Titlul proiectului de act normativYüklə 107.5 Kb.
tarix21.08.2018
ölçüsü107.5 Kb.


NOTĂ DE FUNDAMENTARE


SECŢIUNEA 1

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV :

Hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea activităţii de transfuzie sanguină


SECŢIUNEA A 2-A

MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV (*)Reglementarea organizării şi funcţionării sistemului naţional de transfuzie sanguină, în conformitate cu prevederile Legii nr. 282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Descrierea situaţiei actuale

Sistemul naţional de transfuzie constituie prin activitatea specifică un domeniu strategic naţional, impunându-se recunoşterea lui ca parte a sistemului medical de urgenţă cu asigurarea liniei de gardă, întrucât solicitările de unităţi de sânge şi componente sanguine sunt permanente, 7 zile din 7, 24 de ore din 24. Siguranţa terapiei transfuzionale este esenţial legată de asigurarea unui grad echivalent de calitate şi securitate în fiecare etapă a lanţului transfuzional, inclusiv la nivelul spitalului, respectiv în unităţile de transfuzie şi serviciile clinice.
În prezent reţeaua naţională de transfuzie sanguină din România este reprezentată de Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti, cele 41 de centre de transfuzie judetene, Centrul de Transfuzie al Municipiului Bucureşti şi unităţile de transfuzie din spitalele în care se administrează terapie transfuzională. Centrele de transfuzie sunt instituţii medicale cu personalitate juridică, independente de spitale. Unităţile de transfuzie din spitale sunt structuri interne ale spitalelor publice şi private, subordonate managementului spitalului, şi care ar trebui coordonate metodologic de către Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti.
Cadrul general de organizare şi cerinţele de bază privind calitatea şi securitatea în domeniul transfuziei sanguine au fost reglementate prin Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, care transpune cerintele Directivei 2002/98/CE şi parţial cerinţele Directivei 2004/33/CE. Alte acte legislative secundare au transpuns cerinţe ale Directivei 2005/61/CE, ale Directivei 2005/62/CE şi restul prevederilor din Directiva 2004/33/CE.
Însă în procesul de preluare a directivelor europene în domeniul hematologiei şi hematovigilenţei au fost constatate o serie de inadvertenţe în raport cu legislaţia europeană în materie (paralelisme legislative, dispoziţii contradictorii, etc).
Astfel, în urma analizei detailate în vederea compatibilizării legislaţiei existente cu legislaţia comunitară în domeniul hematologiei şi hematovigilenţei, inclusiv a procedurilor privind activitatea centrelor regionale de transfuzie sanguină, considerăm necesară revizuirea sau reglementarea în regim de urgenţă a următoarelor acte normative, sistemul naţional de transfuzie sanguină funcţionând în baza unor prevederi depăşite, emise în anii 1995-1996:

 1. Hotărâre de guvern nr. 294/1995 referitoare la reorganizarea Institutului de Hematologie Bucureşti şi stabilirea unor măsuri în aplicarea Legii nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a singelui uman şi organizarea transfuzională în România

 2. Ordinul MS nr. 166 din 29.01.1996 privind aporbarea structurii organizatoprice a Institutlui naţional de Hematologie Transfuzională şi CTS Bucureşti

 3. Ordinul MS nr. 7/1992 privind reorganizarea Centrelor de transfuzie sanguină ca unităţi cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii.

2. Schimbări preconizate

Prezentul proiect de hotărâre se referă la următoarele aspecte:

 • organizarea Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină, denumit în continuare I.N.T.S., prin reorganizarea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau”, conform art. 7 alin. (2) din Legea nr. 282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările şi completările ulterioare,

 • reorganizarea sistemului naţional de transfuzie sanguină prin clasificarea centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi a municipiului Bucureşti se în 3 categorii, în funcţie de anumite criterii, precum:

 1. structura organizatorică a centrului;

 2. personalul de specialitate încadrat la nivelul centrului şi distribuţia acestuia;

 3. dotarea cu echipamente şi aparatură medicală;

 4. starea drumurilor şi distribuţia populaţiei în legătură cu activitatea transfuzională;

 5. număr de unităţi de sânge colectate/an;

 6. tipul activităţilor efectuate (colectă, separare, testare, tipuri de teste, etc.);

 7. numărul şi mărimea spitalelor deservite de centrul de transfuzie.

Totodată activitatea de tratament a hemofiliei şi talasemiei se transferă la unităţile sanitare, având în vedere că aceste activităţi trebuie să se desfăşoare în condiţii optime şi de siguranţă pentru pacienţi.
Schimbările preconizate se referă la :

- administrarea corectă şi judicioasă a sângelui şi componentelor derivate din sânge;

- menţinerea unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii populaţiei;

- o abordare unitară şi o gestiune coordonată în vederea respectării standardelor de calitate.3. Alte informaţii (**)

Asigurarea formării medicale iniţiale şi continue a personalului ce desfăşoară activitate în domeniul transfuzional de către Institut şi centrele de transfuzie sanguină teritoriale.

SECŢIUNEA A 3-A - IMPACTUL SOCIO ECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

1. Impactul macroeconomic

Nu este cazul.

1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat

Nu este cazul.

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Nu este cazul.

3. Impactul social

Prevenirea bolilor cu transmitere hematogenă, prevenirea bolii hemolitice a nou-născutului, gestionarea corectă a stocurilor naţionale de sânge şi produse derivate din sânge, în sensul autosuficienţei de sânge şi componente sanguine.

4. Impactul asupra mediului (***)

Nu este cazul.

5. Alte informaţii

Nu este cazul.

SECŢIUNEA A 4-A

IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI)

- mii lei -


Indicatori

Anul curent

Următorii 4 ani

Media pe 5 ani

1

2

3

4

5

6

7

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit

(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:

(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

(i) contribuţii de asigurăriNu este cazul.
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri şi servicii

b) bugete locale:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri şi servicii

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri şi servicii

d) bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:

e) bugetul Ministerului Sănătăţii - venituri propriiNu este cazul.
3. Impact financiar, plus/minus, din care:

a) buget de stat

b) bugete locale


Nu este cazul
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare

Nu este cazul
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare

Nu este cazul
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare

Nu este cazul
7. Alte informaţii

Nu este cazul
SECŢIUNEA A 5-A

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ :

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii


a) Nu este cazul.


b) Ulterior, vor fi aprobate prin ordine ale ministrului sănătăţi: structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină, atribuţiile şi structura centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi a unităţilor de transfuzie sanguină din spitale


2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare

Adaptează sistemul legislativ din domeniul transfuziei sanguine la cerinţele reglementărilor Comunităţii Europene.

Se aliniază Directivei 2002/98/CE privind standardele de calitate şi securitate pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia sângelui uman şi a componentelor sanguine transpusă în Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare

Nu este cazul.


4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Nu este cazul.

5. Alte acte normative şi / sau documente internaţionale din care decurg angajamente

Nu este cazul.

6. Alte informaţii

Nu este cazul.

SECŢIUNEA A 6-A

CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE ACT NORMATIV1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate

Nu este cazul.

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ

Nu este cazul.

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Nu este cazul.

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

Nu este cazul.

5. Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c) Consiliul Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei

e) Curtea de ConturiEste necesar avizul Consiliului Legislativ.

6. Alte informaţii
SECŢIUNEA A 7-A

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

S-au respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională.

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice

Nu este cazul.


3. Alte informaţii

Nu este cazul.


SECŢIUNEA A 8-A

MĂSURI DE IMPLEMENTARE1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente

Nu este cazul

2. Alte informaţii

Nu este cazul

În acest sens, s-a elaborat proiectul de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea activităţii de transfuzie sanguină, pe care îl supunem spre adoptare.MINISTRUL SĂNĂTĂŢII
VASILE CEPOI


AVIZĂM FAVORABIL
VICE PRIM - MINISTRU

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI ŞI

PROTECŢIEI SOCIALE

FLORIN GEORGESCU MARIANA CÂMPEANU

MINISTRUL JUSTIŢIEI

TITUS CORLĂŢEAN

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea activităţii de transfuzie sanguină

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al prevederilor art. 7 alin. (2) şi ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

ART. 1


(1) Se organizează Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau”, denumit în continuare Institutul, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Caracaş nr. 2-8, sector 1, prin reorganizarea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau”.

(2) Institutul preia activitatea Agenţiei Române a Sângelui, care se desfiinţează.

(3) Activitatea de tratament al hemofiliei desfăşurată de către Institutut va fi preluată de către Spitalul Clinic Colţea şi activitatea de tratament a talasemiei desfăşurată de către Institutut va fi preluată de către Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

(4) Laboratorul de hemostază rămâne în structura Institutului ca Laborator Naţional de referinţă.

(5) Structura organizatorică a Institutului este prevăzută în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(6) Sistemul Naţional de Transfuzie constituie un domeniu strategic naţional şi face parte din sistemul de urgenţă.

(7) Continuitatea activităţii în cadrul unităţilor din sistemul naţional de transfuzie sanguină se asigură prin serviciul de gardă. Liniile de gardă se stabilesc de către Institut, la propunerea centrelor de transfuzie sanguină teritoriale, cu aprobarea de Ministerului Sănătăţii.

ART. 2


(1) Activitatea Institutului este finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii. Institutul poate primi sume şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea acţiunilor şi activităţilor prevăzute de lege.

(2) Din fondurile aprobate, Institutul finanţează activitatea proprie, a centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti.

(3) Veniturile realizate de Institut, de centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti din efectuarea unor activităţi medicale pentru care se percep tarife conform actelor normative în vigoare, constituie venituri proprii şi se utilizează în condiţiile legii.

(4) Situaţiile financiare de execuţie şi bilanţurile contabile trimestriale şi anuale ale centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti se raportează la Institut.

(5) Situaţiile financiare de execuţie şi bilanţurile contabile trimestriale şi anuale ale Institutului se raportează şi sunt aprobate de Ministerul Sănătăţii.

ART. 3


(1) Institutul este coordonatorul naţional al sistemului de transfuzie sanguină.

(2) Sistemul naţional de transfuzie sanguină are în componenţa sa următoarele structuri:

a) Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau”, instituţie cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii,

b) Centrele de transfuzie sanguină judeţene şi a municipiului Bucureşti, instituţii cu personalitate juridică, în subordinea Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină,

c) Instituţiile de profil autorizate şi acreditate ale Ministerului Apărării Naţionale,

d) Unităţile de transfuzie sanguină din unităţile sanitare.

ART. 4

(1) Institutul are ca obiect de activitate conducerea, organizarea şi coordonarea activităţii de transfuzie sanguină, cercetarea ştiinţifică medicală, precum şi învăţământul medical de specialitate în domeniul transfuziei sanguine.(2) Pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute la alin. (1), Institutul exercită următoarele atribuţii:

a) organizează, conduce şi coordonează sistemul de transfuzie sanguină pentru prevenirea şi reducerea riscului transfuzional;

b) organizează şi efectuează activitatea de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniul transfuziei sanguine;

c) elaborează în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi alte instituţii programele de formare iniţială şi educaţie continuă pentru personalul cu pregătire superioară şi medie ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul transfuziei sanguine;

d) constituie baza unităţii de învăţământ pe domeniul specific de activitate, asigurând formarea iniţială şi continuă a personalului cu activitate în domeniul transfuziei sanguine;

e) coordonează şi monitorizează elaborarea şi implementarea sistemului de management al calităţii la nivelul Institutului şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi a municipiului Bucureşti;

f) implementeză sistemul de hemovigilenţă sub coordonarea Ministerului Sănătăţii prin direcţia de specialitate;

g) acordă consultanţă în domeniul transfuziei sanguine;

h) implementează şi monitorizează respectarea cerinţelor privind trasabilitatea;

i) stabileşte prognoza privind necesarul anual de sânge total, componente sanguine;

j) îndrumă şi monitorizează utilizarea clinică a sângelui şi componentelor sanguine, urmărind aplicarea celor mai adecvate măsuri pentru evitarea indicaţiilor nejustificate a terapiei transfuzionale, a reacţiilor posttransfuzionale şi transmiterea infecţiilor prin sânge;

k) propune spre aprobare Ministrului Sănătăţii, Nomenclatorul naţional al componentelor sanguine umane, cu avizul comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii;

l) stabileşte relaţii şi colaborări cu instituţii de profil naţionale şi internaţionale, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

m) elaborează împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii planul privind activitatea sistemului naţional de transfuzie sanguină pentru situaţii speciale (calamităţi naturale, război, accidente colective), nomenclatorul şi baremurile de componente sanguine şi terapie substitutivă recomandată în aceste situaţii;

n) constituie Rezerva Naţională de Sânge a României, respectiv un stoc tampon de sânge şi derivate sanguine;

o) promovează şi efectuează prin unităţile în subordine, recoltarea sângelui pentru transfuzia autologă programată, în vederea asigurării necesarului de sânge şi componente sanguine;

p) organizează activitatea de promovare a donării voluntare şi neremunerate, precum şi menţinerea donatorilor recrutaţi, în vederea acoperirii necesarului de sânge şi componente sanguine, dar şi asigurării unei maxime siguranţe a actului transfuzional;

q) efectuează diagnosticul imunohematologic;

r) asigură coordonarea tehnică şi metodologică a programului naţional de sănătate în domeniul hematologiei şi securităţii transfuzionale şi participă la derularea altor programe naţionale de sănătate, conform domeniului de activitate şi al competenţelor;

s) analizează şi propune ministrului sănătăţii lista investiţiilor care urmează să se realizeze la nivelul unităţilor din teritoriu;

t) stabileşte, la propunerea unităţilor teritoriale, necesarul de aparatură şi echipamente specifice activităţii acestora;

u) propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii introducerea şi/sau extinderea activităţilor desfăşurate în unităţile existente precum şi desfiinţarea unităţilor necorespunzătoare, ce desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine;

v) organizează achiziţiile publice naţionale pentru echipamentele, dispozitive medicale şi reactivii utilizaţi de sistemul naţional de transfuzie sanguină;

w) evaluează produsele şi tehnicile apărute în domeniul transfuziei sanguine;

x) organizează manifestări ştiinţifice şi cursuri de instruire pentru personalul din subordine, din Centrele de transfuzie sanguină judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi din unităţile de transfuzie sanguină din unităţile sanitare;

y) asigură participarea la manifestări cu caracter ştiinţific;

z) la cererea unor persoane fizice sau juridice, Institutul efectuează servicii medicale pentru care se percep tarife, potrivit actelor normative în vigoare;

aa) împreună cu centrele de transfuzie sanguină judeţene şi a municipiului Bucureşti îndeplineşte atribuţii specifice în domeniul transplantului de celule stem, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Institutul îndeplineşte şi alte atribuţii din domeniul său de competenţă, conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 5


(1) Conducerea Institutului este asigurată de Comitetul Director.

(2) La nivelul institutului, se întruneşte şi funcţionează comitetul de coordonare al sistemului naţional de transfuzie sanguină.

ART. 6

(1) Conducerea executivă a Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină este asigurată de comitetul director format din director general, director general adjunct medical, director general adjunct ştiinţific şi director adjunct financiar-contabil.(2) Directorul general şi directorii generali adjuncţi sunt salarizaţi la nivelul funcţiilor de director şi respectiv director adjunct ştiinţific prevăzute pentru Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C. T. Nicolau” în anexa III, capitolul I, pct. 1la Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice”, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Directorul general este ordonator secundar de credite şi reprezintă Institutul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

(3) Directorul general şi directorii generali adjuncţi Directorul general sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie, prin ordin al ministrului sănătăţii.

(4) Funcţiile de conducere ale Institutului se ocupă prin concurs organizat de către Ministerul Sănătăţii, conform reglementărilor legale în vigoare.

(5) Director general, director general adjunct medical, director general adjunct ştiinţific şi director adjunct financiar-contabil şi directorul resurse umane pot fi eliberaţi din funcţia de conducere în urma evaluării activităţii acestora realizată la 3 ani sau ori de câte ori este nevoie, pe baza criteriilor de performanţă stabilite şi aprobate prin act administrativ al ministrului sănătăţii.

(6) Până la ocuparea prin concurs a funcţiilor care fac parte din comitetul director conducerea interimară se numeşte prin ordin al ministrul sănătăţii.

(7) Directorul general, directorii generali adjuncţi, directorul adjunct financiar-contabil şi directorul resurse umane sunt incompatili cu:

a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical din cadrul Institutului, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică;

b) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de conducere, inclusiv cele neremunerate, cu excepţia organizaţiilor neguvernamentale;

c) exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti;

d) exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil;

(8) Constituie conflict de interese deţinerea de către directorul general, directorii generali adjuncţi, directorul adjunct financiar-contabil şi directorul resurse umane de:

a) acţiuni sau interese la societăţi comerciale ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu Institutul;

b) părţi sociale sau de acţiuni de către membrii comitetului director personal ori de către rudele şi afinii lor până la gradul al IV-lea inclusiv la societăţi comerciale sau organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu Institutul.

(9) Membrii comitetului director au obligaţia de a depune o declaraţie de interese, precum şi de a semna o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute la alin. (6), în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, la Ministerul Sănătăţii. Aceste declaraţii vor fi actualizate ori de câte ori intervin schimbări care trebuie înscrise în ele. Actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data începerii modificării sau încetării funcţiilor ori activităţilor. Declaraţiile se vor afişa pe site-ul Institutului.

(10) Conducerea executivă a centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi a municipiului Bucureşti se asigură de către director.

ART. 7

(1) Comitetul de coordonare al sistemului naţional de transfuzie sanguină se constituie din membri numiţi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.(2) Componenţa Comitetului de coordonare este următoarea:

a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii,

b) directorul general al Institutului,

c) directorii centrelor clasificate în categoria I conform art. 9 din prezenta hotărâre.

(3) Comitetul de coordonare este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte ales dintre membri comitetul de coordonare prin vot simplu din numărul total al membrilor, pe o perioadă de 1 an.

(4) Membrii Comitetului de coordonare se numesc prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea directorului general al Institutului.

(5) Atribuţiile principale ale Comitetului de coordonare sunt următoarele:

a) aprobă principalele direcţii de acţiune în domeniile de strategie, organizare şi funcţionare a Institutului.

b) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii institutului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

c) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului şi al centrelor de transfuzie sanguină teritoriale, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;

d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;

(6) Şedinţele de lucru ale Comitetului de coordonare au loc o dată pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie, convocarea acestuia făcându-se de către preşedinte sau la solicitarea a cel puţin o treime din numărul membrilor Comitetul de coordonare.

(7) Dezbaterile Comitetului de coordonare sunt conduse de preşedintele comitetului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.

(8) Comitetul de coordonare îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de funcţionare prevăzut în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(9) Comitetul de coordonare îşi poate desfăşura activitatea în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa Comitetului de coordonare se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.

(10) Hotărârile Comitetului de coordonare se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

ART. 8

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotârâri.(2) Structura organizatorică şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru fiecare categorie în parte conform art. 9 din prezenta hotărâre, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotârâri, la propunerea comitetului de coordonare.

(3) Numărul de posturi al Institutului şi centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi a municipiului Bucureşti se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotârâri. Împărţirea numărului de prosturi la nivelul centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi a municipiului Bucureşti se face prin decizia directorului general.

(4) Normele metodologice de păstrare şi utilizare a Rezervei Naţionale de Sânge se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.

ART. 9


(1) Centrele de transfuzie sanguină judeţene şi a municipiului Bucureşti se clasifică în 3 categorii având la bază următoalele criterii:

a) structura organizatorică a centrului;

b) personalul de specialitate încadrat la nivelul centrului şi distribuţia acestuia;

c) dotarea cu echipamente şi aparatură medicală;

d) starea drumurilor şi distribuţia populaţiei în legătură cu activitatea transfuzională;

e) număr de unităţi de sânge colectate/an;

f) tipul activităţilor efectuate (colectă, separare, testare, tipuri de teste, etc.);

g) numărul şi mărimea spitalelor deservite de centrul de transfuzie.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul elaborează metodologia privind clasificarea centrelor în funcţie de competenţă, pentru clasificarea centrelor cu avizul ministrului sănătăţii.

(3) Institutul clasifică centrele de transfuzie sanguină judeţean şi a municipiului Bucureşti, în termen de 6 luni de la aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime.

ART. 10

(1) Institutul preia patrimoniul precum şi toate drepturile şi obligaţiile Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau”, potrivit reglementărilor legale şi contractuale.(2) Patrimoniul Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” se stabileşte pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării/preluării, însoţit de protocoalele de predare-primire întocmite în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Personalul Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” este preluat de Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau”, pe bază de protocol de predare-preluare, cu menţinerea drepturilor salariale conform legislaţiei în vigoare.

(4) Personalul din cadrul structurilor care desfăşoară activitate de tratament pentru hemofilie şi talasemie va fi preluat de unităţile sanitare menţionate la art. 1 alin. (3) din prezenta hotărâre, cu menţinerea drepturilor salariale conform legislaţiei în vigoare.

(5) Personalul Institutului este format din personal contractual şi este salarizat potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului în sectorul bugetar.ART. 11

(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 294/1995 referitoare la reorganizarea “Institutului” de Hematologie Bucureşti şi stabilirea unor măsuri în aplicarea Legii nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 93 din 17.05.1995, precum şi orice alte dispoziţii contrare.(2) Aplicarea structurii organizatorice prevăzute în Anexa nr. 1 se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

VICTOR – VIOREL PONTADostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə