Decizia etapei de încadrare -proiect din 30 martie 2011Yüklə 42,95 Kb.
tarix04.01.2019
ölçüsü42,95 Kb.

Nr. 6440 din 30 martie 2011
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE -proiect

din 30 martie 2011

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL GHEORGHENI, cu sediul în municipiul Gheorgheni, Piaţa Libertăţii, 27, judeţul Harghita, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita cu nr. 6440 din 15.02.2011, completată la nr.6688/07.03.2011, la nr. 6634/07.03.2011 şi la nr. 6876/23.03.2011

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate , conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioarele,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 29.03.2011, că proiectul "Baraje de protecţie a lacului Roşu earea profesională continuă- mp propus a fi amplasat în municipiul Gheorgheni, extravilanul Staţiunii Lacu Roşu, Postata Hagymas, Postata Likas, Pârâul Ghilcoş, Pârâul Oii, Pârâul Vereşcheu, Pârâul Likas, Pârâul Suhard, judeţul Harghita,

se supune evaluării impactului asupra mediului şi a evaluării adecvate

Justificarea prezentei decizii:I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. II, la pct 13.a coroborat cu pct. 10.g.

b) Caracteristicile proiectului:

1. Mărimea proiectului:Proiectul prevede:

- intervenţii pentru remedierea avariilor constatate la unele lucrări transversale

 • completarea cu lucrări transversale a fiecărui bazin hidrografic afluent

 • combaterea eroziunii de suprafaţă şi de adâncime

 • regularizarea unor tronsoane de albie

 • decolmatarea de restabilire parţială a condiţiei sistemului, în zona conului deltaic al Pârâului Oii şi în lacul Vereşcheu (Piatra Roşie)


Suprafaţa totală a bazinului: 3.913,56 ha, din care suprafaţa construită : 14.013 mp (Pr. Ghilcoş- 320 mp, Pr. Oii- 5835 mp, Pr. Vereşcheu – 475 mp, Pr. Licaş- 1148 mp şi Pr. Suhard – 6235 mp)


 1. Lucrări longitudinale:

 • capcane de aluviuni constituite în zona inferioară a albiei Pârâului Oii şi în Pârâul Vereşcheu

 • amenajări de albii consolidate cu traverse

 • canale de zidărie

 • pereuri zidite

Lucrări propuse pe Pârâul Oii:

 • canal cu secţiunea dreptunghiulară cu dimensiunile 3,9 x(1,35av:1,6 am)m, care face racordarea între secţiunea podului boltit de pe DN 12 C şi capcana de aluviuni. Lungimea canalului este de 11,17 m, iar pe lungimea podului se continuă cu un radier din beton pentru a mări viteza de curgere sub pod şi a crea posibilitatea tranzitării debitelor cu asigurarea de 1%. Radierul, zidurile de conducere şi racordarea canalului cu capcana de aluviuni se vor realiza din beton simpl.

 • canal cu secţiune dreptunghiulară cu dimensiunile 6,0x2,2 m, L= 31,10 m pentru asigurarea tranzitării debitului pe sub podeţul nou proiectat L= 6,00 m

 • canale cu secţiunedreptunghiulară cu dimensiunile 6,4 x1,9 m, respectiv 6,4x1,5m, L= 171,85 m , respectiv L=97,80 m, în zona urbanizată a pârâului Oii, unde drumul de pe malul stâng şi construcţiile turistice de pe malul drept au îngustat albia. Secţiunile proiectate tranzitează debitele cu asigurarea de 1%

 • canal din pământ cu L= 116,2 m, cu secţiunea trapezoidală cu b=10,0 m şi h=1,8 m

Lucrări propuse pe pârâul Suhard:

 • amenajarea albiei pe o lungime de 330 m, prin reprofilare, cu realizarea unei secţiuni cu trapezoidale cu dimensiunile b=7,00 m, h= 0,8 m, taluze1,5/. Pe traseul canalului s-au prevăzut 3 praguri de fund cu rol de consolidare a talvegului. Radierul va fi protejat cu ancoramente, iar pe malul drept se va realiza un pereu din piatră brută
 1. Lucrări transversale:

 • traverse şi praguri

 • baraje

Lucrări transversale propuse pe pârâul Oii:

 • două traverse de colmatare

 • 3 baraje de reţinere aluviuni

 • reparaţii la sacar peştilor şi decolmatarea barajului existent pe pr. Oii

 • 2 capcane de aluviuni

 • 2 praguri de colmatare

Lucrări transversale propuse pe pârâul Ghilcoş

- 6 traverse de colmatare cu înălţimea elevaţiei de 2,00 m

- 3 baraje de colmatare

Lucrări transversale propuse pe pârâul Vereşcheu

- 4 baraje de colmatare

- reparaţii la scara de peşti şi decolmatarea acumulării barajului Piatra Roşie

Lucrări transversale propuse pe pârâul Licaş

- 7 baraje de colmatare

- 1 traversă de colmatare

- 2 praguri de colmatare cu înălţimea elevaţiei de 2,00 m

Lucrări transversale propuse pe pârâul Suhard

- 3 traverse de colmatare cu înălţimea elevaţiei de 2,00 m

- 4 baraje de colmatare

- un prag de colmatare


C. Lucrări conexe:

- pod L= 6,0 m, pentru traversarea Pr. Oii

- reabilitare drumuri forestiere pentru acces la obiectivele de execuţie

- construire drumuri provizorii pentru accesarea amplasamentelor lucrărilor

D. Decolmatare con de depunere aluviuni (zona păstrăvărie) pe o suprafaţă de 4500 mp , volumul de terasamente estimat după întocmirea ridicării topometrice a zonei, din avalul şi amontele drumului comunal- forestier este de cca. 5.000 mc

- realizare baterie filtrantă din împletitură de nuiele între pari pe traseul liniei aval a zonei decolmatate – cu rolul de a reţine cât mai mult din materialul în suspensie şi cel antrenat de precipitaţii, în perioada execuţiei

- curăţirea manuală a zonei de iarbă şi buruieni

- degajarea materialului curăţat şi transportul acestuia

- execuţia unor rampe de acces (care ulterior vor fi desfiinţate)

- săpătură cu excavator pe şenile

- transportul aluviunilor

- menţinerea bateriei filtrante ca mijloc preventiv, împotriva colmatării


b. Cumularea cu alte proiecte/planuri: pe amplasament este în derulare

 • proiectul „ Realizarea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare ” în munucipiul Gheorgheni, Staţiunea Lacu Roşu (Decizie nr. 10929/27.02.2008 şi Notificare tip B, emise de APM Harghita),

 • Plan Urbanistic Zonal – „Amenajare domeniu schiabil Suhardu Mare Suhardu Mic”, care creează cadrul pentru Ecologizarea Staţiunii turistice Lacu Roşu şi dezvoltarea infrastructurii pentru turism (HG nr. 120/2010 – programele şi proiectele de investiţii în turism – domeniul schiabil cu instalaţiile aferente) (Decizie nr. 8375/16.11.2010 emisă de APM Harghita privind necesitatea realizării evaluării de mediu şi a evaluării adecvate)

c. Utilizarea resurselor naturale: pentru realizarea proiectului vor fi utilizate materii prime: piatră şi lemn în cantităţi relativ mici

d. Producţia de deşeuri:Deşeurile menajere vor fi transportate de către societăţi comerciale autorizate în acest sens.

Deşeurile valorificabile rezultate din demolare vor fi utilizate în amenajarea drumurilor de acces.

Deşeurile metalice rezultate din demolarea construcţiilor hidrotehnice vor fi valorificate de către agenţi economici autorizaţi.

Deşeuri rezultate în urma curăţirii manuale a conului deltaic de vegetaţie va fi valorificat prin compostare.

Deşeurile de aluviuni excavate (cca. 5.000 mc) vor fi :

 • valorificate în agricultură conform Ordinul M.M.G.A. şi M.A.P.D.R. nr. 344/2004, pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor

 • coincinerate conform Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor;

 • eliminate prin depozitare în depozitul de deşeuri nepericuloase conform Ordinul M.M.G.A. nr. 95/2005

e. Emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
Emisii în aer :

- emisii de gaze de eşapament de la utiliaje de transport şi de producţie

- pulberi sedimentabile rezultate din circulaţia utilajelor de producţie şi de transport

Emisii în apă:

- În perioada de execuţie a proiectului va creşte nivelul de suspensii în apele pâraielor şi în Lacul Roşu. Protejarea Lacului Roşu se va realiza printr-o baterie filtrantă din împletitură de nuiele între pari, pe traseul liniei aval a zonei decolmatate

Zgomot: -generat de utilaje de producţie şi de transport - proiectul prevede utilizarea echipamentelor generatoare de zgomot sub limita admisă, prevăzute prin STAS 10009/1988, Ordinul M.S. nr. 536/1996.

f. Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologie utilizate:- prin punerea în funcţiune a obiectivului aferent proiectului vor fi utilizate următoarele substanţe/preparate periculoase care ar putea genera fenomene de accidente : motorină, uleiuri de motor, de transmisie şi hidraulic, (utilizate la utilajele de transport,) care vor fi gestionate conform fişelor tehnice de securitate.

2. Localizarea proiectului:

2.1.utilizarea existentă a terenului:- Terenul se află în extravilanul Staţiunii Lacu Roşu, în proprietate privată şi de stat, folosinţă actuală: terenuri propuse pentru executarea de baraje de protecţie şi de decolmatare (conform Certificatului de Urbanism nr. 9/18.01.2011 emis de Municipiul Gheorgheni).2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:

- Agregatele minerale utilizate în procesul tehnologic se găsesc relativ abundent în zona proiectului 2.3.capacitatea de absorbţie a mediului:

a. zone umede: conul deltaic al pârîului Oii, care urmează să fie decolmatat- lucrare propusă pentru protejarea şi menţinerea luciului Lacu Roşu

b. zone costiere: nu este cazul,

c. zone montane şi cele împădurite: prin realizarea proiectului nu va fi afectat fondul forestier

d. parcuri şi rezervaţii naturale ariile clasificate: amplasamentul întregului proiect prezentat se află în interiorul Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş

Amplasamentul proiectului prezentat se află în zona de conservare durabilă (zona de tampon) şi în zona de protecţie integrală a Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş (zona de conservare specială conform Ordinului nr. 552/2003) care cuprinde cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul parcului

e. arii clasificate sau zone protejate : Pr. Ghilcoş, Pr. Oii, Pr. Vereşcheu, Pr. Licaş, Pr. Suhard şi Lacul Roşu.

f zone de protecţie specială mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare: situl Natura 2000 SPA (arie de protecţie specială avifaunistică ROSPA0018)“Cheile Bicazului-Hăşmaş” şi situl Natura 2000 SCI (arie de conservare specială ROSCI0027)“Cheile Bicazului-Hăşmaş”

Din acest motiv proiectul intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

g. arii în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite:

- Conform Raportului anual privind starea factorilor de mediu în judeţul Harghita pe anul 2009, întocmit de A.N.A.R.- S.G.A. Neamţ, concentraţia substanţelor prioritare/periculoase nu s-au încadrat în standardele de calitate, fiind depăşite concentraţiile admise la elementele cupru, nichel, plumb şi staniu, ceea ce reflectă o stare chimică proastă a calităţii apei Lacului Roşu.

h.ariile dens populate: amplasamentul se află la limita intravilanului Staţiunii Lacu Roşu cu o densitate a populaţiei relativ redusă

i.peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul

3.Caracteristicile impactului potenţial:

În raport cu criteriile stabilite mai sus la pct. 1 şi 2 au fost identificate efecte semnificative posibile, astfel:

a. extinderea impactului :

- aria geografică: pe teritoriul administrativ al municipiului Gheorgheni, Bazinul hidrografic superior al Râului Bicaz

- numărul persoanelor afectate: prin realizarea proiectului pot fi afectate locuitorii din municipiul Gheorgheni, precum şi turiştii

b. natura transfrontieră a impactului: nu este cazul,

c. mărimea şi complexitatea impactului:

-în perioada realizării proiectului:


 • vor rezulta deşeuri, care vor fi gestionate conform pct. 1.d,

 • emisii poluante, inclusiv zgomotul prezentate la pct. 1.e.

 • proiectul prin lucrările de decolmatare a conului deltaic al pârâului Oii prevede  schimbări hidrologice, biologice şi geomorfologice substanţiale în chiuveta Lacului Roşu.

 • reducerea suprafeţelor habitatelor ocrotite enumerate în fişa standard Natura 2000 ale ariei de conservare specială ROSCI0027 “Cheile Bicazului-Hăşmaş”

 • afectarea speciilor de amfibieni, de peşti şi alte specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi în fişa standard Natura 2000 ale ariei de conservare specială ROSCI0027 “Cheile Bicazului-Hăşmaş”
 • afectarea peisagistică, Lacul Roşu fiind cel mai reprezentativ, tipic lac de baraj prin surpare si alunecare din Europa


Complexitatea impactului va fi prezentat în cadrul Raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului evaluării adecvate.

Realizarea proiectului poate avea un impact semnificativ asupra mediului.

-în perioada funcţionării:

 • valorile emisiilor în apă, aer şi sol după punerea în funcţiune a proiectului trebuie să se încadreze sub valorile limită stabilite prin acte normative în vigoare, însă proiectul propus contribuie doar la diminuarea ratei de aluvionare a Lacului Roşu, fără a stopa fenomenul de colmatare a lacului fiind un fenomen natural şi ireversibil

 • modificarea elementelor peisagistice în zona lucrărilor

-în perioada încetării activităţii: efectele pozitive şi negative după realizarea proiectului vor fi prezentate în cadrul Raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului evaluării adecvate.

d. probabilitatea impactului: posibil semnificativ

e. durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul poate să persiste pe toată durata realizării obiectvului proiectat chiar şi după finalizarea acestuia

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
DIRECTOR EXECUTIV ŞEF SERVICIU REGLEMENTĂRI

ing. BERNÁDT Zelma ing. LÁSZLÓ Anna

ÎNTOCMIT,

ing. LÁSZLÓ AnnaYüklə 42,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə