Expunere de motive secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexeYüklə 92,68 Kb.
tarix07.01.2019
ölçüsü92,68 Kb.
#91803EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

PROIECT de Lege

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996

privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)

1. Descrierea situaţiei actuale

Dreptul de autor și drepturile conexe constituie fundamentul economic al sectorului industriilor culturale și creative, stimulând inovarea, activitatea creativă, investiţiile şi producţia, extrem de importante în actuala schimbare de paradigmă a economiei mondiale.

Reglementările adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe au menirea de a oferi un grad ridicat de protecţie titularilor de drepturi de autor şi drepturi conexe, în echilibru însă cu necesitățile utilizatorilor și cu cele ale cetățenilor – consumatorii finali ai produselor și serviciilor bazate pe drepturi de autor, prin instituirea unui cadru legal în care exploatarea conţinutului protejat de aceste drepturi să poată avea loc într-o manieră echilibrată.

În cursul anului 2014 Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au adoptat Directiva nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă. Scopul adoptării acestei directive este acela de a crea un cadru legal unitar şi coerent, la nivelul întregii Uniuni Europene, cu privire la modul de organizare, funcţionare şi desfăşurare a activităţii organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe cu un accent particular pe reglementarea circulației online a operelor muzicale.

Astfel, pentru protejarea intereselor titularilor de drepturi este nevoie de armonizarea normelor naţionale referitoare la gestionarea drepturilor de autor şi la acordarea de licenţe multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale.

Utilizarea operelor și a altor obiecte protejate prin drept de autor şi drepturi conexe necesită acordarea de licenţe de către diferiţi titulari de drepturi, acestia având posibilitatea alegerii între gestiunea individuală sau colectivă a drepturilor deţinute, după caz.

Deşi un titular de drepturi poate opta, în anumite cazuri, pentru gestionarea individuală a acestora, totuşi, posibilitatea de a mandata un organism de gestiune colectivă să se ocupe, în numele său și pentru el, de gestiunea efectivă a drepturilor, categoriilor de drepturi, tipurilor de opere sau alte obiecte protejate ce pot fi gestionate colectiv mai eficient decât individual, îi asigură titularului nu doar respectarea drepturilor sale, ci și beneficiul material la care este îndreptățit de utilizarea produsului muncii sale.

Prin urmare, reglementarea într-o manieră unitară și coerentă a funcţionării organismelor de gestiune colectivă la nivelul întregii Uniuni Europene reprezintă o condiţie sine qua non pentru asigurarea transparenţei activităţii acestora şi pentru responsabilizarea faţă de membri proprii, de titularii de drepturi care le-au mandatat, dar, în egală măsură, și față de utilizatori și de publicul consumator de bunuri și servicii bazate pe drepturi de autor în general. În egală măsură, o asemenea reglementare are ca țintă și facilitarea accesului publicului european la cultură, prin reducerea fragmentării pieței din domeniu, în special a „pieței digitale”, care a devenit în ultimii ani una semnificativă în exploatarea economică a bunurilor și serviciilor bazate pe drepturi de autor. Pentru protejarea eficientă a intereselor titularilor de drepturi şi a tuturor celorlalte categorii interesate (utilizatori și public consumator) este necesar ca legislaţiile din materia de referință ale statelor membre să fie armonizate, astfel încât să se asigure garanţii și condiții echivalente pentru exploatarea eficientă a operelor și a altor obiecte protejate prin drepturi de autor la nivelul întregii Uniuni.

Scopul prezentei directive, respectiv al prezentului proiect de modificare și completare a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe este acela de a asigura deschiderea pieței, prin asigurarea unor standarde corespunzătoare și cel puțin comparabile la nivelul Uniunii, în ceea ce privește guvernanţa, gestiunea financiară, transparenţa, raportarea, precum şi crearea cadrului de supraveghere al organismelor de gestiune colectivă și al altor categorii de persoane fizice ori juridice care au ca obiect activități din domeniul gestiunii drepturilor de autor.

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniu, a transmis Ministerului Culturii documentaţia aferentă elaborării unui proiect de lege pentru transpunerea în dreptul intern a Directivei nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă. Astfel, pe baza propunerilor trasmise şi a consultărilor efectuate cu ORDA și cu reprezentanți ai tuturor categoriilor de părți interesate, Ministerul Culturii a procedat la elaborarea prezentului proiect de act normativ de modificare şi completare a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.


2. Schimbări preconizate

Prezentul proiect normativ urmăreşte transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă, având ca obiectiv reglementarea aspectelor legate de organizarea, funcţionarea şi activitatea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe. De asemenea, proiectul reglementează modul de obţinere şi de utilizare a licenţelor multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă.

Prin adoptarea prezentului proiect se urmăreşte determinarea organismelor de gestiune colectivă să acționeze în interesul colectiv al titularilor de drepturi pe care îi reprezintă, spre exemplu, prin prevederea unor sisteme care să permită atât membrilor unui organism de gestiune colectivă să îşi exercite drepturile decurgând din statutul de membru prin participarea la procesul decizional al organismului, dar și titularilor ce, fără a fi membri ai respectivului organism, l-au mandatat să le gestioneze o serie de drepturi și, de asemenea, utilizatorilor ce intră în relație cu acesta să își cunoască și să-și exercite atât drepturile cât și obligațiile rezultate din raporturile juridice născute din interacțiunile lor.

Proiectul introduce prevederi mai precise, referitoare la drepturile autorilor şi ale titularilor de drepturi, precum şi obligativitatea ca aceste drepturi să fie introduse în statutele organismelor de gestiune colectivă. Prin aceste modificări se urmăreşte asigurarea unei mai bune informări a membrilor organismului, precum şi oferirea posibilităţii, pentru membri, de a solicita informaţii relevante pentru ei. Pentru protejarea cât mai eficientă a membrilor şi pentru asigurarea posibilităţii, pentru aceştia, de a hotărî efectiv cu privire la activitatea organismului din care fac parte, s-au introdus prevederi noi referioare la modul de funcţionare şi la competenţele adunărilor generale ale organismelor. Astfel, proiectul prevede obligativitatea menţionării, în mod clar, a unor competenţe minime ale adunării generale în cuprinsul statutelor organismelor de gestiune. Din aceleaşi considerente, s-a reglementat mai precis şi cuprinsul „dării de seamă” pe care organismele de gestiune au obligaţia să o întocmească anual. De asemenea, proiectul introduce prevederi referitoare la conţinutul statutului organismelor de gestiune, în scopul determinării organismelor de a adopta un statut care să cuprindă dispoziţii menite a asigura gestiunea drepturilor membrilor într-un mod corect, eficient şi transparent.

Totodată, se creează posibilitatea ca autorii sau alţi titulari de drepturi de autor sau drepturi conexe sa încredinţeze gestiunea acestor drepturi unor entităţi de gestiune independente. Acestea urmează să funcţioneze potrivit dispoziţiilor privind societăţile, iar raporturile dintre autori şi entităţi se vor reglementa prin contract. Pentru asigurarea transparenţei şi a protejării autorilor, în sarcina entităţilor au fost prevăzute o serie de obligaţii legate de informaţiile pe care acestea au obligaţia să le comunice, atât autorilor sau titularilor de drepturi cu care au încheiat contracte de gestiune, cât şi cu alte entităţi sau organisme de gestiune colectivă, cu care au legătură. De asemenea, entităţile au obligaţia depunerii către ORDA a unei dări de seamă, cu privire la activitatea desfăşurată.

Proiectul prevede înfiinţarea unui organ cu funcţie de supraveghere la nivelul fiecărui organism de gestiune colectivă în scopul supravegherii şi monitorizării permanente a activităţii desfăşurate de organismul de gestiune colectivă, de directorul general şi de consiliul director.

Proiectul cuprinde prevederi referitoare la negocierea metodologiilor după care se plătesc remuneraţiile datorate de utilizatorii de opere, precum şi referitoare la componenţa comisiilor de negociere a acestor metodologii. Din forma actuală a legii s-a eliminat procedura arbitrajului, prevăzută la art. 1312 alin.(3)-(9), considerată prea scumpă şi nesatisfăcătoare, în favoarea medierii, existând posibilitatea ca părţile interesate să se adreseze şi instanţei, în cazul imposibilităţii ajungerii la un rezultat în urma negocierilor sau a medierii.

În scopul transpunerii prevederilor directivei, referitoare la licenţele multiteritoriale, la Titlul III Capitolul I, după Secţiunea a III-a din lege, se introduce, prin proiect, o nouă secţiune, respectiv Secţiunea a IV-a cu titlul „Acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile on-line asupra operelor muzicale de către organismele de gestiune colectivă”, cuprinzând şapte articole, articolele 1361 – 1367 în cuprinsul cărora se reglementează noţiunea de licenţă multiteritorială, precum şi activitatea de acordare şi utilizare a licenţelor. De asemenea, prevederile proiectului cuprind obligaţiile organismului care gestionează opere licenţiate multiteritorial.

De asemenea, proiectul vizează o serie de modificări, clarificări și îndreptări ale unor erori materiale existente în textul în vigoare al legii, care au generat, de-a lungul ultimilor ani, dificultăți importante în aplicarea legii, precum și punerea/repunerea în acord a prevederilor legii naționale în materia dreptului de autor și a drepturilor conexe cu cele ale unor Directive europene anterioare și cu dispozițiile unor Hotărâri emise de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, și anume: • Modificarea reglementărilor privind dreptul de împrumut public, cuprinse în art. 144 alin.(3) și introducerea, în același articol, a șase noi alineate, în scopul armonizării cu Directiva 2006/115/CE privind dreptul de închiriere si de împrumut si anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietatii intelectuale. Alineatul (3) al Articolului 6 al acestei Directive precizează în mod clar că statele membre ale Uniunii Europene pot excepta doar anumite categorii de unități de la plata remunerației echitabile datorate pentru împrumutul public prin biblioteci. Prin Legea nr. 329/2006, prin care Parlamentul României a aprobat, cu modificări și completări, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 123/2005 care transpunea în dreptul național prevederile a opt Directive Europene, dintre care una era Directiva 92/100/CEE, a completat textul alineatului (3) al articolului 144 al legii drepturilor de autor (prin care OUG 123/2005 transpunea prevederile alineatului (3) al articolului 5 al Directivei 92/100/CEE, actualmente alineatul (3) al articolului 6 al Directivei 2006/115/CE – versiunea codificată a celei dintâi) care excepta de la plata remunerației echitabile pentru împrumutul public doar bibliotecile instituţiilor de învăţământ cu acces gratuit s-au adăugat, ca excepție, și toate bibliotecile publice cu acces gratuit, golind astfel de conținut textul normativ în discuție – prin exceptarea de la plata remunerației echitabile împrumutului public a tuturor categoriilor de instituții prin care acesta se realizează. Prin urmare, din cauza completării aduse textului în referință prin Legea de aprobare a OUG 123/2005, România a fost plasată, de facto, într-o situație de încălcare a dreptului comunitar prin transpunerea incorectă a prevederilor unei Directive europene. Prezentul proiect normativ vine să soluționeze această problemă, prin limitarea exceptărilor de la plata remunerației compensatorii și prin instituirea unui mecanism destinat achitării către titularii de drepturi a remunerației compensatorii just datorate, în acord cu prevederile legislației europene și a celorlalte prevederi corespunzătoare existente în cea națională.

 • În cuprinsul alineatului (1) al articolului 33, după litera i) se introduce o nouă literă, al cărei conținut vine să corecteze o eroare de transpunere a Directivei 2009/21/CE (InfoSoc), realizată prin OUG 123/2005 (respectiv legea 329/2005); mai precis, dreptul de punere la dispoziție, consacrat ca drept distinct inclusiv prin “Tratatele internet”, a fost tratat în textul legii naționale, în mod eronat, ca o subcomponentă a comunicării publice, situație de natură să creeze dificultăți importante în aplicarea concretă, în practică, a respectivei prevederi. De altfel, inclusiv Directiva 26/2014/UE instituie tratarea celor două ca drepturi distincte – a se vedea, în acest sens, prevederile Titlului II al acesteia, respectiv prevederile art 1231-1232 din prezentul proiect, corespunzătoare.

 • Alineatele (1) (2) și (3) ale articolului 34 au fost modificate pentru punerea în acord cu prevederile Articolului 5, alin. (2), lit. e) a Directivei 2001/29/CE, întrucât tot prin modificările aduse Ordonanței de Urgență nr. 123/2005 prin legea nr. 329/2006 s-a eliminat din textul legii naționale excepția prevăzută de Directivă pentru partiturile muzicale, fapt de natură a plasa România într-o situație de facto de încălcare a dreptului comunitar (infringement) pentru transpunere incompletă/incorectă a normelor de acquis european.

 • Alineatul (1) al articolului 37 a fost modificat pentru a clarifica anumite aspecte ce au generat probleme în practică; mai precis, în textul existent al alineatului în cauză, au fost adăugate demonstrația – pentru producție și vânzare, precum și testarea reparațiilor efectuate.

 • Alineatul (1) al. articolului 103 a fost modificat în sensul completării definiției înregistrării sonore sau fonogramei simple, ce se impune pentru a putea determina, în practică, limitele protecției unei fonograme și limitele protecției unei înregistrări audiovizuale.

 • Completarea adusă articolului 1065 din lege, împreună cu modificarea alineatului (2) al articolului 1387 urmărește clarificarea diferențelor existente între conceptele de scop comercial și scară comercială, având în vedere că în practică au existat interpretări diferite ale acestora, care au generat și continuă, încă, să genereze confuzie în rândul utilizatorilor şi beneficiarilor de fonograme protejate, precum și la nivelul organelor jurisdicționale. De asemenea, înlocuirea, în cuprinsul articolului a sintagmei „în scop comercial” cu cea de „la scară comercială”, urmărește asigurarea concordanţei terminologice cu Directiva 2004/48/CE privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

 • Alineatul (1 1) al articolului 1072 s-a modificat, datorită necesității introducerii în textul legii a definiției titularului de drepturi (impusă, împreună cu alte prevederi conexe, de transpunerea Directivei 26/2014/UE) împreună cu necesitatea corelării acestor prevederi cu cele ale articolului 107 și ale următoarelor din textul în vigoare al legii, referitoare la remunerația compensatorie pentru copia privată, conform cărora editorii se încadrează în categoria titularilor de drepturi, beneficiari ai unei cote de 50% din remunerația datorată pentru copia privată; pe cale de consecință, aceștia pot deveni membri ai unui organism de gestiune colectivă, ori își pot înființa propriile organisme de gestiune, sau pot încheia acorduri de reprezentare cu acestea sau cu entități de gestiune independentă.

 • La articolul 1231 alineatul (1), literele e) și f) au fost modificate în scopul punerii lor în acord cu Hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-283/10 - Circul Globus Bucureşti (Circ & Variete Globus Bucureşti) împotriva Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR - ADA), respectiv cu prevederile “Tratatelor internet”, ratificate de România prin legile nr.205/2000 și 206/2000

 • Prevederile articolului 1411 au fost modificate prin înlocuirea sintagmei „în orice mod” cu cea de „în mod ilicit”. Necesitatea modificării derivă din faptul că, din formularea în vigoare a textului în referință, rezultă că simpla deținere, chiar legitimă, a unui decodor utilizat pentru serviciile de programe cu acces condiţionat constituie infracțiune, ceea ce duce la incriminarea oricărui abonat, producator sau operator de cablu care importă, distribuie, deţine, instalează, întreţine sau înlocuiețte astfel de aparate, fapt ce este, de mod evident, o eroare materială în textul legii.

 • A fost dezincriminată punerea la dispoziţia publicului, inclusiv prin internet ori prin alte reţele de calculatoare, fără drept, a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe ori de drepturi sui-generis ale fabricanţilor de baze de date sau a copiilor acestora, prin abrogarea articolului 1398 și încadrarea faptei amintite în categoria contravențiilor, întrucât, din consultările avute de-a lungul ultimilor ani atât cu stakeholderii, cât și cu reprezentanții organelor de cercetare penală și ai celor juristicționale, s-a constatat că, în practică, tratarea ca infracțiune a acestei fapte îngreunează extrem de mult sistemul justiție, „sufocând” practic atât activitatea organelor de cercetare penală, cât și a instanțelor de judecată, cu un număr extrem de mare de cauze minore; concomitent cu această dezincriminare, s-a introdus în cuprinsul articolului 1395 un nou alineat, pentru a garanta dreptul titularilor de drepturi de a solicita instanţelor de judecată plata de daune, pentru prejudiciile cauzate prin faptele sancţionate contravenţional.

 • Au fost abrogate prevederile privitoare la procedura arbitrajului, ca urmare a solicitărilor primite atât din partea organismelor de gestiune colectivă, cât și ale utilizatorilor, înlocuindu-se astfel, ca metodă alternativă de soluționare a litigiilor (cerută de Directiva 2014/26/UE), ce s-a dovedit în timp a fi greoaie, ineficientă și consumatoare semnificativă de resurse, cu cea a medierii.

 • Pentru eficientizarea activității, pentru eliminarea sincopelor înregistrate în activitate de-a lungul ultimilor cca. 7 ani și pentru asigurarea coerenței acesteia, s-a operat trecerea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor din subordinea Guvernului și coordonarea metodologică a ministrului culturii (concept care nu este definit clar în legislație), în subordinea Ministerului Culturii.

 • Totodată, proiectul cuprinde o serie de corecturi ale unor erori materiale (inclusiv a unor neconcordanțe/contradicții existente în textul în vigoare al legii și a unor trimiteri la articole/alineate, etc., ce au fost abrogate) corelări terminologice și între texte (atât între cele existente în legea în vigoare, cât și între acestea și cele nou introduse, în catrul procesului de transpunere care, dacă nu s-ar fi operat, ar fi continuat să genereze confuzii semnificative, cu impact în piață, în interpretarea și aplicarea corectă a legii.

3. Alte informaţii (**)

Având în vedere, în primul rând, faptul că Directiva nr. 2014/26/UE trebuia transpusă în legislaţia naţională până la data de 16.04.2016, dar și importanța, inclusiv din punct de vedere economic, a celorlalte modificări, completări, clarificări și corecturi aduse textului legii, propunem  adoptarea proiectul normativ, de către Parlamentului României, în procedură de urgenţă.
Secţiunea a 3-a

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic

Nu este cazul.

11.Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat

Nu este cazul.

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Modificările și completările introduse în legea națională sunt de natură să stimuleze dezvoltarea mediului de afaceri românesc, în principal prin facilitarea dezvoltării de către IMM-urilor care operează în domeniul de referință, inclusiv de noi modele de afaceri, conexe mediului online.

21. Impactul asupra sarcinilor administrative

Nu este cazul.

22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii

Modificările și completările introduse în legea națională sunt de natură să faciliteze dezvoltarea IMM-urilor care operează în domeniul de referință, în special afacerile din zona online.

3. Impactul social

Modificările și completările introduse în legea națională sunt de natură să faciliteze accesul publicului la bunuri și servicii culturale și informaționale mult mai diversificate.

4. Impactul asupra mediului

Nu este cazul.

5. Alte informaţii

Nu au fost identificate.Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei -

Indicatori

Anul curent

Următorii 4 ani

Media pe 5 ani

1

2

3

4

5

6

7

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:

 Nu este cazul

 

 

 

 

 

a) buget de stat, din acesta:

 

 

 

 

 

 

(i) impozit pe profit

 

 

 

 

 

 

(ii) impozit pe venit

 

 

 

 

 

 

b) bugete locale:

 

 

 

 

 

 

(i) impozit pe profit

 

 

 

 

 

 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

 

 

 

 

 

 

(i) contribuţii de asiqurări

 

 

 

 

 

 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

 

 

 

 

 

 

a) buget de stat, din acesta:

 

 

 

 

 

 

(i) cheltuieli de personal

 

 

 

 

 

 

(ii) bunuri si servicii

 

 

 

 

 

 

b) bugete locale:

 

 

 

 

 

 

(i) cheltuieli de personal

 

 

 

 

 

 

(ii) bunuri şi servicii

 

 

 

 

 

 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

 

 

 

 

 

 

(i) cheltuieli de personal

 

 

 

 

 

 

(ii) bunuri si servicii

 

 

 

 

 

 

3. Impact financiar, plus/minus, din care:

 

 

 

 

 

 

a) buget de stat

 

 

 

 

 

 

b) bugete locale

 

 

 

 

 

 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor buqetare

 

 

 

 

 

 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor buqetare

 

 

 

 

 

 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor

 

 

 

 

 

 

si/sau cheltuielilor buqetare

 

 

 

 

 

 

7. Alte informaţii

 

 

 

 

 

 
Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.


a) Se modifică și se completează Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.


11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.

Nu este cazul.

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare

 Proiectul asigură transpunerea totală în legislaţia naţională a prevederilor referitoare la tematica reglementată de Directiva Europeană „Gestiune Colectivă” nr. 2014/26/UE.

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare

 Nu este cazul.

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

 C-283/10 - Circul Globus Bucureşti (Circ & Variete Globus Bucureşti) împotriva Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR – ADA)

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente

Tratatul O.M.P.I. privind dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996 (ratificat prin legea 205/2000)

Tratatul O.M.P.I. privind interpretările, execuțiile și fonogramele, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996 (ratificat prin legea 206/2000)6. Alte informaţii"

 Nu au fost identificate.Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ

Conform prevederilor Legii 52/2003 proiectul de lege a fost supus consultării publice în perioada 04.03.2016-19.04.2016. În data de 07.04.2016 s-a desfăşurat, la sediul Ministerului Culturii, o dezbatere publică cu privire la proiect. În perioada consultării şi cu ocazia dezbaterii publice au fost primite propuneri şi observaţii din partea autorilor, artiştilor şi a altor persoane interesate, precum şi a următoarelor organizaţii: DACIN SARA, CREDIDAM, UCMR-ADA,ARAIEX, UNART, BSA, COTAR, AIMR, AER, ADPFR, PERGAM, UPFR, FPTR, COPYRO, ANISPR, ARCA, ABR, BNR, ANBPR, IFRRO, UPFAR-ARGOA, ADPFR, Automobile Dacia.


3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

 Nu este cazul.

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

 Nu este cazul.

5. Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c) Consiliul Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei

e) Curtea de Conturi Consiliul Legislativ.

6. Alte informaţii

 Nu este cazul.Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea

proiectului de act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

Proiectul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice

 Nu este cazul.

3. Alte informaţii

 Nu este cazul.Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competentelor instituţiilor existente

 Va fi necesară adoptarea unei Hotărâri a Guvernului, în vederea aplicării prevederilor referitoare la dreptul de împrumut public și la remunerația compensatorie datorată titularilor de drepturi pentru acesta.

2. Alte informaţii

 Nu este cazul.

Pornind de la aceste considerente, a fost elaborat prezentul Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl avizaţi.
CORINA ȘUTEU IRINA LUCAN ARJOCA
MINISTRUL CULTURII DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

OFICIUL ROMÂN PENTRU

DREPTURILE DE AUTOR


Avizăm:
LAZĂR COMĂNESCU

MINISTRUL AFACERILOR

EXTERNE

VASILE DÎNCU

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL DEZVOLTĂRII

REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE


ANCA DANA DRAGU

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

RALUCA ALEXANDRA PRUNĂ

MINISTRUL JUSTIŢIEIYüklə 92,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə