Euromed summitYüklə 45,17 Kb.
tarix12.01.2019
ölçüsü45,17 Kb.
#95668TOBB
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

AB-Türkiye Ortak Danışma Kurulu

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi


EUROMED SUMMIT

EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYLER

VE BENZER KURUMLAR ZİRVESİ
Istanbul, 16-18 Kasım 2011
SONUÇ BİLDİRİSİ

 1. 1995 Barselona Bildirisi'yle çıkarılan ve Akdeniz için Birlik (AİB) kapsamında genişletilen resmi emir uyarınca, Ekonomik ve Sosyal Konseyler (ESK'ler) ve benzer kurumların temsilcileri, Avrupa-Akdeniz bölgesinde ESK'leri veya benzer kurumları olmayan ortak ülkelerin sivil toplum örgütlerinden ve Avrupa-Akdeniz bölgesindeki çeşitli STÖ'lerden gelen temsilcilerle 2011 toplantısını İstanbul'da düzenlemiştir. Katılımcılar, konukseverlikleri ve Zirve'nin başarısına katkılarından ötürü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'ne ve AB-Türkiye Ortak Danışma Kurulu'nun Türk Delegasyonuna samimiyetle teşekkür eder. Zirve’de şu iki temel konu ele alınmıştır: Avrupa-Akdeniz bölgesindeki yeni siyasi ortam ve bu bölgedeki sivil toplumun bugünkü ve gelecekteki rolü. Ayrıca temsilciler bölge için önemi olan belirli konu başlıklarını da tartışmışlardır: sosyal diyalogun gelişimi; girişimcilik, yenilik ve yaratıcılık; göçle ilgili işbirliği; yenilenebilir enerjilerin ve enerji verimliliğinin desteklenmesi ve kırsal kalkınma ve istihdam.

Katılımcılar şu önerileri benimsemişlerdir:


Avrupa-Akdeniz bölgesindeki yeni siyasi ortam konusunda
Katılımcılar:

 1. geçtiğimiz on bir ayda doğu ve güney Akdeniz bölgesinde gerçekleşen ve halen sürmekte olan siyasi dönüşümlerin bölge için daha demokratik bir gelecek umudu yaratmasını memnuniyetle karşılamakta ve bu ülkelerin her birinde iş başında olan ve demokrasiyi, insan haklarını ve diğer temel hakları ve hukukun üstünlüğünü desteklemek adına büyük çaba sarf eden demokratik kuvvetlere tam desteğini açıkça ifade etmektedir;
 1. Suriye rejiminin protestoculara yönelik halen sürmekte olan baskıcı uygulamalarını ve insan hakları ihlallerini esefle karşılamakta ve bunların derhal sona erdirilmesi gerektiğine inanmaktadır;

 1. bir dizi diğer güney ve doğu Akdeniz ülkesindeki geçiş sürecinde yer alan siyasi yetkilileri ve diğer tüm paydaşları gecikmeksizin insan hakları ihlallerini durdurmaya ve tam demokratik bir dönüşüm ve insan haklarına saygı ilkelerine bağlılık göstermeye çağırmaktadır;
 1. siyasi yetkilileri ve uluslararası kamuoyunu, İsrail-Filistin çatışmasında ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları zemininde adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için gereken tüm adımları atmaya çağırmaktadır;
 1. Avrupa Birliği'nin bölgedeki değişimlere hızlı yanıt vermiş olmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Katılımcılar; ayrım ve şartlılık ilkelerine, başka bir deyişle AB desteğinin yalnızca insan haklarına ve temsilci demokratik siyasi düzene tam bağlılık gösteren oyunculara ve ülkelere sağlanacağı ilkesine dayalı olan yeni AB politikasını onaylamaktadır. Aynı zamanda katılımcılar, AB'yi gelecek için dersler çıkarmak amacıyla eski Euromed politikasını tüm paydaşlarla birlikte gözden geçirmeye davet etmektedir;
 1. en acil ihtiyacın özgür seçimler, kamu kurumlarının inşası, bağımsız yargı makamlarının oluşturulması, medya özgürlüklerinin ve yolsuzluğa karşı aralıksız mücadelenin desteklenmesi ve bu konularda sivil toplumla diyalogun öneminin vurgulanması yoluyla Güney Akdeniz ülkelerinde demokrasiye geçiş sürecinin ilerletilmesi ve güçlendirilmesi olduğuna dikkat çekmektedir;
 1. bölgedeki en büyük bağışçı olan AB'nin, yalnızca demokratik özgürlükler ve bireysel hakların korunmasıyla ilgili hükümlerin bu ülkelerle yapılan karşılıklı anlaşmalarda yer alması konusunda değil, bu hükümlerin uygulanması konusunda da ısrarcı olması gerektiğine inanmaktadır;
 1. AB kurumlarının, güneydeki ortak ülkelerin hükümetleriyle işbirliği içinde, AB'nin 2014-2020 mali perspektifleri altında uygulanmak üzere AB politikasının çeşitli aşamalarını da içeren daha uzun vadeli bir strateji geliştirmesi gerektiğini vurgulamaktadır;
 1. tüm paydaşları uzun vadede üç kilit önceliğe odaklanmaya çağırmaktadır: i. demokrasinin sürekli güçlendirilmesi; ii. ekonomik entegrasyon dahil olmak üzere bölgesel entegrasyonun desteklenmesi; iii. sosyal kalkınma ile hareketlilik ve göç sorunlarına yönelik kapsamlı çözümler;
 1. mevcut mali ve ekonomik krizin olumsuz yansımaları ve Avro bölgesindeki istikrarsız durumla ilgili kaygısını açıkça ifade etmektedir. Bu bağlamda katılımcılar, kadınlar dahil toplumun en savunmasız grupları için sosyal koruma önlemleri uygulanmasının önemi üzerinde ısrarla durmaktadır;
 1. bölge ülkeleri arasında diyalogun yeniden başlatılması amacıyla Akdeniz için Birlik sekreterliği tarafından yürütülen çabaları kabul ve tasdik etmekte ve AİB'i ve AB'yi bir ortak gelecek stratejisi üzerinde birlikte ve yakinen çalışmaya çağırmaktadır;ve kadınların toplumda oynadıkları çok önemli rolü vurgulayarak:

 1. Avrupa-Akdeniz bölgesinde son dönemde gerçekleşen dönüşümlere giden süreçte kadınların merkezi bir rol oynadıklarına dikkat çekmekte ve kadınların gelecekte siyasi, medeni, ekonomik ve sosyal haklardan mutlak suretle yararlanabilmeleri için onların katılımıyla elde edilen ivmenin korunması gerektiğini vurgulamaktadır;
 1. Akdeniz'in her iki kıyı şeridindeki paydaşları, kadınların siyasi ve ekonomik yaşamda daha iyi temsil edilmesini garanti altına almak için daha fazlasını yapmaya ve ileriye etkin çalışmalar yürütmeye çağırmaktadır;

 1. Güney Akdeniz'deki kadınların entegrasyonu için acil önceliklerden birinin kadınların kayıtlı işgücü piyasasına erişiminin kolaylaştırılması olduğunu vurgulamaktadır.Bölgedeki sivil toplumun bugünkü ve gelecekteki rolü konusunda
Katılımcılar:

 1. sivil toplumun vatandaşlara yetki verilmesi, demokratik süreçlerin güçlendirilmesi, ekonomik ve sosyal kalkınmanın teşvik edilmesi, yasa ve politika yapma sürecine katkıda bulunulması ve hükümetlerin hesap verebilir hale getirilmesi açısından oynadığı kilit rolün AB tarafından kabul edilmesini ve AB'nin, başta ortak ülkelerdeki sosyal ortaklar olmak üzere çok geniş bir yelpazedeki sivil toplum örgütlerine vermeyi planladığı desteği memnuniyetle karşılamaktadır. Katılımcılar, Komisyon Üyesi Füle'nin Zirve'de yaptığı ve sosyal diyalogun ve Avrupa-Akdeniz bölgesindeki Ekonomik ve Sosyal Konseyler ve benzer kurumlar tarafından yapılan çalışmaların önemini vurguladığı beyanını memnuniyetle karşılamaktadır;
 1. AB'yi topluma verdiği destekten beklediği somut sonuçları belirli hedefler, karşılaştırma ölçütleri ve inceleme mekanizmaları biçiminde daha açık ve net olarak ifade etmeye çağırmakta ve politika yapma sürecine sivil toplumun katılımının genel geçer hale getirilmesinin ısrarla üstünde durmaktadır;
 1. ülkelerin yönetişimleriyle ilgili değerlendirmelerde sivil toplum (yasal çerçeve, kapasite geliştirme, diyalog vb.) ve insan haklarının yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla ilgili ölçütlere de yer verilmesi için çağrıda bulunmaktadır;
 1. Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) sivil toplum imkanının oluşturulmasını memnuniyetle karşılamakta ancak AB tarafından finanse edilen projelerin daha etkin hale getirilmesi gerektiğine de dikkat çekmektedir. AB finansman prodesürlerinin karmaşıklığı, en büyük potansiyele sahip olmasına karşılık desteğe de en çok ihtiyaç duyan birçok devlet dışı aktörü kapsam dışı bırakmaktadır;
 1. toplumda hayati bir rol oynayan STÖ'lere verilen desteği tamamen onaylamakta ancak çalışanlara ve işçi sendikalarına ve diğer sosyal-mesleki gruplara daha büyük ve daha hedefli destek verilmesi gerektiğinin altını çizmektedir;
 1. bölgede, sivil ve sosyal diyalog için hayati önem taşıyan mekanizmalar olan ekonomik ve sosyal konseylerin oluşturulması ve güçlendirilmesi için çağrıda bulunmaktadır. Bu konseylere, şu gibi ilkeler yol göstermelidir: sivil toplumun mümkün olan en yaygın biçimde temsil edilmesi; bağımsız aday gösterme süreçleri; demokratik iç seçimler; toplantıların düzenli olması; sekreterliğin ve kurumların bütçesinin bağımsız olması, vb.

 1. sürdürülebilir kalkınmanın güvence altına alınması için Ekonomik ve Sosyal Konseyler arasındaki diyalogun kuvvetlendirilmesine ve Akdeniz bölgesinin kuzeyindeki ve güneyindeki sivil toplumlar arasında ittifakın desteklenmesine duyulan ihtiyaca dikkat çekmektedir;
 1. bölgede yapılandırılan sosyal diyalog ve işçi haklarının, öncelikle Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün çabaları yoluyla geliştirilmesi gerektiği üzerinde ısrarla durmakta ve sosyal diyalog ve kapasite oluşturma çalışmalarının takviye edilmesi için ILO programlarının uygulanması sürecinde AB'yi ILO'ya daha büyük destek vermeye çağırmaktadır;
 1. bölgede sosyal diyalog çalışmalarında bulunan örgütlerin deneyim ve bilgi birikimlerini paylaşarak, bilgiyi yayarak, karşılaştırma ölçütlerini belirleyerek ve teknik bilgilerini aktararak yakın işbirliği içinde olmaları gerektiğini ısrarla vurgulamaktadır. TRESMED projesinin, İspanya ESK tarafından koordine edilen ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen yeni safhasının Ocak 2011'de başladığına işaret etmektedir;
 1. Fas ESK'nin ilk faaliyet yılında elde ettiği olumlu sonuçları ve işgal altındaki Filistin Toprakları'nda sosyal diyalogun geliştirilmesine yönelik umut verici gayretleri memnuniyetle karşılamaktadır;

 1. seküler ve dini sivil toplum örgütleri arasında, özellikle inanç özgürlüğü ve kadınların topluma entegrasyonu sorunları konusunda açık ve samimi bir diyalog geliştirilmesi için çağrıda bulunmaktadır;
 1. güney ve güney diyalogu ve bölgesel entegrasyonun ilerletilmesi için bölgedeki sivil toplum örgütlerini sınır ötesi diyalog geliştirmeye teşvik etmektedir.
Euromed bölgesinde girişimciliğin, yeniliğin ve yaratıcılığın ilerletilmesine duyulan ihtiyaç konusunda
Katılımcılar:

 1. girişimcilerin güney Akdeniz bölgesinde büyüme ve ekonomik ve sosyal kalkınma için itici güç rolü oynayabileceklerinden hareketle, başta KOBİ'lerinki olmak üzere, girişimciliğe ve iş geliştirmeye birer öncelik olarak önem verilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Şu anda bölgede ciddi bir girişimci kıtlığı yaşanmaktadır ve muazzam bir potansiyele sahip olan bu sektör bilhassa gençler ve kadınlar için önemli yeni fırsatlar sunabilir; 1. girişimciliğin ve yeniliğin teşvik edilmesi için bir önkoşul olarak; yasal kesinlik, iyi yönetişim, hukukun üstünlüğü ve daha iyi bir kurumsal ve idari çerçeve zemininde elverişli bir yatırım ve iş ortamının oluşturulmasının elzem olduğuna inanmaktadır;

 1. siyasi yetkilileri ve diğer başlıca paydaşları, AB'nin de desteğiyle, girişimcilik ve yeniliğin eğitsel temellerini atmaya çağırmaktadır. Bu ise, diğer çabaların yanında, tüm sosyal katmanlardan insanlar için erişilebilir olması gereken işletme okulları ve AB ile değişim programları oluşturularak gerçekleştirilebilir;
 1. girişimcilik ve yeniliğin geliştirilmesine yönelik politikaların Akdeniz'in her iki kıyı şeridinde de paylaşılan bir stratejinin bir parçasını oluşturması gerektiğini ısrarla belirtmektedir. Bu bağlamda, hem küçük ve orta ölçekli işletmeler, hem de sosyal ekonomi alanındaki şirketler tarafından yürütülecek iş faaliyetlerinin desteklenmesinin birinci dereceden önemli olduğuna dikkat çekmektedir;
 1. bölgede, karşılaştırılabilir ve güncellenebilir bilgiyle desteklenen daha güçlü bir işletme bilgisine ihtiyaç duyulduğunu vurgulamaktadır. Bu ise çeşitli sektörlerdeki işlerin yapısal dinamiklerinin bir bütün olarak belirlenebilmesi için uygun bilgi sistemleri tasarlanmasını gerekli kılmaktadır;
 1. bölgedeki iş kültürünün yerel nitelikte ve ekonominin kayıt dışı alanlarına kök salmış olma eğilimi gösterdiğini ve dolayısıyla da ekonomi politikalarında ve eğitim sisteminde girişimciliğin genel geçer olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Kadınların ve gençlerin iş faaliyetlerinde daha çok yer alması sağlanarak bu iki grup kayıtlı ekonomiye daha fazla katılımda bulunmaya teşvik edilmelidir;
 1. doğrudan yabancı yatırım, mikrokrediler ve kooperatif kredileri yoluyla gelebilecek finansman kaynaklarına erişimin iyileştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır;
 1. bölgedeki tüm ülkelerde, yeterli kaynaklar ve yüksek düzeyde alışverişlerle desteklenen net bir yenilik stratejisi benimsenmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu strateji, projelerin belirlenmesi ve izlenmesi, araştırmacı ve bilim insanlarının anavatanlarına dönmelerinin desteklenmesi ve ortak araştırma ve yenilik projelerinin basitleştirilmesi için daha büyük çabaları da beraberinde getirmelidir;
 1. BusinessMed gibi bölgesel kuruluş ve ağların (fakat aynı zamanda sendikaların, çiftçilerin ve sosyal ekonominin menfaatlerini temsil edenlerin de) girişimcilik, yenilik ve yaratıcılık için kilit destekleyiciler olduğunun altını çizmektedir.Avrupa-Akdeniz bölgesinde göç konusunda işbirliği ihtiyacı üzerine
Katılımcılar:

 1. Avrupa-Akdeniz bağlamında göçün halen Akdeniz’in her iki kıyı şeridindeki hükümetler için sürdürülebilir ve insanca yollarla idare edilmesi gereken önemli ve uzun vadeli bir siyasi mücadele alanı olduğunun altını çizmektedir;
 1. bu soruna karşı, kuzey ve güney arasında daha yakın siyasi ve ekonomik entegrasyonun kilit bir özelliği olarak, uzun vadede bölgede sosyal, ticari, eğitsel, ailevi ve kültürel alışverişleri kolaylaştıran bir Avrupa-Akdeniz göç politikası oluşturulması için yakın işbirliği kurulmasının her iki kıyı şeridindeki siyasi yetkililerin karşılıklı çıkarına olduğuna dikkat çekmektedir;
 1. göç üzerine çok geniş kapsamlı ve güncellenmiş bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizmektedir. göç akışlarının kendine has özelliklerine, ev sahibi ülkelerde yaşayan göçmenlerin durumuna ve entegrasyon politikalarına dikkat edilmelidir;
 1. göç gönderen ve göç alan ülkeler arasında yakın işbirliği kurulmasına ve politikaların oluşturulması sürecinde sivil toplum katılımının genel geçer hale getirilmesine duyulan ihtiyaca dikkat çekmektedir. bölgedeki tüm ülkelerde, göç alan ülkelerdeki diaspora toplulukları da dahil olmak üzere, sivil toplum örgütleri göçle ilgili kilit sosyal hizmetler sağlamaktadır;
 1. boyutları ve sosyal, ekonomik ve kişisel gelişim açısından beraberinde getirdikleri sebebiyle işçi göçünün önemine dikkat çekmektedir. Uygun çözümler bulmak amacıyla gençlerin ve kadınların bölgede insan onuruna yakışır işler ve eğitim bulmakta yaşadıkları sıkıntılara özellikle dikkat edilmelidir;
 1. sosyal ortakların, ekonomi ve işgücü pazarında entegrasyonu ve sosyal kaynaşmayı destekleyerek göçle ilgili ulusal politikalar ve AB stratejilerinde oynayabilecekleri role dikkat çekmektedir.


yenilenebilir enerjilerin ve enerji verimliliğinin desteklenmesinin önemi konusunda
Katılımcılar:

 1. yenilenebilir enerjilerin ve enerji verimliliğinin, Akdeniz bölgesinin her iki kıyı şeridinde de enerji kaynaklarının güvenliği, ekonomik ve sosyal kalkınma ve iklim değişikliği etkilerinin hafifletilmesi ile ilgili güncel ve gelecekteki tüm politikaların kilit bileşenleri olması gerektiği gerçeğine ve bu yüzen özel ilgiyi hak ettiğine dikkat çekmektedir;
 1. yenilenebilir enerjilerin ortak kalkınmaya odaklanmış bir bölgesel işbirliği yoluyla desteklenmesinin hayati önem taşıdığını vurgulamaktadır. AB ile güneydeki ortakları arasında kuzey ve güney kıyıları için bir kazan-kazan yaklaşımının parçası olarak bölgesel dayanışma ve büyük bir finansman desteğine dayalı bir 'Yeni Yeşil Anlaşma' yapılmalıdır;
 1. yenilenebilir enerjiler ve enerji verimliliği alanında, yenilenebilir enerjilerin gelişimine katkıda bulunabilecek bir yerel uzmanlığın gelişmesine yönelik teknik yardımlar ve eğitimin gerekli olduğuna dikkat çekmektedir;
 1. yenilenebilir enerji projelerinin karlılığının artırılması amacıyla araştırma ve geliştirmeye daha fazla destek sağlanması için çağrıda bulunmaktadır. Tüm bölgeden öğrenciler için Akdeniz enerji Erasmus programının hayata geçirilmesi planlanmalıdır;
 1. bir Avrupa-Akdeniz yatırım bankasının oluşturulması projesini desteklemektedir. Bu banka, bölgesel çerçevede tanımlanmış enerji politikalarını ve diğer politikaları destekleyen projelere finansman sağlamalıdır;
 1. uyumlu bir yenilenebilir enerji politikasının güvence altına alınması amacıyla, gerek mevcut ve gelecekteki yenilenebilir enerji inisiyatifleri, gerekse onları yöneten ve destekleyen kurumlar (Avrupa Komisyonu, AİB, vb.) arasında sağlıklı bir koordinasyona ihtiyaç olduğu konusunda ısrarcıdır;
 1. güney Akdeniz ülkelerindeki siyasi risklerden korunmak için AB düzeyinde bir araç (örn. AB destekli tahviller) oluşturulması için çağrıda bulunmaktadır. Gelecekte, 27 AB Üyesi Ülke güney ülkelerinden asgari miktarda elektrik almayı hedeflemelidir;
 1. enerji verimliliğini, yenilenebilir enerjileri ve ağlar arası bağlantıları ve birlikte çalışabilme kabiliyetini teşvik etmek amacıyla en kısa zamanda AB ve güneydeki ortakları arasında bir enerji topluluğu kurulması için çağrıda bulunmakta ve bu bağlamda Güneydoğu Avrupa Enerji Topluluğu'nda kurulan sosyal foruma paralel bir sosyal forum oluşturulmasının önemini hatırlatmaktadır.Çok önemli bir sorun olan kırsal kalkınma ve istihdam konusunda:
Katılımcılar:

 1. kırsal alanlardaki ekonomik ve sosyal yoksunluğun, güneydoğu Avrupa-Akdeniz bölgesindeki çoğu ülkenin demokrasiye geçiş süreci ve uzun vadeli siyasi ve ekonomik istikrarı için beslenen umutlara yönelik büyük bir tehdit olduğunu ve bu nedenle kırsal kalkınma ve istihdam meselesinin acil bir öncelik olarak kontrol altına alınması gerektiğini belirtmektedir;
 1. Akdeniz'deki mevcut tarımsal dönüşüm evresinde, kamu yetkililerinin tarımın devam etmesini, verimliliğin artırılmasını ve arazi erişiminin kolaylaştırılmasını mümkün kılacak uzun vadeli bir strateji izlemeleri gerektiğine dikkat çekmektedir. Bu strateji üç temel üzerine bina edilmelidir: eğitim, teknoloji ve yenilik. Bu üç temel; kalite, katma değer ve daha iyi pazarlamayı ve çevrenin korunmasını güvence altına alacak şekilde yapılandırılmalıdır.
 1. eğitimle ilgili en zor görevin, eğitimin kırsal işgücü piyasasının değişen ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi olduğunu vurgulamaktadır. Kırsal alanlarda uzman eğitim merkezlerinin kurulması; istihdam oluşturma, serbest meslek edinme ve kamu ve özel sektörler arasında daha yakın işbirliği sağlanması süreçlerini desteklemelidir;
 1. kırsal alandan kaçışın gittikçe hızlanması yönündeki tehlikeli eğilimin acilen tersine çevrilmesi gerektiği konusunda ısrarcıdır. Bununla ilgili önlemler, işçilerin sosyal haklarını garanti altına alan ve yatırımcılara de yasal emniyet sağlayan şeffaf bir yasal çerçeve dahilinde yeni refah kaynakları sağlanarak kırsal alan ekonomilerine çeşitlilik kazandırılmasına odaklanmalıdır.

 1. kırsal kalkınma için ayrılmış sektöre dayalı stratejilerin yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde desteklenmesi gerektiğine işaret etmektedir. AB, olası bir Akdeniz serbest pazarının kırsal alanlarda ileri düzeyde eşitsiz bir gelir dağılımına yol açmasını önlemek için elinden geleni yapmalıdır;
 1. turizm ve tarım gibi bazı geleneksel sektörlerin, yerel nüfusun bunların kalkınmasından tam olarak yaralanabilecekleri biçimde yeniden şekillendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Ayrıca kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi için enerji ve çevre sektörü tarafından sunulan imkanların göz önünde bulundurulması da elzemdir. Sosyal ekonomi örneğinde olduğu gibi, kolektif düşünceye dayalı inisiyatifler kilit bir rol oynamaktadır;
 1. kırsal alanlardaki gençlerin ve kadınları işgücü piyasasına girmelerine yardımcı olacak spesifik politikalara öncelik verilmesinde ısrarcıdır ve bu bağlamda özel bir genç istihdamı fonu oluşturulmasını önermektedir. Bu, kayıt dışı ekonominin azaltılmasında kilit bir adımdır.2011-2012 çalışma programı konusunda:
Katılımcılar

 1. 2012 Zirvesi’nde aşağıdaki temaların ele alınmasına karar vermiştir:

 1. demokrasi ve paylaşılan bir refah için ortaklığın uygulanmasında sivil toplumun rolü;

 2. enerji sektörü başta olmak üzere Avrupa-Akdeniz bölgesinde sanayi politikası;

 3. Avrupa-Akdeniz bölgesindeki son gelişmelerin ardından ve mevcut küresel ekonomik durum karşısında kadınların ekonomik ve sosyal durumu; 1. 2013 Zirvesi'nde aşağıdaki temaların ele alınmasına karar vermiştir:

a) Avrupa-Akdeniz Bölgesinde gençlik ve istihdam;


b) Avrupa-Akdeniz bölgesinde göç ve işbirliği üzerine takip raporu;
 1. ortak rızalarıyla 2012 Zirvesi'nin Ürdün'de yapılmasına karar vermiştir.
EK 1
2011-2013 döneminde Avrupa-Akdeniz Ekonomik ve Sosyal Konseyleri ve Benzer Kurumlarını oluşturan organların üyeliği
Aşağıdaki çalışma grupları oluşturulmuş veya oluşturulacaktır:


 • Demokrasi ve paylaşılan bir refah için ortaklığın uygulanmasında sivil toplumun rolü; Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi'nin yönetimi altında ve Ürdün Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Cezayir Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Fas Ekonomik ve Sosyal Konseyi ve Yunanistan Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin işbirliği ile.
 • Enerji sektörü başta olmak üzere Avrupa-Akdeniz bölgesinde sanayi politikası; İspanya Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin yönetiminde, İtalya Ulusal Ekonomi ve İşgücü Konseyi, Ürdün Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Cezayir Ekonomik ve Sosyal Konseyi, AB-Türkiye Ortak Danışma Kurulu'nun Türk delegasyonu ve İsrail Ekonomik ve Sosyal Kurulu'nun işbirliği ile. • Akdeniz bölgesinde gençlik ve istihdam; İspanya Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin yönetiminde, Ürdün Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Fas Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, Yunanistan Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Fransa Ekonomik ve Sosyal Konseyi ve Lübnan Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin işbirliği ile. • Avrupa-Akdeniz bölgesinde göç ve işbirliği üzerine takip raporu; Yunanistan Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin yönetiminde, İspanya Ekonomik ve Sosyal Konseyi, İtalya Ekonomi ve İşgücü Konseyi, Cezayir Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Fas Ekonomik ve Sosyal Konseyi ve Ürdün Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin işbirliği ile.


Yüklə 45,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə