vederea identificarii normelor care favorizeaza sau pot

favoriza coruptia si elaboreaza recomandari pentru excluderea sau diminuarea

efectelor acestora, iar expertiza anticoruptie a proiectelor de acte legislative si

11

normative a Guvernului este aspectul deosebit de important în domeniul preveniriicoruptiei.

X. Modul de consultanta

În procesul monitorizarii Hotarîrii Guvernului nr.977/2008, aceasta a fost plasata pe

pagina web a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei, la

compartimentul /transparenta în procesul decizional/, precum si a fost expediate

autoritatilor publice centrale chestionare special elaborate în conformitate cu Hotarîrea

Guvernului nr.1181 din 22.12.2010.

XI. Concluzii si recomandari

Urmare a procesului de monitorizare a procesului de implementare a Hotarîrii

Guvernului privind expertiza anticoruptie a proiectelor de acte legislative si normative

nr.977 din 23 august 2008, constatam ca, cu mici exceptii, asigura pe deplin una din

cele mai importante si eficace si cel mai putin costisitoare masuri din domeniul

prevenirii coruptiei - expertiza anticoruptie. De altfel, expertiza anticoruptie vine sa

contribuie la sporirea calitatii legilor în general, fiind totodata si o garantie a

procesului continuu de perfectionare a cîmpului legislativ. Ramîne doar ca Centrul

pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei, ca organ responsabil de aceasta

activitate, sa finiseze procedura de avizare a proiectului de act normativ privind

modificarea si completarea hotarîrii prenotate si sa-l expedieze Guvernului pentruaprobare.

Yüklə 59,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə