Fatih sultan mehmet vakif ünversitesi İslami İLİmler faküLtesi Lİsans ders iÇERİkleri


ISL340 KLASİK FIKIH METİNLERİ IIYüklə 155,19 Kb.
səhifə3/4
tarix30.12.2017
ölçüsü155,19 Kb.
1   2   3   4

ISL340

KLASİK FIKIH METİNLERİ II

Bu derste öncelikle dört mezhepte yazılmış klasik fıkıh kitapları kısaca tanıtılacak ve seçilecek kitaplardan metinler okunacaktır.

ISL342

FIKIH USULÜ METİNLERİ II

Bu derste klasik ve modern dönemde yazılmış fıkıh usulü kitapları tanıtılacak ve seçilecek kitaplardan metinler okunacaktır.

ISL344

KURAN VE YENİ KEŞİFLER

Kuran-ı Kerim bir çok yönüyle mucize bir kitaptır. Kurandaki i’caz yönlerinden birisi de indiği dönemde insanların bilmesinin mümkün olmadığı ancak günümüzde keşfedilen bilimsel gerçekleri haber vermesidir. Bu derste yeni keşifler ve ilmi gelişmeler İlgili Kuran ayetleri ışığında incelenecektir.

ISL346

KONULU TEFSİR

Bu ders öğrenciye Konulu Tefsir alanında modern dönemde yazılmış önemli eserlerin ana hatlarıyla tanıtılması, bu eserlerin diğer tefsirlerden farkları, ortaya çıkış sebepleri ile bu tefsirlerde kullanılan yöntemin diğer tefsirlerden farkları hususlarında bilgi kazandırılması ve bu alanda yazılmış eserlerden seçmelerin okutulmasını kapsamaktadır.

ISL348

AHKAM AYETLERİ TEFSİRİ II

Bu ders öğrenciye klasik ve modern dönemde yazılmış önemli “Ahkam Tefsirleri”nin ana hatlarıyla tanıtılması, bu eserlerden seçme metinlerin okutulması, bu metinleri Fıkıh perspektifinden okuyup anlama kabiliyetinin kazandırılması ve Ahkam Tefsirleri arasında müelliflerinin fıkhi ekolleri ile yaşadıkları asırları göz önünde bulundurarak karşılaştırma yapabilme becerisinin kazandırılmasını hedeflemektedir.

ISL350

OSMANLI DÖNEMİ MÜFESSİRLERİ

Bu derste Osmanlı Döneminde tefsir yazmış müelliflerin hayatları, Ekolleri ve eserleri üzerinde durulacaktır.

ISL352

AKAİD HADİSLERİ

Bu derste seçilecek hadis kitaplarından ‘Kitabu’l-iman’ bölümleri okunacak ayrıca konu hadis delillerine dayalı yazılmış bir akaid kitabından takib edilecektir.

ISL354

ŞEMAİL HADİSLERİ

Bu ders öğrenciye Şemail alanında yazılmış klasik eserlerin içeriklerinin, neden bu türde eserlerin telif edildiğinin, bu alanda yazılmış eserlerden yararlanma yollarının öğretilmesi, Şemail türünün diğer hadis edebiyatı türleri içindeki yerinin ortaya konmasını ve bu alandaki eserlerden yapılacak seçmelerin okutulmasını kapsamaktadır.

ISL356

RİCAL İLMİ

Bu derste rical ilmi ana hatlarıyla tanıtılacak, bu alan ile ilgili literatür tarihi gelişim süreci dikkate alınarak incelenecek ve Hadis Ravileri üzerinde rical ilmi kaidelerine göre çalışmalar yaılacaktır.

ISL358

HADİS USULÜ METİNLERİ II

Bu derste seçilecek klasik hadis usulü kitabı işlenecek ve bu kitaptaki önemli bölümler modern dönemde yazılmış Hadis Usulü kitaplarıyla karşılaştırmalı olarak okunacaktır.

ISL360

AKAİD METİNLERİ

Bu derste klasik ve modern dönemde yazılmış Akaid metinleri kısaca tanıtılacak ve seçilecek klasik Akaid metinleri okunacaktır.

ISL362

İSLAM AKAİDİNİN HADİS KAYNAKLARI

Bu derste ‘akaid’ konuları hadis delilleriyle birlikte işlenecek, bu hadislerin dereceleri, akaidde hücciyeti, diğer naslarla ve külli kaidelerle karşılaştırılması yapılarak hadisin inanç ilkelerinin belirlenmesindeki rolü üzerinde durulacaktır.

ISL364

EHL-İ SÜNNET KELAM EKOLLERİ

Bu derste Eşarilik ve Maturidilik ekolleri üzerinde durulacak, bu iki ekolün ortaya çıkışı gelişmesi, ana ilkeleri, diğer kelam ekollerinden ve İslam Filozoflarından ayrıldıkları önemli noktalar üzerinde durulacaktır.

ISL366

KADERİYE VE MUTEZİLE

Bu derste Kaderiye ve mutezile ekolünün ortaya çıkışı ve geliştiği ortam, daha sonraki süreçte yaşadığı değişiklikler bir mezhep olarak inkıraza uğraması ve günümüz fikri ekolleri arasında yaşayan bir takım fikirleri üzerinde durulacaktır.

ISL368

ARAP EDEBİYATINDA EMSAL

Bu derste Arap Edebiyatında ‘Edebi sanatlar’dan ‘Emsal’ konusunun tanımı yapılacak, bu alanda yazılmış önemli eserler tanıtılacak, Kuran-ı Kerim ve Arap Edebiyatı kitaplarındaki misalleri üzerinde durulacaktır.

ISL370

MEDYA ARAPÇASI II

Bu ders öğrenciye xx. Asırdan itibaren gelişen, teknolojik gelişmelerin ve küreselleşmenin getirdiği, Televizyon, internet, gazete, dergi gibi basın yayım araçlarıyla iyice yaygınlaşan arap dilinin yeni üslûp ve kullanımlarını öğreterek günümüz Arap medyasını rahatlıkla takip edip anlayabilecek bir seviye kazandırmayı hedeflemektedir.

ISL372

VAD’ İLMİ

Bu derste Vad’ ilminin tanımı yapılacak, bu alanda yazılmış kitaplar ana hatlarıyla tanıtılacak ve temel eserlerden seçilecek bir eser üzerinden konu detaylı bir şekilde incelenecektir.

ISL374

TASAVVUF TARİHİ

Bu derste Tasavvuf tarihi, tasavvuf tarihinde ortaya çıkan belli başlı ekoller, tasavvuf nazariyeleri, tasavvufun problemleri tartışılacaktır.III.YIL / VI. DÖNEM

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ SEÇİMLİK DERSLERİ

ISL382

TARİH USUL VE TENKİDİ

Bu derste Tarihin tanımı, ortaya çıkışı, kaynakları, tarih yazıcılığı, tarihe yardımcı ilimler, İslâm tarihinin yazılı kaynakları ile sözlü rivayetler ve tarih tenkit metotları üzerinde durulacaktır.

ISL384

PALEOGRAFİ

İslâm tarihinde yazının ortaya çıkışı ve 6 kalem (aklâm-ı sitte) rik'a, talik, kûfî, divanî ve kırmaları ile islam yazısının gelişim aşamaları ve İslam medeniyetini oluşturan yazılar üzerinde durulacaktır.

ISL386

KLASİK OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ

Bu derste Osmanlı döneminde Türk edebiyatının dönemleri, gelişimi kısaca tanıtılacak ve seçilecek metinler okunup incelenecektir.

ISL388

HAT SANATI II

Bu ders Klasik İslam Sanatlarından Hüsn-i Hat alanında kuramsal ve uygulamalı bilgiler vermeyi ve öğrenciye Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinleri anlama kabiliyeti kazandırmayı hedeflemektedir.

ISL390

İSLAM BİLİM TARİHİ

Bu derste İslam bilimlerinin gelişimi, İslam bilim tarihi, İslam bilimlerinin dönemlere göre ilerlemesi ve avrupaya geçişi üzerinde durulacaktır.

ISL392

İSLAMİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİ

Bu derste Türklerin İslama girişlerinden itibaren oluşturdukları edebi metinler tarihi dönemlere göre ana hatlarıyla tanıtıldıktan sonra seçilecek metinler okunup tahlil edilecektir.

IV.YIL / VII. DÖNEM

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMLİK DERSLERISL433

MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU I

Bu derste Mukayeseli hukuk metodlarından da istifade edilerek İslâm Fıkıh mezhepleri arasındaki bazı görüş ayrılıkları karşılaştırmalı olarak incelenecek ve değişik mezheplerden seçilen metinler mukayeseli olarak okunacaktır.

ISL435

GÜNÜMÜZ FIKIH MESELELERİ I

Bu derste önceki dönemlerde bulunmadığı için üzerinde herhangi bir ictihad bulunmayan ve modern dönemde fetva konusu olan (organ nakli, Hücre kopyalama vs.) konular Fıkıh ilkeleri ile değerlendirilecek ve bu konuların islami hükümleri üzerinde durulacaktır.

ISL437

İSLAM AİLE HUKUKU

Bu derste ‘Ahval-i Şahsiyye’ türü eserler ana hatlarıyla tanıtılacak, bu eserler veya fıkıh kitaplarının ilgili bölümlerinden yapılan seçmeler üzerinden İslamda Aile hukuku ile alakalı meseleler incelenecektir.

ISL439

İSLAM MİRAS HUKUKU (FERAİZ İLMİ)

Bu ders öğrenciye İslam Hukukunda miras paylaşımının ayrıntılarıyla öğretilmesini, bu konuda yazılmış klasik eserleri okuyup anlama becerisinin kazandırılmasını ve Miras Hukukundaki fıkhi ekoller ve mezheplerden kaynaklanan ihtilafların anlaşılması kabiliyetinin kazandırılmasını hedeflemektedir.

ISL441

İSLAM HUKUKUNUN GAYELERİ

Bu derste Mekasıd-ı Şeria kavramı üzerinde durulacak, bu kavramın ortaya çıkışı, değişik fıkhi ekollerce kullanılması üzerinde durulacak, Fıkıh mesaili üzerinde uygulamalı olarak işlenecek ve bu alanda yazılmış temel kitaplar üzerinde durulacaktır.

ISL443

GÜNÜMÜZ TEFSİR MESELELERİ

Bu derste Kuran’ın anlaşılmasındaki yeni yöntemler üzerinde durulacak ve bu yöntemlerin Tefsir İlminin ve İslamın temel ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmesi yapılacaktır.

ISL445

KIRAAT İLMİ I

Bu derste Kıraat İlmi ana hatlarıyla tanıtılacak, ortaya çıkışı, gelişimi, bu alanda yazılmış önemli eserler üzerinde durulacak, Kıraatler işlenecek ve bu konudaki modern dönemde ortaya çıkan fikirler değerlendirilecektir.

ISL447

KARŞILAŞTIRMALI TEFSİR OKUMALARI

Bu ders öğrenciye klasik ve modern dönemde yazılmış önemli tefsirlerin ana hatlarıyla tanıtılması, bu tefsirler arasından seçilecek metinlerin okutulması, klasik metinleri okuyup anlama becerisinin kazandırılması ve bu tefsirler arasında mukayese yapabilme kabiliyeti kazandırmayı hedeflemektedir.

ISL449

ORYANTALİSTLERİN KURANA YAKLAŞIMLARI

Bu derste Kuran-ı Kerim üzerinde çalışmalar yapmış başlıca müsteşrikler tanıtılacak, fikirleri ve eserleri üzerinde durulacaktır.

ISL451

KURANDA MÜTEŞABİH AYETLER

Bu derste Müteşabih kavramı üzerinde durulacak, bu kavram Kuran ilimleri türündeki kitaplar üzerinden incelenecek ve Müteşabih ayetler bu alanda yazılmış temel kitaplar üzerinden işlenecektir.

ISL453

HADİS EDEBİYATI

Bu derste Hicri II. Asırdan itibaren yazılmış olan hadis kitapları Hadis Edebiyatı alanında yazılmış temel kitaplar üzerinden (rivayet kitapları ve dirayet kitapları olmak üzere) dönemlere göre incelenecek ve başlıca hadis kaynaklarının ayrıntılı olarak üzerinde durulacaktır.

ISL455

ORYANTALİZM VE HADİS I

Bu derste Oryantalizmin tanımı, ortaya çıkışı, kaynakları ve hadislere yaklaşım metotları üzerinde durulacaktır.

ISL457

HADİS İLMİNDE TAHRİC

Bu derste hadis tahric metodu, kaynakları detaylı olarak işlenecek ve bazı hadisler üzerine tahric çalışmaları yapılacaktır.

ISL459

HADİS TENKİT METOTLARI

Bu derste klasik ve modern dönemde kullanılan senet ve metin tenkit metotları üzerinde durulacak ve bunların mukayesesi yapılacaktır.

ISL461

HADİS ŞERHİ EDEBİYATI

Bu derste hadis şerhlerinin ortaya çıkışı, tarih içerisinde gelişimi ve çeşitleri üzerinde durulacak ve Kütüb-ü tis’a üzerine yazılmış bazı şerhler detaylı olarak incelenecektir.

ISL463

ŞİİLİK

Bu derste Şiiliğin ortaya çıkışı, ortaya çıktığı çevre atmosfer, tarih içinde geçirdiği değişim ve dönüşüm, Çeşitli fırkaları, inanç ilkeleri, hadislere ve ayetlere yaklaşımları üzerinde durulacaktır.

ISL465

EHL-İ HADİS VE SELEFİYE

Bu derste Ehl-i hadisin ilk dönem fikri ekollerin ortaya çıkışından itibaren duruşu, temel ilkeleri, önemli temsilcileri, müteahhir dönem temsilcileri, Müteahhir dönem selefilik akımı, siyasi duruşları ve Vahhabilik incelenecektir.

ISL467

MODERN İSLAM DÜŞÜNCESİ I

Bu derste Yeni ilmi kelam tartışmaları, yeni kelam Kozmolojisi, yeni kelam ontolojisi ve epistemolojisi, İslami Bilgi teorisi, Din-bilim ve Akıl-vahiy ilişkisi üzerinde durulacaktır.

ISL469

GÜNÜMÜZ İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ

Günümüzde Mütekaddim dönemden beri devam eden İtikadi mezhepler, Mütekaddim dönemde temsilcileri kalmayıp da günümüzde bazı fikirlerinin savunulduğu mezhepler ve modern dönemde ortaya çıkan itikadi fikir ekolleri üzerinde durulacak ve bunlar arasında mukayese yapılacaktır.

ISL471

KARŞILAŞTIRMALI İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ

Bu derste Klasik dönem itikadi İslam mezhepleri Anahatlarıyla tanıtılacak, her birinin tarihi süreç içinde gelişimleri, geliştikleri ortam ve fikri saikler incelenecek ve temel prensipleri arasında mukayese yapılacaktır.

ISL473

ARAP EDEBİYATI KAYNAKLARI

Bu derste Arap Edebiyatında klasik ve modern dönemde yazılmış kitapların tanıtımı yapılacak ve temel kitaplar üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır.

ISL475

MODERN ARAP EDEBİYATI

Bu derste Modern Dönem’de Arap Edebiyatında gerçekleşen değişimler, Modern Dönem Arap Edebiyatının temel özellikleri ve önemli temsilcileri üzerinde durulacaktır.

ISL477

MESNEVİ ŞERHİ I

Bu derste Mevlana Celaleddin Rumi’nin meşhur eseri Mesnevî’den seçme parçaların okunup incelenmesi ve açıklanması, yol gösterici tavsiyelerinin günümüzdeki yankılarının ortaya konulması, Mevlâna anlayışı ve yaklaşımının değerinin anlaşılması hedeflenmektedir.

ISL479

MODERN ARAP EDEBİYATI METİNLERİ

Bu derste Modern Dönem Arap Edebiyatı metinleri ana hatlarıyla tanıtılacak ve bu metinlerden yapılan seçmeler karşılaştırmalı olarak okunup tahlil edilecektir.

ISL481

TASAVVUF TERMİNOLOJİSİ

Bu derste tasavvuf terimlerinin ortaya çıkışı, tarihi süreç içinde gelişimi, değişik ekollere ve bölgelere göre gösterdiği farklılıklar ve bu alanda yazılmış temel eserler üzerinde durulacaktır.

ISL483

KLASİK TASAVVUF METİNLERİ

Bu derste klasik dönemde yazılmış tasavvuf kitapları tarihi gelişim süreci içerisinde anlatılacak daha sonra ise bu kitaplardan seçilecek metinler okunacaktır.IV.YIL / VII. DÖNEM

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ SEÇİMLİK DERSLERİ

ISL485

TÜRK SÜSLEME SANATI

Bu derste,Türk süsleme sanatındın özellikleri, çeşitleri, incelikleri, Müslüman Türk zevkinin sanata nakış nakış işlenmesi, örneklerle ve uygulama ile Türk süsleme sanatı hakkında yakından bilgi sahibi olmanın önemi üzerinde durulmaktadır.

ISL487

İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ

Tarih yazımında Müslümanların bilim ve medeniyet alanında yapmış oldukları katkıların göz ardı edildiği müşahede edilmektedir. Bu dersin amacı, İslam’ın gelişinden sonra Müslüman ilim adamlarının bilim alanında yapmış oldukları buluş, keşif ve katkıları incelemektir. Bilim alanındaki bu buluş ve katkılar, İslam’ın medeniyet olarak diğer medeniyetlere nazaran yüksek seviyelere çıkmasına neden olmuştur. Bilim alanının dışında, medeniyetin kapsadığı tüm alanlarda ciddi birikime sahip olmuş olan İslam dünyasının bu birikimini dersin katılımcılarının dikkatine sunmak ve bu birikim mahiyeti üzerine katılımcılarla birlikte ciddi çalışmalar yapmak dersin önde gelen amaçlarındandır.

Ekmeleddin İhsanoğlu (ed.), History of the Ottoman State, Society and Civilization,2 cilt. İstanbul: IRCICA, 2002.

Fuat Sezgin, İslam’da Bilim ve Teknik, 5 cilt. Ankara: TÜBA Yayınları, 2007.

Bekir Karlığa, İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri, Litera Yayınları, İstanbul 2004.ISL489

TÜRK DÎNÎ EĞİTİM TARİHİ

Bu derste Türklerin İslama girişinden itibaren Türk devletlerindeki Dini eğitim müesseleri, bu müesseselerin eğitim tarzları incelenecek ve diğer eğitim sistemleri ile mukayesesi yapılacak ve nihayet günümüz Türk dünyasındaki eğitim sistemleri üzerinde durulacaktır.IV.YIL / VII. DÖNEM

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMLİK DERSLERİ

ISL491

MUKAYESELİ DİNLER TARİHİ I

Bu İslam, Yahudilik, Hristiyanlık, Budizm gibi dinlerin kutsal kitap anlayışları, Kitaplarının mukayesesi, İlah, Peygamber, İbadet anlayışları ve bunların mukayesesi yapılacaktır.

ISL493

TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ

Bu derste Türk düşüncesi, Türk düşüncesinin önemli temsilcileri, Türk Düşünce Tarihinin problemleri, Türk düşünürlerinin tasnifi, Türk düşünürlerinin görüşlerinin, yaklaşımlarının mukayesesi üzerinde durulacaktır.

ISL495

İSLAM FELSEFESİ METİN OKUMALARI

Bu derste tarihi sırası içerisinde islam felsefesi metinleri ana hatlarıyla tanıtılacak, müellifleri ve etkilendikleri fikri çevre kısaca incelenecek ve temel metinlerden yapılan seçmeler mukayeseli olarak okunacaktır.

ISL497

SOSYAL BİLİMLER METODOLOJİSİ

Bu derste Sosyal Bilimler Metodolojisinin ortaya çıkışı, gelişimi, zaman içerisinde ve değişik medeniyetlere göre gösterdiği değişimler, Sosyal Bilimler Metodolojisinin temel kavramları ve nihayet günümüzde kabul görmüş olan yöntemleri üzerinde durulacaktır.

Kataloq: resim -> Dosya
Dosya -> Fakülte, meslek yüksek okulu veya eğİTİm kurumlari
Dosya -> Mimari koruma ve restorasyon ders iÇERİkleri zorunlu dersler res 501 Koruma Projesi I
Dosya -> Hakları (yaşama hakkı,adil yargılanma hakkı gibi) değerlendirmede iki ölçeğimiz var. Çünkü haklar konusunda bizim iki tane önemli başvuru yolumuz var denetim yolumuz var
Dosya -> Şirket Genel Bilgi Formu Ticaret Unvanı
Dosya -> Makedonya arnavutluk karadağ (hirvatistan) bosna hersek – sirbistan
Dosya -> 1. Uluslararası Dil Sanat ve İktidar Sempozyumu Programı 11 Mayıs 2017 Giresun Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu
Dosya -> T. C. PendiK İcra mudurlugu’nden taşinmazin açik artirma ilani
Dosya -> Arsa karşiliği anahtar tesliM İNŞaat yapimi iŞİ İhale edilecektiR
Dosya -> İÇİndekiler giRİŞ 2İZMİt körfezi (kocaeli-yalova) BÜTÜnleşİk kiyi alanlari planinin temel ilkeleri 3
Dosya -> Özel çamlica çAĞlar ortaokulu 2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif yardimci kitap ve gereçler listesi

Yüklə 155,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə