Documentaţia de atribuireYüklə 1,73 Mb.
səhifə1/12
tarix03.11.2017
ölçüsü1,73 Mb.
#29753
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Direcţia Administrarea Patrimoniului şi Achiziţii

Anexă la MI Nr. G1-2/1716 11 februarie 2011

Aprob
Teodor Baconschi,

Ministru

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

pentru achiziţia publică de servicii de asigurare facultativă a autovehiculelor (CASCO) prin licitaţie deschisă, conform prevederilor O.U.G. nr.34/2006 şi H.G. nr.925/2006A. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
I. a. Autoritatea contractantă

Denumire: Ministerul Afacerilor Externe

Adresă: Aleea Modrogan, nr.14, Sector 1

Localitate: Bucureşti

Cod poştal: 011826

Ţara: România

Persoană de contact: Marin Iordache
În atenţia: George Iancu

Telefon: 021/431.13.87
021/431.18.74

E-mail: marin.iordache@mae.ro

george.iancu@mae.roFax: 021/431.11.71

021/310.21.79Adresa autorităţii contractante: www.mae.ro


I. b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

xministere ori alte autorităţi publice centrale, inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

agenţii naţionale

autorităţi locale

alte instituţii guvernate de legea publică

instituţie europeană / organizaţie internaţională

altele (specificaţi)xservicii publice centrale

apărare

ordine publică / siguranţă naţională

mediu


afaceri economico-financiare

sănătate

construcţii şi amenajări teritoriale

protecţie socială

recreere, cultură şi religie

educaţie

 activităţi relevante

energie

apă

poştă


transport

altele (specificaţi)Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante

da nu x

Alte informaţii şi / sau clarificări pot fi obţinute:
la adresa mai sus menţionată

xaltele: B-dul Aviatorilor, nr. 50, sector 1, Bucureşti / fax 021.310.21.79 / interval orar 08.30 – 16.30Date limită de primire a solicitărilor de clarificări

Data: 18.04.2011 / ora limită: 16.30 / adresa: b-dul Aviatorilor, nr. 50, sector 1 Bucureşti / fax 021.310.21.79


Data limită de transmitere a răspunsului: 21.04.2011
  1. c. CĂI DE ATAC

Eventualele contestaţii se pot depune: la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi în copie la autoritatea contractantă.
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor de pe lângă Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3

Localitate: Bucureşti

Cod poştal: 030084 Ţara: România

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon:021.310.46.41

Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Fax: 021.310.46.42


I. d. Sursa de finanţare


Bugetul de stat

da x nu După caz, proiect / program finanţat din fonduri comunitare da  nu x


II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere


II.1.1) Prestarea serviciilor de asigurare facultativa a autovehiculelor (CASCO) din parcul auto extern şi intern al MAE.

II.1.2) Locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare

(a) Lucrări

(b) Produse

(c) Servicii

Execuţie 

Proiectare şi execuţie 

Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă 


Cumpărare 

Leasing 

Închiriere 

Cumpărare în rate Categoria serviciului 2A x


Principala locaţie a lucrării

_____________________

Cod CPV:


Principalul loc de livrare:

Principalul loc de prestare:

- Cod CPV 66514110-0:

Autovehiculele autorităţii contractante sunt dislocate la Misiunile diplomatice ale României din străinătate (aproximativ 93% din parcul auto) şi în Bucureşti (aproximativ 6% din parcul auto).


II.1.3) Procedura se finalizează prin: Încheierea contractului de achiziţie publică 

Încheierea unui acord-cadru xII.1.4) Durata contractului de achiziţie publică

Ani luni  de la încheierea contractului zileII.1.5) Informaţii privind acordul-cadru

Numărul operatorilor economici care vor fi parte a acordului-cadru care urmează să fie încheiat:

Acordul-cadru se va încheia cu un singur operator economic.

Durata acordului-cadru a serviciilor CASCO

Ani luni : 24 luni (mai 2011 – aprilie 2013) zile

(cu respectarea prevederilor legale referitoare la termenele de derulare a procedurii de achiziţie, dar fără a depăşi luna aprilie 2013)


Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului-cadru

da  nu xII.1.6) Divizare pe loturi da  nu x

Ofertele se depun pe:

un singur lot unul sau mai multe loturi  toate loturile


II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate da nu x


II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantităţi / prestaţii servicii / lucrăriCantitatea estimată:

Cod CPV 66334100-1. Serviciile de asigurare facultativă a autovehiculelor (CASCO) sunt estimate a fi contractate pentru 546 de autovehicule din parcul auto extern al MAE şi pentru 40 de autovehicule din parcul auto intern al MAE, pentru perioada mai 2011 – aprilie 2013 (cu respectarea prevederilor legale referitoare la termenele de derulare a procedurii de achiziţie, dar fără a depăşi luna aprilie 2013).

Există posibilitatea de a fi achiziţionate servicii suplimentare sau de a fi diminuate serviciile estimate, situaţie determinată de dinamica parcului auto al MAE (achiziţia de autovehicule noi sau valorificarea unor autovehicule uzate); acordul-cadru, încheiat în urma derulării prezentei proceduri, se poate prelungi pe o durată de maxim 4 luni. Condiţiile specifice (de suplimentare sau de diminuare a serviciilor) vor fi prevăzute la încheierea contractelor subsecvente.III. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI.

III.1 Alte condiţii referitoare la contract da nu x

III.1.1 Contract rezervat da nu x

III.1.2 Altele da nu xIV. PROCEDURA

IV.1) Procedura selectată

Licitaţie deschisă x

Licitaţie restrânsă 

Licitaţie restrânsă accelerată 

Dialog competitiv Negociere cu anunţ de participare 

Negociere fără anunţ de participare 

Cerere de oferte 

Concurs de soluţii 


IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică da nu x

IV.3) Legislaţia aplicată:


  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Hotărârea Guvernului nr.925/2006, cu completările şi modificările ulterioare;

  • Legea 136/29.12.1995, privind asigurările şi reasigurările în România, modificată şi completată.V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI / SAU SELECŢIE


V.1) Situaţia personală a candidatului / ofertantului

Declaraţii privind eligibilitatea

Solicitat x Nesolicitat 

Cerinţă obligatorie:

Prezentare formular V.1.AÎncadrarea în situaţia prevăzută la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din ordonanţă
Solicitat x Nesolicitat 

Cerinţe obligatorii:

1. Prezentare formular V.1. B

2. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi contribuţiei pentru asigurările sociale de stat către bugetele componente ale bugetului general consolidat (formulare tip eliberate de autorităţile competente) – ATENŢIE! Sunt două certificate.

În situaţia în care din documentele prezentate reiese că ofertantul se află într-una din situaţiile prevăzute de art.181 din OUG nr.34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă

Solicitat x Nesolicitat 

Cerinţă obligatorie: Prezentare formular V.1.C.

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

Persoane juridice / fizice române
Solicitat x Nesolicitat 

Cerinţe obligatorii:

1. Certificat constatator, emis de Oficiul registrului comerţului de pe lângă Camera de comerţ şi industrie naţională sau teritorială, cu o vechime de maxim 30 zile de la data depunerii ofertei.

2. Copia certificatului de implementare a sistemului de management al calitatii conform standardului ISO 9001:2008.

  1. 3. Autorizarea pe anul 2011, eliberată de Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare. La încheierea contractelor subsecvente se vor prezenta autorizările pentru anii următori (2012 , 2013).

  2. 4. Adresă din partea Comisiei de Supreveghere a Asigurărilor prin care se certifică faptul că ofertantul nu a fost sub supraveghere în ultimii 5 ani, anterior anului curent, şi nu a fost sancţionat în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul asigurărilor.

Persoane juridice / fizice străine
Solicitat x Nesolicitat 

Cerinţă obligatorie: documente care dovedesc o formă de înregistrare, cu respectarea prevederilor DIRECTIVEI CONSILIULUI CE din 25 februarie 1964 privind eliminarea restrictiilor privind libertatea de stabilire si libertatea de a presta servicii în domeniul reasigurarilor si al retrocedărilor (64/225/CEE) 31964L0225

V.3) Situaţia economico-financiară

Informaţii privind situaţia economico – financiară
Solicitat x Nesolicitat 

Cerinţă obligatorie: declaraţie privind cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani, pentru serviciile de asigurare a autovehiculelor (CASCO), să fie de cel puţin de 1.500.000 lei

(Formular V.3 – sumele vor fi exprimate în lei şi euro). Cursul valutar va fi de 4,3 lei/euro)În situaţia în care cifra medie de afaceri este mai mică decât limita prevăzută, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea acordului-cadru

V.4) Capacitatea tehnică şi / sau profesională

Informaţii privind capacitatea tehnică:
Solicitat x Nesolicitat 

Cerinţe obligatorii:

Declaraţie care conţine informaţii privind numărul mediu, în ultimii 3 ani, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numărul şi pregătirea cadrelor de conducere precum şi persoanele responsabile direct de îndeplinirea acordului-cadru.

(Formular V 4.1).


Informaţii privind subcontractanţii

Solicitat  Nesolicitat xVI. PREZENTAREA OFERTEI


VI.1) Limba de redactare a ofertei

Limba română.


VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei

Până la data de 30.06.2011 inclusiv.

VI.3) Garanţia de participare
Solicitată x Nesolicitată 

a) Cuantumul garanţiei de participare este de 6.000 lei.

b) Perioada de valabilitate a garanţiei de participare: până la data de 30.06.2011 inclusiv.

c) Forma de constituire a garanţiei de participare: conform prevederilor art. 86 alin (1), (2) şi (3) din HG 925/2006.


VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în corespondenţă cu specificaţiile tehnice din Caietul de sarcini.

Se va întocmi propunerea tehnică, conform modelului (Formular VI.4.A)VI.5) Modul de prezentare al propunerii financiare

Propunerea financiară (Formularul VI.5 A). se va prezenta prin completarea preţului ofertat pe baza unei cotaţii anuale a primei de asigurare (X%), în euro pentru fiecare tip de autovehicul.

Respectiv prin completarea Anexelor nr. 1.1 si nr. 1.2.VI.6) Modul de prezentare a ofertei

Oferta se depune la sediul autorităţii contractante, Ministerul Afacerilor Externe, Direcţia Administrarea Patrimoniului şi Achiziţii – Secretariat din b-dul Aviatorilor, nr.50, Sector 1, Bucureşti.

Oferta (Formularul VI.5 A). şi documentele care însoţesc oferta se depun în original şi copie, introduse în plicuri separate marcate corespunzător („Original”, respectiv „Copie”).Cele două plicuri şi dovada constituirii garanţiei de participare (scrisoarea de garanţie) se introduc în alt plic, care se sigilează şi pe care vor fi înscrise:

- MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE, b-dul Aviatorilor nr. 50, Sectorul 1, Bucureşti şi textul

Ofertă licitaţie servicii de asigurare CASCO ” şi

A nu se deschide înainte de data de 28.04.2011, ora 11.00”.

ATENTIE!

- Toate documentele care compun oferta vor fi luate în considerare doar dacă sunt certificate prin semnătură şi stampilă de reprezentantul autorizat al operatorului economic.

- Oferta şi documentele însoţitoare vor fi întocmite fără modificări, adăugiri sau ştersături.

- Pe plicul în care se află plicul cu originalul şi plicul cu copia ofertei să nu fie aplicate semne distinctive (denumirea, ştampila s.a) ale candidatului.


VI.7) Data limită de depunere a ofertelor

28.04.2011, ora 10.00


VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

Retragerea ofertelor se poate face numai la solicitarea scrisă a operatorului economic, depusă la sediul autorităţii contractante până la data de 28.04.2011, ora 10.00

Nu se acceptă modificarea ofertei.

Ofertele depuse după data limită (28.04.2011, ora 10.00) sau la altă adresă decât cea menţionată la pct.VI.6), precum şi cele care nu sunt însoţite de garanţia de participare constituită în condiţiile prevăzute în Fişa de date a achiziţiei vor fi respinse.


VI.9) Deschiderea ofertelor

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 28.04.2011, ora 11.00, la sediul autorităţii contractante, respectiv B-dul Aviatorilor, nr. 50, sector 1, Bucureşti.

Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la şedinţa de deschidere a ofertelor. În acest scop, persoanele desemnate de ofertanţi vor prezenta împuternicire scrisă pentru participarea la şedinţa de deschidere.
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

(stabilirea operatorului economic cu care se va încheia acordul-cadru)


VII.1) Preţul cel mai scăzut 

VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică x

Factorii de evaluare :

Pondere

1.1. Punctaj financiar (Pf).

1.1.1. La cea mai scăzută cotaţie anuală pentru autovehiculele din parcul auto extern (x% din valoarea auto asigurate) se acordă punctajul maxim.

Pentru celelalte cotaţii, punctajul se acordă astfel:

Pe = cotaţia cea mai scăzută/cotaţia analizată x 50

1.1.2. La cea mai scăzută cotaţie anuală pentru autovehiculele din parcul auto intern (x% din valoarea auto asigurat) se acordă punctajul maxim.

Pentru celelalte cotaţii, punctajul se acordă astfel:

Pi = (cotaţia cea mai scăzută/cotaţia analizată) x 5

Pf = Pe + Pi

1.2. Punctajul tehnic (Pt).

1.2.1. Valoarea primelor de asigurare a autovehicule încasate de ofertant în anul 2010.

Pentru cea mai mare valoare a primelor de asigurare se acordă 15 puncte, iar pentru celelalte punctajul se acordă astfel:

Pm = (valoarea primelor încasate de ofertantul evaluat/ valoarea cea mai mare ofertată)x 15

1.2.2. Valoarea despăgubirilor de asigurare a autovehiculelor plătite de ofertant în anul 2010.

Pentru cea mai mare valoare a primelor de asigurare se acordă 10 puncte, iar pentru celelalte punctajul se acordă astfel:

Pn = (valoarea daunelor plătite de ofertantul evaluat/valoarea cea mai mare plătită de un alt ofertant) x 10

1.2.3. Numărul societăţilor de asigurare din străinătate cu care operatorul economic candidat are încheiate contracte de colaborare.

Pentru operatorul economic care declară pe propria-i răspundere cele mai multe contracte de colaborare cu societăţile din străinătate se acordă 10 puncte, iar pentru ceilalţi, punctajul se calculează astfel:

P s a = (nr. societăţi ale operatorului evaluat/nr. societăţi ale operatorului economic cu cele mai multe contracte) x 10

Vor fi evaluate numai societăţile operatorului din locaţiile în care Ministerul Afacerilor Externe are misiuni identificate pe adresa www.mae.ro - Misiuni diplomatice ale Romaniei in străinătate.

1.2.4. Numărul de unităţi service auto din Bucureşti cu care ofertantul are încheiate contracte de prestări servicii la care achită direct contravaloarea reparaţiei autovehiculelor asiguratului. Vor fi luate în considerare numai cele pentru care ofertantul are ataşată şi recomandarea service, respectiv de bun platnic al serviciilor prestate.

Pentru candidatul cu cel mai mare număr de contracte se acordă 10 puncte, iar pentru celelalte punctajul se acordă, astfel:Ps = nr. contracte la candidatului evaluat/nr. contracte, cel mai mare x 10

Pt = Pm + Pn + P s a + Ps

Punctaj total = Pf+ Pt

Nota:

- datele necesare pentru calcularea punctajului tehnic vor fi puse la dispoziţia autorităţii contractante de candidaţi/ ofertanţi pe propria răspundere (formularele V 4.2, V 4.3, V4.4);

- ofertanţii trebuie sa confirme respectarea in totalitate a specificaţiilor tehnice, in caz contrar se considera ca oferta nu corespunde.


55 puncte, din care:
1.1.1. 50 puncte

1.1.2. 5 puncte


45 puncte, din care:

1.2.1. 15 puncte

1.2.2. 10 puncte

1.2.3. 10 puncte

1.2.4. 10 puncteVIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

VIII.1) Ajustarea preţului (tarifelor) acordului

da x nu Pentru anul 2011 cotaţia anuală pentru plata primelor de asigurare este fermă.

Pentru anii 2012-2013, cotaţia poate fi modificat în condiţiile prevederilor art. 97 alin (3) din H.G. Nr. 925/2006.

Pe parcursul anilor 2012-2013, valoarea de asigurare a fiecărui autovehicul cu an de fabricaţie din 2005 şi mai mic se va diminua, în fiecare an, cu un procent de 5%, iar cu an de fabricaţie 2006 şi mai mare se va diminua cu 10%.


VIII.2) Garanţia de bună execuţie a contractului da x  nu

Se constituie pentru fiecare contract subsecvent, încheiat în baza prezentului acord cadru, reprezentând suma de 10% din valoarea acestuia.

Forma de constituire a garanţiei de buna execuţie : conform prevederilor art. 90 alin. (1) din HG 925/2006.Kataloq: media server1
media server1 -> Cainii nu sunt evrei ca sa fie dusi la Aushwitz. Un adapost cu 10. 000 de caini ?
media server1 -> Domnule presedinte
media server1 -> Alina Mihaela bica
media server1 -> Cu propunere de luare a masurii arestarii preventive
media server1 -> Analiza statistica a rezultatelor la examenele din invatamant- 2010
media server1 -> HotNews ro – bbc discutia Saptamanii, Duminica 16 martie Realizator Dan Tapalaga Horia Roman Patapievici: Biserica risca sa se degradeze in ochii corpului de credinciosi Parintele Costel Stoica
media server1 -> Problemele candidatului Vasile Blaga si ale pd-l
media server1 -> Decizia nr
media server1 -> Noutatile Editurii Trei la Gaudeamus 2011
media server1 -> Moțiunea inițiată de pnl `România în Beznă! Psd și alde fură Curent!`, depusă la Camera Deputaților

Yüklə 1,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə