Ek I “ 5- faz IV motorlar için nox kontrol önlemlerinin gereksinimleriYüklə 0,64 Mb.
səhifə1/7
tarix17.01.2019
ölçüsü0,64 Mb.
#98322
  1   2   3   4   5   6   7

Ek I


8.5- Faz IV motorlar için NOx kontrol önlemlerinin gereksinimleri
8.5.1- İmalatçı, Ek II'nin İlave 1'inin 2 nci maddesinde ve Ek II'nin İlave 3'nün 2 nci maddesinde belirtilen belgeleri kullanarak, NOx kontrol önlemlerinin fonksiyonel çalışma özelliklerini tam olarak tanımlayan bilgileri sağlamalıdır.
8.5.2- Motor emisyonu kontrol stratejisi, Avrupa Birliği bölgesine ilişkin düzenli olarak gerçekleşmekte olan tüm çevresel koşullar altında, özellikle düşük ortam sıcaklıklarında yürürlükte olmalıdır. Bu gereksinim, madde 8.3.2.2'de belirtilen şekilde bir temel emisyon kontrol stratejisi kullanılmasını gerektiren koşullar ile sınırlı değildir.
8.5.3- Bir ayıraç kullanıldığında, imalatçı, tip onay işlemleri sırasında, sıcak NRTC veya NRSC üzerindeki amonyak emisyonunun 10 ppm ortalama değerini geçmediğini göstermelidir.
8.5.4- Eğer ayıraç kapları bir karayolu dışında kullanılan hareketli makineye yerleştirilmiş veya bağlanmışsa, ayıracın bir örneğinin kaplar içine alınması için gerekli araçlar makineye dâhil edilmiş olmalıdır. Numune alma noktası, bir özelleştirilmiş alet veya cihazın kullanılmasına gerek kalmadan kolaylıkla erişilebilir olmalıdır.
8.5.5- Tip onayı, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (c) bendine uygun olarak, aşağıdaki şartlara bağlı olmalıdır:
(a) Karayolu dışında kullanılan hareketli makinenin her operatörüne yazılı bakım talimatlarının sağlanması;

(b) OEM’e, onaylanan motor tipinin parçası olan emisyon kontrol sistemini de içerecek şekilde, motor için kurulum dokümanlarının sağlanması;

(c) OEM’e, bir operatör uyarı sistemi, bir yönlendirme sistemi ve (uygulanabilir olduğunda) ayıraç donma koruması için talimatların sağlanması;

(d) Operatör talimatı, kurulum dokümanları, operatör uyarı sistemi, yönlendirme sistemi ve ayıraç donma koruması hakkında, bu Ek’in İlave 1'inde belirtilen hükümlerin uygulanması.


8.6- Faz IV için kontrol alanı
Bu Ek’in 4.1.2.7 maddesine uygun olarak, Faz IV motorları için Ek I İlave 2'de tanımlanan kontrol alanı içinde örneklenmiş emisyonlar, bu Ek’in 4.1.2.6 maddesinde yer alan tablodaki emisyon sınır değerlerini %100'ün üzerinde aşmamalıdır.
8.6.1- Gösterim şartları
Teknik servis, test amacıyla, kontrol alanı içinde üç taneye kadar rasgele yük ve hız noktası seçmelidir. Teknik servis ayrıca, test noktalarına yönelik rasgele bir çalışma sıralaması belirlemelidir. Test, NRSC'nin temel gereksinimlerine uygun olarak gerçekleştirilmeli, ancak her test noktası ayrı olarak değerlendirilmelidir. Her test noktası, madde 8.6'da tanımlanan sınır değerlerini sağlamalıdır.

8.6.2- Test şartları
Test, Ek III'te tanımlanan ayrık mod test çevrimlerinden hemen sonra gerçekleştirilmelidir.
Ancak imalatçının, Ek III'ün 1.2.1 maddesine uygun olarak, UNECE Regülasyonu No 96.03 düzenlemeler dizisi Ek 4B'sinin prosedürünü kullanmayı tercih etmesi durumunda test şu şekilde gerçekleştirilmelidir:
(a) Test, UNECE Regülasyon No 96.03 düzenlemeler dizisi Ek 4B'sinin 7.8.1.2 maddesinin (a)'dan (e)'ye kadar olan bentlerinde belirtilen şekilde ayrık mod test çevrimlerinden hemen sonra, ancak test sonrası prosedürlerinden (f) önce ya da UNECE Regülasyon No 96.03 düzenlemeler dizisi Ek 4B'sinin 7.8.2.2 maddesinin (a)'dan (d)'ye kadar olan bentlerindeki Artırımlı Modal Çevrim (RMC) test çevrimlerinden sonra ancak ilgili test sonrası prosedürlerinden (e) önce gerçekleştirilmelidir;
(b) Testler, UNECE Regülasyon No 96.03 düzenlemeler dizisi Ek 4B'sinin 7.8.1.2 maddesinin (b)'den (e)'ye kadar olan bentlerinde gerekli görülen şekilde, seçilen üç test noktasının her birisi için çoklu filtre yöntemi (her test noktası için bir filtre) kullanılarak gerçekleştirilmelidir;
(c) Her test noktası için belirli bir emisyon değeri hesaplanmalıdır (g/kWh cinsinden);
(d) Emisyon değerleri, UNECE Regülasyon No 96’nın İlave A.7’si kullanılarak molar bazda veya İlave A.8 kullanılarak kütlesel bazda hesaplanabilir, ancak bunlar ayrık mod veya RMC testinde kullanılan yöntem ile uyumlu olmalıdır;
(e) Gaz toplama hesaplamaları için Nmode değeri 1 olarak ayarlanmalı ve ağırlık faktörü olarak 1 kullanılmalıdır;
(f) Parçacık hesaplamaları için çoklu filtre yöntemi kullanılmalı ve toplam hesaplamaları için Nmode değeri 1 olarak ayarlanıp ağırlık faktörü 1 olarak kullanılmalıdır.
8.7- Faz IV motorların karter gazları için emisyonların doğrulanması
8.7.1- Madde 8.7.3'te verilen durum haricinde hiç bir karter emisyonu doğrudan atmosfere salınmamalıdır.

8.7.2- Motorlar, tüm çalışma boyunca, karter emisyonlarını herhangi bir iyileştirici cihazın egzoz girişine tahliye edebilir.
8.7.3- Hava emilmesi amacıyla turboşarj, pompa, üfleyici veya süperşarj ile donatılmış motorlar karter emisyonlarını ortama salabilirler. Bu durumda, bu bölümün 8.7.3.1 maddesine uygun olarak tüm emisyon testleri boyunca karter emisyonları (fiziksel veya matematik olarak) egzoz emisyonlarına eklenmelidir.

8.7.3.1- Karter emisyonları
Hiç bir karter emisyonu ortamdaki atmosfere doğrudan salınmamalıdır, şu durum istisnadır: hava emilmesi amacıyla turboşarj, pompa, üfleyici veya süperşarj ile donatılmış motorlar karter emisyonlarını, eğer bu emisyonlar egzoz emisyonlarına (fiziksel veya matematiksel olarak) tüm emisyon testleri boyunca ekleniyorsa, ortama salabilirler. Bu istisnadan faydalanan imalatçılar bu motorları, tüm karter emisyonları, emisyon örnekleme sistemi içine yönlendirilebilecek şekilde kurmalıdır. Bu paragrafın amacı doğrultusunda, tüm süreç boyunca, iyileştiricinin egzoz girişine yönlendirilen karter emisyonları doğrudan ortama salınmış olarak değerlendirilmeyecektir.
Açık karter emisyonları, emisyonların ölçümü amacıyla egzoz sistemine, şu şekilde yönlendirilmelidir:
(a) Boru materyalleri, düzgün cidarlı, elektriksel iletken ve karter emisyonlarına reaksiyon göstermeyen şekilde olmalıdır. Boru uzunlukları mümkün olduğunca en azda tutulmalıdır;
(b) Laboratuvarda bulunan karter borularındaki bükülmelerin sayısı en aza indirgenmelidir ve kaçınılamayan herhangi bir bükülmenin yarıçapı olabilen en yüksek değere çıkarılmalıdır;
(c) Laboratuvar karter egzoz borulaması, motor imalatçısının karter geri basınç spesifikasyonlarını sağlamalıdır;
(d) Karter egzoz boruları, herhangi bir iyileştirici sistemin çiğ egzoz çıkışına, kurulu herhangi bir egzoz kısıtlamasının çıkışına ve örnekleme öncesinde motorun egzozu ile tam karışımı temin etmek üzere herhangi bir örnekleme sondasının girişine olabildiğince yakın bağlanmalıdır. Karter egzoz borusu, sınır tabaka etkilerinden kaçınmak ve karışmayı sağlamak için egzozun serbest akışının içine uzanmalıdır. Karter egzoz borusunun çıkışı, çiğ egzoz akışına göre herhangi bir yöne verilebilir.
9- MOTOR GÜÇ KATEGORİSİNİN SEÇİMİ
9.1- Bu Ek’te yer alan madde 1.A’nın (i) ve (iv) bentleriyle tanımlanan değişken devirli motorlar ile yine bu Ek’in madde 4'ünde verilen emisyon sınırları arasındaki uyumluluğu sağlamak açısından söz konusu motorlar, Ek I'in madde 2.4'e uygun olarak ölçülen net gücün en yüksek değeri bazındaki güç aralıklarına atanmalıdır.
9.2- Diğer motor tipleri için nominal net güç kullanılmalıdır.


Ek I İlave 1


NOx KONTROL ÖNLEMLERİNİN DOĞRU ÇALIŞTIRILMASINI SAĞLAMAK İÇİN GEREKSİNİMLER

1- Giriş
Bu Ek NOx kontrol önlemlerinin doğru işletilmesini sağlamak için gereksinimleri belirlemektedir. Ek içerisinde, emisyonu azaltmak için bir ayıraç kullanımına dayanan motorlara yönelik gereksinimler yer almaktadır.
1.1- Tanımlar ve kısaltmalar
"NOx Kontrol Tanı Sistemi (NCD)" motorun üzerinde, şu kabiliyetlere sahip bir sistem anlamına gelir:
(a) Bir NOx Kontrol Arızasını tespit etmek;
(b) Bilgisayar belleğinde depolanmış bilgi ve/veya bu bilginin kart dışına aktarılması yoluyla NOx kontrol arızalarının olası nedenlerini belirlemek.
"NOx Kontrol Arızası (NCM)", bir motorun NOx kontrol sistemi ile onaysız bir biçimde değişiklik girişiminde bulunulduğuna veya onaysız değişiklikler nedeniyle sistemi etkileyen bir arıza olduğu anlamına gelmektedir. Bu Yönetmelik, böyle bir durum tespit edildiğinde bir uyarı veya yönlendirme sisteminin harekete geçirilmesini gerekli kılmaktadır.
"Tanı Sorun Kodu (DTC)" bir NOx Kontrol Arızasını tanımlayan veya etiketleyen bir sayısal veya alfa numerik tanımlayıcı anlamına gelmektedir.
"Doğrulanmış ve aktif DTC" NCD sisteminin bir arıza olduğuna karar verdiği sürede kaydetmiş olduğu bir DTC anlamına gelmektedir.
"Tarama aracı" NCD sistemi ile kart dışı iletişim kurmak için kullanılan bir harici test ekipmanı anlamına gelmektedir.
"NCD motor grubu" NCM’ler için ortak gözlemleme/tanılama yöntemlerine sahip motor sistemlerinin bir imalatçı tarafından gruplanması anlamına gelmektedir.
2- Genel gereksinimler
Motor sistemi, bu Ek tarafından ele alınan NOx kontrol arızalarını (NCM'ler) tespit edebilecek bir NOx Kontrol Tanı sistemi (NCD) ile donatılmış olmalıdır. Bu bölümde kapsanan herhangi bir motor sistemi, normal kullanım koşulları altında motorun normal ömrü boyunca bu gereksinimleri karşılayabilecek şekilde tasarlanmalı, inşa edilmeli ve yerleştirilmelidir. Bu hedefe ulaşmak maksadıyla, Ek III İlave 5'in madde 3.1'inde belirtilen şekilde faydalı ömür süresi aşılarak kullanılmış motorlar için, bu Ekte belirtilen sınır değerlerin, uyarı ve/veya yönlendirme sistemleri aktif hale gelmeden önce aşılması şeklinde NOx Kontrol Tanı sistemine (NCD) ait performans ve hassasiyet azalması göstermesi kabul edilebilir.
2.1- Gerekli bilgiler
2.1.1- Eğer emisyon kontrol sistemi bir ayıraç gerektiriyorsa, ayıracın tipi, ayıraç çözeltide olduğunda yoğunluk bilgisi, çalışma sıcaklığı koşulları ile bileşim ve kalite açısından uluslararası standartlara referans da dahil olmak üzere bu ayıracın özellikleri imalatçı tarafından Ek II İlave 1'in madde 2.2.1.13'ünde ve Ek II İlave 3'ün madde 2.2.1.13'ünde belirtilmelidir.
2.1.2- Madde 4'te belirtilen operatör uyarı sisteminin ve madde 5'teki operatör yönlendirme sisteminin fonksiyonel çalışma özelliklerini tam olarak tanımlayan detaylı bilgi, tip onayı sırasında onay kuruluşuna sunulmalıdır.
2.1.3- İmalatçı, motorun OEM tarafından kullanıldığında, onaylanan motor tipinin bir parçası olan emisyon kontrol sistemini de kapsayan, makineye takıldığında gerekli makine parçaları ile bir arada, bu Ek’in gereksinimlerine uyacak bir şekilde çalışacağını garanti edecek kurulum belgelerini sunacaktır. Bu dokümantasyon, motor sisteminin makine içine doğru takılması için gerekli olan, motor sisteminin detaylı teknik gereksinimlerini ve koşullarını (yazılım, donanım ve iletişim) içermelidir.
2.2- Çalışma koşulları
2.2.1- NOx kontrol tanı sistemi aşağıdaki koşullarda çalışabilir olmalıdır:
(a) 266 K ila 308 K (-7°C ila 35°C) arasında ortam sıcaklığı,

(b) 1.600 m aşağısı tüm yükseklikler,

(c) 343 K (70°C) üzerinde motor soğutucu sıcaklıkları.
Bu bölüm, depolama tankındaki ayıraç seviyesinin gözlemlenmesi durumu için, ölçümün teknik olarak yapılabilir olduğu tüm koşullar altında, uygulanmamalıdır (örneğin, bir sıvı ayıracın donmuş olmadığı tüm koşullar altında).
2.3- Ayıraç donma koruması
2.3.1- Isıtılan veya ısıtılmayan bir ayıraç tankının ve dozaj sisteminin kullanılmasına izin verilmektedir. Isıtılan bir sistem madde 2.3.2'nin gereksinimlerini karşılamalıdır. Isıtılmayan bir sistem ise madde 2.3.3'ün gereksinimlerini karşılamalıdır.
2.3.1.1- Isıtılmayan bir ayıraç tankının ve dozaj sisteminin kullanımı yazılı talimatlarla makinenin sahibine belirtilmelidir.
2.3.2- Ayıraç tankı ve dozaj sistemi
2.3.2.1- Eğer ayıraç donmuşsa, motorun 266 K (-7°C) ortam sıcaklığında çalıştırılmasından maksimum 70 dakika sonra ayıraç kullanıma hazır olmalıdır.
2.3.2.2- Isıtılan sistem için tasarım kriterleri

Isıtılan bir sistem, tanımlanmış olan prosedür kullanılarak test edildiğinde, bu bölümde belirlenen performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır.


2.3.2.2.1- Ayıraç tankı ve dozaj sistemi 72 saat boyunca 255 K (-18°C) sıcaklıkta veya ayıraç katı hale gelene kadar (önce hangisi gerçekleşirse) bekletilmelidir.
2.3.2.2.2- Madde 2.3.2.2.1'deki bekletme süresinin ardından makine/motor çalıştırılmalı ve 266 K (-7 °C) veya daha düşük ortam sıcaklığında aşağıdaki şekilde çalıştırılmalıdır:
(a) 10 ila 20 dakika rölantide,

(b) ardından 50 dakikaya kadar en fazla yüzde 40 nominal yükte.


2.3.2.2.3- Madde 2.3.2.2.2'de belirtilen test prosedürünün tamamlanmasının ardından, ayıraç dozajlama sistemi tamamen işlevsel hale gelmelidir.
2.3.2.3- Tasarım kriterlerinin değerlendirilmesi, tüm makine veya makineye takılacak olanları temsil eden parçalar kullanılarak bir soğuk oda test hücresinde gerçekleştirilebilir veya saha testlerine dayandırılabilir.
2.3.3- Isıtılmayan bir sistem için operatör uyarı ve yönlendirme sisteminin aktifleştirilmesi
2.3.3.1- Madde 4'te belirtilen operatör uyarı sistemi, ≤ 266 K (– 7 °C) ortam sıcaklığında herhangi bir ayıraç dozajı meydana gelmezse aktifleştirilmelidir.
2.3.3.2- Madde 5.4'te belirtilen etkili yönlendirme sistemi, ≤ 266 K (– 7 °C) ortam sıcaklığında, motor çalıştırıldıktan sonra en fazla 70 dakika içerisinde herhangi bir ayıraç dozajı meydana gelmezse aktifleştirilmelidir.

2.4- Tanılama gereksinimler
2.4.1- NOx Kontrol Tanı Sistemi (NCD) bu Ek tarafından ele alınan NOx kontrol arızalarını (NCM'ler), bilgisayar belleğinde saklanan Tanısal Sorun Kodları (DTC'ler) aracılığı ile tanımlayabilecek ve bu bilgiyi talep üzerine kart dışına aktarabilmelidir.
2.4.2- Tanısal Sorun Kodlarının (DTC'ler) kaydedilmesi gereksinimleri
2.4.2.1- NCD sistemi, farklı her NOx Kontrol Arızası (NCM) için bir DTC kaydetmelidir.
2.4.2.2- NCD sistemi, motorun çalıştığı ilk 60 dakika içinde tespit edilebilir bir arıza olup olmadığını ortaya çıkarmalıdır. Bu noktada, "doğrulanmış ve aktif" bir DTC saklanmalı ve uyarı sistemi madde 4’e uygun olarak aktifleştirilmelidir.
2.4.2.3- İzleyicilerin, bir NCM'yi hassas bir şekilde tespit edip doğrulaması için 60 dakikadan fazla zamanın gerektiği durumlarda (örn. istatistik modelleri kullanan veya makinedeki sıvı tüketimini takip eden izleyiciler), imalatçının daha uzun bir süre gerekliliğini gerekçelendirmesi durumunda onay kuruluşu daha uzun bir gözlemleme süresine izin verebilir (örneğin teknik gerekçe, deneysel sonuçlar, şirket içi deneyim vb.).
2.4.3- Tanısal Sorun Kodlarının (DTC'ler) silinmesi için gereksinimler:

(a) Söz konusu DTC ile ilgili hata giderilene kadar, DTC'ler NCD sistemi tarafından bilgisayar belleğinden silinmemelidir;

(b) NCD sistemi, özel bir taramanın istenmesi üzerine veya motor imalatçısı tarafından sağlanan bir bakım cihazı tarafından talep edilmesi durumunda veya motor imalatçısı tarafından verilen bir parola kullanılarak tüm DTC'leri silebilir.
2.4.4- Bir NCD sistemi, motorun gerçek ömrü boyunca makinenin yaşına bağlı olarak kısmen veya tamamen devre dışı kalacak şekilde programlanmamalı veya tasarlanmamalı, ya da sistem NCD sisteminin zaman içinde etkinliğinin azalmasına neden olacak şekilde tasarlanmış herhangi bir algoritma veya strateji içermemelidir.
2.4.5- NCD sisteminin yeniden programlanabilir tüm bilgisayar kodları veya çalışma parametreleri onaysız değişikliklere karşı dayanıklı olmalıdır.
2.4.6- NCD motor grubu
Bir NCD motor grubunun bileşimini belirlemekten imalatçı sorumludur. Bir NCD motor grubu içinde motor sistemlerinin gruplanması iyi mühendislik muhakemesine dayandırılmalı ve onay kuruluşunun onayına tabi olmalıdır.
Aynı motor grubuna ait olmayan motorlar yine de aynı NCD motor grubuna ait olabilirler.
2.4.6.1- Bir NCD motor grubunu tanımlayan parametreler
Bir NCD motor grubu, grup içindeki motor sistemleri için ortak olacak olan temel tasarım parametreleri ile karakterize edilmektedir.
Motor sistemlerinin aynı NCD motor grubuna ait olarak görülmesi için, aşağıdaki temel parametreler listesi benzer olmalıdır:
(a) Emisyon kontrol sistemleri;

(b) NCD izleme yöntemleri;

(c) NCD izleme kriterleri;

(d) İzleme parametreleri (örn. frekans).


Bu benzerlikler imalatçı tarafından ilgili mühendislik gösterimi veya diğer uygun prosedürler aracılığı ile gösterilmelidir ve onay kuruluşunun onayına tabi olmalıdır
İmalatçı, motor konfigürasyon çeşitliliğinden kaynaklanan NCD sistemi izleme/tanılama yöntemlerindeki ufak değişiklikler için, bu yöntemler imalatçı tarafından benzer olarak değerlendirildiğinde ve yalnızca dikkate alınan bileşenlerin belirli özelliklerine uymak için farklılık gösteriyorlarsa (örneğin boyut, egzoz akışı vb.) veya benzerlikleri iyi mühendislik muhakemesine dayandığında, onay kuruluşundan onay isteyebilir.
3- Bakım gereksinimleri
3.1- İmalatçı, yeni motorların veya makinelerin sahiplerini emisyon kontrol sistemi hakkında ve bu sistemin doğru şekilde çalıştırılması konusunda yazılı talimatlarla donatmalı veya donatılmalarını sağlamalıdır.
Bu talimatlar, emisyon sistemi doğru çalışmadığında operatörün bir operatör uyarı sistemi aracılığı ile bilgilendirileceğini ve bu uyarının dikkate alınmaması sonucunda operatör yönlendirme sisteminin harekete geçmesinin makinenin işlevini yerine getiremez olması ile sonuçlanacağını belirtmelidir.
3.2- Talimatlar, emisyon performanslarının korunması için motorların düzgün kullanımları ve bakımları için gereksinimlerini, ilgili olduğu durumlarda tüketilebilen ayıraçların düzgün kullanımı da dahil olmak üzere belirtmelidir.
3.3- Talimatlar yazılı olarak açık ve teknik olmayan bir şekilde, yol dışı makine veya motorun operatör kılavuzunda kullanılan dille aynı dilde olmalıdır.
3.4- Talimatlar, tüketilebilen ayıraçların normal bakım aralıkları arasında operatör tarafından doldurulmaları gerekip gerekmediğini belirtmelidir. Talimatlar aynı zamanda, gereken ayıraç kalitesini de belirtmelidir. Talimatlar, operatörün ayıraç tankını nasıl doldurması gerektiğini belirtmelidir. Bilgiler ayrıca, motor tipine göre olası ayıraç tüketim hızını ve ne sıklıkla yenilenmesi gerektiğini de belirtmelidir.
3.5- Talimatlar, o motor tipi için gerekli tip onayının verilmesinin gereksinimleri ile uyum sağlanabilmesi için doğru özelliklere sahip bir ayıraç kullanılması ve bu ayıraç ile yeniden doldurulması gerektiğini belirtmelidir.
3.6- Talimatlar operatör uyarı ve yönlendirme sistemlerinin nasıl çalıştığını açıklamalıdır. Buna ek olarak, uyarı sistemini dikkate almamanın ve ayıracı yeninden doldurmama veya sorunun giderilmemesinin performans ve arıza kayıt açısından sonuçları da açıklanmalıdır.
4- Operatör uyarı sistemi
4.1- Makine, zamanında düzeltilmediğinde operatör yönlendirme sisteminin aktifleşmesine yol açacak bir düşük ayıraç seviyesi, yanlış ayıraç kalitesi, madde 9'da belirtilen tipten bir dozaj kesimi veya arıza tespit edildiğinde operatörü bilgilendiren görsel alarmlar kullanan bir operatör uyarı sistemi içermelidir. Uyarı sistemi, madde 5'te anlatılan operatör yönlendirme sistemi aktifleştirildiğinde aktif olarak kalmalıdır.
4.2- Uyarı, bir arıza veya başka bir motor bakımını işaret etme amacı ile kullanılan uyarı ile aynı olmamalıdır, ancak aynı uyarı sistemi kullanılabilir.
4.3- Operatör uyarı sistemi bir veya daha fazla lambadan oluşabilir veya kısa mesajlar görüntüleyebilir; örneğin bu mesajlar açıkça şunları belirten mesajlar içerebilir:
- Düşük seviye ve/veya etkili yönlendirmelerin aktifleştirilmesinden önce kalan süre,

- Düşük seviye ve/veya etkili yönlendirme miktarı, örneğin tork düşürme miktarı,- Makinenin iş göremez konumdan kurtarılabileceği koşullar.
Mesajların görüntülendiği durumlarda, bu mesajları görüntülemek için kullanılan sistemler, diğer bakım amaçları için kullanılanla aynı olabilir.
4.4- İmalatçının tercihine bağlı olarak, uyarı sistemi operatörü uyarmak için sesli bir bileşen de içerebilir. Operatör tarafından sesli uyarıların iptal edilmesine izin verilmektedir.
4.5- Operatör uyarı sistemi sırasıyla madde 2.3.3.1, 6.2, 7.2, 8.4 ve 9.3'te belirtilen şekilde aktifleşmelidir.
4.6- Operatör uyarı sistemi, aktivasyon koşulları ortadan kalktığı zaman devre dışı kalmalıdır. Operatör uyarı sistemi, aktifleşme nedeni giderilmeden otomatik olarak devre dışı kalmamalıdır.
4.7- Uyarı sistemi, güvenlik ile ilgili önemli mesajlar ileten diğer uyarı sinyalleri tarafından geçici olarak kesintiye uğratılabilir.
4.8- Operatör uyarı sisteminin aktifleşmesi ve devre dışı kalması prosedürlerinin detayları madde 11'de anlatılmıştır.
4.9- İmalatçı, bu Yönetmelik altındaki tip onayı başvurusu kapsamında, operatör uyarı sisteminin çalışmasını, madde 11'de belirtilen şekilde göstermelidir.
5- Operatör yönlendirme sistemi
5.1- Makine aşağıdaki ilkelerden birisine dayanan bir operatör yönlendirme sistemi bulundurmalıdır:
5.1.1- Düşük seviye yönlendirme (performans kısıtlaması) ile başlayan ve bunu etkili yönlendirme (makine çalışmasının efektif olarak iptal edilmesi) olarak takip eden biçimde iki fazlı bir yönlendirme sistemi.
5.1.2- Madde 6.3.1, 7.3.1, 8.4.1 ve 9.4.1'de belirtilen şekilde bir düşük seviye yönlendirme sisteminin koşulları altında aktifleşen, tek aşamalı bir etkili yönlendirme sistemi (makine çalışmasının efektif olarak iptal edilmesi).
5.2- Tip onay kuruluşunun önceden onayı ile motor, ulusal veya yerel bir yönetimin, bunların acil durum hizmetlerinin veya askeri güçlerinin ilan ettiği bir acil durum sırasında operatör yönlendirmesini devre dışı bırakma yöntemi ile donatılabilir.
5.3- Düşük seviye yönlendirme sistemi
5.3.1- Düşük seviye yönlendirme sistemi, madde 6.3.1, 7.3.1, 8.4.1 ve 9.4.1'de belirtilen koşullardan herhangi birisi meydana geldiğinde aktifleşmelidir.
5.3.2- Düşük seviye yönlendirme sistemi, motor hız aralığı boyunca mevcut olan motor torkunu azami tork hızı ve hız kontrol birimi kesim noktası arasında en az yüzde 25 olmak üzere kademeli olarak, Şekil 1'de gösterilen şekilde azalmalıdır. Tork azaltma hızı minimum dakikada %1 olmalıdır.
5.3.3- Tip onay kuruluşuna gösterilen, aynı veya daha yüksek etki seviyesine sahip diğer yönlendirme önlemleri kullanılabilir.


Şekil 1 - Düşük seviye yönlendirme tork azaltma şeması
5.4- Etkili yönlendirme sistemi
5.4.1- Etkili yönlendirme sistemi madde 2.3.3.2, 6.3.2, 7.3.2, 8.4.2 ve 9.4.2'de belirtilen koşullardan herhangi birisi meydana geldiğinde aktifleşmelidir.
5.4.2- Etkili yönlendirme sistemi makinenin kullanılabilirliğini, operatörün madde 6'dan 9'a kadarki herhangi bir sorunu gidermesini sağlamaya yetecek bir seviyeye düşürmelidir. Aşağıdaki stratejiler kabul edilebilir:
5.4.2.1- Azami tork seviyesi ve regülatör kesme noktası arasındaki motor torku, kademeli olarak Şekil 1'deki düşük seviye yönlendirme torkundan dakika başına minimum yüzde 1 olarak maksimum torkun yüzde 50'sine veya daha aşağısına düşürülecektir ve motor hızı tork azaltması ile aynı zaman diliminde, Şekil 2'de gösterilen şekilde kademeli olarak nominal hızın yüzde 60'ına veya daha altına düşürülmelidir.


Şekil 2- Etkili yönlendirme tork azaltma şeması
5.4.2.2- Tip onay kuruluşuna gösterilen, aynı veya daha yüksek etki seviyesine sahip diğer yönlendirme önlemleri kullanılabilir.
Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin