Decizie nr. 500165/2017 din 25 septembrie 2017Yüklə 0,76 Mb.
səhifə5/8
tarix30.12.2018
ölçüsü0,76 Mb.
#87872
1   2   3   4   5   6   7   8

PRESTATOR BENEFICIAR

Director Director
Avizat,

Director Ec - Admin. _________________________

Director adjunct SDRP ________________________

Consilier Juridic ____________________________

Control Financiar Preventiv __________________

Responsabil SSM şi protecţia mediului. _______


ANEXA 1B

la decizia ANP nr. din


MINISTERUL JUSTIŢIEI

PRO PATRIA ET ORDINE JURIS

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
PENITENCIARUL BENEFICIARUL
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

(pentru persoane fizice)

- Model-

Nr. _______ din _________
ART. 1

Părţile contractului

Între ____________________ cu sediul în ______________ strada _______________ nr. ____ judeţul/sectorul ________, C.I.F./C.U.I. _________________, telefon _______ cont _________________ deschis la __________ reprezentat prin ______________ director, în calitate de prestator de servicii cu deţinuţi

şi

________________________ cu sediul/în ______________ strada _______________ nr. ____ judeţul/sectorul ________, C.I.F./C.U.I. _________________ nr. telefon ______ cont ________________ deschis la __________, reprezentat(ă) prin ____________ în calitate de director şi denumită în contract beneficiar, se încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:ART. 2

Obiectul contractului

Contractul are ca obiect asigurarea de către prestator a efectivului de persoane private de libertate prevăzut la art. 5 în vederea prestării unor lucrări de _____________ la punctul de lucru _________ situat în localitatea __________ la ___ km faţă de locul de deţinere.

ART. 3

Durata contractului

Durata contractului este de ___________ de la _______ până la _______

ART. 4

Valoarea contractului

Valoarea estimată a contractului este de _________________ lei, exclusiv T.V.A.

ART. 5

Obligaţiile părţilor

(1) Prestatorul se obligă:

a) - să pună la dispoziţia beneficiarului efectivul de persoane private de libertate solicitat;

Programul de lucru zilnic este de ____ ore, în care (nu/-) se include pauza de masă de ______ min şi (nici/-) durata transportului. Programul de lucru se organizează astfel:

- ora ____ - începerea lucrului

- ora ____ - încetarea lucrului

b) - să asigure disciplina muncii în rândul persoanelor private de libertate;

c) - să ia măsuri ca persoanele private de libertate să respecte regulile de securitate şi sănătate în muncă potrivit dispoziţiilor legale; (în dezbatere pt. modificare)

d) - să asigure paza şi supravegherea persoanelor private de libertate conform prevederilor legale.

(2) Beneficiarul se obligă:

a) să folosească persoanele private de libertate, numai la lucrările menţionate la art. 2, cu respectarea prevederilor Legii de executare a pedepselor şi a Regulamentului de aplicare al acesteia;

b) să obţină, în situaţiile când este cazul, avizele sau autorizaţiile legale (sanitar, sanitar-veterinar, P.S.I., de protecţia mediului, securitate şi sănătate în muncă etc.), înainte de începerea activităţii cu persoanele private de libertate şi să le pună la dispoziţia prestatorului;

c) să facă cunoscut prestatorului, personalul însărcinat cu conducerea şi asistenţa tehnică a lucrărilor, în vederea instruirii acestuia cu privire la relaţiile şi comportarea faţă de persoanele private de libertate şi pentru aprobarea accesului la punctul de lucru;

d) să informeze administraţia locului de deţinere dacă programul de lucru stabilit nu se desfăşoară integral din motive organizatorice, din cauza timpului nefavorabil, ori din alte cauze;

e) să asigure surse de apă potabilă, spaţii pentru servirea hranei, grupuri sanitare, materialele igienico-sanitare, şi, dacă este cazul, spaţiu de depozitare a echipamentului individual de protecţie şi amenajările impuse pentru executarea pazei la locul de muncă;

f) să pună la dispoziţia prestatorului, la începerea lucrărilor, programarea activităţilor ce urmează a se executa;

g) să asigure conducerea şi asistenţa tehnică a lucrărilor la care sunt folosite persoanele private de libertate;

h) să asigure cu mijloace de transport amenajate corespunzător deplasarea persoanelor private de libertate şi a personalului de pază şi supraveghere la şi de la locul de muncă, după caz;

i) să asigure, conform prevederilor legale, condiţiile de protecţie a muncii precum şi alimentaţia şi echipamentul individual de protecţie pentru persoanele private de libertate şi pentru personalul de pază şi supraveghere, în funcţie de natura şi caracteristicile activităţii efective;

j) să realizeze şi să consemneze în fişele colective/individuale de instruire, efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă pentru persoanele private de libertate şi pentru personalul de pază şi supraveghere.

k) să pună la dispoziţia prestatorului (şefului punctului de lucru) instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă corespunzător activităţilor prestate;

l) să ia măsuri de încetare a activităţii şi să colaboreze cu personalul de pază şi supraveghere pentru evacuarea persoanelor private de libertate în caz de producere a unei situaţii de pericol grav şi iminent (incendii, explozii, intoxicaţii)

m) să asigure, dacă este cazul, transportul hranei pentru persoanele private de libertate;

n) să asigure transportul persoanelor private de libertate accidentate ca urmare a unui accident de muncă la infirmeria locului de deţinere sau la cel mai apropiat spital;

o) să aducă de îndată la cunoştinţă reprezentanţilor penitenciarului orice incident în legătură cu activitatea prestată de către persoanele private de libertate, respectarea programului de lucru sau încălcarea de către acesta a obligaţiilor şi interdicţiilor ce decurg din Legea de executare a pedepselor şi Regulamentul de aplicare al acesteia;

p) să suporte plata asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, dacă în urma cercetării a fost găsit răspunzător de producerea unui accident ale cărui victime sunt persoane private de libertate sau personal al locului de deţinere, conform Legii 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă;

q) să informeze în scris administraţia locului de deţinere, cu cel puţin o zi înainte, cu privire la încetarea sau suspendarea temporară a activităţii pe punctul de lucru;

r) să informeze şeful punctului de lucru şi/sau ofiţerul cu securitatea şi sănătatea în muncă despre producerea oricărui eveniment în care sunt implicate persoane private de libertate sau personal de pază şi supraveghere.

ART. 6

Modul de plată

(1) Tariful negociat este de ______ lei/oră (-/____ lei/oră-normă)/deţinut, la care se adaugă cota legală de TVA care se aplică la valoarea totală a prestaţiilor;

(2) Dacă este cazul tariful orar prevăzut la alin. (1) se va modifica prin act adiţional în cazul modificării salariului minim brut pe ţară;

(3) La încheierea contractului beneficiarul (persoana fizică) este obligat să achite anticipat prestatorului contravaloarea estimată a serviciilor. Pentru contractele ce urmează să se deruleze pe o perioadă mai mare de o lună, beneficiarul va achita în avans, în luna în curs, contravaloarea estimată a lucrărilor ce urmează a fi realizate în luna următoare.

(4) Suma estimată de ................ lei a fost achitată în numerar/prin virament (chitanţa/O.P. nr. .... din ...................)

(5) Evidenţa primară a muncii prestate de către persoanele private de libertate este ţinută de prestator prin bonuri de lucru, un exemplar al acestora fiind predat zilnic reprezentantului beneficiarului pentru a fi contrasemnat. Documentul astfel întocmit şi semnat, constituie confirmarea cantităţii şi calităţii muncii prestate şi a faptului că lucrările sunt executate la cerere;

(6) În ultima zi lucrătoare a lunii sau, în cursul lunii la finalizarea contractului, valoarea totală care rezultă din documentele de evidenţă se înscrie în situaţia centralizatoare a prestărilor de servicii, urmând ca aceasta să fie semnată de beneficiar şi prestator;

(7) Regularizarea financiară se face în funcţie de suma achitată la începerea lucrărilor şi valoarea reală a situaţiei centralizatoare a prestărilor de servicii.

ART. 7

Răspunderea contractuală

(1) Beneficiarul răspunde de desfăşurarea activităţii economice în condiţii de legalitate şi de respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului şi a muncii.

(2) Lucrările executate necorespunzător de către persoanele private de libertate ca urmare a nerespectării indicaţiilor tehnice date de beneficiar se refac fără plată. Constatarea calităţii necorespunzătoare a lucrărilor şi stabilirea cauzelor acestora, se face de către cele două părţi şi se consemnează într-un proces-verbal.

(3) Persoanele private de libertate răspund pentru pagubele produse din vina lor la locul de muncă. Cercetarea administrativă în legătură cu pagubele produse, se efectuează de către o comisie formată din delegaţi împuterniciţi de ambele părţi.

(4) În cazul adoptării unor acte normative privind amnistierea unor infracţiuni sau graţierea unor pedepse, ori în alte situaţii speciale, prestatorul este obligat să informeze de îndată beneficiarul, iar în termen de 30 zile să stabilească numărul de persoane private de libertate pe care îl poate pune la dispoziţie, în raport de situaţia creată.

ART. 8


Alte clauze

(1) Amenajările speciale, precum şi dispunerea acestora, se menţionează în raportul preliminar de recunoaştere a punctului de lucru.

(2) Modificarea clauzelor contractului se poate face numai cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional. Denunţarea unilaterală a contractului are loc din iniţiativa oricăreia dintre părţi şi se face în formă scrisă, cu arătarea motivelor.

(3) În cazul apariţiei unor situaţii deosebite sau condiţii nefavorabile executării lucrărilor prevăzute la art. 2, părţile pot conveni de comun acord sistarea lucrărilor şi reprogramarea acestora.

(4) Cercetarea oricărui accident de muncă în care sunt implicate persoane private de libertate sau personalul de pază şi supraveghere, se va face de către o comisie comună formată din reprezentaţi ai ambelor părţi.

(5) În situaţia în care beneficiarul forţei de muncă nu respectă clauzele contractuale sau dispoziţiile legale privind condiţiile de folosire la muncă a deţinuţilor, directorul locului de deţinere va solicita în scris ca în termen de 24 de ore beneficiarul să ia măsuri pentru respectarea acestora. Dacă în acest termen nu se iau măsurile necesare, directorul locului de deţinere poate dispune retragerea parţială sau totală a persoanelor private de libertate.

(6) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la retragerea persoanelor private de libertate, beneficiarul nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. (5), prestatorul va putea cere constatarea rezilierii contractului, fără vreo altă formalitate şi fără să fie necesar acordul beneficiarului.

(7) Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, dacă părţile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabilă.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ...................... în două exemplare, din care unul pentru prestator iar altul pentru beneficiar.
PRESTATOR BENEFICIAR

Director Director
Avizat,

Director Ec - Admin. _________________________

Director adjunct SDRP ________________________

Consilier Juridic ____________________________

Control Financiar Preventiv __________________

Responsabil SSM şi protecţia mediului. _______


ANEXA 1C

la decizia ANP nr.


MINISTERUL JUSTIŢIEI

PRO PATRIA ET ORDINE JURIS

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
PENITENCIARUL BENEFICIARUL
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ÎN CAZ DE CALAMITATE

Nr. din
ART. 1

Părţile contractului

Între ______________________________ cu sediul în _______________________ strada _____________________________ nr. ____ judeţ/sector ________, C.I.F./C.U.I. _________________ nr. telefon _____________ reprezentată prin ______________ director, în calitate de prestator de servicii cu persoane private de libertate

şi

Instituţia publică ______________________________________ cu sediul/în ____________________ strada ________________________________ nr. _____ judeţ/sector __________, C.I.F./C.U.I. ___________________ nr. telefon, reprezentată prin _______________________ în calitate de ______________ şi denumită în contract beneficiar,se încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:
ART. 2

Obiectul contractului

(1) Contractul are ca obiect asigurarea de către prestator a efectivului de persoane private de libertate prevăzut la art. 5 în vederea prestării unor lucrări de ___________________________ la punctul de lucru ___________________, conform aprobării Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. _______________.

(2) Aceste lucrări se desfăşoară în folosul ____________ pentru înlăturarea urmărilor calamităţii declarate prin ______________________ .

ART. 3


Durata contractului

Durata contractului este de __________________ de la ________ până la __________ .

ART. 4

Valoarea contractului

Prestaţia se va executa fără plată.

ART. 5

Obligaţiile părţilor

(1) Prestatorul se obligă:

a) să pună la dispoziţia beneficiarului un efectivul de ______ persoane private de libertate solicitat.

Programul de lucru zilnic este de ____ ore, în care (nu/-) se include pauza de masă de ______ min şi (nici/-) durata transportului. Programul de lucru se organizează astfel:

În perioada de la _______________ până la ______________

- ora ____ începerea lucrului

- ora ____ încetarea lucrului

b) să asigure disciplina muncii în rândul persoanelor private de libertate;

c) să ia măsuri ca deţinuţii să respecte regulile de securitate şi sănătate în muncă potrivit dispoziţiilor legale. (în dezbatere pt. modificare)

d) să asigure paza şi supravegherea persoanelor private de libertate conform prevederilor legale, în funcţie de clasificarea deţinuţilor în regimuri de executare a pedepselor.

(2) Beneficiarul se obligă:

a) să folosească persoanele private de libertate numai la lucrările menţionate la art. 2, cu respectarea prevederilor Legii de executare a pedepselor şi a regulamentului de aplicare a acesteia;

b) să obţină, în situaţiile când este cazul, autorizaţiile sau avizele legale (sanitar, sanitar-veterinar, P.S.I., de protecţia mediului etc.), necesare pentru funcţionarea punctului de lucru, înainte de începerea activităţii cu deţinuţii;

c) să facă cunoscut prestatorului, personalul însărcinat cu conducerea şi asistenţa tehnică a lucrărilor, în vederea instruirii acestuia cu privire la relaţiile şi comportarea faţă de persoanele private de libertate şi pentru aprobarea accesului la punctul de lucru;

d) să asigure surse de apă potabilă, spaţii pentru servirea hranei, grupuri sanitare, materialele igienico-sanitare, şi dacă este cazul, spaţii de depozitare a echipamentului individual de protecţie şi amenajările impuse pentru executarea pazei la locul de muncă;

e) să pună la dispoziţia prestatorului, la începerea lucrărilor, programarea activităţilor ce urmează a se executa;

f) să asigure conducerea şi asistenţa tehnică a lucrărilor la care sunt folosite persoane private de libertate;

g) să asigure cu mijloace de transport corespunzătoare deplasarea persoanelor private de libertate şi a personalului de pază şi supraveghere la şi de la locul de muncă, după caz;

h) să asigure, conform prevederilor legale, condiţiile de securitate şi sănătate în muncă precum şi alimentaţia şi echipamentul individual de protecţie pentru persoanele private de libertate şi pentru personalul de pază şi supraveghere, în funcţie de natura şi caracteristicile activităţii efective;

i) să realizeze şi să consemneze în fişele colective/individuale de instruire efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă pentru persoanele private de libertate şi pentru personalul de pază şi supraveghere;

j) să pună la dispoziţia prestatorului/şef punct de lucru instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă corespunzător activităţilor prestate;

k) să ia măsuri de încetare a activităţii şi să colaboreze cu personalul de pază şi supraveghere pentru evacuarea persoanelor private de libertate cu respectarea Legii de executare a pedepselor şi a Regulamentului de aplicare al acesteia în caz de producere a unei situaţii de pericol grav şi iminent (incendii, explozii, intoxicaţii);

l) să asigure transportul hranei pentru persoanele private de libertate, după caz;

m) să asigure transportul persoanelor private de libertate accidentate ca urmare a unui accident de muncă la infirmeria locului de deţinere sau la cel mai apropiat spital;

n) să ia măsuri în vederea respectării de către persoanele private de libertate care prestează muncă în regim deschis a obligaţiilor şi interdicţiilor prevăzute de Legea de executare a pedepselor şi Regulamentul de aplicare a acesteia şi să aducă de îndată la cunoştinţă reprezentanţilor penitenciarului orice incident în legătură cu activitatea prestată de deţinuţi, prezenţa acestora sau încălcarea de către acesta a obligaţiilor şi interdicţiilor prevăzute de dispoziţiile sus-amintite;

o) să suporte plata asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, dacă în urma cercetării a fost găsit răspunzător de producerea unui accident ale cărui victime sunt persoane private de libertate sau personal al locului de deţinere, conform Legii nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă;

p) să informeze şeful punctului de lucru şi/sau ofiţerul cu securitatea şi sănătatea în muncă despre producerea oricărui eveniment în care sunt implicate persoane private de libertate sau personal de pază şi supraveghere.

ART. 6


Răspunderea contractuală

(1) Beneficiarul răspunde de desfăşurarea activităţii economice în condiţii de legalitate şi de respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului şi a muncii.

(2) Persoanele private de libertate răspund pentru pagubele produse din vina lor la locul de muncă. Cercetarea administrativă în legătură cu pagubele produse, se efectuează de către o comisie formată din delegaţi împuterniciţi de ambele părţi.

ART. 7


Alte clauze

(1) Amenajările speciale, precum şi dispunerea acestora, se menţionează în raportul preliminar de recunoaştere a punctului de lucru.

(2) Modificarea clauzelor contractului se poate face numai cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional. Denunţarea unilaterală a contractului are loc din iniţiativa oricăreia dintre părţi şi se face în formă scrisă, cu arătarea motivelor.

(3) În cazul apariţiei unor situaţii deosebite sau condiţii nefavorabile executării lucrărilor prevăzute la art. 2, părţile pot conveni de comun acord sistarea lucrărilor şi reprogramarea acestora.

(4) Cercetarea oricărui accident de muncă în care sunt implicate persoane private de libertate sau personalul de pază şi supraveghere, se va face de către o comisie comună formată din reprezentaţi ai ambelor părţi.

(5) În situaţia în care beneficiarul forţei de muncă nu respectă clauzele contractuale sau dispoziţiile legale privind condiţiile de folosire la muncă a persoanelor private de libertate, administraţia locului de deţinere va solicita ca în termen de 24 de ore beneficiarul să ia măsuri pentru respectarea acestora. Dacă în acest termen nu se iau măsurile necesare, directorul locului de deţinere poate dispune retragerea parţială sau totală a persoanelor private de libertate.

(6) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la retragerea persoanelor private de libertate, beneficiarul nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. (5), prestatorul va putea cere constatarea rezilierii contractului, fără vreo altă formalitate şi fără să fie necesar acordul beneficiarului.

(7) Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, dacă părţile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabilă.


Prezentul contract s-a încheiat astăzi ...................... în două exemplare, din care unul pentru prestator iar altul pentru beneficiar.
PRESTATOR BENEFICIAR
Director Director
Avizat,
Director Ec.-Admin. __________________________

Director adjunct SDRP ________________________

Consilier Juridic ____________________________

Control Financiar Preventiv __________________

Responsabil SSM şi protecţia mediului. _______

ANEXA 1D


la decizia ANP nr. ___________
MINISTERUL JUSTIŢIEI

PRO PATRIA ET ORDINE JURIS

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
UNITATEA BENEFICIARUL
CONTRACT DE VOLUNTARIAT
Nr. ......... din ..........
- model -
ART. 1

Părţile contractului

Penitenciarul ........................., cu sediul în ..................., str. ............................ nr. ......., judeţul ......................, CIF ...................., CUI ....................., telefon ................, cont .........................., deschis la ................................., reprezentat prin .........................., director, în calitate de prestator de activităţi cu persoane private de libertate,

şi

......................................., cu sediul în ..................., str. ............................. nr. ......, judeţul ......................, CIF ...................., CUI ....................., telefon ................, reprezentată prin ........................., în calitate de ................., denumită în contract beneficiarul voluntariatului.ART. 2

Obiectul contractului

Prezentul contract are ca obiect asigurarea de către prestator a efectivului de persoane private de libertate, prevăzut la art. 5, în vederea efectuării unor lucrări de ......................................................................................... în regim de voluntariat.

ART. 3

Durata contractului

Prezentul contract se încheie de la .................... până la ............................. .

ART. 4

Valoarea contractului

Activităţile prestate în regim de voluntariat nu se remunerează.

ART. 5

Obligaţiile părţilor

(1) Prestatorul se obligă:

a) să pună la dispoziţia beneficiarului voluntariatului un efectiv de ........... persoane private de libertate.

Programul de lucru zilnic este de ..... ore, în care se includ/nu se includ pauza de masă şi durata transportului.

Programul de lucru se organizează astfel:

- ora ...... - începerea lucrului;

- ora ...... - încetarea lucrului;

b) să asigure respectarea disciplinei în rândul persoanelor private de libertate;

c) să ia măsuri ca persoanele private de libertate să respecte regulile de protecţie a muncii, potrivit dispoziţiilor legale; (în dezbatere pt. modificare)

d) să asigure paza şi supravegherea persoanelor private de libertate, având în vedere regimul de executare în care sunt incluse;

e) să informeze beneficiarul voluntariatului cu privire la imposibilitatea punerii la dispoziţie a persoanelor private de libertate la un moment dat;

f) să asigure persoanelor private de libertate două zile consecutive pe săptămână pentru odihnă.

(2) Beneficiarul voluntariatului se obligă:

a) să folosească persoane private de libertate numai la lucrările menţionate la art. 2, cu respectarea prevederilor legii privind executarea pedepselor şi ale Regulamentului de aplicare a acesteia.

b) să obţină, în situaţiile când este cazul, avizele legale (sanitar, sanitar-veterinar, PSI, de protecţie a mediului etc.) necesare pentru funcţionarea punctului de lucru, înainte de începerea activităţii cu persoanele private de libertate;

c) să facă cunoscut prestatorului personalul însărcinat cu conducerea şi asistenţa tehnică a lucrărilor, în vederea instruirii acestuia cu privire la relaţiile şi comportarea faţă de persoanele private de libertate şi pentru aprobarea accesului la punctul de lucru;

d) să asigure surse de apă potabilă, spaţii pentru servirea hranei, grupuri sanitare, materialele igienico-sanitare şi, dacă este cazul, să realizeze amenajările impuse pentru executarea pazei la locul de muncă;

e) să pună la dispoziţia prestatorului, la începerea lucrărilor, programarea activităţilor ce urmează a se executa;

f) să asigure conducerea şi asistenţa tehnică a lucrărilor la care sunt folosite persoane private de libertate;

g) să asigure cu mijloace de transport corespunzătoare deplasarea persoanelor private de libertate şi a personalului de pază şi supraveghere la şi de la locul de muncă, după caz;

h) să asigure, conform prevederilor legale, condiţiile de protecţie a muncii, precum şi alimentaţia şi echipamentul de protecţie pentru persoanele private de libertate şi pentru personalul de pază şi supraveghere, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii efective;

i) să realizeze şi să consemneze în fişele colective/individuale de instruire efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă pentru persoanele private de libertate şi pentru personalul de pază şi supraveghere;

j) să asigure transportul hranei pentru persoanele private de libertate, după caz;

k) să asigure transportul persoanelor private de libertate accidentate ca urmare a unui accident de muncă la infirmeria locului de deţinere sau la cel mai apropiat spital;

l) să suporte plata asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, dacă în urma cercetării a fost găsit răspunzător de producerea unui accident ale cărui victime sunt persoane private de libertate sau personal al locului de deţinere, conform Legii nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă.

m) să ia măsuri în vederea respectării de către persoanele private de libertate a obligaţiilor şi interdicţiilor prevăzute Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul şi să aducă de îndată la cunoştinţă reprezentanţilor penitenciarului orice incident în legătură cu activitatea prestată de persoanele private de libertate, prezenţa acestora sau încălcarea de către acestea a obligaţiilor şi interdicţiilor prevăzute de dispoziţiile sus-amintite;

n) să prezinte, cu prilejul încheierii prezentului contract, o declaraţie autentică pe propria răspundere conform căreia desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul contractului de voluntariat nu intră în sarcina unor operatori economici privaţi, în baza contractelor cu titlu oneros încheiate de aceştia cu persoane juridice de drept public;

o) să asigure utilaje, materiale şi scule necesare desfăşurării activităţii de voluntariat;

p) să elibereze la terminarea perioadei de voluntariat un certificat nominal care să recunoască prestarea activităţii de voluntar, precum şi experienţa şi aptitudinile dobândite.

q) să informeze şeful punctului de lucru şi/sau ofiţerul cu securitatea şi sănătatea în muncă despre producerea oricărui eveniment în care sunt implicate persoane private de libertate sau personal de pază şi supraveghere.

ART. 6Yüklə 0,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə